01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Öğretim Birliği Yasası Nasıl Delindi? MEHMET ALDAN Emeklı Valı X IX vuzyılın başındaOs- manlı Imparatorlu- 5u ndaeğıtımveoğretım kurumları medrese ve mahalle nıektepleri'nden ıbauttı Medreseler ur- t<Mg duşunu ıle dın^el konulan ışlıvor camı \c mesutlerın bıtisiğınde açılmiş olan mahalle mekteplennde ıse kuran Tec\ıt vellmıhâlkıtaplaııezberletılıvor- du Tekkelervetankatlarda avnışekılde çağdisi eğıtıınlennı Mirduruvorlardı Iki başlı eğitim: is \uz\ılın sonuna doğı LI kara \ L deniz askeri okulları. \ I \ vuzvılm ılk \jrisindvi da Vskeri Tıbbive \e Harbivc gıbı meslek okullan a^ıldı Tanzınıat ın ılanından sonrakı \ ıllarda da Batı'dan esınlenerek Rüşdive. İdadî. Sultanî adları\la ortaoğretım \e İptidaî adıvla ılkoğretım kurumları açılmava başlandı Buarada Darulfûnun da kurul- du Budonemde azınlık\evabancıokul- lan çıg gıbı arttı Yenı açılan "Tanzimat" \a da 'Maarif Vlekteplen' denen okullarda hayata do- nukderslenn vanında -\rap<,a v e dın ders- len de okutuluvordu "Senı okullar med- resenınetkı>ındentam olarak kurtarılmış dcgıldı Bununla bıılıkte ıkı a\n kavnak- tan farklı bılgı \edusuni_elere avııdun- va gonişlenne sahıp ınsanlar vetiMvor bundan toplıım olum\uz vonde etkılenı- vordu 18<S9 tarthl» Maarif-illmumi\e\izam- namesi. ılkogıctımı zorunkı kılnıistı Bu hukum \tCb \na>asaM'naalınmi!>isede cıddı bır uvgulama alanı bulamamıştır 19 n \ ılında kabul edılen Tedrisât-ı İp- tkiaivekanuıı-ıMuvakkatı ıle ılkoSretı- mın zorunlu ve parasız olmasi esası getı- nldı Bu hukum. cumhunvet anavasala- rında da yer aldı Oğretim Birliği Yasası: Cumhun> et v o- netımının nııllı eğıtım alanında. ılk ve onemlı eserlennden bırı } Mart 1924 ta- nhlı \e430 sav ıh Tedrisât-ı Iptidaive Ka- nunu'dur Oğretımın Bırle^tırılmesı \asa- M ıle ulkedekı burun bılım \e oğretim ku- rumları ıle Şer 1ye \e Evkaf Nekâletı \e ozel vakıtlarca yonetılen butun medrese- ler \emektepler, MaantVekâletı'nebağ- landı Medrese eğıtımı ve ogretımı sona erdırıldı 430 sa> ılı >dsanın 4 maddesine gore Maarıt Vekâletı. v uksek dın uzmanları vetıştırmek ıçın Darultunun da bır ılahı- \at takultesı \e imam-harip vetiştırmek uzere a> nca mektepler açacaktı Bu yasa ıle laıklık \olunda çok onem- lı bıradımatılmış buııu 1928yılındaana- vasadan "Turki\e Devleti'nin dini. Din-i Islam'dır" ıbaresının çıkanlrriası ızlen- miştır 1937 yılındada laıklıkılkesı aııa- yasada >eralmıştır 1928 vılında 430 sayılı yasava gore ımam-hatıp okullan a(,ılmış.fakatoğren- cıazlığınedenıvleöğrenımsurduruleme- mıştır Ödünler dönemi 1946 \ ılında baslavan çok partılı >a- şamla bırlıkte laık eğıtım vara almava başlamıştır İlkokullara ısteğe bağlı dın derslerı konmuş. 1949 y ılında ılahıvat fa- kultesı kurulmuştur kuran kurslannın \e ımam-hatıp okullarının açılması da bu doneme rastlar 1950 Mİında Demokrat Partı'nın ıktı- dar olmasından sonra laıklık karşıtı ça- balargıderek guçlenmıştır Ezanın Arap ça okunması sağlanmış. ilkokullara zo- runlu dın derslerı konmuş ve \ uksek Is- lam Enstıtusu açılmıştır 1965 > ılında, buv uk bir a> mazlıkJa. ku- ran kurslan açma. >onetme \e denetleme gore\i \e vetkisi 633 sayılı yasa ile muftu- luklerv verilmi; ve kurs sa>ısı hızla art- mıştır. Milli Eğjtim Temel Kanunu Belırtılen olumsuz gelışmelere karşın 1973 yılında, eğıtım ve kultur havatımız > onunden buv uk onem taşı> an *Milli Eği- tim Temel Kanunu" kabul edılmıştır 14 \isan I9"3 tanlılı \e 17i9 sjyılı olan bu >asa Ataturk devrımlerıne bağlı "milli, demokratik. laik ve sosyal bir hukuk de\ - leti olan Turkive Cumhuriveti'ne karşı gore\ \e sorumİuluklannı bilen ve bunla- n davranış haline getiren" v urttaşlar ve- tıştırmeyı amaçlamıştır Yasa dın egıtımı ve oğretımını, ancak kışılenııkendı ısteklerı ve kuçuklerın va- sal teniMİcılerınınba^\urulan>la sınırla- mıştır Yasanınozellıklenndenbındebeş vıllık bınncı kademe ve uç yıllık ıkıncı kademe okullarından olu^an temel eğı- tım kurumlannı nıe>danagetırmişolma sıdır "Temel eğitim" deyımı daha sonra yasada yapılan bırdegı^ıklıkle "ilköğre- tim*"e donuiturulmu^tur Akçalı olanaksızlıklar, bundan da onemlısı tutucu çevrelerın etkısınde ka- lan sıyasal kararorganlarının duraksama- lan ^uzunden 8 vıllık. eğıtım uvgulama- lan deneme a^amasında kalmı^tır Tutu- cu ve gencı çevrelen. bu konuda olum- suz (.abalara ıten ba^lıca neden ^udur Il- koğretım okullannın genelleştmlmesı du- rumunda ımam-hatıp lıselertnın orta kı- sımlannda dını eğıtım goren çocuklar. 8 vıllık zorunlu eğıtım kapsamına gırecek ve genel eğıtım goreceklerdır Bo>leı.e ımam-hatıp lıselerının orta kısımlan kal- dırılmı^olacaktır Dın eğıtımı gormek ıs- tc>enleıın sayısındada onemlı bıreksıl- me kaydedılecektır l>te korpe dımağlan çağ dı^ı gonıijlerle >ekıllendırmek ıste- venlenn telaşlı çabaları buradan kaynak- lanmaktadır Mıllı Eğıtım Temel Kanunu'nun konu- muz yonunden en onemlı maddesı, hıç >uphe >ok 14 YukseköğrenimeGeçişTI baş- lığını ta^ıvan 31 maddesıdır Maddenın I fıkrası sovledır "Ortaoğrerimin, \ıik- sekoğretıme \e\a hem mesleğe hem de \ uksekoğretıme hazırlman programlan- nı bitiren oğrencilerv. >ftıştırıldıkk'ri \ön- de, universitelere, akademilere \e \ukse- kukullara girmek ıçin adav olma hakkı tamnır." Bu hükmun onemı. Ogretımın Bırleş- tırılmesı'Nasası nın4 maddesıne açıklık getırmışolmasındadır Bunagore ımam- hatıp lıselennden >etii>en gençlere yalnız dın eğıtımı veren >uksek eğıtım kurum- larına girmek ıçın aday olma hakkı tanın- maktadır Ancak. 31 maddenın I fıkra- M. 16 Hazıran 1983 tanhlı ve 2840 sa>ı- lı >asa ıle ;>u şekılde değüjtınlmıştır "Li- se ve dengi okullan bitirenler, v uksekog- retim kurunılarına girmek için ada> ol- ma>a hak kazanııiar." Bu fıkraya gore ımam-hatıp lıselennı bıtıren oğrencılerde genel lıse oğrencıle- rının haklarına sahıp olmaktadırlar Bu yasa değı>ıklığı ıle anayasanın guvence altına aldığı Ogretımı Bırle>tırme \asası delınmı> ve edımlı olarak yururlukten kaldınlmı^tır Kanımızca, anayasa suçu ı^lenmıştır Imam-hatıp lıselennı bitirenler. bu va- sa değışıklığınden sonra. sadece vetı^tık- len alanda değıl. fakat daha çok başka fa- kultelere gırme >olunu tutmus,lar. kamu yönetımınde onemlı katlara gelmı^lerdır Bu gelıs.melere koijut olarak ımam-hatıp lıselen gereksınımın çok ustunde arrmış artmakta bulunmuştur Oneriter 1.Ogretımın Bırles.tınlmesı Yasası'na. yenı bır yasal duzenleme ıle ı^lerlık ka- zandınlması, ımam-hatıp lıselen yoluyla surdurulen ıkı ba^lı eğıtıme son venlme- sı 2. Imam-hatıp lıselennın genel lıselere donuşturulmesı ve gereksınme duvulan oranda ımam ve hatıbın ılahıvat fakulte- lerınde yetüjtınlme^ı 3. Sekız yıllık ılkoğretımın butun yurt- ta uygulanması 4. Tum kuran kurslannın Mıllı Eğıtım Bakanlıgf na bağlanması ve bu kurslara, ılköğretımden geçenöğrencılenn alınma- sı. 5. İlk veortaoğretımkurumlannda. dın kulturu ve ahlak ogretımı derslerını zo- runlu kılan ana>asa maddesının kaldınl- ması ve bu dersın ısteğe bağlı olarak ve- rılmesı Sonuç olarak laık. demokratik ve yann- ları güvencelı bır Türkıye ıçın, onenlen onlemlenn geeıktmlmeden alınmasını ve ıçtenlıkleuygulanmasınıkaçınılmazbul- maktav ız Içtenlıkten soz edı^ım boşuna değıldır Çunku ulkemız, ıçtenlık erdemıne top- lumun her kesımınde ve her zamandan tazla gereksınım duyulan bır donemden geçmektedır ARADABİR Prof. Dr. ıVI. TAHİR HATİBOĞLU Yokbılım Lzmanı YÖK'ün Yeni Günbeyi! YOK, Yuksekoğretım Kurulu'nun kısa adıdır Bu kısa ad 15 yılda oylesıne tutunmuş ve yerieşmıştır kı başlıba- şınaanlamı olan bır sozcukolmuştur Bızegore yok soz- cuğu Turkçe sozluklere gırmelıdır Anlam olarak karşısına "Unıversıtelerde yonetıalerı egemen kılan oğrencıyı ve oğretıcıyı goz ardı eden yuksekogretımde bır çeşıt dızge (sıstem)"yazılmalıdır Artık YÖK beylenn olduğu bırku- rulu değıl, bır dızgeyı çagnştınr olmuştur Bu dızgeyı ın- celeyen ve araştıran bılım dalına "yokbılım bılım dalı" den- melıdır Yok dızgesını yurutmek uzere geçen aylarda yenı bır başkan atanmıştır YOK un bu uçuncu başkanı, YOK do- nemının dekanı rektoru YOK uyesıdır Yuksele yuksele başkanlığa değın çıkmış bır kışıdır Doğramacı'nın 'Ho- cabeylığı' ıle başlayan başkanlık, Prof Dr Kemal Gü- rüz'un "Gurbeylığı" ıle surecektır Enşkın yaşının yansına yakınını YOK te geçırmış bır ınsandan eleştırıler dogrul- tusunda koktencı çozumler beklemek saflık olur On beş yılda ' YÖK'le yatan şaşı kalkar" atasozu boşuna tutun- muş değıldır Başkan Guruz yatmakla kalmamış YOK'le buyumuş ınsandır Başkan Guruz, Doğramacfnın yetıştırdığı, bazılarının deyışıyle Kuçuk Doğramacı "denılen onunla aynı ayna- ya bakıp yalnızca kendını goren bır kışıdır Doğramacı gı- bı yuksekoğretım konulanna kafa yormuştur 1 Kendınce, unıversıteyı yukseltmek gıbı bır ulkuye ve sava sahıptır Bu konularda yazılar yazmış yazanaklar hazıriamış açıkotu- rumlarda urkmeden konuşmuş açıklıktan vetartışmaktan çekmmemış, laık eğıtımden yana olmuş, koktencı değışı- mısevmışbırbılımcıdır Bunlarıolumlubulmakolasıdır Asıl olan duşuncesı, yapmak ıstedıklen. unıversıteye oğretim uyelerı ve yardımcılarına, oğrencılere ve çalışanlara bakı- şıdır YOK un gurbeyı ıle bu noktada anlaşmak zordur 1981 den ben YÖK dızgesıne karşı savaşım venlmek- tedır Bu savaşıma başta basm olmak uzere her kesım ka- tılmıştır YOK#jn "astığım astık' anlayışı bır olçude korel- tılmış olsa da dızgenın ozunde onemlı bır değışım sağlan- mamıştır Unıversıteler gencı yonetıcılere teslım edılmış, bırkaçı dışında dıncı tankatçı ve ırkçı çok sayıda unıver- sıte yaratılmıştır 1986 da Ankara da kurulan "Öğretim Uyelerı Derneğı" ıle orgutlu savaşım başlamıştır Bugun bu orgutlerın sayısı YOK to'lerın olanca karşı çıkmalan- na karşın onu geçmıştır Örgutler 15 yıldır kavgalı olduk- lan YOK un yenı başkanıyla, 'goruşme cesaretım" bula- rak bır akşam yemeğınde buluşmuşlar ve YÖK'u tartış- mışlardır Aslında bu YOK beyının açıklığına venien kre- dıdır Ankara da kurulu dort orgutun katıldığı yemekte, Sayın Kemal Guruz duşuncelerını anlatmış, bırkaç konu dışında kendısıyle ışbırlığı yapmanın zorluğu gorutmuştur Bırkez Sayın Guruz "Sen bu ışı bılınm, dedığım dedıktır" dıyen ınsandır Bır ınsan ıçın en kotu huy budur YOK kurulduğu gunden ben odgarşık yapıya sahıptır Buradakı yapı ıçmdekılerı var, dışını yok sayıyor Bu yan- lış yenı başkanlasuruyor Oteden ben yanındaolduuğ "ar- kadaş grubunu YOK e taşımıştır Olıgarşının yenı uyelerı bu arkadaşlardır Bu kışıler doğal olarak ABD'yı seven AB ye gırdığımızı unutan başları ABD'de govdelenTC'de olan, yenı başkana gore Turkıye nın gerçek bılım adam- lan Bızce YOK u yenı bır çıkmaza goturecek olanlar da bunlar olacaktır Sonuç Bay Başkan adını tarıhe yazdırmak ıstıyorsa once "dedıgım dedık ben bu ışı bılınm" gıbı çağa yakış- mayan saplantısmdan kurtulmalı katılımcılığı demokra- sıyı ve ınsanı kucaklayan AB ulkelennden etkılenmış ken- dı ozumuzu yansıtan unıversıteler yasasım" TBMM'ye gondennelıdır Bunu yaparsa kendısıne yalnız eskı ve yenı YOK buyuklen degıl hepımız destek oluruz Olimpiyat Düşüncesi Anadoluludur RUHİ SARIALP tTÜ Öğretim Görevhsı T urkıye'mızde. 2000 yıllann surecı ıçerısinde olimpiyat oyunlan orga- nızasyonu gerçekle^tırılebılır -\n- cak bu organızasyon. temel kos,ul- ların verıne getınlmesıyle duijun- ceden eyleme "kuvveden fiile" çı- karılıp gerçekle^tınlebılır Pekı bu koşullar nelerdır? Oncelıkle. toplumun her kesımını. klasık ve modem olımpı> at fıkn (du^uncesı) etrafında top- la>ıp. kulturel ve sos>al alanlarda olımpı>at fel- sefesı ve esprısı paralelınde egıtmek gerekır Bu husustaeğıtılmışbırtoplumlaveonundesteğııle ancak amaca ulaşılabılınır Yurt duzeyıne yayı- lacakbuon çalışmalann. tam bıru>um vekoor- dınebırbıçımde gerçekleştınlebılmesı ıçın kuş- kusuz bır on planlama ve çalışma konseyıne ge- reksınım olacaktır Bu "ön planlama ve çalışma konseyi" şımdı açıklayacağımız bır konuyu daha gundemıne al- malıdır Tanhlerıne baktığımızda. bugunku uluslann tumu, yurt edındıklen topraklarda değışık yore- lerden gelmış ve yerlı (otokton) halklarla bırle- şerekoralardayep>enıkulturlerbıreştırmışlerdır (sentezlemışlerdır) Bır ulusun en azız varlığı, onun tanh bo\ unca koruduğu. gelıştırdığı uygar- lık vapıtlandır Her ulusun yetıştırdığı ozan, fı- lozof, bılgın, mımar ressam he>keltıraş gıbı sa- natçılannbu>ukluğu onlann gerçekleştırdığı çe- şıtlı taşınır ta^ınmazyapıtların onemı vezengın- lığı oranında yucelır Bu yapıtların bınkımının kuşaktan kuşağa aktanlmasıvla ulusal kalıt (mı- ras) olu>ur Bu eserlerbırulkenın ulusal kalıtı ol- duğu gıbı a\nı zamanda tum ınsanlığın ortak uy- garlıkurunlendır Nıtekım Anadolu'daTürklenn gelışınden once yaşamış uygarlıklann kalıntıla- n da hem bızım hem de butun dunyanın ortak kul- tur hazınelendır Çunku her ulusun uygarlık. ken- dısınden oncekı bır başka u> garlığın bır olçude devamıdır Nıtekım buyuk Ataturk.kultürveuy- garlığı bırbınnden a>ırmamı^ bu topraklar uze- rınden gelmı^ geçmı^ uvgarlıkların kalıntılarını kulturumuzun temellennı desteklevıcı bırdaya- nak olarak kabul etmıştır Bugun, bu vatan topraklanmızın ve bu toprak- lar uzennde var olmuş eskı uygarlıklann ve esıl (antık)kulturlenn kalıtçılanolanbızler bırdees- kıl spor tesıslennın kalıtçısı olma şansına sahı- bız Bu eskıl spor tesıslenne ornekler vermek ge- rekırse Aşağıda adlarını vermekte olduğumuz antık kentımızde statlar ve palestralar mevcuttur Avdın ılımızınyöresınde Atrodısıasantık ken- tı Antalya ılımızın yoresınde Sıde, Perge antık kentlen Xantos. Denızlı ılımızın voresınde Hıera- polıs Laudısıas. Nıssa antık kentlerı Bergama yoresınde Pergamon antık kentı ve Izmır-Selçuk voresınde Efes antık kentı İşte >urdumuzun Ege. İç Ege ve Akdenız vo- relenndekı eskıl kentlenn palestralarını elıpsoıd stadlarını restore ederek dunya spor âlemının gozlerının onune sermemız ve hızmetıne sunma- mız. ınsanlık ıçın yepyenı yuce bır spor ahlakı- nın ve felsefesının doğuşuna neden olacaktır 2OOO'lı > ıllarda organıze etmev ı arzu ettığımız olimpiyat oyunları oncesmde elde edeceğımız bu deneyımlerle hem kendı toplumumuza hem de dünya spor âlemıne ve obür çagdaş toplumlara ışık tutmuş olacağız Olimpiyat oyunlannın amacının ozunde gu- zellığın, estetığın, sonsuza dek korunması ıçın adetabıryalvanşvardır Kardeşlıkulkusu ılevu- celtılen ınsanlığın ıçındegelışıp buvuvebılecegı bır banş manıfestosudur olimpiyat Tarıhını kulturunu ve kalıtına sahıp olduğu (tevarus ettığı) kulturlerı ı>ı bılmek. kışıye ve mensup olduğu topluma gelecek ıçın guç ve gıı- ven venr Bugun Antalya ılımızın sınırlan ıçın- de Adrasan burnunda Asya kokenlı (MO 15 yuz- yıl) Lıkya u>garlığından kalma antık palestrala- rıyla. stadyumlanyla, amtıtıyatroları ıle antık Olımpos kentı bulunmaktadır Işte bu eskıl (an- tık) kentın 7 km uzağında. denız duzeyınden 2150 metre yukseklıkte, mıtolojıde Kımera dıye anılan. gerçekte jeotermal kokenlı bır ale\ var- dır Çağımız araştıncı arkeologlan. mıtolojık ef- sanelen tetkıkten sonra olimpiyat fıkrının doğu- nuşu hıç kuşkusuz Anadolu uygarlıklanna bağ- layacaklardır Mıtolojıdekı 'Belerefon'yada'Ki- mera' efsanelerı bu tıkndoğrulamaktadır Sov- lencelere(etsanelere) gore hervıl Olımpos ken- tının vatandaşlanndan bır çıtt genç kız ve erkeğı 'baç' olarak ısteyen Kımera canavannı Pegasus adlı atına atlayarak mızrağı ıle canavan vedı kat venn dıbıne gomen Belereton adlı kahramanın anısına Olımpos kentıne banş ve sukun getırdı- ğı ıçın her > ıl Kımera alev ınden tutuşturulan me- şalelerle atletler Olımpos kentıne doğru koşarak bu anıyı yınelerler ve kutlarlardı Uygarlıklannı Anadolu kulturlennden alıntılarla kuran Grekler. bu fıkırden esınlenerek MO 776 tarıhınde olim- piyat oyunlannı başlatmışlardır Doğaldır kı es- kıl Yunan uygarlığı. gokten zembılle ınmış bır uvgarlık değıldır Ege ve Akdenız eskıl kentlenmızdekı palest- raları ve elıpsoıd stadları restore ederek dunya spor âlemının gozlennın onune sermek ve hızme- tıne sunmak, ınsanlık ıçın yenı bır ronesansın ka- pılannı açmak olacak ve olımpı>at o>unlarının gerçek kokenının Anadolu olduğu anlaşılacaktır Yukanda ıçtenlıkle onerdığımız konuv u mes- leklenndekı başanlarını yaratıcı guçlenvle >u- celrmış mımarlarımızın, arkeolog ve tanhçılen- mızın ve sporotontelenmızın onune bırhıpotez olarak getınyoruz Eğer 'tevarus ettiğimiz' bu antık spor tesıslen- nın restorasyonlannı sıstemlı bır şekılde gerçek- leştırmeyıbaşanrsakgelecekte.Turkıye'nındun- y a sporunun ko-odınatlar eksenındekı onurlu ye- nnı alacağından hıç kuşkumuz olmamalıdır Bu da bızım ıçın onur vencı büyûk bır mıitluluk ola- caktır Bıraz once sozunu etmış olduğumuz on planlama \e çalışma konseyı teşekkul etmtşttr Bu konseyın aşağıda açıklayacağımız ıkı konu- yu gundemıne alacağını umıt etmekteyız 1- Antık çağın Korent. P\ihıa, Nemea. Isthmıa ve panathenaı ovunları ıle Hçra şenlıklerı gıbı her ıkı vıldabırtekrarlanacak Unıversıade(Ulus- lararası (JnıversıtelılerOlımpıyatı)organızasyo- nu Uluslararası tum unıversıtelı sporculann katı- labıleceğı bu Unıversıade, antık Olımpus kentı- ne 7 km mesafede v e 2150 metre yukseklıkte bu- lunan Kımera ateşınden Unıversıade meşalesının tutuşturulması ıle başlayacak ve Ege şendını ta- kıben guzergâh ustundekı ünıversıtelenn sporcu- lan tarafından el değıştınlerek etap-etap koşulup, Istanbul Teknık Unıversıtesı'nın Ayazağa kam- pusunda olımpık normlara gore ınşa edılmekte olan stadv uma gelınecek ve oradakı ateş-gece tu- tuşturularak Unıversıade törenı başlayacaktır 2- On planlama konsevı gundenıının ıkıncı maddesını ıse daha once sozunu etmış olduğu- muz <\nadolumuzun ant\k stady um \ a da palest- ralannın restorasyonu projesı oluşturulacaktır Bu hıpotez ustunde sıstematık ve dennlemesi- ne araştırmalar yapılmasinı onemle vur- guluyoruz Fınansman açısından UNESCO gıbı uluslararası kuruluşlarla temasa geçmekle ol um- lu sonuçlaralınabılecegı kanısındayız PENCERE TARTIŞMA OğlumaMektup... S en daha kuçucuktun 24 saatlık yaşam koşumuzun tek soluklanma >erınde -akşam sofrasında- annenle bırer bardak rakımızı ıçıp soyleşırken bır vandan ınsanın ınsanlaşabıldığı ulkelere oykunur. bır vandan da sana kendı yaşadığımızdan daha guzel bırdun>a bırakmada kannca karannca emeğımız geçtığını duşunur mutlanırdık \radan 25 yıl geçtı şımdı sana baktıkça ezıklık duvuyorum \avrum Meğer bız boşuna kurek çekmışız Değıl dunyamızı guzelleştırmek. elımızdekılenn bır bır uçup gıtmesıne bıle seyırcı kalmışız Ustelık senı de ı\ı yetıştırememışız. bızı bağışla vavrum Bır turlu çağa a>ak u>duramıvorsun dûrustluk. ozven, erdemlılık dıye tutturmuş gıdıvorsun Ozgurlukve bağımsızlık turkulen soylemek sana mı duştu yavrum' Aldığın eğıtımın bıle hakkını veremıyorsun. arkadaşlann ozel gınşımde senın aldığının sekız-on katı ucrete para demezken İNDİFU KUPON Bu kupon 30 Hazıran \99€ tarftune Moment Jeanı TEŞEKKÜR Babam CEMÎL ŞENSOY'a hastalığınm başlangıcından kalbı durana dek, bır aıle dostumuz gıbı kanat geren, Dr. ŞADAKAT ÖZDİL'e ailem adına teşekkürü borç bilirim. FERHAN ŞENSOY VEFAT Çarşamba eşrafından, Osman Şensov ve Mevhıbe Şensoy'un oğlu, Sakıbe \kyel, Ragıbe Delıbaş ve Nacı Şensoy'un ağabeyı, Gunduz Delıbaş, Hıimeyra Akyel ve Cevdet Ak>el"ın dayıları. Yucel Koçak, Zeynep Şensoy \e Derya Bavkal Şensov "un ka\ınpeden, Sundus Lnuulu ve Şuzan Tıbet'ın enıştelen. Kanı. Saygın Bengü, Pınar, Müjgan Ferhan ve Nerıman Derya'nın dedelerı. Ahmet, Ragıbe ve Ferhan Şensoy'un babaları, Müjgan Şensov'un sevgılı eşı. uzun zaman Çarşamba Beledıye Başkanı CEMİL ŞENSOY 10 Hazıran 1996 gunu Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cenazesı 12 Hazıran 1996 gunu, Çarşamba'da Rahduvan Camıı'nden öğle namazından sonra kaldırılacaktır AİLESİ "Biiim vapacağun" dıye unıversıtelerde surunuyorsun En >etkılı bır başkan. "Benim memunım işini bilir"dıvor. sen ruşvetçılere, avantacılara dışını bılıyorsun El âlem gıbı dıskolara barlara gıdıp gununu gun edeceğıne. tıyatroya, panele gıdıyorsun "L'ğur Mumcu'nun Sokağı"na karanfıl bırakı>or, "Huzur demokraside" dıyorsun Arkadaşlann sıyasal partılerde lıons kuluplerde dunyalıgını doğrultuvor sen Atatürk deyıp Ataturk ışıtıyorsun Herkes arabesk dınlıvor sen klasık muzık. herkes kupon kesıvor. sen gazete okuyorsun KlT lerın satışına ofkelenıyor. sokağa tukurenlere kızıyorsun Zora dayalı çozumlerden hoşlanmı>orsun Ne Yaşar Kcmal'ın mahkûm edılışını ıçıne sındırebıldın ne Abdıilhamit afışını Nereden gırdı bu ınsanlık sevgısı yureğıne yavrum0 Senın ışın zor İşın çok zor yavrum. lutten bızı bağışla Kaya Çetin Eğıtımcı-Yazar Hükümet Kurulsa Ne Yazar?.. Pusula ınsana yonunu gosterır Yolunu yordamını kestıremeyen kışıye de "pusu- layı şaşırmış" denır Bız şımdı o durumdayız Pusulayı şaşırdık Bugun Turkıye'de sıyaset erbabı vargucuyle bir hukumet kurmaya çabalıyor Polıtıkacının kımı de bu eylemı ozven gıbı gostenyor "Bız bu ulkeyı hukumetsız bırakmayız " (Istemem, cebıme koy) Oysa 'araç" çoktan "amacı" aştı, dıyelım bu par- tıler bır hukumet kurdular Hukumet ne yapacak? • Ülkemızde her tur hastalık var Guneydoğu'da yıl- lardır okullar kapalı Çocuklar okulsuz buyuyor Yenı hukumet Doğu Anadolu dakı okulları nasıl açacak? Bır ulke duşunun kı batısında luks paralı okulların kapısında kuyruk var, doğusunda devlet okullarının kapısına kılıt vurulmuş, yoksul kuşaklar çaresız Yenı hukumet okullan açacak mı'? Koyler boşaltılıyor kırsal kesımlerden buyuk kent- lere akın akın goç var Goç nasıl duracak? Devlet vergı toplayamıyor, kamu hızmetı gormek içtn zengınlerden yuksek faızle borç para alıyor Yenı hukumet vergı alabılecek mı7 Nufus patlaması Turkıye yı zora sokuyor, bunalı- mın gobeğıne ıtıyor Uyuşturucu trafığı Turkıye yı pençesıne aldı, top- lum mafyanın avucuna duşuyor, mahkemeler çare- sızlıkler ıçınde kıvranıyor, kayıt dışı ekonomı buyuyor, fakır - zengın uçurumu derınleşıyor Etnık çatışma sorunu karşısında yenı hukumetın çozumu ne olacak9 Şerıatı bır devlet duzenıne donuşturmek ısteyen sı- yasal guç yukselıyor, "rantıyecı duzenı" egemen ış- sızlık doruk noktasında yatınmlar gecıktığı ıçın elekt rık sıkıntısı kapıda Yenı hukumet bu sorunlara çozum bulacak mı? Enflasyon yuzde 80 Nasıl bır onlemler paketı hazırlayacak yenı huku- met, koktencı onlemler mı alacak? Ya demokrası^ Turkıye baskı yonetımlerı altında soluksuz kaldı Yenı hukumet fıkır ozgurluklerını sağlayacak mı? Av- rupa'nın şamar oğlanı olmaktan kurtulacak mıyız'? Cezaevlerındekı açlık grevlerı sona erecek mı? Yenı hukumet ulkeyı çevreleyen kuşatmayı yarabılecek mı? • Hayır Hıç kımse bunları goğusleyecek durumda değıl, "Gucumuz ancak 1yı kotu bır hukumet kurmaya ye- fer"dıye duşunuyoruz sonrası Allah kenm Bugun Turkıye'nın egemen guçlerı, ış dunyasıyla medyadır Refah dışındakı partıler bu egemenlığın al- tında yaşıyorlar, hıçbırının de çozum onerecek halı yok 1 Çunku koktencı adaletlı, eşıtlıkçı çozum one- rılerı ne tekelcı medyanın ne de buyuk patronlar dun- yasının ışıne gelır 1 Batı'dan Turkıye'ye dayatılmış "şablon" bızım ulkenın somut koşullarında oyle pıs bır "model" oluşturdu kı kımse karşı çıkamıyor, sol partıler de suspus • Ankara'da kurulacak yenı hukumetın bır kıymet-ı harbıyesı yok' Ya "ıdare-ı maslahat hukumetı" ola- cak ya da seçıme değın bır "geçıcı donem hukume- tı' " Sol butun bunların otesınde uzun sureyı goze alan bır çalışmayla ulke sorunlarına koktencı ve so- mut çozumler getırecek bır program ustunde çalış- sa çok daha lyı eder iskele sancak sol - sağ - şeriat Yıldızfalt ulkelefve devletler ıçın degıl ınsanlar ıçın geçerlıdır Gefçı bızım bayragnnızda yıldız var amasuskun 1 Daha çok hılal konuşuyor"Kortcma sormez bu şafaklarûa yuzen al sancak'7 " Insanımız da balık gıbı bakıyor gelecege Bır gozu ağlar Bır gozu guler Bır gozu ıskele Bır gozu sancak YENI CIKTI S6LCUK Mk/^ 250.000 TL(KDVdahıl) Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cacktesı Satkımsoğa" Sokak No a B Cağalogiu tstanbul Tei 514 01 9&95 Postaçekıno 666322 MÜLKİYEÜLER BİRLİĞİ VAKFI 1996 RÜŞTİ KORAY ÖDÜLÜ "Gtımrük Bırlıgı Sonruundu Turktse'de îııbtıtnı Sermuve" Mülknelıtcr Bırlıgı I ukfı 'nın !>elenek\el Rııştu Koru\ Ödulıı 'nun hımıı\u bu ı ıl * (nııııruk Bırlıgı Sonrusmda Turkı\e'de )ııbtıntı Sermu\e" olarak helırlendı Yarışmava %on başvuru lurıhı l> Ekım 1996'dır. Prof Dr. Gııllen Kazgan. Prof Dr Korkııi Boratar, Prof Dr Bıtsar Kurui,, Proj Dr. Oğuz O\an, ilper Aklan. 4\nur \1akh \e \esrm ka\a'dan nlu)an Se<,tuler kurulu'nun belırle^eteğı sonınlar4 Arcılık 1996 tarıhınde mıklunacaktır Bınnulık Odulü 100.000.00U.- TL.. Ikınulık Odulıı ıse 50.000.060.- TLdır. Sfulkıyeliler Birliği Vakfı Bılgı nın Adres: konur Sk. \o / 06640 kızıla\- Ankara Tel: (0 $12) 41 ^80 98, (0 312) 418 55 '2 Fak*. (0 312)418 82 98 Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yennızden alınır Tel.: 5*4 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle