27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EtCİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İsrail'den Tüı*kiye'ye kredi 0 TMLAVİV(AA)-IsraiI toankaaiarının. Türk F- ^#'lerix.ın (Fantom) r^ode-aT.ızasyonu içın tzerekjl: kredıyi \ermeyi k a b u l ettıklen bildirıldi. İ-srail frankacılık lcaynaklarına göre bir grup Israil ibankasının csluşturdıığu konsorsıyum. 6>00 rmılvon dolarlık (55.62 tırilyon lira) modernizasyon pjrojesi ıçin kredi scağlayacak. İsraıl Havacılık Sanayi'nın (IAI) i s e komuyla ılgilı herhangi tsir açıklama şapmadığı lcaydedildi. Eyliil ayı basın için ağır geçti • A.VKARA (ANKA) - "Orkıve Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) t*elirlenielerine göre, basın v e basın çalısanlan için e-\Iiil ayı da ağır geçtı. T G S Ba.Mii Haklarını İzleme Komisvonu'nun raporuna göre eylül ayında 1 -oazeteci öldürüldü. 1 sşözeteci silahlı saldmda varalandı. 4 gazeteci eanniyet göre\lilerince. 1 spazeteci de parti gjörevlilerince dövüldü. EELylül ayı içınde aynca 13 ejazeteci gözaltına alındı. 2 tşazeteci gıyaben tutuklandı. 4 gazetecının cLe filın ve kasetlerıne el kibnuldu. Koınısyonun râporuna göre geçen ay içınde aynca 1! gazeie bürosunda arama vapıhrken 14gazete\e d>ergi toplatıldı. RTÜK. kararıy la 1 radyo k*patılırken 4 kitap toplatıldı. 'Yeni yıla yeni rtükümet' • OSMA\İYE(AA)- AvNAP Genel Başkan \irdımcısı Mehnıet Iveeecıler. hükümetın iktıdarda daha fazla k-alanıayacağını ıleri sıirerek "Yenı yıla yeni hîikümetle ginlecek" dedi. (Ceçeciler. 3 kasımda yerel \ç ara seçimlerin yîjpılacağı Adana'nın Osmaniye ilçesinde dıüzenlediğı basin tt»çlanıısında, hükümetin ba^anlı olamadığını savunarak "•Baş.bakanın yiurtdi^ı gezisi kararnamesini imzalayamayan bir siyasi koalisyon. aeaba Türkiye'de iktidarı ne zamana kadar yürütebilir" diye konus,tu. lyiilletyekili tedavi ücreti • ANKARA (ANKA) - TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı. özd sağlık merkezleri ve ünıversıte hastanelerınde, uzun süreli hastalıklar dışında ayakta vapılan tedavi giderlerinin yüzde 10'unun milletvekılleri tarafından ödeneceğinı bildirdi. Bu uygulama. yasama organı eski üveleri \e dışandan atandıklan bakanlık görev lilerı sona erenlerle ölenlerin dul \e yetimleri için de geçerli olacak. Trafiğe 24 kurban • Haber Merkezi - Vurdumuzun çesitli bölgelerinde dün meydana aelen trafik kazalannda toplam 24 ki^i vaşamını \ itirirken 19 kişi de yaralandı. Kazalarda \ aşamlannı yitirenlerin isimlen şövle: Turgut Cihan. Fethiye Cihan. Hamdi Cihan. Hamdi Tulunay, Mehmet Gümüş.. Burhan Bozkurt. Remzi Kuru. Adnaıı Fındık. Müzevyen Özen. Selahattin Tepe. Munise Tepe. Hatice Tepe, Esma Tepe. Şaban Çorbalık. Hatice Çorbalık. Dursun Aşçı. Ilayda Aşçı. Fadıme Ûzüm. Yusuf Ozkan. Yusuf Göçmen. Ahmet Öksen. Bekir Duman. Seyit Ünal ve henüz isım konulmayan bir bebek. Djker'den 'adil düzen' raporu • ANKARA (ANKA) - ANAPManısa \1illet\ekili Te\fik Diker. Mesut v. ılmaz'a sunulmak üzere adil düzen'le ilgili bir rapor hazırladı. Raporun "Adil Düzende Para" başlıkh ilk bölümünde. adil düzen sistemıne göre küçük bırikimlerın bir anda >ok olacağı ve para \erine döviz ve altına £iden tasarrufların ekonomik sıkıntılar \aratacaöı belirtıldi. Cumhurbaşkanı ile görüşen Başbakan Vekili Çiller'in gergin olduğu gözlendi DemireFe laildik güvencesiAN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- metin RP kanadının. "antilaik" uygulama- lan ve son olarak bu partinin çağnsıyla dü- zenlenen ^eriat mitingleriyle sıkışan Başba- kan Vekilı TansuÇiller. Cumhurbaşkanı Sii- leyman Demirere "laiklikgüvencesi" \erdı. Çiller. son zamanlarda laıkliğe karşı girişim- len sert bıçımdeeleştıren Demırel'e verdiğı mektupta. "Hükümetin, laik cumhuriyete gölge düşürecek icraatı. kanunlan. kararla- n \arsa bunlan bize hemen bildirin" mesa- jını ılettığıni bildirdi. Çiller. -demokrasi mü- cahiti"dıve nıreledığı Demirel'ın laik cum- huriyetin koru>ucusu olduğunu da %urgula- \arak, "Sayın Cumhıırbaşkanımıza, laiklik konusundaien uf'ak endişeleri olursa bize ilet- meleri isteğimi it'ade ettim" dedi. Çiller, "başbakan vekili"bifa!i>ladün De- mırel'le haftalıkolağan görüşmesını yaptı. De- mırel'le görüşen Çiller'in oldukça gergin ol- • Cumhurbaşkanı Demirel ile görüşen Çiller'in görüşmeyle ilgili açıklama yaparken gözlerinin dolması dikkat çekti. Çiller, "demokrasi mücahidi' diye nitelediği Demirel'in laik cumhuriyetin koruyucusu olduğunu söyledi. duğu gözlenirken. görüşmeyle ilgili açıkla- ma yaparken gözierinin dolması dikkat çek- ti. Cumhurbaşkanı'na, hükümetin laıkhkle ıl- gıli tutumu konusunda > azılı bılgı sunduğu- nu ve kendisinden de bu konudaki görüşle- rine ilişkin yazılı bilgı ıstedığıni anlatan Çil- ler. şunlan sö>ledi: "Sa\ın Cumhurbaşkanı demokrasi müca- hididir, a> nı zamanda. laik. demokrarik cunı- huri>etin kormucusudur. Biz de onun mis- yonunu dc\ anı ettiren bir parti olarak laik de- mokratikcunıhumeti korıınuna kararlı ol- duğumuzu kendisine ilettinı. Hükümet pro- tokolünde de bu ilkelere u\ulmaktadır. An- cak. herhangi bir konuda çıkardığıınız kanun- lar, kararlar, icraaftmtz, laik de» letegölge dü- şürüyorsa bize bunu hemen iletmelerini iste- dinı. Bizim hükümet olarak. kanunlanmız- da karaıiarımızda bu konuda hassasivetinıi/ \ardır. Sa\ın Cumhurbaşkanı'na da bu ko- nuda herhangi bir endişeleri \arsa. bu _>ön- de gördükleri bir icraatımız \arsa bizi u\a- rabileceklerini ifade ettim." Çiller. Cumhurbaşkanı'na a\ rıca. son yap- tığı ABD gezisi ile ılgilı ızlenımlerını ve SSK'nın venıden \ jpılandınlmasına ılışkin görüşlerını aktardığını bildirdi. ABD'de. Ku- ze\ Irak konusundaki temaslarını Cumhur- başkanı'na ilettiğini vTirgulayan Çiller. "Dün- ya kamuoyunda. Türkiye'nin Türkmen po- İitikasının \adırganmadığuu, artık kabul edil- diğini. bölgede yerel bir yönetim oluşacaksa burada Türkmenlerin de eşit olarak yer al- ması gerektiğini, Çekiç Güç"ün. Türkiye dı- şına çıkmay acağinı dış kamuo\ una anlattığı- mızıbildirdiın''dedı. Çiller. Demırel'leyap- tığı cörüşmemn ~çokyararir üeçttöini söy- lediT Demirel. dün Çankaya Belediyesi Ahlat- lıbel Spor Tesisleri ve Ankara Lniversitesi Vakfı Lisesrnmaçılışındagençlere^eçocuk- lara da laiklik mesajı \erdi. Demirel, "*De- mokratik, laik ve büyük Türkiye'y i yapma- ya devam edeceğiz" dedi. Açıliş törenıne Anayasa Mahkemesı Başkanı VektaGüngör Özden \ e Çankay a Beledıv e Başkanı Doğan Taşdelen katıldı. Törende. HalukLe\ent kon- ser \erdı. Kazan ihraç edilmeden istifa etti Meslektaşlannı kuryelikle suçlayan Kazan, Ankara Barosu'ndan kaydını sildirdi NECATİ AVGIN İZMİR- Adalet Bakanı Şe>ket Kazan'ın. a\ukatlara vönelık "kuneük" suçlaması Ankara Barosu'ndan ıstifasına neden oldu. Meslek kurallarına göre. Kazan'ın suç işledığini belirten Türkiye Barolar Birliği (JBB) Yönetim Kurukı C\esı Sabri Kurt. " Bakanın. meslektaşlarımıza yönelik savını ispatlayamaması halinde üyesi ulduğu Ankara Barosu'nca hakkında soruşturma açılacaktı. Bu soruşturmadan kurtulmak için üyelikten istifa etti. Ancak istifa etmesi onun disiplin cezasından kurtulacağı anlamına gelmez~dedi. Sabri Kurt. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın kendı düşüncesine ters düşen. 'Adalet geç işliyor' Kazan - İki yıl içinde hâkim ve savcı açığı kalmmacak. ADAN.A (Cumhuriyet Güne> tlleri Bü- rosu)-Adalet Bakanı Şevket Kazan, hal- kın adaletin geç işlemesinden şikâyetçi olduğunu vurgulayarak "Buşikâyetlerin tamamen ortadan kaldınlması mümkün değildir'"dedi. K.azan. 2 yıl içinde hâkim ve savcı açığı kalmayacağını, 1700 kişi- !ik bir kadronun hazırlanmakta olduğu- nu açikladi. Osmaniye'de 3 kasım günü yapılacak belediye başkanlığı seçimi doiayısıyla ilçeye gitmeden önce Adana Barosu, baş- savcrlık ve valiliğe ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Şevket Kazan,adliyeper- soneline yönelik de bir konuşma yaptı. Yeni Adliye Sarayı'nın inşaatında da in- celemelerde bulunan Bakan Kazan. hal- kın Türkiye"de adaletin geç işlemesin- den yakındiĞını belirterek şunlan söyle- di: "Türkiye'de bugün halkımızın adale- tin pahalı olmasından, adalet kapılann- da zaman zaman kendisine lüzumsuzge- len koşturmalardan şikâyetleri vardır. Tabii bu şikâyetlerin tamamen ortadan kaldırılmusı mümkün değildir. Ama bun- ların asgariye indirilmesi için elden gelen bütün ealışmalann yapılması elzemdir." Atatürkçülügü. laikliği sa\unan meslektaşlarından adeta **öç" almaya çalı^tığını belirttı. Hıçbir gücün, Atatürkçülügü. laikliği. demokrasni sa\unan avukatlan şıldıramayacağını \urgula\an Kurt şunları söyledi: -Türkiye Baroİar Biriiği Adalet Bakanı'ndan Kuryelik yapan avukatların kim olduğunu bildirmesini istedi. Bö>le bir suçlamanın gerçek olmamanıası halinde meslek kurallarımıza göre, suç olduğu \e kendisinin Ankara Barosu Başkanlığı'na şika>etedileceği bildirildi. Avukatları suçlayan Adalet Bakanı TBB'ne hiçbir av ukat ismi bildiremedi. Bunun üzerine meslekte disiplin suçu işleyen Ankara Barosu A\ ukatı Şe> ket Ka/an'la ilgili ya/ışmalar Ankara Barosu Başkanlığı'na \erildi. Ankara Barosu Başkanlığı kendisinin aleyhine soruşturma açar düşüncesiyle Şe\ ket Kazan hemen Ankara Barosu'ndan kaydını sildirdi. Ancak bir a\ ukat kaydını sildirmiş olsa bile baroda kayıtlı iken işlediği disiplin suçundan dolayı hakkında kov uşturma de\anı eder ve disiplin cezası da verilebüir. Eğer Şev ket Kazan disiplin suçu işlediyse barodan kaydını sildirmekle disiplin cezası almaktan kurtulanıaz. Sayın Kazan bu kuralı bilmiyor olsa gerek ki yazışmalar başlayınca barodan kavdını sildirmiş, kovuşturmadan kurtulmak istemiştir." Kurt. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın avukatlara yönelik "kuryelik" savlarını mutlaka ıspatlaması gerektiğini, bu olayın peşini bırakmayacaklannı söyledi. Çiller, Ekonomik Kıırııl toplantısında konuştu 'Bütçe dengeli duruma getirilecek' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yekili \e Dışışleri Bakanı Tansu Çiller. IW7 yılı bütçesinin denkleştirilmesı ıçın ciddi çalışmalar içinde olduklarını belirterek. sosyal güvenlik kuruluşlarının iyileştirilmesi. özelleştirmeye hız verilmesi, kamu gayrimenkullerinin satılması ve verginin tabana yayılmasını hedeflediklerini söyledi. Çiller. dün vapılan Ekonomik Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada. bütçenin dengeli duruma getırilmesi içın \apilan çalışmalann uluslararası finansman kuruluşiannca ılgiyle karşılandığını kaydederek. önümüzdeki günlerde bu kuruluşların Türkiye've gelerek bazı temaslarda bulunacaklarını söyledi. Çiller. şu bilgileri \erdı: "Bütçede en büyük hedeflerimiz, sosyal güvenlik kuruluşlarının ivileştirilmesi. \ergi adaletinin tabana yayılması. PTT'nin T'si başta olmak üzere özelleştirmeye hız verilmesi. kamu gayrimenkullerinin satılması. iç borçlanmanın daha uzun vadeve \a\ılnıasıdır." Kırşehir'de cenazeye katılan MHP'li bir grup, Yılmaz'ın otobüsüne saldırdı 6 Refah halkı bölüyor^•ANAP lideri Yılmaz. Kırşehir'de hükümet ortaklanna yüklendi \ e kötü niyetli olan RP'nin başarısızlıklarını örtmek için halkı kutuplaijinaya götürdüğünü söyledi. Yılmaz. "Çiller. hükümette bulunmaktan memnunsa yoluna de\am etsin" dedi. Dİ RDANE KOCAOĞLLl KIRŞEHİR-ANAP Genel Başkanı Mesut \'ılmaz. RP'nin 100 günde. yalnızca iktidara en hazırlıksız değıl. aynı zanıanda kötü niyet- li bir parti olduğunu daonav a koyduğunu ile- n sürdü. ^'ılmaz. RP'nin ekonomi \e dış po- lıtikadakı başarısızlığını örtebılmek ıçın hal- kı kutuplaşmaya götürdüğünü söylerken; hu- kümetortağı D\P'nin lideri Tansu Çiller'ed^ "Bu hükümette bulunmaktan memnunsa yo- luna devam etsin" diye çattı. Yılmaz. eşı Berna Yılmaz \e bir grup mil- let\ekili petek otobüsüyle dün Kırşehir mer- kezinden geçerken MHP'li olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı. şehit ce- nazesi için toplanan grup tarafından petek oto- büsünden ANAP şarkılarının çalınması üze- nnegerçekleştinldi.GruptakiIerotobüseyunı- ruklar indirirken. içeridekılere kiifîir ettiler. "V'ılmaz. kendisini uğurlayan Vali Selahattin Ba- şer'e tepkısinı "Haberimiz olsaydı ona göre program yapardık" diye dile getirdi. Yılmaz. yurtgezisinin ıkinci gününde. Kır- şehır'ırı Çıçekdağ liçesini zıyaret etti. Gezisi sırasinda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ANAP lideri Mesut Yılmaz. alternatif hükü- met ile ilgili görüşme talebıne karsı Dı^ı^leri Bakanı Tansu Çiller'ın "Sajın N'ılmaz, bize if- tira \e çamur atmıştır. Şimdi bu dosyalan ka- patalım. gelin beraber olalım demek samimi- Mesut ^'ılmaz \e eşi Kırşehir'de bazı yerieşim merkezlerini zijaret etti. Yılmaz. Kırşe- hir'in Kaman ilçesinde dü/enlenen 6. Ceviz Külriir ve Sanat Festivali'ne katıldı. vetsizliğinengüzeldelilidir"sözlerıvle ilgili bir soruya .şu şanıtı \erdr "Çiller makvadımı anlamamış. Bcnim çamur- la ilgili tavnmda hiçbir değişiklik yok. Ben sa- dece, eğer DV P bu hükümette bulunmaktan ra- hatsız oluy orsa. pişnıanlık duy uyorsa, bir çıkış yolu anyorsa. diğer partileıie olduğu gibi ken- dileriyle de yeni hükümet nıodeli için görüşe- bileceğimi söyledim. Eğer kendisi hükümette bulunmaktan mutluysa. yoluna devam etsin." Yılmaz. Çıllerhakkındaki\olsuzlukdos\a- larını geri çekmesi konusunda kendisine öne- ri \e telkınler vapıldığını. ancak bunlara hiç- bir şekilde itibar etmediğıni söy ledı. RP'nin bayraklarıv la Kocatepe Camıi av lusunda ya- pılan şerıatçı gösteriyle ılgilı birsoru üzerine de Yılmaz. RP'nin böyledurumlarda hükümet olduğunu unuttuğunu belirterek. "RPvetkili- lerinin söyledikleri gibi ortada bir provokasyon varsa. bunu ortaya çıkarmak hükümetin gö- revidir" dedi. ANAP lideri. darbe söylentılenne ilişkin bir soru üzenne de darbe tahnkinin. RP'nin ic- raatından rahatsız olan ama halkın demokra- tikbilincinegüvenmeyensahtedemokratlar ta- rafından vapıldığını söyledi. IRMIKIAYDIN ENGIN e-mail: [email protected] Başlık Ahmet Arif'ten ödünç alındı. Gecenin uğursuz karan- lığının şiir dilinde tanımlanışı bu. Biz de karanlıktan söz etmek is- tiyoruz. Zifiri karanlıktan. At izi- nin it izine kanştığı bir ülkede ne- yin doğru, neyin yanlış olduğu- nu ayırt edemez hale geldiğimiz karanlıktan. Polis mafyalaşmış, mafya po- lisleşmiş. Beyoğlu Terörle Mücadele Şubesi'nden bir polis memuru eline geçirdiğı porno kasedi ile bir işadamına şantaj yapıyor. Polisin adı Ruhi Uzun. Namı da Pala "Eee, n'olmuş. binlerce, on binlerce kişilik polis kadrola- rından böyle üç-beş çürük el- ma çıkabilir" demeyin sakın. CumartesiAnneleri'n\ üzersiniz. Pa/a'nın tekmesinin, yumruğu- nun acısını hâlâ unutmadı on- lar. Galatasaray Meydanı'nda annelerle birlikte nöbete duran genç gazetecileri kızdırırsınız. Pala'nın küfürlerini, acımasız dirsek darbelerini o genç arka- daşlarımız çok iyi biliyorlar. Şimdi Pala, bir işadamı ile bir Hani Kurşun Sıksan Geçmez mankenin sevişirken çekilmiş bir porno kasetiyle şantaj yapıp 350 bin dolarlık bir avanta avı- na çıkmışken suçüstü yakalan- dı. Kendinizi Pala'nın suçüs- fü'nde yakalayıp nezarete attı- ğı, rfadesini aldığı. ifadealırken bilinen yöntemleri kullandığı an- nelerden birinin yerine koyun. Nezarethane karanlığını getirin gözünüzün önüne. "Leşlerinin sayısı'' ile övünen mafya babası Ağansoy'u bir başka mafya çetesi delık deşik ederken, Ağansoy'la birlikte çay içen, Dışışleri Bakanı'nın resmi koruması polis memur- larını anımsayın. Devletin hem de Dışışleri Bakanı'na koruma yapacak kadar seçkın (?) polis memurlannın mafya ile böyle- sine kucak kucak oluşlarının gömüldüğü karanlığı getirin gö- zünüzün önüne. Doğu Perinçek çok önemli bir MİT Raporu daha açıkladı. 8O'lı yıllarda Perinçek'in açığa çıkardığı MİT Raporu üstünde biraz konuşulup karanlığa gö- mülmüştü. Şimdikinin üstünde biraz bile konuşulmadan ka- ranlığa gömülüyor. Oysa yeni ra- por Çiller - Ağar ikilisinin oluş- turduğu bir suç örgütünden söz ediyor. içişleri Bakanı Ağar. "Bunlar ciddi iddialar değildir" demekle yetiniyor. Kimse de kalkıp "Peki bu da ciddi değıl- se. bu ülkede ciddi olan ne- dir?" diye sormuyor. Karanlık bir kez daha egemenliğini ilan edı- yor. Diyarbakır'ın Hantepe Kö- yü'nde dört öğretmen öldürül- dü. Öğretmen olmaktan öte su- çu olmayan dört genç eğitim emekçisi. Haber gazetelere ulaştı: PKK dört öğretmenı katletti. PKK'nin -galiba- ikinci ada- mı Cemal Bayık BBC'ye de- meç verıp yalanladı. PKK ha bire "Ben öyle terör örgütü fı- lan değılim. Ben birsiyasi par- tiyim. Ben Kürt halkının ulusal kurtuluş savaşının öncü gücü- yüm" diyor. Böyle diyen ciddi olmak zorunda. Ciddi ve güve- nilir. Kanal D'nin haber bölümünün en kilit noktalanndan birinin ba- şında Haluk Şahin var. Haluk Şahin ciddi ve güvenilir bir ga- zetecidir. Ne haberdir, ne değil- dir bilir. Üstünde oynanmış ha- berle gerçek haberi ayırt etme- sini iyi bilir. Bir haberi doğrulat- mak için gerekli adımları at- makta titizdir. Bazen can sıka- cak, daha alt kadrolardakilerin canına okuyacak kadar titiz. Kanal D. Cemal Bayık ile PKK (ya da ERNK) Diyarbakır so- rumlusu arasındaki telsizgörüş- mesinin bandını yayımladı. Ban- da göre dört öğretmeni PKK öldürdü ve bundan Cemal Ba- yık'ın haberi var. Alın sıze bir zifiri karanlık da- ha. PKK mi yalan söylüyor, Ola- ğanüstü Hal Valililiği mi? Kime neden inanılsın? Güçlükonak'ta 11 köylüyü öldürüp sonra yakanların önce PKK'liier olduğu ileri sürüldü. Al- tından korucu-özel tim işbirliği çıktı. PKK, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Pierre Sany'ye sivil hedeflere saldırmayacağı sözünü verdı. Ardından Han- tepe'de dört öğretmen öldü- rüldü. Dört öğretmenin katli PKK'ce yalanlandı. Ardından Haluk Şahin, telsiz bandını gün ışığına çıkardı. Bu zifiri karanlıkta yol alına- bilir mi? Toplumun saydamlaş- tırılmasını savunanlann anlata- madığı işte bu. Demokrasiye giden yolun öncelikle bu say- damlaşmadan geçtığini dille- rinde tüy bitmecesine yinele- yenlerin inadı işte tam da bu noktada. Karanlığın tersi ışıktır. Evet cam saydam. Ama zifiri karan- lıkta saydam olsan ne yazar! Karanlıkta camın öte yanı gö- rünmez ki? Bir karanlık gece ki kurşun sıksan geçmez... POIİTİKA GÜMJÜĞÜ HİK3IET ÇETİrsKAYA Kentli Rant Kıroları Acaba laik, demokratik Türkiye Cumhurıyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bu hınç ve öfkeyi ülke genelinde dalga dalga yayanlar kimler? Bunlar ikiye ayrılırlar: 1 - Takkesiz liboşlar. 2- Tak- keli liboşlar... Takkesiz liboşlar; demokratikleşme, insan hakla- rı ve Kürt sorununa barışçıl çözümü 'ilericilik' ola- rak kullanırlar; 'sendikalörgütlenme'', 'emek-serma- ye', 'sosyalizm', 'tam bağımsızlık' gibi kavramları ise 'çağdışı' olarak görürler... Bu tipler 1983'te Turgut ÖzaPı, 1986'da Bülent Ecevit'i, 1989da Erdal İnönü-Deniz Baykal he- saplaşmasında Baykal'ı, 1993 sonrasında ise Tan- su Çilîer'i. bir ara Cem Boyner'i. şimdilerde ise ha- cı-bacı ikilisini bağırlarına basmışlardır. Yine bu tip- lerin yurtdışına çıktıklarında PKK'ye sıcak baktık- larını göstermek ıçin "Son seçimlerde oyumu HA- DEP'e verdim" dedikleri bilinen bir gerçektir. işin il- ginç yanı bu tiplerin bir ayağı da devlet içindeki güç odaklarındadır. Takkeli liboşlar ise kendi aralarında ikiye ayrılır: 1- Yiyiciler. 2- Tosuncuklar... Yiyiciler, takkesiz liboşlar gibi düşünürter. Ancak, yurtdışına çıktıklannda rahat rahat "Biz oyumuzu Çil- ler'e verdik" derler. Onlar için demokrasi bir yaşam biçimi değil, araçtır. Din baronlarının 'kapıkulu' olan bu yaratıklar, 'çağdaşlığı' bilgisayar ve cep telefo- nu kullanmak sanırlar. Şeriatçı tosuncuklar, gariban olanlarıdır. Sakal bı- rakırlar, kocaman çerçeveli gözlük kullanırlar. Re- fah bile bunları dışlamıştır. İBDA-C. Hizbullah, isla- mi Hareket'le işbiriiği yaparlar. Korkaktırlar ama korkusuz gibi davranırlar... • • • Takkesiz liboşlar. bugünlerde biraz tedirgın. O nedenle "Atatürk'ü iyi tanıyorum" ya da "Gerdan Atatürkçülügü" gibi yazılar yazmıyorlar... Acaba neden yazmıyorlar? Eğer yazarlarsa gazetelerindeki manşetlere ters düşecekler, fırça yiyecekler... Sevgili Oktay Ekşi, cuma akşamı atv'de bu liboş- lara iyi bir ders verdı, sanırım herkes kendine dü- şen payı almıştır. O anda benim aklıma, bu liboşlardan birinin 14 Kasım 1995'te yazdıkları geldi, gelin birlikte okuya- lım: "Geçen çarşamba TelAviv'den Istanbul'a giden THY uçağına bindim ki, dört hostesten ikisinin ya- kasında Atatürk rozeti bulunuyordu. Sosyetiklerdeki 'gerdan Atatürkçülüğünün' 'avam- laştığf anlaşılıyordu. Neyse, Atatürk Barajı 'nı güneybatı rotadan geç- tikten ve aynı ismi taşıyan sayısız yer ve beldenin üzerinde uçtuktan sonra Atatürk Havalimanı 'na in- dim. Atatürk resmi asılı duran ama yeterli memuru ol- mayan pasaport kontrolünü aşmanın ardından yi- ne sayısız Atatürk heykel ve posteriyle karşılaşarak, demir atacağım mekâna Atatürk Bulvarı ve Atatürk Kültür Merkezi üzerinden ulaştım. Televizyonu açtığımda da başta devletin resmi istasyonu olmak üzere diğer birçok kanalda, ekran köşesinde sürekli beliren Atatürk sureti gördüm. fster istemez, bu konu hakkında tekraryazmam gerektiğine karar verdim." Yukarıdaki satırların yazarı 'takkesiz liboş', aynı zamanda bir 'cehalet' simgesidir. Örnek mi? 23 Eylül 1996 tarihli Hürriyet'te bulup okuyabilir- siniz... Cumhuriyet yazarı Evin Ilyasoğlu çok kibar bir biçemle kulağını çekti bu 'takkesizliboş'un. Ama o hiç umursamadı. Maaşallah takkesiz liboşun yüzü 'manda gönü'nüen olduğu içın ona böyle uyarılar vız geliyordu.. Takkesiz liboş şöyle yazıyordu: "Üzeri dantel örtülü radyolarla iyiden iyiye tanı- şan mütevazı mahalleler, Usküdar Musikı Cemıye- ti kadar bilgin olmayan bir şarkı 'yurttan sesler ko- rosu' kadar yerel olmayan bir türkü, Ulvi Cemal Er- kin oratoryası kadar yabancı olmayan bir müzıkle bütünleşiyor..." Şaşkın 'takkeliliboş' Ulvi Cemal Erkin'in yaşa- mı boyunca hiç oratoryo bestelemediğini bilmiyor- du. Yunus Emre Oratoryosu, Atatürk ve Anadolu Des- tanı Erkin'in bestesi olmayıp Ahmet Adnan Say- gun'a aıtti. Ulvi Cemal Erkin ise Türk halk müziğin- den 'can alıcı' motifler bestelemişti. İşte bu 'takkesiz liboş'. bir Atatürk ve Cumhuri- yet düşmanıdır... Böylesine bir cehalet ise 'cehalet öğrenimi' görmekle olasıdır... • • • Bugün ülkemizdeki asıl tehlike, kim oldukları bel- li olan 'şerıatçı tosuncuk'lar değil. ne oldukları bel- li olmayan takkeli ve takkesiz liboşlardır... Bazılarının geçmişlerinde 'devrimci'Yık ve 'mah- pus'luk olduğundan gerçek yüzlerini göremezsi- nız... Kürtçulerle Kurtçu. şerıatçılarla şerıatçı olan emek düşmanı takkeli ve takkesiz liboşların kendi çıkarları için yapmayacakları yoktur... Dikkat edin. her zaman her yerde karşınıza çıka- bilirler... Çünkü yüzleri 'manda gönü'ndendir... Sıcak soğuk, kar fırtına onlara vız gelir... Onlar birer 'kentli Türk' değil 'kentli rant kırola- n'dır... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya «ı Planet.com. TR RP'li Kapusuz: Kocatepe'deki gösterinin partimizle ilgisi yok 'Hükümeti yıkmak kolay değildir' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - RP. Kocatepe Ca- mıi'nde geçen cuma günü meydana gelen şerıatvanlı- sı gösterinin. provokasvan olduğunda ısrar ediyor. RP Grup Başkan\ekili ve Kav- seri Mılletvekilı Salih Ka- pusuz. bu gösteriyle partı- sinin hiçbir ilgisinın bulun- madığını öne sürerek. •'Re- fah Partisi böy le bir gösteri- ye ihtiyaç duy duğu zaman, bunu en uygun zaman veze- minde layıkıyla yerine geti- rir" dedi. Kapusuz, RP Genel Mer- kezi'ndedündüzenlediği ba- sın toplantısında. son günler- de bazı çevTelerin Türkiye'de sürekli olarak yapay gün- demler varatıp. insanların kafasını karıştırmaya çalıs.- tıkiarını söyledi. Kapusuz. ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ı daeleştirirken. "İktidarlanm 3 aydan fazla sürdüremeyenler, 54. Hükü- mefin yerine altarnatif bir model aramaya çalışıyorlar. Sayın ^ ılmaz. yapnğı açıkla- malarla darbe çığırtkanlığı yapıyor ve konuda bilgisi ve sezgisinin olduğunu sövlü- yor. Medvada çıkan açıkla- malannın dışında. ne bilgisi ve sezgisi varsa çıksın söyle- sin" diye konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle