01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyef İmtivaz Sahibi: Berin Nadi üenel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç# Genel >'a\ ın Koordınatoıu. Hikmet ÇetinkavaO Yazııijlerı \ludurlcn IbrahimS ıldı/ (Sorumlu),DinçTa>anç 9 Haber Mcrkczi Mıidüru Hakan kara 0 Uörsei Yönetmen Fikret Eser Dij Haberler. Krgun Balcı# Ktıhbarat Cengiz Yıldırım # Ekonomı. Bülenl kı/anlık • Kultıır Handan Senköken • Spor Abdülkadir \ ücclman • Makalelor. Sami karaören # Duzeltme: Abdullah Va/ıcı • Kotoszral Erdoğan Köseoğlu • Bılırı-Bclszc. Edibe Buğra • N urt Habcrlcn Mehmet Faraç >a\ın Kurulu İlhanNı-^ukıB.Lşk.ını. Orhan Erinç, Okta\ Rurtbüke. Hikmet Çetinkat a* Şükran Soner, Ergun Bakı, Dinç Ta\aırç. İbrahim t ıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan kara. AnkaraTem.MİciM. Mustafa Balbav 0Haber Mıidüru Doğan Akın AtaturkBuhariNo 125.Kar4. Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (" hat). Faks' 419502" • tzmır TemMİcısı. Serdar Kuık. H. Zıya Bl\. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Faks. 44W117 # Adana Temsılcısı Çetin Viğcnoğlu, inonü Cd. 1 19 S. Nol K.at 1. Tel 3522550. Fak-v 3522570 Müe:>M;se Muduru. Erol Erkut 0 Koordınatör: Ahmet Korulsan 9 Muhasebe Bülent V ener 0 Idare: HüscYİn Gürer 0 Işlelme: Önd«r Çelik 0 Bılgı-işlem. Nail İnal 0 Bılgısa\arSıstem Mürmel Çiler MED\ \ C: • Yıinetım Kurulu Başkanı - Genel Mudür Gülbin Erduran 0 koordınatur Reha Işıtman # Oenel Mudur Yardımcısr Mine Akdağ Tel 514 07 53 - V. auml*\afl \e Basan: ^ ^nı Ciun Haber -\IJIIM Ba>ın \e Yaşıncılık A $ T u r V o u İ ı C J '•'/ 41 CaîJİ^âlu VI .'34 l-t PK : 4 6 I-unbul Tel (0 2 12ı 512 05 1)5 ı20 hat: F.ıks 12 HAZİRAN 1996 Imsak: 3.25 Güneş: 5.24 Öğie: 13.11 Ikindi: 17.09 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.34 Anadolufeneri Köyü'nde kesin yapılaşma yasağma karşın Kuran kursu binası ve 3 villanın inşaatı sürüyor Boğaziçfnde SIT kararına aldıran yok Gergel, yayın hayatına başladı • İstanbul Haber Servisi - Cniversite öğrencilerinin kültür ve sanat üzerine yazdığı yazılardan oluşan Gergef. yayın hayatına başladı. İki ayda bir yayımlanacak dergide, yalnızca ürfiversite öğrencilerinin şiir. öykü. makaleleri yer alacak. Dergi çalışanları, Gergef'in üniversite öğrencilerinin kültür ve sanata bakış açılannı yansıtacağını belırttıler Karikatürcülepin protestosu • İstanbul Haber Servisi - Gazete ve dergi dağıtım şirketleri Yaysat ile BBD'nın birleşerek dagıtım ücretlerine yiizde yüze varan oranlarda zam yapmaları üzerine zor durumda kalan ınizah dergıleri. Karikatürcüler Derneği'nin gırişimiyle yaptıklan toplantıda dagıtım tekelini protesto ettıler Karikatürcüler Dernegi Başkanı Canol Kocagöz. "Bu tepkileri üst boyutlara çıkarıp hep birlikte somut çalışmalar vapmak istıyoruz" dedi. Afrodisyas'm koruyucusu öldü • \E\\ (Cumhuriyet) - Afrodisyas antık kcntı. koruyucu nıeleği Madeleine Chalette Lejvva'yı kaybettı. Bayan Lejvva. Afrodisyas'ı 30 yıl kazan Prof. Kenan Erim'ın ardındaki ınaddı gücü ve mane\ i destegi saglayan kişi olarak Amerika \e Türkiye'de tanınmaktaydı. Amerika "da "Afrodısyas'ı Sevenler VakfV'nın yıllarca yönetıciliginı de yapan Lejvva'nın cenazesinin Kudüs'te. babası ve eşinin yanına gömüleceği açıklandı. Kmlay'ın kuruluş yıldönümü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Kızıîay'ın 129. kuruluş vıldönümü dolayısıyla Genel Başkan Dr. Kemal Demir'i kutladı. Cumhurbaşkanı Demirel yayımladıgı mesajda. Kızılay"ın sadece ülke içındedegil. ülke dışında da degerli hizmetler vürüttügünü. açlıga. sefalete. voksulluğa \e çaresızlige karşı. hangi milletten, hangi dinden olurlarsa olsun, insanlann yardımına koştugunu ifadeetti. Başbakan Mesut Yılniaz da me^ajında. Kızıîay'ın vaptıgı hizmetlerle Türkive'nin haklı gurur kaynağı oldugunu belirtti. Çevreci oğrenciler • GAZİANTEP(AA)- Gazıamep Özel Sunguroglu Lisesi'nin 5 öğrencisi. 4. Ulusal Çevre Proje vanşmasinda dereceye girdi. Oğrenciler İbrahim \'uvarlak \e Murat Uğur. ""Boya ve Tekstil Fabrika Atıklannın Insan-Çev re Sağlığı Üzerındeki Zararlannın Incelenmesi". Selim Nakipoğlu ise "Plastik Atıkların Geri Kazanılması" projesi ile Türkiye ikincisi oldular. Fatıh Akgül ve Orhan Kalendergıl de "KJor ile Ozonun Dezentektant Olarak Kullanılması" projesiyle Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Konuşan kitaplık projesi • A\kARA(Cumhuriyet Bürosu) - Görnıe engelli üniversıte öğrencilerine kütüphane hizmetlennin götürülmesi amacıyla "Konuşan Kitaplık Projesi" oluşturuldu. Bilkent Cni\ersite>ı Müzik ve Sahne Sanatlan Fakültesi Teori ve Kompozisyon Bölümü mezunu >'usuf Dumlupınar tarafından oluşturulan proje. özellikle y-üksek öğrenimdeki olan görme engellilerin özel eğitimine yönelik olarak geliştiriliyor. Global Çevre' • ANkARA(AA)-Bilim adamlan. 'global çe\re'nin artık "S.O.S." vermeye başladıgını bildirdiler. Sera etkisi ve iklim deöişikligi sonucunda 2100 yıimda sıcaklığın 3 santigrat. deniz seviyesinin de 70 santimetre yükseleceğini belirten bilim adamlan. ozon tabakasının tahribatının da cilt kanseri ve göz katarağındaki artışlara neden olduğuna dikkati çektiler. • İnşaatlara tepki gösteren köy halkı. Kuran kursu için Boğaziçi Imar MüdürlüğiTnün izin verdiğini belirtirken Imar Müdürü Mevlüt Karataş, söz konusu inşaat için yalnızca tamir yapılabileceği iznini verdiğini söyledi ve "Tamir izni verdiğimiz bina temelden yıkıldığı için binayı mühürledik. Yıkım kararı için encümene sevk ettik" dedi. FİLİZGÜMÜŞ ~ Boğaziçi "nin bittiği. Karadenız'ın başladıgı. ormanın denizle buluştu- gu yerde kurulmuş v e "kafmerli ko- ruma"ya alınmış Anadolufeneri Köyü'nde. iki ayn koruma kanunu da delinerek yapılaşmaya gidilmek isteniyor. Hem "Boğaziçi Kanunu" hem de "Kültür ve Tabiat Varlıkla- nnı Koruma Kanunu"nun belırle- dıgi smırlar içinde kaldıgından. ke- sin yapılaşma yasağı olan köyde bir "Kuran kursu" ve 3 villanın yapı- mı sürüyor. Beykoz ilçesine baölı Anadolu- feneri Köyü. 1983 yılında 2960 sa- yılı "Boğaziçi Kanunu^na göre ke- sin inşaat yasağı bulunan Boğaziçi öngörünüm bölgesi ile I974'te -SIT'" ilan edilen ve 1983"te vasa- laşan 2863 sayılı "Kültür ve Tabi- at Varüklanru Koruma Kanunu "nun belirlediğisınırlariçensındeyeralı- vor. Buna karşın tadilat için ruhsat alınan bir bina, temelden yıkılarak 'Kuran kursu' yapılmaya başlan- dı. Biri inşaat halinde kalan. diğer ikisi bıtmek üzere olan 3 villanın ya- pımı. köylülerin tepkılerine neden oluyor. Köy halkı, özellikle yapıl- mak istenen "Kuran kursu"nun, büyük bir alana kurulacağı ve "ya- tılı olacağT söylentilerinden dola- yı, gerici birörgütlenmeden endişe ettiklerini belirtiyorlar. "Bizevimi- zi yapamıyoruz: bunların hem pa- ralan, hem güçleri var. Kuran kur- su yapıyorlar" diye tepkilerini dile getiren köylüler. binanın yapımına Boğaziçi Imar Müdürü'nün izin ver- diöini öne sürüyorlar. İmar Müdürü Mevlüt Karataş ıse bu iddialara karşı, söz konusu inşa- at için ancak tamir yapılabileceği iz- nini verdiğini savunarakşunlan söy- lüyor: "Tamir izni verdiğimiz bina te- melden yıkıldığı için binayı mühür- ledik. Yıkım kararı için encümene sevkettik. Bizancaktamir tadilat ka- ran veririz. Kuran kursu dediğiniz yer hariç, bizim dönemûnizde inşa- at başlamadı." Köy muhtan Hüsnü Çıtak ise ta- pusu kansına ait olan arazi üzerin- de yapmak istediği villanın. 2960 sa- yılı Öngörünüm Yasası'na göre cum- huriyet savcılıgına suç duyurusun- da bulunuldugunu. bundan dolayı da bir miktar para cezası ödediğini an- lattı. Muhtar Çıtak, köydeki yapıla^- maya karşı olmadığını söyleyerek bunun nedenini de şöyle anlattı: "Bizim burada vamndaşlar,35-40 yaşına gelmesine karşın evsizlikten dolay ı ne ev lenebiliyorlar ne dc baş- ka bir eve çıkabiliyorlar. Bu bir ya- pılaşma demekdeğildir. Buşikâyet- İerimiz Ankara'va kadar gittL Bu- rada üç senedir devam eden 7 bina var. Bu yedi bina için en az yedi kez şikâyet oldu. Hatta iki sefer yıkım ka- rarıyla yıkıldı. Eskiden bin nüfusu varmış buranın. Evsizlikten insan- lar göc etti gitti." Boğaziçi Kanunu'nunamacı. "İs- tanbul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzellikle- rini kamu varan gözetilerek koru- mak. bu alandaki nüfus yoğunluğu- nu arttıracak yapılanmayı sınırla- makiçin uygulanacakimarmevzu- atını belirlemek.'' Buna göre kaçak inşaatlar için derhal yıkım uygu- lanması gerekiyor. Kültür ve Tabi- at Varlıklannı Koruma Kanunu'nun amacı ise **Korunmasıgereklitaşı- nır ve taşınmaz kültür ve tabiat var- lıklan ile ilgili tanımlan belirlemek, yapılacak faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli Uke ve uygulama karariannı alacak teşkilatın kuru- luş vegörevlerini tespitetmek" sek- linde anlatılıyor. \asaya göre bölge- de herhangi bir kaçak inşaat. "kül- tür ve tabiat varlıklannın tzinsiz tah- ribi" olarak değerlendirilerek so- rumlular hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası öngörülüyor. İki ayn koruma yasasına rağmen Boğaziçi sırtlanndaki kaçak yapılaşmanın öniine geçilemiyor. T ü r k i y e ' n i n a y d ı n l ı k y ü z ü n e y o l c u l u k l a r Cami fle kilisenîn kardeşliği Tarihi 5 bin yıl önceye uzanan Antakya cla eşsiz kültür zenginlikleri ayıklanarak ortaya çıkmayı bekliyor ATAOL BEHRAMOĞLl Antakya"da beni birçok şey birden etkiledi. llkba- har. Amik Ovası. Demirci- ler Çarşısı, Yontucu Şıh Ali'yle oğullan. o kenne- ki birçok güzellığin altın- da imzası bulunan Dr. Fi- gen Muşlu ve cami ile kı- lisenın kardeşliği... Yıllar önceki Yumarta- lıkyolculuğumdışında. İs- kenderun Körfezi kıyılan- na ilk yolculuğumdu bu. lskenderun'dan gece geç- tik. Amık Ovası'run ne den- li geniş ve bereketlı oldu- ğunu ise ancak dönüş yo- lunda görecektim. Biryerleşim merkezi ola- rak tarihi zamanımızdan 5000 yıl öncelere kadar uzanan Antakya. bu bin yıllar içinde sayısız kez el değiştırmiş... Hititler. Ma- kedonyalılar. Persler. Ro- malılar, Brzanslılar ve Araplar bu topraklarda y üz- yıllarca egemen olmuşlar. Onlan Anadolu Selçuklu- ları izlemiş... Bu zengin toprakların Osmanlı ege- menliğine geçmesinin ta- rihi 1516. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ingiliz- lerin işgal ettiği kent. da- ha sonra Fransızlara bıra- kıldı. Bir süre yan bağım- sız bir bölge olarak kaldı. Bir tarafta Osmanlı döneminde yapılmış tapınaklardan Sermave Canıii, diğer vanda Katolik Kilisesi» Sadece bu görüntü bile nasıl bir kültür mirasının, nasıl bir zenginliğin yok olup gitmeve bırakıldığını anlamava yetiyor. 23 Temmuz 1939 tarihınde ise ke^in ola- rak Türkiye'ye katıldı... Ülkemizde tarih bilincinin yokluğu ya da yetersizliği. ya da tek yanlılıgı, bu toprak- Iardaki eşsiz kültür zenginliklerinin ayık- lanarak ortaya çıkanlmasına. muazzam bir kültür mirası olarak günümüzün insanına sunulmasına engel. Antakya ve yöresini örnek olarak alırsak. böylesine köklü ve kar- maşık bir geçmişin. tek bir dile. tek bir din- sel inanışa. tek bir kültürel boyuta indirgen- mesi olası mıdır? îlkkilise Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Aziz Petrus (St. Pierre) Kilisesi. Hz. İsa'nın ölü- münden sonra havarilerinden .\ziz Pet- rus"un (St. Pierre) MS 36 yılında Antak- ya'ya gelerek vaazlar verdiği magaraya sonradan bölümler eklenerek gotik bir İci- lise görünümü kazandınlmasıyla oluşmuş. Antakya'da bulunduğumuz sırada kapalı olduğu için sadece dışardan görebildiğimiz bu kilise. dünyanın ilk kilisesi sayılmakta ve 1963 yılında Papa IV. Paultarafından Hı- ristiyanlar için hac yeri olarak ilan edil- miş... Kentin en eski ve ünlü camileri. Uluca- mi. Mahremiye. Habib Neccar. Şeyh Ali. Meydan Camii ve Yeni Cami... Ortaçağda yapılmış bir kilise ıken camiye çevrilen Habib NeccarCamii'nin içinde Hıristiyan azizlerinin mezarlan da bulunmakta... Osmanlı döneminde yapılmış tapınaklar- dan Sermaye Camii'nin yanındaki sokak- ta "Katolik Kilisesi" yazılı tabelayı gördü- ğümde ise bir fotoğraf çektirmemek ola- naksızdı... Sadece bu caminin ve sokağın görünü- müne dikkatli bir bakış bile. nasıl bir kül- tür mirasının, tarihin acılanndan süzülüp gelmiş ve bugün ancak bir kardeşlik mira- sı olarak ınsanlığa sunulması anlam taşı- yacak. nasıl bir zenginliğin yok olup git- meye bırakıldığını anlamava yetecektir... Dünyanın en ünlü mozaik müzelerinden birinin bizim Antakya'mızda oldugunu bil- miyordum... Bu müzede gördüğüm aydın- lık Antakya'nın bütününe taşınabilirse. ora- sı bir dünya cenneti olabilir... Yoksul işlikteki ışık Dr. Figen Muşlu. TabiplerOdası Başka- nı. Ginşte de yazdığım gibi. o yöredeki J>irçok güzelliğin altında imzası var. O sı- rada büyük bir aşı kampanyasını yürüt- mekteydi... Fırsat buldukça da Doktor Sel- çuk Candansayar v e başka arkadaşlarıy la birlikte. bizimİe ilgileniyordu. Antakya'nın ünlü eğlence ve gezi yeri Harbiye'ye. ^bntucu §ıh Ali ve oğullannı görmeye gittik. Yoksul işliklerinde. inanılmaz olanak- sızlıklar içinde inanılmaz güzellikler üreten bu insan- lar. sanki bir masalın da kahramanıydılar... Minicik bir ihtiyar olan baba Şıh Ali, yüzünde eksilmeyen bir gülümsey iş, barakamsı bir yerde, çarkta perdahla- dıgı siyah bir taştan kolye ya da nazarlık türünde ürün- ler üretir ve bir yandan da çevreye saçılan tozlan yu- tarken. büyük ogul İbra- him Özalp, tek odalı atöl- yesinde bana çagdaş bir Arap şairinin şiirlerini çe- v iriyordu.. Küçükoğul .Ab- dulkh Ozalp'ın mermerim- si bir beyaz taştan yonttu- ğu Venüs heykelciği ise Amik Ovası'nın bereketi ya da Samandağ kıyılannı aydınlatan bevazımsı ilk- bahar güneşinden bir par- ça gıbi, şimdi çalışma oda- mı aydınlatıyor... Çekicin şiiri Demirciler Çarşısı'nda, ocaktan çıkanlarak örs üze- rine konulan korlaşmış de- mir parçalarına. bir şiire vezinler bulur ya da uyak- lar kondurur gibi çekiçle- rinı bellı bir makam ve sı- rayla vurarak (neredeyse bedava fıyatına) tanm araç- lan üreten demirciler ise hiç kuşkum yok ki gizli ve kahırdolu şairlerdiler... Antaky a'nın aydınlık yü- zünü anlatırken "Hatay" gazetesinden ve baba-kız yöneticilerınden söz etmemek haksızlık olur. İhsan Yetişen, birikimlerini kentinin gelişimine adamış gerçek bir halk aydını... Kızı IrisŞentürkiseöğTenimini bü- yük kentlerde tamamladıktan sonra aydın- lanma bayrağını babasından dev ralmak için Antakya'ya dönmüş... Şiir-müzik dinletimiz sırasında. gözüm biran.sahneninepeyceyakınındakibalko- na ilişti... Karanlıkta gördüğüm başlardizisi, san- ki tek bir gövdeden yükselmişçesine, de- rin bir sessizlik içindedinletiyi izliyordu... Çoğunlugunu. belki hepsini üniversite ya da Hse öğrencisi gençlerin oluşturduğu bu topluluk. karanlıktakibu başlardizisi, içim- de hem derin bir sevgi, hem de ben farkın- da olmaksızın gizli ve sessiz bir vicdan, meraklı ve dost bir bakış tarafından iz- leniyormuşum duygusunu uyandırdı... izleyiciler şikâyet etti RTÜK, reklamlan incelemeye aldı HÜLYA KARABAĞLI ANKARA-Radyo ve Te- levizvon Üst Kurulu (RTÜK) film. drama. spor programlan vc canlı yayın- lann üzerine ses eşliğinde bant ve çerçeveyle monte edilen "reklanT yayınlan- nı yurttaşlardan gelen tep- ki üzerine incelemeye aldı. lzleyicilerin en çok Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirel ve parti liderlennin konuşmalan sırasında ek- ranın tepesinden süzülen salça ve sosislerden yakın- majan dikkat çekti. Üst kurul. kaçakçılıktan hüküm giyen futbolcu Tan- ju Çolak'ın rol aldığı "Ta- delle" reklamının TV ek- ranlarındaki gösterimini. "çocuk istisman vapıldığı" gerekçesiyle yasakladı. Reklam ihlallerini konu v e süre vönünden denetime alan üst kurul. izlemeye alı- nan 10 günlük dönemde Ci- ne-5'in öngörülen reklam sürelerini 11 kez ihlal etti- ğini belirledi. Televizyon iz- ley icilerinin programlar üze- rine yerleştirilerek sesli su- nulan bant ve çerçeve rek- lamlanna telefon ve faks aracılığıyla yaptıklan şikâ- yetler RT ÜK'ü harekete ge- çirdi. Cumhuriyet'e bilgi ve- ren RTÜK y önetimi.îıu tür reklamlann izleyiciyi rahat- sız etmeyecek ve sağlıklı bir yayın düzeninde yapıl- ması konusunda yönetme- lik çalışması yapıfdığını bil- dirdi. RTÜK'ün belirlediği. bant ve çerçeve reklamı ve- ren kuruluşlardan bazıları şunlar: "Fırat-Pen.Gibsnraş serisi, Lassa, Good Year, Mi- langaz, Ay mar, Pierre Car- din. Ansegömlek, Dunlop." 16. yıldönümü ÖDP, 15-16 haziran direnişini kutluyor İstanbul Haber Servisi - Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP).işçilerin 15- 16 Haziran direnişinin yıl- dönümünü çeşitli etkinlik- lerle kutluyor. Yıldönümü kutlamalannda çeşitli sen- dikalara mensup200'ü aş- kın işyeri temsilcisi. sendi- ka şube başkanı ve yöneti- cisi ÖDP'ye üye olacaklar. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Lras'm da katılacağı 15-16 Haziran direnişinin yıldönümü için etkinlikler 15 Haziran 1996 tarihinde Aksaray'da bulunan Özsa- ray Düğün Salonu'nda sa- at 13.00'tebaşlayacak. 15- 16 Haziran tanıklannın ve katılımcılannın konuşma- sının yanı sıra dia gösteri- si. film gösterisi ve müzik yayınından sonra araların- daTlP'in kurucu genel baş- kanı ve eski sendikacı Av- ni Erakalın. DİSK kurucu üyelerinden Mehmet AIp- dfindar. ASİS Genel Baş- kanı Rıfat Kendiriigil. Pet- rol-İş İstanbul Şube Başka- nı Nejat Elibol. Şube Sek- reteri Nesimi Aksakal. Banksen Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Tuzlacı gibi isimlerin de aralannda bu- lunduğu 200'ü aşkın sen- dikacı. işçi ve işyeri tem- silcisi törenle ÖDP'ye üye olacaklar. İşçiler. ÖDP'ye üye ol- ma gerekçelerini "Bu Davet Bizim" başlığıyla yayınla- dıklan bildiride dile getir- diler. BildirideÖDP'ninöz- gür \e sömürüsüz bir top- lumu hedefleyen çoğulcu yapısını. emek güçlerinin siyasi birliği için ortak bir çatı olarak görüyor ve tüm işçileri. emekçileri. ezilen- leri bu birliği güçlendirme- ye. ÖDP'ye üye olmayaça- ğırıyoruz denildi. AVRUPA'DAKİ StSTEM GELtYOR Cep telefonuna bölgesel şebeke • GSM sisteminde verimli bir yatınm için yeterli bant genişliğinin olmaması. cep telefonunda bölgesel istasyonların kurulmasını gündeme getirdi. NL'RTEN YALÇ1N Cep telefonu operatörleri. Avrupa'da olduğu gibi Türki- ye'de de bölgesel (lokal) sistemte çaltşan istasyonlann ku- rulması için tetikte bekliyorlar. Turkcell ve Telsim'e tah- sis edilen GSM frekanslanndan sonra geriye sadece 5 bant genişliğinin kalması, bu aralıkta hizmet vermek üzere ku- rulacak bir yatınm projesinin yeterince kârlı olmayacağı fikrini doğururken operatörler yeni arayışlara yöneldiler. Türk Telekom'un GSM şebekelerıyle yapmış olduğu gelırortaklığı sözleşmesine göre, abone sayısı 400 bıni geç- tiginde Telekom'un üçüncü bir şebeke için başka bir fir- mayla anlaşma yapabilme olasilıgı var. Cep telefonu abo- ne sayısının hızla artarak 400 bin sınınnın aşıimak üzere olması. yeni şebekeye kim- lerin talip olacağı sorusu- nu da gündeme getirdi. Yet- kili çevreler. PCN(Perso- nal Communication Net- vvork) adıyla anılan ve sa- dece metropollerde hizmet verebilen yerel şebeke sis- teminin Av rupa'da konuş- ma ücretini düşürdüğünü Cihazlar değişecek PCN şebekesinin Türkiye'de hayata geçirilmesi durumunda, bugün GSM şebekesinde görüşme yapılabilen piyasadaki cep telefonlan, her iki şebekede birden kullanılamayacak. Sadece bölgesel şebekede görüşme yapmak isteyıp GSM sisteminden çıkmayı talep edenlerin, eşdeğer fiyatlarda yeni telefon cihazlan edinmesi gerekiyor. Ancak. ulusal telekom şirketinin GSM şebekesine dahil aboneler&,,;: PCN şebekesine geçiş için indirimli bir hat ücreti belirlenebilecek. Abonenin en büyük avantajı, GSM'ye göre çok daha ucuz fiyatlandırılan görüşme ücretlerinde ortaya çıkacak. vurgularken artan abone sayısıyla birlikte Türki- ye'de de bu sistemin yer- leşmesi için harekete geçen şirketlerin bulunduğunu belirttiler. Yetkililer. Telsiz Genel Müdürlügü'nün sorumlu- luk alanında olan ve GSM şebekelerine tahsis edilen frekans aralıklarının yeni biryatınmın rantabl olma- sı için yeterli olmadığını belirtiyorlar. Yeni bir GSM şebekesi için makul bir bant aralıgının olmadığını vurgulayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özcü,Türk Telekom'un li- sans verme yetkisinin ol- madığını söyleyerek "Mev- cut yapıda lisans alamaya- cağını bile bile hiçbir yatınnıcu Türkiye'de GSM yatınmt- nayanaşmaz** dedi. Interline Şırketi Genel Müdürü Erol Obdan,Türkiye"demevcut25 frekans aralığindan 10'unun Telsim'e; 10'unun Turkcell'e tahsis edildiginı. geriye ka- lan 5 bant aralıgı içinse hiçbir yatınmcının harekete geç- mekistemediğini ifadeetti. Erol Obdan. "Avrupa'dadaak- tif olarak kullanılan ve maiiyetle orantıh olarak kontür üc- reti daha ucuz olan hücresel sistem PCN, resmi makamla- rın da onay lamasıyla Türkiye'de kunılduğunda cep telefo- nundan yapılacak konuşmalar daha ucuz hale «elecek" de- di.Telsiz Genel Müdürlüğü Frekans İşletim Daire Başka- nı Yiicel Kuru da Telsim ve Turkcell'in az masrafla çok iş yapmak için "macrocelT sistemi denediklerini. PCN ya- tınmının aslında teknik olarak daha pahalı oldugunu vur- guladı. Kuru. Avrupa'da PCN sistemiyle konuşmanın da- ha ucuz oldugunu. ancak Türkiye için sonucun ne olaca- ğının PTT tarafından belirleneceğini ifade etti. Internet^e yüzde 30 ek kapasite Dış Haberler Servisi - In- giliz British Telecom (BT) ve Amerikan MC1 şirketleri. hızla yoğunlaşan Internet trafiğini idare etmek için dünya çapında bir altyapı sistemi kuruyorlar. Dünyanın önde gelen iki telekom şirketinin birleşme- sinden oluşan ve Concert adı verilen ortaklığın. bu yaz ay- lan içinde Internet'in kapa- sitesini yüzde 30 arttıracak lnternetPlus'ı kullanımaaça- cagı açıklandı. "En hızh ve dünyanın dört bir yanından ulaşima açık ilk Internet ağı" olarak tanımlanan InternetP- lus'ın. sık sık trafik sıkışık- lıklannınyaşandıgı iletişim otoyolunagirişi kolaylaştıra- cağı belirtiliyor. Gittikçe büyüyen bilgi ak- tarımından en büyük payı alabilmek için BT ve MC1 şirketlerinin oluşturduğu alt- yapının. saniyede 45 mega- bit taşıyabileceği (yedi sani- yede 28 adet 300 sayfalık kitap göndermekle eşdeğer) bildirildi. MC1 şirketi. ABD'de sa- niyede 155 megabit taşaya- bılen bir ağın tanıtımına geç- ti bile. internetPlus'ın kuruluş aşamasında 100 milyon do- larharcayan iki şirketin, or- taklığın vaşama geçirilme- sinden sonra büyük kârlar elde etmeyi planladığı be- lirtiliyor. Tüm dünyada 50 milyon kadar insanın Internet kullan- dığı belirtiliyor. Uzmanlar. bu sayının 2Ö00 yılında dört katına çıkmasını bekliyor- lar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle