25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAVFA CUMHURİYET OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 9EKİM1996ÇARŞAMB Kongre Kuşlan, İlaç Firmalan, Tüketici Haklan Prof. Dr. IVIEHMET ÜNAL Çukumva Üni. Tıp Fak. Y urtiçı \e yurtdışj birçok sözlü ve yazılı yayın yapma gibi- sürdü- toplantıva ben de katıl- rürken kamu kurum ve kuruluşlanndan dım. Kamu \e özel ku- destek görmesi doğaldır. Uygar, çağdaş rumlardan destek gör- ve bilımde önde giden ülkeler bilimsel düm. Amacımkişi\eku- araştırmalara. bilimsel toplantılara. bi- rumlan yargılarnak de- lim adamlannın yazılı ya da sözlü yayın yapmalanna önemli destek vermektedir- fer, Ülkemizde durum nedir sorusuna ol- gular ve öneriler başlığı altında değin- mek istiyorum. Kuşkusuz kişiler kendi özeleştirilerini yapamıyorlarsa olaylan kışileştiımenin de bir yaran yoktur. An- toplantıva ben de katıl- dım. Kamu \e özel ku- rumlardan destek gör- düm. Amacımkişi veku- rumlan yargılarnak de- ğil. ola>ları nesnelölçütler içinde irdele- yerek gerçekçi çözümler aramaktır. Çağdaş insan duyan. algılayan. düşü- nen. sorunlara çöziim üreten, yargılav an. denev imlerden yararlanan: kendine. çev- resire. doğaya. geçmişe ve geleceğe du- yarlı bir varhktır. Evrimleşme süreci içinde bılgi ve be- cerilerini geliştirmıştir. Çağimızbilgi ve fletisim çağıdır. Bir bilgi. bir buluş. bir yenilik. anında ilgililerine ulaştınlmak- tadır Bilgi evrenseldır. Bir öğretmı u'şesi. bir hoca. bilgi \e deneyimlerinigençlereaktanrken. bilim- sel gdişmeleri ve yenilikleri izlemesi. yaptığı ve vapacağı. bilimsel çalışma ve yavınlarla katkılarını sürdürmesi gere- kîr. Bilimsel çalışmalannı -araştırma. cak kamu ya da özel kurum ve kuruluş- lann alabileceği önlemler, yaptırımlar olabileceği kanisındayım. Olgular Aynı bilim alanında, değişik yerlerde, benzer konularda, yakın aralıklarla çok sıktoplantılardüzenlenmektedir. Birko- nuşmacı. aynı konuşmayı birçok yerde yinelemektedir. İzleyicilerdeaynıolursailgiazalmak- u. oturumlara katılım düşmektedir. Bir katılımcıya toplantıda görevi oJsa da ol- masa da. bilimsel oturumlara katılsa da katılmasada-katılmışgibı düşünülerek- "kongre katılım belgesP verilmekte: ay- nca Türk Tabiplerı Birliğfnce kredilen- dirılerek mesleksel kredisi yükseltilmek- tedır! Kimi kişiler toplantılarda hiçbirgöre- v i ohnasa da çalıştığı kurumlardan kolay - ca izin aiabilmekte. bir toplantıdan öbü- rüne uçurulmaktadırlar. Yurtiçi ya da yurtdışı bilimsel toplan- tılara katılan kimi kişilerin tüm giderle- ri -uçak. otel. kongre kayıt gibi- bir ilaç firmasınca karşılanabilmektedir. Bu da kişi basına v urt içinde \ üzlerce. > urt dı- sında binlerce dolara mal olmaktadır. Bi- lındiği gibi yapılan bu giderler (masrat- lar). ilaç maiivetıne eklenmekte ve rüke- tıciye yansıtilmaktadır. Asıl iiziicü olan bir başka olgu da ki- mi kişilerin -ilaç firmalanndan- bu ola- naklan koparmak için. törelere (etik de- ğerlere) uygun düşmeven. tutum ve dav- ranişlar içinde vaklaştıklarının sövlen- mesi. konuşulmasıdır. Öneriler • Valnızca dinleyicı ya da ızleyıcı ola- rak katılımlarda gençlere laraştırma gö- revlisi. uzmanlık öğrencısı) öncelik tanı- nabilir. Gençlerin daha geniş katılımları- nı sağla_\acak önlemler alınabilir. • Bilimsel bir çalışma -yurtiçi ya da vurtdışı-birkongreyekabuledilmişseçü- İışmayıgerçekleştıren kişiveyadakişile- re uygun ölçüde destek sağlanabılir. • Ozel kuruluşlann destekleri doğru- dan kışilere değil. derneklere ve bilimsel toplantıdüzenlemekurulunaolabılır. Ku- rııllar. gelirlerı. 'genel'de kongre gıderle- rinin düşürülmesinde. "özel'de ıse başarı- lı çalışmaların ödüllendırilmesinde bellı öiçütler içinde kulianabılırler. Sonuç: Bıröğretım üvesi. bir hocanın. dalında en vüksek bilgi. denevım ve be- ceriyıedınmişolmasıbeklenir. Eğıtımgö- ren genç arkadaşlarına daha çok ögrenme okınağı sağlanıası bir onur. bir görevdir. Bilimsel toplantılar yalnız gezip. görüp. eğlenmeye, Ituristik amaçlarat araç edıl- memelıdir. Böyle durumlara kurumlara duvarsızkalmamalıdır. İlaç firmalarının. gençlerin bilgi ve görgülerinin arttırılma- sına yönelık bilimsel etkinliklerı destek- lemelerinin daha gerçekçi veakılcı birya- tırım olduğunu düşünmelen gerekir. Serbest pjyasa ekonomisi koşulları içinde bir ürünün tanıtılnıasının (reklam- pronıosvonlönemıaçıkçagörülmektedir. İlaç içın de aynı durum geçerli olabilir. Aslında bir ilacın önemini. değerinı arttı- ran özellikler: beklenen etkisınin yüksek. yan etkisinin düşük olmasıdır. Sürekli ekonomik güçlüklerle boğuşan bir ülke- de; işsizlik ve geçim sıkıntısı içinde bu- nalan insanların alım gücü de düşüniil- melidir. Halkımıza, tüketıciye savgının gereğı. maliyetı arttıran aşın ve gereksiz savurganlıkfardan_ kaçınmak gerekir. 2 Ağustos 1995'te'ÖzeleştirTbaşlığı altın- da yine bu savfada çıkan bir vazımda de- ğindiğirn gibi: eğıtım. öğretim. araştırma ve yayın yapma işlev lerini başarı ile sür- düren saygm. onurlu, özverili bilim adam- lanmızı, hocalarımızı saygıyla vıneanıvo- rum. İçlerine Nasıl Sindirebiliyorlar?.. Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMÎR B ir süredır. Türkıye'de yaşamak, du- varlı. dürüst. yurdunu seven, daha güzel bır Türkiye arayışı içinde olan ilkeli. inançlı insanlar için bir azap oldu. Bu gidişe karşı savaşım veren yürekli insanlar. yazarlar. düşünürler. sivil örgütler ıçimize elbete su serpiyor. Atatiirkçü Düşünce Derneğı'ndeki gelişmeleri. onun gibi Çağ- daş Yaşamı Destekleme Derneği'nin çeşitli etkin- likleriııi elberte umut venci buluyorum. Bu yüzü- den AhmetTanerKışlalı'nın iyimserliğine katılmak beni mutlu edıyor. Uygarlığı. aklı. bilimi. demokratik hukuk devle- tini savunan bu vebenzeri sivil örgütlerin ülkemiz- debüvük birağırlık veetkinlik kazanmasını yürek- ten diliyorum. Ama ben doğrusu bu umut ışıkları- nı yeterince aydınlatıcı bulamıyorum. Türk toplu- munun bugün ıçine düştüğü düzeysizliğe, toplu- mun "aklın. bilinıin. etiğin" dışına sürüklenişine karşı duranlan yeterince güçlü göremiyorum. Çün- kü bu güçler yazık ki bir birlik ve dayanışma için- de görünmüyorlar. Içıne yuvarlandığımız vahim toplumsal hastalı- ğın patogenezı (oluş mekanizması) konusundaki göriişler. saptamalarçok dağınık. çok çeşitli ve çe- lişkili. Bu nedenle tedavi. iyileştirmedoğrultusun- da belli başlı. doyurucu. inandırıcı ve üzerinde bir- leşilen birçözüm yolu bulunmadığı kamsındavım. Ülkeyi çökertmekte ve bir karanlıja doğru sürük- lemekte olan güçler ve öğeler ise hafife alınacak gi- bi degil. "Hiçbir şe> eyleme geçen cehalet kadar korkunç değüdir'* dıyen düşünürün ne kadar haklı olduğunu anımsayınız. Türkiye'de cehalet ile gaflet. >olsuzluk ile çıkar- cılık, dalalet ile ihanet işbirliği vaparak ülkev i adım adım yıkıntıya götürüyor. Böv le tehlikelı. kaygı \ e- rici birgidiş karşısında ne vapmalı sorusunu içten- likle. iyi niyetle v e büyük kav gı duyarak ortav a atan- lar. belli birkarşı durma stratejisinde birleşemıvor- lar. anlaşamıyorlar. Güçlerini nasıl birleştirecekle- rini bilemiyorlar ya da bir araya gelmeyi bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Sağ partılerden söz etme- ye pek gerek görmüyorum. Ama sol partilerde açık- ça umutsuz bir görüntü sergiliyorlar. Beklenen ve çok ihtiyaç duyulan atılımı yapamıyorlar. Türki- ye'nin çoğunlukla çile çekmiş aydınlarını v e idealist gençlerini çatısı altında toplayan daha soldaki par- tilerin yeterli bir halk destegini kazanmaları çok güÇ- Şu son özel tim olayına ve hemen ardından gelen DiyarbakırCezaevi'nde mahkûmlann. de\ letin ça- lışanlan tarafindan sopa ve demırlerle öldürülüşü olaylarına bakmrz: Clkenin güvenlik güçlerinin içi- ne düştüğü durumu nas.il tanımlıyorsunuz? Mafya- nın. yeraltı dünyasının devlete sızması, güvenlik güçleri ile işbirliği içıne gırmesi. neredeyse onu ele geçirnıiş olınası gerçeğine ne diyorsnuz? Erba- kan'ın Malezya konusmalarını anımsayınız: NA- SA'daki bilim adamlannın her zor durumda Müs- lümanların kutsal kıtabı Kuranı Kerim'e başvura- rak çözümlere ulaştığını ıleri süreıı Türkiye Cum- hurıveti"nin başbakanını düşününüz! Kabadayılığı ileövünen ve herfırsattaefelenen birbaşkent bele- dıve başkanını anımvıyınız. Hele hele güzelliğı ile ünlü ev lere şenlik başbakan vardımcımızı. ortava dökülen tüm marifetleri ile laik cumhurivetı vok et- me girişimlerıne verdiği destek ile gözünüzün önü- ne getirinız. Gerçekten durumu ıç kurartıcı bulmuvor nıusu- nuz? Birde bu nıteliktekı (kalitedekı) ve kişilikte- ki bir ınsanı. bövlebır hatun kişiyi lıderolarak bağ- rına basan o koca DYP grubunu düşiinmek sızı bu- naltmıvor mu? Czüntii. utanç. tiksinti ve benzerı duygulariçinedüşmiivormusunuz'.'Meslektaşımız. arkadaşlık ettiğiıniz Vıldınm Aktuna'yi sık sık an- maktan kendimi alamıyorum. Dernek çalışnıalannda şükranla andığımız. des- teğinı gördüğümüz eski vali Kozakçıoğlu'nu düşü- nüyorunı. Genca> Gürün,Öna> Alpago aklıma ge- lenlerarasında. Önlaracaba hangi duvgular içinde bulunuyorlardersinız 1 Nasıl bir ıç hesaplaşma va- pıyorlar? Nasıl. ama nasıl bövle bir lideri içlerine sindirebılıyorlar?! Şu güzelim ülkenın insan malzemesi büyük ço- ğunluğu ile ne kadar umut kıncı görüntüler sergili- \or. Küçümsenemeyecek bırbölümü esen rüzgâra. kurulan çıkarilişkılerinegöre çeşitli yalpalarvuran. sermaşenin egemenlığine, satın alma gücüne karşı kovamavan. kupon ve çıkar savaşı veren basınımı- zın. medyamızın durumu iyice umut kıncı değil mi? Eğitimsiz. donatmısız. çoğu konuda bilınçsiz. gen bırakılmış. aldatılan. kandınlan. olup bıteni ve nedenlerını kolav kolav anlamayan halkımız... Tok- tamış Ateş haklı değil mi.' Türkiye gibi bir ülkede demokrasive ulaşmak kolav mıdır'.' Bellı biraltva- pıvı kurmadan. belli bireğitsel ve ekonomik düze- ye ulaşmadan demokrasiyı gerçekleştırebilir. on- dan medet umabilirmisinız'.' Laikperestlık yapma- yalım. önce demokrasiyi kuralım diye diretmenin bir geçerlilıği var mı Al'lah aşkına' 1 Gelin insan gi- bi vaşamanın önkoşulu laiklik üzerinde hep birlik- tetitizlenelim. Atatürk'ünöncülüğündegerçekleş- tinlen AnadoIuavdınlanmaMna. cumhunyet ilkele- rine \e de\rimlerine, akla ve bilime karşı çıkarak vönetenlere, onu bugün karanlığa doğru süriikle- mek istevenlere karşı verilecek savaş ıçın bir araya gelelim. Avdınlıktan. uygarlıktan ve özgürlüklerden ya- na olan güçlerin daha sıkı ve daha güçlü ellerle sa- hip çıkması gerekiyor bu ülkeye. Değiştirecekseniz Bosch'la değiştirin! (Hem 7.500.000 TL daha az peşinatla, hem de Eylül fiyatlarıyla.) TARTIŞMA Leylekler Göç Ederken.V; Çamaşır makinenizi değiştirmeyi düşünüyorsanız alışveriş listenizin en başına Bosch yazın. Çünkü Bosch çamaşır makineleri çifte fırsat sunuyor: Birinci Fırsat Herhangi bir eski beyaz eşyanızı getırın. 7.500.000 TL daha az peşinat ödeyin, İkinci Fırsat Eytül fiyatlarıyla satın afın. •^•r- evleklerin I göçü bana hep • annemi I anımsatır; göç I / zamanlannı -Mkmm^ ezbere bılir. ne zaman geleceklerinı. aynlacakları mevsimleri. yaşam bıçimlerini bize anlatırdı. Göç zamanı birkaç hafta gecikirse meteoroloji istasyonlarından bilgi almaya çalışir. orada çalışanlan sorulanyla şaşırtırdı. Levleklerin gelişını sabırsızlıkla bekler. avrılışlannı üzüntüyle izler. onları avakta karşılamaya özen gösterırdik. "Leyleği ha\ada görmek" göçebe ruhunu terk edemeyen bir ulus oian bizlere. atalanmızdan kalıt (mıras) kalan bir deyimdi. Göçe katılamayacak olan yaşlılar ve sakatlar. kentin bir yerlerinde \ uv a y aparak barınırlar; onların yuvasını bozmak günah sav ılırdı. Geçen sabah ılk levlek topluluğunun Marmara Bölgesı'nı terk edişleriyle rastlantı sonucu adına gerçekleşmekte. Levleklerin göç edişıni izleınek. günümüzde vaşadığımız acı dolu göçlerin vanında oldukça komık kalıyor. \ r ine de leyleklerden öğreneceğimiz birşey ler olduğunu düşünüyorum. Annem de v aşasaydı kuşkusuz bu kez meteoroloji ıstasvonlan yenne. ilgilı bakanlıklan arar. bir göçebe bakanlığı kurulmasını önerirdi. "Yaşadığımız evrende. insanlar doğadaki canülann \aşaıiıa biçimlerine baksalar, insanlıklanndan utanıriar" diyen sesıni duyargıbiyim. Kendi türünü yok etmek için delicesine bir çaba içinde olan canlılar sınıfından olduğum için anlatılmaz bir utançla birlikte. ömrünü insanlık değerlerinı yükseltip insan onurunu korumaya adayanlarla yaşadığım içın de inanılmaz bir onur duv uyorum. L'tancımızı azaltmanın vollan. gökyüzüne. dağlara. denizlere. bizimle yaşayan tüm canlılara sevuivle. PENCERE Onur ve Sorumluluk Erbakan'ın Afrika gezisi, Bakanlar Kurulu'na hiçbi hükümetin kaldıramayacağı çapta ağır bir yük vurdu Anayasanın 112'nci maddesi 'görev ve siyasi so rumluluk' başlığı altında şöyle yazar: "Başbakan, Bakanlar Kurulu 'nun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetir genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Ku- rulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu- dur." Anayasa hiçbirtartışmaya yerbırakmayacak biçim- de "birlikte sorumluluk"tm söz açıyor. • ; Içişleri Bakanı Mehmet Ağar, Başbakan'ın 'Afrika Gezisi Kararnamesı: 'ni imzalamadı. Ağar'ın davranışı yerindedir. ', Diyorlar ki: ; "Karamame imzalanmasın ya da gezi Meclis'ten çıkanlacakbirkararlayoksayılsın. Bu, Erbakan'ın özel gezisi olsun." Olurmu?.. Bir Başbakan yabancı ülkelere gidiyor, Başbakari kimliğıyle karşılanıyor. törenler yapılıyor, görüşmelerin ardından 'ortak ö//c//r/'ler yayımlanıyor, sonra da içer- de alınacak bir kararla bu gezi ya yok sayılacak ya da kararname imzalanmadığı içın 'resmi gezi' özel nite- liğe dönüşecek... Olmaz. • içişleri Bakanı Mehmet Ağar, Afrika gezisinin karar^ namesini imzalamıyor diye sorumluluktan kurtulabilir mi?.. Kurtulamaz. Anayasanın 112'nci maddesinde yazılı "görev ve si- yasisorumluluk" başlığı altında, açık ve seçik, tüm ba- kanlar Başbakan'ın siyasetinden sorumlu tutulmakta- dır. Bir bakan şöyle konuşabilir mi?.. - Bana ne kardeşim?.. Necmettın Hoca birmüna- sebetsizlikyapmış!.. Erbakan 'ın durumu malûm!.. Be- nim elimden ne gelir?.. Adam muvazenesiz... Bir bakan böyle konuşamaz, çünkü bütün olan bi- tenlerden ortaklaşa sorumludur. Erbakan 54'üncü hü- kümetin başbakanıdır, bakan da 54'üncü hükümetin bakanıdır, bir başka hükümetin değil... Olan biteni Necmettin Erbakan'ın özel işlerinden sa- yıp özel sorumluluğuna yüklemek olanaksızdır. Kaddafi. Bedevı çadınnda. yakın dostu Erbakan'a sövmedi; Erbakan'a karşı Türkiye'ye hakaretler yağ\ dırdı. Hedef -ya da muhatap- kimdi?.. Türkiye Cumhuriyetı!.. Halkımızın tepkisi, ulusumuzun öfkesi, Kaddafi Er- bakan'a sövdü diye değil. Kaddafi, Necmettin Bey'e istediği hakaretleri yağdırsın. kime ne!.. * Ama Erbakan, Başbakanımızdır. • 54'üncü hükümetin şu ya da bu bakanı, koltuğun- da oturdukça, Erbakan'ın yaptığı işin sorumluluğunu üstlenmiş olur. Onurlu bir bakansa, yapacağı ilk iş çe- k/lmektir. Ancak bu davranışıyla Başbakan Erbakan'a şöyle demiş olur: - Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu lekeleme- ye hakkın yok.'.. Ben bu aşağılanmayı içime sindire- mem... Ama bakan bey ya da hanım, hiçbir şey olmamış gi- bi koltukta oturmak yüzsüzlüğünü gösterirse artık onurdan söz açabilır mi?.. TÜRSAK SİNEMA KURSLARI 1. K»rs (Hafta Somı) 12 Ekım 28 Aıalık )99i (Cumortra gunlefi Soot: H 00 18 00) 2. Knrs (Hafta İq) 14 Ekım 8 Kram 1996 (Pazartesi, Carıombo. Cuma Saat: M.00 -11.00) • Dvnya Smema Tarifcine 6««el Bakıs • Türk Sinema Tarib* Geıel Bokıs • Sinemo Kvramlorı • İenaryo ioıım Tekıiği • Sinema Karaeralorı • Objektif Öıellikleri ve Kodraj • Vıdco Kameralan • Sinemado Sonat rönetimi • Aydnlatma Tekniği v« Isık Bagisi • Cekim Planları ve Komerg Horeketleri • Smemuki Oyııcvlık • Süıemada Kurgv İlkeleri • Sinemada Seskmfirne İlkeleri « Siıema Filıginde Kvrgıı Tekniği (Stüdyo Ziyoreti) • Vıdeo FMnd« Korgu Tekniği (Stİdyo Ziyoreti) • Fk, r»elmmm Temel İlkeleri • Bir Filmin Yapım Süreci • Filn Çözinlenefi Aynca: ANTRAKT dergûise bir yi ikret$İ7 Türsak Stnema Ydhğı %30 iadirMdi TURSAK VAKFI Gozeleti EroJ Dernek Sok. No:l 1/2 Beyo^lu • tSTANSUL W: (02)2) 25» «7 70-244 52 51 karşılaştığımda. > ıllardır gönül gözüv le bakmaktan onların göçünü izlemeyi geçiyor. Bırgün. unuttuğumu avrımsadım. konakladığı ülkelerin Göç ederken b'ırbirlenni sıcaklığını. güzelliğini bir jeklemek içın aynı yerde mev sim yaşayan sonra onu telezon şeklindeki uçuşları. bozmadan başka dıyarlara sirliktelikleri. göç eden lejlekleri. banş davanışmanın içinde sevgivle îökyüzündeki bir karşılavacağımız ve ömeğıvdi. Ama uğurlayacağımız mevsimler yervüzünde. ülkemizde yaşamayı diliyorum. vaşanan göçler. davanışma r , nömîı- ve pavlaşma adına değil. Jaıe uemır setalet. korku \ e voksulluk Eğltimci Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden ahrvr. Tel: 554 08 04 HAFTASONU GEZİLERİ 12 -13 Ekim Yedigöller, Gölcük, Abant Yedıgöller'de en guzel mevsımın sonbahar olduğunu biliyor musunuz? Işte göreceğimiz doğa harikası göller: Deringöl,Seringöl,Sazlıgöl,Nazlıgöl, Incegöl.Küçükgöl.Büyükgöl, 25 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1 Safranbolu- Amasra 2 Gökçeada , Bozcaada , Assos 3 Kapadokya Lürfen aynntılı bilgi isteyiniz İBIIIIH^Arnik^^llllllH M;<! sok. 6 5 Beyoğlu Te!.ı2l2) 2-I5 15 93-249 06 46 Fax:245 29 76 WFB 1606 6OO Oevır WFB 20O5 1000 Devır WMV 1610 800 Dev,r VVMV2010 1000Dev» i- P«?in HHHH 53.720 00058 390 000 55 840 000 61 000 000 SEÇENEK EıMMaklm Indfriml ? 500 000 7 500 000 ? 500 000 7 500.000 Indlrimli PefinRyı» • ™ ™ « ^ •••••46 2İ0 000 50 880 000 48150.000 53 500 000 Peflmt 11 000.000 11000 000 11 000.000 11000000 EHd Mskin* Indlrtml 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500.000 Indlrimli P**lna< •••"•••• §••••3 500 000 3500000 3 500 000 3 500 000 2. SEÇENEK 7Taksıt 7 940.000 8 790 000 8.290 000 S 270 000 Indlrimll Topiam Fiyat 59 080 000 65 030 000 61 530 000 68 390 000 3. SEÇENEK 11 Taksit 6 070 000 6 720 000 6 340 000 7 080 000 Indirimli Topiam Flyat 70.270 000 77 420.000 73 240 000 81 380 000 4. SEÇENEK 16 Taksit Indlrimll Topfam Ryat 4 890 000 1 81 740 000 5 410 000 90 060 000 5 100000 85 100000 5 700 000 | 94 700 000 - Fıyatiara KDV datvidır KDV ve dığer v#rg<ler06kt değ/şıkfrk fiyatttra yansıtılacakttr. Kampanyamn 31 10 1996 tanhınöe sona erecektır Bu kampanya BSG Gtvnberg £v Aieîlen Tıcaret A Ş (Cemal Sahtr Sokak 26/28 MecKtıyakdy-lstanbul) tarafından düzanlenmştrr ürüntonmız BOSCHyvtktlı satıcılannda teslım edılecektır Sanayı ve Tıcaret BakanUğt nca 25 05 1934 tanh ve 21940 sayh Resmı Gazete'öe ılan edılen tablığe uygundur Ürûnlenrnz stok mktartan ile smırtıdır. Ptnk*ndt tatış hyatından peşmat düfülOOkten sonra 1 peşın 7 taksıtte %5 18 + KDV, 1 peşın 11 laksııte %6 91 * KDV. 1 peşın 1S taksıtte %7 85 • KDV oramnda aytık basıl faa uyffulanm/ftır Fiyttlsnmu Tûı* Orastitır \|w^,*BOSoT 0 800 2 11 40 29 0 8O0 211 40 24-0 800 211 40 25 BOSCH En doğru seçim HAYRABOLl İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ İLA.NEN TEBLİGAT I495 511 esas Alacaklı. H. Hü^evın Arın Sanavı SıteM Ha\rabo)u \'ekili. A\. Ibrahım Çıkrıkçılı. Havrabolu Borçlu N'a^arÇolakoâlu. 100. Yıl Sanayı Sıtesı. Ba>ol Iş Merkezı No. 20Tekırdaâ Borç 29 5 1995 - 30.6.1995 -56.) 995 -48.1995 - 30.5 1995 - 20 7 .1995 - 30.6.1995". 1061995 - 30.5 1995 vadeli bonoiar: 1.940.917.000.- TL alacak ve O o65 faizı. ıcra masrafı. avukatlik ücre- tı. Vukarıda \JZI\I alacaklı \ekili tarafından. keza yukarıda yazılı borç nedenı ile hakkınızda Ha>- rabolu Aslıve Hukuk MahkemeM'nın 30.5 1995 tanh ve 995 46 esas 1995 46 karar ;>a\ılı ıhtıvati hjciz kararı ile borcu kar^ılar. menkul. gavrimenkul mallannız ile 3. şahıstaki hak \e alacakiarını- zın ihmaten haczıne karar \enlmiştır Karar gereğınce Fatsa ılçesı Evkaf Mahallesı. Ketenpınan me\kıi vihife 2000. ada 39S par>ei. 10 mıktarı 192 m2 cinsi arsa olan [a^ınmazın üzerıne ıhtıva- ten hacız konmu^tur Hakkınızda bundan sonra yukarıda vazılhemre muharrer .senetlere ı^tinaden icra [akıbı yapılmış. çıkarılan ödeme emri bıla teblıg lade edilmış. zabıta tahkıkatı 15e iemeroız kalmı^bulundugundan. ıhtı_\aten haeız kararı. ihti\aten haczıntapuva uygulandıgıörnek 163 ödeme emri ılanen teblıgıne karar \enlmijtir. "»"ukarıda >azılı borç \e ma.sratlannın ı^bu odeme emrının gazetedene^ırtanhınden ıtibaren kanunı müddetlere on be^gün ıla\esi ıle>ırmıbe$gün içinde ode- menız. takıbın davanağı ^enet kambıvo nıtelıgıne haız değil ıse virrnı gün içinde İcra Tetkik Mer- cifne sıkâyetetmeni/. takıbın daşanaeı -senelaltındakı ımzasızeaitdeğilsevıne buvırmı gün için- de ajrıea \e açıkça bırdılekçe ile İcra Mercıı Hâkimlığı'ne bildırmenız. ak>ı takdırde ıcra takıbın- deki kambivosenedı altındakı ımzanın *ızeiadırsa>ılacafı. ımzanızı hak>ız>ere ınkâr eder^enız. >özedilen.>.enededa>anan takıp konu.su alacağın "olOoranında para eezası ile mahkûnı edıleceğınız. borçlu olmadığınız \e\a borcu ıtf'a ^e>a İhm3f edıldıği veva alacagın zaman ajımına tığradığı hak- kında \ e\a >etki itırazınız \ arsa bunu sebeplerı ile birlikte > ırmı gün içinde tetkik mercııne bır dılek- çe ile bıldırerek nıercıden ıtırazm kabulüne daır bır karar getırmediğinız takdırde ıcra>adcvam ol- unjcdğı ıtırazedılmedıgı \eborç ödenmediğı takdırde >ırnııbesgün içinde ^4 madde uşarınca mal bevanında bulunmanı?. bulunmadıgınız takdırde hapis ıletazyık olunacağınız ^201 sav 1i1 Teblıgat Kanunu'nun 28 \emüteakıp maddelerı uyjrmca ılanen teblığ \e ıhtarolunur. Basın 1102"""1 Sahile ve çarşıya yakın kiralık işyeri, Av ukata yada Doktora. TEL: 561 17 72 Dersane yöneticiliği deneyimi olan emekli ilkokul müdürü iş anyor. TEL: 561 17 72 (Akşam) 34LJG 19Plakahoto ruhsatımı ve Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. MEHMET TLRALOĞLli
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle