25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EKİM 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI Istant JI Edirne Çanakkale Kocaelı Izmır Manisa Aydın Denızlı Y Y Y Y Y Y Y Y 19 18 20 19 25 26 25 26 ZongUdak PB 18 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskışehir Sıvas PB PB PB PB PB PB PB PB «r- 18 20 22 21 24 25 20 22 PB 25 Kars Haana Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkârı Van A A A A A A A 29 27 29 30 27 26 23 20 A 22 Yurdun batı kesım- eri parçalı bulutlu, Marmara ıle Ege sa- ğanak ve yer yer gökgürültulu sağa- nak yağışlı, otekı yerleraz bulutlu ge- çecek. Hava sıcaklı- ğındaonemlı bırde- ğişıklik olmayacak. Ruzgâr. güney ve batı yönlerden hafıf ara sıra orta kuvvet- te esecek. Londra Parıs Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B Y B B B Y B 14 17 18 14 15 19 14 15 Atina B 23 Milano Oslo PB Helsınkı PB Stockholm Y Belgrad Y Vıyana PB Bonn PB Budapeşte B 19 Münıh PB 12 30 0Açık Parçalı bulutlu i Sıslı B u l u t l u L Çok bulutlu Yağmurlı. ; SJ L G Û N C E L CLTVEYTARCAYt REK • Baştarafı 1. Sayfada nırsınız ki Tansu ıle Necmi'nin umurunda. Zaten, onca rezalete karşın hükümetin ayakta kalması ıçin kimi ağızlardan yumuşak sesler duyu- luyor. Örneğin; RP kanadı Hoca'nın yurda döndükten sonra vereceği "izahatı beklediklerini" söylüyor. Şiddetli dalgalar gibi RP'ye çarpan eleştirileri hem böyle karşılıyorlar hem de minareye kılıf hazırlamak için "zaman çalıyorlar." Partı Genel Sekreteri Asiltürk'e göre "Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor"muş\ Bu ara Çalışma Bakanı Çelik'in Kaddafi için "ka- fayıyemiş", Gül Abdullah'ın "delirmiş"gibi nitele- melerine fazla kulak asmayınız. Hatta Nahit Menteşe gibi devlet umuru görmüş insanların Kaddafi'yi dinledikten sonra tansiyonla- rının yükselmesi de sonucu değiştirmez. Değiştirmez; çünkü, Tansu'nun üç silahşorların- dan Necmettin Cevheri, saptadıkları gerekçeyi veciz biçimde özetliyor: "Bu hükümet giderse" diye başlıyor. yerine ge- çecek "alternatıf bir hükümet modeli bulunmuyor." Tansu'nun partıdekı yardımcılarından Mehmet Gölhan da "Koalisyon ortağımızdan hiçbir şıkâye- timiz yok" diye demeç verdikten sonra.. hüküme- tin akıbetı biraz olsun aydınlığa kavuşmuyor mu? Şaibe Tansu ise büyük siyasetçilere özgü ma- nevralaryaptığına herkesi inandırdığını sanıyor. Ağ- zını her açışta Kaddafi'ye bindiriyor. Amma velakin rehin kaldığı Necmi hanesine tır- nağının ucuyla bile dokunmuyor. dokundurtmuyor. Hakaretleri o da sindirmiş görünüyor. Artık ezbere bildiğiniz Tansu portresi biraz daha biçimleniyor: Havaalanında Genelkurmay Başkanı'na Lıbya gezisinin "büyük, çok büyük hata" olduğunu söy- lüyor. Erbakan'dan gitmemesini ricaettiğini ekliyor. Tamamlayıcı bılgı: Hoca, Mısır'a uçtuğu gün gö- rüşme çağnsında bulunduğu Genelkurmay Başka- m'nın baş başa konuşmada kendisine "Size inanı- yoruz, ama 'öteki adama hayır' dediğini yayıyor. Sağda solda ABD gezısinde yabancıların "Türki- ye nereye gidiyor" sorusuyla karşılaştığını bu söy- lentilere ekliyor. Ikiyüzlülük Ancak Necmi Hoca'yı gördü mü ya da hüküme- tin gitti gider duruma düştüğü telaşına kapıldı mı tut- mayın şaibe hanımı. Necmi Hoca'yı bir savunma- dır başlatıyor. Devlette ıkiyüzlülük sona ermedikçe başımızın beladan kurtulması giderek zortaşıyor. Bir dost, dün sabah CNN gibi yönetime yakınlığı bilinen önemlı bir yayın organi'nda Libya gezisinîri uzun uzadıya verilmesinden sonra "Şimdi ordunun müdahale edip etmeyeceği sorusu soruluyor" de- diğini aktardı. Tansu, laikliği zedeleyen, devleti giderek derin bir çukura doğru iten RP ve Hoca eylemlerinden ra- hatsız olan TSK'yi "kendine ınandırmak için" son günlerde tam birtelaş içinde. Çankaya'ya verdiği yazının son paragrafında -güldürüyor insanı- laikliğin "teminatı" olduğunu vurguluyor ki bu koşutta, RP'yi frenlediği gibi kim- bilır ne palavralar söylüyor askerlere. Sanki askerler Türkiye'de olup bitenleri, şaibe hanımı hangi nedenlerle Hoca'nın rehin aldığını bıl- miyorlar. Tansu'nun mal ve iktidar yolundaki ihtira- sı ile neler yaptığını öğrenmediler. Kesinleşmiş kanılara, yargılara karşın... O cephe- de de Erbakan'ı başbakan yapan şaibe Tansu'ya hâlâ "güven duyuluyorsa..." Vay benim güzel ülkem vay! Asıl sıkıntı elbette muhalefette ve DYP içinde var olduğu söylenen sağduyu sahiplerinde. Büyükçe üç muhalefet partisi bir araya gelip Lib- ya olayıyla ilgili bir gensoru önergesi üzerinde an- laşamıyor. birleşemiyor. Oysa, zaman kazanmak için tek önerge yeterli olacak. Hayır! Ayrı önergeler. Inatlaşma ve yarışma. Ne kazandıracaksa... Gensoruyla hükümet düşmeyebilir. Ancak Ho- ca'dan kaynaklanan rezalet sergilenir. Öteki yararı ise üst perdeden atıp tutan Tansu ile önergenin red- dine oy veren DYP grubunun boyaları dökülecek. Pek çok şey ortaya çıkacak. > GoK gurultulu R P G e n e l S e k r e t e r i O ğ u z h a n A s i l t ü r k 'Şahsiyetli dış politikamıza devam edeceğiz 9 ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- RP Genel Sekreten Oğuzhan Asiltürk. Baş- bakan .Necmettin Erbakan'ın Libya ge- zısını "Başbakan diplomasi dersi verdi. Milletimiz bizi faksla. telefonla, telgrafla arayarak "Bıldığınizyoldan aynlmayın' di\or. Ben hepinizin adına başbakanımı- n tebrik ediyorum" sözlerivie savundu. Asütürk. Libya De\let Başkanı Muam- mer Kaddafi'nin Türkiye'ye hakaret do- lu konuşmasında övgüde de bulunduğu- nu öne sürdü. Gezi. TBMM Genel Kurulu'nda da tartışmalara >ol açarken. Kültür Bakanı İsmail Kahraman. eleştirileri "Kaddafi vanlış bilgilendirilmesinden riicu etti. Şahsivetli dış politikamıza de\anı edece- ğiz" dıye yanıtiadı. RP Genel Sekreteri Asiltürk. partisi- nin grup toplantısında geziyi değerlen- dirirken. tran gezisi öncesinde de "ben- zer gürültüler küpartıldığını" söyledi. Asiltürk. Erbakan'ın Libya Lideri Kad- dafi ile görüşmesinde hoş olmayan olay- lann da yaşandiğını belirterek, "Kadda- fi'nin beyanı fevkalade yanlış. hatalıdır. Başbakanımız da aynı şeyleri düşünii- yor"dedı. Clkelerin dış politikalarını "teslimi- yetçi" ve "gerçekmilietmenfaatinikoru- yucu" olmak üzere iki şekilde yürüttük- lerini ıfadeeden Asıltürk. Erbakan'ınge- zisinde dıravet gösterdiğinı ve gerçek millet menfaatini koruyucu şekilde ha- reket ettiğini söyledi. Görüşmedeki tutanakların ellerine u- laştığını. bu tutanaklara göre Kadda- fi'nın konuşmasında Türkiye'yi övücü ifadelerin de yer aldığını bildiren Asil- türk. diplomatik yaklaşıma uymayan sözlere karşı da Erbakan'ın "diplomasi dersi" verdiğini öne sürdü. Asiltürk. PKK konusunda Libya'ya bazı çevreler tarafından tek yönlü bilgi venldiğıni belirterek. "Bu konuda Lib- >a'v a sadece cevap \erilmedi. Bu ülke de yanımıza alındı. Bizinı vaptığımız bu ha- reket doğrudur. Hepiniz adına başbaka- nımızı tebrik ediyorum" dedi ANAP Yalova Mıllenekilı YaşarOku- yan da. TBMM Genel Kurulu'nda gün- dem dışı söz aldı ve "Erbakan'ın Kad- dafTyi kuzugibidinlediğini" söyledi. RP sıralanndan "İftira etme", "Kulağuı sa- ğırmıydı?"bağınşlan yükselirken.Oku- yan. Erbakan'ın istıfasını ıstedi. RP sı- ralanndan "yuh" sesleri yükselirken. bir- leşimı yönetenTBMM Başkanvekili Ka- mer Genç. "Hepimiz laik Türkiye Cum- huriveti vatandaş.ı> ız. Kim buna karşı bir şe> yaparsa hepimiz buna cephe almak zorundayız"dedi. Okuyan'ın konuşmasına yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Kültür Bakanı tsma- il Kahranıan. KaddatTnin "yanlış bilgi- lendirilmesinden riicu ettiğini" savundu. Kahraman. Kaddafi'nin bazı sözlerini tutanaklardan okumaya başlayınca, ANAP Bitlis Mıllenekilı Kâmran Inan ayağa kalkarak, -Bu be\anlar zabıtlara geçmemeli" di\e bağırdı. Kahraman. "Eğer bazı aklı evvellerin söylediği gibi gezi \anda kesilsevdi, ne Lib>a meseleyi anlay acak ne de öziir dilevecekti. De> le- timizin temsili ga>et güzel yürüyor. Şah- siyetli dış politikamıza devam edeceğiz. Zannedilmesin ki, bu gibi sözlerle hükü- mette çatlak meydana getirilecek" dedf. Bu sözler muhalefet sıralarında protev tolara yol açarken. ANAP'lılar "Bakari, Kaddafl'ye 'Sayın'dedi. Bu, tutanaklar- dan çıkarılsm" diye itiraz ettıler. Genç. bu ısteği işleme koymadı. DYT'liler salonu terk etti Kültür Bakanı Kahraman konuşurken. aralannda Gencay Gürün, Doğan Gü- reş. Ayseli Göksoy'un da bulunduğu lü'a vakın DYP mıllenekıhnın salonu terk etmesı dikkat çekti. DYP'nin bu- günkü grup toplantısında eleştırileriai dile getirmesi beklenen Gencay Gürün, gazetecilenn gensoru oylamasındaki tav- rı\la ilgili sorulara. "Zamanıgelincede- ğerlendireceğim" yanıtını verdi. Demirel: Kürt azınlık yok • Bı/)tarafı 1. Sayfada hükümet, İslami dış politika" diye bir ola\ ın bu- lunmadığına dikkat çekti. itaKa'da Erbakan'ın neden olduğu Lıbva skandalı ile ilgili sorulara muhatap olan Demirel. "Erbakan'ın Libya ziya- reti eleştirildi. Ancak Türkiye bağımsız bir ülke- dir. Bağımsız bir ülke olarak bir hükümet yetki- lisi va da herhangj bir kimse nere\e gideceğineka- rar \enr. Erbakan'ın kimseye zarar verme niye- tinde olduğunu zannetmiyorum" dedi. Cumhurba^kanı Demirel. \enedik ile sona ere- cek 3 günlük İtalya ziyaretinin ıkinci gününde geç saatlerde itaKa Başbakanı RomanoProdi ile bir ortak basın toplantısı düzenledi. Demirel'in itaKa Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro ye- rine Başbakan Prodı ile toplantı düzenlemesi bu ülkede başbakanın icraatçı. cumhurbaşkanının ise yetkilerinin sınırlı olmasına bağlandı. Basın toplantısında. beklenen Erbakan'lı bir soruya muhatap olan Demirel'in bu soru karşı- sında sınirlendiği gözlendi. Ancak Demirel. du- rumu kurtarmaya çalışarak Erbakan'ı kısmen de olsa sa\unmava sönelik \anit verdı. Batu, Hannay ile görüştü 'Nikiforos tatbikab güveni zedeliyor^ Demirel. basın toplantısında Roma'dan dün\a \e İtalya kamuovunaseslendiğinı bıldirerek şöy- le konuştu: "Yanlış bilgilendirme yüzünden Türkiye'ye haksız eleştiri yapılı\or. Görüşmemizde Sayın Prodi'ye, Avrupa'nın Türkiye'ye yakJaşımı ko- nusunda Türk kamuoNunda gittikçe güçlenen memnuniyetsizlik ortamını ifade ettim. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki son kara- n ve AB'nin genişleme sürecinde bazı merkezi A\rupa ülkelerinin Türkiye'nin önüne geçirilme- si hususları konusunda da Türk halkının \e par- lamentosunun tepkisini dile getirdim, bunun > an- lışlığını izah ettim." Aanlık yok italya Başbakanı Prodi de. Demirel ile dün ak- şam saatlerinde yaklaşık 1 bir saat süren görüş- meden sonra düzenlenen ortak basın toplantısın- da. 37 \ ıldır ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı "nın ülkesıni zivaret ettiğini anımsatarak. İtalya'nın Türkı>e'nin AB üyesi olması yolundaki görüşü- ne sadık olduğunun altını çizdı. Cumhurbaşkanı Demirel. Italya'ya yaptığı ge- zinin ilk gününde İtalya Cumhurbaşkanı Öscar Luigi Scalfaro ile resmi görüşmeler yaptı. daha sonra da İtalya Meclisi Dış llişkiler Komısyonu üyeleriv le bir araya geldi. Demirel. bu y ıl içinde yapılan seçimlerde çoğunluğu ele geçiren sol ağırlıklı parlamentonun Dış llişkiler Komısyonu üyeleri tarafından insan haklan ıe Kürt sorunla- rı konusunda soru yağmuruna tutuldu. Demirel. gerek resmi görüşmelerde gerekse Italyan millet- \ ekillenyle temasında Kürtleri azınlık olarak ni- telendiren Avrupa yaklaşımını eleştirerek şö> le dedi: "Türkiye'de Kürt sorunu yokrur. PKK bir a>- nlıkçı terör hareketidir. Avrupa'nın bunu anla- ması lazımdır. Türkiye iç banşını demokrasi yo- luyla sağlama çabasındadır. Türki> e'deki demok- rasi, terorizme karşı mücadele edi>or. Kürtlere 'azınlık'ifadesi istikrarsızlık unsuru olur. Irk esa- sı üzerine aynm yapmamakgereki>or. Biz Kiirt- lerle bin yıldır biıiikte >aşı>oruz. Avrupa'daki dostlanmız Türkiye'deki soruna doğru teşhis ko\ - nıak durumundadırtar." Yunan tacîzi F-16'yı düşürdü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Dışışlerı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İnal Batu. Kıbrıs'taki toplumlar arası görüynelenn yenıden başlaması gerektığinı belirterek "Bugünlerde adada dc\am etmekte olan Nikiforos tatbikatı banş ortamını zedeliyor" dedi. lngıltere'nın Kıbns Özel Temsilcisi SirDavid Hanna\ de. "İngiltere hükümeti. Türk hükümeti ile diyaloğun arttınlmasını Kıbns'ta çözüm ara\ ışı çabalannın aynlmaz bir parçası olarak görmektedir" dedi. lngiltere'nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Hannay. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İnal Batu'vu dün ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmeden önce bir açıklama yapan Batu. Kıbns'ta diyalog eksikliğınin sonuçlannın geçen yaz yaşanan üzücü ola\ larla görüldüğüne dikkat çekerek "Bizim kendisinden beklentimiz, toplumlar arası Erbakatı döndü • Baştarafı 1. Sayfada rum"diven Erbakan. gazetecilenn "Hükü- met bozulacak mı" sorusuna. "Hayır hükü- met güçleniyor" yanıtını \erdi. Diplomatik skandallar zincirine dönüşen Afrika gezısınden dönen Başbakan Erba- kan'ı. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller \e bazı bakanlann vanı sıra kalabalık bir parti topluluğu karşıla'dı. Esenboğa Havaalanı VIP salonu önünde Ankara il örgütünün organi- zasyonu ile toplanan 200 kişilik bir grup Er- bakanı beklerken. "Erbakan Hocamız. feda olsuncanımız". "Mücahit Erbakan". "DYP- Refah el ele, daha güzel günlere". "Vür MJr inlesin medya dinlesin"sloganlan attı. Erbakan. ha\aalanında yaptığı açıkJamada. RP'li De\let Bakanı Abdullah Gülün daha önce basına faksladığı metnı avnen okudu. "Muammer Kaddafi filozoflk bir konuşma >aptı. Kendine mahsusfikirleriniortaja ko>- muştur"di\en Erbakan. Kaddafi'nin herul ülkesıni ziyaret eden ttal> an heyetine de 1 sa- at boyunca "ağzına geleni söylediğini" belir- terek. Türk heyetine yönelik skandal açıkla- malan normal göstermeye çalıştı. Kaddafi'ye terör örgütünün faalivetleri ve Türkive'nın üniter \ apısı konusunda gereken \anıtın \e- rildiğini savunan Erbakan. Libya: da imzala- nan ortak bildirivi de çarpıttı. Ortak bildiri- de Libva PKK"> i kınamamasına karşın Erba- kan. "'Imzalanan bildiride Libva devleti. P- KK terör örgütüdür. Türk tarafının verdiğı izahat bizi ikna etmıştir. PKK ile mücadele edeceğiz' cümlesiniyazmışhr" iddiasında bu- lundu. ABD'nın PKK'nınvayınorganı MED TV"yeyayın izni verdiğini anıımatarak. "Bi- zim bazı çevreler neden ABD'ye harp ilan et- mıyor" diyen Erbakan. suçlamalannı Batı'ya vönelttı Erbakan. PKK'nın lıder kadrolannın Bel- çika'da Kürt parlamentosu kıırduğunu. Fran- sa'nın sürekli "Kürtler eziliyor" açıklaması vaptığını. ABD senatosunun \ ıllardır "Kürt- İer. Ermeni sovkınmı yapmıştır" dediğini. ABD'Ii bir generalın "Ortadoğu'da vakında bir Kürt devleti kurulacaktır" > önünde açık- lama yaptığını. Avrupa Birliği'nin Müslü- man olduğu için Türkiye'yi birliğe almak ıs- temediğini. Alman Yeşiİler Partisı'nin P- KK'vı sürekli savunduğunu. Rusya'nın top- raklannda PKK'ye kamp verdiğini. Batı ül- kelerinin mültecı sıfatıyla PKK'lileri kabul ettiğini ve son olarak ABD ve BM'nin Ku- zey Irak'ta PKK'vi banndırdıklarını kaydet- tı. "Bu ülkeleıie ilişkilerimi/ kesilmiş midir? Bugünkü art maksatlılar bütün bunlar göz- leri önünde cerevan ederken neredeydiler?" dıyen Erbakan. vaptığı açıklamada. Rusya dışında, PKK'vi doğrudandesteklediğinı ka- bul etmeven ve terör örgütüne karşı zaman zaman operasyon düzenleyen Batılı ülkeleri de suçladı. Erbakan. Müsİüman ülkeleri ile temaslannı eleştirenlere. "Onlardardüşün- celidirler. Akıllan vetersizdir" karşılığını ver- di. Erbakan. şöv le devam etti: "Kopartümak istenen vaygaranın ulusal onurumuzla hiçbir alakasıyoktur. Akıllı dost- luk. akılsız düşnıanlıktan çok daha ividir. \ü- nanistan'ın Türkive've bunca hakaret, PKK hususunda sürekli olarak verdikleri beyanat- lar ve PKK kamplarını resmen destekleyen tahrikkârtutumlanna rağmen \unanistanla bütün meselelerimizi divalogla çözmevegav- ret sarf etmemiz nıilli politika olarak akıllıca bir dav ranış olmuştur." görüşmelerin BM gözetiminde veniden başlaması için vardımcı olmasıdır" dedi. Batu. Kıbrıs'ta Yunan ve Rum kesimi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Nıkiforos tatbikatı ile ilgili bir soru üzerine. Türkive'nın. adada gerginliği arttıran hertürlü Rum ve Yunan faalıvetlenne karşı olduğunu söyledi. Batu. "bugünlerde devam etmekte olan Nikiforos tatbikatımn, adadaki güven ortamını zedelediğini de göriişmemiz sırasında gündeme getireceğiz" dedi. Ingiltere'nin Kıbns Özel Temsilcisi Hannay de, "Bu temaslanm. Türkiye hükümeti ile divaloğun devamı ve arttınlması anıacına yöneliktir. İngiltere hükümeti. bu konuyu Kıbns sorununa çözüm aravışı çabalannın avnlmaz bir parçası olarak görmektedir" diye konuştu. Görüşmeler konusundaki hazırlıklann hızlandığını kavdeden Hanna\. "Bu, oldukça cesaret verici bir bir durumdur" dedi. Türkıve'de ıkı gün sürecek temaslan sırasında, taraflann beklentilerini ve güvenlık ıhti\açlannı karşılayacak bir anlaşmanın nasıl oluşturulacağı konusunda Türk hükümeti temsilcileriyle görüşmelerde bulunacağını belirten Hannav. "Bu sorunun çözüme ka\ uşrunjlması. her iki ülkenin de yaranna olacaktır" görüşünü dile aetirdi. • Baştarafı 1. Sayfada savas. uçaklannı tanımak üzere iki adet Yu- nan Mirage 200ü uçağı havalandı. Yunan uçaklan. tanıma işlemini yaptıktan sonra. Atina FIR'ı içinde uçtuklannı iddia ettikle- ri Türk uçaklannı. önleme ve takip ışlemi- ne girişti. Bu sırada. bölgeden a>nlmakta olan Türk F-16 uçağının bazı manevralar- dan sonra telsizınden. pilotun uçağı terk et- mekte olduğu duyuldu. Bu gelışme üzerine. Yunan helikopterlen ile bir Yunan firkatey- nine. olav \erine gıtmeleri emri verildı ve Türk pılot da bir operasvonla kurtanldı. İkinci pilotun aranması işlemlerine devam edildiğı, ancak şu ana kadar izıne rastlanma- dığı bildirildi Bu arada. bazı >'unan radyo v e telev izvon- ları. Türk savaş uçağının düşmeden önce Yunan savaş uçaklan ıle bir süre için savaş pozisyonunda kaldığını bildirdiler. ^'unanistan Genelkurmav Başkanı Gene- ral AthanasioskTzoganis. vaptığı açıklama- da. araştırma ve kurtarma helikopterlerivle birlikte deniz kuvvetlerine bağlı gemilerin pılotu bulduklannı ve pilotun Sakız Ada- sı'ndaki hastaneyekaldırıldığınısövledi. El- de edilen bilgilere göre, yaralı pilot. bir C-130 Yunan askeri uçağı ile Sakız'dan Ati- na'va getirilecek. \'unan Savunma Bakan- lığı'nın. olav ile ilgili olarak Başbakan Kos- tas Simitis'e ve Dışişleri Bakanlığı yetkili- lefıne bilgi verdiği bclirtildı. ' ' .JCayıp pilotu. aran^^altjmalan sürerkeh bir açıklama >apan Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çobacopulos. olaydan duydu- ğu üzüntüvü dile getirerek "Türk pilotun arama çalışmalannın gece bovu sürdürül- mesi için emir verdim. Banş için böyle isten- meven olaylann önlenmesi gerekir" dedi. Yunanistan"da özel ve resmi televizyon kanallan olayı birinci haberolarak verdiler. Pilot Osman Çiçekli'nin kurtanlması sıra- sında çekilen görüntülerini yayımlavan te- lev izyonların Sakız Adası'ndaki hastane yetkiİilerinden aldıklan bilgiye göre Osman Ciçekli'ninvücudundabulunançeşitlıezik- ler ve yanıklarendışe verici değil. Hastane yetkilileri, Çiçekli'nin 5 gün tedavi altında tutulması gerektiğini bildirdiler. Yunan telev izyon kanallannın verdiği bil- gilere göre. arama çalışmalanna katılmak için Izmir'den hareket eder. 3 Türk muhri- bi. Yunanistan Deniz Kuvvetlen'ne ait Elı firkateyninin komutasında çalışmalannı yü- rütecekler. Haberin kavnağını Yunanistan Savunma Bakanlığı olarak gösteren teiev iz- yonlar. iki genelkurmav arasında bu yönde biranlaşma yapıldığını öne 5ürdüler. Ancak iki ülkenin genelkurmav ından da bu haber- leri doğrulayan bir açıklama yapılmadı. RP'Iilerin gizli buluşması • Baştarafı 1. Sayfada çın'ı tanımadığını söyledi. Darçın kendisine vapılan ihaneti kabul etmedi. RP Genel Merkezi benim adı- ma' dedi. Doğru çıktı bunlar. Erbakan'ın bir evi, Zongul- dak il binası da onun adına kayıtlıvdı. RP'lilerin Dar- çın'ı tammazlıktan gelmele- rinin bir nedeni var. S00 bin dolarlık dava açıldı. Savcılık takipsizlik karan verdi.' Pa- ray ı gönderen belli. alan bel- li. Bu kişisel birolay. bizi il- gilendirmez' dediler." Ulemin. partılerin dernek ve kuruluşlardan yardım al- malannı engelleyen ve yurt- dışından yardımı kapatma nedeni savan Siyasi Partiler Yasası (SPY) uyarınca de- ğerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kul. şunlan söy- ledi: "Olav Anayasa Mahke- mesi'nde ele alınmalıydı. Bunun için de dava açacak ver \argıtay Cumhurivet Başsavcılığı'dır. Biz komis- vonun dosyalannı savcılığa göndermiştik. Ancak baş- savcı, 'Mustafa Kul bulanık suda balık aviıyor. Bana dos>alan göndermedi. Dava açmam' diyor. Ola ki bula- nık suda balık avlıvorum. başsavcı Türkiye'de yaşamı- yor mu? Niye kendiüğinden harekete geçmiyor. Sivasi düşüncesi mesleğinden önce geliyorsa Bu işi yapamıyo- rum" desin. Parayı alanlar, verenler itiraf etti. Anavasa Mahkemesi'ne başvurul- muyor. RP faalivetleri hak- kında neden dava açılmıvor? 7 milletvekili Kürt konferan- sı için Paris'e gittiklerinde henüz uçaktan inmeden do- kunulmazlıkJannın kaldıru- ması yönünde fezlekeler ha- zırlandı. Onlar sadece dinle- diler. Paris'ten döndüklerin- de fezlekeler işleme kondu. Erbakan'ın durumu bu 7 milletvekili ile aynı. Libya'va gitmeden önce Kaddafi'nin söyleyeceklerini bilivordu. sessiz sessiz dinledi." Çiftçilere sağhk sigortası geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik. Bağ-Kur ve tanmda kendi adına çalışanlarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren yasa ta- sanlarının Başbakanlığa sunulduğunu bıldirdi. Tasarı ya- salaşırsa. Bağ-Kursigortalılarından. kamu kurum ve kuru- luşlarında yapacaklan ihale. kredi ve alım-satım işlerinde prim borcu olmadığını gösteren belge istenecek. Çalışma \e Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, dün düzen- lediği basın toplantısında 1479 sayılı Bağ-Kur ve 2926 sa- yılı Tanmda Kendi Adına Çalışanlar Sosyal Sıgortalar Ya- sası "nda değişiklikler öngören yasa tasanlan hakkında bil- gi verdi. Çelik. her iki tasannın yasalaşması durumunda Bağ-Kur'un ilk yıl için net 36 triKon 8 milyar lira geliri ola- cağını sav undu. Tasarılann v asalaşması durumunda getiri- lecek düzenlemelerden bazılan şövle: Çiftçiler. ilk kez sağlık sıgortası kapsamına alınırken. bu haktan vararlanılabilmesi, "Bağ-KurtarımsigO'talılaniçin yüzde 12 oranında belirlenen sağlık sigortası priminin. 2 yıl İklenmiş olması" koşuluna bağlandı. Bağ-Kur'dan ödenmekte olan sosyal yardım zamlannın Hazine tarafından karşılanması ve zam miktannın artışına Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile Bakanlar Kuru- lu'nun karar vermesi öngörüldü. Basamak sayısının arttınlmasında Bakanlar Kurulu yet- kili kılındı. Basamak savısının arttınlması durumunda. emeklilik programlarını 12 basamaklı sisteme göre avar- layan sigortalılann kayba uğramamalan için. bir keregeçer- li olmak üzere. arttırılan basamak sayısı kadar basamak vükseltme olanağının saâlanacaSı bildirildi. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTE.KLEME DERNEĞI GENEL MERKEZ ve TÜM ŞUBELERİ B4ŞÖĞRETMEN ATATÜRK'ÜN EGITİME KATKI YAPABİLECEK EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ SOHBET TOPLANTISINA DAVET EDER Yer: Perapalas - Tepebaşı / istanbul Tarih: 10Ekim1996 Saat: 14.30-17.30 Davetiye için: 0-212 275 50 82 Libya lideri Kaddafi 'Çiller Kürtler için tutumumu iyi bilir' TRABLIS(AA)- Lıbva lideri Muammer Kaddafi. Başbakan Erbakan"ın. kı^a bir süre önce ülkesine ger- çekleştirdiği zıvaretı. "çok başanh" olarak değerlendır- di. Libya resmi haber ajansı JANA'nın haberine göre Kaddafi. Sirte kentinde hal- ka hitaben v aptığı konuşma- da. sarf ettıği sözler nede- nıv le Ankara'nın gösterdiğı tepkiye şaşırdığını belırttı. Kaddafi. görüşmelerinde. Erbakan'ın. ABD'nın değıl Türkive'nın çıkarlarını sa- v unduğunu da kav detti. Lib- ya lideri. Başbakan Vekili Tansu ÇilJer'le ilgili olarak da şöyle konuştu: "Bacımız ve dostumuz, Türk Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, benim Kürtler konusundaki tutu- mumu i> i bilir. Liby a'ya ger- çekleştirdiği son gezide, ba- na açıkladığı gibi, PKK'den şikâvet etmesine karşın o da benim gibi Kürtleri sev ivor." Kaddafi. herşe>e karşın i- ki ülke arasındaki ticari iliş- kılerın gelişeceğını vur- üuladı. ABD: Erbakan'a terör hatırlatılmalı RAT VVASHINGTON-Başba- kan Necmettin Erbakan'ın dış politika çızgisinden "bü- vük rahatsızlık duvan" Bill Clinton >önetiminin Türki- ye ile ilişkilenni veniden dü- zenlemek için 5 kasımdaki başkanlık seçimleri sonrası- nı beklediğı belirtildi. Erba- kan'ın Libva konusundaki tavrının "uluslararası terö- rizmedestek" niteliğinde ol- duğunu ima eden ABD Dı- şişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicolas Burns. "Türk Baş- bakanı'na, terörizm. de- mokrasi ve müttefık daya- nışması hatırlatümah" dedi. Burns. Türkıve'nın Lıbva ıle anlaşma imzalamasını da eleştirdi. Cumhuriyet'e konuşan bir ABD'li' yetkili. Erba- kan'ın açıklamalarının ve ABD'nin "terörist" ilan et- tiği ülkelerle siyasi ve tican ilişkiler kurmasının Clinton vönetimini rahatsız ettiğini belirterek "Yeniden başkan seçileceğine kesin olarak ba- kılan Clinton, gelişmeleri kaygıyla izlivor. Başkanlık seçimlerinin ardından Bev az Saray'ın ve beraberinde de kongrenin Türkiye'vi önce- likle değerlendirecekîeri göz- lenivor. Bu konuda ilgili bi- rimîer voğun bir çalışma içe- risinde" dedi. Bu arada. Erbakan hükü- metınin ızlediği dış politika çizgılerıne "resmi öfkesini" önceki gün Dışişleri Bakan- lığı kanalıyla dile getiren Clinton yönetimi. diploma- tik gözlemcilerin "çoksert" dıvetanımladığı tepkiyidün de sürdürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, Er- bakan'ın Libya ziyareti sı- rasında yaptığı açıklamalar konusunda. Ankara ile gö- rüşeceklerini söyledi. Burns. "Türk Başbaka- nı'na, terörizm, demokrasi ve müttefik davanışması ha- tıriatılmalı" dedi. Burns. ABD'nin. PKK ile mücadelesinde Türki>e"nin yanında olduğunu belirtti ve "Kaddafi ile mücadelemiz- de de, Türkive bizün yanı- mızda olmalıdır" diye ko- nuştu. Nicholas Burns. konuya ilişkin sorulan janıtlarken şunlan sövledi: "Erbakan'ın, Kadda- fi'nin uluslararası terörizm alanındaki rolünü ve sorum- luluğunu gözardı eden açık- lamalarından son derece farklı düşünüvoruz. Erba- kan'ın açıklamaları, \Vas- hington'da duyuldu ve ina- nın bana memnunlukla kar- şılanmadı." ABD Dışişleri Sözcüsü Burns. normalde NATO uyesi bir müttefik hakkında kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapmayacaklannı. ancak mev cut durumda baş- ka alternatiflerinin kalmadı- 5ını sövledi. Kararname pazarlığı .ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin DYP ka- nadı. Içişlen Bakanı Mehmet Ağar'ın imzalamadığı Afri- ka gezisine ilişkin kararnameden Libva'yı çıkarmak iç}ı Başbakan Necmettin Erbakan'la pazarlığı da gündeme ge- tırdi. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. kararname konusunda bunalım olmadığını sö> le\e- rek imzalann tamamlanacağı mesajı verdi. ANAP. Libya kararnamesini ımzalamanın. "hükümetin devlete ihanet et- mesi" anlamına geleceğini savundu. Kazan: Cezaevi eylemleri sona erdi ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Şevket Kazan. bazı cezaevlennde çeşitlı neden- lerle açlık grevi yapan veva yapmayı düşünen tutuklu ve hükümlülerin. evlemlerın- den vazgeçtiklerini bildirdi. Adalet Bakanı Şevket Ka- zan, vaptığı açıklamada. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tev kifev lerı Genel Müdürlü- ğü'ne bağlı çeşitli cezaevle- rinde v apılan temaslar ve ça- lışmaiar sonucunda. çeşitli nedenlerle sürekli olarak aç- lık grevi yapan veya yapma- yı düşünen tutuklu ve hü- kümlülerin. dün akşamdan itıbaren. bu eylemlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Ka- zan. "Bu (dün) akşamdan itj- baren, bütün cezaevlerindle tam .bir huzur ortamı oluş- muştur"dedi. Türkiye'deki bütün ceza- evi müdürlerinin. 19 Ekim 1996'da başlay acak 2 günlük bir seminer ıçin Ankara'ya çağrıldığını kaydeden Ka- zan. seminerde, cezaevlerine yönelik çeşitli çalışmalaruı ele alınacağını kaydetti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle