05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Yımamstan'dan yeni iddia • ATİ]\A(AA)- Yunanıstan vörîetımi, Türkive'ye a t bır avcı botunun.dün Yunan karasulannı ıhlal ertiğıni ileri sürerek, Ankara nezdinde ginşımde bulunacağını bildirdi. Yunan hükümet sözcüsü Dimıtns Reppas. Sömbekı adası yakınlanndakı Sesekli ıssiz adacağının 1.5 mil güneyinde. P-343 borda numaralı Türka\cı botunun, Yunan yolcu teknesine 70 metre yaklaştıgım. ancak bir tacizin de söz konusu olmadığını sö>ledi. Reppas, hununla birlıkte. Türk avcı botunun. Yunan karasulanna girdiğıni iddia ederek. Türkiye nezdinde gırışimde bulunacaklannı açıkladi. KEİPA'da nesmi dil Tiirkçe • BAKÜ(AA)- Karadeniz Ekonomık lşbırliği Parlamenterler • Asamblesı (KEİPA) Genel Kurulu'nda. resmı dil Ingılizce'nin dışında Rusça. Fransızca \e Türkçe'nin de çalı^ma dili olması kararlaştırıldı. Yarın Bakü'de başlayacak K.EİPA Genel Kurulu öncesinde. bugün Daımı K.omite toplantısı yapıldı. KEİPA Türk Grubu Başkanı Icel \1illet\ekilt Istemihan Talay. A.A muhabirine >aptığı açıklamada. Daimi Komıte Toplantısında. dil konusunda degişıklık yapıldığını bildirdı. Ecstasy hapına idam cezası • KtALA LL'MPUR (AA) - Malezya Saglık Bakanlığı. mutluluk hapı olarak da bılinen Ecstasy hapı kaçakçilığının da idamla cezalandınlacağını bildirdi. Star eazetesinin habennde. îçişleri Bakanlığı ve öteki yetkılı makamlann, kaç gram hapın kaçakçılık sayılmaya yeteceği konusunda ise henüz karar alınmadığı belirtıldı. Malezya yasalan. 15 gramdan fazla eroin. 200 gram esrar vcya bir kılogram afyon ile yakalananlara idam cezası verilmesini öngörüyor. Klerides, New York'a yolcusu • NEVVYORK(AA)- Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides çes.ıtlı tenıaslarda bulunmak üzere bu akşam New York'a geliyor. Cenevre'de dün BM Genel Sekreten Butros Gali ıle iki kez görüşen Rum liderinin New York"ta Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ABD. lngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in daimi temsilcileriyle bir öğle yemeği yediği ve Kıbns sorununun son durumunu tartıştığı öğrenildi. Clinton yönetimi, Rusya seçimlerini komünistlerin kazanması olasılığma karşı kendini hazırlıyor Amerika'da 6 KırmızıAkurn'SÜrprİZ kOrkUSU: Beyaz Saray. Rusya seçimlerini Boris Yeltsin'in kazanacağından emin. Ancak Israil seçimlerinde Şimon Peres'in aldığı beklenmedik yenilgiden gerekli dersleri çıkarmışa benziyor. Komünistler kazanırsa: Devietin ekonominin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ABD firmalan çekilecek, IMF borç vermeyi kesecek. Komşulannı tehdit etmesi durumunda Rusya'nın ABD ve AB ile ilişkileri bozulacak. DışHaberlcrSenisi-İsrail seçim- lerinın sonuçlarından şaşkına dönen ABD yönetimi, Rusya seçimlerin- den de komünistlenn zaferle çıkma- sı olasılığına karşı kendisıni hazırlı- yor Pazar günü ılk turu >apılacak Rusya secimlerı öncesinde ABD'li siyasetçiler, komünist aday Gen- nady Züganov "un olası bır zaferine hazırlıksız yakalanmamak ıçin Kremlin'deki siyaset değışıkiiğin- den kötü yönde etkilenebilecek ABD çıkarlannı belirleyıp buna gö- re bir politika çıziyorlar. ABD yetkilileri, ikincı turu 7 tem- muzda yapılacak genel secimleri Devlet Başkanı Boris Yehsin'ın ka- zanacagına kesın gözüvle bakıvor- lar. ancak NV'ashington'un Israıl'de destekledığı Şimon Feres'ın beklen- medik yenilgısınden gereken dersle- ri çıkarmışa benziyorlar ABD Başkanı BiU Clinton, Yelt- sin'in adaylığına resmen destek ver- mese de milyarlarca dolarlık dış borç almasına yardım etmiş ve onu Rusya'da reformların de\amı için tek umut kapısı olarak ılan etmişti. ABD Dışışlen Bakanlığı"ndan üst düzey bır yetkıli, komünistlerin ka- zanmasının Rusya için "biiyük bir engel" oluşturacağını belirterek "Komünistlerin iktidara geltnesi ekonomik gelişme sürecine ciddi bir darbe vuracaktir" diye konuştu. Ciddi kuşkular oluşabilir Adının açıklanmasını istemeyen yctkili "Kremlin'deki değişiklik, Rusya'nın. A\ rupa ülkeleriv le enteg- rasvonuna verdiğimiz destekle ilgili olarak ciddi kuşkuların ortaja cık- masına neden olacaktır" dedı. Ekonomİ: ABD'li yetkililer, komünistlerin çizgisinı önceden be- lirlemenin zor olduğunu. ancak Zü- gano\ 'un olası zaferiy le de\ letin ye- niden ekonomi üzerinde kontrol kurmaya başlayacagına kesin gö- züyle baktıklarını belirttiler. Yetkililer, merkezi planlama, sabit fiyatlar ve bankalarla fabrikaların devlet tekeline geçmesiyle ABD şir- ketlerinin Rus pazannı terk edeceği- ni \e Uluslararası Para Fonu'nun (lMF)borçlan keseceğini belirtiyor- lar. Nükleer silahlar: vvashmg- ton. siyaset sahnesinde bir değişik- liğin yaşanması halinde en önemli konunun Rusya'nın nükleer silahla- nnın kesin denetim altında olduğu- na dair güvence elde etmek olduğu- nu kaydediyor. Komşu cumhuriyetler: ABD'nin aynca eskı Sovyetler Bir- liği'nin yeniden kurulması olasılı- ğma karşı Moskova'nın komşu cum- huriyetlerle ilgili tavnnı öğrenmeye de öncelik vereceğı belirtiliyor. Dışişleri bakanlığı yetkilisi u Bu Çeçen direnişçi, öldürülen Rus askeıierinin yanından geçiyor. Taraflar anlaşnıaya uyarsa, bunlar Çeçenistan'dan son kanlı görüntüler olacak. Ruslar dönmeye başladıMOSKOVA (AA) - Çeçenistan da konuşlandınlan Rus birlıklennın. öncekı gün Rusya ıle Çeçen direnişçilen arasinda ımzalanan anlaşma çerçe\esinde, Çeçenıstan'dan ayrılmaya başladıklan belirtildi. Iııterfaks Haber Ajansı. Rus birlikleri sözcüsüne dayanarak \erdığı haberinde. Rus mekanize birlıklerinin Şatov bölgesindekı mevzilerinden aynlarak tren ganna doğru hareket ettiklenni duyurdu. Ancak Rus birliklennın Çeçenistan'dan aynlmaya • Önceki gün Çeçen direnişçilerle sağlanan anlaşma uyarınca 30 ağustosa kadar Çeçenistan*ı terk etmesi öngörülen Rus ordusunun ilk birliği, geri dönüş için hareketlendi. başladıklan haberlen. bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Rusya \e Çeçen direnişçileri arasında önceki gece tnguşÇumhunyeti'nin başkentı Nazran'da ımzalanan anlaşmayla Çeçenıstan'daki Rus birliklerinin ağustos sonuna kadar çekılmesi öngörülüyor. Rus heyetiyle görüi,en Çeçen heyeti. ülkeye dönüşünde bombalarla karşılaştı. Çeçen direnişinin Genelkurmay Başkanı Aslan Meşhedov'un da bulunduğu konvoyua yanında patlayan bombalar. 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Konvoyda bulunan AGIT heyetinin bulunduğu arabanın da camlan kınldı. seçimlerden sonra Rus hükümetinin politikası komşulannın güvenligini tehdit eden \a da bagıımızbklannı sorgulayan bir hal alırsa, Rusya Fe- dcrasyonu ile ABD \e Avrupa'nın ilişkileri kötü yönde etkilenecektir" dedi. ABD yönetimi. beş yıllık görev süresi boyunca % erdiği sözlere bağ- lı kaldığı belirtilen Yeltsin'le çalış- manın iki ülkenin iiişkilerini büyük ölçüde geliştirdığıni ifade etmekten kaçınmıyor. Ancak bir komünist de olsa, demokratik yollarla ışbaşına gelen bir başka liderle de işbirliği yapmaya hazırolduklannı kaydedi- yorlar. Rusya'da olası bir komünist zafe- re hazırlıklı olmak için çalışmalan- nı sürdüren dışişleri göre\ lilen. Yelt- sin'ın yenılgisinin kasım ayında ya- pılacak ABD seçimlerınde Bill Clın- ton'ı da kötü yönde etkıleyeceğini belirtiyorlar. ABD Tutun devleri Dole'u istiyor DışHaberlerSenisi- Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinin sonuçlannı hevecanla beklevenlerın başında tütün üreticileri ve sigara şirketleri geliyor. Sigaranın yasaklanması ıçın girişımlerde bulunan Başkan Bill Clinton'ın tütün piyasası tarafından "istenmeyen adam"ılan edılmesinin ardından bu işletmeler, tüm iimıtlerini Clinton'ın Çumhuriyetçi rakibi Bob Dole'a bağladılar. Bill Clinton'ı bugüne kadar işbaşına gelen en "tütün karsıtı başkan" olarak nitelendiren tütün ve sigara lobileri, görevde bir dönem daha kalmasının çok daha kötü sonuçlara yol açabileceğinı ve bu nedenle seçımlere çok önem verdiklennı ifade ediyorlar. Sıgaraya başlama yaşının gittikçe düşmesi üzerine radikal çözüm yollan arayan Clinton yönetıminın. sigaranın >asaklanması için kanun çıkarmaya çalışması kendilerini "tütün ailesi" olarak tanımlavan tütün üretıcılennı. sigara şirketlerini ve sigara fabrikalan çalişanlannı şok etmişti. Cumhuriyetçilenn lideri Senatör Bob Dole ise, uzun politik yaşamı boyunca her zaman tütün üretıcilerince önemli bir müttefık olarak değerlendirilmişti. ZÜGANOV Newsweek İN SORLLARIM YANITLADI: 4 Sovyetler Birliği tarihe gömüldü'Dış HaberlerServisi-Ru^\a Komünist Par- tısi'nın lıden Gennad> Zü«ano\. Sovyet İm- paratorluğu'nu yeniden kurmayı amaçlama- dıklarını ve ekonomık reformlar sürecınin engellenmeyeceğinı behrttı Dev let Başkanı Boris Yeltsin'ın en ciddi ra- kıbı olarak nitelendırilen Züganov. Amen- kan Nevvsueek dergisinde bu hafta yayımla- nan denıecınde iktidara gelırse Rusya'yı na- sıl yönetmeyı planladığını anlattı. Kamuoyu yoklamdlannda çok azl)ir puan farkıyla Yelt- sin'ın arkasında görülen komünist lıder. Rus- ya'da gerçekleştinlen değişikliklenn ülkenin ilerlemesi ıçin gerekli olduğunu belirtti. Züganov. Nevv svveek'te yayımlanan deme- cınde Rusya'nın bugünkü yönetım kadrosu ıçın şunları söyledı: "Demokrat adı altında yeniden ortsrya çıkan eski politbüro üvderi. mcrke/i komitenin eski sekreterleri ve yerel parti başkanlan. bugün Kremlin'de ve eski Sovvet cunıhurivetlcrinin çoğunun vöneti- mindever alıvor. Sov>et Komünist Partisi'nde en kötü ne \arsa onu tenrsil eden. SSCB'\ i çö- küşc sürükleven. Çecen savaşını başlatan in- sanlarbugün Batı tarafından, 'kötünün ıvisi' dive tanımlanıvor." Rusya'nın gerçek bır reforma gereksinımı olduğunu belırten Züganov, özel sektörün güçlendinlmesi çabalan ıçın de "Yeltsin'in aksine çiftçilere de destek vermevi" amaçla- dıklarını kaydetti. Züganov enerjı. ulaşım. ıleti^ım ve savunma sanayilerinin gelıştiril- mesı v e şu an ıçinde bulunduklan çıkmazdan kurtulabılmeleri ıçin devietin vergıler ve fi- yat belırlenıelen ile destek çıkmasına gerek duyulduğunu behrttı. Züganov, komünistlerin iktidara gelmesi halinde Batıh şirketlerin Rus pazanndan çe- kilmek zorunda kalacağı endişelerine karşı- lık olarak da Batılı yatınmcılara çeşitli garan- tiler verileceği ve ülkede daha rahat iş yapa- bilmeleri için gereken altyapının oluşturula- cağını bildirdi. Züganov. SSCB'nin yeniden yaratılacağı endışelerini de söyle yanıtladı: "Batı medŞası. •komünıst" sö^cüğüyle tüm dünyayıkorkutuyor.Benim'ıınparatorluğu"" yeniden kurrnak gibi bir düşüm yok. SSCB. tarihindeki muaz/^m zafeıier ve trajedileıie gecmişe gömülmüstür. \ıuak eski Sovyet cumhuriyetleri. Rusya'yla daha yakın ekono- mik ve siyasi bağlar istiyorlar. Bu konuda ka- ran kendileri vereceklerdir. Planlanmı/ v e he- deflerimi/, gecmişe değil gelecegi vönelik. CNN ve lnternet'in olduğu bir çagda. tüm dünyadan kopuk 1952 model bir SSC B'nin yenidenyaratılmasınkri,sadecekötüga/ete- cilere mantıklı gelebilir." Jirinovski zan altında Dış Habcrler Sersisi -Italya'da nükleer ba^lık v dpımında kullanılan 3ü gram osmı- umelegeeırildı. Nükleerkaçakçılığı.fa^iht Ru> lıden Vladimir Jirinovski'ye yakın- lığıyla tanıııan bır ktjiıım gerçeklc^tırdiği bıldınlıyor Yenedık'in sanayi bölgesı olan \1e>t- re'dekı Banco dı Roma'da bulunan 30 gram OMiııvumael konuldu. Nükleer Mİah yapı- ırtında kullanılaıı \e nadır bulunan bu me- talı kaçırdığı iddia edilen Nicholas Oman adında bır kışı hakkında tutuklamaemn çı- kanldı. Oman'ın Rusya'daki fasıst Lıberal Demokrat Partı liden Yladımır Jınnovskı ile yakın ılışkıler ıçinde olduğu belirtiliyor Naspes yakınlanndakı Torre Annunzıata savcılığı. altın. para \e sılah kaçakçılığı yaptığı sanılan Oman'ın lıderlığındekı uluslararası örgüt hakkında bırkaç hafta ön- ce soruşturmalara başiamıştı. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÖZİK ve SAHNE SANATIARI FAKÜLTESİ HAZ1RUK SINIFLARI ve ÜSANS PR06RAMLAR1NA TEK AŞAMAJ-IYETEMEK SIMAVIYLA BURSLU 0GREMCİ ALINACAKTIR. ogrenci Kabal Edilecefc Sanat Dalları: KORO-ŞAN (Kontenjan 80), TEORİ-KOMPOZİSYON, PİYAN0, YAYLI VE NEFESLİ ÇALGILAR (Kontenjan 170) Gerekli Başvunı Belgelerl: 1994 veya 1996 ÛSS Sonuç BelgesiA)evlet Konservatuvarı Lise Mezunıyet Belgesi, Başvuru Formu (kayıt sırasında doldurulacaktır), Nüfus Cüzdanı Orneği, Oturma Belpesi, 2 Fotoğraf, varsa sanat eSitimine llişkin bilgi ve belgeler, Aday kayıt ücreti, dekontu 500.000.-TL (Belgeler teslim edildikten sonra, Yapı Kredi Bilkent Şubesi Hesap No: 940001-1) Bilgi Için: 0 -312- 266 45 39 • 0 -312- 266 41 38 Aday kayıtlan ilan tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavlar kayıt sırasına göre, 21 Haziran - 7 Temmuz 1996 tarihleri arasında yapılacaktır. Anadolu Güzel Sanatlar Useleri mezunlanm teşvik için, Oğrenimleri sSresince, eğitlm ve yurt bursunu içerecek özel kontenjanlar ayrıimıştır. BİLKENT ONİVERStTESİ MOZİK ve SAHNE SAMATLARI FAKÛLTESİ'nden MÜZlK HAZIRUK OKULU ORTAOKULU'na ve LJse Kısmına (gOndOzlO - yatılı) TEK AŞAMALJ YETENEK SINAVIYLA BURSLU OĞRENCİ ALINACAKTIR. Oğrencl Kabul Edilecefc Sanat Dalları ve Konten]anlar PİYANO (15), KEMAN (64), VİYOLA (56). VİYOLONSEL (48), NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR (100) "obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon", TEORİ-KOMPOZİSYON ('20), GİTAR ('5), KORO (*80) Toplam:223 0ğrenci Yetenekli aday sayısı daha fazla olduğu takdirde kontenjanlar artırılabilir. Kontenjanlar arasında aktarım yapılabilir Gerekll Başvuru Belgelerl: Ogrenim Belgesi, NOfus Cüzdanı Orneöi, Oturma Beloesi, Başvuru Formu (kayıt sırasında doldurulacaktır) 2 Fotoöraf, Aday kayıt ücreti, dekontu 500.000.-TL. (Belgeler teslim edildikten sonra, Yapı Kredi Bilkent Şubesi Hesap No. 940001-1) Aday kayıtlan ilan tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavlar kayıt sırasına göre, 21 Haziran - 7 Temmuz 1996 tarihleri arasında yapılacaktır. Bilgi Için: 0 -312- 266 45 39 • 0 -312- 266 41 38 * Yalnız Lise için MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessizlik Yazlık-Kışlık havuz-sauna Y.P. 2.500.000 Rez.: 0374 61144 36- 61136 78 Kirienen Dünyamızı Fidan Dikerek Antalım ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da dentze sıfır Otel Eva'daya. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu. denizle sonlanan yeşil afanryla ve odamzdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarryla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksimz. Sizlere 10 sün-10 secelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Alqamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri programa dani! olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvakı+Akjam yemeği+Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 6 0 0 D M (KDVd.hu) Telefonla Ayrıntılı bilşi ve bro$ür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80- 646 19 16 Bir film çekmek ister misiniz? NESLİ ÇÖLGEÇEN FİLM YAPIM ATÖLYESİ 18-28 Haziran 1996 Yapım-Yönetim-Senaryo Çekim-Kurgu Son başvuru tarihi: 15 Haziran 1996 Adres: G. Erol Dernek Sk. 11/2 HanifHan Beyoğlu/istanbul Tel.: (0212) 251 67 70 - 244 52 51 - 245 51 73 ÇARŞAMBA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1995-401 Davacı Zıyaeddin Pehlıvan tarafından davalılar Alaattın Bozkır, Muammer Gedik aleyhinde açılan tazminat davasında mahkememızden verilen karann; Çarşamba'da ıkamet ettiği bildirilen ve adresı tespit edilemeyen davalı Mu- ammer Gedik'e mahkememızden verilen 25.4.1996 tanh ve 1995 401 esas. 1996 149 karar sayılı ilam ile davacı tarafından açılan tazminat davasında da- vanınkısmenkabulüıle 103.600.000.-TL.'nindavalılardantahsılıne karar ve- rildığı, ancak da\alı Muammer Gedik'in adresi tespit edılemediğınden işbu verilen karann davalı Muammer Gedik'e Türkiye"de yayımlanan trajı yüksek gazetelerden bırismde yayımlanması ılanen teblığ olunur. 23.5.1996 Basın: 90433 ORDU SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994 689 Davacı Türkıye Iş Bankası A.$. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ahmet Aksu ve arka- daşlan aleyhıne mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında bütün aramalara ragmen adresleri tespit edilemeyen davalılar Ordu ili Oğmaca köyün- den Nuri oğlu Ahmet Aksu. Nurı kızı Gülşen Aksu ve Nuri kızı Katibe Aksu'ya ilanen teblıgat yapılmasına karar verılmiştir. Karar geregınce davalılann duruşma günü olan 1.7.1996 günû saat 10.15'te mahkememızde bizzat hazır bulunmalan veya kendilerini bır vekille temsel ettirmelen ve ibraz etmek istedikle- n belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmeleri veya duruşma günü bizzat getırmele- ri aksi takdirde davanın yokluklarında sürdürüleceğı ve karar verileceği 7201 sayılı kanun gere- ğıncedavadılekçesi yenne kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 21.5.1996 Basın: 90530 # TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS Rez.: Özel plaj, yan olimpik havoız. restaurant, market, barlar Möbleli, deniz manzaralı. mutfak ve mini barlı 4 kisilik APARTLAR Gruplara özel indirim. 0.212 587 42 31 - 587 44 39
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle