03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EKİM 1996 ÇARŞAMBAC 18 SPOR A milli futbol takımımız dostluk maçmda 1998 Dünya Kupası'nın ev sahibi ile karşılaşıyor FransaVla îlk kezPARİS (Cumhuri\et) - 10 ka- simda Dunva Kupası Eleme Gru- bu nda San Marıno'yla vapacağı maçın hazırlıklarını surduren A Mıllı FutbolTakımımız dostluk maçında Fransa karşısında Bu ak- şam Park De Prınce Stadı'ndao>- nananacak ozel karşılaşmanın başlama saatı 21 45 1998 Dun>aKupası"nahazırla- nan mıllılenmız. kupaya ev sa- hıplığı >apacak olan Fransa ıle \ mıllı takıtn bazında ılk karşılaş- masına çıkı>or Oncekı gün Fransa'ya gelen mıllıler, son çalışmasını dun ma- çın ovnanacağı statta vaptıktan sonra kdrşılaşma saatını bekleme- ye başladılar Millilerin zor sınavı Fransızlar yenîlmez armadaSporSenisi-( \) Mıllı Futbol Takımımı- zın dostluk maçındakı rakıbı Fransa. 1998 Dünva Kupasfna e\ sahıplığı >apma\a ha- zırla'nıvor Teknık dırektor Aime Jacquet ıle ovnadıgı 29 maçta yenılgı gormeven Fransa mıllı takımı. ılgınç bır rekora da gı- dıvor Avrupa Futbol Şampıvonasi ELRO 96">a varı fınalde penaltılarla \eda ettığı ıçın venılgısi bulunma>an Fransızlar, Jac- quet'le ovnadıkları 29 resmı ve ozel maçın 18 ınden galıbıvet. 11 "ınden de beraberlıkle ayrılırlarken atiıkları 54 gole karşın kalele- rınde sadece 13 gol gorduler Desailly yok Fransa'nın Mılanlı unluorta alan oyun- cusu Marcell Desailly, sakmatlığı nede- nıyle kadrodan çıkarılırken Auxerlı Go- ma, 'Türkive maçı önemli. Eksiklerimi- zi göreceğiz' dedı (A) Mıllı Futbol Takımımız. 315 maç- lık tarıhınde ılk kez Fransa'yla karşılaşı- yor Mıllı takımımız gende kalan 315 maçta 98 galıbıyet. 150 yenılgı \e 67 de beraberlıkaldı 370 gol atarken kalesınde 546 gol gordu • Mıllı takımın Fransa karşısına Rüştü, Recep, Bülent. Tolunaş. Ogün, Mehmet, Serdar, Ünal, Anf, Hakan, SafFet on bınyle çıkması beklenı\or. • Uzun süren gol sessızlığını bozan Hakan, artık mıllı takımda gollenne de\am edeceğını söyleyerek, "Eskı giinlerıme ddndürrf dedı. Denızlı bu çalışmada oldukça >orgun gorunen futbolculan fazla zorlamadı Mıliı takımın Fransa karşısına Rüştü, Recep. Bülent, Tolunav, Ogün,Mehmet,Serdar, İ naiArif, Hakan, Saffet on bırıvle çıkması beklenıvor Gençlerbırlığı ıle ojnanan lıg maçında sakatlanan Beşıktaşlı Er- kan ve Recep'ın durumu henuz kesınlık kazanmadı Ancak bu fut- bolculann maç saatıne kadar oy- navabıleeek duruma gelmelerı beklenıvor Hakan iddialı Mıllı takımda en morallı ısım Galatasaravlı Hakan Uzun suren gol sessızlığını son maçlarında bozan Hakan. artık mıllı takımda gollenne de\am edeceğını sovlerken "\rtık eski günlerime döndünı. Bundan son- ra milli takımda da eski gollerime de\am edeceğinıe inanıvorum" dı- ve konuştu Mıllı takımın bır dığer Galata- saravlı ısmı Bülent ıse Parıs Saınt Germaın'le ovnavacak Avrupa KupaGalıplen kupası maçları on- cesı Fransa ınıllı takımıvla ovna- malarının kendılerı ıçın kazanç ol- duğunu so\ lerken "Fransa futbo- lunu daha vakından tanıma fırsa- tı bulacağız" dedı Mıllı takım teknık dırektoru Mustafa Deni/li Fransa maçına ıvı bır sına\ gozuvle bakıvor Denizli umutlu Dunva Şampıvonasi Eleme Grubu'nda guçlu rakıplerle karşı- laşacaklarını kavdeden Denızlı "Onlarla esdeğer rakiplerie o\ na- nıak bizim iyin avantaj. Bu açıdan Fransa') la ovnamamız kazanç. Rakibimiz son zamaniarın en formda ekibi. 29 maçtır venilmi- >or olmaları hiç \enilme\ecekleri anlamına gelmez. Sahava kazan- nıak için çıkacağız. \ncak bu kar- şılaşma tum futbolculanmızı goz- den geçirme bakımından da önem- li" dedı Şenol Cüneşten ilginçacıklama 'Medya Trabzon'u sevmiyor'• Şenol Güneş, Trabzonspor'da kendınden daha ı\ı göre\ \apacak olan \arsa. her türlu yardıma hazır olduğunu, gerekırse ıstıfa edebıleceöını de ıfade ettı. OMERGLNER TRABZON - Trabzonspor Teknık Dırektoru Şenol Gu- neş 4 v ıldan ben alınan ıv ı so- nuçlara \e A\rupadakı basa- rılararağmen Trabzonspor un hala eleştınldıgını behrterek " Arhk saha sonuclan ilede hu- zur gelecegine inanmıvorum. Liderolmamıza rağmen bazı- lanııın moralinı verine getire- medik. L marım birileri geti- rir. Ben ilah değilim. ancak bu kadar vapabilivorum" dedı Gunes duzenledığı hatta- lık basıntopljntısında ~4\ıi- dan beri görev vapıvorum ve konuşulan ^ konu>u aşama- dık. 4 v ıldan beri butun so\le- nenler. Hoca gıdecek mı transter vapılacak mı 1 emı satılacak mı' bağlamında kaldı. Bugun A takımda alt>a- pıdan 3 ov uncu o\ natnorum. kımsenin umurunda değil, varsa voksa transfer. \arsa voksa hoca gıtsin mi. kalsın mı? Bo\le bır _\ere varanıa- >ız"dıve konu^tu •Daha hisi >arsa gelsin' Şenol Gune> T^abzon^- por'da kendınden daha ı\ ı go- rev vapacak olan \arsa her turluvardıma hazır olduğunu. gerekırse ıstıfa edebıleceğını de ıtade ettı Gunes Trabzonspor un geı,mişte ınedyadakı gucunun zaten az olduğunu ıtade ede- rek ^o_\le de\am ettı -Şimdi ist tek kanaldan ja>ın »apıldığı için sadece is- tenilen gorunmler diğer ka- nallara \erili\or. Bu da Trab- zonspor"un gucunu \ok edi- \or. Ben işin ricari \onune ka- rışmam. \ma Bursaspor ma- çında ak'\ himize bır pozıs>on bir hafta lxı\unca tartışd- masına rağmen. \an"da her tuıiu hakarete. haksızlığa uğ- ramamız gosterilmi>orsa. burada bir \anhşlık \ar de- nıekrir. T\ 'ler sadece ışlerine geldigi pozis>onlan gostenrse. o zaman sporda barışı nasıl sa«lan/.'V>Lsa bu barışı sağ- lamaksadece bizim goı^imiz mi? Eskiden nıed\adakigucu- nıuz zaten azdı. şımdi ıse hiç \ok."' Şanslar eşit Şenol Gunes. bır soru uze- nne. L EFA kupası 2 turunda esleştıklerı Almanşa nın Schalke 04 takımı ıle sansla- rının eşit olduğunu soşledı Gune^ -Rakibimizleeşleştiği- miz zaman ile bugun arasında farkvar. Onlardadalgalanma geçiri>or. Bi/im de onların da eksikleri \ar. \ma maça daha 8 gunluk bir zaman dilimi \ar. Şartlar >ine değisebilir. \ldı- ğım son bilgilere gore. rakıbi- mizle şanslarımız eşıt gorunu- \or" dedı F.BAHÇELİLER DERNEĞİ (A) Milli Futbol lakınıı lekııik Uirektoru Mustala Deni/ü, bugünku kar>ılaşmada Mehmet >e Saflet'e çok «u\eni\or. e Lmıt mıllıler yenildı Fransa:2 - Türkiyerl STAT: Faısandene Y\MVE.\\LER: Kw t Zuppıngeı (5) Bıeier Schoeı (5) Kıımmer Heırtz (5) <h\ıçre) FRANSA: Heıırtebıs (5) (Dk 46 Fernamtez (5j) Galegaıı (5), Feırıeı (5) Dıauara (5), Irles (5), V leıra (5) (Dk 8n Jurıette 7 ),Aİ- loıı C) t\mael (7), Bardon P), Gıuh (6) Roheı t (6) (Dk ^6 Darthe\ ılle (5)) TÜRKİYE:A///?;/t/ı 15) Tanıer(5) AhEren (4ı (Dk 46 Htırım (5)) Ramazan (4) L'nut (4), Mehmet (4) (Dk 63 ErdaHS» Erol(5) (Dk 46Sınan(5)>. Hukan(5) \lustafaOz~ kan (5) Mustafa Gonden (5) Okta\ (5) (Dk 7 # Çetm (5)j GOLLER: Dk 39 \e 60 Bardon (Fransa) Dk "4 \fu\tata Ozkan (Tıırkne) FOlNTALNEBLE^l (Cumhu- ri\et)-Ümıt Mıllı Futbol Takımı ozel maçta. Fransa'şa deplas- manda2-l venıldı Aırupa Lrnıtler Şampıvonası eleme grubu maçları ıçın hazır- lık nıtelığı taşıvan karşılaşmanın ılk vansinda. Fransa daha atak bır futbol sergıledı Fransa, bu hucumlardan valnızca tek gol çı- karırken. ılk dakıkalarda çok pas hatası >apan ve ona alanda ıvı organıze olamavan Mıllı Takım. sik sık ofsavta duştu lkıncı >annın ılk bolumunde de bır gol bularak rahatlavan Fransa karşısında L'mıt Mıllı Ta- kım son varım saatte Sinan ve Erdal'ın ovuna gırmesıyle hare- ketlendı aneakataklardanbırgol bulabıldı 14 dakıkada Mustafa Özkan'ın 15 metreden sert ^uiun- da. top dırekten dondu 39 dakıkada kullanılan koşe atişinda. topa sahıp olan Bardon. saâ ust koseden topu aSlara gon- derdı 1-0 60 dakıkada Bardon orta alandan gelen topu kaparak sa- vunmavı geçtı vecezaalanı ıçın- de sol çaprazdan vurarak skoru 2-0vaptı 7 4 dakıkada Mustafa Ozkan. ceza alanının ıçınde sert bır sutla topu fılelere gonderdı 2-1 Kalan dakıkalarda. Lmıt Mıllıler ınçabası ba^kagolgetır- medı vekarsılasmaFransa'nın2- 1 23İıb;vetıvle tamamlandı NEYMIŞ ABDULKADIR YUCELMAN Süleyman Seba Spor kamuoyu gunlerdır Beşıktaş Kulübu Başka- nı Süleyman Seba'nın kufre karşı taktığını konuşu- yor Yıllarını statlarda geçıren başkan Süleyman Se- ba, Gençlerbırlığı maçında taraftann arasına oturu- yor. trıbunlerde kufurun k'sı bıle yok. Neden'? Çunku Süleyman Seba. bır spor abıdesı Bır onur sımgesı, bır ınsanlık ve bır durustluk numunesı Onun ıçın o taraftarların tekı bıle kufur etmek ne kelıme, etmeyı duşunemedı bıle Süleyman abının korkusundan mı? Hayır Süleyman abıye saygısından Süleyman Seba gıbı ınsanlara ıhtıyacımız var Bu- nu bır kez daha anladık. Umarız anlamayanlar da an- lamışlardır Hanı o Süleyman abıye cebındekı para- ya guvenerek saldıranlar var ya, hadı çıksınlar baka- lım, otursunlar trıbunde de kufre son versınler Vere- bılırler mı? Kım tanır onları, kım sayar? Süleyman abı bu saygınlığı Beşıktaş'a kazandırdığı tesıslerle. ka- zandırdığı onurla, kazandırdığı sevgi ve sempatı ıle pekıştırdı. Şeref'lerın, Şükrü'lerın. Baba Hakkı'ların Beşık- taşı son 13 yıldır da Suieyman Seba'nın dıktığı bay- rakta dalgalanıyor Sızlere tarıh yapraklarında kalan bır olayı anlatmak ısterım Baba Hakkı da donemınde sevılen, sayılan bır başkandı Bır gun Şeref Stadı'nda o yılların Ser- gen'ı sayılacak kadar kendıne ozgu bır kışı olan rah- metlı Şükrü Gülesin, "Maça çıkmıyorum" deyıp trı- bunde oturunca Baba Hakkı sahaya çıkıp, tnbunle- rın onune gelıp tam Şukru Gulesın'ın karşısına dıkıl- mış ikı elını belıne koyup tek kelıme bıle soyleme- den başını, soyunma odalarının bulunduğu yone doğru sallamış Baba Hakkı takımın kaptanı ve Be- şıktaş'ın her şeyı. Ustelık otorıter mı otorıter Şukru Gulesın yerınden kalkmış tıpış tıpış soyunma oda- sının yolunu tutmuş, bıraz sonra da takımı ıle saha- ya çıkmış Baba Hakkı lıderdı. bugun Süleyman Seba ıse hem lider hem sımge ve de Beşıktaşlılann gonul verdığı bır futbol adamı, bır sportmen ve centılmen Futbol tarıhını yazanlar mutlaka şu notları bır yere kaydetmışlerdır "6 Ekım 1996 Beşıktaş'ın Başkanı Süleyman Seba kufre son venlmesını ıstedığı ıçın ta- raftarların arasına oturdu ve o gun 30 bın kışının tık- lım tıklım doldurduğu Inonu Stadı'nda tek bır kelı- me kufur bıle duyulmadı " Teşekkurler Süleyman Seba Senı çok sevıyoruz Süleyman abı NAKLEN -VAYIN KAVGASI 'Teklifalmadık' Spor Servisi - Turkıve Futbol Federasvonu ( \) mıllı takımımı- zın Fransa'vla ovnavacagı ozel maç ıçın açılan ıkı ıhalede de hıç- bıryav ın kuruluşundan naklen \ a- vın teklıfı almadığını ve bu ne- denle kar^ılaşmanın naklen vavı- nının mumkun olamavacağını bıl- dırdı Futbol Federasvonu vaptığı va- zılı açıklamada. şu goruşlere ver verdı "Turkhe Futbol Federas- vonu 9 ekinı çarsamba gunu TS1 ile 21.45'te Paris"te ovnanacak Fransa-Turkive( \)milli takımlar özel maçının tele\ izv ondan naklen vaMiı hakkının tekhfalma \<ılu\la satışına 19ağustostanhinde>one- tim kurulu toplantısında karar \ermiş \e bu karar doğrultusunda 20 evlul t arihine kadar >a\ın ku- nıluşlanndan teklıf >ermelerini is- temişti. Ihaleve hiçbir >a>ın kuru- luşu kahlmamış \e Futbol Fede- rasvonu. bu durum uzerine ihale şartnamesindeki asgari bedel zo- runluluğunu kaldırarak. tum \a- vın kuruluşlarından veniden tek- İif \ermelenni istemişh'r. Bugune kadar hiçbir vavın kuruluşundan teklif alınmadığından bugun ov- nanacak Fransa-Turkive ozel mil- li maçının nakien vavımlanması mumkun olmavacaknr." Siyah - Beyazlı kulübün yönetiminden Ciner ve Hamoğlu'na yanıt u Beşiktaş Seba'yla büyüdü9 Ali Şen' teşekkür• F Bahçelıler Derneğfnın bıldırısınde. "Taleban ozentısı şenatçı hareketlere sahne olan A.nkara'da takımımızın sahava "Atam her zaman tzındey ız' yazılı pankartla çıkması son derece anlamlı" denıldı Spor Servisi - Fenerbah<,elıler Derneğı \ onetım Kurulu bır bıIdın vavımlavarak hafta sonunda Anıtkabır'ı zıvaret eden Fe- nerbahçe Başkanı Ali Şen'le vonetım kurulunu kutladı ve des- tek verdığını açıkladı Fenerbahçe'nın gelı^en \eı,ağdaşTurkıve nın guvencesi ol- duğuna dıkkat cekılen bıldınde su gomşlere \er \enldi "Fut- bof takımı da Ata'nın izınde olduklarını belirten bir pankartla sahava çıktı. Butavır. Taleban ozentisi şeriatçı gosterilere sah- ne olan Ankara'da son derece anlamlı bir tavır idi. Bu anlamlı ve kararlı dav ranışı gosteren herkesı kutluvor. tum Fenerbahçe- liler veTurk halkı adına teşekkür edivor. sonuna kadar vanla- nnda olduğumuzu belirtivoruz. Fenerbahçe'nin sıradan bır bir spor kulubu olmadığı. onder nitehkte ve ıılkemı/ın en bûv uk si- vil orgutlennifsı de olduğu. ulkenın ihtiv acı olduğu durumda her alanda ağııiığını kovabılecek bir vapıda oldu- ğu da belgelenmiştir." Bu arada sınema se tıvatro sanatçısi Kutav Kokturkde başkan Alı Şen"e teşekkürederek vaptığı aı,ıklamada "Fenerbahçe'nıizin llu- sal Kurtuluş Savaşı'ndan bu vana neden ulke- mizin gururu olduğunu bir kez daha herkese anlattınız" ıtadesinde bulundu Spor Servisi - Be^ıkta? k.ulübu Başkanı Su- le>manSeba,vonetım kurulundakı gorev lenn- den ıstıfa eden Turgav Ciner \e \hmet Ha- moğlunun. "Kulüp, rakı masalanndan vone- tüivor.Seba"nuıyüzunden kulup 12 vıldırverin- de savdı* şeklındekı açıklamalannı uzüntuv le karşıladığını bıldırdı Akaretler'dekı kulup bınasında duzenledığı basın toplantısmda. kendisine ve vonetım ku- ruluna yonelık suçlamalara vanıt veren Beşık- ta» Başkanı Seba. CmerveHamoâlu'nun yap- tıklan •haksız' eleştınlerle Sıvah- Bevazlı ca- mıav a zarar verdığını belırttı Beşıktaş ın hiç bır zaman 'dikta' rejımıvle vonetılmedığımve kendisine vakıştırılan'dik- tatör' ımajmın da gerçeklen vansitmadığını \urgulavan Sulevman Seba vevonetım kurulu su açıklamavı vaptı "Bu iki arkadaşımıza vaptıklan fevri davra- nışlan gozden geçırip aramı/a geri donmeleri için 1 av süre tanımıştık. \ncak bu olumlu tav- ra karşın gunluk birgazetede başkanımızvevo- netimimiz hakkında tutarsız ve gerçek dışı açık- lamalan okuduk. Kulubumuzun Seba done- minde ilerleme kavdetmediği sovlenivor. Ovsa Seba gore\e geldiğinde kulup butçesı 510 bin do- lardı. bugun ise 21 mihon dolar. Nani 40 misli bir arbş var. Avnca kulubumuzun havaletler tarafından vonetildiğı sovlenivor. Ovsa kulup kendilerinin de arasında ver aldığı v onetim ku- rulu tarafından idare edilivor." Transferi onlar \apmadı kulup bıldırısınde transfenn de C ıner- Ha- moglu ıkılisi tarafından vapılmadıgı belırtıhr- ken ""İki arkadaşımız.Turk Lirası bazında ge- ri odeme sozu verdiklen halde dolar temınan alıp 1.7 mihon borç vermiştir. Bugunku butçe- mizin 20 nıılvon dolan aşhğı duşunulurse kat- kıları pek onemli değildir. Mrnııç ve 'lankov u ise hocamız beğenmiştir. Amokachı nin trans- ferhleise Bılgılı ilgilenmiştir" dendı Bıldın- de bu ıkılının asil amacının "reklam" olduğu da vuruulanırken "Beşıktaş Kulubu'nebu tur olav lar her zaman zarar verir" denıldı Komando eğidmi Hatta sonu Bursa-.por la vapacağı maçın hazırlıklarını surduren Fenerbahı,e dun Belg- rad Ormanlan'nda çalıstı Mıliı takımda ver alan tutbolcular hariı, tam kadro vapılan ıd- manda teknık dırektor Lazaroni. sporculann pe-tıhnı vikardı komando eğıtımını andıran çahsmada Brezılvalı teknık adam ista^von ha- reketlen \e agırlıklı olarak deparlara ver ve- rırken bazı futbolcuların oldukça zorlandığı gozlendı Bu arada Fenerbahçe^ onetım Kurulu vap- tığı toplantıda Manchester Lnıted maçı galı- bı\etıne ~00 beraberhğıne ıse 350 mılvon lı- ra pnm \enlmesını kararlastırdı Atatürk Barajı 'nda gençlikyarıştı İLHAN HATTATOĞLL Kım derdı kı bır gun gelecek çorak topraklar suv la dolacak ve Turk sporculan denıze donuşen bu suda varışacak' 1 Ama duşler gerçekleştı ve 247 ust duzev sporcumuz geçen hafta Ataturk Barajf nda kı>ası>a mucadele ettıler lstanbul. 'Knkara. Izmır. Adana. Şanlıurta, Adıvaman. Kocaelı ve KKTC sporcularının. "" spor dalında varışacakları bır mını olımpıvat gerçekle^tırıldı Ozellıkle kurek dalında unıversıteler kapıştılar. sonunda Marmara Unıversıtesı bırıncı. ODTL ıkıncı Koeaelı Unıversıtesı de uçuncıı oldular En ılgı çeken spordalı ıse vuzmeoldu 2800 metre uzennden vapılan vanşta mıllı \ uzucıımuz Hakan Eskioğlu dedeler varışında ise Nejat Akkaş bınncılığı elde ettıler SörfteTorunlar birinci Sorfte Kutlu Torunlar. mono palet erkeklerde Faruk Şanbayır. bayanlarda İlknur Öza>. zıpkınla balık avlamada Avdın İncekalan ılk sıravı alırlarken vuksek muhendisler Erdoğan Bavındır ıle Nevres Karameşe'nın hazırladıklan 120 metrekarelık dev platfoım varışlann başanlı bıçımde sonuçlanmasina etken oldu Turkıve Mıllı Olımpıvat komıtesı tarafından 2'ncı kezduzenlenen Ataturk Baraıı Su Sporları şolenınde Turkav Peker. Doğan Şahin. \edat Mirel. İlhan Hattatoğlu. İKasTunaoğlu. Saadet Duran ve Avni Karaduman'a teşekkür plaketı venldı Knup kalıyop Gobbel gidiyon • Spor Senisi - G Saray'da Rumen futbolcular llıe ve Fılıpescu'nun transfer edılmesımn ardından, gonderıiecek futbolcunun kım olacağı sorusu dun nethk kazandı Galatasaray Genel Sekreten \ e Basın Sozcusu Ateş Lnal Erzen, • bır sureden ben gonderıiecek vabaneı futbolcu konusunda _J çalı^malarının devam ettıgıni' belırterek "Knup'u kesınlıklegondermıvoruz ' Bu nedenle\an Gobbel'ı. kendisine talıp olan 3 Ingılız! takımından bırıne ., vereceğız dedı Erzen, , transfer ettıklerı Rumen futbolcu Adrıan llıe nın bu av sonunda (stanbufa gelecegını sozlerıne ekledı , Dünya Kupası eleme maçları I Spor Sen jsi - Futbolda Dunva Kupası A\rupa tlemelen nde bugun S) grupta 15 karsılaşma \ar Maçların programı sov le 1 grupta Danımarka-^unanıstan, 2 grupta Ingıltere-Polonva. ItaNa-Gurcistan, 3 grupta \orveç-\1acanstan. 4 grupta Uveç-Avusturva. Estonva- Nkoçva. B Rusva-Letonva. 5 grupta Nraıl-Rusva 6 grupta Çek Cumhunvetı-lspanva. 7 ' grupıa San \lanno - Belçıka, 8 grupta İzlanda-Romanva, • Lıechtensteın-Lıtvanva, Irlanda, Cumhurıvetı-Makedonva, 9 jrupta Arna\ utluk-Portekız, Ermenistan-Almmva ı, Zeytinburnu'nda kan değişimi ; • Spor Servisi - Aldığı > başarısız sonuçlarla lıgın • dıbıne demır atan \e Guvenç , Kurtar ı takımın başina getıren Zevtınburnuspor'da > kollar sıvandı Çok zor durumdakı bır takımı deıraldıgını belırteren teknık = dırektor Kurtar "Elımde sihırlı degnek vok Takımın '' lıgde kalması n,ın elımden ' gelenı vapaLaûını dedı ttürkiye Kupası : eşleşmeleri • Spor Servisi- Futbolda ' Turkıve Kupası 3 kademe < maçlannın kuraları Ankara'da , çekıldı 16 ekım çarsamba gunu tek maç elemınasvon sıstemıne gore ovnanacak maçlarda eşle^meler şovle oluştu DBakır-SıınKfl, V '-J Erzıncan-Malarva A Hopa- Akçaabat Sebat Aksarav- Kavsen "> AKonspor-PTT. An'kara Demır-Eskışehır Marmans-Alanva. Manısa- Goztepe. Buca-Kuşadası, Zonguldak-Duzce. » Bev lerbev ı-G O Paşa. Kanal-, Inegol. Nışantaşi-Pendık Spor Toto'yu 7 kişi bildi • Spor Servisi- Spor Toto nun 9 hafta kesın değerlendırme sonuçları bellı oldu Bu hafta 13 artı 1 bılen T kisi T 03 mılvon 21 bın 920'şer lıra ıkramıve kazandılar 13 bılen 2 kışı 546 mılvon 794 _ bın »2^ 12 bılen 28" kışı ıse 17 mılvon 146 bın 876'şar lıra ıkramıve kazandılar Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası I Spor Servisi -Dunva BiMklet\ol Şampıvonasi ,-. bugun Uvıçre'nın Lugano , kentınde ba^lavacak 5 gun surecek olan şampıvonanın ılk_ gununde 36 kılometrelık vanf ı vapılacak Şampıyonada ' Turkıve'vı, Konva "** Bolgesfnden Yuksel Şencan i ve'tu'iuf Buvukdemır ıle ; Kocaelı Bolgesı nden Nevzat ' Kıral temsil edecek ı TV'de spor TGRT 17.00 Beşıktaş - Ibe-^ roba (Koraç Kupası-naklenjl Eurosport 21.45 Fransa -' Turkıve ' l.KOŞUıF Bozdağ(3) P Bu-, kentav (11 PP K Sultan (5) -. 2. KOŞL: F Fezleke (5) P KMargot(l) PP FAffaırs<6î, S Kurttav (2) 3. KOŞL: F Alaattınbev (5). P Sokullu(2) PP Mehhhan(l).S Sabutav (4) 4.KOŞl:F RubvC) P Cıvaner (4ı PP Elzem(3ı PP DOfK- ıngs (5ı 5.KOŞL:F Ramadan(6) P Tea- ders Son C) PP Kevıf (1) S^ Lıbertv 1(5) 6. KOŞL: F Iman (2) P Mot Menekşe(5). PP Berat2(7) S-j Necatıbevım(6ı SS GGlow(9>ı 7. KOŞL: F Karambol 1(1) P. Incırhspor (2) Altınberk (3). S/ \lelıhcan(4) Gunun İkilisi: 3 Koşu 2 5 Tabela Bahıs: 2 5 7 6 9 ALTILIGANYAN . 6 2 1 2 3 4 5 6 9 7 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle