03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9EKİM 1996ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aydın Cezaevi'nde çatışma • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - A> dın E tipi Cezaevi'nde adlı «utuklularla cezae\ i jgörevlileri arasında çıkan «çatışmada 9'u ruruklu ve fcükümlü olmak üzere 33 Stışı yaralandı Bartanivelen 3'akarak cezaev mde yangın ^ıkaran 5 turuklü ve lıükümlünün Aydın De\let Hastanesi'ne kaldınlarak redavı altına alındığı ögrenildi. IVIüftüye protesto • İZMİR (Cumhuriyet E g e Bürosu) - Dıyanet İşlerî Başkanlığı tarafından 1-7 e k i m tarihleri arasında ^düzenlenen Camiler Haftası n^denıy le Bergama'da dtizenlenen bir toplantıda Izmır Müftüsii Mehmet A.ltınkaya'nın Atatürk'ten -söz etmemesı protesto •edildi. Bergama Belediye B-aşfcanı Sefa Taşkın ve dinleyicilenn büyük bölümü salonu terk ettiler. Kansu'nun îıaşarısı • Haber Merkezi - Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstıtüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Emin Kansu. 25-29 ağustos tarihleri arasında Singapurda yapılan ,L"luslararası Hematoloji Topluluğunun (ISH) genei J<urulunda Avrupa ve ;Afrika Bölümü'nün genel •sekreteriiğıne seçildi. Içîşlepi Bakanı portekîz'de >• İstanbul Haber Senisi - Içişlerı Bakanı Mehmet Aâar. Av rupa Konsey i Yerel Vönetimlerden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Portekizin başkentı Lizbon'a gitti Ağar. "Söz konusu toplantı gelecek yıl Ankara"da yapılacak. Bu nedenle toplantıda gelecek yılın e\ sahibi ülke bakanı olarak bır davet konuşması yapacağım" dedi. Parsadan davaları birleştî • AN kARV (Cumhuriyet Bürosu) - DYP lideri Tansu Çıller'i başbakan olduğu dönemde örtülü ödenekten dolandırdıgını belirten Selçuk Parsadan'ın -yargılandığı davalar •birleştirildi. Ankara4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşma.sında. mahkeme başkanı benzer bir da\anın Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de açıldığını anımsatarak davalann bırleştirilmesine karar\erdi. Mahkeme başkanı. tanıklann dinlenmesi \e eksik belgelerin tamamlanması amacıyla duruşmay ı •erteledi. Bilgisayarla dolandıncılık • İstanbul Haber Sen isi - Tayvan'dan getirdikleri cirîaz yardımıyla kendi kredi kartlannın üzerine !başka kişilerin biigılenni aktararak dolandıncılık \e ..sahtecılık yaptıklan öne sürülen 3 kişinin vargılanmasına başlandı. Istanbul ". Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya. tutuklu sanıklar Eylem Cülcüloğlu \e Ali Murat Şahinbaş katılırken da\a ileri bir tarihe bırakıldı. Protestocu Aydemir öldii • İstanbul Haber Servisi - Diyarbakır Cezaev i 'nde ineydana gelen olaylan protesto etmek amacıyla. kaldıklan Bayrampaşa Cezae\ i'nde geçen hafta kendini yakan 3 tutukludan Vedat Aydemir. tedavı gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün akşam öldü. Âydemir'm cesedi. Adli rTıp Kurumu morguna kaldırıldı. JHD genel kurulu • tstanbul Haber Servisi - İnsan HakJan Derneği İstanbul Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu"nda 'Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Nimet Tanrıkulu. Hüseyin Avgül. 'Mukaddes Alataş. Izzet Eray. N'eşe Ozan. Sebla Arcan \e Şaban Dayanan seçildiler. 7.4 şiddetindeki bir depremin meydana gelebileceği yönünde bulgular bulunduğu belirtildi KandiflTdeıı deprem uyansı• Istanbul'da en son görülen şiddetli depremin 10 Temmuz 1894'te gerçekleştiğini ifade eden Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Erdik, İstanburun bu yüzyıl içersinde bir depreme maruz kalmamasını olağandışı bir durum olarak niteledi. İstanbul Haber Servisi - Boğa- ra da olabilir. 5 sanive sonra da. ziçi L'nıversitesi Kandilli Rasat- hanesi \ e Deprem Araştırma Ens- tıtüsü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Erdik. Istanbul'da 7.4alet- sel büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği yönünde ku\\etli bulgular bulunduğunu belirtti. Erdik. Istanbul'un deprem tarihçesinegöre içinde bulunduğu- muz yıllarda bir depremin olma- masmı "olağandışr olarak değer- lendinrken. "Buperiyodik bir olay değil. Deprem çok uzun süre son- Önemli olan İstanbuİ'u böyle bir depreme hazıriamak" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün İstanbul'daki 400 okul müdürii- nün de davet edıldiği "Deprem Zarannın Azaltılması" konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Erdik. yırtılması olası faylann boyutlan göz önüne alındığında İstanbuİ'u etkılevecek bir "senanodeprem"in aletsel büvüklüğünün 7.4. merke- zinin ise İstanbul'un 15 kilomet- re güneyinde. yani Marmara De- nizi'nde gerçekleşeceğini bildır- di. Prof. Erdik. Marmara Deni- zi'nde yapılan deform3syon öl- çümlerinin tarihi ortalamaların üzerinde cereyan ederek. yılda 3 santim gibi büyük değerlere ulaş- masının önemli bir bulgu olduğu- nu ka>detti. Istanbul'un Kıızey Anadolu Fay Hatnolarak bilinen bü>ük birtek- tonik kırık üzerinde ver aldığını belirten Erdik. Istanbul'da her 50 > ılda bir >iddetli. 100 > ılda bir ise çok şiddetli depremlerin meydana gelme olasılığınm > üzde 64 oldu- ğunu söy ledi. istanbul "da en son gö- rülen şiddetli depremin 10 Temmuz 1894'te gerçekleştiğini ifaden eden Prof Erdik. Istanbul'un bu yüzyıl içerisinde bır depreme maruz kal- mamasını olağandışı bir durum olarak niteledi. Erdik. olası bır dep- rem karşisında iki temel şartın ye- rine getirilmesi gerektiğıni bildı- rerek. şöyle devam etti- "Birinci- si \eni vapılacak binalann me\ cut deprem riskini arttırmamasını sağ- lamak. diğeri de tedbirler almak- rır. Bunlardan ilki için rüın yapı ve şebekelerin depreme dayanıkiı bir şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Diğerinde de dayanıklılığı za> ıf ya- pılann acil hal planları ha/ırlana- rak takvi\e edilmeleridir. Acil önlemier İstanbul'daki 0-1 Çe\re>olu \e TEM Otoyolu güzergâhlarındaki köprii,\iyadiik vealtgeçitlerin dep- rem performasj onlarının ta> ini >e senar>o depremi sonrasında görev yapabilecc'k şekilde takvhesi ya- pılmalı: \'assıada'>a "Erken Uya- n sistemi" jerleştirilerek, deprem başlangıcı biigisi 6 sanive öncesin- de alınabilnıeli." Toplantıda konuşan İstanbul II Milli Eğitım Müdürü Ömer Ballı- bey, önümüzdekı günlerde okul- larda depremle ilgili v ideo göste- rilerininvapılacağınıbildirdi. Bal- lıbe>. söz konusu kasetlerin okul idaresi tarafından. Anadolu yaka- sı için Kadıköy Halk Eğitim Mer- kezi. A\rupa yakası için de Milli Eğitim Teftiş Kurulu'ndan elde edilebileceğini sövledi. Toplantı- ya katılarak bir konuşma yapan \r alı Yardımcısı Hasan Özhan ise olası bırdepremehazırlanabilme- sı için gerekli tüm çalışmaları sür- dürdüklenni v urguiayarak. konu- ya ilginin çekilebilmesi için 8-11 ekim tarihlerini "Deprem Haftası" olarak ilan etti. CHP heyetinin, Yüksekova ve Hakkâri'deki incelemelerine ilişkin raporu tamamladığı belirtildi 'Fidyecilerin telsizi özel tim karargâhından' ALPER BALLI A.NIC\RA - Hakkân'nin Yükse- kova ılçesınde ortaya çıkarılan "özel tim-korucu çetesi"nin gerçekleştir- diği bir adam kaçırma eylemı Mrasın- da. olay \erinde tabur demirbaşına kayıtlıbirtelsizindüşürülmesinekar- şın herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi. Yüksekova "da kaçınlan bir kişinin yakınının aranmasında kul- lanılan telefonun da özel tım karar- gâhına ait olduğu kaydedildı. Tunceli Millen ekili Orhan \eli Yıl- dırım. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'ten oluşan CHP hevetınin \ük- sekova ve Hakkâri'deki incelemele- rine ilişkin raporu tamamladıklan ög- renildi. Raporun bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuovuna açıklanması bekleniyor. Cumhuriyefın edindiğı raporda, Yüksekova'daki çeteye yönelik ope- rasyonlann Necip Baskın adlı bir yurt- taşın kaçınlmasının ardından başla- tıldığı anımsatıldı. Kaçınldığı gece. 4 kişinin PKK knafetleriyle Bas- kın'ın evıne baskın düzenledikleri kaydedilen raporda şöyle devam edil- di:' "Necip'in amcasıTahir Baskın, ola- yı hemen Jandarma Komutanlıgı'na bildirir. ^ctkililer.telefonlan dinleme- ye alır. Fidvecinin telefonu özel tim karargâhından ettiği saptanır. Fidye- yı iste\enin 'Ha\ argot" kod adlı PKK itirafçısı Kahraman Bilgiç olduğu tes- pit edilir. Bunun üzerine Bilgiç'in da- ha önce haraç istediği Sevit Ge\la- nı'den yardım istenir. Ceylani, Bil- giç'le olan konuşmasını kaydettiği bantla tabur komutanının odasına girdiğinde Bilgiç'in a> ak a> ak üstünc atmış, \avılmış. çok rahat bir şekilde ofurduğunu görür.Cîe>lani, BUgiç'leyüzteştirilir. Bant din- İendikten sonra komutan Bilgiç'e dönerek, 'Benden önce çok yüksek rütbelilerle ça- lışmış olabilirsin. ama benimle çalışamaz- sın' der ve Bilgiç orada gözaltuıa alınır." Raporda. komutanın vanına aldığı gö- re\ lilerle özel tım karargâhını bastığı. bazı göre\ lilerin karşı koyması üzerine ~Eğerbu kapıvı açıp Necip'i \ermezseniz burayı ha- vaja uçururum" deyip hücre kapısını kıra- rak Baskın'ı kurtardıği görüşüne de yer\e- 1 UIU D e i - C J C I l /V1X1IV y e U a Ş V U l T I U grev|»-toplnsözleşnıeU sendika hakkı için Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na (AİHK) başvurdu. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Viedan Baykara ile bir grup üye dün ögle saatlerinde Calatasarav Postanesi önuiKİe toplandı. Burada bir hasın açıklaması yapan \ icdan Baykara, kaınu çalışanterıha sendika kurma. toplasözleşme ve grev yapabibne olanağını sagla>an ILO si>zleşmelerinin TBM.\I tarafından ona\landıgım anımsattı. Sendikanın buna bağbolarak Tiirkhe ^nelinde başta Gaziantep, İstanbul. İ/mir. Kucaeli, Zonguldak olmak üzere 146 yerde belediye işkolunda toplusözleşme >aphğına dikkat çeken Baykara, bazı beledheierde toplusözteşmenin u>gulanmadığını belirtti GaziantepBelednesi hakkında foplus<iA">ınc> i u> gulamadıgı gerekçesh leaçtıklan dava>ı kazandıklannı söyleyen Baykara, "\ncak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi karan bozdu. Neniden \apılan >argılanıa sonunda Gaziantep 2. Aslive Hukuk Mahkemesi >ine iefaimize karar >erdi. Bunun üzerine davamız Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi Ancak kurum aleyhimize karar verdi. Yani biz iç hukuk yollannı tükettik. AİHK've baş\ uruyoruz" dedi. Baykara ile sendika ü>eleri daha sonra toplu hakfcGalatasaray Postanesi'negirerek "GaziantepBeiedhesida%ası" ilei^iiidos>alan AİHK'yepostaladılar. (Fotoğraf: UûUR GÜNY ÜZ) rilerek. "Vetkililerden aldığımız bilgi. Bilgiç \e diger rutuklulann, başta Abdullah Ca- nan'ın infazı olmak üzere, kanştıklan bü- tün >asadışı e\lemleri itiraf ettikleri yolun- dadır" denildi CeteninilkeylemininBeşbuIakKövü'nde birçocuğun kaçinlması olduğu kaydedilen raporda şu saptamalara ver \erildi: "Çete mensuplan bu köj de kö> lüleıie ça- tışmaya girer. Sabn Dara \ urularak öldürü- lür. Çatışma yerinden kaçariarken bir tel- sizdüşürülür. Telsizin taburun zimmetlide- mirbaşı olduğu görülür \e suç du> urusu >a- pılarak cumhuri) et sa* cılığına teslim edilir. Ancak bu olayın üzerine gidilmemiştir." Raporda. PKK itirafçı.sı Kahraman Bıl- gıç'in tabur komutanlığı tarafından kendı- Mne \erilen askeri kimlıkle dolaştığı sap- tamasına da yer \erildi. Raporda. çetenın vöredeki bazı çobanla- nn kaçırılması eylemine kanştıklan sa\ına da yer \erilerek çetenin uş uşturucu kaçak- çılığındaki \arlığı tartışmava açıldı. Yük- seko\a-Hakkân-\an bölgesınin dünya uyuş- turueu trafigının kılit verleşim binmlerı arasında bulunduğu kaydedilen raporda şöy- le de\ am edıldi "Kendileri dışuıda \apılan u>Tiştumcu ticaretinden de komisyon aldık- laru »erme.venlerin eezalandınldıklan. faili meçhullerin altında yatan bir diğer önemli unsurun bu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çetenin, u> uşturucu trafiğinde ne kadar etkili olduğunu bir yetkilinin şu sözleri çok açık ortaya koy maktadır: Sanırım dtkkati- ni/i çekmiştir. Bu bölge çok önemli strate- jik bir yer olmasına rağmen yıllardır uyıış- tunıcu yakalanmamıştır. Şimdi işin üzeri- ne çok sıkı gidiyoruz. KLmin canı yanarsayan- sın." Belediye-iş 'Hedeftek sendika' İstanbul Haber Servisi - Beledıye-lş Sendikasf nın. 4-5 ekim tarihlerinde sendikanm genel merkezinde \apılan 5. Dönem Oiağan Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesinde. sendıkal rekabete son verılerek tek sendika ya da konfederasyon altında birleşilmesi istendi. Belediye-fş Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesinde çalışma yasalannın ILO yasalan ile uyumlu hale getirilmesinin istendiği belirtilerek Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz olduğu vurgulandı. Işsizlik sigortasının oluşturulması gerektiği görüşüne dikkat çekilen bildirgede. ışten çıkarmalara yargı denetirni getirilmesi istendi. Bildirgede. işçi ve diğer çalışanlardan kesilerek Zorunlu Tasarruf Fonu'nda biriken 430 trilvon liranın. çıkarılan yasa ile \ok edilmek ıstenildiği sa\unularak bu fonda biriken paranın anapara ve nemalarının geri ödenmesi gerektiği belirtildi. Başkanlar Kurulu'nun iki gün süreyle ülke. işkolu ve sendikayla ilgili tüm sorunlan tartışarak hazırladığı bildirgede şu görüşlere \er \erildi: "Özelleştirme ve taşeron uygulamalanna son verilmelidir. Belediye işçilerinin 4 trilyon liray ı aşan ücret ve sosyal hak alacaklan derhal ödenmelidir. İşkolumuzda sendikal hareketi olumsuz etkileyen, kazanılmış haklann geriye gitmesinde rol oynayan sendikaJ rekaberten vazgeçilmesi ve tek sendika. tek konfederasyon için gerçekçi ve yapıcı adımların atılmasına karar verilmiştir." TBMM Başkanlığı'na yarın verilecek TURBAN raporu 4 Kıınım kişisel amaçlar için kııUanıldı 9 AV ŞE SAYIN ANKAR4-TEDAŞ. TOFAŞ ihalelen \e kuşkulu maKarlığı nedeniyle hakkında 3 Meclis soruşturması açılan D\ P Genel Başkanı. Başbakan Yardımcısı \e Dışişleri Bakanı Tansu ÇUIer'in. başbakanlığı döneminde kendisine bağlı olan TL'RBAN'ı kişisel amaçlan içın kullandıâı Mecîis raporuna yansıdı. TBMM TURBAN '»blsuzluğu ve Said Halım Paşa \"alısı Yangınını Araştırma Komisyonu. TURBAN'daki yolsuzluklann Cüler \e ailesiv le ilgili bovutunun. kurumdaki toplam yolsuzluklan geçeceği sauvla Meclis soruşturması açılmasını istedi. Çiller'in. kendisini korumak için. suçlanan dönemde TURBAN Genel Müdürü olan DYP Isparta Milletvekili ÖmerBilgin'in millen ekili seçilmesini sağladığına işaret edilen raporda. u 90 milyon liralık bir sahte fatura ile araştırma önergesi verilen ve bugün için boyutu yüz milyarlan aşan yoİsuzluklann Sayın Çiller'le ilgili olan kısmı. miharlık başlamıştır. Bu raporun sonışturmaya çe\rilmesi ile bunun boyutu TURBAN'ı da geçeeektir" görüşüne yer verildi. Çalışmalarını tamamlavan komisvonun vann TBMM Başkanlığı'na sunması beklenen raporunu Cumhuriyet ele geçirdi. Raporda. menfaat temini. zimmete para geçirmek amacıyla yanıltıcı sahte fatura düzenlenerek yapılan yolsuzluklann toplam miktan. dönemin rakamlanyla 261 milyar lira olarak belirlenirken. kuruma ait çeşitlı otellerde "bedelsiz" konaklanıa hizmeti \erilmesiyle oluşan zarann da 955 bin 599 dolar olduğu saptandı. Raporda, Adana Seyahat işletmelerindeki I milyar 290 milyon liralık yolsuzluk eklendiğind'e. 1994-1995 yıllan itibanyla toplam yolsuzluk miktannın, 350 milyar lıra olduğu. bu paranın günümüz değerleriyle 1 triKon lirayı bulduğu ıfade edildı. Raporda. komisvonun daha önce 18 ayn dos\a ile ilgili suç dırvurusunda bulunduğu eski genel müdür Ömer Bilgin'in. \olsuzluklan örtbas etmek için geçmış. yıllann belgelerinı Elmadağ Dağevi'nde yaktırmak istediği bilgısine >er \erilirken. Marmarıs Uletmesi'nın 1995 vılı evrakının da "çalıntı süsü" verilerek yok edildiği belirtildi. Raporda. Çeşme Oteli'nin 1995 vılına ait muhasebe kavıtlannın 1996 yılının şubat avında kasten silindiği. \alo\a ve Abant ışletmelerinın bilgisavar kayıtlarının da sonradan alınan sahte faturalann kavda alınması suretivle • TBMM TURBAN Yolsuzluğu ve Said Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komisyonu, TURBAN'daki yolsuzluklann DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve ailesiyle ilgili boyutunun, kurumdaki toplam yolsuzlukları geçeceği savıyla Meclis soruşturması açılmasını istedi. değiştirildiğı \ urgulandı. Raporda, sahte oldukları Malive Bakanlığı müfertişlerince kanıtlanan faturalar nedeniyle Bilgin hakkında. Ankara Cumhurivet Savcıiığı'nın suç duvunısunda bulunmak için izin fezlekesi düzenlendiği. ancak Cü'er'in bu evrakı işleme kovmadığı anlatıldı. Bilgin'in daha sonra milletvekili vapılarak ödüllendirildiği vurgulanırken. Cüler'in Bilgin'ı koruma gerekcesi. "buaileye sağladığı menfaatlere" bağlandı. Raporda. TURBAN'ın. Çiller aılesine sağladığı çıkarlar şö\le özetlendi: Çiller'in yalısının boyanması: Cumhuri>et'in ortaya çıkardığı ola>la ilgili raporda, Çiller'e ait yalının boya giderlerinin bir bölümünün TURBAN tarafından karşılandığı belirtildi. Okan İnalmıslar Kuruma bağlı hiçbir işletmede çalışmadığı halde ve Başbakanlığın açıktan atama vapılamavacağına ilişkin karanna karşın Ü'nalmışlar. Çiller'in oğluna tenis dersi vermek için Kuşadası Marina Müdürlüğü'nde ı^e başlatıldı. Cnalmışlar. kuruma sadece maaş almak için geldi. Pelister çiftliğine faks alınması: Kuruma ait telefaks cihazının. Suna Gönül Pelister'den devralınan Kuşadası'ndaki Çiller çiftliğine götürüldüğü ve kullanıldığı. çiftlik harcamalannın da TURBAN tarafından karşılandığı belirlendi. Kurum. çiftlikte korumalara verilen yemek ve muhtelif ıçki bedellerini tahsil edemediği için bir tutanağa bağlav ıp işletmenin temsili giden olarak gösterdi. Raporda, Özer L'çuran Çiller'e ait Denge ve President adlı yatların 114 bin marklık borcunun ödenmediği. Ömer Bilgin'in kamuoyuna u ödendi" diye gösterdiği belgelerin ise eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi tarafından hazırlanan sahte belgeler olduğu vurgulanarak şu görüşler dile getirildi: "Yapılan incelemelerden başbakanın bu işlerdeki rolünün President ve Denge ile sınırlı olmadığı kanaati uyanmaktadır. Derinlemesine yapılacak bir soruşrurma ile TLRBAN'ın birçok işletmesinde tespit edilen Sayın Çiller ile ilgili yolsuzluğun maddi \e manevı boyutu genişleyerek ve daha \ahim boyutlara ulaşacaktır. 90 milyon liralık bir sahte fatura ile araştırma önergesi verilen. bugün için yüz milyarlan aşan yolsuzluğun Say ın Çiller'le ilgili olan kısmı ise milyaruk başlamıştır. Bu raporun soruşturmaya çevrilmesi ile bunun boyutu TlRBAıVı geçecektir." Korunma yöntemleri Eviniz depreme dayanıkiı mı? DEVRİM SEVİ.MA^' Türkiye Deprem Vak- fı'nın 2. Başkanı Prof. Se- mih Tezcan, v apılann dep- reme ne kadar dayanıkiı ol- duğunu ölçmenin mümkün olduğunu belirterek. bına sahıplerinin va da yurttaş- lann vakfa yapacaklan baş- v urulann hemen değerlen- dinlebileceğini vurguladı. Tezcan. ücret oiarak bina- nın metrekaresı başına or- talama 6 dolar ahndığını. binanın projesinin hazırol- mamasıhalinde verilen sü- renin vemasrafın vüzde50 artacağınadikkat çekti. Uz- manlann deprem "öncesin- de". -sırasuıda" v e "sonra- sında" vurttaşlara önerile- nnı :}övle siraladı; Deprem öncesinde - Depremin gün içinde olabileceği düşünülerek en az üç günlük ihtivaçlannı- zı karşılayın. - Evinizde. işyerinizde. arabanızda mutlaka el fe- neri. mum. pil. kibrit, gaz maskesi. kısa dalga radyo. ilk yardım çantaM, vangın söndürmealetı bulundurun. - Depremin gece meyda- na gelebileceğini düşüne- rek. vatağınızı pencerenin önünden ve vukandan eşya- lann dökülebileceği yerden uzak tutun. - Binada deprem sırasın- da tehlikeyaratabilecek ka- zan. avıze. dolap. raf. gibi eşyalan duvara sıkıca mon- te edin. - Binadan acilen çıkış yol- ları üzerinde eşya bulun- durmavın. - Asansörkapılannınya- nına asansörün deprem ve- >a vangın esnasında kesin- İikle kullanılmayacağını be- lirten işaretler koyun. - Binanın su. doğalgaz vanalan ve elektrik panel- Cezaevleri leri bulunduğu krokileri gö- rülebilecek yerlere asın. Deprem sırasında - Eğer bına içindev seniz bulunduğunuz yerde kalın. Pencere. raf v e benzeri ağır eşyalardan uzak durmaya çalışın. Masanın altına ge- çerek yüzünüzü ve başını- zı koruyıın. En az 60 sani- ye kalın. Elektrik ve do- ğalgaz tesisatını kapatın. Gazkokusuduyarsanızsa- kın ateşvakmavın. - Eğer bina dı^ındaysa- nız diğer binalardan. ener- ji hatlanndan ve ağaçlar- dan uzaklaşarak açık bir alana gidin. - Araba kullanıyorsanız köprii ka\ şak v e yüksek bi- nalardan uzaklaşarak ara- banın içinde kalın. - Deprem sırasında dağ- hk bir bölgedev seniz ya- maçlarda. taş \ e kaya düşe- cekyerlerdedurmavın. Depremden sonra - Bulunduğunuz yapıyı soğukkanlılıkLı terk edin. Asansörü kullanınadan da- ha önce tespit edilen toplan- maalanına gidin. - İkınci birsallantıya kar- şı hazırlıklı olun. - Yangına karşı ınücade- lede ve ilk yardım sağlan- masında ortak hareket edin. - Telefonu acil durumlar dışında en az bır saat sü- res le meşgul etmey in. - Evde olmadığınız za- man komşularınızla eve gözcülük edilecek bırsistem oluşturun. - Binazarargörmemışse içen girmek ıçın en az bir saat beklevın. Evinizin depreme daya- nıkiı olup olmadıüını öğ- renmek istiyorsanız Dep- rem Araştırma Vakffnın O.212.287 00O8 numaralı telefonuna başv urabilirsiniz. Sorun uluslararası platforma taşmıyor İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu)- Cezaev lennde can güvenliğınin kalmadığını sav layan tutuklu ve hüküm- lü yakınlan. sorunu ulusla- rarası platforma götürecek- lerinı açıkladılar. Diyarba- kır E Tipı Cezaevi'nde 11 tutuklununölümü. 12'sinin de yaralanmasıy la sonuç- lanan olaylann sorumlula- nnın bugüne dek belırlen- mediğini belirten aileler Türkiye"deki tüm cezaev- lerinde can güv enliğinin ol- madığını öne sürdüler. Buca Cezaev i önünde toplanan TAYD-DER'de ör- gütlü tutuklu ve hükümlü yakınları yaptıklan ortak açıklamada. cezaev lerinde hak gasplannın giderek yay- gınlaştığını belirttiler. Âda- let Bakanı Şev ket Kazan' ın cezaevlerıyie ilgili açıkla- malannın inandıncı olma- dığını sav layan tutuklu ve hükümlü yakınlan şöyle de- diler: "Biz tutuklu \e hü- kümlü aileleri.cezae> lerin- de bulunan vakınlarımızın ÇHD raporu can güvenliğinin derhal sağ- lanmasını istiyoruz. Adalet Bakanı Kazan başta olmak üzere hiçbiryetkilinin artık sözlerine de inanmıyoruz. Çocuklanmı/ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, Sü- rekli onlarla birlikte olaca- ğız. yalnız olnıadıklan her- kes tarafından bilinmelidir. Bugüne kadar de\ let y etki- lilerineyaptığımutüm baş- \urulara karşın eezae» le- rinde can güvenliği sağla- namamıştır. Bu nedenle biz TAYD-DERIi aileler ola- rak derhal uluslararası ku- rum ve kuruluşlara başvu- rarak acilen önlem aluıma- sını ve cezae>lerinde bulu- nan yakınlanmızın can gü- \enliklerinin sağlanmasını isteyeceğiz. Demokratyıırt- se\er veduyarlı olan herke- si bu konuda bizi destekle- meye çağınyoruz." Basın açıklamasına katı- lan aileler. Adalet Bakanı Şev ket Kazan aley hinde slo- ganlaratarak tepkilenni di- le aetirdiler. 'Diyarbakır'daki olay planlıbirkatliam' A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Çağdaş Hukukçu- lar Derneği TÇHD). Diyar- bakır Cezaev i 'nde yaşanan olayiar sırasında yaşamını yitiren tutuklu ve hükümlü- ler için yetkililerin planlı birkatliamyaptıklannı ile- ri sürdü. Diyarbakır E Tipi Ceza- evi'nde 24 eylülde meyda- na gelen ve 11 tutuklunun ölümü. 23'ünün de yara- lanmasıv la sonuçlanan olav - larla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarba- kır'a giden ÇHD heyeti ra- porunu hazırladı. Raporda. olaylann polis-jandarma v e gardiyanların turuklulara saldırmasıyla meydana gel- diği savunularak. şebe"ke- ler arasında sıkıştınlan 33 tutuklunun öldüresiye dö- vüldüğü belirtildi. Ölaylar sırasında ağıryaralanan ru- tuklulann ambulansla de- ğil. ring araçlanyla taşın- dığı kaydedilen raporda şu görüşlere yer verildi: "Olayın. basında çıkan itirafçılara saldırma ve bu y üzden çıkan ka\ ganın, gö- riiş esnasında bazı bayan tutuklulara karşı uy gunsuz davranışlarda bulunuhnası üzerine patlak verdiği ve Gaziantep Cezae\i'ne sev- ki çıkan 14 tutuklunun sev- kedirenmesi üzerine olayin meydana geldiği yolundaki bilğiler dognı değildir.1 " İtirafçı koğuşlarına sal- dınnın fizıken olanaksız ol- duğu kaydedilen raporda, "Görüş esnasuıda bazı ba- yan tutuklulara karşı uy- gunsuz da% ranışlar yapıldı- ğı biçünindeki Adalet Ba- kanlığı açıklaması tanı bir gaftır. Çünkü Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kadınlar koğuşu olmadığı gibi tek bir bayan dahiyoktur" denildi. Raporda. cezaev i başgar- divanı Fatih.\hmetOnat'ın gece nöbetlerinde du\r arla- ra MHP sloganları yazdığı v e prov okasyon yaptığı sa- vunularak. olayın ilkel bir öç alma bahanesiyle ger- çekleştirilen planlı birkat- lıam olduğu ilerı sürüldü. Raporda. şöyle devam edil- di: "33 kişi tam 5 saat bo- yunca cezaevinin aııa ko.i- donınun 4. şebekesinde bek- letiuniş, bu süre içinde ölü- mün nasıl yapılacağı plan- lanmıştır. Katliamdır. çün- küyapılanlan hiçbir huku- ka.hiçbirdine. hiçbir vicda- na sığdırmak mümkün de- ğildir. İlkel bir öçtür."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle