05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EKJM 1996 PAZARTE HABERLERIN DEVAMI Istanou I Y 20 Edirne B 21 Çanakkale B 20 Kocaeli Y 20 Izmir B 24 Manısa B 26 Aydın B 28 Dendi B 27 Zonguldak Y" 18 Antalya Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas Y B B B B B B B 19 20 22 21 22 24 21 24 B 29 Kars Adana Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siırt Hakkân Van B B A A A A B B 31 28 28 29 27 27 20 19 B 18 rCr~ \r ^««.x / £ ^f\ /"^^V^-^ «Ankara - ^ .Adanay __y Emjrum ' Ş Urfa O \HakKar l v^rdjn kuze> ve baîı ke- sımlerı parçalıyer yer çok Duluîlu. Marmara'nın do- ğusu ;ie Baü Karadenız bolgesı sağanak yağışiı, dığer yerler az bulutiu ve açık geçecek.. Hava sı- caklıgı batı bolgelenmız- de btraz azalırken, Doğu bolgelenmızde bıraz arta- cak Rüzgâr yordun ku- zevbatı kesımiennde ku- zey ve batı. dıger yerierde r-.uzey ve doğu yonlerden hafif ara sıra orta kuvvet- te esecek Londra Parıs Roma Berlin Amsterdam Madrıd Sofya Brüksel H B Y B B Y Y B 10 18 20 14 15 20 11 16 Budapeşte B 17 Münih Atina Milano Oslo He/sinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn Y Y Y Y B B B B 2b 20 13 15 15 16 16 16 B 16 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire B B B Y B Y B B 1 2 2 2 1, 2 1! 2i Şam B 2C 0AÇK Parçafı bdutfu i Sısh «C23B0UU ^ Çok bulutiu • Yağmurlu G U 1 V C E L CÜNEYTARCAYİREK • Baştarafı 1. Sayfada "darbe " ile sılinecek! Bu iki senaryo üzerinde köktenci basınla onlara yakın durmaya özen gösteren yayın organlarında yayımlanan yorumlar, neredeyse kalın bir cilt oluş- turacak kadar çok. Orta sağ ise bu iki senaryoyu özenle irdeliyor. An- cak bu kesimde bir "üçüncü yol "un hesapları ya- pılıyor. Bu yol, Necmi Hoca'mn "hükümetten uzaklaş- tınlacağını varsayarak geleceğe dönük hazırlıkları- nı kısa iktidannda tezgâha koyduğu, meyvelerini seçimde alacağı yüzde 30'iara varan oyla toplaya- cağı" biçiminde özetleniyor. Bu nedenlerle Necmi Hoca'mn parlamentoda düşürülmeye "heraçıdan hazır" olduğu öne sürülüyor. Necmi Hoca'mn zarzoryakaladığı iktidardan par- lamenîoda uzaklaştınlmayı ya da istifayı kabul et- mesi?.. B u savı içeren senaryo, bellekleri hareke- te geçiriyor ve anılar ta 31 Aralık 1977 gününe uza- nıyor: O gün ikinci MC hükümeti, güvenoyuyla karşı karşıya. Oylama sürüyor. Oylamayı izleyen ve so- nucu gören eski Başbakan Demirel. iktidar ortağı yardımcısı Necmi Hoca'ya "Düşüyoruz" diyor. Hoca sakin "Hayır" diyor, bana söz verenler var". Hükümetin düşmeyeceğinden kuşku duymu- yor. Yerinden kıpırdamıyor. Bir süre geçiyor. Demirel: "Hoca, sana söz veren- ler de ret verdi, düşüyoruz." Hoca: (Hâlâ) "Gitmeyiz, düşmeyiz!" Sonuç a/ınıyor. Hükümet düşüyor. Hoca hâlâ Meclis'teki Bakanlar Kurulu sıralarında, kalkmıyor. Demirel, "Kalk Hoca, kalk. Düştük!" diyor. Bu anı, orta sağdaki son senaryonun ne kadar anlamsız. hele Necmi Hoca akla gelince ne denli geçersiz olduğunu kanıtlıyor. Hoca, bir kez iktidarı yakalamış. Ne olursa olsun, skandal, hakaret, içte dışta yörünge sapmaları... Hiçbiri nzasıyla istifa kurumunu anımsayarak kol- tuktan uzaklaşmasmı sağlamaz, sağlamıyor. Ya Hoca basını Ne var ki, köktenci basında biryandan Hoca'mn parlamenter oyunlarla "iktidardan uzak!aştırılması", beri yandan da örneğin laiklik bahane edilerek "RP'nin darbeyle sılinmek istenildiği" durmadan iş- leniyor. Bakınız üç beş gün öncesinden taze örneklerden birine: (Başlık) "Demokrasi tatile mi çıkıyor? Uzun bir siyasal kaos döneminin ardından kuru- lan REFAHYOL hükümetine karşı, daha çok siya- set dışı aktörlerin öncülüğünde yeni bir kuşatma harekâtı başlatılıyor. Kuşatmanın birinci ayağını, askeri ve sivil bürokrası ile patronlar ve Amerikan eksenindeki dış aktörler oluşturuyor. 'Gizli iktidar.' İkinci ayağını ise sivil inisiyatifi tümüyle dışarıda bırakan yeni 'ara rejim' arayışları oluşturuyor." Bir başkası: "Şimdi 'ordu - medya - bürokrasi' üçgeni olarak tezahür ettiği ileri sürülen sulta, iş- tahı kabarmış şekilde ülkemizin ufuklannı karart- makla meşgul." Son örneklerden: "Şu sıralar Türkiye 'de halkı kır- baçlama modası egemen. Halka 'laiklik terbiyesi' vermek isteyenler kırbaçlarını vınlatıp duruyorlar: 'Döverim ha!'" Orta sayfalardan: "Bugün siyasetdışı merkezler- de yazılan senaryo, hiç de masum bir siyasal mü- cadeleyi içermiyor. Öncelikle temel hedef Refah Partisi'ni iktidardan uzaklaştırmak. Esasamaç, ön- ce Refah'ı indirmek." Bir başyazıdan: "Ana amaç Refahlı hükümeti çö- kertmektir. Laiklik bunun maskesidir. Asker, gerili- mi tırmandırmak için kullanılmak istenen malze- medir." "Hükümeti Devirme Teknikleri" başlıklı yazıdan: "Acaba askerler, gerçekten laiklik ve Atatürkçülük tehlikede olduğu için mi seslerini yükseltiyorlar? Yoksa 'hükümet devirme' operasyonunun planlan- masında bir biçimde ilgileri var da onun için mi?" Orta sağın biraz daha sağındaki gazeteden: "Or- tada folyok yumurta yokken, henüzüçaylık bir hü- kümetin icraatını beğenmeyip de darbe hazırlığı- na girişenlerolabileceğinıinsanın aklı kabul etmek istemiyor." RP organı Milli Gazete, son günlerdeki söylem- lerin gerçek "mucidini" çok veciz biçimde şöyle özetliyor: "Medya darbe ç/ğırtkanı." Ya asıl çığırtkanlar? Milli'ye göre, sütten çıkmış kaşık! Silahlı Kuvveder Kariı • Baştarafı 1. Sayfada almıştır. Tiirk Silahlı Kuv- vetleri. bugüne kadar iç po- litikanın dışında kalmaya özen göstermiş olup bundan sonra da iç politikanın dışın- da kalmava devam edecektir. Tiirk Silahlı Kuvvetleri'ni iç politikanın içine çekmeye mattıf bu gibi haber ve yo- rumlar, maksatlı ve hayal üriinüdür. Kamuoyuna say- gıyla duyuraJur." Haftaİık Aydınlık dergisi- nin dünkü sayısmda yeralan bir haber-vorumda. Genel- kurmay Başkanlığı'nın. Cumhurbaşkanı Demirel 'e. "muhtıra" düzeyine \aran birmektupla rejim uyansın- da bulundueu iddia edildi. Haberde. 25E\lü\ 1996 ta- rihinde Cumhurbaşkanı De- mirel"e sunulduğu ileri sü- rülen mektupta. RP-DYP or- taklığı sürecinin ele alındığı. RP yöneticilerinin çıkışla- nndan duyulan ka\gı dile getirildikten sonra. parla- mento ve hükümete u tarihi sorumluluk" düştüğü belir- tildi. K.4DIKÖV 3. ASLlYE HLKLK HÂKİMLİĞİ'.NDEN Sa\ı: 1996 330 Feriha Emel Uyguray tarafından. Maçka Me> danı No: 30 Beşiktaş fstanbul adresmde mukim Duygu Uyguray (Sürakar) ale\hine açılan \asiyetnamenın tenfizi davası sonunda: Davalının adresi tahkikata rağmen bulunamadığından ılanen tebiigat yıpılmış olup. 9.9.1996 tarihli oturumda; Kadıköy Noterliğfnce tan- zim oiunan4.2.1983 tanh \e9042 yevmiyenumaralı mu- ris Ali Cabir Uyguray'ın el yazısı ile tanzim e> ledigi va- si\etnamesınin aynen tenfızıne. 396.100 Iira ileharcı ile 4.000.000 Iira ücret-ı vekâletin davalıdan alınarak dava- eıya verilmesine. karar verilmiştir. llan tarıhinden ıtibaren kanuni süre içinde temyiz edil- medığı takdirde hükmün kesınleşeceği tebliğ yerine kaım olmak üzere ılan olunur. 1.10.1996 Basın: 110042 Kaddafî ıleıı saygısızbk • Baştarafı 1. Sayfada Tek tesellilerinin, RP"nin ıktida- ra gelmesi olduğunu kaydeden Lib- ya lıderi, bu partinin Araplar ile Türkler arasındaki tarihe sahip çık- tığını söyledi. İslam dinini Avru- pa'ya Türklerin yaydığını hatırlatan Kaddafi. Türkiye"nin İslam dinini götürdüğü ülkelere karşı tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu sa\ unur- ken bu ülkeleri Bosna-Hersek. Ko- sova. Arnavutluk ve Bulgaristan olarak sıraladı. Bu tanhe yalnızca RP"nin sadık kaldı^ını iddia aden Kaddafi, "Türkiye islam olmasa>dı tarihteki yeri ne olurdu? İslam tari- hini alırsak bir tarihi kalmıyor" di- ye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, "Sel- çuklular'ı. Selinı'leri Falih'i inkâr ettiğjni" öne süren Kaddafi, "Yal- nızca RP etmemiştir. RP, Tiirki- >e'nin geçmişiyle bugününii bağla- mak tsteyen bir partidir. Ben. biitün Tiirk vatandaşlannı RP've katılma- lan için teşvik ediyorum" dedi. Türkiye'nin geleceginin "NATO ü\esi olmakta. Kürtlere eziyet çek- tirmekte değil. asaletinde ve geçmt- şinde bulunduğunu" belırten Kad- dafi. "TürkJerin gerçek müftefikle- ri Araplardır" diye konuştu. Lib>a pazarlarını Türkiye'ye açtıklarını belirten Kaddafi. "lOÖşirket 14mil- yar dolariık işyapmış. ABD'ye mey- dan okuyorum, Tiirk halkı bu ra- kamlara rvi bakmalı. MenfaatArap- larla mı, fsraille mi?" diye konuştu. Libva lideri Muammer Kadda- fi "den sonra Başbakan Erbakan açıklamalarda bulundu. Libya ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğu- nu belirterek sözlerine başla>an Başbakan Erbakan. halklararasında inanç birliği olduğunu söyledi. Lib- ya"da Kaddafi ile başlayan kalkınma hamlesinde Türk müteahhitlerinin çok büyük katkılan olduğunu anla- tan Erbakan, "Müteahhitlerimi/. ikinci vatanlan telakki cderek Lib- ya'nın imarı için canla başla çalış- mışJardır" diye konuştu. Türkiye'nin Libya'ya konan "haksızambargo"nun kaikması için canla başla çalıştığını belirten Er- bakan, "Çiinkü iki ülke kardeştir. Birbirlerinin en yakın dostudur" de- di. Libya Başbakanı'nın kendisiyle görüşmesinde hertürlü terörün kar- şısında olduklannı belirten Erba- kan. "Terör, insanhk suçudur. Terö- ristler bilhassa Kürt kardeşlerimizi katlediyor. Bunlann temel zihniyeti, ateist ve komünist zihnjvettir. Kök- leri dış kaynakJıdır" dedi. Türki- yede bir Kürt meselesi bulunmadı- ğını vurgulayan Erbakan. "Sadece terör meselesi vardır. Bu hareket kı- sa zamanda son bulacaktır" diye ko- nuştu. Erbakan. açıklamaları sırasında Batılılann Türkiye">'i bölmek iste- diğini belirtti. Başbakan Erbakan. Iran ve Mısır ziyaretleri sırasında bu ülkelerin te- röre karşı birlikte çalışma sözü ver- diklerini de hatırlattı. Batılılann Libya'yı terörist ülke olarak adlan- dırdıklannı anlatan Erbakan. "Bu bir propagandadır. Biz biliyoruz ki, Libva terörist faaliyetlerin karşısın- dadır. Terörden en büyük acıyı çe- ken Libya'dır" dedi. Erbakan \e Kaddafi, basın top- lantısından sonra yeniden birarava gelerek 2.5 saat süren bir görüşme vaptılar. Başbakan Erbakan ve be- raberindekiler. görüşmeden sonra TSİ 04.30"da Sirt'ten Trablus'a dön- düler. Bu arada Dev let Bakanı Abdullah Gül. gazetecilerin, Kaddafi'nin "Ortadoğu'da bir Kürt devletinin" kurulmasına ilışkin sözlerini hatır- latmalan üzerine. "Gelirken Kad- dafi'nin böyle bir şey söyleyebilece- ğini düşünemezdik. Bunlar deli saç- masıdır" dedi. Gül. birgazetecinin Başbakan Erbakan'ın konu^masın- dakı jTimuşak üsluba dikkat çekme- si üzerine de. "Terbiyesizliğe terbi- vesizlikle mi cevap vermek lazım?" diye konuştu. Görüşmelere ara \erildi Bu arada Başbakan Erbakan baş- kanlığındaki Türk heyetiyle. Libya Başbakanı Abdülmecid El-Gaud başkanlığındaki Libya heyeti ara- sında yapılan resmi görüşmeler. or- tak bildirideanlaşma sağlanamama- sı üzerine bir süre kesildi. Heyette >er alan RP milletvekili Hasan Hüseyin Cevlan. Başbakan Erbakan"ın. Libya lıderinın önceki günkü konuşmasından sonra "PKK, terör örgütüdür ve bu örgü- tün her tiirlü terörünü reddediyo- ruz, takbih edivoruz" ibaresınin ya- yımlanacak ortak bildiride yer al- masını istediğıni bildirdi. Ceylan. bu ifade ortak bildiride geçmezse Erbakan'ın diğeranlaşmalan imza- lamayacağını kaydetti. Bu ta\ır üzerine Libva tarafının "muhalefetinden geri dönmeve"' başladığını anlatan Ceylan. Başba- kan Erbakan'ın nıetne konulması teklif edilen "Türkiye'nin komşu- larıyla birlikte PKK teröriine karşı vermiş olduğu mücadeleyi savgnla kabul eder" ıfadesıni de hafif bul- duğunu söyledi. Ceylan, ortak bildiriye söz konu- su ifadenin konulmasına Libya tara- fının karşı çıkması üzerine Başba- kan Erbakan'ın "BunJarbizimdeğiL sizinmeseleniz**dediğinideaktardı. Hasan Hüseyin Ceylan. Başbakan Erbakan'ın Libya Başbakanı ve he- yetteki diğer bakanJan sert bir dille kınadığını da kaydetti. Daha sonra Başbakan Erbakan"ın, Libya tarafı- na kısa bir süre daha mühlet vererek görüşmelerden çekildiğini anlatan Ceylan, Başbakan'ın. Türkiye'nin istediği ifadelerin metinde yer alıp imzalandıktan sonra kendisinegeti- rilmesini istediğini, aksi takdirde valizlerinin hazırlanması talimatı verdiğini bildirdi. Yaklaşık 12 saat süren bildiri krizi Libya'nm "terö- rün her türlüsiinü kuııyoruz" ifade- sıni ortak bildiriye koymasıyla aşıl- dı. Görüşmelerde Libya'nın Türk müteahhitlerine borçlu olduğu 160 milyon dolar konusu da çözüme bağlandı. Buna göre Libya borcu- nun 40 milyon dolarını peşin olarak ödeyecek. Gelişmeler üzerine dün Nijerya'ya geçmesi gereken Erba- kan. ziyaretini bugüne erteledi. Öteyandan Erbakan'ın Libyage- zisine katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı RecepKınş, Libya Dev- let Başkanı Muammer Kaddafi'ye iletilmek üzere bir mektup yazdı. Kınş. Kaddafi'nin Başbakan Nec- mettin Erbakan'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalan eleştire- rek bu sözlerin Türk mılletini kırdı- Sını ve üzdüeünü ifade etti. 6 Erbakan hemen istifa etsin'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Libya Dev let Başkanı Muammer Kaddafi'nin Başbakan IN'ecmettin Erbakan'ın ülkesini ziyareti sıra- sında Türk dış politikasını eleştir- mesi ve "Ortadoğu'dakigüneşinal- tında Kürt milleti de yer almalıdır" ifadesini kullanmasına tepki yağdı. Başbakan Vekili Tansu Çiller. Kad- dafi 'yi "Herkes ayağını denk alsın. dostlardostluğunu bilsin" diye uv ar- dı. Çiller. "Türkiye'nin tek bayrağı, tek milleti vardır. Can veririz, çakıl- taşı vermeyiz; gerisi vız gelirvız" de- di. Kaddafi'nin sözlerini. hangi ko- şullarda, ne amaçla söylendiğini araştırdıklannı belirten Çiller. "Kim ne derse desin, biz yolumuzda düm- düz gideriz" görüşünü dile getirdi. "Tükürdüğünü yalamalı' Mesut Yümaz ise "O adanı. o la- fını yalayıncaya, geri aJıncava kadar, tükürdüğünü yalayıncaya kadar Türkiye'nin hiçbir başbakanının oraya gitmemesi lazım. O adanı. o- nun avağuıa gitri. buna müstahak" değerİendirmesini yaptı. CHP Ge- nel Sekreteri Adnan Keskin de Er- bakan "ın gezisini yanda keserek ül- keye dönmesi \e istifa etmesini is- tedi. Çiller. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le yaptığı haftalık olağan görüşmeden çıkarken gazetecilerin Kaddafi'nin sözlerine ilişkin soru- lannı yanıtladı. Çiller. "Biz hiçbir yerde Kürt yoktur demiyoruz. Tür- kive'de, Irak'ta Kürtler vardu*. Ama iki şeyi sövlüyoruz: Türkive, herke- sin hakiarına saygüıdır" dedi. Çiller, "Böyle bir dönemde Baş- bakan'm Libva'va giderek Kaddafî üe görüşmesi dış politikada zaafîvet varatmı_vormu''şeklindeki birsoru- >a ise "Türkiye'nin bu konuda na- sıl cevap verdiği, nasıl etkUendiği önemli"karşılığını verdi. Dış politika konusunun iç polıti- ka malzemesi yapılmamasını iste- yen Çiller. "Bu konuda gerekli ce- vaplar verilir ve ben şu anda bu ce- vabı veriyorum" dedi. Türkiye'nin geleneksel. bilinen dış politikasın- dan taviz vermeyeceğıni ve bunun kararlılıkla uygulandığını kaydeden Çiller, Libya'ya daha önce kendisi- nin de gittiğine dikkat çekti. Erba- kan'ın Libya gezisine ABD ve bazı ülkelerin tepki gösterdiği yönünde- ki bir soruyasinirlenen Çiller. "Tür- kiye bagunsız bir ülkedir. Türk dış politikası kimsenin ipoteği altında değildir. Türk Başbakanı, istediği her yere gider. Daha önce Libya'ya ben de gittim, doğru yaptım. Cum- hurbaşkanı İran'a gitmiştir, doğru yapmıştir. Türkiye bu konuda kim- seye hesap vermek zorunda değil- dir" görüşünü sav undu. Çiller, Ekonomik Kurul toplantı- sı sonrasında birgazetecinin "Kad- dafi'nin sözieri MehmetAğar'ı hak- lı çıkarıyor mu" biçimindeki soru- suna. "Dışişleri konusunda Dışişleri Bakanlığı gerekeni >apmıştır. Oraya bazı meselelerin halli için gittik. O haklıysa bu h«ksızdneme\iz" > anı- tını verdi. 'Mesul değiliz' RP'nin büyük kongresi için radi- kal tslamcı örgütlenn temsilcileri- nin çağrılması konusundaki bir so- ruya ise Çiller. "Hükümetortağı bir partinin vaptıklarından, diğer parti mesul değildir. Bizim daha önceki hükümet ortakianmızın da kongre- leri oldu. bu bizim dışımızdadır. Biz hükümetin icraatlarından sorumlu- vu?" karşılığını verdi. Mesut Yılmaz ise "teröristdikta- tör*' diye nitelendirdiği Kaddafi'nin Türkiye'ye akıl vermeye kalkması- nın tek nedeninin Erbakan'ın gafle- ti olduğunu söyledi. Yılmaz. şunla- n söyledi: -Kaddafi. Türkive'de Kürtdev le- ti kurulması gerektiğini soylemiş. Bunu, yanında Türkive'nin başba- kanı varken söv lüyor. Ama o buna müstahak. Çünkü adanı bize haka- ret etti, küfür etti." CHP Genel Sekreteri Adnan Kes- kin de Mısır ve Libya gezisi ile Tür- kiye'nin onurunun zedelenmesine neden olduğu için Erbakan'ı istifa- ya çağırdı. Keskin. "Saym Erbakan, kendi kişisel onurunun çiğnenmesi- ne göz yunıma hakkına sahip olabi- lir, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin havsiyeti veonuru Erbakan tarafın- dan paspas gibi başka devletlerin >ö- neticilerinin ayağının aJtına atıbı- maz"dedi. .. «„ ~ Erbakan'ın gezisini yarıda"kesîp istifa etmesini isteyen Keskin. Çil- ler'in de gaflara. yanlışlıklara maze- ret üretme görevjnden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. ANAP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan. düzenlediği basın toplan- tısında Erbakan'ın bütün uyanlara karşın Libya gezisine çıktığını belir- terek. "Kaddafi, Erbakan'ın gözle- rinin içine baka baka Türk milleti- ne ve tarihine hakaret etmiştir. Şün- di kendisüıe teklifimiz Türkive'ye dönmesin Afganistan'a gitsin" de- di. ANAP Manisa Milletvekili Tev- fikDikerde Erbakan'ın yurtdışı ge- zilerinde Türkiye ve Türk bayrağı- na yönelik saldınlara göz yumduğu için ülkeye dönüşünde yapılacak karşılama törenine, yurttaşların ve resmi kişilerin katılmamalan çağn- sında bulundu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan da "Kaddafî ne derse desin Türkiye bu yapısıvla yo- luna devam edecektir. Türkiye'nin verilecek bir tek çakıltaşı yoktur" açıklamasında bulundu. Taksim'de arbede: 100 gözaltı • Baştaraft 1. Sayfada Oncü Yurtsever Gençlik. Azadiya VV'elat v e Alternatif Toplum dergile- ri tarafından Taksim Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek kitlesel basın açıklaması için Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi ekiple- ri geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Atatürk Anıtı'nın önünde oruran 5 kadar tufuklu annesinin po- lis tarafından uzaklaştınlmasından sonra Sıraselviler. Tarlabaşı. Harbi- >e ve Beşiktaş istikametinden yüz- lerce kişi bir araya gelmeye çalıştı. Hazırlıksız vakalananpolis. Istik- lal Caddesi'ni vayalara kapatırken, gözaltılar için otobüs ve takviye kuvvet istedi. Polis. Sıraselviler Caddesi 'nden gelen gruba müdaha- le edince grup ara sokaklara kaça- rak dağıldı. ancak bir süre sonra tek- rar birleşerekTaksim'e doğru yürü- yüşe geçti. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen bin kişilik grup. "Sus- ma.. sustukça sıra sana geleeek". "Diyarbakır şehitleri öJümsüzdür" yazılı pankart ve dövizleri açtıktan sonra "Devrimci tutsakJara özgiir- lük", "Cezaevlerindeki devlet terö- riine son" sloganları atarak basın açıklaması yapmaya çalıştı. Takviye alan polis. göstericilere coplarla müdahale etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken oturma eylemi yapan kadınlarda coplardan nasibini aldı. O sırada kaçmakta olan bir grup. The Marmara Ote- li'nin giriş kapısına ve yazar Onat Kutlar \ e arkeolog Yasemin Cebe- novan'ın bombalı saldında öldüğü Opera Pastanesi 'ne molotof koktey- li ve taşlı saldında bulundu. İçerde- ki turisrler. büyük bir faciayı kıl pa- yı atlatırken yaşadıklan şoku uzun süre üzerlerinden atamadılar. Polisin olay yerine panzerleri sür- mesi üzerine grup. içi tamamen do- lu belediye otobüsüne molotof kok- teyli attı. Molotofkokteylleri otobüse isa- bet etmezken içındeki yolcularkor- kuya kapılarak kaçtı. Molotof kok- teyllerinden biri Mehmet Elbecer adlı bir yurttaşın üzerine geldi. Bir anda tutuşan Elbecer, ceketini çı- kararak kendisini kurtarmaya çalış- tı. Eli. yüzü ve saçları >anarak ya- ralanan Nfehmet Elbecer. gazetecı- ler tarafından hastaneye kaldınldı. Ara sokaklara kaçan gruplarla polisin kovalamacası sonucunda. bazı dükkân ve bankalann camlan kınldı. çiçekçilerin tezgâhlan dagıl- dı. Polis. mevdanda kalan küçük gruplan dağıtmaya çalışırken fotoğ- raf çeken gazeteciler de cop. tekme ve yumrukla uzaklaştınlmaya çalı- şıldı. Müdürlerinden "Hiçbir gaze- teciji burada istemiyomm. Gazete- cileri meydana sokma>ın" emrini alan polis memurları, gazetecileri döverek bazılannın gözlüklerini kır- dı. makinelerineel koymaya çalıştı. Göstericileri dağıtan polis, aralann- da HADEP yöneticilerinin de bu- lunduğu yaklaşık 100 kişiyi gözal- tınaaldı. Nevşehir E Tipi Cezaevi'nde te- rör suçundan kalan 100 PKK'li tu- tuklu ve hükümlünün dönüşümlü ve süresiz olarak başlattıklan açlık gre- vi 4. gününe girdi. Nevşehir E Tipi Cezaevi'nde kalan 93 PKK. Dev- Sol ve TlKKO davasından hüküm- (Fotoğraf: ALPER TLfRGUT) lü ve tutuklunun Dıvarbakır Ceza- evi'nde 11 kişınınölümü ilesonuç- lanan olayı protesto etme ve Adalet Bakanlığı tarafından son yayımla- nan genelgenin iptali için perşembe günü başlattıklan açlık grevi eyle- mi sürüyor. Nev şehir Cumhuriyet Başsavcısı Metin Yücel. 93 tutuklu ve hüküm- lünün bugün sona ermesi beklenen açlık grev inin yanı sıra PKK da- vasından tutuklu ve hükümlü 7 ki- şinin başlattığı süresiz açlık grevi- nin devam ettiğini söyledi. Tutuklu ve hükümlülere su ve İimonlu su v e- rildiğini belirten Metin Yücel, ey- lemcileri bu erevden döndürmek ıçın her turlu ınsanı gırışimin yapı- lacağını bildirdi. Diyarbakır Cezaev i "nde ölümler- le sonuçlanan olaylar, TBMM İn- san HakJan Komisyonu"nun bugün yapılacak toplantısında ele alınacak. Komisyonda Diyarbakır Ceza- ev i'ndeki olayların yanı sıra Çanak- kale ve Erzurum cezaevlerindeki açlık grevleri de ele alınacak. Herüç cezaevi vle ilgili bir inceleme heyeti oluşturulması tartışılacak. HADEP Istanbul î_l Başkanlığı. o- laylar sırasında Ümranive ilçe örgütü üyesi Şahin Yüdırun'ın po- lis kurşunuyla yaralandığını açık- Iadı. Sulu kar luruftul G U N D E M ML-STAFA BALBA1 B Baştarafı 1. Sayfada su'nun Emery Lumumba'sıyla devam edebiliriz... Bu karşılaştırma 20. yüzyılın ikinci yarısına ait. ilk yarısıyla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz: Yüzyılın başında Afrika ülkelerinin pek çoğu ba- ğımsızlık savaşı vermeyi denediler. Ancak başara- madılar. Anadolu ise girişti ve başardı. Afrika halklarımn çoğu 1950'lerden sonra devlet kurdu. Ama devlet kurmakla ulus olmak aynı şey değildi. Afrika'dan "sorun ekerek" ayrılan emperyalist ül- . keler, yeni kurulan devletler kendi içlerinde anlaşa- mayıp yardım isteyince, kısmen de olsa geri geldi- ler... Peki Türkiye'nin yaptığı çok mu önemli? Devleti 1920'lerde kuracağına 1950'lerde kurardı... Çok önemli... Konunun bu yanım sonraki günlere bırakıp, bu- günle devam edelim... Afrika'nın gündemdeki yönü Erbakan'ın gezisi. Apar topar, seyahat acentesine son dakika rezer- vasyonu yaptınr gibi sefere çıkıfıyor. Hangi ülkeler olursa. Denk gelmeyen dışarıda kalsın, uygun ola- nı koy sepete... Gezi için zar zor randevu alınan Mı- sır, resmi karşılama ve uğurlamada Türk bayrağını göndere çekmemiş, üzülme! Kaddafi, Türk heye- tinin yanında Türkiye'ye hakaret etmiş, dert etme! Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Preto- ria'da, bölgenin havasını koklayınca anlaşılıyor ki, Türkiye bugüne dek, hatları net bir Afrika politika- sı izlememiş. Durum böyle olunca, iş son dakika gezisi kadar ayağa düşüyor. Yazının başında vurguladığımız, yüzyılın başına ilişkin benzerlik, "ortak birpayda" olabHirdi. Cezayir örneğinden başlamak üzere, Türkiye, Af- rika'daki ulusal bağımsızlık hareketlerine "ABD dürbününü" ters çevirip bakmak yerine. kendi ta- rihinin gözlüğüyle bakabilseydi, durum bugün çok daha başka olabilirdi... Afrika'daki ulusal bağımsızlık hareketlerine ilgi- sizliğimizin sonuçlanndan biri, Mandela'nın Ata- türk ödülünü reddetmesi... Kaderin cilvesine bakın ki, ulusal bağımsızlık mü- cadelesi veren bir kişi. bunu 73 yıl önce başaran kişinin adını taşıyan ödülü reddediyor. Neden? Türkiye, Mandela ile her şey bittikten sonra ta- nıştığı için... Burada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tanıştı- ğım bir meslektaş, anlamlı bir gülümseme ile şunu sordu: - Bu ödülü daha önce kimlere vermiştiniz? Avrupa ülkelerinin çoğu. yıllar önce Mandela'nın liderliğindeki AfrikaUlusat-Kongresi (ANC) iletema- sa geçmi|. K/mi resmen fânımış, kimi tanımamış, ama çaktırmadan yardım etmiş... Afrika'nın özellikle son 300 yılı, insanlığın "alter- natif tahhini" oluşturuyor... Türkiye'nin önüne sık sık konan faturalardan bi- ri şu: - Yüzyılın başında, ilk sırada Ermeniler olmak üzere ne kadar insan öldürttünüz? Bu soruya duygularla yanıt verilmez. Tarih bilgi- siyle, araştırmayla yanıt verilir... Türkiye olarak hemen ulusal duyguları kabarta- cağımıza, soruya şu soruyla karşılık versek: - Geçen yüzyılı bir tarafa bırakahm, sadece bu yüzyılın başından ortasına kadar Afrika 'da kaç mil- yon insanı katlettiniz, katledilmesine katkıda bulun- dunuz? Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Hollan- da'ya, Ingiltere'den Italya'ya kadar kimse bu soru- nun altından kalkamaz. Isyanlarda öldürülenleri bir yana bırakalım... 1906-1907 yılı kayıtlarına göre, Batı Afrika'nın zen- ginliklerini kuzeye taşıyacak demiryolunun yapı- mında çalıştırılan işçilerden yüzde 20'si öldü... Sözün kısası Afrika, üçü Müslüman, beşi değil, geçerken uğra, dönerken selam ver diye bakılacak bir coğrafya değil... 1950'lerde kaçırdığımız tren de böyle yakafan- maz... Erbakan'ın gezi programında Güney Afrika da vardı... Olmadı... Hoca burayı niçin istemiş olabilir? Para birimini anımsatalım... Rand... Üçok laiklik • Baştarafı 1. Sayfada anma töreni düzenledi. CHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Birgen Keleş, yaşa- mını bilime ve Atatürk ilke- lerinin korunmasına adavan Bahriye Üçok'un. laikliee karşı olan akımlann ne ya- pabileceklerini önceden gösterdiğini söyledi. Keleş. Üçok'un üç önem- li özelliği olduğunu vurgulu- yarak şöyle dedi: "Bunlardan birincisi Ata- türk iJke ve devrimlerine ya- pılan saldınlara karşı duyar- lı olmasıvdı. İkincisi. Kuranj- kerim'i çok iyi bilmesi ve doğru yorumlamasıydı. Üçüncüsü de büviik bir cesa- retle bildiklerini etkili bir şe- kilde topluma aktarmasıv- dı." Keleş. Üçok'un. laikliğe karşı hareketler bu boyutla- ra ulaşmadan ve "Şeriatiste- riz" sözieri viiksek sesle ifa- de edilmeden önce gelişme- leri çok iyi izlediğini kayde- derek. "kendisini öldürerek susturmak isteyenler bilme- Iklirler ki, bu toplunıdan baş- ka Bahriye Üçok'lar çıka- caktır" dedi. CHP Istanbul 11 KadınÖr- gütü"nün gerçekleştirdıği anma töreninde ise Tak- sim'deki Atatürk Anıtfnın önüne çelenk bırakıldı. Atatürkçü Düşünce Der- negi (ADD) tstanbul 11 Mer- kezi ile CHP Kadıköv Ka- dın ve Gençlik Kurulu da Bahriye Üçok'un anısına Dolmabahçe'de birtören dü- zenledi. İzmir Büromuzun haberi- ne göre İzmir emniyetinin geniş güvenlik önlemi aldı- ğı mitingde. Cumhuriyet Alanı' na giren yurttaşlar tek tek arandı. " Yaşasın laik. demokratik Türkiye", "Türkiye laik^r. laik kalacak". "Kahrolsjn şeriat". "CçokJar ölmea", "Hükümet istifa, mollafer .Afganistan'a", "Aydınlaıan hesabını soracağız'' slogiı- lannın atıldığı mitingıje, CHP'nin tzmir milIetveMI- leri Ali Rıza Bodur,Sabri Br- gül ile İzmirli bazı PM ü ^ - leri ve İşçi Partisi pankajtı altında bir grup da katıldÇ ADD den Saddettin DŞ<- kava. Türkiye'nin önündaı- ki seçeneğin bulunduğuîıı. x bildirdi. î CHP L'şak İl Başkanı Fjt- ma Özkumrul da gerici gıjç- lerin bir değil. yüz BahrÂ'e Üçok öldürseler de. karşıfe- nna bin Bahriye Üçok'un çı- kacağını söyledi. Özkumrul. " Dün îran ve Cezayir'de, h]u- gün Afganistan'da yaşanafr- ları istemivorsak, mücadele bo>numuzun borcudur" f i- ye konuştu. J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle