25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 EKIM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Doğu ve Güneydoğu ile Sıvas çevresindeki operasyonlarda dün 255 terörist öldürüldü PKK Ve büyükdarbe Cenelkurmay'dan Çiller'e uyarı *DYP laikliğe duyarsız' AAKARA (Cumhuriyet Burosu) - îran IsJam De\nmı \e Afganıstarfdakı şenatçı rejıme ılı^kın goruşlennı dıle getınrken laıklık kar^ıtı gelı^meler konusunda hukumetı uvaran (U-enelkıırmay Ba^kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada\i nın, D\ P Oenel Başkanı Ba^bakan \ardımcısı £>ı>ı^len Bakanı Tansu Çiller'e hCıkumetın DYP kanadının da TSK'nın iaıklık konusundakı duıvarlılığını pa\laşmadığı mesaıını verdığı ka\dedıldt K~arada>ı nın, Ba^bakan Necmettin Ertakan'ın. bağıniMZ bır Kurt dev Ietı ozlemınden :>oz eden Lıb>a De\let Bajkanı VluammerKaddafTve yanıt vermemesının terorle mucadelevı zaafa uğratacagı goru>unu Çıller'e ılettığı savunuldu Tansu Çıller dun ofŞleden once Genelkurmay Ba^kanlığı'na gıttı Burada Çıller \e DVP lı Mıllı Savunma Bakanı Turhan Tanan. asken vetkılılerden bnfıng aldı Kuhslerde dıle getınlen sa\ lara gore brıfıng sıraMnda Genelkurmav Ba^kanı Karada\ı Çıller e ozetle ^u mesaıı \erdı "Hıikümetin DY P kanadı, bizim laiklik konıısundaki hassashetimizi paylaşırmor. Kaddafi'nin Turki>eCumhuri>eti'ni hedef alan açıklamalanna karşı sessi/ kaimması terorle mucadelcvi zaafa uğratabilir. l Ikenin toprak butünliiğü için bu\uk bir mucadefe \erilirken. bağımsız Kürt de\letinden soz eden bir de\lete ce\ap ^erilmemesi mucadeleyi zaafa uğratır. Sa\ın Başbakan Afrika gezisi sırasında ÂBD'\i hedef alan sözlerivle bu ulkeyi de rencide etti. Ancak terorle mucadele konusunda Turkhe"\e destek olan \BD, istihbarat konusunda da >ardım sağlıyor." Karadaşı'nın brıfıng sırasında Turk Sılahlı Kuv\etlen"nın aereksınım duvduğu bazı malzemelenn uzun bır sııredır alınmaması konusunda da eleştın dıle getırdığı one suruldu Toplantıda Doğu ve Güneydoğu sınır bolgesınde PK.K"\e karsı vurutulen genış çaplı operasyon konusunda da bılgı verıldığı ıfade edıldı Kaynaklar toplantıda buyuk olasılıkla 'geçici tehlikeli bölge'ye ılışkın gelışmelen de kapsayan gu\enlık konulannın ele alınmis olabılecegıne dıkkat çektıler Zam yağmuru dinmiyor HaberMerkezi-REFAHYOL hukumetının ışbaşınagelmesınden \onra daha once \enlen sozlenn akMne \d\aslamak yenne hızlanan zamlar suruyor Dun de sigara. demır-çelık \e uçak volculuğu fıyatlanna zam geldı RJ Reynolds Tutun Sanayıı \ Ş tarafın- dan uretılen Camel Salem. \\ ınston ve Mon- te Carlo marka sıgaraların fıvatlan yuzde 7 l ıle 10 arasında degışen oranlarda arttınldı Ege marka sıgaraların fıyatlan ıse değışme- dı RJ Revnolds'dan yapılan açıklamaya go- re, yanrnten geçerlı olacak zamdan sonra,! 10 bın lıra olan Camel (uzun). Camel iLıghts uzun) \eSalem(uzunIsıgaralannıntıyatı 120 bın lıraya, 100 bın lıra olan Camel (Lıghtskı- sa)ve Camel (kısa)sigaralannınfı>atı l lObın lıraya çıktı Daha once 70 bın lıra olan VVınston'un (uzun) fıyatı 75 bın lıraya 60 bın lıra olan VV'ınston (kısa) ve Monte Carlo (uzun) sıga- ralannın fıyatı 65 bın lıraya. 50 bın lıra olan Monte Carİo (kısa) sıgaralannın fıyatı da 55 bın lıraya yukseltıldı Ege"nın (uzun) 40 bın lıra ve Ege kısa ku- tunun 35 bın lıra olan tıyatlannda ıse bırde- öışıklık yapılmadı REFAHYOLkoalisyonu TurkHava Yolla- rı'nın (THY) ıçhatbıletucretlerıne3 zammı- nıyaptı ıçhat bılet fıyatlarıortalamayuzde5 oranında arttınldı Busıness dass ucretlen- nın yuzde 50 zamlı olarak uygulanacağı be- lırtıldı THY'den yapılan vazılı açıklamaya gore, 23 Ekım 1996 tanhınden ıtıbaren yururluğe gırecek olan yenı ıçhat bılet ucretlen şoy le Ankara-Samsun 4 600 000. Ankara-Sı\as4 600 000 Ankara-Tokat 4 600 000 Ankara-<Vdana 5 500 000. Ankara-Batman 5 ^00 000 Ankara-Dıyarbakır 5 500 000. Ankara-Elazığ 5 500 000 Ankara-Erzıncan 5 500 000. Ankara-Erzurum 5 500 000 Ankara-Gazıantep 5 500 000. Ankara-Kars 5 500 000. \nkara-Malatya 5 000 000. Ankara-Mus 5' 500 000. Ankara-Şanhurfa 5 500 000, Ankara-Sıırt 5 500 000. .\nkara-Trabzon 5 500 000. Ankara-Van 5 500 000 Ankara-Antalya 5 750 000. Ankara-Bodrum 6 "?50 000. Ankara-Dalaman 6 750 000 Ankara-Izmır 6 750 000. Istanbul-Denızlı 5 500 000. Istanbul-Konya 5 500 000. Istanbul-Kaysen 6 600 000. Istanbul-Samsun 6 600 000. Istanbul-Sıvas 6 600 000, Istanbul-Tokat 6 600 000. Istanbul-Trabzon 6 600 000 [stanbul- Ankara 6 7 50 000. Istanbul-lzmır 6 750 000. Istanbul-Adana 7 350 000. Istanbul-Batman 7 350 000. Istanbul-Dıyarbakır 7 350 000. Istanbul-Elazığ n 350 000 Istanbuf-Erzıncan 7 350 000. tstanbul-Erzurum 7 350 000, Îstanbul-Gazıantep 7 350 000. tstanbul-Kars7 350OO0. istanbul-Malarya7 350 000. Istanbul-Mu» 7 350 000 ' İstanbul-Şanlıurfa 7 350 000, Istanbul-Sıırt 7 350 000. lstanbul-\an 7 350 000 Istanbul-A.nta lya 7 650 000 , Istanbul-Bodrum 7 650 000, İstanbul-Dalaman 7 650 000, lzmır-Antalva5 500 000. İzmır-Adana6 500 000. Izmır-Dalaman 6 500 000 Karabuk Demır-Çelık Fabnkası (K A.RDE- MlR) urunlenne de bugunden geçerlı olmak uzere yuzde 0 l ıle yuzde 0 5 arasında değı- şen oranlarda zam y apıldı Vurt Haberieri Servisi - Doğu v e Güneydoğu Anadolu bolgelennın çeşıtlı kentlerı. Sıvas'ın Dıvrığı ılçesı ve Kuzey Irak'takı Zap Kampı'na duzenlenen operasyonlarda son dort gunde 255 teronst olduruldu 27 sı yaralı olarak ele geçınldı Çatışmalarda 11 guvenlık gorevlisi de sehıt oldu Hakkan'nın Çukurca ılçesı Kuzey Irak kesımındekı Uzundere Koyu'ne kalabalık bır teronst grubun saldıracağı yolunda duyunı alınmasi uzerıne. 4 gun once baslatılan genıs çaplı operasvonlarda. dun PK.K"\e buy uk bır darbe v uruldu Olağanustu Hal Bolge Valılığf nden yapılan açıklamaya gore. Kuzey Irak'tan sınırı geçerek Turkıye'ye gıren kalabalık bırgrup PKK'lıyle dun oğle saatlerınde sıcak temas sağlandı Çıkan çatı^malarda terorıstler tekrar sınır otesıne doğru kaçmaya çalı^tılar Ancak grubun takıp edılmesı sonutu Mnmn ıç kesımlennde yenıden sıcak temas sağlandı Bu temas sonrasi çıkan çatii;malarda 118 teronst olduruldu Aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında 11 guvenlık gorev lısı de sehıt oldu Bu arada dun Turk Hav a Kuvvetlerfne bağlı uçakların PkK'nın Kuzev Irak takı Zap Kampı na duzenledığı hava operasyonunda 64 terorist olduruldu 27 teronst yaralı ele geçınldı Yetkılıler, boluenın daSınıklısı yuzunden arazı aramalarının vapılamadığını antak elegeçınien malzemeler, alınan guvenılır duyumlardan olu say ıstnın daha razla olduğunun tahmın edıldığını sovledıler Bölgedeki operas>onlar Bu arada PkK lılenn vapmaya çahstığı kı^ hazırlıklarının engellenmesı amacıyla Şırnak yakınJarındakı Cudı Dağı'nda baslatılan opera^vonlarda 11 \an ın Çatak-Gurpınar ılı,elen arasmda 5 \1us un Ilıca kov u vakınlannda 5. Bıtlıs merkez ve \lutki ılçesı kırsalında4 Şırnak"ın Kupelı Dağı nda 3, Bıngol merkez Yumaklı Koyu nde 2 olmak uzere toplam 30 terörist olduruldu Cudı Dağı ndakı çatısma sırasında bır kişi de varalı olarak yakalandı ^etkıhler bolge genelınde surdurulen operasvonlarda son dort gunde oldurulen teronst sayisının toplam 212 ye ulastığını. operasyonların çok yonlu olarak surdurulduğunu bıldırdıler Olağanustu Bolge Valılığı'nden. son v ıllaı ın en buv uk operasyonuy la ılgılı yapılan açıklamada "terororgutunun gerçekte Ortadoğu'nun uy uşturucu ticaretini elinde bulundurduğu, bolgedekı teror orgutlerıne sılah temin ettiğı. kaçakçüık \aptığı \e cinayet şebekesı olduğu vv suikast eylemlerine de taşeronluk yaptığı" belırtıldı OLııl Istanbuldaki124okulu/erinde>apılanincelemede.okullann ) l u d e 25'inin>erininu>gunolmadığu>üzde37'sininbahçesi- nin 400 metrekareden kiiçiik. \ü/de 25'inin \eterii >angın onlemi olmadığı \e >üzde 73'unün ise sınıf boyutunun küçük olduğu belirlendi. İstanbul Buvukşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Doç. Dr. Bülent Zıılfikâr. Fatih Reşat Nuri Sah- nesi'nde dun gerçekJeştirilen "Birinci Okul, Çevre ve Toplum Sağlığı Sempo/j umu"nda japoğı konuşmada. araştırma yaptıklan okullann oğrencinin beden sağlığına olumsu/ etki yapacak özelliklere sahip bulunduğunu belirtti. Zulfıkâr, okul kantinleri uzerindeyaptıklan araşdrmadan da kantinlerin yûzde31 'inin temizliğinin \etersk. j uzde 25'inin ise gı- da maddelerini uygun saklamadığı sonucuna vanldığını söyledi. Zülfıkâr, okul binasının ve okul çevresinin oğrenci sağ- lığı uzerinde çok etkili olduğunu v urgulayarak. okul v önetimiv le okul aile birliği arasındaki ilişkilerin dayanışmav la çö- zumlenebileceğini söyledi. Sempozvumda bugıin de okul çağındaki çocuklarda ağı/ ve diş sağlığı, oğrencUerin beslenme problemleri ve kötıi alışkanlıklardan korunması tartışılacak. (Fotoğraf İPEK Y EZDANİ) \çıklamada "Dev letimiz. bu hainlerin emellerine erişmesine bugun olduğu kadar yann da fırsat vermeyecektir" denıldı Snas'ta kıskaç Sıvas Valılığf nden vapılan açıklamaya gore. son olarak Dnrığı ılçesı kırsal kesımınde 4 en s.ehıt eden. 17'smı de yaralayan teronstlere yonelık Gedıkbası ve Maltepe Koyu kırsal kesımınde duzenlenen hava desteklı operasyonlarda aralannda sozde Koçeın bolge komutanınm da bulunduğu. 4'u kadın 43 PKK'lı olduruldu Operasyonlarda. 28 adet Kalaşnıkof otomatık rufek. çok sayıda mermi ve orgutsel dokuman ele geçınldı Sıvas Valı \ekılı Mustafa Lnlusoj Sıvas'ta orgutun buvuk kayıp verdığını belırterek "Bolucu orgut. Sıvas ve voresinde son gunlerde ey lemlerini arttıraııstı. Devlet duşmanı bu kışilerin tumu en kısa zamanda etkisiz hale getirilecektir" dedı Evlembilançosu Valı Vekılı Lnlusoy un verdığı bılgıye gore oldurulen kışılenn bolgede serçekleştırdıSı ey lenıler şoy le "24 Eylul I995""te Erzûican-Sıvas karayolunu keserek 5.12 Ekim 1995'te Malatya-Sıvas karavolunda 2 vatandaşın, 14 Ağustos 19%'da Malatya-Sıvas karayolunun Gurun Tepecik mev künde biri polis 2 kişinin. 19\gustosl996'daSıvas- Ordu karayolunun Koy ulhisar çıkışında da 3 vatandaşın katledılmesi. 8 \raükl995'teDivriği Goçentaş tren istasyonunda yuk trenine duzenlenen saldında bir astsubay ile 2 erin şehit edilmesi. 12 \ğustosl996'daKangal Demiriz tren istasyonunda 8 kişinin katledilmesi. 28 Eyliıl 1996"da karay un jandarma karakolunda bir askerin şehit edilmesi. Zara ilcesi Palanga mezrasına baskın duzenleyerek 2 kişinin katledilmfsi." '80 kişinin katiif Sıvas'takı operasyonlarda oldurulen, orgutun sozde Koçgırı bolge komutanı Ruhatkodadlı Sezai Doğao'm. 8<ikışmın kaulı oktugu onc-suruldtt" Sezaı - • • Doğan ın. 1991 yılından ıtıbaren orgutte taalıyet gosterdığını bıldıren ust duzey bır guvenlık yetkılısı Anadolu Ajansi'na yaptığı açıklamada "Bolucu örgıit, 1994'te Sıvas kırsal kesiminde buy uk kayıplar verince. Ahs.er kodadlı \ ucel Halıs'in yerine, Tuncelu Erzincan ve Sıvas'ta 80 masunı insanın katili bu terörist sözde Koçgıri bolge komutanı olarak gtldr dedı Sezaı Doğan ın kardeşı Zekâi Doğan" ın astsubav olduğunu belırten vetkılı bu kısının geçen y ıl Sıvas kırsal kesımınde karde^ıvle buluşmaya gelırken Erdal Papur adlı kı^ıyle bırlıkte yakalandığını bıldırdı HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞL4LI Teşekkürler Kaddafi, Teşekkürler Erbakan!.. Kaddafi ye ve Erbakan a Refah a baş koymuş olan- ların kızmasını anlıyorum Refah'a oy vermış olanlann kızmasını da anlıyorum Ama Refah a karşı olanlann kızmasına bırturlu anlam veremıyorum Bır serınkanlılıkla duşunun1 Turkıye'de laikliğe de- mokrasıye Kemalızme bundan daha buyuk bır hızmet yapılabılır mıydı'' Bazı gerçekler yıllarca yazıldı çızıldı. soylendı Bazı gozlerın açılması ıçın 'Yenı' Osmanlfnın şu son Afrıka seferı kadar etkılı oldu mu? Ne demış atalarımız "Bır musıbet bın nasıhattan evladır' " Takke duştu kel gorundu Takkenın altının kel olduğunu ıse bız zaten bılıyor- duk Ama bılmeyenler, bılenlerın soyledıklerıne ınan- mayanlar vardı "Adıl duzen" safsatasına "Islam dunyasınm lıden 7ur/«ye"duşlenneınananlarvardı Mısırda Islam adı- na cmayet ışleyen 'Musluman Kardeşler"e arka çık- manın bedelı olan aşağılayıcı davranış ılk şamardı Kad- dafi nın ıse her tumcesı bır şamar oldu Gokten yardım ıstercesıne tavanlara bakan adamın suratına REFAHYOL ıktıdarının suratına Şımdı bazıları Erbakan a kızıyor Lıbya nın başındakı ruh hastasının Atatürk un cumhurıyetıne yonelık suç- lamalarını yanıtlamadı dıye El ınsaf1 Nasıl yanıtlasın'? Erbakan'ın şu sozlerı Al Anbaa ' adlı Mısır gazete- sınde yayımlanalı şunun şurasında kaç yıl oldu7 "Ataturk, laık re/ımı empoze ederek camılerde ıba- detı yasakladı Camılenn bır kısmı atlara yanş sahası ha- lınegetınldı Peçeyı yasakladı Islam ılmı ıle uğraşanla- rı oldurttu ' Bunları soylemış olan bır insanın Kaddafi ye edecek lafı olabılır mı7 • • • Erbakan Erbakanlığını yaptı Kaddafi de Kaddafılığı- nı Bın Turklere en buyuk hakaretlen ettı bın sustu Bı- n tukurdu bın de "Yarabbı şukur'" dedı Gerçek kımlıklerını bundan daha açık gosterebılırler mıydı7 Turk halkının gozunu açmak ıçın bundan daha lyı davranabılırler mıydı 9 Hele Lıbya kuklasının bır son sozu var kı bayıldım "Ben Turkıye'dekı butun ınsanları RPye katılmaya çağınyorum' ' Kım soyluyor bunları? Daha bırkaç ay once, aleyhıne bağıran gençlerın uze- rıne ateş açtırıp yuzlercesını oldurten, yaralatan bır adam Işîe 'oadam "hele bır de "Umudumuz Erbakan'" ö\- ye bağırabılseydı ne guzel olurdu 1 Tadmdan yenmez- dı Teşekkürler Kaddafi 1 Teşekkürler Erbakan 1 • • • Demokrasımıze buyuk hızmetlerden bırısını yapan ısım de Cemil Çiçek 1 TBMM'nın açılışında bu yıl Cumhurbaşkanlığı Senfo- nı Orkestrası nın konser vermesını agır bır dılle eleştır- mış Yabancıbestecılerdenparçalarçalınmasını ağırbır dılle yermış Bundan "azap" duymuş Hakaret yağdır- mış CSO, 1828 yılında "Mızıkaı Humayun" adıyla kurul- muştu Opera uverturlen marşlar populer parçalardan oluşan potpurıler çajtyoröu •-*"•• _ ^_ Bır ara onemırîî yifınr gıbı oldu Ve kım önu y^enideH " 'cânlandırdı bılıyor musunuz? Sultan 2 Abdulhamrt' . , Ve Ataturk 1 Mart 1924 tarıhınde TBMM'yı CSO^nun bır konserı ıle açtırdı Tam 72 yıl sonra CSO da ge- çenlerde TBMM'nın açılışında gene "aynı programı" çaldı Adam 70 yıl oncesınden gerıde 170 yıl oncesınden gerıde Hatta Abdulhamıt ten bıle gerıde Ama mılletvekılı Ve de Özal ın bakanı 1 • • • Geçen akşam CSO Dostlan Dernegı'nın duzenledığı nefıs bır "Carmına Burana" konserı vardı Dernek Baş- kanı Guneş Gurseler konuşmasını salona sıg~nayan kalabahgm uzun uzun alkışladığı şu sozlerle noktaladı. - Turk halkı çadırda değıl bu salonda O halkı yenı- den çadıra sokmaya kımsenın gucu yetmeyecektır 1 Elbette yetmeyecektır 1 Bunu hepımız bılıyoruz Ama toplumun huzura kavu- şabılmesı ıçın bu gerçeğı umudunu Kaddafi nın çadı- nna taşımış olan kafaya da sokmak gerekıyor Elbette o da ateşın yakıcı olduğunu bır gun anlaya- cak Ve eğer, elını ateşe sokmadan anlayabılırse her- kes ıçın daha lyı olacak Hem toplum ıçın, hem de kendısı ıçın 1 Nesin-Cöze davasının temyiz duruşması Oğlu,A Nesin'i savundu Vestel klima alırken, lütfen hediye buzdolabınızı istemeyi unutmayın..! ANK.\R.A (Cumhurivet Burosu) - 4ziz Nesin e hakaret ettiğı gerek- çesiyle yazar Ergun Goze alevhıne açılan davanın Vargıtav dakı temvız durusmasında Aü Nesin vargıçlara "Babam eğer vatan haini idi ise ne- den vatandaşlıktan çıkanlmadı" dı- ve sordu Av ukat \eü Devecioğlu da *\zh Nesin'e Turkluk \e vıırtsever- lik adına saldırmak kimsenin haddi olmadığı gıbı.laiklikduşmanlarının. Ataturk duşmanlannın. Said-i \ur- si yandaşlannın haddi hiç değildir" dedı Yargıtav 4 Hukuk Daıresı'nde gorulen \esin-Goze davasinın tem- \ ız duruşmasina davacı sifatıy la .Az- ız Nesın ın oğlu Alı Nesin. avukatı \elı Devecioğlu. davalı \azar Ergun Goze ve a\ ukatı Savaş Özdağ katıl- dı Dumsmada soz alan Alı Nesın. bu dav anın bır "hakaret davası"ndan zıvade "duzey davası"7 olduğunu be- lırterek Ergun Goze nın duzevsizlı- ğınden dolay ı mahkum edılmesı ge- rektıgını sov ledı Alı Nesın. dusun- celennden dolay ı babasını sevme- yenlenn çok olduğunu belirtti Ne- sın "Ama Aziz Nesin'i sevmeyenler bile onun namuslu. ozverili. açık soz- lu bir insan olduğunu biürler. Bir in- sanın namuslu olup olnıadığına ka- rar vermek ıçin de sağcı ya da solcu, inançlı j a da ınançsız olup olmadığı- na bakılmaması gerektiğinı ben bili- yorunı. siz biliyorsunuz, en cahilin- den en bilgilisine kadar her yurttaş biliyor. ama Ergun Goze bilmiyor, biimek istemıyor" dedı Babasının sadece namuslu değıl avnı zaman- da zekı bır ınsan olduğunu da v ur- gulayan Alı Nesın. savunmasinı soy- le surdurdu "Zeki bir insan zekâsını çeşitli bi- çimlerde kullanabilir. Aziz Nesin, du- şunceleri uğruna hapislerdeyatmak surgunlerde surunmek yerine, çok zengin olup rahat bir v aşam da sure- biiirdi. Oyle yapmadı. Duşünceleri- ni refaha yeğledi. Bunu butun dun- ya biliyor \e elbette siz vargıçlar da biliyorsunıı/. ama Ergun Goze bilmi- \or. bılmek istemiyor. \azarüktan para kazanmay a başladığında da va- nnı yoğunu kurduğu bir »akfa »er- di. Boy le bir insan hırsız olabılir mi? Sız insanlan tanıyorsunuz, siz soyle- yin. \annı yoğunu başkasına veren Aziz İVesin'in keçi çalabileceğini du- şunebiliyor musunuz? Ama Ergun Goze duşunebiüyor. Amacım Aziz Nesin'in hırsız oİmadığını kanıtla- makdeğil. Boylebir uğraşa kalkmak hiç Idmsenın haddi değıl. Amacım Ergun Goze'nin duzeyini goster- mektir. Zaten bu dava. aslında bir hakaret davasuıdan çok. bir duzey davasıdır. Ergun Göze'nin duzev siz- liğinden dolayi mahkûmedilmesi ge- rekir." Avukatı \elı Devecıoğlu da mu- vekkılı Aziz Nesın'ın salt bır ısım değıl. bır sıfat ve sifatlartoplamı ol- duğunu vurgulavarak U O doğrulu- ğun, durustluğun, ahlakın. faziletiıı, ynrt ve halk sevgisinin, aydın tutar- İılığının. ozetle insanoğluna yakışan en guzel sıfatlann bileşkesidir" dıve konuştu Duruşmada savunma yapan Er- gun Goze de dava konusu köşe \a- zısında Aziz Nesın'e "vatan haini, hırsızvezimmetçi"demedığını sav u- narak "Ben sadece geçmişte Aziz Ne- sin hakkında >erilen mahkemeilam- lannı yayımladun" dedı Yargıtav 4 Hukuk Daıresı Başka- nı. açıklamalardan sonra duruşma- nın bıttığmı ve kararın gelecek haf- ta ıçınde açıklanatağını bıldırdı VESTEL'den muhteşem kiıma fırsatı Yazın sennlemek, kışın ısınmak ıçın bır VESTEL DuvarTıpı Splrt Klıma alın. yanında VESTEL WHITE Sensı Buzdolabjnı goturun 12 000 BTU/h'dan 24 000 BTU/h'a kadar, farklı k a p a s ı t e d e k ı VESTEL klımalann Heat-Pump ozellığıyle kışın ısınacak, yazın sennleyeceksfmz I s t e r e v ı m z d e ı s t e r o f ı s ı n ı z d e U s t e l ı k b ı r yıl g a r a n t ı l ı s o n 5MJ fıfgsto 2iı 40 7« LltlOO 211 40 77 •^"'•.•.-„-•:„ :-•, U R U N L E R VSD 2 U< l2 0O0BTü/h DUVAR TIPI V S D I 8 U < 18000 BTU/h DUV/^R TIPI VSD 24 UK 24 300 BTU/h DUVAR TIPI H E M E N T E S L İ M PERAKfNDE PEŞİN FİYAT1 128 640000- 162 520 000- 176500000- PEŞİMAT + 3 TAKSİT PEŞİNAT/ TAKSİT TOPLAM FİYAT 3Z 60000 128640000- 40630000 I62S20000- MI2S0OO 176 500 000- PEŞINAT + 5 TAKSİT PEŞİNAT/ TAKSİT TOPLAM FİYAT 23 "90 000 143 940 000 30 300 000 32910000 18'800000 197 460 000 PEŞİNAT + 7 TAKSİT PEŞİNAT/ TOPLAM TAKSİT FİYAT 9S30OOO I5624C0CO 24 670 000 26 8O0 00C 197 360 000 214400000 3u kan-oar a 3 Ekn- *=>; tA-ıh ne KâîJar g*fBf i i Fyeta-3 <D i da*>-d»r O</ -ç ege e f ter3e ^<i x oefî«Ik(er Tryatfa-a arven yansrtı r Jyfu amatann zdâ D 3S3 71 ^ AJUAKAY LA Sorric KJ T>carct 7 1 SS 0 TUM VISTEL KUMA YFTKİU SATK)LAM AOANA. Sdco 4S8 90 M Aknf 1 ^Qf« *b* i 41 Gtıcrier *İ6 *Û 77 S«rtbr Afcotcr 211 K 13 T S^pnij/ T tı,-t* âS5 2 İZ KMe K^afHr ~<artx S7 sC & K » Ortar AclfV S34 Î0 91 KannfBC: An* Tcaret 746 55 93 Korfartaii- Ttner YartanootJu 644 00 46, Dirtıd 2* 5 S6 Bcıokkj ^45 4 M ftURDUK. Acucver UA t 33 IS 71 eUKSA. Our» *üima !3 » S Gmena! T ıafH Î2C 05 C* MeNnet 'um» 11 S4 ^ 1 Itşar Töcn I3Ö Î4S 9 3* Or 8 HuhenfeH. 14 û 31 S * * Kot Sc- ii3 J- 97 OİYAUAJUft. Cerfı T<aret 1Î5 55 ML Erwı Mobıt^ Ul (Fî 80 Ortak Soiuc-a 224 33 09 0dan Tam U4 7 30 Bdaır J l « 9 GAZİAMTEP Bujdon So*Xma 113 | İA Otrvtr 132 9 33 Ozcar T<arrt232 40 &a YIU^Î laL 213 7 4 Y*r-Kı i£d 322 06 i? NiıılE Srmm Mı^zaıı 5 7 4 1 } T 22 AMTALYA. Meröerter t*S *S 18 Sau td 2* n •** Alany*. T * * t e S 3 a9 EL Rnifc* û AYD»t Btyu Sany 1 2*İSG B"ıpy Vortı Î2S Î9 X BAUKfSİR. Omtr YT*JI H 76 iopr IMt j. t 45 6 ÇANKIRt ö l e aerr i ] .9 0 DCNtZLfc A«r Ttınft UI Jt, 83 <4*p> od Lai. 122 7 $7 B « n l t r^ertaı T c m 4 S 3fl « . trjtn: Y t«n™fr, i 29 % ESKlŞCHllt Atoc ^50 *l » TAY ÖJMJ Tt*nk î 3 2 2 r-fehatŞalarl 2 54 »2. b l n n d v i A OZMS Tcknk t 7 74 S4 Payas. Naı Befcıron* 7SS T 71 ISPARTA. B*to TKtnt î I 8 38. İÇİL (Mm lk<y A*n T o m m 9 * Aotpn 23 47 68 A n » r«ar« 137 9 » i Enfeın 22 97 Ja Kartbof 132 2 S4 Kvdeten 1U 50 27 *"**n c-ofkj 13 Enes-, 774 26 S9 Tarv« Aml ' a r n 624 97 M. AİUMI t"' 3 21 Ltça « 4 ] 7ü Anwnur- ûıefi Toret S 4 0 20 İSTAMSUL AJüırffi» GtM^ir TKITVC 364 04 41» Arcdar- (CÛÇ Htf S9 »4 24 Ufur UA 57J 06 49 Vrtnn T*ann 573 1 1 ftarrampaf». AsbrtO) Infsu S67 47 3$ IHTMK Ketaf. S*7 44 9S Sv^n Ltd S77 İ8 ifrefilrtBf.-A^ofın Lcd. 217 S8 63 & M K Tksm Ut> 62 09 JOS Burült^kıntaz Btfiz S^y Ud M C3 2A Ctanhpofa. m T«rw S86 0 «. Çfttter** Çs*tjw Sojuma 237 07 06, f^m « ^ 234 17 S9 Guf^ Led 244 33 44 Sark Hal- Moötf^ Si. 3* 8S Fcnkay- *ron T^rn 240 35 97 hmMmrtr BaHor ~Mcn* bJ8W9 G»p Lal 63Î 7B 3t C u M t m v ı f ı ı ^ Şew K$ İTB 6 8 Şenoı Ltd SGâf S2 70 a^Dkr Ltd S5S 72 71 KuMcfrr A. Oököett 349 07 4 Gune. Sekıronk 134 94 ?4 C*r*fir Mueııeı 334 3 88 5ıâfco0u Tc*r« 338 0 71. KvmfâmrfUc AOtm Kooia} Bonm«r}a 52i 29 2İ Kir»hfty Dıp*ı ^Uıım 29) 70 99 YOkmt Uıt IS Q**r lrtw 5SS 32 74 L4tv*nc P»»ıer POmi 28 04 Oi M*tapv Ani Ltd 352 06 Bl Kırtâopr T ıaret 37 06 3*. H*t^ır^Uty- OO^OP T-ann 274 0i 24 E™dr Btktror t « * i Si ö n w k HahalİMr Orrci T car« 324 36 07 Otortrfrtan, AJfe Î75 6 2 f W a r A^ 390 S^ınT CcA« W m T 3 r I t JJB5 £9 <}7 Sarvfv N u^j 2*1 65 6 S«W«>r £K*> Tcır« 5 ^ 20 30 S«dtuTH(Cfma GtJraj 3Ss S ? SOnri Opçn T>ar« 72" t 86 Sof»f*fc Afth A^hv 3"V 94 34 0« 0*. $binevl«r OzfUİ T-ar« 55 7S 6 Tekta) Ud tj"1 46 46. ¥<*«- Orhv tdttnferoflu 220 70 K TtMrn Kimıi, iS4 6 7i, Şok Kfam* 137 S8 U Unkapuıc Ztttr ~<ır*ı 642 70 50 ZertMbvmsı Hojv* <o4l Şc S47 2 45 tZMİH Aiancik 43 ÇJ^l.41 45 73 ümc T«,™t 42 4S 69 tttçvn. Etajt»n Uc tİ*> t 1 l o ™ « « En^ Lıd. 3Î9 33 33 Do(w. Ud 339 57 40 •«£». Cv, T o m 44B 65 X Çantofi C o ^ ^ Ud 445 55 »0 5« SoTron) 484 B 87 Çopn* AUfn UA 246 T9 05 ht Tıant 132 2S 57 Kjm^Lm. 2 # « « Kmta*: ix»f Urf 483 57 & Karpr^a- B^c Ua. 446 63 67 BerK*r Ltd 369 90 07 G*ien Etefctromk 369 40 50, GıMn hsat, _m 365 0* 73 KufMbsı A*M Yar T « v n 612 50 18 61 PnariHfc Trtn Tıamt 479 04 33 KAjTAMONU Sttpı T«ret 2 4 28 27 KAYSEM N « Se*m^ 22* 27 7 Ol*nç '«aret 13 IS a Sifaaflu Ltd 233 92 84 Zam.ro 112 5 70 Pt«$EHIPL Bef* "-cjrTt 2 J 4 3 KOMYA. D*. 233 39 39 U7 37 9* Ntcm CcteKy 2 4 32 43. HANtSA. Qdw Ltd 23 Û 46. En«-Sct Ud. 23 22 »9 MAJtCMN Kmkeı» D c ^ E«*Wrn 3 2 ?4 S M , T^ınt 3 2 9 37 NmayMfl AJa,* T o m 4 a 4S *i H U â U Lfto*-jm^rrfar Ud 3 t 82 55 TıvıfaC 21 F«t*ırr«:Er T<ar« 6 4 20 2 jvint EJtMron k 656 0 76. H v n i i M *Jp Ltd 4 2 29 B3 <Unbcfl T^ret 4 2 4 88. Kirnn-T orw 4O 29 57 O»»j Lul « 3 »t 47 A*« r« 4 I Î7 A? MCVVNfR. Errfo^r &dı * 3 26 » tASDC: Alor Tkarvc 2 3 . GumuK j ' c j e 2 3 3 M S**«rc4c ~**^k j 55 "• 'i, JIRtiAK. Eren T c ı « 5 8 0 2 ' Sl)*T M m 1L3 İ 05 Erıtı E-wltr 223 0 64 Pıtrukçu lj.3 3 3 Tefcın *=- 223 55 B Kııraluı Veryl T « r « 4 2 38, StVAS Eri« " U(M 336 56 Qt rvrw 325 52 3 Y ^ r ^tam U2 45 s l »orrlıı r.*nmi*- 35 36 39 Muc Sefa A/Oemr Oztar 6S6 67 35. •riıl «Bııl«ı Gvx; 'V^aNj W3 29 19 Gençc BeMromk >5S 2 78. • 26 B? 82 BmfriıX*ri*~ Ekn:fcr tut W 40 94 Srk 6 i 9 86. KjhrunMp 5 I 03 E71* ûüx Ltd 545 9 79 EroıkAr A ı Tcvet 386 82 41 Eko Orouo 3C2 8 07 Fatih Gjter Ebcrk 368 CS 55 GJ-»T 369 44 37 Nu r«rr, Akyc >6* 6 8. Oâmflh Boc Ltd 45 B9 Hjnçec Temo 2SS 09 35 Km 220 "C 80 Gde- M m 150 3 Pem*Hc G*w Etap 1 398 43 T > jilm^^hfcal: Bu Group 467 42 M 59 OoOt Lttt 464 5 0. Mrta^ Lut 329 35 3 Hafy Arte t « 2JI Si B, C^wo 235 6 58. ö+tm^. Hetmn 'üfefcp LM 544 29 236 3 3a (ür^rofr- 352 90 İS Mumft Akho< *Ta 3 6 '54 38. M w Kjnuor Ccpkv 697 S SAKARYA. Bra ( W 278 S4 74 ŞAMUURFA. i ' 4 0* T 8 YOZGAT J*)-r, ' c t « 2 2 28 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle