28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EKİM 1996 PAZARTESİ CHP l üçlü koalisyon' tstiyor • ANKARA <ANK\) CHP. gen;ekçi bir model i;ınÇı.lerve Vılmaz'ın zaman geçirmeden bir araya eelmesıni istiyor. CHPĞenelBaşkan Yarriımeisi Onur Kumbaracıbasi. yaptığı açık amada. lıükümete karş. önemlı bir kam'aO) u oluştuğuııu \ e partiMideki çözülmelerden endişelenen Çiller'in de daha uzun süre bu hükümeti sürükleyebileeeğine inanmadıâını söyledi. TBMM'dekıtablo açısından en doğru hükümet modelinın ANAP-DYP-DSP koalısyonu olduğunu. bunukendilerirıin bu seçımlerın ardından da ısrarla savunduğunu kaydertı. Belediye otobüsleri çevre düşmanı • ANKARA(ANKA)- Ankara Büyükşehır Beledi>esi Elektrik Gaz ve Otobüs Idaresı (EGO) otobüsleri. TBMM tçişleri Komisyonu'nda çevre kirliliğine yol açması bakınıından örnek gösterildı. TBMM İçışleri Komisyonu'nda şehirlerdeki taşıtların çevre kirliliğine ctkileri tartışılırken Komısyon Başkanı DYP'li Necati Çetınkaya. •"Özellikle Ankara'nın ve bütün büv ükşehirlenn ha\a kirliliğinde belediye otobüslennin katkısı büyük. Belediye otobüsleri bırer fabrıka bacası gıbı tütüyor Bu Ankara da halk otobüslerinde çok belirgın şekilde göriiliiyor" dedi. DYP'de muhalefet susturuluyor • ANKARA (l'BA) - DVP içindeki muhalıfsesler arasında adları geçen llhan Aküzüm \e Baki Ataç. bu rahatsızhklarını yakın çevreleriııe aktarmaktan çekinmezken direkt olarak muhalif olduklarını söylemiyorlar \e parti içinde herhangı bir gruba dahıl olmadıklarını savunuyorlar. Bazı milletvekillerınin geçmişte Hüsamettin Cındoruk olayını kendilerine örnek alarak sıkıntılarını açıkça ifade etmekten çekındikleri belirtilivor. Ataç yaptığı açıklamada. Çiller'in partiye daha yenı genel başkan >eçildiğını. rahatsızlığı olanlann kongreyi bekleyerek kozlarını paylaşmaları gerektiğini söyledi. Çiçek, BBP'ye goz kırptı • ANKARA (l'BA)- BBP Genel Başkaııı Muhsin Yazıcıoğlu. ANAP Ankara Millet\ekilı Cenıil Çiçek \e İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'u vakın markaja aldı. ANAP'tan kopmalarına kesin gözü ile bakılan Çıçek \e Çoşkun. A\rupa Nizam-ı Alem Ocakları'nın 12-13-14 ekim tarihlerinde Almanya'da gerçekfeştirilecek genel kuruluna davet edildi. İki ismin de davete olıımlu yanıt \erdiklen \e Yazıcıoğlu ile bırlikte kongreye katılacakları kaydedildi Çiçek \e Coşkun'un. \izam-ı Âlem Kongreşi"nden sonra BBP'ye katılım konusunu gözden geçırecekleri öne sürüldü. Yazıcıoğlu ve Cemil Çiçek'in Muradiye \'akfı"nda. Nakşi lider Rıza Çöllüoğlu'nun da bulunduğu toplantıda bir araya geldikleri öğrenildi. Ecevitler'e bir dava daha • ANKARA (IBA)- Edirııe Milletvekıli Erdal Kesebir önderliüindeki ÇileÇiçekleri. DSP Genel Başkanı Bülent Ece\it ile eşi \e Genel Başkan Yardımcısı Rahsan Ece\it"i ikinci kez mahkemeve veri>or. DSP'den ilıraç edilmelenne tepkı göstererek mahkemeye başvuran Çile Çıçeklerı bu kez de genel merkeze yaptıkları olağanüstü kurııltay başvurusıınun kabul edilmenıesı üzerine salı günü dava açarak kurultayın mahkenıe yolu ile toplanmasını iste\ecekler. HABERLER M E L İ H G Ö K C E K D O S Y A S I 'îslami devlet için yola çıktı'ASKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Melih Gökçek, 1948 yılında Ankara'dadoğdıı. Üniversite yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde Hiir Düşünce Kıılübü Başkanlığı vapan Gökçek, 1975 yılında Ankara İktisadi Ticari llimler Akademisi Gazetecilik ve Halklcı tlişkiler Yiiksekokıtlu ını bitirdi. Turgut Özal'ın ASAP Genel Başkanı oldıtğu 1984 yerel seçimlerinde bu partiden Keçiören Belediye Başkanlığı 'na seçildi. MHP kökenli olmasına karşın, 20 Ekim 1991 seçimlerinde de RP'den Ankara Milletvekili seçildi. Keçiören Belediye Başkanlığı 'nı 1989 seçimlerinde kaybetti. Devlet Bakaıu Cemil Çiçek tarafından Sosyal Hizmetler Çocıık Esirgeme Kurıımu Genel Müdürlüğü 'ne (SHÇEK/ getirildi. Genel müdürlüğü döneminde "çocıık sattığma" ilişkin iddialarla kcımuoyıımtn gündemine geldi ve bu kurıımdaki ıtygıılamalarıyla sık sık tartışmalaru yol açtı. 1991 yılına kcular SHÇEK Genel Müdürlüğü yaptı. 1991 genel seçimlerinde RP'den Ankara Milletvekili olarak Meclis 'e girdi. 2~?Mart 1994yerel seçimlerinde de RP'den Ankara Anakent Belediye Başkanı seçildi. Birkaç av tartışnıalı olarak lıem milletvekiliği lıem belediye başkanlığı görevlerini vürüttü. Gazetecilerle de sürekli tartışmava girdi ve "şornıen" olarak nitelendirih/i. 2.5 vıllık Beledive Başkanlığı döneminde başkeııtıeki hııkıık dışı uygıılamalan nedeniyie kamuovuıııın güıuleminden düşmedi. RP içinde "Türk-İslam sentezci" dive adlandırılan grupta yer aldı. Gazeteci-vazar Erbil Tıışalp 'in "Şeriatı Beklerken " adlı kitabına göre, 12 Eylül den sonra yiiksek komite heyetine teokratik devlet vanlısı örgütler koıntsunda verilen brifingde, Gökçek in de kıırucuları arasında yer aldığı beiirtilen Mücadele Birliği 'ııin, "Merkezi otoriteye bağlı Jslanti esaslardan kuvvet alan devlet nizamım kurmayı" amaçladığı kavdedilivor. RP'li Ankara Anakent Belediye Başkanı Gökçek skandallar zinciri oluşturdu Gökçek'in dosyalam kayıp• SHÇEK Genel Müdürlüğü döneminde yolsuzluk yaptığı savıyla hakkında soruşturmalar açılan RP'li Anakent Belediye Başkanı Gökçek'in Danıştay'a gönderilen 12 dosyası hasıraltı edildi. BANU SALMAN / HAZAL ATEŞ ANKARA - Hakkında açılan davalardan "*zamanaşımı'\'la kurtulan Melih Gökçek, 2.5 y ılı aşkın bir süredir yürüttüğü Ankara Anakent Belediye Başkanlığı dönemınde de hukuk dışı faalıyetlerde bulundu. Sosyal Hizmetler Çocuk Esırüeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü olduğu dönemde. Aile Haftası nedeniyie hazırlanan vaklaşık 289 mıKon lıralık broşür ihalesinin bir kadın kuatorüne \erilmesinden. ayakkabı volsuzluğuna kadar çeşitli savları içeren Gökçek hakkındaki soruşturma dosyaları hasır altı edildi. 27 Mart yerel seçimlerinde RP'den Belediye Başkanlığfna seçilen Gökçek. Beledi\esporlu futbolcuların şortlarını uzatmakla işe ba^ladı. "Miistehcen" bulduğu heykelleri "Ben bövle sanatın içine riikürürüm" diyerek söktüren Gökçek. Başkent'in aınbleminin ve genel görünümünün deği$tirilmesinden gecekondulara kat iznı ve yeşil alanların vağmalanmastna, işçi çıkartmalardan usulsüz olarak Atakule"nin satışına. dini vakıflara kömür ve arsa kıvağından Sayıştay üyelerine degerinin altında arsa satışlarına. doğalgaz abonelik ücreti ile suyun dolara endekslenmesınden ekmek. ulaşım ve ısınma giderlerinde yaptığı fahiş artışlara kadar uzanan skandallar zinciri oluşturdu. Yolsuzluk soruşturması SHÇEK Genel Müdürlüğü döneminde volsıızluk yaptığı savıvla soruşturmalar açılan RP'li Anakent Belediye Başkanı Gökçek hakkında Danıştay "a gönderilen 12 dosyası hasıraltı edildi.SHÇEK Teftiş Kurulu'nca 1994 yılında Melih Gökçek hakkında genel müdürlüğü döneminde kurumda yaptığı yolsuzluk savlanna yer verilen. ancak hâlâ bir sonuç alınamayan dosvalardaki suçlamalar şöyle: - GÖkçek, 1990-1991 yıllannda Seçil Ticaret \e Emek Lcuzluk Kirnıalan'ndan usulsüz ayakkabı alımlarında \olsuzluk >aptı ve 8 av içerisinde ihrivacın üzfrinde 47 bin 88 avakkabı alarak kurumu zarara soktu. Dosya Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan Danıştay 2. Dairvsi'ne gönderildi. - Kurum ve faaliyetleriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı halde \bzgat Zafer Şenliöi için harcamalar yaptı. (22.^1994 gün ve 94 0l'57 savılı dosya.) - Mesleki \e Teknik Egitim Merkezi Hukuk tanımıyor Başkan Melih Gökçek. usulsüz olarak Atakule'nin satışına. dini vakıflara kömür ve arsa kıvağından Sayışta> üyelerine degerinin altında arsa satışlarına. doğalgaz abo- nelik ücreti ile su\ un dolara endekslenmesinden ekmek. ulaşım ve ısınma giderlerin- de yaptığı fahiş artışlara kadar uzanan skandallar zinciri oluşturdu. (METEM) projesi HeSÇHEK miharlarca lira zarara uğratıldı. (3.10.1994 gün >e 94/0118 sa>ılı dos>a.) - Karınca Oyuncak Sanavii'nden fahiş fiyatlarla ovuncak alındı. - Kavacık Menba Suyu Döner Sermave İşletmesi'nce Gökçek taraftan 6 işçinin diğer işçilere göre iş sözleşmelerine, kıdem ta/minatlanna ilave olarak 6 H\ lık ta/minat ödeme maddesi eklendi. Ankara 9. Aslive Hukuk Mahkemesi'nde 92/634 nolu dosva ile açılan ceza davası devanı edivor. - Kurum lojmanlarının u^ul ve mevzuata avkırı olarak dağıtılmasıyla ilgili olarak alınan lüzumu muhakeme kararının Danı^tav "ca onaylanması üzerine. 3. Aslive Ceza Mahkemesi'nde 94 1301 no'ludosvada açılan dava devam edivor. - Gökçek'in kurum taalivetlerivle hiçbir ilgisi bulunmadığı halde \ozgat Zafer Şenliği için harcamalar vaptığı iddia ediliyor. (22.7.1994 gün \e 94/0157 savılı dosva.) SHÇEK Teftiş Kurulunun raporunu inceleyen Adalet Bakanlığı vetkililerı. suçlamaları verinde bûlarak vargıva ızidilmesine karar \erdı. Adalet Bakanlığı. 20 Ekim 1 Wl genel seçimlerinde milletvekili seçilen Gökçek'ın vargılanabılmesı ıçın milletvekili dokunulmazlığmın kaldırılması istemivle TBMM've baş\ urdu. Dokunulmazlığmın kaldırılması istemi TBMNI'de bekletilirken. Gökçek 27 Mart 1994 verel seçimlerinde Ankara Anakent Belediye Başkanı seçilmesinden sonra milletvekilliğinden avnldı. Gökçek hakkındaki yargı işleınleri, yeniden memurların yargılanmasını düzenleyen yasaya göre yapılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı'ndan Başbakanlık Teftiş Kurulu'na iletilen Gökçek hakkındaki dosyalar bu yılın temmuz ayında Danıştay'a gönderildı. Danıştay'ın Gökçek hakkında bazı dosyalarda meni muhakeme kararı verdiği öğrenildi. Mülkiye müfettişleri. Kemal ve Müşkinaz Aydın'ın gecekondusunun. alınan yürütmeyi durdurma kararına ^arşın 17 Kasım 1986tarihinde ıkılması nedeniyie dönemin Keçiören Belediye Başkanı Melih Gökçek ile belediye çalışanları Muhsin Türknıen. Nuri Yılmazçoban ve Süleyman Hacıabdullahoğlu hakkında soruşturma yapılmasını istediler. Mülkiye müfettişlerinin, bu kişiler hakkında Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 240. maddesi u>arınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemivle soruşturma açılması talebini içeren yazısı. Ankara Valiligi'nce 1 lOcak 1989 tarihinde Içişleri Bakanlığı'na gönderilirken; bakanlık 5 yıla vakın bir süre işlem yapmayarak, dosyanın zamanaşımına uğramasına neden oldu. İçişleri Bakanhğfnın dosyavı 13 Ekim 1993 tarihinde Ankara Valiliği tl Yönetim Kurulu'na gönderdiği, bu kurulun da 5 Nısan 1994 tarihinde "Zamanaşımı nedeniyie kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdiği bildiriİdi. Danıştav İkinci Dairesi de, 1994-885 no'lu kararıvla. dosya üzerinde 5 yıla vakın bir süre işlem yapmayan Içişleri Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Eski Ankara Cumhurivet Başsavcısı Nazmi Şarvan, Danıştay'ın Gökçek'in SHÇEK Genel Müdürlüğü dönemindeki yolsuzluklarına ilişkin dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmediğini bildirdi. Danıştay yetkilileri de Gökçek'in 1994 yılına ait dosyalannın kendilerinde olmadığını sövledi. CHP Anakent Belediye Meclis üyesi Muhsin Eren,dosyaların zamanaşımına uğramasına tepki göstererek. "1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenivor. Eğer dava sonuçlansaydı. Gökçek, memuriyetten süreli va da temelli yoksun bırakılırdı" dedi. Eren. 1580 sayılı Belediyeler Yasası'na göre Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişinin I yıldan fazla hapis cezası almamış olması gerektiğini vurgulayarak. "Soruşturma sonuçlansaydı, belediye başkanı da olamazdı. Gökçek hakkında Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü döneminde ortasa çıkan dosvalar da halen yargiva intikal etmemiş. Korkanm bu dosyalar da aynı akıbete uğra>acak" diy e konuştu. Yarın: Başkentte Refah terörü Cökçek dosyası... Gökçek dosyası... Gökçek dosyası... Gökçek dosyası... Gökçek dosyası... Gökçek dosyası... Belediye işlerinde dinci vakıflarla işbirliğiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Anakent Belediyesi. el koyduğu kaçak kömürleri. RP'nin yan kuruluşu olarak nitelendirilen Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Muradiye Vakfı'nın da aralarında bulunduğu dinci vakıflara verdi. Bağımsız Anakent Belediye Meclis üyesi Muzaffer Saraç, Beledive Başkanı Melih Gökçek'ın, belediyeye ait 850 mılyar lira değerindeki işleri. ihale açmadan Muradive \'akfı'na bağlı şirketlere verdiğini sövledi. 14 Eylül 1994 tarihinde Muradiye Vakfı'na 45 ton. Tek-Dav \akfi"na 25 ton. Sefa Yardımlaşma ve Eğitim Nakfı'na 6 ton. Aziziye Yurdu ve Karagedik Kuran Kursu'na 10 ton. \ah\alar ve Samanpazarı Yurdu na 20'şer ton. Hak-Yol Vakfı Fıkıh Enstitüsü'ne I ton kömür verildi. Anakent Belediyesi'nce 23 Eylül 1994tarih'liTM-DT sav ılı yazıv la kömür yardımı için ba^vuran 13 kişiye ve Azizive Mırdu'na 20 ton. Karagedik Kuran Kursu'na 10 ton, Hak Yol Vakfı Fıkıh Enstitüsü'ne 1 ton kaçak kömür verildiği saptanırken. eski Belko Ankara Kömür Satış Müdürü Ahmet Adil imzalı. 26 Eylül 1994 tarıhlı DT. 473 sayılı belgeve göre de Sefa Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı'na 6 ton kömür yardımı yapıldığı belirlendi. Gökçek. Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin v ürürlüğii durdurma kararına karşın Batıkent'tekı 5 camı arsasını 1995 yılı içinde RP vanlısı vakıf ve derneklere 2 milyar 730 milyon liraya satarken. cami arsalarına küllıve yapımına da izın verdi. Muradiye Vakfı. 1995 yıhnda Yenimahalle Özgür Mahallesi"nde4"bm 800 metrekarelik camı arsasını. belediyeden 10 taksıtle 971 milyon liraya satın aldı. Yenimahalle Kardelen Mahallesi'nde bulunan 2 bin 355 metrekarelik cami arsası Uğurlu Cami Yaptırma Derneği'nce 439 milyon 250 bin liraya satın alınırken. Yenimahalle İlkyerleşim Mahallesi'nde bulunan 2 bin 608 metrekarelik arsa Mimar Sınan Cami Yaptırma Derneği'ne 402 milyon liraya. Yeni Batı Mahallesi'ndeki 2 bin 355 metrekarelik arsa da Yeni Batı Mahallesi Cami Yaptırma Demeğf ne 589 milyon liraya lOyılvadeyle satıldı. Anakent Belediyesi Çevre Koruma Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Muradiye Vakfı'yla baâlantılı bazı şirketlerin 1994 yılında 133 milyar liralık 53. 1995-1996 yılında 541 milyar liralık 186 iş aldıklan belirlendi. Bu şirketler şöy le: Tayfur Proje. Kev ser Proje. Muraş AŞ, Teknikel İnşaat ve Feza Teknik İnşaat. Muradiye Vakfı BağıniMz Anakent Belediye Meclis üyesi Muzaffer Saraç. Gökçek'in RPyanlı.sı Muradiye Vakfı'na bağlı şirketlere 850 milyar lira tutarındaki belediye işlerini verdiğini sövledi Saraç. Cumhuriyet'e y aptığı açıklamada. Muradiye Yakfı'nın Anakent Beledıyesi'nden ihalesiz aldığı milyarîarca liralık işleri şöyle sıraladı: "Muradive \akfi*na bağlı 50 şjrket var. Anakent Beledivesi'nde personele çıkarılan \emek ve fakirlere 40 bin öğün vemek masalı tümüylc Muradive Vakfi kontrolündedir. Fen İşleri'nde büvükoranda imar ve ihale işleri almışlardır. ASKİ'nin 780 bin su abonesinin savaç okuma. EGO'da duraklann \e Ankarav *ın temizliği. AŞTİ'de büfe ile dükkân kiralanmasının ardında yine bu vakıf var." 1978 yılında kurulan Muradiye \akfı'nın kıırucuları şunlar: Kıza Göllüoğlu. Osman Karakava. Fevzi Tezcan, Ahmet Po> raz. Sami Özkan, Hüseyin Görgülü. Alaaddin Zenginer. Hakkı ^ üksel. Ferudun N üceler. Abdullah Tokur. Hilnıi Görgülü, Nuri Avdın. Memiş A\dın \e Hüsevin Eşrefoğlu. \akfin. geçen yılki mütevelli heyetııule de şu isimler yer alıyor: Rıza Çöllünğlu, Muslata Kalfaoğlu. Ahmen Pov raz. Hilmi Görgülü. Nuri Aydın, Hüseyin Esenoğlu. Mahmut Adil (Feza Teknik AŞ'nin ortağı). Bilal Bayram, Ahmet Erdem. Muradiye Vakfrnın kıırucuları ve geçen yılki mütevelli heyetinde yer alan bazı kişilerin Anakent Belediyesi'nden iş alan şirketlerin de ortaklan arasında olduğu bildiriİdi. RP'lilere maaş kıyağı RP Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın kardeşi Mustafa Ceylan. Milli Gazete yazarları. Nlilli Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanı Nazım Maviş'in de aralarında bulunduğu RP'yle bağlantılı kişiler, Ankara Anakent Belediyesi şirketlerine almdılar. Bazı üst düzey çalışanların da birkaç şirkette birden görev yapmaları sağlanarak, milletvekillerinin maaşlarına vakın aylık gelir elde etmeleri sağlandı. Belediye şirketlerinde görev alan 6 ANAP'lı Belediye Meclis üyesinın, çıkarları nedeniyie etkın muhalefet yapmadıkları ileri sürüldü. BIZ BIZE ERDAL ATABEK Sığınma Psikolojisi... Her yeni günün başlangıcına 'öğrenilmiş ça-' resizlik'\e bakmayaalışkın biryaşama kültürün-; de 'sığınma' kaçınılmazdır. Binlerceyıllık insan- lık serüveninde sayısız kere yaşanan 'çaresiz- lik-sığınma-rahatlama' deneyimi artık insanoğ- luna çok seçenek sunmayı öğretmiştir. 'Acıya sığınma' bizim geleneksel toplumumu • zun çok iyi bildiği aralık kapıdır. Dinlerin kayna-- ğında yatan 'Tanrıya sığınma' insanlar va-; r olduğu andan başlayarak korkularının çaresiz- - liğine karşı bir güven. bir niyet, bir umut kapısı • olmuştur. 'Kadere sığınma' daha geniş kapsa- mıyla insanın çaresizliğine rahatlatıcı bir açıkla- ma bulmuştur. insanlar kültür değişimleriyle 'müziğe sığın-* ma'yı öğrenmişler. 'alkole sığınma', 'uyuşturu-' cuya sığınma', gecelere sığınma', 'mistik tari* J katlara sığınma' aralanan yeni kapılar olmuştur.' 'Kederli bir sabır' insanlara arkadaşlık etme^ ye başladığı zaman damıtılmış bir öfke de birik- meye başlamış olur. Bu öfke birikintileri şidde- tin sel yollarını açacaktır. İnsanı kendi hayatının sığınmacısı yapan ko- şullar değişmemekte direnince sığınılan kapılar- dan her çıkış şiddete giden yolun kaldırım taş-. larıyla karşılaşacaktır. , Batı toplumları da Doğu toplumları da şidde- te, benzer yollardan varmaktadır. Toplumlara dayatılan sistemin insanlara öğrettiği çaresizlik ancak bir 'kurtarıcı'ya sığınmakla katlanılır ol^- makta, buna boyun eğmenin kederi de sonu. şiddete varacak öfkeyi biriktirmektedir. Afganistan'ın Talebanı da, Ruanda'nın kabile-' leri de. New York'un metrolan da kimisi dine, ki- misi aşirete, kimisi uyuşturucuya sığınarak ben-" zer yollardan şiddete varmaktadır. Benzerliği görebilmek için dünyaya ve insana bütün olarak bakabilmek gerekiyor. Bütünlüğü , ve bütün olmayışı dikkatle görerek. • • • '; Önümüze bir dünya haritası koyuyor ve bakı- yoruz. Bir Amerıkalı da bir Alman da bir italyan da bir l Mısırlı da bir Kenyalı da bir Japon da bu harita üzerinde yaşıyor. Gelişmış ülke insanları 'tüketime sığınmış', gelişmemiş ülke insanları 'hayatlarının acılanna sığınmış', yaşıyorlar. c£ Ve dünyayı kimler yönetiyor. *' Başkanlar, başbakanlar, hükümetler mi? 5 Yoksa 'çokuluslu şirketler' mi? Filipinler'de, Brezilya'da, Türkiye'de, dünya- nın ucuz emek cennetlerinde ürettikleri malları gene bu ülkeler de içinde olarak bütün dünya- ya satan. bundan elde ettikleri büyük kârlarla daha da büyüyen 'çokuluslu şirketler' elbette dünyanın asıl yöneticileri. Dünyanın her yanında milyarîarca insan önle- rinden geçip giden dünya nimetlerinin seyircisi olmuş, kendi emeğine yabancılaşmış, sessiz bir kederle yaşıyor. Böyle yaşamanın ağır yükünü taşıyamadığı için de 'kutsal bir kurtancı' bulup ona sığınıyor. Bu keder, içindeki öfkeyi damıtıyor. Öfke şiddete dönüşecektir. Çaresiz insana yeniden yeniden bakmamız gerekiyor. Yasaklanmış dünya nimetleri, engel- lenmiş dürtüleri, her şeyin var olduğu bir hayat- ta, 'hiç' olduğunu anlamanın öfkesini biriktiren insana yeniden bakmamız gerekiyor. Her şey onunla başlıyor ve onunla bitiyor. 19 işçiyi kaçırdılar 18 PKK'li öldürüldüHaber Merkezi - Sıvas'ın Divnğı ılçesi kırsal kesıminde operasyondan dönen güvenlik güçlerine. PKK'nin saldırması üzenne 4 güvenlik göre\ lısı şehit oldu. 17 güvenlik görev lısı de yaralandı. Güvenlik görev lılenne > önelik saldırı sonrasında hava desteklı olarak gerçekleştınlen operasyonlarda. ılk belırlemelere gore 18 PKK'linin öldürüldüğü açıklandı. Hakkân'de de özel bir şantıyeyı basan PKK'hler. 19işçiyı kaçırdı. Divriğı ilçesi Maltepe Köyü kırsal kesiminde operasyondan dönen güvenlik güçlerine öncekı gün saat 15.30 sıralarında saldıran PKK. 4 güvenlik görev lısını şehit etti. Saldırı sırasında 17 güvenlik göre\lisı de yaralandı. 'Sarahlar Erzıncan'da bulunan hastanelere kaldınldı. Dnnğı Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek. askerlenn pusııya düşürüldüğünü sövledi. Bu arada bu saldınnın yönetim bo^luğundan kaynaklandığı öne sürüldü. Dıvnğı Kaymakamı Celalettin Lekesiz'in tayıninın çıkması. yeni atanan kaymakam Hacı Hasan Özyiğit"in de göreve başlaması nedeniyle PKK'nin "vönetim boşluğu"ndan yararlaııdığı ilerı sürüldü. Başbakan Vekilı Tansu' Çiller. olay üzenne bir mesaj yayımladı. Çiller. mesa|inda. olaydan derin üzüntiı dııydıığunu belırterek "Bu hain saldırı) ı \apan nıillheti belirsiz katillerin de en ' kısa sürede hak ettikleri ceza> ı bulacaklarına inanıvorum." dedi. ' - PKK pususunun ardından 3. Ordıı Komutanı Atila Ateş'in komutasında başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda * F-16 uçaklannın y anı sıra,« Cobra helıkopterleri de * j kullanılıyor. ;< Çatışmalarda. içlennde PKK'nin Sıvas bölge sorumlusu. Ruhat kod adlı Sezai Doğan'ın da buluduğu 18 kışınin öldürüldüğü bildiriİdi. \'etkıliler. bölücü örgütün kayıplarının çok daha ; fazla olabileceğini kaydettiler. Operasyonlar .; için Kayseri den takviye ,• birlıkler getırılirken , öncekı gün askerlere pusu , kuran terörist grubunun •. yaklaşık 80 kişı arasında - olduğu belirtildi. Sıvas Vali \ekili Mustafa ' İ nlüsov. terörist grubun ;, çember ıçıne alındığını belırterek "Dağlık arazi ', olduğu için ileriemek zaman alıyor. Çemberi ,; bozmadan terörist grubun.' tamamına ulaşmayı hedeflivoıuz" dedi. Hakkâri'de de merkeze «J bağlı Çavuşlu Köyü 7 yakınlanndaki Bağışlı Jî bölgesindeki özei sektöre^ ait Galkon şantiyesine *" önceki gece saat 19.00'da yaklaşık 50 PKK'li baskın , düzenledi. İşçileri meydanda toplayan ' terörıstler bir süre örgütle'"" ılgılı propaganda yaptıktan sonra 19 işçiyi ' de yanlanna alarak dağlık - ve ornıanlık alana kaçtılar. • Işçılerın kaçırılması üzerine bölgede güvenlik ''. güçlerı tarafından yoğun ''1 operasyonlardüzenlendi. ' 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle