05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EKİM 1996 PA2ARTESİ CUMHURIYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD ve Pakistan desteğindeki şeriatçı örgütün, ülkenin kuzeyini aldıktan sonra komşu ülkeleri parçalamaya çalışacağı öne sürülüyor. Taleban'ın, hâmisi Pakistan'ı da karıştırabileceği belirtiliyor. Pençşir\adisindeçatışmalannşiddetlenmesi u/erine bölge halkı kucaklarında bel)ekkri>legü\enli böli£?lere doğnı kaçmava basladı. if-otoğraf RFL ThKS) E Afganistan'danOrta Asya 'ya B A N Dış Haberler Senisi - Arganistan da Talebjn m ıktıdaıı ele geçinnesı. bu ulkenın komsulan arasın- daka_vgıvlakars.ılandı OzellıkleRusyavedığerba- zı Bağımsiz Devletler Topluluğu (BDT) ıılkelen. Taleban'ın Afganistan Miıırları dı^ında va\ılmacı cnıeller besledığındcn kus,ku]anıvor AFP. Kâ- bıl'dekı sıvasa) gozleıncıleredav jnarak verdığı ha- berde bu kıiijku \e korkuların versız olmadığını bıldırıvor Gozlemcıler. geçen t ııma gunu ba^kent Kabıl'ın en buMik camısinde \aaz \cıeıı Talcban hocanın. hedeflerının Buhara. Seınerkant ve hatta Mosko- va'vı ele geçırmek olduğtmu sovledığıne dıkkat çekı\orlar Go7İemcıIer. bu ıddıanm abartılı \e hayaleı ol- masıııakarsın Taleban'ınbılınen>avılmacıemei- lennı ona\a kovduöunu belırtıvorlar \itekim Ta- leban komutanlan gazereulere vaptıkları jçıkla- malarda siksikdınsizlere(kâfıılere)karşı •cihad" ılan edeeeklerını sovledıler Ozbek general Raşid Oostum'tın elındekı Sa- lang Tunclı Kabıl'ın valnızca ulkenın kuze>ı\le baglantisinısağlanııvor.avnızamandaulkenınfa- cıkistarı. Ozbekistan \e dığerOrta Asva ulkelerı- ne de ana çıkısjnı ohişturııvor Taleban'ın Salang Tunelı'nı almasindan sonra koni'jiı ulkelerden top- rak almava çalisabıleceğ'ı eıddı hır olasilık olarak goruluvor Bu bakımdan Rusva \ebazı BDTulke- lerının korkuiannın haksız oİmadığı belırtılıvor BDT >ardım edebilir Gozlenıcıler. bu durumda BDT ulkelerının Ta- leban ın kuzevdekı rakıplen OzbekGeneral Ras.ıd Dostıım ıle ıınlu Tacık komutan Ahmed Şah Me- sud'a (De\ rık De\ let Ba^kanı Burhancttin Rabba- ni'nın Sauınma Bakanı) askeıı \ardını vapabıle- eeğını belııtıvorbr BDT. General Dostum'la Mınıed \Iesud udes- tekleverek Kuzcv Afganistan'da bırtanıpon bolge kurınak ıstevebılır Bu tasarının gcıçeklestınlme- M Mganıstan'da I9^mda So\\et isgalmm vauıttı- ğı duruııııı andıran bırduıımıun oıta\a <,ıkma>ma yol â\ar AiKak l9.N9da Atganıstan ı basiomındeteıket- ıııek /orunda kalan Rıisva vem bır seıuvene atıl- madan OIKC herlulde t,ok dusuneeektır Avııca Rusva Atganistan a mudalıale ederse Taleban ı destekleven \BD ıledoğıudan siırtU'?mevegıımıs. olacaktır Rusva \e BDT ulkelerı Ahıııed Mesud \e General Dostum'a sılalı vardımı yaparsa \BD de bır zanıanlar SSC B'\e karşı mucahıtlere •>ıhh Eski sovyet ülkelerinden yardım alma' Ozbek lidere uyanDış Haberier Senisi - Afganistan da ıktıdarı ele geçıren şenat >anlısı Taleban orgutu ulkenın kuzcv ını elınde tutan Ozbek lıder \bdül Rasit Dostumıı sert bırdılle uvardı BDT nın oneekı sıun vjptığı "müdahale u>ansını"cıddıve almavan Taleban guçleı ının ulkenın kıızevındekı Penç^ır Vadisı'nde hukunıet bırlıklenne kars.ı baslattığı saldın tum siddetıvle suruvor Taleban vonetımının Dı^lerı Bakanı Molla MuhammetGaustaratından \apilan açıklamada General Dostıım. ~\a kendilerme katılması >a da sa\aşma\a dt\arn etmesi, ancak sınır komşusu olan BDT ülkelerinden asla \ardını alnıanıası" \olunda u\arıldı taleban'ın bu aviklaması 3 gun once K^ızakıstan ın ba^kentı Alnıatı da toplanan BDT lıderlennın Taleban a *kuze\e ileriersen müdahale ederiz* u\ arısi uzenne > apıldı Afganistan'da \onetımı ele geeıren Taleban'ın kuze\e doğru ılerle\işı Ona As\a cumhumetlen ıle Rui>a'\ı tedırgın etmıstı Gaus "BDT'nin hu ınansı hem birtehdit hem de bizim içışlerimi/e müdahale etmektir. Tıpkı Afganistan'ı harabe>e donduren Sov>ef işgali gibi bugun de Rus\a \e BDT'den emir alan >a da onlaria işbiriiği vapanlar biı\ uk bir tarihi \anlış \apmıs oluriar" dedı • Pençşır Vadisı'nde çatışmalar sürerken. Taleban.General Dostum'a. "Bizimle ıster anlaş. ister sa\aş. ama sakın dışarıdan destek arama" dedı. Ancak daha sonra N'apıtan Taleban aeıklamasmda. hıçbır tehlıke olıı^turmadıklannı anlatmak uzere Orta As_\a (.umhurıvetlenne temsilcı sıondenleceüı bıldınldı Penç^ir'de çatışmalar Bu arada BDT nın u\arisina karsin Afganıstan'ın kuzcvıııdek? sinıtejık Peıit,^tr Vadısı'nın gınş kesımınde Taleban guvlen ıle de\rık hukumete bağlı bırlıkler arasinda çatı^ııubr tum ?ıddetı_\le Miru\or \adının gınşjne doğru ılerlesen Taleban guelennın. de\nk De\let Baskanı Burhaneddin Rabbani nın vıg kolu Ahmed Şah Mesud'a bağlı bırlıklenn bıranda kar^ı vildııısi\la tuzağa dıistııklerı bıldırıldı Taleban koıııutanı Molla Abdul -Satar "Düşman \oldan bi/e doğru ileriedi" >eklınde konustu Bu arada Taleban guçlerıvle bırlıkte Pencsır \adısı nın ıçlerıne doğnı ' kılonıetre kadar ılerleven bır grup \abancı basin nıensubu \olun bır aııda voğun makınelı tutek ate^ı altında dınanııtlendığmı belırmler Ağırsılahlann kullanıldığı eatı^malar sirasında sa\aş helıkopterlerınden acılan ate^le \adı gırı^ının bloke edıldığı belırtıldı Bu arada. Taleban'ın denetımındekı Kâbıl Radvosu. çok sa\ıda de\nk hukunıet askennın Penç^ır \adisi nden kaçarak teslım olduklarını ılen surdu Şah Mesud'ıın elindeki Pençşir \adisinde çatışmalar siırüvor. gonderdığı gıbı sımdı de Taleban'a sılah vardımı vapabılır Bovlecegozlemcıleregore !9 >uz\ılda empcı>alı\tde\ letlerarasinda Atganıstan'daoyna- nan "bu>uk o>un"' bır kez daha sahne>e konmuş olabılır Pakistan parçaianabüir Ote \andan The Economistdergisi. Pakistan ta- rafından desteklenen Taleban ın. Pakistan'ın par- v'alanniasına \ol aı,abıleeeğını bıldırışor Dergı. Taleban ın buvıık coğıınlukla Pathanlar'dan (Pes- tıı)olu>tuğunu belırterek >o\ le dısor -ftikistan'da da nnemli bir Pathan lopluluğu \zr. Eğer Taleban, Mfjanistan'da guçlenır \e tum ulkede denetim sağ- la\ abilirsc. Pakistanlı Pathanlar da. Sindliler \ a da Pcncaplılaria biriikte\aşamak\erine Afganistanlı kardeşleri) le birieşmo i teaih edebilirier." LEBED Tacikistan'da gözleri var Dış Haberier Senisi - Rusva Llusal («ıneıılık konse>ı Sekreten Aleksander Lelied. Afganıstan'da Talcban bırlıklerıııııı Ozbek ve Tacık sinırlarıııa doğıu hareketlennıesinın. Tacıkıstanın bır bolumunu Afganistan'a katnıa m\etlcrının ılk adımı olduğunu so\ ledı NATOıuın merkezı Bıuksel'e duıı gelı_n Lebed. Afganistan dakı durumun gcrgınhğını koruduğunu so\ledı Baıkse! Ha\aalanı"nda gazeteeıiere açıklanıada bulunan Lebed \ ATO ıle Rus\a arasındakı ılişkılerın ele alınması beklenen goaısmeler oncesınde. \tganistan'dakı dıırumtı \e bolgedekı gergııı durumu dıle getırdı Lebed \tganistaıı"da. asırı dıncı Taleban orgutunun baskent kabıl dahıl. ulkenın uçte ıkısını ele gcçırmesı \e Bağımsiz De\letler topluluöu sınırlan vakınında tehdıt olusturınasi konusunda \aptığı açıklamada "Bölgededururh çok gergin. Çarpışmalar de^am edi\or. O/bekistan \e Tacikistan sınırına doğru harvkctlenmeler \ar. Bu Tacikistan'ın bir bölümıinü \f«anistan'a katmak için ilk adımdır" dedı GAYRİMENKl LÜ\ AÇIK ARTTIR\1A İLAM T.C. KARTAL 4. ICR4 MIDÜRLÜĞL"NDEN Do--\a \ o |W4 ^"1 Ta! Sa[ılnu-ııidLırar\enlenga\nmenkulundcieJı LIIIM kışmeıı c\satı Ipotckbor- cu -.ebebı ıle a>agıda ozellıklerı \azılı ga%nmenkul aı,ık arttımıa \olu\la \atılarak para\a çc\rılcccktır Ga\nnıenkulun tapu ka\dı Satı^ konu^u gavnmenkul Kartal I Bolge Tıpu bn.il Mudurluğu nun kartal ^ ukarı Mahalle ^~M .HİA ^d parseidc ka\ıtiı2 bodrum kat 24 1200 arsa pa\lı llino lu meskendır Ga>rımenkulun ınıar durumıı K-artal Beledı\e Ba>kanlığı Imar Mudurlugu nun 20 > W9> lanh 02- 96 1762 SJMII ımar vaziMnda -~atı> konusu % vaşılı parselın 2^ 2 W~2 2h s |W2 T T h kartal ımar planında B-^ kal 0^0(0 >0) 2 vapılannu^anlanndü koııut\e tıcarel alantııdakaldiiiı bıldınlnııstır Ga\nmenkulun e\ salı Satı^ konı^u ga\nınen- kul kartal ^ ukarı Mahalle ÇarstM mc\kıınde kaın ^ı akacık Cadde^ı ndc nıahall».n I ~ kapıtaı no lu bctonamıa karka^ M-.tenıde ıkı büdrum bır zı.nıın dort ııomu! kaı Inn^j edılnıij Şemma Apjıtmını nın I burunı (tapu kavdııitia ıkıiKi borum 10)6 no lu daırcMdır Daı r e\e gın^te antre kar^ıda balkonlu salon -^agda avdınlıga ba kan muıfak solda bır korıdorda ıkı \atak odaM bamo \e avrıca tmaleı mahallerı me\^uttur Doşemeler antre korıdor muttak karomozaıklc -alon \eodalar ıııarles- lc kaplıdır Nfutfaktatczgah aftı u\tu dolaplan banyodakmet klozct\e la\abo\ar dır Daırc takrıbcn W 00 mctn.kar1 . Mizolçumludur BıııadaMi dcktrık tesıvatı ^ar- dır kalonter \oktur Ga>rınıenkulun kı\nıetı Bulunduğu semt ivindekı \erı ınıaı durumu ın^atarzı ılehalı hazu vazuetı \eı.ı\ardakı daıreahnı K- satım raMçlerı ıle gunun ikti-.Ji.ii kosıılları dıkkate alınarak bılırkı-.iı-e gasrımeııkule 600 000 000 (al- UMizmıKonl TL kı\met takdır tdılnıı^tır Salı>')aı-tljrı: I-Satı:, İS1I 1996 gunu saat 11 00 dcn 11 *0 a kadar kartal 4 kra Daıresı ndeaçık arrtımıj suretıvlc vapıJataklır Bu artfımuda tahmtn edılen kıs- nıetın suzde ^^ ını \eruc,lıanlı alacaklılar \arsj alacaklan mecmuuııu \c vıtismıs raflarını gc^nıek »artı ıle ılıale olunur Bo\le bıı bcdelle jluı ı,ıknıazvı en ı,ok art- tıranıntaalıhudu bakı kalnuk ^ırtı\ ia 2!> ! 1 W9/ı gunua\nı \erde \ca\nı ^aatte ıkın- cı jntımıa\a s,!kanlacaknr Bu arttınııada d ı bu mıktjr elde edılenK-niKve g ı\ rınıcnkul en ı,ok amıranın ta ıhhııdu sjklı kalnıak uzere arttımıa ılaıund ı gctNtcrilt.il nıuddet sonunda en çok arttırana ıhalc edılecektır Su kadar kı <#rttırnıa bedLİının malın tahmm edılen kı\metının vuzde 40 ını bulmaM \e Natı? ısievenın ala«.agına nivhanı olan alaeakların toplaınından tazla oimaM \«. buııdan baska para\a ı,e\ ınne \epa\ lastırma masraflarıni ge^ıneNi lazınıdır Bo\ le lazlabedellealıu (.ıkınazsa ^atı> talebı du^ccektır 2- Arttımma ı>tırak cdeceklerın uhmın edılen kıvniı'tın \uzde 20 M nıspelınde pe\ akı.e-.ı \^\ ı bu nııktar kadar mıllı bır bapkanın lenııııat mck- tubunu \wrmelcri lazınıdır iatı> peMiı para ıledır alı^ı ıstedıgınde 20 gunu gct,- pıemek uzere mehıl \erıiebılır Tellahse reMtıı ıhale pıılu tapu harv \e nıjirjlijrı alıı-ivaaınır Bınkmis \ergıler -Jtı> bedelınden odenır 5 Ipolek-alııbı alat.akhlar- la dıger ılgılılenn )*) hu gj\rımenkul uzcnndekı haklanııı hUNUsı\lc îaız \e nıas- rata daır olan ıddıalarını da\anağı belgclen ıle on be-. gun Kinde tiaıremıze bıldır melerı lazımdır Aksı takdlrde hakları t ıpu MUII ıle Nabıt olm<tdtk<,a pa\ia^nıadan lıarit, bırakıiacaklardır 4- ihalcAı. katılıp d ılıa ^onra ıhale bcıit lını \atirnumak **ur>*ıı\ It. ıhalenın teshrne Nebep oiaıı tunı alıuijr \ e kediieıı tı.kiıt ^Hıklen K-dU ıle -.on ıhale bedth araMndaka tarktan \e dıg«.ı zararlardan \e a\ rit.n tenıerrut îaızın den mutescİNiicn mc»ul olaı.aklardır Ihale tarkı \ e tcıııcmı! taızı a\ rit-j luıknıe hatot kalmakNizm daıremızce tahsıl olunacak bu tark \arsa oncelıkle tenıınat bedelın- den ahnataktır * Şartnanıe ılan taııhınden ıtıbaıen herke-.ın gorcbılmcsi ıçın daıredeaçık olup nıasratı \crıldığı takdırde ı--te\en aİKi\a bır omeğı gonderılebılır 6- Satı^a ıvtırak cdcnlerııı \artnıme\ı gormuj \e mundereı ıtıııı k ıbul etmı> viMİatakları ba^kaLabılgı almak'Ntevenlenn I9V4 S"l Tal Na\ılıdo^NanunıaraNi\- la nıudurlugumu7C başMimıaları ılan olunur 2^9 199b (•) llgılıler tabınne ırtıtak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın IO9S~s ANAMLR ADALET SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN RİMENKULLN AÇIK ARTTIRMA İLAM 1993 * S t Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel: 554 08 04 Satılmasına kaıar \eıılen ga\rımenkulun eınsı kı\ınetı adedı essatı Da\aeılar Fatma Kaan \e arkadaslan vekılı A\ Oznuı Ta\ lan tarafındaıı da\alılar Adenı L laş. Emış Sınanoğlu ve dığeı hıssedarlan ale\hıne av'i- lan taksim ve ızale\ı *u\u davasının. hissedarlar arasinda avneıı taksimı kabıl olmadığından mahkemece »atısına karar veıılen Anamuı Nasiettın Ko\u ^"5 parsel sa\111 32 700 m2'lık 2 derece sıt alanı ıçınde kalmakta ve ımarvonunden ımardisi sahada kaldığı. lıerhangı bu vapılasuıa ınika- nı mevt.ut olmaşıp. tarıına elverişlı tarla satışa eıkanlmiştır Saiiş sartları Muhammen bcdelı 7 252 500 0(10 TL dır Buna dııı ıa- por dosvadadır 1- Satı^. 1111 1496 gunu saat 14 00den 14 ^0 a kadar Anamur Beledıye Salonunda acık arttırma suretıvle vapılaeaktır Bu aıt- tırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde 7 5 ını ve ruçhanlı alacaklıiat xaısa alacakları mecmuuııu ve satıs masraflarını geçmek şanı ıle ıhale olunuı Bo\le bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taalıhudu bakı kalnıak sartıvla21 11 10% Per^embe gunu a\nı beledıve salonunda saat 14 00 te ıkıncı arttırmava cıkanlacaktır Bu amıınıada da bu mıktaı elde edılenıe- rnişse gavnmenkul en çok arttııanın taahhudu saklı kalnıak uzere arttıı nu ılanında gostenlen muddet sonunda en eok antııana ıhale edılecektıı Şu kadar kı arttımıa bedelının malın tahmın edılen kıvmetının v p zde 40'ını bulmasi ve satı^ istevenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından tazla olması ve buııdan ba^ka parava çev ırnıe ve pav la^tırma masraflarını geçnıesi lazımdır Bov le Jazla bedelle alıcı ;,ıkmazsa satı^ talebı duseLek- tıı (Katnıa Değeı \ergisı ıle tapu harcmın 1 2'si -varisi- alıcıva aırtıı ) 2- Antumava ı^tıtak edeceklerın tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 si nispe- tınde pev akçe^ı veva bu mıktaı kadar mıllı bır bankanın tenıınat mektu- bunu vermelerı lazınıdır Satı^. pe^ııı para ıledıı. alıcı ıstedıgınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl veıılebılıı Tellalıveıesiııı ıhale pulıı tapuhaıçve masıatları alıcıva aıttır Bırıkıııış veıgıler satiş bedelınden odenıı 5- Ipo- tek sahıbı alaeaklılaı İa dıger ılgılıleıııı (") bu gav ıımenkııl ıızeı mdekı hak- lanııı. hususivle taızve nıasiata daır olan ıddıalaıını davanagı belgeleıı ıle on be> giın ıçınde daıremıze bıldımıelcrı lazınıdıı Aksi takdırde hakları tapu sicılı ıle sabıtolmadıkça paşlaşmadan lıaııç bııakıLn.akLiHİıı 4- Iha- leve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırınamak suretıv le ıhalenın teshı- ne sebep olan tum alıcılar veketıllen tcklıt cttıklcrı bede! ıle son ıhale be- delı arasındakı farktan ve dığeı zararLırdan ve avriLd teıncım Tjızınden muteseKıleıı mesul olacaklardır Ihale faıkı vc tcmerıut faız. avrıca huk- nıe ha^et kalnıaksızın daıremızce tahsıl oluıueak bu taık. vaisa oiKelık- letemınat bedelınden alınacaktır 5-îjartname. ılan taııhınden ıtıbaren hcı- kesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masıafı verıldığı takdıtde ısteven alıcıvabırorncğı gonderılebılır 6- Satışa ı^tırak edenlerın şartnamevıgoı- muş ve mundeıetatını kabul etmı> savılacakLın ba>kaı..ı bılgı almak ıste- venieım 1 W I 5 savılı dosva numarasivla nıudurhıûumuze basvumıalaıı ilan olunur 25 9 19% (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldıı Basin 109670 Ehiı>etımı ka\bettım Hukumsuzdur T4H4\4 Ç4Ğ1L SATILIK 1993 MAZDA PANELVAN MINIBUS (Hıdrohk dıreksı\on) 0 216 354 50 26 PERŞEMBE SLLH HLKUK HÂKİMLİĞİNDEN Cvas\o 199s «^ Davaı.1 \ebıi hisan vekılı \v Oktav \vdın taratından dâ- vjlılarSalıın trsan Scnıha Ersan Borkurt Ersan Atılav Ersan vt. arkada^larına kar^ı at,ılan ortakhğın gıdonlmesi davasinın vapılan aı,ık sargılaması sırasmda Davjlılar Salını trsan *>e- nılıjlrsjn Bozkurt Eisjn \c \tılj\ Frsjıı ların tum arjmal.ı- rı kaisinadrt-^icnnın bıılunmadıgından tlıvanınnıtehgı vedu- rusiıı ı jjuiunun ı|jnondııvunılnıa--]n ı mahkenıCLekaraı venl- diiinden \ı)ı gt\en dav ııılarııı Perjenıbe bulh Hukuk \lahke- nK^ı nın dtıru^ııı ı salonunda vapılan olan f> 11 1996 gunu sa- at 10 00 da tunı kanıllarını n,eren tn.lgi.len ı'e dunişmada ha- /ıı bulunmalaıı veva kcndılcnnı bır vckıllc tcnisil ottınnclerı ak^ı takdırdo duıuşınanııı vokiuklaıında vapılaı.agı ılancn du- vuıulur Ba-.ni I096S6 ÇORLM ASLİ\ E İKİNCİ HUKLK MAHKEMESİ'NDEN |99s |42 Hakkı Sezcktnırasçılan tarjtından fcmınelbbığı vearkadav 1 iıi alcvhınc ivilan tapu ıptalı tc-t.il davasının vapılan vargılj- m ısi sonuııd ı D>n anın k.ıbulu ıleC orum mcrkcz \ a>tiıjın ko- vu \kı ıı nKvkıınuV' kaın 15" 7 pai^el ^ıvılı tasinınazın tjpusiı- nıın ıp'alı ık O-.ni.in oglu I atıııa dan 1 ' 1929 d lu Hakkı Sı.- zck nın ıs^ıları adına tapuva tesLilmt karar verılmistır Djvalı- lard m Mehnıet \hmet ve Halıt ın adre^leıı bollı olmadığından kararın ı! ıncn tcblığıne karar vcnlmı» olmakla hbu ılanın va- vınıl ındığı tarıhton ıtıbaren |sgun Kindetemvızedılmedığı tak- dırde kararın kesıniesecegı davaiılar Mehnıet Ahmct ve Ha- lıt e karar teblıgı verıne kaımolmak uzere ılancn teblıâ olunur T 9 1996 Basın 109614 POLITIKADA SORUNLAR ERGIN BALC1 Refah Kongresi'nde Sudanlı Konuk Refah Partısı'nın 13 ekımde yapılacak olan 5 Bu- yuk Kongresı ne davet ed'len yabancı konuklar ara- sinda Sudan Parlamentosu Başkanı Hasan El Tu- rabi de bulunuyor Sudan'/n ıkı numaralı adamı ve perde gerısındekı yonetıcısı Hasan El Turabı, hukuk doktoru Hartum'da hukuk fakultesınden mezun ol- duktan sonra Londra ve Pans te eğıtımını surdur- muş Ulkesıne dondukten sonra dekan mılletvekı- lı ve 1979'da adalet bakanı olmuş ikı yıl once de parlamento başKanı seçılmış Turabı, nalen Sudan'da ıktıdarda bulunan "Mıllı Is- lamı Cephe" (MİC) yonetımının ıdeologu Mıllı Isla- mı Cephe, ordunun 1989'da yaptıgı darbe ıle ışba- şına geldı • • • Turabı'nın manevı lıderlığını yaptığı askerı Islamı dıktatorluk, Sudan'da yedı yıldır nefes aldırmayan bır şenat uyguluyor 1994 yılmda, Turkçesı de yayımlanan 'Amenkan News Perspectıves buarterly" dergısınde çıkan bır yazı, Turabı'nın ıdeologu, manevı lıderı ve guçlu ada- mı olduğu rejım hakkında ılgınç gerçeklerı ortaya koyuyordu insan Hakları Orgutu'nun Afrıka'dakı Gozlem Grubu Başkanı Sudanlı Islam bılımcısı Prof An-Naim, Kahıre'den yazdıgı yazıda, Sudan dakı rejım hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunuyor- du El Turabı'yı. Refah Partısı'nın 5 Büyuk Kongre- sı'ne davet eden Başbakan Erbakan ve dıger Re- fahlı yonetıcılerın gozlennden kaçmış olabıleceğı duşuncesıyleyazının bırozetını st'nmayı yararlı bu- luyoruz • • • Prof An-Naım, Dr Turabı'nın kendısını tum Su- danıı Muslumanlar'n temsılcısı olarak gosterdığını oysa Mıllı islamı Cephe nın 1986 dakı son serbest seçımlerde oylann sadece yuzde 18 47 sını alabıl- dıâını anımsatıyor An-Naım. yazısında. ayrıca MlC'nın 1989 darbesınden berı ulkenın Musluman kuzey bolgesmde hâlâ gece sokağa çıkma yasağı ve başkent Hartum da tanklarla olağanustu hal uy- gulaması surdurduğunu vurguluyor Prof An-Naım'e gore MİC 1989'da askerı darbe ıle ıktıdarı ele geçırdıkten sonra ulkenın onde gelen bınlerce serbest meslek sahıbı kamu gorevlısı ve or- du mensubunu ıdeolojiK açıdan sakıncalı bularak gorevden attı Ulkedekı tum yargıçların yuzde 8O'ı alınarak yerlerıne deneyım ve bırıkımı olmayan MİC yanlıları getırıldı Gazete radyo ve televızyonlar, MİC denetımıne alındı Tum okul ve unıversıteler MİC le- ıdeolojısını yaymak ıçın araç olarak kullanıldı Prof An-Naım, "News Perspectıves Quarterly" dergısındekı yazısında "Sudan'da toîalıter bır ıs- lam devletının kurulması ıçın ne gerekırse yapıldı" dıyor An-Naım Sudan "Nufus ve Sağlık Araştırma- sı 'nın", 1990 tarıhlı son raporlanna dayanarak Su- danlı kadınların yuzde 89'unun hâjâ sûnnet edıldı- ğını, ulkenın guneyınde mılyonlarca anımıst Sudan- lının ıkıncı sınıf vatandaş konumuna bıle sahıp ola- madığını belırtıyor Uluslararası Af Orgutu, 1993'te yayımladığı ra- porda, Sudan yonetımını guneydekı Nuba halkına karşı "etnık anndırma ' polıtıkası uygulamakla suç- ladı BM insan Hakları Komısyonu'nun 1994'te ya- yımladığı raporda da Sudan'da insan haklannın cıd- dı bıçımde ıhlal edıldığı belırtıldı ABD'nın •'teronı destekleyen ulkeler" lıstesınde bınncı sırada yer alan Sudan, Mısır tarafından da Musluman Kardeşler Orgutu nu destekiemek v*e şe- nat rejımını ıhraç etmeye çaltşmakla suçlanıyor • • • Refah'ın kongresıne davet edılmesı tasarlanan Hasan El Turabı boyle bır rejımın temsılcısı Askerı darbe ıle ışbaşına gelen Islamı dıktatorlugun sozcu- su Erbakan'ın dun gıttığı Nıjerya da darbe ıle ışbaşı- na gelen muhalıflerı ıdam ettıren askerı dıktatorluk tarafından yonetılıyor Irak bunalımı sırasında "Clinton'/a telefonda ko- nuştum" dıyerek yalan soyleyen bır dışışlerı baka- nı Darbe ıle ıktıdara gelen asken dıktatorluğu zıya- ret eden bır Islamı-askerı dıktatorlugun temsılcısı- nı de Turkıye'ye davet eden bır başbakan Turkıye'nın prestıjı, demokratık ulkelerdegerçı ol- dum olası lyı değıldır Ama Turkıye boyle bır huku- met tarafından yonetılmeye de layık değıldır Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden INDIRIM 16Eylul-16Ekım1996 Taksım Sergı Saionumuza Gehn Kampanya için ayrılan standımızdan Kıtaplarınızı Seçın Adres Istıklal Cad Zaribak 3ok 4 1 Be, oglu Istanbul .Ak Sa; 3t karşısı; Tel 252 *8 81 DEVELİ SULH HUKLK HÂKİÎMLİĞİNDEN 491 Davat.ı Hazınctj'jtındaiıdavalııaı IsnıctCjiıııav vearka- daslan alevlıniL1 aı,ılan tespıtııı ıptalı vc tescıl davasinın va- pılan vargılaması virasiııda veulen jra k.ırarı uv jrııica De- velııkesı Av^epınarkovunde im^paısel kavıtlı ta;>ınma7 ıle ılgılı davada davalılar \ a^ar Gunav Avşeauldunav ve Guneı Gıınav'a adreslennde tenım edılemedığınden dave- tıve teblığ etlıienıcmıs oidugundan ı^bıı ılanın U.blıgjt ve- rıne geçeılı olınak u/ereduru>mj gununun 1 1 II 1996 gu- nu ofduüu ılanen teblıâ olunur 21 ! 9 1996 Ba\ın 1096^1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle