25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-11EKİM 1995 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Av rupa Süper Kupası Ernlak Bankası jüçimcü oldu J%ILNSTER(Cunıhuri\et)-\ole\boldd A\rup a ELşaılar Super Kupası nıaçları. .Almarava nın MurNter kentınde sona erdı (vupadaTurkı\-e">ı tem>ıl eden Konte<deras\m kupası ıkıncısi Emlak Banka-M Avrıpd Şampıvon kulupler Kupjsa sjhıbi"ve Jtalva Şampıvonu ParmaOjt Maıtera \ı 3-1 venerek üçuncü oldu Em'ak Bankası tıuı,lu rakıbınıı 15-9. 15-9. 10-15 \e fS-S'lık s^tlerle muülıp ederek Super Kupa"da ettı Voleybol liglerinde dün Fenerbahçe rnoral buldu Fenerbahçe: 3 Arçelik: 0 HAKEMLER:İ nuıSokulhıoiluı7 ) Htnnr- fın Dı/uıL (' F.B\HÇE: Faz 1 (") heııan (h) Igoı (') Tiiim.1 (7) 4Ie\aıuiı <K) Maehan ı~) Gulıp (6) Cem(6) Bııkaıı n> ARÇELtK: Faıi/ı (6/ kaım (6) Lmıtlv Erkaıı (6ı Mırrı ı6ı Cuaıı ıv kmlıı (5ı BH/LIII I5) Baı ş ıv SETLER:/* " 15 12 1*611 ALEN \ \ A K Ö K Tıııkı\e Erkekleı Super LIÜI ıru<,ında .FBahçe \n,elık'ı 3-0 vendı NETAŞ zorlanmadan NETAŞ: 3 Aselsaıı: 0 fi\LO\: Bııı Inm bJck HAKEMLER: 4\dın Oztııık C) Çeiın Akhuhıt O NETAŞ: Emıuh (S) Aıuln l'1 ) 4lı ı~) )ah\a Ih) [\niusz (') Buıı^ıh) 4\dııı I.V ASELSAV /liMiıı (6) Robaırı Cıı- ıınıh (5/ Eıkun(5ı Mchmct (6ı ,Aj n\o\ £f>) 4tat, (5) \luuit (fy) Doçan (5) SETLER: 15" 15 11. 15 5 SporSenisi-Turkı\eErkekleı Sııper Lıgı nde zır\e mucadelesı vjpan \E- TAŞ. AseKan'ı " - ()\cııdı Toplu sonuçlar:Erkekler'Super Lijj: NETAŞ- ANCKJII 3-0. Fenerbahçe-Arçe- lık 3-0 istanbul U Ş Bld -Galata->arav 0-3. Halk BankaM-Be^ıktjs 3-0 Zıraat Bankası-ktanbul \larmara koleıı 3^2 Naci Bayamlıoğlu: 'Yabancı sporcu sayısmı azaltacağız' BOLl (Cumhurivet) - \olevbol Fede- ra>vonu Bj^kanı Nacı Bavamlıoğlu Kim değı>ıkhğı \aparak ı,ekıcı hale getırdıklerı Ba>anlaı Supa Lıgı nde onumuzdekı se- züiıdan ıtıbaıen vabaneı spouu savisını azaltma voluna gıdeeekleıını aı,ıkladı Süper Lıg m ılk karşila^masi olan GEV TAŞ-ENKA matjnı ızlenıek ıçın Bolu va gelen \ole>bol Federa-Aonu Baskanı Ba- \amlıoğlu "SuperLi«'de. UuslararasıNo- İe\bol Federasvonu tarafından \apılan ku- ral değiş.ıklıkleriv It de nu MI. "eçen MİIara oranla daha he\ecınlı karşıiaşmalar mna- nacağı kanısında\ ım.Takım adedini 16'dan 12">eduşurmekle deguçlu ve kalirrli <n un- cuların daha az kulupte > er almalarına inı- Jkân tanımış olduk*"dedı Super Lıg'dekad- Joda 3 >abancı ovuncu bulundurma \e a\- ?lı anda 2sını o\natabilme kuıalını einıı- muzdekı > ıllarda değı^tırmeşı hedetledık- lerıne değınen Ba\amhoglu ~\ole>bol Li- gı'ndeki \abancı o\uncu sa\ısını onumüz- deki N ıllardan itibaren duşurme\ i amaçlıvo- ruz.Turk\ole\bolu\a\aş^aşbir\eregel- miş durumda. Bu nedenle \abancı oyuneıı jerineTurksporcularınasahipçıkmalnız'" dıve konu^tu Turımcu - Yeşilliler, Galatasaray'ı 15 sayı farkla yendi Ulker kolay kazandı Ülkerspor: 82 Galatasarav: 67 S-VLOV Ahdı lpekı,ı HA.KEMLER: Mıııar Bıııcık (4) Ahmeı Gw\elO»ıız 14) VLKER: Oılıım (5)13 Scıdaı (5)16 Halıık (4) Codtu'atl r.V/S 4lıbti>o\i( (VJ9 Tolgu 14)4 4\ım (4) 4zız (4)1 Haıım ı4)l I GALATAS4RAY: Omeı Bınuka\can (4)15 Keıem(4ıl() hğır (3)4 logel(4)14 l'erıa (5)16 Omer Kart (4) Buıak (J) Gokhan (4)3 Baı t} (4)2 \\X.\k9\: 3S - 28 (llkeı) 5 FAL'L: >ığır (12 (P) logel <3fi 19) Buıak (39 14) ASİST: 4zız 1 Oıhım5 Seıdaı 3 Halıık 2 (Llkeı) keıeın 1 Oıııcı kuıt 1 ietıa 2 Gokhan 1 Omeı Bu\uka\cun 1 logel 1 (Galaıas(iıa\) ASLI DURl llkerspor rahaı \endı Ru- tule» Ba^ketbol Lıgı nın 6 hdttaMnın son maçında Gala- tasarav ıle kar>ıla>an Turun- tu->e^ılhlerozcllıkle ılk sarı- dakı o\unlan\ la Galatasarav ı farklı vendıler IS2 -6^) Maçın ılk \ariiina Orhun, Serdar. Haluk. Godfread, Ali- begmiçbe^ı ıleçıkan Llkerbu \anda ozellıkle pota altından Godtıead le bulduğu ->a\ılar- la 5 ddkıkav ı 13-4 onde geç- tı Buna kar>ın ılk saşısınıan- cak 4 dakıkada \ogel ıle bu- lan Sarı-kınnızılılar -.avun- ııujı oturtaıııadılar Cıııı-Bom bulduju bu sa- s ıdan \onra bıraz daha topar- lanmı^ bır aoruntu çızdı VI- kcrspor ise Alıbegovıç ve Godfreadden aefen vavılarla 10 dakıkavı lS-10 15"dakı- ka\ı da 32-1" ustunlukte ge- ı,ıp mat,ın ılk varısından 38- 2.s ga/ıp a\rıfdı kar^ıla^nıanın ıkıncı varı- Mna hızlı başlavan taraföala- tavirav oldu Anarda Vetrave Omer Buvukavcan dan gelen ^a_vıJarla bırara farkı 4sa\ı\a ındırmevı ba^ardı (6I-İ <") Ancak bu dakıkalardan ıtıba- ren faul problemı \a^ama\j ba>lavan San-kırmızılılar ^ taulle ov undan çıkan V iğil.\o- gel \e Burak'tan vok^un o\u na devam edınce maçta tark venıdenaçıidt(35 dakıka6"- 59) Maç/n Mn dakıkalanna ga- lıp gıren Ülkerspor bu dakı kalarda bulduğu sas ılarla (ar- kı daha da arttırarak maçtan 82-67 ustunlukle avrılmavı ba^ardı L Ikerspor bov lece 6 haftav ı venılgısız kapadı OtevandanBavanlar 1 Lı- gı "nde Kadıkov Caferağa S- por Salonu"nda ov nanan maç- ta Fenerbahçe Bnsa'va 88-60 maâlup oldu Be^ıktas ıse MTA"\a 51-64 venıldı 2 Lıg Erkekler Sunıer- bank-Istanbulspor 93-86 2 Lıg Bavanlar Ankara Et Balıkspor-SEkA kââıts- por 60-49 Calatasarav. l Ikerspor sa\ unnıasınıgeçmekte/oriandı.( Fotoğraf- DENİZ DERlMSU) Nişantaşı'yla kendi sahasında golsüz berabere kalırken galibiyeti kaçırdı Kartal^ın liderliği sürüyor Kartalspor: 0 Nişaııtaşı: 0 HAKEMLER: \letin Yıikler (4) Sımıllah Babuı (y C t «t'/r Ozka\ a (4) K \RTAL: Ruk't (6). Tuıık (4). Akıf (5) (Jk '3 \luuii5) Besım C) \iehmet(5) Faııık (6/ Hascın (4ı Erkan f5l.Alı \aıl (6) l/e- /;/; (4) (Jk \1 h1an 4) Eıol (5) fdk 46) u- ce/5) NİŞANTAŞISPOR: \tustafa (7) Alaaddm (6) Oka\ (") Olkcın (5) Cem (6), Tıııahı (') )ılmaz 15) (dk 62 Şafak 5) L'mıt (6), Ha\un(5) Şcnol (5) (dk 62 Mıtral 5) Eı- ıın;ıııl (4) SARI KART: 4lı \aıl (Kartal) Spor Senisi - 2 lıg I gruplıden Kartal Nışanta- s,ı ıle golsuz berabere ka- lırken lıderlıâını -«urdıırdu Puan Durumu 2. LIGDE OTEKI SONLÇLAR Takımlar Kartalr Karabuk 0 G 9 5 B M A 0 12 9 5 3 1 13 Zongutdak 9 4 3 2 13 9 4 2 3 10 g G 0 Paşa Bakırkoy Nışantaşı Edırne Sakarya B Y P 3 19 3 18 5 15 8 14 1 4 16 10 13 9 2 9 2 Beylerbeyı 9 2 AHısan 9 1 D 3 4 3 4 2 5 3 5 2 10 11 8 11 5 10 5 17 4 18 1 Grup:Edırne-Bevlerbevı 2-0 Zon- guld.ıkspor - Kaıdenıır Demır Çelık kaıabukspor (M) Bakırkov-Sakar- \aspor 1-0 2.Grup: Butdspor-Y Turgutluspor 0- 0. > Salılılispor-Kuşadasi 3-0. Soma Lın\ ıtspor-Muğlasbpor ?-0, A>dın.s- p 3. Grup:koııvaspor-Alanvaspor 3-0 Addiu->poı-kemeı 3-2 \leism \<i\ - \ \tvoıispoı 1-1 Duz.cspoı-lneuol 1-0 fcskisehır-AdanaDS 4-0 4. Grup: Erzıncanspoı-Şekerspor 3- I CoıuiTispoı-ErzurııiTispoı 0-0. PTT- (, Rızesftoı <M N ^ozgatspo^-Art\In Hopaspor 3-1 5. Grup: Malatvaspor-!> Lrfaspor 2- U. Sıırtkov Hızmetlerı-Hatavspor 2- 2. Iskenderunspor-Bıngolspor 2-2. Adıvamanspoı-Dıvarbakırspor 1-2 ka\serıspoı-Elazığspoı 3-1. Ilk yan sona erdi Turkıje ikıncı Futbol Lıgı nde IW6-97 sezonunun ılk varısı sona er- dı Buna gore 1 Grup'ta kartalspor 2 Grup"ta kaı^ı>aka ı Grup"ta Adanaspor, 4 Grup'ta Çav kur Rızes- por \e 5 Grup ta da Hatavspor lıder olarak kapadılar GIROL HAY4T VERDI Bakırköy zorla Bakırköv: 1 Sakaryaspor: 0 STAT: Şt ıılıkkm HAKEMLER: Eufoğan )ıldız (6) lllıaıı Dıız (6ı Bıhıl Tııı an (6) BAKIRKÖV: Uuhanem (7) Abchıılalum (4) (dk 32Dogaıı5).Fanhr) Eıdal(5) Hakan (6).B \edım(4)(dk WGuıol5) K \'edım (5) Mı'tuı (4) (dk 65 Serdar 5) Çetın (5) \hıhmut (5} Cehıaıl (7) SAKARY ASPOR: hısufZna (7), llhamı (6/ Tımının (5) kadıı (5), 4hmet (5) B Aıimııı (5/ Gokhan (5) Sınan (5) tlkcn (5) K 4d- nan(5)(dk S9 Sefeı) Aııf (4) (dk 83 Hakan) GOL: Dk ~\Gıııv! SARI KARTLAR: Hakan Seıdaı (Bakır- kiiy) 4hmet k 4dnan Tınnn, ııı (Sakarya) 3. LİGDE TOPLU SONUÇLAR l.Grup:Dı\arbakırB$ Bld -\ uksekma Bld 1- 1 MıivSılopı Bld 1-0 Batmaıı Petrol-Genı, \1u- rat 5-0 Bıtlıs kov Hızm -kurtalaıı 4-1 Ağrı- Mardın 1-0 Hakkaıı-\lu^ Adaletgucu 3-1 "kı- zıltepe-Dıvarbakır Dîsl ?-2. C ızre-Sıl\aıı 2-1 2. Grup: Teınıe-Pazaı 1-1 Gıresun-Bavburt 0- 0 Samsiın kadıko\-Of 1-0 Akçaabat Sebat- Tıır- hal 2-0 CjiınuışhaneDoüjn-Snjs 2-1 Anus\a- Bulancak 2-0 1 Telekom-C. aı -anıba Bld 2-0 Ordu-Trabzon\a!ı 4-0 3.Grup:Sılıf\e-OMiıaıııve 1-1 Fırat Lnnersıte- si-Gazıantep Sanko 1-3 Sı\erek Bld -kozan Bld 2-0. kıhs Bld -Kkenderun D(, 1-0 Cev- han Bld-NızıpBld 5-2 4. Grup: kınkkale-ke^ıorengıiLU 0-1 Frdemır Ereûlı-ÇankırıBld M Bolıf-Bevpazarı Bld 3- 2. Çubuk-kastamoııu 2-(t Merzıfon- \ki_akoca 3-2 Zıraat B-karadeııız Creglı B 0-1 A">kl-kı- rıkkale Bld 2-Ö "ı Sıncjn-C jjcuma 1-0 5.Grup:lsparta-kutahva 2-1 Etıbank SAS- An- kara Buuik^ehırBeledıvesı 1-2 \e\$ehıı-Selçuk LnıverMtesı 3-1 6.Grup:Soke-Lşak 0-2 \ Nazıllı-Fethıve 0-1 Izmır-Bergama 2-1 Edremıt-Avvalıkgucu 0-1 Selçuk Etes-Yesılo\a 3-1. Akhısar-Alıağa PET- klM 1-1 Sımav Evnal-Maımans 0-1 Alıaâa- Tcrbah Bld 3-0 Manısa \ Mılas 3-0 7.Crup:Bekırp.]sa-Ktjnbul BŞ Bld 1-1 Pen- dık-Lvkudar Anadolıı 1-1 Bılecık-Maltepe 0-0 Be\koz-GoİLuk 2-1 Vıkna-Bozuvuk 1-0 Fka- ragunıruk-Ortaçe^nıe 0-3 Gebze-M k Pa^a 0-1. Sapanca-B \fennos 1-2 8. Grup: kırktarelı-Çan 4-0 k Çekmece-Ban- dırnıa 1-1. kesan-Goneıı 1-0 Tepecık Fıratpen- kuçukkov 1-0 D kepez-Kasımpasa 0-1 Lule- bıırgaz-Gungoren Bld 1-0 Tekırdağ-Corlu 2-1 Ba\anlarda dün I. Lig: Ozbo^taneı-Ankara Guna> 1-3. İstanbul Sıte-Bıırsa Delphı Packard 0-1. Ka\serı\ol-Taç 3-0 Altav-Dınarsiı 0-5 Eskısehır Gençlık-Mer- sın Canı 2-4. Bursa-\dana\ata5. 1-2 2.Ug:BalıkesirBld -kocaelı l-7.Adana Sağlık- Samsuımueu 0-5. 3 büyüklerin başarısı 39gol attılar, iki golyediler ALPGLNV4RAV Turkı\e I Futbol Lıgı'nın 8 haftası- nın ardından gormoruz kı. Turk futbo- lunda vadsinamaz bır gerçek var Dort bu\uklerıle 1 Futbol Lıgı'nın dıger ta- kımlan arasındakı uçurum Bursaspor'un Trabzon deplastnanın- dan tarklı venılgıyle donmesımn ardın- dan zırveve veda etmesi Trabzonspor. Galatasara>. Fenerbahçe ve Beşıktaş 1 şampnonlukmucadelesındeonpianaçı- kardı Dort buvuklerın. 1996 97sezonu- nun basindan bu vana elde ettıklerı îsta- tıstıklerıgozonunealarakdeğerlendırdı- ğımızde karijimıza ılgınç sonuçlarçıktı- ğını goruvoruz Boüç'in başansı Geçen sezonun şampıvonu Fenerbah- çe ^u ana kadar oşnadığı 8 maçta 24 gol atarak. maç ba>ına 3'lûk gol ortalamaM- na sahıp Gol krallığında bınncı durum- da bulunan Sarı-Lacıvertlı Boliç ıse 8 hafta sonunda attığı lügol ıle lıgdekı 11 takımdan daha fazla gol atmı^ durumda Beşıktas.. G Sara> ve frabzon ovnadıkları toplanı 18 maçta rakıp fılelere 39 gol atar- ken kalelerınde sadece 2 gol gorduler 6 maçtır gol yemediler Avrupakupalan'ndaovnadıklanmaç- lar da goz onune alındığında goruvoruz kı Galatasarav ve Besıkta^ 6 maçtır gol >emı\or Trabzonspor ıse lıgde 4 hafta ust ustekalesındegol gonnezken L'EFA kupası'nda kar>ıla^tığı Norveçlı rakıbı BodoGlınt'ten\e8 haftadadeplasman- da karşildştıgı V'an'dan l'ergol \edı Beşiktaş, G.Sara> \e Trabzon'un maçları Ute Beşıktas. G Sarav ve Trabzon un gol \emedıûı maçlar Molenbeek - Beşık- tas 0-0, FBahçc - Beşıktaş 0-1. Beşık- tas - Sanver 2-0. Beşıktaş - Molenbeek 3-0, Ç Dardanel - Beşıktaş 0-5 Beşık- taş - G Bırlıgı 2-0. Bodo Glınt - Trab- zonspor 0-1 Trabzonspor - AntaKa 2- 0, Ankaragucu-Trabzonspoı 0-1.Trab- zonspor - Bodo Glınt 3 - I. Trabzonspor - Bursa 3-0 \an -Trabzonspor 1-2 Construetorul - Galatasarav 0-1, Ga- latasarav - Sanver 4-0. Ç Dardanel - Ga- latasarav 1-0. Galatasarav -Construeto- rul 4-0 ~G Bırlığı- Galatasarav 0-2. Ga- latasara) - Denızlı 2 - 0 2. MAÇI.M DA KAZAMH Urkal'danbir zafer daha \DEM DURSUN BERLİN - Oktav L rkal. ıkıncı profes- vonel karşılaşmasinı da kazandı Lıkal. Fas asillı Belçıkalı rakıbı Zeid Bedro- uri'v 1 6-0 venerek rıngden v ıne galıp ın- dı Atlanta Olımpıvat 0>unlan'nda Al- manva formasıvla gumuş madalva kaza- nan Öktav Lrkal, Alman Boks otorıtele- rı taratından en başanlı boksor olarak gosterılıvor Almanva'da "Muhamnıed Ali"(Cassius Cla>) olarak kendısının çağ- rılmasinı ısteven Lrkal av vıldızlı şortla ıınglereçıkıvor Almanva adına vıllarea başarıdan ba- şaııva koşan Alman boks tarıhıne adını altın hartlerle v azdıran Oktav. Cumhuri- vefe verdığı demeçte şunlan soyledı "^ ıllarcaav yıldızlıformavıgivebilmeha- >alivle ringlere çıktını. 1991'ide Turkive şampivonu oldum. Milli takıma geçmek istedim, ama benimle ilgilenmediler. Ge- rek 1996 A\rupa şampivonu olduğumda gerekse Atlanta Olinıpivatlan'nda ar- kanıda Alman bavrağı dalgalandığında hep ıı/uldum. baştm onumdevdi. İçimde kalan bu av vıldızlı forma havalini giv- diğim a> vıldızlı şortumla gidermeve çalışıvoruın. ( assius Clav ismini kul- lanarak Müslümanlığımı av vıldızlı şort giverekde 'Turk olduğumu belirtmek istivorutn!" Dişhekimleri Odası Tenis Turnuvası Fidan Çelik ve Nurettin Mazlumoğlu şampiyon IJI. istanbul Dişhekimlen Odası Tenis Turnuvası. dunvapılan final musabakalanvla sona erdi. Tenis Eskrim Dağcılık Ku- libu Kortlan'nda gerçekleşen tıırnuvava 15'i bavan olmak özeretoplam 72 sporcu katıldı.5 kategoride\apılanfinalkar- şılaşmalannda alman sonuçlar şo\ le: Tek Bavaniar'da Fıdan Çelık. Işıl Karaaslanı 3-6.7-5,6-4'luk setlerie 2-1; Tek Erkek- fcr"de (45 \ aş artı) \ urertin Mazlumoğlu, Eşref Arantekin'i 2- &7-6.6-2'lik setlerie 2-1: Tek Erkekler"de (45 vaş altı) Meh- raetTakunvacı.Salih Bavraktar'ı 6-0.6-I'liksetlerie2-0: Çift Erkekler"de Erdal Povrazoğlu-Avdemir Karaerçifti. Musta- fj^alçın-Eşrel Aranttkın çiftinı 4-6. f>-4.6-4'luk setlerie 2-1. Kanşık (, ıftler'de Işıl Karaaslan-l nal Okutan çifti. Lamıa St-\uk-L fıık kav han eiftini 6-2.4-6.6-3'luk setlerie 2-1 venerek ûrnuvada birinci oldular. (Fotoörat ASLAN1 » ILD1Z) tarıh toplüm TARİH, ARKEOLOJİ VE GÜZEL SANATLAR SEMİNERLERİ ANADOLUUYGARLIKLARI I-A (Ön 'iferih, Hint, Fng, Uramı) Prof Dr OKDVVBELLt ANADOLUUYGARLIKLARI I-B ÇÜIÛÜ Eser Kaçakçûğ}, Yunm, Roma, Bızans) MEHMET tHSAN TUNAY PLASrrİK SANATLAR veMUZİK I (Ortaçağ'danl9. yuzyıl Sonuna Kadar) Y.DoçDtUŞUNTUKEL MlTOLOjt I (KlasıkMiColoji) Y. Doç. Dc ZUHRE İNDtRKAŞ PLASTtK SANATLAR veMÜZİK H (20. yuzyıl / Modern Sanadar) Y.Doç.DtUŞUNTÜKEL MrroLOjl n (Türk Mitölojısi) Y. Doç. Dt ZUHRE İNDİRKAŞ OSMANU ÇİNt ve SERAMİKLERİ Dr BELGİN DEMIRSAR ARL1 FEST SEYAHAT ACENTASI (0212) 258 25 73 • 258 25 89 , AKBANK O.ULUSLARARASI AKBANK 6. INTB^NATIONAL iJAZZfBTIVAL ^-FESTİVALİ AKSANAT. AKBANK SANAT MERKEZİ 18.30 KAÇAN KEÇİ 21.00 KAÇAN KEÇİ AKSANATTA LASER DISC ve VİOEODAN FILM GOSTERILERI 13.00 KEITHJARRETT GARY PEACOCK S JACK DEJOHNETTE "Standards", 105' Bilgi için Tel: (0212) 252 35 00 - 01 - 02 AKBANK FLIPPER} ar once TRTde gûsterıJdıO'nOe genış ıfgı topfayan Fdpper bu kez de sınema fıimı ofarak seyırcı^ıye bui^şiu Baş^oJienncte Crocodıle Dundee fılmienntn uniu yıldızı Paul Hogan ıfe genç oyuncu Eltjah Wood un oynadığı Flıpper ergenlık çaQınaakı b r gençle Dir yunusun dostlugunu D»r kez dara gözier ûnune serecek F ipper m yenı versıyonunda eskt hıppı amcasjyla bırlıkta bırarada yaz tatılını geçtrmek zofunda kalan 14 yaş ndakı ası genç Sandy R cks rofunu geçtıgımız sezon The VVar" da Kevn Cosiner a karşı önemlı Dır performans sergıleyen E i[ah Wood usttendı Alan Saphıro nun yûnettıgı fıtmm produkiöfiugunu oames j McNamara ve Perry Katz yaptılar 14 yaştndakı ası genç Sandy Bıcks hayatın n en berDat donem ndecî r Çunku yaz tat f nr hppı eskısı amcastyia bırl kte dunyan n öbur ucundakı bır acJada jt-, rme« 2C jnda kalrr şt r Gençi k ylar nda Bt each Soys grübunun peşınden yoilar "*öku ececek kadar kı Cfr hıppı olan amcds yaşı ılefledtkçp toplurVıdan kop*ruş ve ba kçı oıup çıkmışî r Uste K genç SanOy v s nö^n öa 1 -) * det kofusu R&ö Hoi Crnl Pepoers grubunun konsenen tçm ehnöekt serOest g r 5 «artîar nm and^aK o'mas üır Ancak g-ıtıgı adada F 1 pper adi yettm & r yavu yunusıa karşılaşmca bu kent çcx;ugunun j/aî Dr anda degışır ve adadakı yaş.am larzına uyum sag amaya Daşlar Çok geçmeder da kendısımr ayatınm en buyu*- macerasının lam gûbegmde bulur _ ^ _ _ BİLARDO Gumuş birinci İZMİR (Cumhurivet Ege Burosu) - Izmır'de >a- pılan 1996 Turkive Artıs- tık Bılardo Şampi}ona- si'nda Serdar Gümiiş. bı- nncı oldu Fuar-Sarmaşık Salo- nu'nda vapılan ve Bılordo Federasvonu ıle IZFAŞ \e Zekı Bılardo ı>bırlığı\le duzenlenen turnuvav a, 9 ıl- den 25 sporcu katıldı Uç gunluk mucadele sonunda Serdar Gumuş. 221 puanla ijampıvon olurken. ıkıncı Hacı.Ârapvaman 208 pu- an topladı Serdar Gumuv 1-4 aralık tarıhlerınde Fransa'da > apılacak Dun> a Bılordo Şampıyonasf nda Turkıve'vı temsıl edecek Karşıyaka maçında olay AVD1N (Cumhurivet) - •\vdınspor-K.ari)ivaka ma- çından *onra Iznıır'e donen bır grup Kar$ı\akalı tarattar arasinda mevdana gelen olavda. Abduİlah Tok (29) adındakı taraftar, 4 bıcak darbeM\le \aralandi Dok- torlar Tok a \apılan muda- haleden vonra havatı tehlı- ke\ 1 atlatcığını \c durumu- nunıvıvegıttığınıbelırttıler YELKEN Tum branşlarda İYK birinci SporServisi-36 Donanma Kupaü Yelken Yanşlan. litan- bul'da bona erdı Istanbul >elken (Culubu (\\ kiaçıklarındavapılanva- n^larda Galatasarav Ktanbul Yelken Kulubu. Fenerbahçe \e \larmara \elken K.ulubu iporcuları mucadele ettı Tum branşlarda fVK'nın bınncı olduğu Donanma Ku- pa^ı "nda. deıeceve gıren spor- cular şunlar 470 Genel Klasman: 1- Oğuz Avan-Tolaa Renaavı;, (t\ K). 2- Necdet Guıseî-Ba- tur Yanardag (İV K). 3- Burcu Algon-\1ujdeYalkın(İVK) 470 Genç: I- Necdet Gur- şel-Batur \anardağ (\\ K). 2- Burcu Alaon-Mujde Valkın (İV K) 3- Oguz Ayan-Tolaa Renaavıs(hK) Finn Genel Klasman: 1- Alı Kemal Tufekçı (İVK) 2- Sınan Sümer (Galatasarav) 3- Mehmet Pamır (İV K) Masatenisi Teşvik müsabakaları SporServisi-Masatenihi I Teşvık Vıldızlaı takım karşı- laşmaları dun Bağlarbaşi S- por Salonu'nda vapıldı Alı- nan >onuçlaı şovle Erkekler l-lst Bu\ük>ehır Bld.2-DSl|A)takımi 3-DSl (B)takımı Bavanlar I- DSİ (A)takı- mı. 2-DSl(B)takımı. 3-DSl (C) takımı MasdteniM Ferdı \1usaba- kd Nonuçlan da şov le Erkekler I-AlpalApakgtın (Kt BuvukşehırB 1. 2-Kadir Birol (DSİ). 3-Mesut Ferah- matuİst Buvuk>ehır Bld) Bavanlar I- Arzu Karaha- noğlu (DSİ). 2- Elıf Destegul (DSİ) '-OzgenKoksal(DSI) TSYD Demirel'e AIPS kartı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Turkive Spor Va- zarları Dernegı (TSV D)An- kara Şubesı'nı zıvaret eden Cumhurbaikanı Siılevman DemirePe. Uluslararası S- por Vazarları Derneûı (AIPS) Başkanı Togav Ba- vatlı tarafından AIPS Kartı verıldı TSYD Onur Kurulu uve- lığıne de alınan Demırel. kendısınevenlen AIPS Kar- tı ıledunvada sporvazarlığı unvanına sahıp ılk cumhur- başkanı oldu TSYD Ankara Şube- sı'nde duzenlenen torende konu^an Demırel. sporun gelışnıenın olçıısu olduğu- nu belırterek "Gelişmiş ul- kelerde. sporun her dalının topluınun her koşesine va> ıl- dığınıgorıirüz"dedı Pist yanşlan Formula3'ü Ergör kazandı İZMİT (Cumhurivet) - Oto- mobıl pibt \arı>lannın 5 a\a- ğında Lno Cup ta Selim Tiri- toğlu Tıpovarı^ında ŞerifVar- dımcı Formula 3 te de Emre Ergor bınncı oldu Korfez Pis- tı nde 20 aracın mucadele ettı- gı Lno Cup ta Selım Tırıtoğlu bınncı olurken Serdar Volcu- ıkıncı. Erhan Doğan da uçuncu- luâu elde ettı Atıcılık Trap-Skeet şampiyonası ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Turkive Kuluplera- rasi Trap-Skeet Atıcılık Şam- pıvonası. Erjaman Atış Polı- gonu'nda dun >apılan musa- bakalarla ^ona erdı Lç gun suren ^ampıvona bonunda derece\e gıren spor- cular^ovle Buvuk erkekler trap: 1 - Âlp Kızılsu. Erkekler trap takım: 1- Bursa A\cılık Atıcılık Kulubu. Genç erkek- ler trap: 1- A>han Ambarcılaı. V ıldız erkekler trap: I - Rama- zan Gurbuz V ıldız bavanlar trap: 1- Fılız llhan Genç ba- vanlar trap: 1- Nurgun Fırat. Bıivuk erkekler skeet: I - Sarp Sezen. Gençerkekler skeet: 1 - Mehmet Sanoğlu. Erkekler skeet takım: 1- Ankara Tum A\cılar \e Atıcılar Kulubu (267 puan). 2- İstanbul Avcı- Iık-Atıcıhk Kulubu (249 pu- an). 3- İstanbul Erenkoy Atıcılık Kulubu (245 puan) Altıh 60 milyon verdi Spor Servisi - Dun ko^ulan at vaııslarında altıh ganvan. 3-İ-İ-I-3-6 kombınesını bı- len 1 b'1 ^ kı>ı 6()nııl'on S(l7 bıner lııa ıkramıve kazandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle