27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 EKİM 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Şeriatçı gazeteler Kaddafi skandalını geçiştirmeye çalışırken iki arada bir derede kaldı Şeıiatçı basuıcla zorald savunma MİIIİ Cazete Erbakan ağırlığını koydu. Kaddafi'nin 'deli saçması' sözlerıne rağmen Erbakan vakannı bozmadı. Akİt Başbakan Erbakan. Libya'dan 4 yıldır tahsil edilemeyen müteahhit alacaklarını tahsil etti. Yeilİ Şafak Libya lideri Kaddafi'nin patavatsız sözleri, Başbakan Erbakan'ı. hak etmediği halde zor durumda bıraktı. Istanbul Haber Senisi - Başbakan Necmettin Erbakan'ın ola\ yaratan Libya gezisi ve Lıbya lideri Kaddafi'nin Türkıye've yönelik açıklamalan. şeriatçı ba>ını zor durumda bıraktı. Şerıat yanlısı gazeteler. tünı Türkıvevi a>ağa kaldıran bu olayı. "geçiştirmeye çalışırken". haberlerınde de suçu Erbakan'a değıl Kaddafi veyükledıler. Zaman gazetesı. Akit ve M/lli Gazete'nin ıddıalarının aksiııe. Libya'nın PKK'vi kınamadığını yazdı. Refah Partisi'ne vakınlığıvla bilmen MiHi Gazete. skandal gezivı "Erbakan ağıruğını koydu" manşetiyle duyururken. üst manşetinde de Lıbya'nın. Erbakan'ın tüm isteklerini kabul ettiğini ve anlaşmalan imzaladığını öne sürdü. Gazete. haberinde şöyle dedi: "kaddafi'nin deli saçmâsı" sözlerine rağmen Erbakan \akarını bozmadı. Başbakan Erbakan'ın resti \e dönüş kararı alması ü/crine Libya bütün anlaşmaları Türk tarafının göhişleri. doğrultusunda imzaladı." Şenatçı basinın radıkal yayın organlarından Akit gazetesi de "Şimdi utanacakJar mı?" manşet haberinde. "Başbakan Erbakan, Libya'dan 4 yıJdır tahsii edilemeyen müteahhit alacaklarını tahsil etti. Erbakan'ın diretmesi sonucu. Libya'nın terörün her türünii kınadığını' bildiri ile açıkladığını" kavdetti. Akit. Erbakan'ın heyettekilere terör kınanmadığı takdırde. hiçbir anlaşmaya ımza atmayacağını söylediğini \e valızlerini hazır hale getırmeleri çağrısında buJundıığijnıı savundu. Yeni Şafak gazetesi ise skandalı çok hafif bır şekilde vansıtmaya çalışarak, Erbakan'a vüklenniemeve özen gösterdı. Yeni Şafak. "Pisi pisine go\~ başlığı altında man^ete çıkardığı haberinde şöv le yazdı: • "Libya lideri Kaddafi'nin patavatsı/ sözleri, Başbakan Erbakan'ı. hak etmediği halde mr durumda bıraktı. Trablus Büyükelçimiz Ankara'ya çağrddı.'" Yeni Şafak sivasi partı tem.silcilerinin tepkilerinin yanı sıra emeklı Büvükelçi İsmail Berduk Olgaçay ııı "Kaddafi'nin Türkiye'ye karşı sergilediği tutumun telaflsi giiç bir durum yarattığT sözlerine de yer \erdı Fethullah Gülenirı göriUferine yakınlığıvla bılınen Zaman gazetesi de "Şimdi de Kaddafi krizi" başlıklı man^et haberinde. "Kaddafi'nin PKK inadını sürdürnıesi REFAHYOL'u yeni bir kri/e soktu. Vluhalefet Erbakan'a ateş püskürüyor" denıldı. Zaman. Akit \e Milli Gazete'nin iddialarının aksine. Libya'nın PKK'vı kınaınadıeını yazârken. CHP. ÂNAP ve DSP İıderlerınin göriişlerinı vansıttı. Haberlerınde F.rbakan'a yüklenmemeye özel bır özen gösteren gazete. Başbakan Vekili Tansu Çiller'in Kaddafi içın sövlediğı "Bir kez daha tarihi hata yapmıştır. Türkiye dostlannı ve düşmanlarını açık bir şekilde görnıüşrür*" sözlerini kullandı. Nurcu kesime yakınlığıyla bilinen Yeni Asya gazetesi ıse "Kaddafi'ye büyük tepki" manşeti altında şöyle yazdı: "Türkiye hakkında ağır ithamlarda bulunan Libya liderine tepkiler yükseliyor. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, göriişmede sarf edilen sözleri kınayarak, "Kaddafi bır kez daha tarihi hata yapmıştır, bır dostunu kaybetmiştır' dedi." Erbakan'ın ba^arısızlığından söz etmemeye dikkat eden Yeni Asva, ortak bildıride Libya'nın terörü kerhen kınadığını vazdı. Türkiye gazetesi de habennde "Erbakan bastınnca Kaddafi sözünü yuttu. Libya'ya PKK'yi 'zorla' kınattık!" başlığını kullanarak, skandalı çok hafif geçiştirdi. Türkiye gazetesi. Erbakan'ın "PKK terörünü ortak bildirive koydurttuğunu. müteahhit alacaklarını da pe>ın ödemeye' bağladığını" belirtti Kâmran İnan 'Libya'ya nota verilmelT ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- Eskı bü\ükelçı. ANAPBıtlıs Mılletvekılı Kâmran İnan. Türkıye'nın Trablus Büyükelçısı'nin gerı çağrıimasına ek olarak bu ülkeye nota verılmesinı ve Libya ıle ılışkılenn en alt düzeye ındırilmeMnı önerdı. İnan. Başbakan Necmettin Erbakan'ın Tiirkıve'nın müttefikıne terorıst dennıesıne izın verınemesı gerektıgını kaydederek "Dindaş olmak. diplomaside çıkar birliğini geh'rmez* dedı. Türkıyenın Bırle^mış Mılletler nezdınde büjükelçılıgınde bulunan İnan. Erbakan'ın skandallarla gerçekleşen Lıbva ziyaretıyle ılgılı olarak yaptıgı degerlendırmede. Libya da yaşanan skandalın <diploması tarihınde örneöıni bulmanın olanak dı>ı olduğunu vurguladı. Lıbva Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin. konuğu olan bir başbakana saygısızlık yapmasının ve bakaret etmesının rahatsız edıcı \e üzücü olduğunu belırten inan. şöyle devanı etti: "Devletkrin onurunun bedeli yokfur. Olay çok vahimdir. Dışişlerimizin büv ükelçiv i geri çağırması yerinde bir harekern'r. Buna ek olarak protesto notası göndermek la/ım. Libya ile ilişkileri en alt düzeyde se>rettirmeklazımdır. Bundan sonra bildiri müzakerelerinin siirdürülnıesi yanlış olmuştur. Biidirinin ne değeri \ar? Böyle bir insanın, hükümetin \eya memurlanmn \e\a hükümetinin imzalayacağı bir kâğıdın hiçbir geçeriiliği yok. 24 saati birbirine uymavan Kaddafi'nin kabul edeceği bir belgeye itibar etmek de yanlış olur." Kâmran İnan. dış politikanın gerçekçilık üzerıne kurulması gerektığıni anlatarak "Şu noktanın aln çizilmçlidir: Paranın ve çıkann dini yoktur. Aynı dinden olmak menfaat birliğini getirmivor otomatik olarak" dedi. Meclis hekiminden 'yolsuzluk' istifası A.NK.ARA (Cumhurivet Bürosu) - TBMM'de 9 y'ıl- dan beri hekımlık yapan Dr. Le\ent Burak V'ıİdız. bazı mılletvekıllerinm "parla- mentotabipliği"bünvesinde gerçekleştirdiklerı yolsuz- luklara isyan ederek. göre- vinden ayrıldı. Hipokratye- mini nedeniyle "soyguna" daha fazla davanamadığını bildiren "V'ıldız. parlamento- da bazı kişi ve kurumların yaptıkları usulsüzlüklerı belgeleny le birlikte ihbar et- mesine karşın idari yöneti- min işlem yapmamasma tepki gösterdi. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. Dr. Levent Burak Yıldız'ın sağlık hiznıetlerin- de yolsuzluk yapıldıgı sa\ la- n üzerine soruştumıa başlat- tığını açıkladı. Kalemli. sağ- lık faturalanndakı kabarık- lığı görerek ineeleme başla- tılmasını kendisinin i.stedi- ğini anımsattı. Dr. Yıldız'ın daha önce yolsuzluk ıddıala- nnı içerenbirbelge veyabil- giyi TBMM Başkanlığ/ ya da ilgili birimlere ulaştırma- dığını ifade eden Kalemli. "Bu tezkere üzerine tahki- kat başlatıvorum" dive ko- nuştu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Libya Büyükelçiliği 'ne siyah çelenk koydu Türkiye onurunu koruyorHaber Merkezi - Demokratık kitle ör- gütlerı. sendikalar. odalar Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Türkıve aley- hıne sarfettıği sözleri ;>ert bır dille eleş- tırdıler. Başbakan Necmettin Erba- kan'ın istifa etmesi gerektığıni belirten kıtle örgütleri. TBMM'vi de "Türki- ye'nin onurunu korumaya" çağırdılar. Atatürkçü Düşünee Derneği (ADD) Genel Başkanı M. Suphi Gürsoytrak, Türkiye'nin. Libva ıle ılışkilerini kes- mesini ıstedı. Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin Türkiye've yönelik sözle- ri konusıında TBMM 'v ı göreve davet e- den Gürsoytrak. "TB.MM'nin, Türki- ye'nin onurunu korumasını talep ediyo- ruz" dedi. ADD Genel Başkanı M. Suphi Gür- soytrak. Kaddafi'nin Türkiye'ye yöne- lik sözlerinı protesto amacıyfa. berabe- nndekı bir hevetle Libva Büvükelçiliği önüne gelerek sıyah çelenk bıraktı. Bu- rada bır açıklama vapan Gürsoytrak, Başbakan Necmettin Erbakan'ın bu ge- zısinin. Islam bırlığının bir hayal oldu- ğunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyle- di. Bağımsız ve özgür olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı'nın MiMr.se) ahatinde Türk bay rağının gön- dere çekilmemesinin. uluslararası dev- letler hukukıına göre "onur kıncı" bir hareket olduğunu vurgulayan Gürsoyt- rak. şunlan kaydetti. "O yetm'ıyormuş gibi, Libya'da karşı karşıva kalınan durum \e Libya Devlet Başkam'nın gerek devletlerarası ilişkile- re, gerekse misafirperverliğe sığmayan davranışına muhatap olması \e o ağır sözleri gülerek karşılayabilmesi, her Türk gibi bizi \e derneğimizin üyelerini yürekten üzmüştür." Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez v e tüm şubeleri adına ya- pılan açıklamada da Erbakan'ın Libya seyahatinde ulusumuzun hakarete uğra- masınavolaçması nefretle kınandı Tür- kiye Odalar veBorsalar Birliğı (TOBB) Başkanı Fuat Miras. Libya liden Mu- ammer Kaddafi'nin Türkıye Cumhuri- yeti alevhine sarfettıği sözleri. sert bir dille eleştirdı. BBP Genel Başkanı Muhsin VazKioğ- lu. vaptığı yazılı açıklamada. "Nepaha- sına olursa olsun" mantığıyla ayaküstü dış sıyaset yapılamayacağını belirterek şunlan söyledi: "Türkiyeelbettedış politikadatek ku- tuplu olmaktan kurtarılmalı. Doğu'ya \e Afrika'ya da açılmalıdır. Ama bu açı- lını gerçekleşirken milletimizin onuru korunmalı. Türkiye'nin toprak bütünlü- ğü konusundaki hassasiyeri daima göz ö- nünde bulundurulnıalıdır." ÖDP Hatay İl Başkanı Bülent Akbay ile Edirne Belediye Başkanı HamdiSe- defçi de yaptıkları açıklamalarda Libya liderini kınayarak. Erbakan'ı istifaya TBMM'vi de göreve çağırdılar. İmzakanıpanvasınıbaşlatangönüllüler,imzalanTBMM'yeulaştırmayıamaçladıklannısöyledi.(Fotoğraf: KUBİLAY TLNTL'L) 6 Barış için bir ıııihoıı îmza'İstanbul Haber Servisi - Farklı sı\asi g ve mesleklere sahip çok sayıda tanınmış kışinin de aralarmda bulunduğu bir grup gönüllü "Banş için bir milyon imza" kampanvası başlattı. CHP İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş. ışadamı jshak Alaton. kapatılan eskı DEP mıletvekıllerı AhmetTürk ve Sım Sakık. Reha İsvan'ın da aralannda bulunduğu bir grup gönüllü dün. Dedeman Otel'de düzeniedikîeri toplantıvla kampanyavı başlattılar. Kampanyanın hedefinin bir milyon imza toplayarak TBMM'ye ulaştırmak olduğu belirtildı. Kampanyavı başlatan ginşımin sözcüsü av ukat Eşber \agmurdereli. toplantının açış konuşmasında TBMM'ye verilecek ve metni "banş istiyorum"cümlesinden ibaret olan bir dilekçeye imza vermek dışında. kimseden bir fikir yada ey lem ortaklığı talep etmediklerini vurguladı. Yağmurdereli. şunlan »öyledı: "İ Ikemizde son Klvıldır süren sa\ aşta 25 bin kişi \ aşaının y ilirdi. y üz bin kişi yaralandı. binleree insan göç etti. binlerce kişi faili nıeçhul cinayetelere kurban gitti. Ancak buna gösterilen toplumsal du>artılık düşük. Sa\aşı iste>enler örgütlü >e bu savastan !>ü\ ük ekonomik. siyasi çıkarlan var. Bazı shaseitçiler. bu savaş olnıasa siyasi vaşamlannı sürdüremez durumdalar. Banş istevenler potansiyel olarak var. ancak örgütlü değiller. Her görüşten banş isteyenleri bir araya getirmek istyoruz." Kampanya. Sırasehıler Caddesı Soğancı Sokak Numara 7 Cıhangir adre^inde bulunan bir bürodan koordine edılecek. Imza kampanyasına katılmak istevenler, bu bürodan temin edecekleri orijınal dilekçe tbrmlannı kullanabılecekler. Toplantıya katılamayan. ancak desteklenni açıklajanlar arasinda CHP mılletvekıllen Murat Karayalçın.Algan Hacaloğlu.Aydm Güven Gürkan ve Seyfi Oktay. ANAP milletvekili Bülent Akarcalı, DSP milletvekili HakanTartan. RP mıletvekillerı Bahri Zengin ve Fethullah Erbaş sinema ve tıyatro sanatçılarıTürkan Şoray. Müjdat Gezen, Levent Kırca, Hale Soygazi gazetemız genel v av ın koordinatörü Hikinet Çetinkaya yazar Çetin Altan gıbı tanınmış kişıler bulunuyor. Banş için ne dediJer? Ercan Karakaş: Banş olmadan demokrasinın olmayaeağım son lOyıldır gördük. İshak Alaton (işadamı): Bir süre önce Nabi Nağcı (Haydar Kutlu) ile buluştuk. Bır komünıst ile bır kapıtalıstin ortak noktalarda buluşabileceğinı gördük. AhmetTürk (kapatılan eski DEP milletvekili): Biz ne kadar banş ıstesek de Türk halkı ıstemedığı surece barış olnıav acaktır. SIFIRNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Türkiye'nin gündemi sürekli değişiyor. Bir hafta, askeri dar- be tehditleri tartışılıyor, ertesi hafta Erbakan'ın skandallarla dolu gezisi ortalığı karıştırıyor. Daha önce de Diyarbakır Ceza- evi'nde 10 tutuklunun dövüle- rek öldürülmesiyle uğraştık. Dört öğretmenin kaçırılarak Di- yarbakır'ın Hantepe köyünde kurşuna dizilmesinin yüreklerde açtığı yara kapanmadan, Gü- neydoğu'dan yeni ölüm haber- leri gelcli. Türkiye'nin gündeminde de- ğişmeyen tek olgu ise 10 yılı aş- kın bir süredir devam eden sa- vaş. Ülkemizdeki bütün geliş- meleri etkileyen savaş. ne yazık ki siyasi gündeme birtürlü so- kulmak istenmiyor. Savaş yan- lıları, yarattıkları korku havasıy- la ve milliyetçi rüzgârla. asıl gündemi saptırmayı başarıyor- lar. istanbul'da dün "Banş İçin Bir Milyon Imza Kampanyası" başlatan girişimciler, Türki- ye'nin gerçek gündemini gözler önüne sermeye çalışıyorlar. Avukat Eşber Yağmurdere- li'nin sözcülüğünü yaptığı giri- şimde. çeşitli kesimlerden ve çeşitli görüşlerden insanlar yer alıyor. llk imzacılar arasında gözü- Banşı Düşlemek... me çarpan bazı isimleri aktar- mak istiyorum. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, ANAP milletvekili Bülent Akar- calı, CHP milletvekilleri Aydın Güven Gürkan, Ercan Kara- kaş, Ali ibrahim Tutu, Haydar Oymak, Sabri Ergül, Aigan Hacaloğlu, Murat Karayalçın, DSP milletvekili Hakan Tartan, RP milletvekilleri Fethullah Er- baş, Haşim Haşimi, ÖDP Ge- nel Başkanı Ufuk Uras,HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, DYP eski milletvekili Melik Fı- rat, kapatılan DEP eski millet- vekilleri Sırrı Sakık, Leyla Za- na, Ahmet Türk, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Mahmut Alı- nak, öğretim üyeleri Prof. Afşar Timuçin, Prof. Aydın Aybay, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Bülent Tanör, Prof. Cem Be- har, Doç. Fikret Başkaya, Prof. Gencay Gürsoy, Prof. Gündüz Vassaf, Doç. İsmail Beşikçi Prof. İzzettin Önder, Prof. Kuvvet Lordoğlu, Prof. Leziz Onaran, Prof. Mete Tun- çay, Prof. Mustafa Şerif Ona- ran, Prof. Nihat Falay, Prof. Sadun Aren, Prof. Şahika Yüksel. Doç. Şirin Tekeli. Prof. Tülay Arın, Doç. Yücel Say- man, Prof. Zafer Üskül. Prof. Ali Nesin, Doç. HalukGerger. Doç. Turgut Tarhanlı görüş ay- rılıklanna rağmen ortak bir ba- nş metnine imza atarak önem- li bir girişimi başlattılar İlk imzacılar arasında Türkan Şoray, Adalet Ağaoğlu, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Füruzan, Halil Er- gün, Atıf Yılmaz, Çetin Altan, Hikmet Çetinkaya, Can Yü- cel, Can Oündar, Derya Kö- roğlu, Duygu Asena, Ferhan Şensoy, Hale Soygazi, Hülya Koçyigit, Işık Yurtçu, İbrahim Betil, Isa Çelik, İshak Alaton, Kemal Özer, Leman Sam, Le- vent Kırca, Ahmet Kaya, Mehmed Kemal, Mehmet Metiner, Murat Belge, Murat- han Mungan, Müjdat Gezen, Münir Ceylan, Nedim Saban, Müzehher Vâ-Nû, Nazar Bü- yüm, Neşe Düzel, Nihat Beh- ram, Ömer Çavuşoğlu, Reha İsvan, Şavaş Ay, Tarık Akan, Tarık Ziya Ekinci, Tuğrul Er- yılmaz, Umur Talu, Vedat Günyol, Yavuz Önen, Yılmaz Erdoğan, Hrant Dink, Yılmaz Çamlıbel, Yusuf Kurçenli, Ze- ki Ökten gibi çok değişik çev- relerden vegörüşleraen isimle- rin imzası yer alıyor. Saydığım imzalar. ilk imzacıların yalnızca bir kısmı. ilk imzacılann yayımladıkları kısa açıklama. banş ihtiyacını bir kez daha vurguluyor ve şu noktalara dikkat çekiyor: "Banş istiyoruz. Çevremizdekilerle; eşimizle, komşumuzla. iş arka- daşımızla konuşuyoruz: Kimse savaş istemiyor. Ama yalnızlık duygusundan kurtulamıyoruz. Her bırımiz banşı farklı neden- lerie istıyor. Hepimizin canı başka yerinden yanıyor. Savaş isteyenlerın hepsı aynı dili ko- nuşuyor. Savaş ısteyenlergüç- lü. Savaş, banş isteyenlerın ça- resizliği üstûnde yükseliyor... Banşı unuttuk. Oysa hayat, hâ- lâ banşı düşündüğümüzde gü- lümsüyor bize... Unuttuğumuz banşı düşleyebiliriz. Düşleye- bilmek en büyük gücümüz. Biz düşledıkçe barış canlanacak. soluk almaya başlayacak. Ön- ce bır sussun silahlar. Ölüm sussun, hayat konuşsun... Biz hâlâ hayatın mucizesine ina- nanlar, hayatla aramıza savaş sokmayalım..." Bu çağrıyı ya- pan ilk imzacılar, bu imzalan bir milyon imzaya ulaştırmak isti- yorlar. "Banş için bir milyon im- zamız olsun" diyorlar. Banş isteyenler, savaş iste- yenlerden cesur olmadıkça bu ülkeye banş gelmeyecek. Barış için harekete geçen, çok çeşitli çevrelerden isimlere bakarak, haydi gayret demek- ten başka bir şey gelmiyor içi- mizden. Bunca savaşa. yaratılmak is- tenen şoven rüzgârlara rağ- men, hâlâ çok sayıda düşünen insan barış için ortaya atılmak- tan çekinmiyorsa, umutvarde- mek. Savaş eninde sonunda bitecek, savastan siyasi ve maddi çıkar elde edenler bu olanaklarını ne kadar uğraşır- larsa uğraşsınlar kaybedecek- ler. Türkiye'nin bu bataktan çıka- bilmesi için tek yol barış. Çok çeşitli çevrelerden insan bu du- yarlıkla harekete geçti. Bu giri- şimın yaygmlaşması ve toplum- sal destek bulması banşa önemli bir destek olacak. Unuttuğumuz barışı gelin ye- niden düşleyelim. DYP'den ortağına özenli tavır 'Kaddafi'yevur Erbakan'ıkoru' •DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, Kaddafi'nin sözlerini Erbakan'ın söyletmediğıni belirterek, "Kaddafi, uluslararası psikopat" dedi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Koalisyon ortağı DYP, hükümetin Afnka gezisinin dış politika skandalma dönüşmesine neden olan Başbakan .Necmertin Erbakan'ı. Ankara'daki RP'li bakan ve partı yönetıcıierınden daha çok savundu. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. "Eğerolayı, Erbakan'ın Libya'ya gidişine bağlamak istivoriarsa, yanlış yaparlar" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci de ~Kaddafi uluslararası psikopat. İnsaflı olmak la/jm. Sanki. Kaddafi've bu sözleri Erbakan söyletmiş gibi davranılıyor" görüşünü dilegetırdi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Yüce Divan'a gitmesine neden olabiiecek soruşturma dosvalarının rafa kaldırılması pazarlıklanyla REFAHYOL hükümetini kuran DYP. cumhurivet tarihindeki en büyük diplomasi skandallanndan bırme neden olan Lıbya gezisinin sorumluluğunu sadece Muammer Kaddafi üzerinde odaklaştırma çabasına gırdi. RP'den birçok milletvekili ve bakanın sessiz katmasına karşın Erbakan'la ılgıli savunmalann DYP lideri Çiller ve DYP'li yöneticılerden gelmesi dikkat çekti. Tansu Çiller. dün yaptığı açıklamada KaddarTyı sert dille eieştırdikten sonra. bu diplomatik skandalla hükümetin ayrı tutulmasını istedi. Çiller. "Eğer olayı Erbakan'ın Libya'ya gidişine bağlamak isliyorlarsa. yanlış yaparlar. Çünkü Libya'ya giden biz olduk. İran'a giden Sayiii Cumhurbaşkünımız oldu. Bu konuian birbirinden bütün kamuoyunun ayırnıasını istiyorum. Eğer Sayın Erbakan'ın Libya'ya gitmesi kabahat idiyse. bunu bütün başbakanlar vaptı, ben dahil" dıye konuştu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci de dün düzenledigı basın toplantısında. "uluslararası psikopat. dengesiz haddini bilmez adam" olarak nıteledığı Kaddafi'nın, ülkesmde bunalım içınde olduğunu ve başka ülkelere kafa tutması nedeniyle "tutsak" gibi yaşadıgını söyledi. u Zaman zaman Avrupa'yi, zaman zaman ABD'yi zaman zaman da diinyayı idare etmeye kalkıyor" dıyen Ekincı. Erbakan'ı gezinın zamanlamasız oldugu konusunda uyardıklannı belirterek. şunlan söyledi: "Biz ne RP'yi nede Sayın Erbakan'ı savunuruz. Biz Doğru Yoi Partisi'v iz, doğruları söv leri/. Ama. biraz insaflı da olmak la/ım. Sanki Sayın Krbakan. Kaddafi'nin eline metin vermiş, şunlan sövle demiş gibi algılamyor. Dengesiz bir insanın sövledikJeri bir hükümet meselesi yapıimaz. IVfflH konular hükümet meselesi yapıimaz." Ekinci, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın hükümetı düşürme çabasının başarıya ulaşmayacagını söyledi. Censoru yağmuru Afrika bozgununa« Meclis denetimi'""' •CHP'den sonra DSP de gensoru önergesi verdi. DSP Grup Başkanvekili Mümtaz Soysal. "Şimdiye kadar böyle şey görülmedi. Tam gensoruluk bir konu" dedi. ANKARA (Çumhuriyet Bürosu) - Muhalefet partileri, Başbakan Necmettin Erbakan'ın, diplomatik bozguna sahne olan Afrika gezisi ve dış politikadakı belirsizlik üzerine, Meclis denefim yoliannı işletmeye başladıiar. CHP'nin'ardından DSP de Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin. Türkiye'ye yönelik hakarete varan görüşlerini dinlemekle yetinen Erbakan hükümeti hakkında gensoru önergesi verdi. ANAP'ın da bugün yapılacak grup toplantısında gensoru Önergesi verip vermeyeceğinin belirleneceği, bu önergelerin daha sonra birleştirilerek Meclis gündeminde ele alınacağı bildirildi. DSP Grup Başkanvekili Mümtaz Soysal. gensoru önergesi hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında. hükümetin dış politika konusunda Dışişleri'ni devre dışı bıraktığına ve Başbakan ile Dışişleri Bakanf nın ayn politika yürüttüğüne dikkat çekerek. "Böyle bir şey şimdiye kadar görülmedi" dedi türk dış politikasının şimdiye kadar bir "ünü" olduğunu, hükümetin bunu hiçe saydığım vurgulayan Soysal. bundan bütün Bakanlar Kurulu'nun sorumlu oldugunu vurguladı. Dış politikadaki olumsuz gelişmelerden iki liderin rahatsız olmay abileceğini. ancak halkın bunu kabul edemeyeceğini kaydeden Soysal. "Bu geüşmeter üzerine. Türk halkını gaİeyana getiren bir hareket başlamıştır. Bu gensoru önergesi buna bir yanıttır. Bu, tam gensoruluk bir konudur, bu konu hakkında gensoru vermeyeceğiz de ne için vereceğiz?" görüşünü dile getirdi. Soysal. gensoru önergesinin kabul edüerek hükümetin düşmesi durumunda. alternatif hükümet modellerinin bulunup bulunmadığı yönündeki birsoruya. '•Hükümet düştüğü takdirde, alternatif modeller de değişen koşullara göre oluşur" karşılığını verdi. DSP'nin gensoru önergesinin gerekçesinde hükümetin başlangıçtan beri yaptığı dış politika hatalannın. Erbakan'ın son Afrika gezisiyle birlikte bir "skandallar dizisine" dönüştüğü v urgulanarak. gensoru mekanizmasının işietilmesinin zorunluluğuna dikkat çekildi. ANAPtan tenıkinlı tavır ANAP ise gensoru konusundaki tavrını henüz netleştirmedi. Bugün yapıiacak grup toplantısında konunun ele alınacağı belirtildi. ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran Inan. gensoru konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Netice alamayacağmız bir gensoru, siyasi tafnıin, hissi davranış olur. Henüz düşünüyoruz" dedi. BBP destek vermiyor 7 milletvekiliyle gensoru dengesini etkileyebilecek olan BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yaacıoğlu, Erbakan "ın Libya gezisini eleştirmesine karşın hükümetin düşürülmesine olumlu bakmadıklannı bildirdi. BBP'nin. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) başta olmak üzere. bazı bakanlıklarda istedıği kadrolan almasının ardından. hükümeti düşürmeye yönelik somut çalışmalara uzak durması dikkat çekti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle