03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İrmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenı Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya O Yazıışlerı Mudurlerı Ibrahim Vıldız (Sorumlu), DinçTayanç 9 Haber Merkezı Mudüru Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı> Haberlcr Şinasi Danışoğlu 9 Istıhbarat Cengu V ıldırım 9 Fkonomı Bülent Kı/anlık 9 kultur Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir \ ücelman 9 Makaleler Sami Karaören 9 Duzeltnıe Abdullah >. azıcı 9 Foloeraf Erdoğan Köseoğlu 9 Bıluı-Belge Edibe Suğra 9 Yurt Haberlen Mehniet Faraç YavınKurulu İlh Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinka\ a, Şükran Soner. Ergun BalcL Diırç Ta\anç, (hrahinı \ ıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan kara. .Ankara TemMİcısı Mustafa BaJba> # Haber Muduru Doğan \kın AtanırkBuKanNo 125.KJI 4. Bakanlıklar-.AnkaraTel 41¥502O C hatı. Faks 414502" • Izmır Tembilcısı Serdar Kızık. H Zı>a Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Fak- 44191 P • Adana Temsılcısı Çetin ^iğenoğlu. lnonuCd I19S No 1 Kat l.Tel 3522550. Faks 35225"O Mue^se Muduru Erol Erkut 9 Koordmator Ahmel Konılsan 9 Muhasebe Bülent Y ener 9 ldare Hüseyin Gürer 9 Işletme Önder Çelik 9 Bılgı-tşlem Nail Inal • BılgibavarSistem Mürii\et ÇUer MEDYA C: 0 Yonetım kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınaıor Reha Işıtman O Genel Mudur Yardımcısı Mine Akdağ Tel 514 CP 53 - 5H95 80-5138460-61,Faks 5118466 V:*3imta>an \e Basan: Yenı Oun Haber Ajansı. Basm \e Yayıtu.ıhk A S Tur-ko^atıC^d 39 41 Cagaloglu 34334 Uı PK 246 Utanbul fel (0 212ı 512 05 05 120 hatl Faks (0 212)513 85 95 EK.IM 1996 Imsak. 5 36 Güne^ 7 00 Öğle 12.59 Jkındi" 16.09 Aksam. 18.44 Yatsı: 20.03 12. Ulusal Patoloji Kcngresi • ANKARA (C umhuriyet Bürosu) - Geçen yıl yaşamını yıtiren Hacertepe Üniversitesi Tıp Fakültesı Patoloji Ana bil im Dalı Başkanı Prof. Dr. Behzan Önol anısına 12-15 ekim günleri arasında düzenlenen "12. Ulusal Patoloji Kongresi" Ankara'da yapılacak. ABD Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yener Erozan'ın da konferans vereceği komgrede. çok sayıda bilim adamı bıldıriler sunacak. Kongre. 12 ekim cumartesı günü Ankara Dedeman Oteli"nde başlayacak. Buzdan ateş fışkırıyop • STOCKHOLM (Cumhumet) -Avrupa'nın en büyük buzulu Vattnajökuirun altında sürmekte olan yanardağ patlaması. Izlanda'nın altıda binnın su altında kalması tehlikesini yaratıyor. Adanın onda birini kaplayan buzulun kalınlığı 500-700 metre ve süratle enyor. Eriyen buzulun. Gnmsvötn Gölü'nü taşırması halinde. başkent Reykjav ık"e giden yol ve önemli bir köprii su altında kalacak. Aynı zamanda. 8 kilometreyı bulan çatlaktan çıkan ve Nevv York'un en büyük binası Empıre State yüksekligındeki kül dumanının ıçerdiâi zehırli gazlar da halk ıçın tehlike oluşturuyor Avrupa posta mevzuatı • NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Avrupa Posta Me\zuatı Komitesi'nın 14. genel kurulu bugün başlıyor. 27 A\rupa ülkesının üyesı olduğu ve posta, telekomünıkasyon hizmetlerinin idari, teknik ve ışletme alanlannı belırleyicı çalışmalar yapan Avrupa Posta Mevzuatı Komıtesi'nin 14. genel kurulu, 7-10 ekim tarıhlen arasında Nevşehır'de yapılacak. tngiltere'den David Sibbıck'ın başkanlığını yapacağı ve 50 delegenin katılacağı genel kurulda, posta güvenliği, uluslararası mektup vanş giderlen. standartlaştırma çalışmalan ele alınacak. Avrupa ortak çekîlişi • AJVKARA(AA)-Milli Piyango ldaresi (MPİ) Genel Müdürü Ilham Küsmenoğlu. Avrupa Dev let Piyangolan Bırliği'nin düzenlediği "A\ rupa Ortak Çekilişi'"nin. bu yıl Kıbns Rum kesiminde yapılacağını belirterek, "Bu çekılişe katılmama karan aldık. Biz de KKTC'de. büyük bir şölenle çekılış yapacağız" dedi. "Avrupa Ortak Çekilişf'nin Kıbns Rum kesiminde 12 ekim cumartesi günü yapılacağını belirten küsmenoğlu. "Biz de 9 ekim çekihşimizi büyük bir şölen düzenleyerek KKTC'de yapma karan aldık" diye konuştu. Avrupa'da intihan artıyor • LONDRA (LBA) - Dünya Sağlık Örgütü'nün (WH0) yaptığı kapsamlı bir araştırma. Avrupa "da ve özellikle eskf Doğu Bloku ülkelennde intihar oranının gün geçtikçe arttıöını ortaya koydu. WHÖ'nun 1990-1995 intihar istatistiklerine göre intihar oranlan Avrupa'nın kuzeyine gidildikçe artıyor. Finlandiya'da 5 yılda her 100binkışıden'30'u yaşamına son verirken, bu oran ttalya'da 7.5, Ispanya'da 7.7. Yunanistan'da 3 5 olarak gerçekleştı. Eski Doğu Bloku ülkelerinde ıse bu oran çok daha fazla. 1990-1995 döneminde Lıtvanya'da her 100 bin kişiden 70'i intihar ederken bu oran Rusya'da 66. Ukranya'da 38 ve Macaristan'da 39 olarak gerçekleşti. Okulların altyapısı yok, öğretim üyesi ve ödenek yetersiz, öğrenciler bannacak yer bulamıyor Taşrada iiniversite çıkmazıtZMİR(CumhurryetEgeBürosu)- Yeni öğ- retim yılının başladığı şu günlerde üniversı- telenn bına, barınma, öğretim elemanı v e da- ha da önemlısı "ödenekyetersizüğT kıskacın- da olduğu bildırıliyor. Ege'de Muğla. Denız- li. Balıkesır ve Uşak'ta ünıversıte öğrencıle- rinin özellikle bannma sorununu çözebilmek içın savaşım verdıkleri gözlenıyor. Ünıversı- te yetkilılen ıse dağ gibı büyüyen sorunlar ya- nında devletten "yardım" beklentısı ıçınde- ler. Denızlı'den Ömer Vurtseven'ın bıldırdıği- ne göre. 1992 yılında kurulan. şu anda 5 fa- külte. 4 yüksekokul, 3 enstitü ve 95 bölümü bulunan Pamukkale Üniversitesi, 510 aka- demık personeliyle 9 bin 511 öğrencının eğı- tımı ıçın start alırkenöğrenciler, öğretim üye- leri ve ünıversıte yönetımi kendıne özgü so- runlann ıçıne gömülmüş durumda. 1996 yı- lında bütçesi 883 mılyar lıra oian üniversıte- nın 1997 yılı içın 3 trilyon hralık ödenek bek- lediğı. ancak yatınmlann tamamlanabılme- sı ıçin ılk etapta 6 tnlyon Hralık bir kaynağa gereksinimi bulunduğu kaydedıldı. Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcı- sı Prof. Dr. MustafaGönüUii, yaşadıklan so- runların eğıtımı olumsuz yönde etkıledığını vurgulayarak öncelikle malı özerk yapılan- ma gerektığını söyledi. Akademık persone- • Pamukkale Üniversitesi*nde haftada 10 saat derse girmesi gereken öğretim üyelerinin bazıları 52 saat ders vermek zorunda kalıyor. Muğla Üniversitesi'nde bina yokluğundan bazı fakülteler öğretime açılamadı. Türk-tslam sentezci kadrolaşma yüzünden birçok iiniversite huzursuz. açılamadı. Açıldığı yıl 2 profesör, 1 doçent. 37 öğretim elemanına sahip olan MÜ, bu yıl 18'ı profesör. 7'sı doçent. 33'ü yardımcı do- çent olmak üzere 266 ööretım elemanı ile 3 bin 656 öğrenciye öğrenım verıvor. Ünıversıteninen önemli sorunu ıse öğren- cılerın barınması. Bu konuda Rektör Prof. Dr Ethem Ruhi Fığlalı. "Yurtsıkıntısını Mil- li Pivangü'nun vaptırnıakta olduğu 500 kişi- likyurt ile hafiıietebileceğiz" diyor. Muğlalı- lar'kadar öğrenciler de ünıversı'tenin "Türk- İslanı sentezci"* vapılanmasından yakınıvor- lar Özellikle ılk açıldığı yıl say ısı 42 iken bu- gün 364'e ulaşan ıdan personelınönemlı bö- lümünün "ülkücii" kadrolardan oluşturuldu- ğu söylentılen sürerken akademık personel- de de "Tiirk - Islam sentezi" dışında kalan- ların a>ıklandığına dikkat çekilıyor. •\f\on Kocatepe Üniversıtesı'ne bağlı 2 fakülte ile 5 meslek yüksekokulunun bulun- duğu L'şak'ta da sorunlar çözülemiyor. Öğ- retime 1993"te başlayan ve halen 1700 öğren- lın haftalık 10 saat derse girmesi gerekırken. 52 saat ders yapan öğretim üveleri bulundu- ğuna dikkat çeken Prof Gonüllü. fizıkı me- kân sorunlannın ıvedılıkleçozüimesı gerek- tığini vurguladı Buarada. Pamukkale Üniversitesi"ndege- çen vıllarda kamuoyunda tartışma konusu olan MHP eğılımlı kadrolaşmanın tasvıve edıldıği ve demokratık. çağdaş. laik bir _va- pılanma sürecıne gırıldığı de bildırıliyor. Bannacak yer yok Mugla Ünıv ersıtesı 'nde de en büv ük sorun olarak fizıkı vetersızhk ve barınma gorülü- yor. ÖzcanÖzgür'ün haberine göre. MÜ'nün 5 fakülte. 2 enstitü. 2 uiksekokul. 5 meslek yüksekokulu ve 5 araştırma merkezı bulunu- yor. Halen ıkı fakülte ınşaatı süren ünıversi- tede fen - edebıvat. iktısadı ve ıdan bılımler fakültelerı ılk vılda hazırbulduğu bınalarda açılırken. fizıkı yetersızlıkten su ürünlerı. teknik eğıtını ve güzel sanatlar fakültelerı cının bulunduğu L'şak Mühendıslık. Eğitım fakültelerıvle. Tekstıl ve Den Meslek Oku- lu. Banaz. Eşme, Karahallı ve L'lubev mes- lek v üksekokullannda bına sorunu geçıcı çö- zümler ile gıderılıvor. Uşak'tan Taşkuı Oz- ler ası1 sorunun barınmada > aşandığını belır- tıvor. 1700 öğrenciden 568'ının kız olduğu ünıversıtenın yurt binası yok. îik vıllarda hu- zurevının bir bölümünde kalan kız öğrencı- ler. daha sonra bir vakıftarafından özel ımam- hatıp lısesı olarak yaptırılan binanın bir ka- tına yerleştınldı. Burada da çeşıtlı tartışma- laryaşandığı belirtılıyor Ancak arayatatıl gir- mesi nedenıy le tartışmaların büyümedığı, bu yıl sorunun daha da büyüyeceğı vurgulanı- yor. CoşkunYaman'ın haberine göre Balıkesır Üniversitesi de yenı öğretim yılını. 28'e ula- >an fakülte. yüksekokul, enstitü, araştırma merkezı. 10 bını aşkın öğrencısı. 372 öğre- tim gdre\ lısı ılesorunlarlakarşıladı. Ünıver- sitede öğretim elemanı sorununun ılk öğre- tımde yaşanmadığı. ancak ıkıncı öğretim ıçin bunun söylenemeyeceğı belirtılıyor. BAÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Okçu, ıkincı öğre- tim ıçın dekan, akademık kadro verileceğı yönündeki sözlerın gerçekleşmediğını. bu- nun da öğretim üyelerıne ek bir yük getirdi- ğıni savunuyor. 73. yıldonümü kutlandı IstanbnPda kurtıılıış coşkusu Danimarkada bazukalı saldırı Motosikletli çete savaşı: 2 ölü 17 yaralı KOPENH4G (Cumhu- riyet) - İskandinavya'daki motosıklet (MC) çeteleri arasındaki savaş. can alma- yı sürdürüyor. Cumartesi gecesi yerel saatle 03.00'te Kopenhag'ın Titan Soka- ğı'nda bulunan ve MC çe- tesi Hell's Angeles'a ait lo- kale, karşı evlerın birinin damından bazukayla ateş edıldi Lokalde sürmekte olan partide bulunanlardan l'ı erkek 2 kışı öldü, 3'ü ağır olmak üzere en az 17 kişi ya- ralandı. Polisin binayı çem- beraltınaalması nedeniyle hasarın büyüklüğü henüz belli olmadı. Bazukanın, Hell's Angels'ın can düş- manı Bandidos adlı MC çe- tesıne bağlı bir kışı tarafın- dan ateşlendiğı sanılıyor. Polıs. olayda kullanılan si- lahın Isveç malı Carl Gus- taf tıpi bir bazuka olduğu- nu ve I994"te Güney Is- veç'teki Skane bölgesinde bulunan bir askeri cepha- nelikten çalındığını açıkla- dı. En sonuncusu iki gün ön- ce Malmö'de olmak üzere, son birkaç ay içinde Hell's Angels'ın lokallerine ben- zeri saldınlardüzenlenmiş- ti. Aynı zamanda, Bandidos üyelerine karşı silahlı saldı- nlar da gerçekleştirilmişti. Isveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da MC çete- len arasında uyus.turucu tra- fiğıni denetim altına almak ıçın süregelen çatışmalar- da bu yıl içinde 10'a yakın motosikletçi öldü, çok sayı- da ınsan da yaralandı. En son geçen hafta içinde Mal- mö halkı polisten Hell s An- gels'ın lokalinın kapatılma- sını ıstemişti ve halkın iste- gi. son bombalama olay ı ay- dınlanıncaya dek belirli bir süre içinde polis tarafından yenne getirilmişti. İstanbul HaberServısi- Is- tanbul'un düşman işgalin- den kurtuluşunun 73. yıldo- nümü dün törenlerle kutlan- dı. Atatürkçü Düşünce Der- neSi(ADD)!stanbul 11 Mer- kezı ve CHP Kadıköy Ka- dın ve Gençlık Kurulu, Js- tanbul'un kurtuluşunu Dol- mabahçe'de düzenlediklerı birtörenin yanı sıra Dolma- bahçeden Kartal'a araç kon- voyuoluşturarak kutladılar. ıstanbul'un düşman işga- linden kurtuluşunun 73. yıl- dönümü nedeniyle ılktören. Taksim Cumhuriyet Anı- tı'na çelenklerin konulma- sıyla başladı. Turızm Baka- nı Bahattin Yiicel, İstanbul Valısı Rıdvan Yenişen. İs- tanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı RecepTayyipErdb- ğan. 1. Ordu Komutahı Or- general Hüseyin Knnko0u Harp Akademilerı Komu- tanı Orgeneral Necati Öz- gen'in de katıldığı törende. saygı duruşu ve Istiklal Mar- şı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Taksım'deki tören. Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıt Şeref Defterı'ni imza- lamasıyla sona erdi. Daha sonra Vatan Caddesı'nde gerçekleştirilen törende de Istiklal Marşı eşliğinde gön- dere bayrak çekildi. Erdo- ğan. yaptığı konuşmada. her- kes içın sevınç kaynağı olan birgünün kutlandığını vur- gulayarak şunları söyledı. "Her millerin hayatında ivi kötügünler \ardır. Bize ata- lanrmzdan nıiras kalan stv - gili İstanbulumuzun işgal günleri, bu ülkenin insanla- nnı ne kadar üzmüş i,e pe- rişan etmişse İstanbul 'un kurtuluşu da o ölçüdesevin- dirmiş ve mutlu kılnııştır" ADD İstanbul II Merke- zı ile CHP Kadıköy Kadın ve Gençlık Kurulu, 6 Ekim Istanbul'un kurtuluşunu dün Dolmabahçe'de düzenledık- leri bir tören ve Dolmabah- çe'den Kartal'a oluşrurduk- lan araç konvoyuyia kutla- dılar. ADD'hlerv'eCHP'li kadınların arabalarıvla hazır bulundukları kutlamada bir konuşma yapan ADD Baş- kanı BiigeBilgiç. Istanbul'un kurtuluş gününde. ülkenin tehlıkeli bir tırmanışın en üst boyutuna doğru çıktığı- nı ileri sürdü. Istanbul'un kurtuluşu nedenıŞle Vatan Caddesi'nde düzenlenen törende ilginç bir olay yaşandı. Ablasını yüriiyiiş korteji içinde gören 4 yaşındaki Merve Türkoğlu'nun bir anda annesinin elinden kurtulup ablasına doğru ko^up sanlması törene katılanlar \e töreni izleme\egelenler tarafından ilgi>le karşılandı. (Fotoğraf: UGUR GUNYÜZ) e-posta : tan (a vot. com. tr 9 EKİMDE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK Trafik Yasası Meclis'te • Tasannın yasalaşması halinde cep ve araç telefonuyla konuşurken araç kullanılamayacak, trafik polislerinin ceza yetkisi 12 milyon liraya yükselecek. Tasanya göre öldürme suçu işleyenlerle çek ve senet yolsuzluklanna kanşanlara da sürücü belgesi verilebilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kazalann en aza indirgenmesi içın Trafik Yasası'nın bazı maddelennde değışiklik öngören yasa tasansının 9 ekim çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Tasan. cep ve araç telefonuyla konuşurken araç kullanılmasını ve toplu taşımlarda sigara içiminin yasaklanmasını hükme bağladı. Öldürme suçu işleyenler. çek ve senet usulsüzlüklerine kanşanlara sürücü belgesi verilmesıni karara bağlayan tasanda. trafik polislerinin ceza yetkısı 12 milyon liraya yükseltildi. Tasannın aynen yasalaşması durumunda. trafik suçu işlendiği tanhten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin belgesi 2 ay süreyle gen alınacak. Aynı sürücünün 1 yıl içinde 3 kez 100 puanı doldurması ise. belgenın iptalıne neden olacak. Cezalar artacak Tasanyla. trafik kurallanna uymayanlara ağırpara cezalan getirildi. Buna göre. en basıt ıhlalın cezası 1 5 milyon. suçun ağırlığına göre de. en üst sınır 90 milyon lıra olarak belirlendı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da. bu hafta toplanarak. uyuşturucu ve psıkotrop maddelennın kaçakçılığı ile kara paranın aklanmasının önlenmesıne ilişkın yasa tasarısını ele alacak. Tasanya göre. kara paranın aklannıası suçlarının işlenmesını önlemek amacıy la çalışmalar yapmak ve elde ettiği bılgılerı ılgılı mercılere bıldırmek üzere. Başbakanlığa bağlı "Mali Suçlar Araştırma \e İnceleme Başkanuğı" kurulacak. Tasan uyannca. kara parayı bulunduran. kullanan. kaynak ve ya da nıtelığıni değiştiren. saklayan ya da kara paranın tespıtıni engelleyenler ile kara parayı aklayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Bu ey lemlerın, terör suçlarına kaynak sağlamak amacıyla yapılması durumunda hapis cezasının 4 yıldan az olmaması öngörülüyor. TBMM Genel Kurulu'nun yann yapacağı toplantıda. ANAP Bitlis Mılletvekıli Kamran İnan'ın hazırladığı "Yurtdışındaki temsilcilikler \e burada çalışanlann durumu" ile ılgıli Meclıs araştırma öneraesı ele alınacak. Trafikomik ödülü Hakan Sümer'in SÖYLEŞİ ATTlLk İLHAN 'Görevimiz Tehlîke' Hakan Sümer'in birincih'ğe değer görülen karikatürii. Haber Merkezi-Geçen y ıl genç y aşta bir trafik kazasın- da y aşamını yıtiren Mert Ata \aitink anısına HBR May- mundergısı vesanatçınınaı- lesi tarafından düzenlenen "trafık~ konulu Trafikomik karıkatür yarışması sonuç- landı. 297 esenn katıldığı y anş- mada. bırinciliği Trabzon'dan Hakan Sümer kazanırken. ikıncılığı Izmır'den Murat Hürel. üçüncülüğü ise An- kara'dan YükselCan'ın karı- katürü aldı. Cizerler sırasıy- la 150. 100 ve 50 milyon îi- ra para ödülü kazandılar. Ali Uhi. Semih Balcıoğlu, Behiç Ak, Ramize Erer. Ergün Gün- düz, İrfan Sayar \e Murat Yaltınk'tan oluşanjünnın de- ğerlendırmesı sonucunda, Se- fa Sofuoğlu (Adana). .\lper Susuzlu (KKTC). Berk To- ka> (İstanbul) ve Abdullah Orhan (Konya). özendirme amaçlı HBR Maymun Özel Ödulu aldılar. (Siz ne dersiniz bilmem ama, bence Tina Tur- ner'ın son James Bond filmi ıçin söyledıği 'Golde- neye' şarkısı. bu yazıya eldiven gibi uyuyor.) CNN'de, ara sıra Türkiye hakkında ahkâm kesen Donald Jameson'ı tanır mısınız. CIA'ın akıl hocala- rından birıymiş, Ortadoğu uzmanı fiian; elini kalbi- ne koyup demış ki: "... burada bir çoğumuz, ben dahil, Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından kaba bir muamele gör- düğünü ve Türkiye'nin tüm Avrupa oluşumlann- da, diğer ülkelerfe eşit bazda temsil edilmeyi ha- kettiğini düşünüyoruz. NATO'nun başka üyeleri, ki Türkiye'ye en yakın olanı dahil (Yunanıstan de- mek ister), Batı'nın güvenliği ve Avrupa'nın ortak hedefleri ve problemlerinin çözümüne, Türki- ye'den çok daha az katkıda bulunmuş ve çok da- ha az işbirliği göstermiştir. Bu yüzden Batı'lı müt- tetlkleri bu kadarta'viz vermez birtuturn içindey- ken, Türk halkının ulusal, kültürel ve dini mese- lelere ağırlık veren bir hükümeti seçmiş olması anlaşılabilir..." (Hürrıyet. 27 Temmuz 1996). Anlamı üstünde değıl mı? Açıkça dıyor ki, NATO adına Türkiye bir güzel 'kullanıldı', oysa Avrupa'lı düzen içinde 'fakır akraba muamelesi' görüyor, 'iti- lip kakılıyor,' Türklerın bunu 'millîhaysıyet meselesi' yapmalannı anlamak lâzımdır. 'Soğuk Savaş' yılları boyunca, merkez sağ/mer- kez sol tarafından sürdürülen Batı'ya bağımlılık po- litikası, Türkiye'nin aleyhıne çalışmıştır; Türk halkı bu- nu görmektedir, hoşnut olmadığını gösteriypr. Şu var ki, CIA uzmanına göre. bu Avrupa'nın 'ftafâs/'dırve: "... Türkiye'nin Batı'ya olan yaklaşımmın değiş- mesini gerektirmez. Türkiye'nin çıkarlarına en çok hizmet eden yol, Batı'yla sıcak ilişkilerini sürdürmesidin Türkiye bu ilişkilerini zedeleme- den, ticari ve diplomatik ufuklarını Karadeniz komşulan, Kafkasya ve Ortaasya'ya doğru bü- yütmelidir.' 1 O günden bugüne, Refah'lı koalısyonun yaptığı ne- dir? Sistem'in iç çeliskisi I stanbul'un Fethi'nın 534. yıldönümünü kutlama I şenlıklerinde. meğerse neler olmuş da, 'esen rüz- gârdan bıle hıle sezen' müthiş media'mızın ruhu bi- le duymamış. Şu satırları okur musunuz lütfen: "... kutlamalara çeşitli İslâm ülkelerindeki şe- riatçı parti ve örgütlerden 250 temsilciyle, öteki ülkelerden onlarca Islâmcı heyet katıldı. (Dikkat!) Özellikle ABD ile Batı'lı istihbarat örgütlerinin yo- ğun katılımı ve ilgisine mazhar olan Fetih Şöle- ni'nde Erbakan, bölge çapında islâmcı bir lider olarak ortaya çıktı. (...) RP liderinin Sudan islâm- cı lideri Hassa El Turâbî ile İran liderliğindeki ra- dikal İslâma karşı ılımlı kökdendincilik cephesi veya yeni bir İslâm enternasyonali fümmetçilik) için çaba harcayacağı gözlendi. (...) Erbakancılık, bir anlamda Sudan ve İran kökdendinciliğine karşı- dır; proje kapsamında İslâm Ortakpazarı, İslâm NATO'su ve fslâm Dinar'ı bulunmaktadır..." (El Vatan El Arabi, 12 Temmuz 1996). Şöyle baktınız mı, 'Fransızlann resmîgörüşü ve is- tihbaratı' CIA uzmanı Jameson'ın 'Ftefah iktidannı anlaşılabilir' saymasındakı gizli sebebi açıklarnakta- dır; eh, Erbakan'ın davranışlan da, ıddiayı doğrular mahıyette sayılamaz mı? Türitiye'deki koşulsuz Ba- tı hayranı liberallerin beklentilerinin aksine, bir çırpı- da 'ılımlı İslâm' rayına oturmadı mı? Ortadoğu Müs- lümanhğını bu çerçeve içıne almayı hedeflemiyor mu? Herkesi şaşırtan, hatta bazılarına 'Erbakan'/n asıl takıyyeyı kendi seçmenıne yapmış olduğunu' söyleten üniü U dönüşünü, 'Fransızistihbaratınaya- kın ' El Vatan El Arabi de merak ediyor, kendince şöy- le açıklıyor: "... kimi çevrelere göre Ordu, Refah efsanesi bitsin diye Erbakan'ın iktidara gelişine gözyum- du; oysa uyanık, zeki ve pragmatik Erbakan ön- celikle ABO iie anlaştı, Amerikan stratejisi çer- çevesindehareketedeceğinedairteminatlarver- di. İsrâil/Türkiye anlaşmasını kabul etti, Gümrük Birliği ve NATO'dan çıkmayacağına dair vaatte bulundu, bu yüzden de Amerikan onayıyla hali- fe oluverdi..." (El Vatan El Arabi, 12 Temmuz 1996). Birkaç gün sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü- sü Nicolas Bruns, adeta bu iddialan doğrulamak için konuşuyordu: "... daha önce Türkiye'de laikliği desteklediği- miz ya da karşısında olduğumuz hakkında bir açıklama yaptığımızı hatırlamıyorum. (...) Türki- ye ile ilişkilerimizin temel unşuru NATO'daki sa- vunma rttrfakımızdır. Türkiye ile ilişkilerimizin de- vamının en önemli nedeni NATO'dur. (...) NA- TO'nun kuruluşunu sağlayan Roma Anlaşma- sı'nda laikliğe herhangi bir atıf olduğunu sanrm- yorum, ama demokrasiye sürekii atıf vardır." (Hür- riyet. 17 Temmuz 1996). Geldik mi, aynı yere: istedikleri ve bekledikleri odur, Islâmla demokrasiyibağdaştırmış, ılımlı İslâm b/rTür- kiye.' Yürek ve bilek gerek... Diyalektiğin yasalan şaşmaz! 'Sistem'in iç çelişkileri, belli: Avrupa (Fransa. Al- manya) ile ABD, Türkiye'ye aynı gözle bakmıyorlar; Ankara'yadüşen.bunlardanbirisinin 'manda'yada 'himayesine' sığınmak değil, 1920'lerde Gâzi'nin yaptığını yapmaktır. Hep bilmiyor muyuz: O, 'sis- tem'e karşı Sovyetler'le güçbırliğinı pekiştirmiş; sis- tem içi çelişkilerden ustalıkla yararlanarak, Italya ve Fransa'yı. Yunanistan ve Ingiltere'ye karşı çok iyi 'kullanmıştı': ne var kı, zordur bu iş, Nâzım'ın dedi- ği gibi: "... o şahlanmış bir kavga atı, kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır bu ata atlayacak yürek ve bu kabzaya bilek" http:// www. vol. com. tr/ A İLHAN http://www.ada.com.tr./-bilgiyay/yazar/ailhan.html
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle