03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EKİM 1996 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz, Riga'yı da yenerek grupta liderliğini sürdürdü PotadaE Bahçe firtmasıFenerbahçe: 107 - ASK Riga: 88 S4LO1V -ibdılpekçı HAKEMLER Cosıma Coısa (hahaı (4) Guclı Zılbtıbeıg ıhıaıh (4) FENERB4HÇE: Eıdal (4) 10 Tıınıeı (9>W ibnıhım <8)2H Gııun IV12 Dallas (6)/ 7 TantlVlO Cenk (4) \SKRİGA.4:acıi(4)II Stelmaheıs IVİ4 Sneps (4)X Baçarskıs IVİ9 Lıepa (4j4 Puınıs (4)"" Laksa 14)9 Bondaıs (3)3 kı\ele\s (4)1 lec\agaı\ (4)h tLKVARI: ->4 - 42 (Feneıbahçe) SFML-Lıepa IM) (T> Gwm (3t> 28) tiiİStol.E/dü/l 3 Za:a2 2 Tuınu 12 / T Ibıalum * 1 Gııım 4 * Dullas 6 9 (Fe neıbahçe) Puını<;2 4 4:atıs 3 8 Stelmahtıs 4 ' Laksa 3 f Sneps 1 •? Baçatskıs 4 9 Lıepa 2 8 Kısele\s 1 1 lec\agaı$ 2 4 (iSK Rıgaı UÇ SA\ I. Eıdal 2 i Tıııneı I 4 Ibıahım 4 12 Guıa\ I 2 (Feneıbahçe) Pııınıs I) 1 Azacıs 0 1 Sttlmaheıs 1 i Laksa 1 1 Sneps 2 3 Bugahkıs 3 V Bondaıs I 2 kısele\ s / - leı\aguıs I 1 (Rıga) ASJST. Eıdal 2 Tıtıneı 10 Ibıalum 6 Guıu\ 2 Dtilhı^ 2 ıFtneı bahçe) Ptı/tın 1 Azatıs 1 Slelnıaheıs 9 Baçatskıs I ıASk Rıga) ASLIDIRI A\rupa Kjilupler kupası nda Fener- bahçe 4 salıbıvetını de Leıonva takımı ASK. Rıgadan alarak Avrupadakı \olu- na de\am ertı \laı,a ı,ok ıvı vnunma vaparak başla- \an Rıgaozellıkle Stelmahers \ e Bagats- kıs ıle buldııgu savılarla ^ dakıkavı 6-9 ondegeı,tı BudakıkadansonraTurner ın uçlugu ıle tark I savıva ındı (8 - 9) Fe- nerbah<,e ılk >arının bıı dakıkalannda \SK Rıga nın etkılı alan sa\ unmaM kar- >ısında zorlandı Ancak maı,ın 12 dakı- kasında ılk kez one ge^en San - Lacıvert- ABDİ İPEKÇİ SPOR SALOM NDAN NOTLAR / \U ESFR Fener'i Ali Şen coşturduA\rupa Kupalan'nda ve- nılgı almayan tek temsilcimiz Fenerbahçe nın rakıbı Leton- va nın Rıga ekıbıvdı Fener- bahçe maça hazırdı Ovuncu- ların motıvasyonları ise ust noktadajdı Ama Fenerbah- çelı vonetıcılenn boş tnbun- lereovnamavahıçnı\etı\ok- tu Geçen hafta Beşıktaş ın Koraç Kupas>ı maçında >ok denecek kadar az se\ırcının olması da vonetıcılen kamçı- lamış olacak kı maçtan gun- leroncese>ırcıvi salonaçek- me hesapları ıçıne gırdıler Okullara davetıveler dagıtıl- dı Cerrahpa^a Tıp Fakultesı Hastanesı nde kan veren \a- tanda^lara maç bıletı venldı Ve maç saatı geldı çattı Se- vırcıier javaş va\aş salona geldı trıbunler de hıç de azımsanma>acak kadar dol- ma> a bajla) ınca Fenerbahçe lılenn de \uzu gulme>e ba^- ladı Fener'e asker nıorali Fenerbahçe-Rıga maçının surpnz konuklan da \ardı Selımıve Kı>lasi I Kolordu Komutanlığı na baglı 100 e >akın asker pota arkasında \ennı alarak Fenerbahçe"ye destek verdı Herkes 3 kar$ılaşma)i da kazanarak grubunda lıder olan Fenerbahçe nın bu maçı da çok kola> alacagını du^u- nuyordu Karşılaşmanın ba- şında Rıga \ aptıgı sert sa\ un- ma> la Fenerbahçe ye sav ı at- tırmazken bulduğu savılarla farkıaçmayabaşlamıştı Ses- sızlığı \onetım kurulu u\e- len> le bırlıkte salona adım atan ba^kan Ali Şen bozdu Oana kadarsusan sevırcıler Ali Şen \eFenerbahçe vemuthüjbırtezahura- ta başladı Başkan ın maça gelmesi ovuncula nnuzenndede etkılı oldu\eı\ı o\un Fenerbahçe. ASK Rıga karşısında sonuca rahat gittı. (Fotograt ESER) larını maç sonuna kadar surdurduler karşıla^ma sonrası maçın vıldızı İb- rahım tnbundckı baskanınakoştu Ali >en de bu o\uncu\u operek kutladı Şen sonra da sovunma odasına gıde- rek galıbnetı ovuncularıvla bırlıkte kutladı onlara tesekkur ettı Kar^ılaşma bıtımınde coach Murat Ozgul unse\ıncı\uzundenokunu>or- du Ozgul grupta aldıkları 4 galıbı\e- tın kendılerı ıı,ınbu\ukmoralolduğu- nubelırterek "Şımdıltaha'daovna\a- cağımız Sca\ olını maçını duşunuvoruz. Bız tıını maçlanmı/ı ka/andık. Onları da orada ı\ ı bır o\ unla venmek ıçın elı- mızden gelenı \apacagiz™ dedı Koraç Kupası'nda 2. randevu SporSemsı- A\ rupa Radn oj koraç v e Avrupa Ba\anlar Lılıana Ronchertı kupa sı'nda ıkıncı ma^lar bugun \apilacak Koraç Kupası ndakı temsılcılenmızden Tofa* ıkıncı maçında bugun Maıanstan da ZTE Zalaegerszeg takımı ıle kar^ılaşacak TSİ 20 00de başlavacak maçı Ladıslav Darko (Slovakva) Jaroslav Dıkovskı ha- kem ıkılüi vonetecek koraç kupasi nda kı Kavsen temMİeımız Me\>u ıse bıuun kendı ev ınde Lkravnaekıbı BM Odessa vı ağırlavacak kavberı Atatuık Spor Salo- nu nda saat P 00 de başlavacak olan kar- iilasmaN ı Makedonv a dan MarjanStojovs- kı. Israıl den Moshe Bıtton hakem ıkılibi %onetecek Galata->arav Koraç kupaü ıkın ci maçında Isveç te Astra Soderbarje takı- mı ıle 21 00de kanji karşıva gelecek ve maçı Steın Mos (Norveç) Vlartus Hesse ı Almim ü hiktm IKIIM vonetn.ek a^ ıse Portekız ekıbı Atletıco De Queiuz la ovnuvor Bugun ^aat I 7 00de Abdı İpekı,ı Spor Salonu nda vapılacak maç TGRT ekranlarından naklen \ av ımla natak Bavanlar Lılıana Ronchertı kupa ii nda ıse uç maı, \ar Kar^ıla^malann programı ^o\le 17 00 kk Agroopreme kocanı FBafn,e (Makedonva) 17 ^0 BOTAŞ - ASA Jerusalem (Israıl) \una nıst3nda kanarı Selanık DenızNaklıvat Philips Philishave Ayın Basketi YanşmasıKahonOfeİj'ndegerçelJeşhrildı. (Fotograf ASLAN \ ILD1Z) Ayın Basketi Yanşması'na katılan Beşiktaş Menajeri Remzi Dilli 6 Ürün ve gurıır Bgî mücadelesT Spor Servısı - Basketbol Federasvo- ıu Başkanı Turgav Demırel, muessese akımlanvla kulup takımlan arasındakı ;uç dengesinın sağlanması gerektıgını av unurken "Turk basketbolunun Ğa- atasarav. Fenerbahçe, Beşıktaş gıbı lo- lomotifekıplere ıhtı\acı >ar Efes. Llker e Tofaş'ın vaptığı patlamavı uç bııvuk- "•«•n de beklı\orum" dedı K.al>onOtelı nde\apılanPhıhps Phı- shave A\ın Basketi Yarı^ması na Be- ıktaş Menajeri Rema Dıllı, Llker \le- ajen Lutfi Arıboğan Efes Vlena)erı toğan Hakvenıez Galatasarav Menaıe- Çetın -Vta Lnal. Tofaş Menajeri Efe ydan ıle bırlıkte konukjurı olarak ka- lan Demırel Turk basketbolunun son 1larda patlama \aptıgını açıkladı Efes Pılsen Menajeri Doğan Hakve- ez basketbolun 2000 lı vıllardakı du- mu ne olacak şeklındekı bır -oıııva ieçen vıJlarda »apılan vanlış rutıımlar ızunden basketbola profes\onellık geç • Beşıktaş Menajen Remzı Dıllı "Mussesese kuluplen ıle dığerkuluplenn arasında butçe olarak çok bırvuk farklılıklar \ar O kulüpler urunlerı ıçın ovnarken bızler gururumuz ıçın o\nu\oruz' dedı geldı Bu nedenle kulüpler ve mıllı ta- kımlar bazında başan da gecıktı Efes Püsen'ın başansı ıse kuruluşların bas- ketbola gırmesıne ^e bu sporun hız ka- zanmasına neden oldu" vanıtını verdı Konuvla ılgılı olarak Be^ıktaş Menajeri Remzı Dıllı "Mussesese kuluplerı ıle dığer kuluplerın arasında butçe ola- rak çok buvuk farklılıklar var O ku- lüpler urunlerı ıçın ovnarken bızler «ururumuz ıçın ovnuvoru/ Bız de onlar kadar vatırım vapabılırsek bel- h bır sure ıçerısınde başarm vakala- vabılırız" eoru^unu savundu Galatasa- rav Menajeri Çetın Ata Lnal da Turk basketbolunun bugıınlea Galatasarav basketbol takımı ıle geldıgın; sav unur- ken "Ba\ an takunımızın aidığı sonuçlar Avrupa'da mucadele eden erkek takım- lannın aldıgı başanlarla eşdeğerdedır" dedı Llker Menaıen Lutfı Arıboğan laTo- faş ın genel menaıen Efe Avdan sam- pıvonluk varişinın Efes Llker ve Tofaı? SAS arasında va^anacagını ıddıa ettı- ler Bu arada a\ın Basketbol Fotografı odulu de Fanatık gazetesinden Sulev- man Kara'mn oldu Ayın basketi Naumoski'den Evlul a\ındao\nanan maçlardaatılan basketier arasından onjurının belırledı- gı 18 basketi ızleven ıurı bu basketler arasından Etes Pılsenlı Peter Naumos- kı'nın Fenerbahçe maçında attıgı ters turnıkesı 9ı puanla Philips Philishave A>ın Super Basketi seçıldı lıler (26 - 2^) pota altında Tatu ıle vap- tıklan guçlu savunma ıle 15 dakıkavıda 34-33 onde geçerek dev re> ı 54 - 42 ga- lıp kapattılar Ikıncı varının ılk lOdakıkasındasaha- damuthışbırçekısmevasandı Fenerbah- çe de bu varıda Turner >aptıgı asıstle Dallas da pota altından aldıgı hucum ve sav unma nbaundlan ıle maçta farkın açıl- masını sagladı (28 dakıka71 61) İbrahim farkı ~ Maçın ılk vansında oyunda pek gozuk- meven vıldız ovuncu fbrahim Kutluav bu vanda takımını attıgı sayılarla sırtla- van îsimlerden bırı oldu "V uzde 100 le ovnavan İbrahim avnca4uçluk ve > ıkı- 1 ık gıbı v uksek bır v uzdev le ov nav arak ta- kımını galıbıvete taşıdı Karşıla^manın son bolumunde fark gıttıkçe açıldı Ov u- nun 32 dakıkası 82 66 Fenerbahçe le- hınde geçıldı Bu dakıkadan sonra da ılk varıda ele geçırdığı ustunluğu bırakma- vanSan Lacıvertlıler3' ; < dakıkavada89 - "4 onde gırdıler Son 5 dakıkada ısesa- londa tam anlamıvla bır Turner şo\ ı- zledık Bu sonuçla Fenerbahçe Avrupa Kulüpler kupası nda kendı ev ınde 4 ga- lıbıvetıne ulaşarak Av rupa dakı venılmez- lıgını surdurdu 107 88 Tiflis'i yenip 3. galibiyetini aldı PTT aynı hızla PTT : 92 - V. B.Tıflis: 80 SALOV Atatuık Spoı Saıa\ı HAKEMLER: \taıjanStojo\skı (6)(\1akedoma) Mos- he Bıtton (6)(lsıaıl) PTT TURK TELY.KOM: SıdattV 7 Kenıal (V 2 Rıc- kıe limslon (7) l 7 Uııko \lılıçe\ıç (8)27 Alper(6) 11 Lfıık fV Faıuk O) ? Tunç ( 7 ) 21 Leıent (6) 4 \ ITA BANKA TIFLIS" Sanadzt (6) 16 Lstıaslnılı (4) ? \aits\lıslnılı ( 7 ) 26 Shengelıa (^) 4 Dadıanı (*>) •> Toıtladze (5) 4 Benıaslnılı (4) Oımoisadze (4) 3 ka labakı (6) 19 Chkheıdzı (49 1LKYARI:4#-J? (PTT Tııık Telekonnpoı Ithıııt) 5 FAUL: Kemal 37 08 (PTT Tııık Ttlekomspoı) Shen gelıa / 7 f i Chkheuhe 2S 33 (I ıra Banka Tıflıs) ANKARA (Cumhumet Burosu) - Basketbolda Avru pa Kulüpler Kupası nda (H) Grubu nda mucadele eden PTT Turk Telekom grubundakı4 maçında Gurcıstan ın \ ıta Banka Tıflıs takımını 92-80 venerek uçuncu galıbı- vetını aldı TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.'NDEN TUB0RG ORTAKLARIH YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 700 350 000 000 -TURK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 700 350 000 000 -TÜRK LİRASIİÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 100 050 000 000 -TURK LIRADAN 1 500 750 000 000 - TURK LİRAYA ARTIRILMAKTADIR ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULUNCA 26 09 1996 TARİH VE 183/1172 SAYIİLE KAYDA ALINMIŞTIR ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ Ortaklığımız ıle ılgılı ayrıntılı bılgılerı ıçeren ızahname 03 101996 tarıhınde izmır Tıcaret Sıcılıne tescıl edılmış ve 08 10 1996 tanh ve 4140 sayılı T Tıcaret Sıcılı Gazetesı'nde yayımlanmış olup ayrıca başvuru yerlennde ıncelemeye açık tutulmaktadır 1. Yeai Pay AJna Haklann» Kullan«mua ilişkl» Bilgiler Ortaklarımızın artırılan 1 400 700 000 000 -TL'lık sermayeyı temsıl eden paylardan, ellerındekı paylann % 700'û oranında yenı pay %700'u oranında bedelsız pay alma hakJarı vardır Yenı pay alma hakları aşağıda belırtılen başvuru yerlennde 14 10 1996 ıle 12 11 1996 tarıhlerı arasında 30 gun süreyle kullandırılacaktır Bu sürenın son gününun resmı tatıle rastlaması halınde, yenı pay alma hakkı kullanım suresı, ızleyen ış gunu akşamı sona erecektır Bır payın nomınal değerı 1 000 -TL olup, 1 000 -TL'dan satışa arzedılecektır Ortaklarımız aşağıda belırtılen yerlere başvurarak sahıp oldukları hısse senetlerının 1 no lu yenı pay alma kuponlan (sahıp olduklan hısse senetlerı) karşılığmda yenı pay alma haklarını 2 no lu yenı pay alma kuponları (sahıp oldukları hısse senetlerı) karşılığında da bedelsız pay alma alma haklarını kullanacaktardır Bu sermaye artınmında yenı pay alma hakkını kullanmak ıstemeyen ortaklarımız ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı kullanım süresı ıçınde satabılırler M|VUIWŞ»LJ: Yenı pay alma hakkını kullanmak ısteyen ortaklanmız T Tütunculer Bankası A Ş İzmır Şubesı'nde açılan özel hesaba yenı pay alma hakkı kullanım süresı ıçınde nakden ve peşınen yatırıcaklar ve odemeye ılışkın makbuzun bır orneğını aşağıda belırtılen başvuru yerlerıne ıbraz ederek 2 tertıp hısse senetlerını teslım alacaklardır HESAP NO: 6200407 • 7 BAŞVURU VOLEflİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAKASBANK A Ş İSTANBUL knür'ie : T Tutünculer Bankası A Ş • izmır Menkul Değerler Mudurluğu • Atatürk Cad No 136 İZMİR • Tel 489 28 07-08 Istanbil'da : T Tütuncüler Bankası A Ş • istanbul Menkul Değerler Mudürluğü • Yıldız Posta Cad No 12 Esentepe - İSTANBUL • Tel 274 52 80 Aııkara'fa : T Tutöncüler Bankası AŞ • Kızılay Şubesı Ataturk Bulv No 58 / 2 • Kızılay - ANKARA • Tel 425 41 10 2. Hilka An SSresinia Başlaıgıç VB Bittş Tarthleri: 2511 1996 - 24 12 1996 3. MadlınnaflollglllBftgflef 1) Ortakbğjn son 3 yıJlık bdançolan ıle 30 06 1S96 ve 20.06 1995 tarıhlı hesap durumuna göre#W'V»pwıf» «. AKTİF (Mılyoa TL ) I-O&MEN »MLIKUtf A Hjar Oeğetter B Menkul Kıynwtler (MOM VKMI Tlcın AiKiktar (M) 1 Akılar w Aiacak SerKden 2 Venlen Deponto w Tsmimtlaf 3-Dt^er Ttın Alıcıldlf D-Dtğer Kısı Vadet Aacıktır (Net) EStoklar 11k Madde ve Matzeme 2 Y«i n HnThmOer 3-Mvnuller (Emtu) 4-D)$ef SloUır 5 Venlen Sıpanş Avansbrı F-Dığer Dfinen Varlıltlar K-OUFUUI VABLIKLAR A Uzun Vadet Tıcan AlacJkkr (Net| S Oıgef üzun VıdeH Aiacakbr (Net) C-flnansal Ducan Vjftöar (Net) D-kfaddı Durm VvkUu 1 Madc* Duran Vafiıkiar (Net) 2 Bırıkmış AmortBmania/ ( ) 3 Yapılnıatta Olan Yatrımlar 4-VenJen Sıpanş AvmsJvı E-Mjdd Otmayan Duran Vart. (Net) F-Dlger Dınn Variıöır TOPUM 31121993 268 077 9311 0 151472 149 953 90 1429 1.265 81917 39 702 29269 5339 7528 79 24 112 430 712 518 0 14 860 414 153 1198 745 (803081) 16 042 2447 0 1191 698 789 31 121994 705 392 3 874 0 398 278 398161 116 1 17.295 219177 107 266 73 495 19 330 18 765 321 66 768 861569 254 0 14 850 843 338 2 088 926 (1 273 779) 149 28 042 0 3127 1566 961 31 121995 1428 793 8 867 90 921457 921341 116 0 8391 416457 214 031 138 884 30 637 32120 785 73S31 1273 992 140 0 14 850 1249 614 3 778331 (2 529187) 0 470 0 9 388 2 702 785 30 61996 3128 863 7 663 90 1729488 1725 107 63 4318 5 519 839 284 282 976 332 856 121 515 91 119 10 818 546 819 1 711 475 169 0 18 850 1685 689 4 934 055 (3 279 992) 9666 21960 0 6 767 4 840 338 30 61995 1502591 1769 0 1043293 1040324 116 2853 22 784 335 553 123 599 153 605 35129 20 214 3006 99192 1066 989 129 0 14 850 1048183 2 903 306 (1 981 677) 119 247 7307 0 3827 2 569580 PASİF ( Mıfyon TL ) I-USA VADRİ BOflÇLAfl A Fırunsal Borclar 1 Btnkı Kredttm 2 Kredı An Taksıt ve FaMefl 3-TahvılAn Talcs» ye Fablert 4-Ç*anlrr»ş Bono w Senetler B Tean Borçlar (Net) C-Dljjer Kısa Vadelı Borçlar O-Atnan Slpan; Avanslan t Borç ve Gider KarçjlıHarı II-UZUM VADELİ SORÇUfl A RnansaJ Borçlar 1 Banka Kre<Uen 2Tahvller 3 CNger Menkul Krymetler 4-Oıger Fınartsal Borçlar B Ozun Vadelı Tıcarl Borçlar (Net) C Dığer Uzun Vadelı BorçUr D-Ainar: Sjpanş Avanslan E Borç ve Glder Karşılıklan 1 lOdem Tazmtnatı Karşıltğı 2-Oığer Borç ve Glder Karşılıklan 111-rJZ SERMArE A-Çıkanlmrş Semuye B-Err»syon Prımı C-Yenıden Değerteme Değer Artışı 1-Duran Varkklarda Değer Artışı 2 Ijtıralderde Deger Artışı D-Yedekler 1 Yasal Yedekler 2 Olaganustu Yedekler 3-Oıger Yedekler E Net Ddnem Kîn (Zararı) F-Geçmış Yıllar Zaran ( ) TOPLAM 31 121993 163 675 33 377 33142 235 0 0 52.333 37 739 0 40 226 40195 1734 1734 0 0 0 0 1976 0 36 485 36 485 0 494 919 100 050 5013 301213 301 213 0 19 028 6 732 2951 9 345 69 615 0 698789 31 12 1994 576203 272 216 271860 356 0 0 119099 98 424 9 688 76 776 45 002 1381 1381 0 0 0 0 4317 0 39 304 39 304 0 945 766 100 050 5013 624 514 624 514 0 52 571 15 467 19207 17 897 163 608 0 1566 961 3112 1995 1 092149 666 653 666258 395 0 0 167564 172 572 0 85 360 96 584 948 948 0 0 0 0 3 020 0 92 616 92616 0 1514 052 100 050 5 013 1243 898 1243 898 0 134 440 33 381 54 398 46 661 30 651 0 2 702 785 3061996 2858666 1 972.518 1 972 124 394 0 0 48212$ 320 121 84 83 814 110 402 751 751 0 0 0 0 735 0 108 916 108916 0 1 871 270 100 050 5 013 1633 047 1 633 047 0 106 610 38944 56 856 10 810 26 550 0 4840338 30 61995 1290 044 662 530 662 333 197 0 0 240 666 291045 4 95 799 60 887 1342 1342 0 0 0 0 1919 0 57 626 57626 0 1218649 100 050 5 013 962474 962474 0 132 938 33 382 54 398 45158 18174 0 2569 580 2) Ortaklığın son 3 yıllık gelır tablolan ıle 30 06 1996 ve 30 06 1995 tarıhlı hesap durumu 4. Mali Tablolara ilişfcin AçıMamalar MRtTSATIŞUR 1YlrtiçJ 2Yırt*s 3Dİ$er 8-SATIŞLAFtDAN INDİRlMliR C-HTTSATIŞIAR D-SATÇLAHNHAirrETK) BRÛT SATIŞ «Rl (2ARARI) E-fAAUYETSIOER[£RI() 1 tostnn* « Seişfone S«J«i«rf 2Pıaûani Srtş ve Dajı» Gtitdm 3-Gensl Yonrtm SİOerlaı £SAsFMÜTETKÂRI(ZAftAfll) F-0I6ER FAAL G£UR VE KAftLAR (+) 1lslrak-Bai)lı0nTan«ttııCMIıten 2-F* ve 0}er T«n«tu S*1w 3-Oiğer GehrveKlrtar G-DlfiER FAAİ GIDER VE ZARARIAR ( ) H-flNANSMAJI GlDERtlRl ( ) 1-Klu VtMi Borytonııu GMarltrl 2 Uz« VııM Borçtannı Gıd«rtan FMLıffT M M (ZMAfH) 1 OlMAMüSli GHİR VE KAfll/M) (•) J OLAÛAMJSni GIDER VE ZARAALAR ( ) OOMEMKÜfH (ZARMI) K.ÖOEKCEK VEflGI VE WS YASAİ YUKUH KTBOmÛRKZAFMN) 1993 I23İ81 781700 35447 6434 (105.080) 711501 (4J6JUJ 232 488 (101 £93) 0 (37485) (44208) 130795 33563 330 21363 11170 (26461) (38.363) (36893) (1.470) 99.534 26282 aum 102683 (33068) 69615 1994 1726081 1589 596 123057 13421 (232235) 1493 846 (860364) 633 482 (220996) 0 (120558) (100.438) 412 486 76778 992 34 592 41194 (70261) (150996) (148154) 2J42J 268007 20361 ıHİM 232488 (68180) 163 601 1996 3451035 3299346 108 582 43107 (454 900) 2996135 (1673225) 1322910 (750179) 0 (580931) (169 M8İ 572031 139941 0 35 056 104185 (137220) (432101) (429556) 2J45| 142651 102376 İI213J21 115645 (84J94) 30651 3061996 1914 610 1771170 92.584 50 856 (309623) 1.604 987 (1153374) 451613 (329167) 0 (175 990) (1531771 122 446 411395 0 383560 27835 (74937) (447440) (446776) İ664J 11 464 57323 (25.037) 43 750 (17200) 26550 30.61995 1433 732 1350682 66206 16844 (172551) 1260774 (739.197) 521 577 (200844) 0 (117022) (83.822) 320733 46080 0 16314 29766 (59007) (171970) (178212) (758) 121836 64100 (108388) 84548 (66374) 18174 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31121993 31121994 31121995 Carı Yıl AmortemanUrı 167908 193 265 434 987 Satışla/ın Malryetı ıçınde 128 449 117 042 259177 Stoklarda Kalan 3 973 4122 11888 Pazarlama ve Satrş Gıderleri Içlnde 19 085 37163 109 223 Genel Yonetm Gıderleri ıçtnde 1179 5 814 9 929 Dıger Faalıyaterden Gıder Zarariarı içinde 10 834 28 342 43 580 Olaganustu Gıder ve Zararlar ıçınde 4 388 782 1 190 Aktrrteşbrılen Fınartsman Gıderleri 18 847 56 513 8 806 Aynlması Gereten Kıdem Tazmınat Karsiıjjı 17405 2 820 54 831 Ayrılan Kıdem Tazmınat Karşılıgı 17 405 2 820 54 831 Ödenen Kıdem Tazmınat Karşılıjı 1696 17188 3 017 Ödenmesj Gecıken Sıgorta Prım (Sorçları 0 0 0 Olaganustu Gelır ve Kârlar 26 282 20.361 102.376 1993 yılı gelır tablosunda yer alan "olaganustu gefırler ve kârtar1 hesabmı 4 817 mtl oncekı donem aiacak senetlerı duzeltmesi 5 592 mtl konusu kalmayan karşrtklar 6 499 mtl bağlı ortatüıUara yapılan rnuhtetıt satışlar 8 484 mtl sabit kıymet satışlan ve 890 mtl se dığer olaganustu gelır ve kârlardtr 1994 yılı gelır tablosunda yer alan "olaganustu getr ve kjrlar" hesabtnın 41 mtl sı oncekı donem çek reeskontu duzeltmesı 3 148 mtl sı tıurda satasları 10 393 mtl sı baglı ortakfıkla/a yapılan muhtejrf satışlar 5 569 mtl sı sabrt kıymet satışlan 1 210 mtl ıse dığer olaganustu gelır ve 1995 yılı getr tablosunda yer alan "olaganustu gelır ve kârlar hesatnnın 1 365 mtl sı oncekı donem çek reeskont duzeltmesı 18 437 mtl sı 4108 sayılı kanun ıle 1 11994 tarıhmden gecerlı otmak uzere kıst amortısman uygulamas kapsamının stnırlandırılması sonucu vergı daıresıne yenıden verlen dujettme beyannamesı ıle kurumlar vergrsı vefonpayında meydana gelen azalma, 8 465 mtl sı gelır vergısı stopajında (murriasar) ve ton payında meydana gelen azalma 9 000 mtl sı ünansman lonunda meydana gelen azalmadır 16 080 mtl konusu kalmayan karşılıklar 4 220 mtl sı hurda satışlan 20 196 mtl sı baglı ortaklıklara yapılan mutrtelrf satrşlar 17 459 mtl sı sabit kıymet satışları 3 893 mtl sı yatırım teşvık prımı 3 261 mtl sı dığer olagandışı gelır ye kârlardır Olaganustu Sıder ve Zararlar 23133 55 880 129 382 1993 yılı gelır tablosunda yer alan "olağanustu gıderler ve zararlar" tıesabının 8 716 mtl sı çalışmayan kısım gıderleri 6 765 mtl sı şjrketin geçıcı kabul yoluyla ve ıhracat taahudüyle ıthal ettıgı hammaddelenn mamule dönuştuMen sonra suresınde ıhraç edılememe rıskıne karsı ayrılan ceza karşrlığı 74 mtl sı ise oncekı dönem borç senctlerl reeskontu düaftmesı 5 921 mtl sl baglı ortaklıklara yapılan satışların maliyetı 1 410 mtl sl sabrt kıymet satış malryetı 247 mtl sl Ise diger olaganustu gider ve zararlardır 1994 yılı gelır tablosunda yer alan "olaganustu gldettor ve zararlar" hesabmın 19 791 mtl sı ek vergıler 12 652 mtl sı çalışmayan kısım gıderleri 9 315 mtl sl şlrkstin geçıçl kabul yoluyla ve ıhracat taahudüyle Ithal ettpğı hammaddelerın mamule dönOştOkten sonra sOresınde Ihraç edılememe rıskıne karşı ayrılan ceza karşılıgı 85 mtl sı ıse oncekı donem borç senetlerı reeskontu duzeltmesı 9 715 mtl sı bağh ortaklıklara yapılan satışların mallyeiı 3 015 mtl si sabit kıymet satış malryetı 1 307 mtl sı ıse dığer olaganustu gıder ve zararlardır 1995 yılı gelır tablosunda yer ılan 'olaganustu glderler ve zararlar' hesabının 8 904 mtl a çalışmayan kısım gıderleri 19 225 mtl sı bağlı ortaklıklara yap lar satışlann malryetı 9 996 mtl s sabrt krym«t satış malryetı 2 096 mtl sı ek verg l*r 2 383 mtl sı se dıge olagansjs*u 3 der ve za/arlaf SS 778 mtl 4108 sayılı kanun ıle 1 11994 tarırıınden geçer olmak uzere kıst amortısman uygulaması kapsamının sınırlandırılmas sonucu vergı daireslne yenıden verılen duzeltme beyannamesf * amortsmart gıderlerınde*ı artış Personel Gıderleri 77302 135191 188 729 10 Stok değerteme yontemıydntemlerı hattında bılgı AjırlıMı ortalama saltıa malryetı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle