26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Palme davasmda Önceki gün çatışmalan kesmesi için yeni Kâbil yönetimini uyaran Özbek lider, dün saldırıya geçti yeni tutuklama • JOHANNESBIRG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Angola Büyükdçisi Roger Baliard- Tremeer. İsveç Başbakanı Olof Palme'nın öldürülmesi olayına kanşmakla suçlanan Günev Afrikalı "süper casus" Craig VVilliamson'un, geçen hafta cuma günü Angola'da tutuklandığını söyledi. Ballar-Tremeer, dün yaptığı açıklamada, YVilliamson'un halen başkent Luanda'daki bir cezaevinde bulunduğunu belırtti. Bununla birlikte, Williamson"ın tııtuklandığının kendısine resmi olarak bildirilmediğini kaydeden büyükelçı, VVilliamson liakkında bilgi edinmek amacıyla polis yetkilileri \e göçmen dairesi nezdinde yaptığı girişimlerinden bir sonuç alamadıginı kaydetti. Çeçenlere bagımsızJık yok • MOSKOVA (AA)- Rusya Başbakanı Yiktor Çemomırdin, Çeçenistan ile bagımsızlık yerine güçlerin paylaşımı anlaşması imzalamayı amaçladıklannı söyledi. Çemomırdin. parlamenroda dün y aptığı konuşmada. Çeçen krizinin yalnızca banşçı yoilarla çözülebileceğini vurguladı. Güçlerin paylaşımı anlaşmasına en güzel örnek olarak. Moskova'nın Tataristan ile imzaladığı belgeyi gösteren Çemomırdin. şöyle konuşru: "Çeçenistan'a yaklaşımımız da iki ana ilkeyi içeriyor. Kriz, yalnızca banşçı görüşmeier yoluyla çözümlenmeli, Çeçenistan'ın gelecektekı siyasal statüsünün nasıl olacağı da. Çeçen tarafı ile yapılacak güçlerin paylaşımı anlaşması ile beürlenmeli." Papa, apandisit ameliyatı oldu • ROMA(AA)-Papall. Jean Paul, bir süre önce kaldınldıgı Roma'daki Gemelli Hastanesı'ndedün sabah apandisit ameliyatı oldu. ltalya haberajansı ANSA. Papa'nın yaklaşık iki saat süren ameliyatının tamamiandığını. sağlık durumunun iyı oldugunu duyurdu. Papa Ikinci Jean- Paul"ün. 1995 yılı sonundan bu yana çektiği ateş ve bağırsak rahatsızlıklanna apandisitinin yol açması ihtimali üzerine ameliyat olması kararlaştınlmıştı. Fransa'da gazeteciler greve gidiyor • STRASBOLRG (AA) - Fransa'da. Başbakan Alain Juppe'nin. gazetecilerin meslekleri ile ilgili kişisel harcamalan, yıllık gelir vergisınden düşebilmelerine olanak saglay an yasayı kaldırmak istemesi. basın sektörünü ayağa kaldırdı. Fransa'da altı gazeteci sendikası. üyelerine yaptıklan ortak çağrıda 15 ekim tarihinde toplu greve gidilmesini istedi. Fransa'da gazeteciler, yıllık gelir vergisi verirken, meslekleri ile ilgili yaptıklan kişisel harcamalan, belge ve fatura göstererek 50 bin Frankı geçmemek üzere yüzde 30 düşebiliyorlar. Italya'da uçak kazası • TORİNO (AA) - Italya'nın Torino kenti yakınlannda Antonov tipi Rus kargo uçagının bir evin üstüne düşmesi sonucu 5 kişi öldü.. Yardım görevlilerinin verdigi bilgiye göre. uçakta bulunan 3'üölürken. 19 kişi de yaralı olarak kurtanldı. Uçağın Torino'nun kuzeybatısındaki San Fancisco al Campo'da inişe geçtiği sırada üstüne düştüğü evin yıkıntılan arasından 2 ceset çıkarıldı ve bir kişi de ağır yaralı olarak kurtanldı. L'çağın 2 pilotu ile bir mürettebatıda öldü. Cezayip'de otobüs baskını • CEZAYİR(AA)- Gezayir'in güneyindeki Ksan el-Hirane'de bir yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi, aşırı dinci silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü. Çezayir güvenlik birimleri. yayımladıkları bildiride, güvenlik güçlerınin. saldırganlann yakalanması için operasy onlara başladıklan bildirildi. Dostum TalebanTaçaüşıyorDış Haberler Senisi - Afganistan'ın devrik Dev let Başkanı Burhaneddin Rab- bani ile ittifak kuran Özbek General Ra- şkJ Dosrum'a baglı birlikler. Taleban'la çatışmaya girdi. Afganistan'ın kuzeyin- deki Mezar-ı Şerifte bulunan Rabba- ni'nin. ülkedek^tüm muhalifgruplan Ta- leban'a karşı ör^ütlemekte olduğu belir- tiliyor. Bolgedeki gazeteciler ve görgü tanık- lan, Kâbil'de yönetimi elegeçiren şeriat- çı Taleban örgütü ile Afganistan'ın kuze- yini elinde rutan Özbek lider Dostum'a bağlı birlikler arasındakı çatışmanın dün kuzeydeki stratejik Salang Tüneli'nde patlak verdigini bildirdiler. Taleban yet- kilileri, Salang Tüneli'nde ilerlemeye başlayan Dostum birliklerinin bölgede mev zilenmiş Taleban milisleri tarafından püskürtüldügünü kaydettiler. Son günler- de Pençşir Vadısi'ndeeski Devlet Başka- nı Rabbani'ye baglı güçlerle çatışan Ta- • Rabbani yönetimini devirdikten sonra Özbek liderden uzak durmaya dikkat eden Taleban, dün Salang Tüneli'nde uğradığı saldınyı güçlükle püskürttü. • Raşid Dostum, muhalefeti toparlamaya çalışan Rabbani ile anlaşmaya vardıktan sonra cepheye takviye birlik göndermeye başladı. Ülkede iç savaşın yeniden alevlenmesi bekleniyor. leban ilk defa Dostum'la sıcak çatışma- ya girivor. Taleban örgütü. Kâbil'de yö- netimi ele geçirdikten sonra Özbek Ge- neral Dostum'la ittifak arayışına girmiş- ti. Dostum-Rabbani buluşması Dostum'a baglı birliklerin Taleban'a karşı giriştiği saldın. Özbek lider ile dev - rik Dev let Başkanı Rabbani arasında itti- fak kurma görüşmelerinin sürdürüldüğü sırada meydana geldi. Özbek lider Dostum ile eski Dev let Başkanı Rabbani. dün sabah Kâbil'in 400 kilometre kuzeydoğusundaki Mezar-ı Şe- rif'e giden otoyol üzerinde buluştular. Daha sonra kendilerine eşiik eden kala- balıkbirkonvoyla vakınlardaki biraske- ri üsse giden Rabbani ve Dostum. bura- da yaptıklan görüşmede. Afganistan'da yönetimi ele geçiren şeriatçı Taleban ör- gütüne karşı ortak bir mücadele yürüt- mek konusunda anlaştılar. Görüşmeden önce gazeteciler tarafından soru yağmu- runa tutulan Dostum. Rabbani ile görüş- meden biraçıklama yapmak istemediği- ni belirtti. Özbek General. Pençşir Vadi- si'nde Taleban'a karşı savaşan hükümet birliklerinin komutanı Ahmed Şah Me- sut'un da bir iki gün içinde görüşmeler- de bulunmak üzere Mezar-ı Şerif'e gel- mesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Dostum'un yanındaki hevetten yetkıliler. Reuters ajansma yaptıklan açıklamalar- da. Afganistan'da Taleban yönetîmine muhalif belli başlı gruplann önümüzde- ki birkaç gün içinde Mezar-ı Şerifte top- lanacağmı belirttiler. Dostum. Mezar-ı Şerif"in "Ozgör Afganistan"ın başkenti mi olacağı şeklindeki sorulara karşılık gülümsemekle yetindi. Bu arada. Rabbani döneminde atanan Hindistan Büyükelçisi Mesud Halili. Ye- ni Delhi'de yaptığı basın toplantısında, Dostum'un dün sabah. Rabbani've des- teğini diJe getiren bir mesaj gönderdigi- ni söyledi. Halili, Rabbani ve Dostum'un dört günden bu yana dogrudan temas içinde bukınduklannı belirterek "Bu sa- bah kendisinden bir mesaj aldık. Dostum da De* let Başkanı Rabbani hükümeti ko- aiisyonunda bulunuvor" dedi. Afganistan'ın devrik Devlet Başkanı Rabbani de Dostum'la görüşmeden önce yaptığı açıklamada. Taleban'a karşı mü- cadele etmek amacıvla ülkenin kuzeyin- de çalışmalara başladıklannı. Taleban karşıtı gruplan biraraya getırmeve çalış- tıklannı söyJemişti. Rabbani, Afganis- tan'daki tran telev izyonu muhabirine v ap- tığı açıkhmada. bir çeşit devlet yüksek konseyioluşturduklarını.kabineçaljşma- larını tamamladıklarını belirterek "Kon- sey tamaınen olııstuktan sonra Taleban'a karşı hareketegeçecegiz*" dedi. Iran tele- vizyonunun haberinde. "Rabbani, hükü- metin, saldırganlara karşı mücadele et- mek iste>en bütün gruplan bir araya ge- tirmeyi amaçladığmı sövledi" denildi. Ankara endişgli Dışışlen Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı. Türkiye'nin Afganis- tan'daki çatışmalann kuzeye yayılmasın- dan insani açıdan endişeli oldugunu sö> - ledı. Türkiye'nin Afganistan'da çatışan ta- rafların bir araya geleceği bir BM konfe- ransına e\ sahipliği yapma teklifinin hâ- lâ geçerli oldugunu kaydeden Atacanlı. ancak bu konuda henüz bir gelişme ol- madıöını söyledi. 1C\BİL E ZORUNLU LTARI ABD kadınlar için devrede • Afganistan'da yönetimi deviren Taleban'a sempatisini saklamayan ABD, şeriat uygulamalan karşısında konuşmaya karar verdi. Dış Haberier Senisi - ABD. Afganistan'da yöne- timi eline geçiren şeriat yanlısı Taleban örgütüne "Kadın haklanna saygılı ol, aksi haide uluslararası top- lum tarafından tanınman mümkün olmaz" uyansın- da bulundu. Ancak ABD. "çıkartanna uygun olduğu için" Kâbil'deki yeni yöne- timle temaslarda bulunmak üzere bir heyeti Afganis- tan'a gönderme planlann- dan da vazgeçmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns AFP'ye verdigj demeçte. Taleban'ın kadınlara çalış- mayasağı vekızçocuklann okula gönderilmemesi gibi direktiflerinin "uluslararası tecrit"e yol açacağını belir- terek "Buncayıl sürensavaş sonrasında Afganistan'ın uluslararası vardıma çok fazla gereksinimi var"dedi. Sözcü Burns. aynca kadın- lara getirilen bu kısıtlama- ların Taleban'ın ülkeyi bir birlik haline getirme çaba- larını da sınırlayacağını ve Afganistan'ı yeniden sava- şa sürükleyebileceğini kay - detti. -Afganistan'da insan haklan ve kadınlann starü- sii ABD'nin en kaygı duj- duğu konulardan birisi" di- yen Burns. yine de Kâ- bil'deki yeni hükümetle gö- rüşmelerde bulunmak üze- re bir ABD heyetinin bu ül- keye gönderilmesınin plan- landıgını. Taleban ve Afga- nistan'daki diğer gruplarla diyalog kurmanın ABD'nın ulusal çıkan oldugunu be- lirtti. Taleban kızdı Taleban. kadınlar konu- sunda izledikleri siyasetle- rinin eleştirilmesine kızdı Taleban Şûrası'ndan Maul- vi Vekil Ahmed. Afgan top- lumunun, Batı toplumun- dan farklı oldugunu belir- terek Afgan toplumunda kadınlann Batı'daki gibi davranmalarının imkânsız oldugunu kaydetti. Taleban ile BM arasında. kadınlar konusunda bir yanlış anla- şılma oldugunu kaydeden Ahmed, Afgan toplumu ve lslam ışığı altında kadınia- nn haklan konusunda çalış- malarda bulunduklannı kaydetti. Taleban'la birlikte tiim hayaller yıkıldı Afgan kadını geleceğine ağlıyor • Taleban baskısı altında bunalan Kâbilli kadınlar, şeriatçı Rabbani yönetimini özler hale geldi. Taleban'ın kapanmaya zoriadığı Afgan kadınlan tiim dünvanın ilgi odağı oldu. Dış Haberier Senisi - Afganistan'ın dörtte üçü- nü kontrolü altında bulun- duran radikal Islamcı Ta- leban örgütünün, kadınlara karşı uyguladığı. eğitim. sokağa çıkma. çalışma ya- sagından sonra Afgan ka- dını geleceginden korka- rak hüzünlü bir bekleyiş içine girdi. Üç çocuk annesi, 55 yaşındaki Zaigull Ha- yanadındaki Afgan kadını, Taleban "ın 21 ey- lülde Kâbil'i ele geçirmesınden sonra, evin- den hiç dışan çıkmadıgını belirterek "Etra- fımda gördüğüm her şe> beni aglatıvor. Böy- le canlı e\ de hapis olmaktansa ölmekdaha i>i. Kafese kapatılmış kuşlar gibiyiz" dedi. "Şu anda Almam a'da çalışan oglumla, kız- larımın eğitimde fırsat eşitligine sahip olma- lan konusundadahaönce kararlıv dını" diyen Zaigull'un 26yaşındaki kızı Nadıa hukuk. 19 yaşındaki Liva de Kâbil Üniversitesi'nde edebiyatögrencisiydi. 13 yaşındaki U'asima ise ortaöğrenimini sürdürüyordu. Ama artık bu kızlar. eğitimlerini sürdürmek ve çalış- mak konusunda hiçbir umut taşımıyorlar. Ha- yan aılesî kadınlan. "Bizk'rin kadındoktora ghrnemizgerekiyor, ama kızlar okula gitmez- se, kadın doktor nasıl yetişir, bu ülkenin ka- dınlan doktor ihtiyacını nasıl giderir?" diye- rek kaygılannı dile getiriyorlar. VV'asima, 12 yaşındaki erkek yeğeninin okulunun açıldı- ğını. ancak derslerin yapılamadıgını belirte- rek "Çünkü okuldaki öğrermenlerin hepsi ka- dındı" diyerek sorunun bir başka boyutunu anlatıyor. Havan ailesi kadınlan, evlerinde erkek ol- madığını söylüyorlar. Zaigull. "Çocuklanna baknıak zorunda olan dul kadınlar neyapacaklar" dive soruyor. Eskiye özlem duyduğunu anla- tan Nadia. Sovyet desteğindeki hükümetın iktidarda bulunduğu sırada okula başladıgını, o dö- nemde aydın kadınlann sade bir şekilde giyındiklerini belirterek "Komünistleri beğenmiyorduk, çünkii biz inançlan güçlü Miislümanlardık. Ama o za- manlar kadınlar en azından okula. ünnersi- teye, işe gitmekte özgürdü" dedi. 1992 yılında. komünist hükümetın yıkıl- masından sonra mücahitler iktidara gelmiş- ti. Nadia daha sonraki gelişmeleri anlatırken de şöyle konuştu: "'Mücahitler iktidara gelince. otobüste. okulda, işte kadın ve erkeklerin \erieri av nl- dı. Başörtiileri taktık, ama > ine de bugünden daha özgiirdük. Şimdi Taliban geldi. e\e hap- soldum ve ne zaman dışan çıkabileceğimi bil- miyorunı. Tutsak gibi> iz. Dışan çıksak hesap sorarlar. Bura\a vakın bir >erde, vanlannda erkek akraba bulunmadan dışan çıkan üç ka- dının döviildüğünü işittik. Eten okulumu biti- rip kariversahibi olmakiçin evlenmedim. Ar- tık ev lenmekten de korkuyorum. Şimdilik bi- riktirdiğimiz paralarla vaşıvoruz. ^ann ne olacak bilmiyonız". Bütün günlerini ev lerinde ya da yüksek du- varla çevrili evlerinin bahçesinde geçiren Ha- yan ailesi kadınlannınalışverişihtiyaçlarını, Zaigull'un erkek yegenleri karşılıyor. Za- igull. son söz olarak şunları söylüyor: **Kız- lanmın geleceginden, geleceğimizden kor- kuvorum"... ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, destek için Afrika turuna çıktı Mjerya'ya yapürınılar serüeştirfliyor • İnsan haklan ihlalleri konusunda verdiği sözleri tutmamakta ısrar eden Nijerya'ya karşı yeni girişim başlatıldı. Dış Haberier Senisi - Başbakan Necmettin Erbakan'ın "'Uişkileri geüştirmek" amacıvla Nijerya'da olduğu sırada, ABD Dışişleri Ba- kanı VVarren Christopher da Ni- jerya'ya insan haklannı ihlal et- mesinden ötürii uygulanan yaptı- nmlara daha fazla destek aramak için ilk Afrika turuna başladı. Gezisinin ilk duragı olan Ma- li'ye inmeden önce uçakta gazete- cilere yaptığı açıklamada Chris- topher, "Nijerya'vakarşı daha faz- la yaptınm uygulayabilmek için İngifiz l luslar Topluluğu üvelerin- den ve Avnıpalı müttefiklerimiz- den destek arayışunıza başladık" dedi. Nijerya'daki insan haklan ih- lal lerinden ve yolsuzluklardan söz eden Ghristopher. Nijerya'nın in- san haklan konusunda vermiş ol- duğu sözleri yerine getirmemesi- ne deginerek "Bu durum VVas- hington'u son derece rahatsız edi- yor" şeklinde konuştu. Nijerya'da yönetimin. geçen se- ne ülkenin önde gelen insan hak- fan savunucusu. Ogoni azınlığı- nın lideri Ken Saro>Vwa ile 8 ar- kadaşını idam ettirmesi uluslara- rası tepkiye neden olmuş. ABD de AvTupalı müttefikleri gibi Nijer- ya'ya yaptınm uygulama kararı almıştı. Ingiltere veeski kolonile- rinden oluşan Ingiliz Milletler Topluluğu. Nıjerya'nın üyeliğini askıya almıştı. Ancak hem İngiliz Uluslar Topluluğu hem de ABD, Nijerya petrolünü bu ülkeye uygu- lanan ambargo kapsamından çı- karmı^tı Söz konusu karar. "pet- rol ambargosunun Nijena üzerin- de en etkili yaptırım olacağını sa- vunan" insan haklan savunucusu kuruluşlann yoğun protestolanna hedefolmuştu. ABD Dışışlen Bakanı. Nijer- ya'ya karşı uy gulanacak önlemle- nn nelerolduğu hakkında biraçık- lama yapmadı. Ancak üst düzey- de bir ABD yetkilisi. ilk adımın VV'ashington'un bu konudaki gö- rüşlerini Avrupalı müttefikleri ile tartışmak oldugunu kaydetti. Christopher'ın Afrika gezisi Ma- li. Etiy opya. Tanzanya. Güney Af- rika ve Angola'yı kapsıyor. Dışiş- leri Bakanı. bu ülkelerin liderleri ileyapacağı görüşmelerin ana ko- nusunu Nijerya'nın oluşturduğu- nu kaydetti. Christopher buülke- lerin liderleri ile görüştükten son- ra diğer Afrika ülkeleri \e Avru- palı müttefikleri ile görüş alışve- rişinde bulunacak. Kral Hüseyin uyardı 'Netanyahu gaz maskesi takacak' BE\RLT(A.VAFP)-Cr- dün Kralı Hüseyin. barışın sağlanamaması halınde Isra- il Başbakanı Benyamin Ne- tamahu'nun 1991 Körfez Savaşı'nda olduğu gibi gaz maskesi takmak zorunda ka- lacağını söyledi. Suriye ıse Netanyahu ile banş yapma- nın imkânsız oldugunu bil- dirdi. Kral Hüseyin. EşŞark el Avsat gazetesine verdiği de- meçte, bölgede banşın tesis edilememesi halınde Körfez Savaşı deneyinın tekrar ya- şanması tehlikesınin mev cut olduğunu ve bunun sonucun- da Ketanyahu'nun gaz mas- kesi takmak zorunda kalaca- ğını ıfade ettı. Kral Hüseyin. Netanyahu'vu .Arap ülkele- riyle ımzalanan ortak anlaş- malann "kutsal" maddeleri- ne uymama konusunda uya- rarak "Bu, ardımtzda bırak- tığımız korku ve kuşkulan yeniden duvmamıza neden olabilir" dedi. Kral Hüseyin. Israil'in Kudüs'te El-Aksa Camii ya- kınındaki arkeolojik tüneli açmasını da eleştırerek şöy- le konuştu: "Netamahu Ben canımın istediğıni yapanm' divor. .Ama Kudiis konusun- da bu görüş kesinlikle geçer- li değildir. Çünkü tarihi ve kutsal Kudüs. herhangj bir ülkenin egemenlik hakkının üzerindedir. Kral Hüseyin. Netanyahu'nun Vaser Ara- fat'a eşit ortak muamelesi yapmasını ve tepeden bak- maktan kaçmmasını istedi. Arafat- Weizman Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat. Israil Cum- hurbaşkanı Ezer Weiz- man'ı Gazze'ye davet etti. Arafat. VVeizman'ın Akde- nız kıyısında bulunan Ca- esarea'dakı özel ıkametga- hında dün yapılan görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada. "Cumhurbaş- kanı Ezer VVeizman'ı Gaz- ze'ye davet ediyorum" de- di. Weizman ise, Arafat'ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirte- rek. görüşmede birçok ko- nuyu ele aldıklarını ve Mes- cid-i Aksa yanındaki tüne- lin açılmasından sonraki ça- tışmalarda yaşanan trajik olayların tekrarlanmaması konusunda görüşbirliğine vardıklarım ifade ettı. ARAP GAZETESİNİN İDDİAS1 'Saddam 'ın oğlu Pelletrau ile goruştu • Ankara'ya gelen Pelletrau'nun. 18 eylül gecesi, Saddam'ın oğlu Kusey Hüseyin ve Saddam'ın danışmanı ile görüştüğü öne sürüldü. K.İrlanda'daki İngiliz kışlasına düzenlenen saJdırıda 2riasker31 kişi yaralandı. (Fotoâraf: RELTERS) Saldınyı IRA üstlemli DUBLIN (AA) - Kuzey trlan- da'nın Belfast kenti yakınındaki bir tngiliz ordu kışlasında dün meydana gelen patlamalan. bagımsızlık yan- lısı trlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) üstlendigi bildirildi. IR.A'nın. trlanda Radyo Telev izyon Kuruluşu RTE'ye telefon ederek. saldınyı üst- lendiği belirtildi. IRA'nın RTE'ye yaptığı açıklamada, hedeflerinin İn- giliz ordusu olduğu belirterek. pat- lama sırasında sivillerin yaralanma- sından üzüntü duyulduğu da ifade edildi. İngiliz ordu kışlasında mey- dana gelen patlamada yaralananların sayısının 31 "e y ükseldiği ve bunlar- dan 21 "inin asker olduğu kaydedil- di. Saldınyı. daha önce de "İrlan- da Sürekli Ordu Konseyi" (1CAC) adlı örgiit üstlenmişti. Sinn Fein açtklaması Kuzey Irhnda'nın bağımsızlığı için mücadele eden IRA'nın sivasi kanadı Sinn Fein. İngiliz kışlasına düzenlenen saldırının hangı örgüt tarafından gerçek- leştirildiğini bilmediğini açıklamıştı. Partinin iki numaralı adamı Martin McGuinness, BBC radyosuna verdigi demeçte iki patlama nedeniyle IRA'nın suçlanmaması gerektigini söylemişti. Ancak Kuzey Irlandalı Protestan lider- ler. saldıny ı kim gerçekleştirmiş olursa olsun, bunu IRA'nın desteği olmadan yapamayacağını öne sürerek mutlaka misilleme vapılacağını belirttiler. VVASHIıNGTON(AA)- ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Robert Pellet- rau nun. Ankara da bulun- duğu sırada Irak Dev let Baş- kanı Saddam Hüseyin'in küçük oğlu Kusey ile 2.5 sa- at süren gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. İddialar. Suudi Arabis- tan'da yayınlanan El Vatan El Arabi dergisi tarafından "önemli" bir Avrupalı yet- kiliye dayanılarak ortaya atıldı. Avrupalı yetkili. ABD'nin Irak ile birlikte Or- tadoğu'da yeni hazırlıklar içinde bulunduöunu ileri sürdü. Yetkili, IKDP lideri Mesud Barzani ile görüş- mek için Ankara'ya gelen Pelletrau'nun. 18 eylül ge- cesi, Irak'ta güvenlikten so- rumlu Kusey Hüseyin ve Saddam'ın yakın danışma- nı Abd Hammud ile birara- ya geldiğini öne sürdü. Av - rupalı yetkili, gizli toplantt- ya ilişkin güvenilir bilgiler aldıklannı ve görüşmede iki ülke arasında yeni bir döne- min başlaması konusunun ele alındıgını iddia etti. Gö- rüşmede. Kusey Hüseyin'in. Irak ve ABD'nin bölgede or- tak çıkarlan bulunduğunu söylediği ve Bağdat ile Was- hington arasındaki anlaş- mazlıklara son verilmesini istediği belirtildi. Kusey Hüseyin'in, İran tehdidine karşı koymaya hazır ve ka- rarlı olduklarını ifade ettiği de iddia edildi. Kusey'in, "Bir çözüme varmamız dıı- rumunda İran'a karşı size yardıma hazınz" dediği de ifade edildi. Saddam'ın oğ- lu Kusey'in. Irak ile ABD'nin anlaşmasından Türkiye'nin ve Arap ülkele- rinin rahatsız olmayacağını söylediği de kaydedildi. Habere göre. Robert Pel- letrau Irak'ın komşu Arap ülkelerini tehdit etmemesi- nin önemini vurguladı ve (ran'ın tecnt edilmesine yö- nelik Amerikanstratejisinin altını çizdi. Yakındoğu iş- lerinden sorumlu olan Pel- letrau. ABD'nin taleplerini şöyle sıraladı: Irak. iran ile savaşmaya ve Tahran'ın Basra Körfezi'ndeki emel- lerine karşı koymaya hazır olmalıdır. Bağdat yönetimi. ABD'nin, Irak'ta askeri üs kurmasına izin vernıelidir. Irak ile ABD arasında aske- ri işbirliği oluşturulmalı ve 300 Amerikalı uzmanın Bağdat "ta görev yapmasına izin verilmelidir. Kusey Hüseyin'in Pellat- rau'ya kesin biryamt verme- diği, ancak ABD'nin koşul- lannın kabul edilebileceğini ıma ettiği belirtildi. Ku- sey'in. ABD'den. İran "a kar- şı. Irak'ı eskisinden daha güçlü hale getirme taahhü- dünde bulunmasını istediği de ifade edildi. Ankara'da- ki toplantıda. görüşmenin gizli tutulması ve gerektiğin- de uygulamaya ABD'deki 5 Kasım seçimlerinden sonra geçilmesi konusunda göruş- birliği sağlandığı da iddia edildi. Avrupalı yetkili, iki taraf arasındaki hesapların, -ABD Başkanı Bifl Clin- ton'un 5 Kasım'da yeniden seçilmesi" temelinde yapıl- dığını da öne sürdü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle