28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çalışma Bakanı Necati Çelik, emeklilik yaşı ile ilgili yasa taslağını açıkladı Saghk hizmetinde prim koşıdtıANKARA (Cumhumet Burosu) - <^?Jı:jma ve So-Aaı Guvenlık Bakanı !WtcatıÇelık emeklilik vaşının 50-55 «ilüze\ıne çıkarılmiMna ılışkın ta^lagm E3^bakanlıga gondenldıgını açıklarken b»>uvaş Mnırınıner tazla 2000 \ılına k^aJarTurkıve \ı ıdare edebıleceğını j»*o ledı tTJı^ma ve Sosval Gu\enlık Bakanı Çelık dun duzenledığı basın t«oplantisivla 506 sıvılı Sosval Sıgortalar Va>abi nda \enı duzenlemelen ıçeren y.a>a tablağını açıkladı Çelık tavirının g:«eır antırıcı hukumlerı kadar gıder aaTirıcı \onlen de bulundugunu t*elırtırken tasarıvla kuruma I2!<trılvon 9 12 mıKar lıralık ^elır elde edıleceğını >:a\undu REFAH'İOL hukumetının ıkncı kavnak paketınde :>osval guvenlık kurumlannın taşınmaz mallannın î>atşını gundeme getırme->ının ardından (7<eık de SSK Kuruluş \a=>asi nda \ apılaeak değişıklikte \ onetım K-U'ulu nun kurumun taşinmaz m a larının alım-sdtımında veikılı k.ılınacağını bıldırdı Calışma Bakanlıgı ve baglı bınmlerde kacrolaşma hıreketı başlatan Çelık 3 Wew York Nükleer santral incelemesi sürüyor >EV\ NORK(\\)-Turkı- ve'nın -\kkuvuda ınsa ettır- me\ı planladısıı bıner mega vatlık ıkı nukleersantralın va- pımı konıiMinda kasım a\ ında açılacak ıhalevle ılgılı ıncele- fneler tamamlandı Enerjı \e Tabıı Kavnaklar Bakanlıgı \lustes.arı LğurDo- ğanbaskjnlıgırıdaktbırhevet bu amaçla ^BD ve kanada da 8 gun suren tema>larda bulun- du He\ette Çevıe Dakanlıgı Musteşarı \S Ihsan kenç ıTe Turkıve Elektrık Lretım \e lletım \ Ş (TEAŞ) Genel Mudurıı \fif Demırkıran da ver aldı Dunvanın onde gelen nuk- leer tebislerını zı\ aret edeıı he- \et mensupları Kanada nın \EC tıımasinuı Toroııtodakı »antralı ıle ABD nın\\estıng house veCombustıoıı Engıne erın» tırmalarının PıttsbuiLİ \e Haıttorddakı tesiNİenndı. ıncelemeler \ aptılar \1u->tesar Lğur Doğan, ıha le konusunda uzerınde dur- dukları en onemlı pıensıbın teknolojı transten oldugunu belıntı Dogan ıhalede goz onunde bulundurulu.dk kıs- tasları ıse teknoloıı transteıı malıvet \atinm suresı fı- nansman v e çev rev e zarar v er- meveeek teknoloıı olarak sııa- ladı Cankırı Duğun evi çöktü: 6ölü Ç\NKIRI (\A) - Çankı- n nınNapraklıılı,esınde dugun e\ınde kadınların bulundugu odanın çokmeM sonucu 6 kı^ı oldu N ı agır 29kışı varalandı Edınılen bılgıve gore oncekı gete geç saatlerde ılçenın Chacık Kovu nde bıı dugun e\ınde kadınların eglendıklerı ödanm çokmesı sonucu bırı o lav \ennde olmak uzere 3 u kadın ^ uı,ocuk 6ki}iha\atı- nıkavbettı Çoknıe sonucu olenler sun lar Satı Fakı ( ^ ) Satı Cevız ıi9) 4fife Tarhan (2N \vşe Islu (II) Zevnep Avşar (S) Kıvzullah ka\a T ı E\ın»,ok mesisonuiU 8 ı agır 29 kışıva ralandı Olavdaagırşekıldeva ralanan \e Ankaradakı hasta nelere se\k edılenler sunlar Zevnep Ka\a. Merveıtı \kbu- rakçu Hatıce Fındık. -Vnf Fakı. Esma Kahraman. Hatıce Çağ, Done kava \e Kezban A\şar. Mustafa Fakı. Serpü Sungur. Sabrı\e Cevız. ijefıka Fındık, Kezban Tinakı. EmıneCevız, ElıfTır\akı.Bedıa BudakZe- hha L nlu. Emıne Tinakı. Mu- kaddes Sungur. Menem Tar- ban, \vşe Tinakı, Avşe Lnlu. Inzıle Tınakı. Menem Lslu, Satı Knak. Elıf Tarhan. Done kartaLŞehn \kburakçııle Fat- ma Koçvığıt ın îse Çankırı dakı hastane \e saglık kuruluşların- da tedaulerı suruvor • Taslakta, emekhlıkte 5 bın olan prım odeme gun sa\ısı korunurken sigortalı olanların. sağlık yardımlarından >ararlanabılmesı ıçın 60 gunluk sıgorta prımını \atırmış olması ko^ulu getırıldı Aylık bağlama oranındakı >uzde 85'lık sınırlamanın \uzde 100'e çıkarıldığı taslakta, sosval gu\enlık destek pnmı \oızde 24'ten \uzde 30"a \ukseltılerek çalışanlar \e ış\erenden \apılan kesıntıler arttırıldı Prıme esas ta\anın behrlenmesınde asgan ucret goz onune ahnacak Sos>al >ardım zammının Hazıne'den karşılanması ongorulen taslakta. kaçak ı^çı çalı^tııılmasını onlemeye >onelık olarak da yenı duzenlemeler \er aldı bın 500 \enı kadronun bu a\ ıçınde kullanılacagını belırtırken "Kuruma ek kulfet getırme\eceğı gıbı kurumu se\ Uerden kurtaracaL tasarruf sağla\acaktır" dedı Bakan Çelık ın \erdığı bılgılere gore Sos\al Sıgonalar \asası ıle ılgılı vasa ta><ariM taslağında ^u duzenlemeler on«orulu>or Emeklilik vaşı: Kadınlar 50 erkeklerS^i vai>ında emeklı olacaklar Vururluktekı 5 bın gun pnm odeme koşulu korunurken bunu )enne getıremeyenler ıçın I 5 ^ıldan ben sıgortalı olmak ve en dz 3 bın 600 gun malulluk va^lılık \e olum sıgortalan pnmı odemı? olmak koşulu getınldı Çalışma Bakanlıgı \etkılılerı me\sımlık ıijçılerın s bın gun prım odeme ko^ulunu \enne getırmelerının zorolduguna dıkkat (.ekerek ıkıiKi duzenlemenın bu ı^çıler ivin ıvılestıriLi oldugunu sovledıler Emtklılık \a>ına geçiş surecı ıçın de kademelı olarak \a^ sınırlaıı getınldı Buna gore 10-15 \ıl sıgortalılık suresı bulunan kadınlar 41 erkekler46 >-10 \ıl »ıgortalılık sureM bulunan kadınlar 43 erkekler48 •s vıldan az Mgortalılık suresı buiunan kadınlar 4> erkekler >0 vaşında emeklı olabılecekler Taslakta ıtıbarı hızmet sure^ı u\gulamasına tabı basın basım ^eker sdnjMi azotianavıı ı^vtrlerındı. çalışanlar ıle genıı adamlannın belırlenen \a$ Mnırlarından ^ >ıla kadar ındırım \apılmasi ongomldu Avlık bağlama oranr N ururluktekı duzenlemede va^lılık avlıgmdakı \uzde 85 olan a\lık bağlama orını ust sınırı \e olum avlıgındakı a\lık bıglama oranı \uzdc 100 e çıkarıldı Buna gore \eterlı Mgortalılık ^uresı bulunan bır sigortalının emeklı oldugunda prıme esav uı.retı kadar emeklı a\lıgı alabılecegı belırtıldı Bır kı^ınm çalı^tıgı sure va^ veodedıgı prım mıktanna gore degı>en a\ lık baglamı oranı ust >mırının \uzde 100 e çikartılmasıvla prım mıktarını tazh \atıranlar n,ın ı\ ıle^tırıcı bırduzenleme ortı\a çiktıgı ka\ dedıldı Pnm kesıntısı Pnm ta\an he^abında gosterge \e katsdM \enne isgarı utret belırlcviLi olacak ^lenı duzenlemede prım tavan hcsabının asııarı ucretın 2 kıtı olımsı Vatağan'da çatı çöktü \lugla nın "iatagan ılçesın- debırevın vatısının çokmesı ionucubaba-oguloldu -\linan bılgne gore ola\ ılçese baglı kokgedık koNU nde oncekı geı.e me\dana geldı Necatı Çubukçu su akıtan bolumunu onarmak uzere ogluvla bırlık te<,atı>a<,ıktı Onanmv,alı>ma larına ba^ladıktan bırsure son raçatn,oktu Enkazaltındaka lan Necatı Çubukcu {49) \e İ ılmaz Çubukçu (18) va^amı fıı \ıtırdı Demirdöküm Kembi, Demirdöküm Panel Radyatörlerie çok uyumludur ve birlikte kullanıldığında yüksek yakıt tasarrufu sağlar. Üstelik şimdi, kombi ve panel radyatör birlikie, %S indirimle! Demirdöküm Kombı, hem kat kalorıferınız hem de şofbenınız olarak gorev yapar Dığer kombılere gore daha şık gorunumludur, daha az yer kaplar llerı teknolo|iyle uretılen entegre eşanpr sayesınde yüksek ısıl güce sahıptır Turkıye'de Demirdöküm Kombı alınır, çunku ılk çahştırması ucretsız yapılan Demırdokum Kombı, dovızle değıl sabıt taksırlerle Türfc Lirası'yla alınır Turkıye'nın heryenneyayılmış 2 9 O Demirdöküm servisi konforunuzun kesılmesıne ızın vermez Sızı asla soğukta, açıkta bırakmaz Kemple tesisatta sorunsuz işletim • doğalgaza Demirdöküm'le geçilir. ongorulurken Bakanlar Kurulu'na asgan ucretın 3 katına çıkanlması \etkiM de tanındı Prıme esas ta\anın hesaplanmasında vapılması duşunulen bu degısjiklıkle brut maaş uzennden gerçekle^en prım kesıntısı vukselecek So>\al gu\enlık destekleme pnmı ıse. \ uzde 24 ten vuzde 30 a çıkarılarak ışçı ve ı^\erenın \uku arttırıldı Sosval guvenlık destekleme pnmınde ı^çinın katkısı vuzde 6 dan yuzde 7 5 e, îsverenın katkisinın da vuzde 18'den \ uzde 22 5 e çıktıgı bıldırıldı Istege baglı sigortalılar ıle uzun \adelı sıgorta kollarına devam edenlerden alınan vuzde 20 lık prım oranına, yuzde •^ oranında hastalık sıgortası pnmı eklendı kaçak ışçi çalıştınlmasına onlem: Çalı^mava ba^lavanlann 30 gun ıçınde SSk \e başvurmaları ongorulurken, Mgorta mufettı^lennın yanında sıgorta mudurlenne de kontrol ve denetleme vetkısı tanındı Kamukurumve kuruluşları denetım elemanlanna kendı gorevlerı gereğı vapacakları herturlu denetım ve ınceleme sırasında, çalıştınlanların sıgortalı olup olmadığ^nı da tespıt etme zorunluluğu getınldı Sosval \ardım zammı: Kamu kurum ve kuruluşlan ıle beledıvelerden alınan sosyal vardım zammı uvgulamasına son verılırken emeklı dul ve vetımlere odenmekte olan so:>yal yardım zammının Hazıne taratından karşılanması ve bu zamdakı artışjara Hazıne Musteşarlığı nın uvgun goru^u ıle Bakanlar Kurulu nun kararvermesı ongoruldu Sağlık hızmetı içın koşul: Sıgortalıların »aglık vardımlanndan vararlanabılmesı ıçın 60 gunluk sıgorta prım odeme zorunluluğu getırıldı Bu zorunluluk ılk defa sıgortalı olanlarda ış kazaları ve meslek hastalıklanvla ılgılı konularda 60 gunluk pnm odeme kosulu aranmavacağı bıldırıldı Emeklı dul veyetımler ıle hak sahıbı aıle bıreylenne hastalık sıgortası kapsamında protez araç- gereç yardımı vapılması hakkı getırıhrken, bu haktan yararlanırken sıgortalıların yuzde 20 emeklılerın ve hak sahıplen ıçın vuzde 10 katkı payı alınması kararlaştırıldı SSKden aylık alan emeklılere bu tasarıyla yurtdı^ında tedavı olma olanağı getırıldığı belırtıldı Emeklı aylığı alan kadın \e erkeklenn hak sahıbı eslennın doğum vapmalan durumunda analık sıgortasi kapsamında sağlık vardımlanndan vararlanması da hukme baglandı . Muavene ucretı alınması emeklılerde kaldınlırken hak sahıbı e^ ve çocuklar ıle dul ve vetımler ıçın devam edecek 2925 sayılı Tanm Işçılen Sosyal Sıgortalar Yasası na tabı olarak çalışan geçıçı ışçıler ıçın emeklilik yaşı kadında >0 erkekte 55 e ı,ıkanlırken tanm ışçılennın pnm oranlarının arttınlması ve prım esas tavanında tanm kesımı asgan ucretı esas alınması kararlaştınldı Taslakta, bır sıgortalının pnm odenmış fıılı hızmet suresı hangı kurumda tazla ıse o kurumdakı duzenlemeye gore avlık alması hukmu de yer aldı (£)DemirdökümK E S İ N Tfiriı Dwnir DSkfim roUİuAjı A4- Pourtoma v* Soh* Orvbu Ca^co ; Med»z B2 Ayozmc ı_odces Ku^ult vam M B 90 Uık da ;• h Te Oz 6 7 64 l Faks C^ 6 ' 7 0( ' 5 Anlcara lig. *W- CTI Cod <oç Hor ^5 3 Yer uh Tfr 03 ı 425 i. 2r 22 lwsa Ug MU. ASm« homd Tanpna Cad 5 * Tel 022-t| 223 0 99 tzmır lig. Md« Vosf C"o Bu'va Artoöcı Ap( 9 B Asoncai Td Ci32 422 02 6 Samsua Ug Md Uugaz MaK ıtka Co<3 Ce Ap> 3<; « Te CJÛ2 i 3 £ 2 D A N I S M A S E R V İ S İ 0 »00 261 1950 0 «00 261 1951 ÜCRETSIZDIR EVLANMA EMRE KONGAR Yağma Yıyın efendıler, yıyın, bu hân-ı ıştıhâ sızın, Doyunca, tıksınnca çatlayıncaya kadar yıyın1 Bugunlerde Tevfik Fıkret okuyorum Hem umıtlenıyorum Hem moralım bozuluyor Moralım bozuluyor çunku yaklaşık yuz yıl once hangı sorunlarla karşı karşıya ısek bugun de o so- runlarla boğuştuğumuzu goruyorum Umıtlenıyorum çunku sorunların nıtelıgı değış- mese bıle, bugunlere nerelerden ve nasıl geldığı- mızı yıkılan ımparatorlugu ışgal edılen topraklan verılen askerı, ekonomık toplumsal ve kulturel sa- vaşları demokratık laık bır hukuk devletı modelı aşamasına nerelerden geçerek ulaştıgımızı anımsı- yorum • • • Bugunku sorunları çozmek ıçın nedenlerı çok lyı anlamak zorundayız Ulkemızı, bırı ıç bın dış ıkı buyuk gucun yonlen- dırdığını ve dıştan gelen buyuk dalganın 'kuresel- leşme", ıç depremın ıse "kentleşme ' (belkı de da- ha doğru bır deyışle "kentleşememe ) oldugunu hep soyluyorum • • • Bır zamanlar "kentleşme" adı altında sonra da "gecekondulaşma" terımı ıle rfade ettıgımız sureç artık butunuyle bır "yagma olayına donuşmuş du- rumda Istanbul Buyukşehır Beledıyesı'nın rakamlarına gore, bugun Istanbul da ıkı mılyon konut var Bu nun bır mılyonu, "kaçak" Sozun kısası Istanbul dakı yerleşme bırımlerının, ya da teknık terımle "Istanbul kent lekesının ya- rısı, yağma Bu yağma o denlı uzun bır sureye yayılmış ve o denlıgenışleyerekyaygınlaşmışkı herkes yagma- a " olmuş Olay 1950'lıyıllardabaşlamış Kırsal alanlardakı makıneleşme ve enflasyon koylerden kentlere dogru buyuk bır akın başlatmış Polıtıkacılar bu akını durdurmak ya da denetle- mek veya yonlendırmek ıçın hemen hemen hıçbır şey yapmamış Tam tersıne "oy kaygısı" ıle kent toprağının yağ- malanması teşvık edılmış Hazıne topraklan, beledıye arazılerı ozel mulkı- yettekı arsalar hep bu yagmaya kurban edılmış Sonunda kentler plansız programsız hızmetsız buyumuş Okullarda oğrencılere, hastanelerde hastalara, sokakta motorlu araçlara, yer kalmamış • • • Derken kırsal alanlardan gelenlerın başlattıgı "gettolaşma" surecı yaygınlaşmış Koylerden ge- lenler "hemşehrılık bağları" çerçevesınde mahal- leler oluşturmuş Zengınler, koruları genış yeşıl alanlan duvarlarfa çevreleyerek kendılerıne sıgınak- lar yapmış Sonuç, bıreysel yağma uğruna "herkesın zarar ettığı", ıçınde yaşanması olanaksızlaşan bır kent Bakın 1 Ocak 1997 de 130 yaşına basacak olan Tevfik Fıkret ne dıyor "Hân-ı Yagma ' (Yağma Sof- rası) adlı şıırınde Venrzavallı memleket venr ne varsa, mâlını, Vucudunu, hayâtını, umfdını, hayalını • • • Çozum uretme şansı yıne sosyal demokratların elınde goruluyor Çunku kentlerı kurtarmanın tek yolu sosyal de- mokratların, "planlama" ve "kentyenıleme ' proje- lerı Yiğıt Guloksuz gıbı sosyal demokrasıye gonul vermış bır burokratın toplu konut ıdaresınde urettı- ğı ınanılmaz projeler tek tek gerçekleşme aşama- sına ulaştıkça, ınsanın umudu artıyor Ustelık unıversıtelerde Prof llhan Tekelı gıbı, meslek kuruluşlarında Oktay Ekıncı gıbı daha pek çok beyın var Sorun bu potansıyelı seferber edecek sıyası ıra- deyokluğu Fıkret 6u harmanın gelır sonu, kapıştırın gıderayak, Yarın bakarsınız soner, bugun çıtırdayan ocak demış Ben de yağmacılara Bu harmanın gelsın sonu, çalmayın gıderayak Yarın gorursunuz soner bugun çıtırdayan ocak dıye seslenıyorum Not: 2 ekım gecesı Kanal D nın "Gecenın Içın- den" adlı canlı haber programında ıkı unlu profe- sor ıle sohbet eden sunucu "Refah Partısı'nın an- tı-laıkpropaganda ve prosedurlerı" gıbı bır tumce soyledı Belkı de "propaganda ve uygulamaları" demek ıstıyordu "Prosedur" "ışlem" "muamele" anlamına gelen ve hukuk alanından kaynaklanan bır sozcuktur Bu tumcede kullanılışı yanlış oldu Su- nucular yabancı sozcuk kullanmasalar daha lyı a- ma kullanıyorlarsa, hıç olmazsa yanlış yapmasın- lar Bakanlığın tasarısına işçi ve işveren karşı \>KARA(A!NKA)-Çalışmave Sosval Gu- venlık Bakanlıgı nca hazırlanan ve sendıkalar toplu ış sozleşmesı grev ve lokavt yasalannda degışiklık vapmaya vonelık olarak hazırlanan taslaklar uzennde oncelıkle ışçı v e ışveı en kon- federasvonlan ıkıncıl olarak da ışçı konfederas- vonlan kendı aralanndaanlaşamadı TİSK sen- dıkalara sıyaset vasağının kalkması da dahıl ış- çı ve sendıkacı haklannı genışleten maddelenn tumune karşı çıktı Turk-lş örgutlenmede zo- runlu olan vuzde 10 ışkolu barajının korunma- sını savıınurken DİSK ve Hak-lş barajın kaldı- nlmasını savundu Sendıkalar ıle toplu ış sozleşmesı grev ve lo- kavt vasalanna ılışkın ışçı, ı? veren ve hukumet kesımlen temsılcılennden oluşan komisvon ça- lışmalanna başladı >apılan ılk toplantıda ba- kanlıgın hazırladığı taslak ıncelendı Daha son- ra ışçı ve işveren konfederasyonlan taslak hak- kındakı goruşlennı bakanlıga gonderdıler TİSK, sendikal özgürlüklere karşı TlSk taslaklarda ver alan ışçı ıle sendıkacı haklannı genışleten tum maddelere karşı çıktı Buçerçevedesendıkalannsıvasetvasağınınkal- dınlmasına hakgrevıne grev va^akiannın da- raltılmasina grev ovlamasinın kaldınlmasına sendıkalara ıdan ve maiı ozerklık tanınmasına ve v uzde 10 barajının kaldınlmasına da karşı çı- kan TlSk vasalarda koklu bırdeğışıklıge gıdıl- meden onı.e ulkenın durumu ve ıhtıyaçlan uze- nnde hassasivetle durulmasinı ıstedı Turk-tş ın taslaklara ılışkın temel sorununu örgutlenmede zorunlu v uzde 10 baraıının kaldı- nlması maddesı oluşturdu Daha oncelen antı- demokratıkoldugu gerekçesn le baraja karşı çı kan hatta bu konudakı ^ıkavetmı ILO vadata- sivanTurk Iş 1991 vılından bu \ana orgutlen- mebara|inısa\Tinuvor Turk Iş barajı savunma- sının nedenını de "Barajsızlık. ışveren sendıka- cılığırra >ol açar" tezıvle açıklıvor Turk-lş ın taslağa barajlan kaldıran madde dişında eıddı bır ıtırazı olmadıgı kavdedıldı Hak-lş ın taslağı rumuvle benım^edıgı ıfade edılırken DİSK ın de taslaga cıddı bır ıtırazı ol- madıgı kav dedıldı Taslakla ılgılı ışçı kontede- rasvonları arasındakı temel sorunu "vuzde 10 barajının korunup korunmanıasının" oluştura- cağı bıldınlırken kontederasvonlann barajı ko- nusunda karşılıklı tavız \erme nnetınde olma- dıklan ıfade edıldı Sergılenen v aklaşımlar çerçev esinde ta^laklar konusunda oncelıkle ışçı ve işveren kanadının daha sonra da ışçı konfederasvonlannm kendı aralannda goruş bııluıne \armwnın beklen medığı belırtıldı "Taraflann uzennde anlaşamadığı hıçbır v a- $aldeğışıklık\apmavacağım"dı\ı.n Calışrna \e Sosval Guvenlık Bakanı NecatıÇelık'ın bu tav- rını surdurmesı halınde de çalışına havatını du- zenleven vasalarda hıçbır degışiklık vapılama- vacagı ıfade edıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle