05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 ESKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çifftçi için Meclis araştırması • ANKARA (AA) - ANAP TBiVlMGrubu. Türk ;çiftçrisinin durumu hakkında Meclis araşttırması önergesi ivere«cek. ANAP'ın dün iyapı'lan TBMM Grup ; Yön^etim Kurulu toplantisında. öneraeye son şekli \enldi. ANAP Grup iBaşkanvekıli Murat ' Başe-ssioâlu. önereeyi yann ;TBVlMBaşkan]ığ\î'na' f vereceklerini bildirdi. Başe-sgioğlu, ANAP • Manssa Millenekili Te\fik . Diker'in. Atatürk ' LJIusiIararası Banş Ödülü'nün heryıl yerine. •beş yılda bir verilmesi volundaki yasa teklifinin de T B M M Başkanlığı'na 'sunuJmasının Ikararlaştınldığını söyledi. Adnan Giingör'e şarıtaj olayı • İstanbul Haber Servisi - (8. Cumhurbas.kanı Turgut 'ÖzaFın eski damadı Adnan •Güngor'e. manken Deniz • Pulaş'la sevişirken •çekildiği öne sürülen bir Ikasetl»; şantaj yaptıkları ıiddia edilen 5 kişi, önceki Igün Şişli Adliyesi'nde ifade \erdi. .Nöbetçi Mahkeme tarafından sorgulanan polis rnemıjru Ruhi L'zun ve !itirafçı Atilla Uğur ,'tutuklanarak cezae\ine Igönderildı. Kupucularından DYP'lilere çağrı ; • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP kurucusu Sezar Aygen. 42 kurucu adına yaptığı açıklamada. DYP arubunu "REFAHYOL hükümetini destekleme hatasından dönmeye" çağırdı. Aygen, birçok milletvekilinin hükümete güvenoyu verdikleri için "sıkıntı içinde kıvrandığını" belirterek "Bu ayıplı hükümeti düşürmenin kutsal bir görev olduğunu artık görünüz" dedi. RP'de kongre hazrlığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ref'ah Partisi'nin (RP) 13 ekimde yapılacak 5. olağan kongresi için hazırlıklar sürerken. kongreye çeşitii ülkelerden 320 yabancı konuğun davet edildiği bildirildı. Kongreye Libya. Suriye, Filistin. Cezayir gibi ülkelerden konuk çağnlmazken ABD'den. bu ülkedeki Müslümanlann lıderi olarak tanınan Lois Farrakhan, Bosna- Hersek"ten Süleyman Uklamin. Afganistan'dan de\rik başbakan Gulbettin Hikmetyar'a davetiye gönderildi. Danıştay'dan açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay. gazetemizin önceki günkü say ısında yayımlanan "Gökçek'in dosyalan kayıp" başlıklı haber üzerine yaptığı açıklamada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ie ilgili dosyalardan ~3' ünün Danıştay 2. Dairesi'nde, l'inin de İdari Işler Kurulu'nda bulunduğunu \e dosyalann işlem sırası geldiğinde inceleneceğini bildirdi. Düzeltir, özür dileriz. Olaylı cuma'ya gözaltı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara De\ let Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Cevdet Volkan, geçen cuma günü •öğle namazından sonra İKocatepe Camisi çıkışında ,ve aynı saatlerde Sincan'da yapılan şeriat yanlısı gösterilerle ilgili olarak >başlatılan soruşturma ,'çerçevesinde. ,operasyonlara başlandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüöü Terörle Mücadele (TEM)Şubesi yetkilileri de, 'operasyonlarda şimdiye kadar Î0 kişinin yakalanarak gözaltına •alındıfiını belirttiler. Nüfus cüzdanımı kaybettirn. Hükümsüzdür. 'KADİR CA\ TEZl\f Nüfus cüzdanımı ve öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. GÖS'C'L TEZtM Baykal, Başbakanlığın, Islam dünyası yeraltı çalışanlarmm ziyaretgâhı haline geldiğini söyledi Çiüer'e rağmen laildikA\TCARA(CumhuriyetBürosu)-CHPGe- nel Başkanı Deniz Baykal. Türk dış politika- sınırı Müslüman ülkeler arasmda da marjı- nalleştığıni, şizofren bir yapıya girdiğini vur- gulav arak "Dtşişleri Bakam'nın güeü büyükeJ- çiyigeri çağırmaya yeti>or. Başbakan'a yetmi- yor, onu hazmetmek zorunda kahyor" dedi. Çillerın "hafif bir laiklik sendromu" vaşadı- ğına dikkat çeken Bay kal. "Kendisine, Cum- hurbaşkanıdışuıda birilerininlaikiiğin ihlal edil- mesinin kanunla. kararnamevle olmayacağı- nı anlatması ihtiyacı var. Laiklik koranacak- un ÇiUerteminaüolduğu için değiLÇiller'e rağ- men" dıye konuştu. Baykal. bunalımdan çı- kış için '•DSP'nin katılacağı ANAYOL-SOL veya sol bJok oluşturularak bir sosyal demok- rat hükümet" kurulabüeceğini. aksı halde meydanın RP"\e kalacağını söyledi. CHP lideri Baykal. partisinin grup toplan- • Baykal. partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çiller'in "'laiklik sendromu"na girdiğini söyledi. Baykal. "Cumhurbaşkanf na mektup yazıyor, 'laikliğe aykın ne var' diye. Cumhurbaşkanı dışında birilerinin laikiiğin ihlal edilmesinin kanunla. kararnameyle olmayacağını anlatmasına ihtiyacı var" dedi. CHP tısında yaptığı konuşmada. ^on vaşananları "bi- rileri için Türkiye'ye çokpahalıva mal oian bir staj dönemi" olarak değerlendirdi ve > arının- dan y ly en ülkenin "sorumsuzyöneticilerelin- de. rotası belli olmayan bir istikamete gittiği" yorumunu yaptı. Tiirkıve'nin sahte peygam- berlere takılarak mucizev ı çıkışlara mecbur ol- madığını bildiren Baykal. lOOgünlük hükü- metin başbakanının 20 gününü yurtdışı gezı- lerde geçirmesinm uygun olmadığına dikkat çekti. Baykal. Türkiye"nin sadece Batılı ülke- lerdeğıl. "peşimizetakmayaçalıştığımız.Müs- lüman ülkelerarasındada" marjinalleştiğini. başbakanlığın İslam dünyasında yeraltında çalışanların ziyaretgâhı haline geldiğini söy- ledi. Bugüne dek gelmış geçmış 53 hükümetin hiçbir başbakanının Libyadakine benzer bir hakarete maruz kalmadığına dikkat çeken Baykal. "Bütün Türkiye uyardığı halde Kad- dafi'nin huzuruna gidivorsunuz. Niye fran'a gidivorsunuz? İran, Çetin Emeç'in katilleri- ninsuçortağı. L'ğur Mumcu'nundemiyorum. çünkü delil >ok. Ama Irfan Çağıncı. 'İEmeç'ı Iran"ın desteğışle öldürdük" dhor. İran'ın hazmedemediği Emeçdeğil, laiLdemokratik cumhuri>ettir. İlk iş olarak. Kâbe'ye gider gi- bi İran'a gitme ihtiyacı duyuyonunuz"dedi. Başbakan Erbakan'ın Kaddafi'yeteşekkür ederken Dışişleri Bakanı'nın oradaii büjükel- çiyi geri çağirdığını anımsatan Baykal. bu çe- lışkıyı "ŞKofreni" olarak nitelen'dirdı. Bay- kal, dış politıkadakı keşmekeşten duyduğu rahatsızlığı dile genrirken. **Bu böylegitmez, en kısazamandagereği\apılır''dedı. Kişilik- li dış politıka konusunda kendı hükümet dö- nemleri seÖmerSeyfettinın "İnciliKaftan" öv küsünü anJatarak çeşitlı örnekler \eren CHP lideri. "*Bu tşlere meraklıdır Erbakan. Bu ha>- siyet örneklerinden ders alsın" dedi. Baykal, KaddatVnın RP ıle ilgili sözleri \e RP söz- cülerinin Lıbya gezisi ıle ılgılı açıklamaları- na dikkat çekerken de "RP ile Kaddafi ara- sında gizli bir bağ var. Birbirlerine gizli gizli özeniyorlar" dıye konuştu. Tansu Çiller, Marmara Grubu'nun konuğu olarak konuştu İ veSuıiyetemnstİstanbul Haber Servisi- DYP Ge- nel Başkanı \e Başbakan Vekili Tan- su Çiller; Libya. İran ve Surıye'nın Türkiye'deki terörü destekledıkle- rinı söyledi. Marmara Grubu Stratejik ve Sos- yal Araştırmalar Vakff nın davetli- sı olarak önceki gün Istanbul'a ge- len Çiller. Dedeman Otel'de "Dün- yada ufuk nıru" başlığını \erdiği konuşmasından sonra. ızleyicilerin sorulannı yanıtladı. Lıbya lideri Kaddafi'nın son derece "densiz" da\randığını belırten Çiller. Türkı- ye'nin. tarihinde 400 yıl boyunca Libya'nm da içinde bulundufu top- raklara hizmet ettiğini anımsatarak. söz konusu topraklardan 35 ülkenin çıktığını. bunlardan bırinin de Lib- ya oldugunu belırttı ve "Herkeshem tarihini hem de haddini bilsin" de- di. Erbakan'ın olaylı Afrıka gezısı- ne atıfta bulunan Çiller. kımsenın dış polıtıkada bir değışiklik olaca- ğını düşünmemesi gerektığıni \ur- gulayarak, "Bunun teminah binz" diye konuştu. Lıbya olayının nihai olarak ıyi bir amaca hizmet ettiğinedegınen Çil- ler. "Türkiye'nin dış polirikasında, İslam düma.sına gereken önem \t- rilmediğini düşünenlerin Libya ola- yından sonra gerçekleri görme im- kânına kavuştuklaruıı" söyledi. Ge- rek Libya. gerek İran v e gerekse Su- riye'nin Türkiye"de terörü destekle- digini öne süren Çiller. Libya Iide- rinin bunu açıkça doğruladığını. İran'ın her gün sınırdan içeriye te- rörist yolladığını, terör örgütünün başının da Suriye'de saklandığını söyledi. 55 ülkede. 1.5 milyarlık Müslü- man düny asından oluşan büyük kıt- lenın. aynı şekilde düşünmesinın mümkün olmadığını belirten Çiller; DYP Genel Başkanı Çiller, Libya olayımn birtakım gerçekleri görme olanağı sağladtğını ileri sürdü. Libya. İran ya da Suriye ile dostlnk yapılacak diye. ülkenin bölünmez bütünlüğünün tehlikeye atılamaya- cağını söyledi. Tüm bu gelişmele- rin. Türkiye'nin. cumhuriyetin ku- ruluşundan bu yana izlediği politi- kanın haklılığını ortaya koydugunu anlatan Çiller. kendilerinin laikiiğin ve demokrasinin teminatı oldukla- rını. koalısyon protokolüne aykın tutumîarın hükümeti sona erdırece- ğinı kaydetti. İkinci ANAYOL hü- kümetinin kurulması ile ilgili bir so- ruyu yanıtlayan Çiller, "Böyle bir ihtimali görmüvorum. Biz bu fllnıi daha önce izledik" dedi. Kurulan ANAYOL hükümetinin çöktüğünü anımsatan Çiller. sözlerinı şö\ le »ür- dürdü: "Bizecamuraüldıu'iftiraedil- di.Şimdirüş>et*erircesine Bu dos- yaları unutahm. ıkincı ANAYOL'u kuralım' demekteler. Benim dosva- lan unutmam mnmkün değil. Bu dosvalar teker teker Meclis'in gün- deminegelecek. Büfün gerçekler ka- muo\ unun önüne çıkacak. Ben bu- nunladavetinmeyeceğim. Bağımsız yargıva da götürmek için her türlü şeyiyapacağım." ANAYOL'un birazınlık hüküme- ti olduğunu belırten Çiller. "Keşke o tarihi l'ırsat kaçmasavdı. ama kaç- mıştır*'dı>e konuşu. ANAP lideri, Meclis'in Libya rezaletiyle ilgili sınav vereceğini söyledi 'Muhalefet hesap soracak' OMER YURTSEV EN DENİZLİ - ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz. Başbakan Necmettin Erbakanın Libya gezisınde yaşananlann cumhuriyet tarihinin en büyük 'rezaleti* oldugunu belirterek "Muhalefet bunun hesabını soracak. İktidar millervekillerinden de bu hakarete cevap verecek oianlar çıkacak" dedi. ANAP'ın grup toplantısında karar verilen dış politikayla ilgili araştırma önergesinin gensoruya dönüştürüleceğini dile getiren ANAP lideri Yılmaz. konuya ilişkin sorulan yanıtlarken "Önümüzdeki hafta Meclis bu rezalet ile ilgili önemli bir sınav verecek" diye konuştu. Libya gezisini başanlı gören Necmettin Erbakan'ın hiçbir konuda ciddiye alınabilecek biri olmadığını savunan Yılmaz, daha sonra şunlan söyledi. "Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar böyle bir rezalet görmedi. Bunu millete yaşatan ne yazık ki şu anda başbakandır. Buna karşın çarvsizlikten. pişkinlikten hükümete devam ederlerse Türkiye'de çoğulcu demokrasi henüz ofgunlaşmamış demektir. Milletine bu rezaleti yaşatanlar. çoğulcu demokrasinin verleştiği ülkelerde işbaşında kalamaz. Muhaletet bunun hesabını soracaktır. İktidar millervekillerinden de bu hakarete cevap verecek oianlar çıkacaktır. Onlann da hesap soraeaklarına inanıvorum. En geç önümüzdeki hafta Meclis'te bu vurdumduvmazlığın muhasebesi vapılacaktır. Çünkü aklı başındaki hiçbir başbakan gördüğii bu hakaretler karşısında sessiz kalamazdı." Denizli'de bazı tesislerin açılış ve temel atma törenlerine katılan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. pamuk tarlasında üreticilerle. çarşıda da esnaflarla görüştü. Türkiye'nin siyasi değişimlerin eşiğine geldiğini anlatan Mesut \ılmaz. toplumların doğruyu bulabilmesi için bazen çok zaman yitirildiğini, bunu yakalamak için deyanlışlara katlanılabildiğini söyledi. Türkiye'de gelişme ivmesinin devam ettirilememesinin yönetim anlayışında yaşanan erozyonun bir sonucu olduğunu kaydeden ANAP liden, artık ülkenin zaman kaybına tahammülünün kalmadığını ifade erti. Yılmaz. üreticilerle konuşurken pamuk fiyatlarına da değinerek pamuğa bu yıl I dolar karşılığı değer ödenmesi gerektiğini. ancak üreticinin geçen yıl 50 bin liradan verdiği ürününü bu yıl 60-65 bin liradan satabildiöini sövledi. Prof. Cünday 'Geziye vekil imzasıhile' A.NK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın Lıbya gezisine ılişkın Bakanlar Kurulu karamamesını ımzalamavı reddeden ve Portekiz'ın başkentı Lızbon'a giden Içişleri Bakanı Mehmet Ağar'a vekâlet eden bakanın imzasını alma formülü. "hukuka karşı hile" olarak nitelendi. tdare Hukuku Profesörü Metin Cünday. "bulduklan fonnül. hukuka karşı hiledir" dıyerek A^ar'ın. Portekız gezisi boyunca Içişleri Bakanlığı'na vekâlet edecek bakanın "geçmişe dönük" imza vetkisi olmadığını \urguladı. Gündav. vekıllenn göreve geldikten sonrakı ışlemlerde yetkıli olduğuna dikkat çektı. Başbakan Erbakan'ın. cumhuriyet tarihinin en büyük skandallanndan birisıne sahne olan Lıbya gezisınin "resmi riyaret" sayılması için çıkarılması zorunlu olan Bakanlar Kurulu kararnamesınin dün yurtdışına çıkan lçişlen Bakanı Ağar taranndan ımzalanmama»ı. '•\ekil bakanın ünzasının alınması" formülünü gündeme getırdi. AÜ Hukuk Fakültesi öğretim üvelerınden Prof. Dr. Gündav. "Asilin yokluğunda vekile, asilin iradesi aksine işlem yapnrma formülleri hukuka karşı hiledir" dıyerek 2 ekim itıbarıv la ımzaya açılan gezı kararnamesini Ağar'a vekâlet eden bakana imzalattırmanın hukuken geçersiz olduğunu dile getırdi. "Asil imza etmediği için oluşmamış olan kararnanıev i. sonradan. asilin yokluğu nrsat bilinerek ve gezi devam ederken imzalatmak hukuksaJ hiledir" di>en Gündav. gezı kararnamesınin geziden sonra hazırlanamayacağına dikkat çektı. Gündav. ~\ekü bakan çoktan başlamış Libya gezisinin geçmiş tarihli karamamesine imza koyamaz. \ekilin geçmiş işlemlere ilişkin yetkisi voktur" dedi. 'Anlaşmalar da geçerstz' Erbakan *turist"olmadığı için dış gezilerde Bakanlar Kurulu kararnamesinin zorunlu olduğunu dile getiren Gündav. "Yapılmış olan bir gezi için sonradan kararname ayarlamava çalışıyorlar. Bakanlar Kurulu kararnamesi olmadan gidildiği için Libya gezisi de\ let nezdinde vok hükmündedir. Orada vapılan anlaşmalar da hükümsüzdür" açıklamasını yaptı. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] "...çölün çok yıldızlı karanlığmda bü- yük bir ateşin çevresinde toplanmış adamlarsözün noktasını koydular. Sus- kun ve ağırayağa kalktılar. Ertesi sabah Cezayir kentinde yüz binler sokaklar- daydı. Fabrikalarda çarklar durdu. Ula- şım durdu. Kışlalar, okullar, dükkânlarbo- şaldı. Cezayir sokaklarında insan selle- ri akıyor. Cezayir'e özgürlük isteyen in- san selleri..." Anımsadınız mı? Yaşadığınız ya da okuduğunuz o umut dolu günleri anım- sadınız mı? 50'li yıllann sonları ve 6O'lı yılların tü- mü... Güneydoğu Asya'da, Kara Afri- ka'da, Ortadoğu'da, Afrika'nın boylu bo- yunca Akdeniz kuşağında ulusal kurtu- luş ateşlerinin yandığı o güzelim, o şan- lı, o umutlar saçan günleri... Kara Afrika'nın göbeğinde Nkrumah, Gana halkının kaderini değiştirmek için kitleleri ayağa kaldırmıştı. Çok uzaklar- da. Sukarno, bir Asya yoksuluna, En- donezya'ya bir gelecek vaat ediyordu. Mısır'da Albay Nasır, Arabı ve Fellahı her anlamda çürümüş krallığın zindanından çekip çıkarıyor ve Nil kıyılannda bildiği gibi at oynatan Ingiliz sörnürgeciliğine kar- şı ayaklandırıyordu. Bin Bella ve arka- daşlarının tutuşturduğu ateş, özgür ve bağımsız Cezayir'ie taçlanmıştı. Irak'ta, Ulusal Kurtuluştan Karanlığa... Suriye'de başını genç subayların çekti- ği yurtseverler, emperyalizmin kuklası- na dönüşmüş rejimleri devirip ulaştıkla- n iktidarda, siyasi çizgilerini "Iştirakiyyun" olaraktanımlıyoriardı (zengin Arap dili sos- yalizm kavramını bu sözcükle karşılar). Tunus'ta Burgiba. bir başka yoksul Arap kavmini çağdaş bir topluma dönüştür- me umutlarını yeşertiyordu. Bitmedi... Türkiye'de Yön dergisi çevresinde hal- kalanmış yurtsever aydınlar, Doğan Av- cıoğlu, llhan Selçuk, Mümtaz Soysal, İlhami Soysal Missouri Zırhlısı'nın ziya- reti ile başlayan Amerikancılaşma eğili- mine karşı Türkiye'de antiemperyalist bir manifestasyon'la çıkıyorlar ve ülke- nin yurtsever aydınlarını sarsıyorlardı... Birdönemdi. Yoksul halklara umutlar veren bir dönem. Geleceksiz halklara gelecekler vaaf eden bir dönem. Bu büyük silkinişin son halkası Libya oldu. Yüzbaşı Kaddafi, yüzbaşı Callud -ve arkadaşları, taa Osmanlı sömürgeli- ği döneminden kalma hanedanı devir- di. Ulusal kurtuluş hareketlerinin fışkır- dığı topraklarda şimdi de Libya çiçeği açtı...diye yazıldı. Aynen böyle yazıldı. Peki sonra? Sonrası elbette bir gazete yazısının sınırlarını ve haddini aşar. Belki şu kadarı söylenebilir: Sosyalist sistemin önce bölünmesi. sonra çözül- mesi ve sonunda dağılması. dünya işçi hareketinin sendikal düzeyde bile sü- rekli birgerilemegirdabınadüşmesi, sö- zünü ettiğimiz "sonra "nın belirleyicileri, dış dinamikleri. Ama bir de iç etmenler, iç dinamikler var. Çok daha önemli, çok daha belirle- yici olan iç dinamikler. Salt coşkuyla ve devrim türküleri ile yoksulluk çemberinin kınlamayacağı ça- bukanlaşıldı. Ulusal kurtuluş için birara- ya gelen toplumsal sınıf ve katmanlann, ulusal kurtuluştan sonra izlenecek yol- da hiç de kolayca bir arada duramaya- caklan çabuk anlaşıldı. Ulusal kurtuluş hareketini sosyalizm- letaçlandırmak isteyen güçler, geri, çok geri. sanayileşmenin ilk basamaklannı bi- letırmanmamış ülkelerde sosyalizm kur- manın mümkün olmadığını biraz geç de olsa anladılar. Ulusal kurtuluşu, bağım- sız bir kapitaltst ülkeye sıçramanın kal- dıracı olarak kavrayanlar, kapitalist sis- temin dışında bir kapitalizmin kısa sü- rede boğulacağını bıraz geç de olsa an- ladılar. Umutçiçeklerisoldu. Umutsuzluk ça- resizliğe, çaresizlik karamsarlığa dönüş- tü. Karamsariık kitleleri dine sığınmaya, yöneticı elitleri ise dinsel içerikli teoriier, ideolojiler icat etmeye sürükledi. Bu yürekleracısı gidişin en yürekler acı- sı örneği galiba Lıbya'da yaşandı. Kad- dafi'nin ataklığı delidoluluğa, gururiu ç'tz- gisi kof bir kibire. anlamsız bir küstahh- ğa dönüştü. Kitleleri kucaklayan ulusal kurtuluşçu çizgi, daracık. kör şiddete tapan terorist örgütlerle omuzdaşlığa, Yeşil Kitap'tu ifadesini bulan. islamla sosyalizmi birleştirmenin beyhude çaba- sına indirgendi. Libya halkının koyu yoksulluğu, kısa süreli petrol refahının ardından üretme- den tüketmenin çürütücü tembelliği ile pekişti. Demokrasi çağrıları kanla bas- tınlıroldu. Ulusal kurtuluşçu Kaddafi bir Doğu despotu artık. Ruhsal dengesi kuşkulu bir Doğu despotu. Antiempet yalist söylem eğreti bir elbise gibi duru- yor üstünde. Ne Erbakan'a öfkelenmek ne de Kad- dafi'ye... Kara kaderini yenememiş Lib- ya halkına. Başbakanı Erbakan, Dışiş- leri Bakanı Çiller olrnuş Türkiye halkına kederlenmek varken... POLfTİKA GUNLÜGÜ HÎKMET ÇETİNK4YA Üç Kafadar... Üç belediye meclis üyesi... Haluk Turgut Bilgehan ANAP'lı, Haydar AKun- taş DYP'li. Mürşit Gürçay RP'Iİ... Ustelik üçü de partilerinin belediye meclisi grup sözcüsü... Bu üç kişi, sevgili Uğur Mumcu'yu 'vatan haini' ilan etmişler... Türkçe yazma özürlü üç kafadarın, Balıkesir Bele- diyesi Meclis Başkanlığı'na, 'yazım yanlışlıklan'yla dolu başvurularını okuyalım önce: "Devlete karşı suç işlediği için hakkında yüzlerce soruşturma yapı/an, onlarca dava açılan, bir çoğun- dan tutuklanan ve mahkum olan, 1803 sayılı Afya- sasından yararlanarak sabıkalı olmaktan kurtulan sa- kıncalı kimliğinden dolayı Askerliğini er olarakyapan, trajı 80 bini aşmıyan bir gazetede köşe yazarı olarak gazetecilik yaparken sol idolojiyı savunan, devrimci ve ülkücü kamplarının oluşmasına yazılan ile katlı sağlıyan, bu günkü kanlı terörörgütü THKPC 'nın mü- vesi Sosyalist Fikir Kulübü ve devamı DEV GENÇ ör- gütlerinin gelişmesine ve büyümesine idolojik açıdan düşünce düzeyinde yardımcı olan, demokrasimiz ile alay ederken Devleti ve Orduyu faşistlikle suçlayan ordu mensuplarını aşağılayan ordunun ve hükümet- lerin manevi şahsiyetlerini tahkir ve tezyif ettiği için bir çok defa bağımsız mahkemelerdeyargılanan, türk demokrasisıne, Bilim hayatına, edebiyat dünyasına ve gazetecilik mesleğine ne gibi katkılan olduğu bu gün bile anlaşılamıyan, aş/n solcu olduğu sağ iktidar- ları eleştirdiği, kominizm felsefesini yerleştirmek için mücadele ettiğinden radikalsolcular tarafından tak- dir edilen, Hükümeti küçülten orduyu tahkir eden polisi yargısız infazla suçlayan, askeri kurum ve ma- kamları mizahi uslubun arkasına gizlenerek alay ko- nusu yapan Devleti yönetenleri ve gözbebeğimiz si- lahlı kuvvetleri faşistlikle suçlayan tüm yaşamı boyun- ca Demokrasiyi ortadan kaldırarak işçi köylü diktası olan Kominizmi illegalyollardan iktidara taşımak için mücadelesinı sürdüren, tek partili dönemlerdahilhiç bir zaman çoğunluk oyları ile sola oyvermeyen Balı- keşır ili ile uzak yakın hiç bir ılışkisi bulunmayan, UĞUR MUMCUNUN anısını yaşatmak için Doğum Evi önündeki kavşağa verilen ismının kaldırılarak ye- rine Güneydoğuda bölücü Vatan hainı Terör örgütü- ne karşı mücadelede şehit düşen Jandarma Genel Komutanı EŞREF BİTÜS adının 1580 sayılı yasanın 15 nci maddesinin 31 nci fıkrası uyarınca verilmesi amacı ile hazırianan önergemizin aynı yasanın 57 nci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda gündeme alınarakimarkomısyonunahavalesinitakdirierinizesay- gı ile arz ederiz." * • • Bu Türkçe yazma özürlü üç kafadar, Balıkesir gibi çağdaş, demokrat bir kentte mı yaşıyorlar yoksa or- manda mı bilmıyorum. Ama görülen gerçek o ki ya- şamları boyunca ne bir kitap okumuşlar ne de Türk- çe yazmayı öğrenmişler... Aslında üçü de bırer zavallı... Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz: "O zaman niye ciddiye alıyorsunuz?" Alıyorum çünkü üçünün de siyasal kimliği var ve Ba- lıkesir Belediye Meclisi üyesi bu Türkçe yazma özür- lü kafadarlar... Türkiye'de bu tiplerin uzantılan Meclis'te ve devlet içinde de bulunuyor. Kimileri yakalanna at nalı gibi Mus- tafa Kemal Atatürk'ün rozetini takıp defilelere çıkıyof, kimileri sarık ve şalvarla sokakları arşınlıyor... Evet bunlar bir tek noktada birleşiyor: "Bu vatanbizim..." Ya biz, ya sizler? Onlara göre bu vatan, babalannın tapulu malı yani çiftliğıdir... Demokrasiyi, insan haklarını savunanlar ise vatan hainidir. Onlar vatan, millet, Sakarya gibi kav- ramlarla demokrasiyi bir yaşam biçimi değil araç ola- rak görürler... Balıkesir'de DYP'li. ANAP'lı ve RP'Iİ üç belediye mec- lisi üyesi acaba yaşamları boyunca Uğur Mumcu'nun yazılarını, bir tek kitabını okumuşlar mıdır, 80 bin traj- lı dedikleri Cumhuriyet gazetesinin laik, demokratik Cumhuriyetle yaşıt oldugunu bilirler mi? Bilmezler... Uğur Mumcu: yazılarıyla her türlü yolsuzluğun, rüş- vetin, soygunun üzerine gitmiştir yaşamı boyunca. O laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine dü- şen gölgeleri aralamıştır yazılarıyla. Yine yaşamı bo- yunca hep emekten yana olmuş, demokrasiyi, insan haklarını savunmuş, ırkçılığın hertürlüsüne karşı çık- mıştır: Türkçe yazma özürlü üç kafadar, teröre kurban gi- den sevgili Uğur Mumcu'ya niçin saldınyor acaba? Araştırıyorum bu üç kafadan: kim bunlar, ne iş ya- parlar ortaya çıkaracağım... • • • Uğur Mumcu'yu katledenler bugüne dek niçin ya- kalanmadı? Muammer Aksoy, Bahriye Üçok'un katilleri neden yakalanmadı? Hasan Ocak, Turan Dursun, Metin Göktepe'nin katilleri nerede? Türki- ye'de böyle kafalar olduğu sürece insanlar öldürüle- cek, katiller bulunmayacak. Çünkü öldürülen işçiler, aydınlar, yazarlar, bilim adamları onlar için vatan ha- inidir. Bugün yüzlerce failimeçhulcinayetaydınlanmıyor, Diyarbakır'da 25 günde 14 kişi öldürülüyorsa, şeriat- çı tosuncuklar istediğini yapabiliyorsa oturup düşün- mekte yarar vardır... DYP'li, ANAP'lı ve RP'Iİ üç Türkçe yazma özürlü be- lediye meclisi üyesi... Düşünceleri aynı ama partileri farklı... Üçü de de- mokrasi düşmanı. Balıkesir'deki demokratik, dinamik güçler uyuyor musunuz?.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet Cetinkaya w Planet.com. TR Balıkesir Belediye Meclisi Mumcu 'ya çirldn saldın COŞKUN VAMAN BALIKESİR-Balıkesir Be- ledıye Meclısı'nin ANAP. DYP ve RP'lı grup sözcülerı. bombalı bırsuıkastsonueuva- şamını \ ıtıren v azınmız L ğur Mumcu') a karşı çırkin bir sal- dın başlattı. L'ğur Mumcu'nun adını taşıvan ka\şağın E$ref Bitlis olarak değıştinlmesını isteven mecjıs inelennin ver- dığı önergede. Mumcu'nun 'De\ lete karşı sürekli suç işle- diği". "Sol ideolojiji savuna- rak.dorimci\eülkücü kamp- ların oluşmasına vazılamla katkıda bulunduğu". "Ordu- nun ve hükümetlerin manevi şahsiyetlerini tahkir \e tezvıf ettiği" ılerı sürüldü. Meclis üyelen. Belediye Mechsı'nde oybırlığivle kabul edilen \e Imar Komısjonu'na havale edilen öntrgedekı çırkın sal- dmlarmda Mumcu'yu "vaşa- nu bov unca demokrasiyiorta- dan kaldırmak için mücadele etmekle"desuçladılar. ANAP. DYP ve RP grup sözcülerı. bozuk bir Türkçe ıle yazım hatalarn la dolu öner- gelerınde Mumcu'ya yönelık suçlamalannı ağır bir dille sür- dürdüler. Çağdaş Gazeteciier Derne- ği Güney Marmara Şubesı ıle Balıkesir Gazeteciier Cemı- veti. önergede L'ğur Mum- cu'ya hakaret edümesine tep- kı gösterdı. Balıkesir Gazeteciier Ce- mıyet Yönetım Kurulu tarafın- dan vapıian açıklamada da. Mumcu'nun anısına saygısız- lık edenlerin şiddetle kınandı- ğı belırtıldı. Anadolu Spor Ga- zetecılerı Derneğı Balıkesır Şubesı de Mumcu'ya hakaret edıfmesını "cahillik" olarak nıtelendırdi veönergeningeri çekılmesini istedı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle