03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 ' A HcjTT"l O IPir^îil^ (\*\ 7\ ' '^ ^ t a r ^ S B o r n " ^' r Y l ^ ı z Doğuyor'un senaristi Dorothy Parker'ın yaşamöyküsü Bk modern Amerikah kadınT\ Ser\ısi - Teleuzvon uekranlarınıdızılersardı Eskı- Be-e venılen eklendı. venı1 : «dahavemlen ızlıyor Bu ek rrailar bu kadar d'ızıv ı kalJı- irır mı. voksa onumuzdekı lıaftalardan ıtıbaren "dizi ce- serleri" ıle mı karsilacagı/ bılınmez Beklevıp gorece- ğız Ancak çekımlen tamam- Lanmak uzere olan bır dızı va' "Oğlum Adam Ola- c a k " Dızılere benzemeven toırdızı Tek oır çekımgunu- nu ızledık \ e "dizilere ben- z«me>en birdizi" vargımız pekıştı Önce kadrosu Ne guzel kjzlar ne super, mega. gıga. fııper itarlar \ ar Çoğunluğu tivatrodan geime. ovunculuk me5İe|ınin gereklerını verı- n«e getıre getıre bugunlere ulajmı^ bır ekıp kadrosunu olujturuvor Onıeğın Zihni Gökta\, Tanju Tuncei. Bil- g e Şen. Sa\aş Dinçel. Cihat Tamer. Füsun Demirel. Sa- liiı Sanka\a. Hikmet kor- mükçü. Zafer Alagöz. Fun- d a Eskioğlu gıbı Bu vet- memıs ••BizimKiJer" dızı ekıbı küçuk kuçuk rollerde tamtakımgorev almı^ "Ro- lü n bü> üğü kuçiiğü \ oktur, o> uncunun bu> üğü küçüğu * ardır" ozdev ı>ı bır kez da- ha kanıtlanıvor Sonrakonusu Ratıngvap- sın. ratıng \ apmca para getır- sın. para getınnce >apım fir- mas! ko>e> ı donsun mantığı bu dızıve benzemeven dızıde tersıne donmib 1950'lerden M I R A I ÖZER Buga\ ^apım'ın >eni dizisi 'Oğlum Adam Ola- cak'ın çekimleri tamanılanmak iizere. btıgure Turkıveekranlarage- lıvor Hılmı Bev'ındede. an- ne. baba \e çocııktan olusan Jilesı eksenınde bır tarıh ge- çıdı İ k demokratık seçımler. Mısscurı zırhlısının Istan- bul'u zıvaretı Amerıka ıle Turkıve'nın sonunda nıkâh kıvmava \aran flortlerının baslaması.vazlıksınemalan- mız. kişlık sinemalarımız. sı- >ah be\az reievızvonlu gun- İerımız. 6 filo ola\ları. 27 Mavıs. 12 Mart. 12' Evlul Kısacası Turknenın kırkbes >ılı Hıçbovledızıolurmu' Olmus ı^te 195Q"lılenn mahallelen.il- kokulları. dev let daırelerı. sı- nemaİJn bugunku kusaklar ıçın totoğrafı bıle gorulme- mıs bılmeceler Bılmece •Oğlum Adam Olacak"ta vanıtlanıvor Dekor sanatın- da vıllann ustasi Metin De- niz ulkenın yakın tarıhını ete kemıge burundurmus,. uç bo- vuta aktarıp ekrana tasımiş Arif Erkin'ın muzıklen. dı- zıvı ızlenıevı bırakıp gozlerı vumupdmlemevedefer Fu- atOrer'ın senanoMi isevj- kın tanhın ılle de jMk vuzlu sunulması aerekmedığını ka- nıtlargıbı Yonetmenlığını de TV sevırcısını ıvı bırtanıdık V alçın V elence ustlenmıs Bugav \ apım ın sundıığu dızıde "Oğlum Adam Ola- cak" ıııı bılenıevız Ama bu dızı adam olacak T\ "lenn suvunun çıktığı bugunlerde îsıııı. mesleğını eıddıve alan- larııı urettığı bır dızı adam okır çunkıı Reklamını >ım- dıden vapnıakta \anr \ar Ekım sonunda kendınıze za- man a\ırın T ^ Ser»isi-Şebnem Ddnme/ıle Murat Basoğlu'nun bırlıkte Minduklan "Gorevi- miz Tehlike" adlı \aris,ma programının bu haftakı konukları "Bir Demet Ti>at- ro"nun bes o\uncusu olacak Demet Akbağ, \ ılmaz Erdoğan. Bican Günalan. DenizÖzermen ıleŞebnem Sonmez ın\an^macı olarakkatılacagıprogramda. "Zıp- la ^apış", "Cana\ar A^cılan". "Göre\imizGol"\e "Ben Kimim"adlıbolum- ler ver alı\or (İnterstar. 20.15). Nedendır bılınmez. bu sı- ra\jr ekıanlarda bır Alan Rudolph tırtınasi esi>or Geçen hatta Kanal D'de "ajrıksı" \onetmenın 1991 >arjımı"ViortalTho- ughts - Olümcul Düşünce- ler" adlı fılmmı ızlemıştık Bugun at\ ekranlanndan dalıa wıkm tarıhlı bır Ru- dolph tilmı ızleveceğız. "Mrs. Parker and the\ i- cious Circle - Ba>an Par- ker" (1994) Nebıraksıhk olmaz>a \ arın da 1988 \ apı- mı "The Moderns - Çağ- daşlar" \a da atvcılerın \erdıgı ısınıle "Modern Ha>at"la Rudolph tllmlen hırvası Mirecek Gelelım bu gece ızleşe- eeğımız "Ba>an Par- ker"a Fılnı. "l 893-1967 >ılları arasında\a>jnıı^. "A Star İs Born - Bir \ ıldız Doğu>or"un (I93"7 ) da xe- naristıolan Amenkalı kadın \azar Doroth) Parker'ın va'jamından ızlenımlen bc- vazperdeve sıetınvor 1937 'HolNu'ood'unda ba^Iavan vapîm. bır geme donu^jle "Bir ^ ıldız Doğu- >or" gunlerınden I9l"'\e. >azarın gazetecılığe ba^la- dığı \ıla gelıvor " \ anit> Fair"de ı^e ba^la>an Par- ker. kısa sure sonra unlu >a- zarlarla \e gazetecılerle bır arava gelme>e ba^lı\or Ne\\ York Algonquın Öte- lı'ndesıksıkbıraravagelen bu ınsanlara "Algonquin Round Table - Algonquin ^uvarlak Masası" dcnı- \or Aralarında Robert Benchle>, George S. Kauf- man. \le\ander \\ooll- cott. Ben Hecht. Harpo Mar\. Charles MacArt- hur. Tallulah Bankhead. Deems Ta>lor \e tabıı kı Dorotln Parker gıbı dorıc- mın unlu \azarlan buluııu- >or Onların bu toplantılarda vaptıklan >ohbetlenn "ula- şamadığı nokta" \uzun- den adları " \ icious Circle - Kısır Döngü"\e (Fılnıın ozgun adında da bu terıme rastlıvoruz) çıkıvor "Bavan Parker", Do- roth) Parkerın ve\resınde atv 24.00 Bayan Parker - Mrs. Parker and the Vicious Circle / Yonetmerr Alan Rudolph / Senaryo Alan Rudolph, Randy Sue Coburn / Goruntu Jan Kiesser / Muzık. Mark Isham / Oyuncular Jennifer Jason Leigh, Campbell Scott, Matthew Broderick, Andrevv McCarthy, Tim McGovvan, Nick Cassavetes, Gary Basaraba, Jake Johannsen, Chip Zien, Matt Malloy, Sam Robards, Martha Plimpton / 1994 ABD yapımı, 124 dakıka donen bu "kısırdön- gii"nun o>kusu aslında •\ azarın. -ozol/ıkle erkekler- de- \aı»adığı mııtsuz dene- \imlenn de tllmde ozel bır >en \ar Koealanndan se\- gılılerıne \e aıkada^larma kadar >aşamındakı butun erkekleıı "kullannıasını bilen" Parker. onlarla olan ıletı^ımını de her daım "taptaze" tutmava ozen gostermı^ Fılnıın \onetme- nı Alan Rudolph. onıın ıçın >unları so\lu\or " O . ilk modern Amerikah kadın- dı: rahatça konuşur. ra- hatça icer \e butun erkek- lerle rahatça seM'şebilir- di." Rudolph'un filmı. bırdo- nenı fılmı olınjnın tum ge- reklerını _\erıne getıren. sarkmalara pek >er \erme- >en etkılı bu \a>inıo>kusu A>rıntıları unutma\an. on- lar tızerınde uezınen \ apım. , >azarın va^amındakı butun açmazları da ızlevıeıve ak- tarnıa\ ı ba^ari}or Daha once "The Mo- derns - Çağdaşlar"la (I98S) benzer bır donemın ınsanlannael atmı^olan >o- netnıen. bu kez Paris \erıne Ne\\ \'ork"u mekân olarak seenıı^ Parker'ın eesresın- dekı ınsaııların neredeyse tamamının unlu ovuncular tarafından canlandırılması ıse filnıın dığerbırho^luğıı Jennifer Jason Leigh'ın artık "olgunlaşmış"o\un- culuğunu Dorothy Parker kompozısNonunda daha ust duzevlere ra^ıdığını da be- lırtmek gerek Kun\edeadını\azamadı- gınıız bır \ıgın unlunun de filme katkısı onemlı nokta- larda LiliTa>lor. Jennifer Beals. Peter Gallagher, Uallace Shann. Keith Carradine \e Stephen Balduin'ı ornek go^terebı- lırız bu unlulere AMI onem- IIM filmde Campbell Scott'un canlandırdûı \a- at\ 21.05 *Ba>an Parker'da i>i bir o>unculuk sergile>en Jennifer Jason Leigh *Brookİ>n'e Son Çıkış'ta da (ııstfc) o\ nadı. zar Robert Benchle>'nın torunu "Jaws"ın \azan Peter Benchle>'nın de ku- çuk bır rolu \arvapimda •S azımızı bu "çağdaş ka- dın"ın. Dorothv Parkerın •>o\ledıüı ıkı "özlü" sozle bıtırelım "Bir aktörü ka- zırsanız arkasından bir aktrisin çıktığım görecek- siniz." "Holl>v»ood para- sı para değildir. Bu/dan yapılmıştır \e elinize aldı- ğınızda eri\ ip gider." A Takımı T\ Servisi- Savaş A\ 'ın hazıı la> ıp sunduğu lıaber shou "A Takı- mı". bu hafta tra\ebtıle- rın dunyasından ılgınç gonıntulerle ekrana gele- cek Programı sunan Sa- va> A), kadın kılığına gı- rerek travestılenn va^anı- larını. a^klarını. kavgala- rını \e ıntıharlannı getıre- cek ekrana Programda. unlu sanatçı Zeki IMü- ren'ın salınelerdekı son goruntusııvle. ^arkılarına da \er verılecek KanaiD 22.45] Prizma T\ Ser\isi- Nurseli İdiz'ın Minduğu "Priz- ma"da bu hafta ılk ola- rak. kendı gelıjjtırdığı vontemlerle kan>,erlı has- talan teda\ı ettığını >,oy- le\en Lokman Hekım'e \ er \ erı lecek Prograında. "Lokman Hekim bir sahti'kâr mı, \oksa ger- çekten hastaları tedavi edebili\or mu" sorusu- ııa \anıt aranacak TRT2 19.20 Bir avukatın ayrı yaşadığı eşi ve genç bir kızla ilişkisi anlatılıyor Popüler aydının yasak aşkı 5 ShowTV 10 00 Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - Yonetmen. Şerif Gören / Senaryo Hüseyin Kuzu / Oyuncular Kadir inanır, Sibel Turnagöl, Aytaç Öztuna, Erdal Özyağcılar, Serra Yılmaz/1987, Burak Fıim yapımı. TIRH\\GİRKA!\ 12 E>lul da\aları\la unlu sos\aldemokratbıra\ukatın. a\n ya^idığı e^ı \e bır genç kızla şasak a^kının o\kusu Şerif Ğören'm |98"'de Hii- se\in Kuzu'nun senaryosun- dan eektığı "Sen de \ üre- ğinde Se»gi\e Ver Aç" tll- nıı. se\gı uzerıne kurulu. po- pulerbıravdının.oldukeaay- rıksı du>gular besledığı ıkı kadınlaılı^kılennı \ekendısı- ııı gozden du^umıeve çalı^an karanlık guçlerle sa\a*ımını anlati}or "Kitabi" konuş- nıaların oldukea )adırgandı- ğı. ancak toplumsal gerçekle- nnağırlığmm^erverduvum- sandığı ûzensız anlatımlı bu şapıtın uçlusu İnanır. Tur- nagöl. Öztuna avm \onet- menın 1986'dakı "Sen Tür- külerini Sö>le" filmının de ba>kahramani)dı 12 Eşlul 1980sonrasigır- dığı da\alarda one çıkmış sosval demokrat bır partıde s;ore\ lı a\ ukat Alı ihsan Can (İnanır) voğıııı ola\lar \a^a- dığı sıllardan sonra geldığı Sıde de a\n \avidığı e^ıjle (Öztuna ikar^ılasir Ce^ıtlı so- runlan olan kariM\ la tartişir- ken. karşila>tığı \azar Havm Kemal \e hatlt nııızık sanat- çisi Rutjhan'ın kızlaıı Su (Turnagöl) ıle vasak bır a^k ılıı>kısınegırer Sışasal kımlı- ğı uızundeıı ee\ıeMnce goz- deıı dıı^ıııulme_\e ı,alı^ılaıı a\ukatın kendını kaptırdığı bu tutkulu yaz senıvenı. oııu bır \ol a>rımına getırecektır Akşama Doğru TV Servisi- Sejnan Le^ent'ın vunduğıı "Ak- şama Doğru"nun bu ak- ^anıkı konıığıı De\ lef Ba- kanı lşıla> Sa>gın ola- cak Programda. gençlerı tehdıt eden ıi}u>turucu sorunu ele alınacak İnterstar 21.20 Şehnaz Tango T\ Servisi- Yonet- menlığını Taner Ak\ar- dar'ın vaptıiı. başrollen- nı ıse Perran Kutman ıle Erdal Öz\ağcılar'ın pavla^tığı "Şehnaz Tan- go" bu akvım 81 bolu- muvle ekrana gelecek Bu bolumunozetı >ovle Nur- ^en \e Ergun e^vaları gı- dınce ucuz çozumler ara- ma\a ealüjiılar KENT HABERLERI Balık lestivali kurJaması • İstanbul Haber Ser\isi - Çengelkov Kultur\e Davanıjma Denıeğı'nın Çengelkov'deduzenledığı ""Ikıncı İstanbul Balık Febtı\ah' . çesitlı gosterı sergı ve etkınlıklerle kutlandı Mımarlar Odası Istaııbul Buvükkent Şubesı İFSAK. Muıdat Gezen Sanat Meıkezı \e Kandemır konduk un destek \erdığı festnalde. »ergıler. paneller. tı_\atro \e dıa goiterılerı şıır \e muzık dınîetılen \eraldı TGC'den Gül'e tepki • İstanbul Haber Ser\isi - De\let Bakanı \e RP Genel Başkan > ardımciM Abdullah Gul'un. \1ı>ır dakı basrak krızını bıldıren gazetecılerı "\ atanse\erlıkie ılgiM \ok dı>erek suçlaması. Turkı\e Gazeteeıleı Cemışetı (TGC ) tarafından kmandı TGC Ba^kanı Naıl Gurelı >aptığı açıklamada. ""GuTe bu turpolıtık tam^malarını sışasetçılerle kendı aralarında \apmalarını basina olur olmazdıl uzatmamasını ta\si>e ederız Gul. unutmasın kı. \atanse\erlık kınisenın tekelınde değildir" dedı Uluslararası kîmya ödülü • İstanbul Haber Ser\isi - A\rupa kırma Sanajıı Konsevı (CEFIC) tarafından kım\a eğıtımıne destek vermek ıçın duzenlenen 'CEFIC 1996 Bıiım Eğıtımı' }arışmasında Adnan Menderes Anadolu LıseM ozel odul kazandı Turkıve Kım\a Sanavıcıleıı Derneğrnın (TKSD) katkıları\la ılk kez bu \arisma\a katılan Turkıve. Adnan \lendeies Anadolu Lisesf nın "erozvon" adlt çalı^masıvla ozel odulu aldı TKSD Yönetım kurulu Baskanı Alper Bılen. odul kazanan oğrencı ve vonetıcılerıne te^ekkur plaketı \erdı Esenler'de infaz • İstanbul Haber Ser\isi - Esenler'de DHKP-C uvesı Ismet Guvenç ın ensesinden tek kur^unla vurulmu^ olarak cesedı bulundu Fe\zı Çakmak Mahallesi 5 Cadde 59 numarada bulunan ınsaatın zemın katında çalı^an ı^çıler. bırerkek eesedı buldu Terorle Mucadele Şubesı polıslennce vapılan ıncelemelerde. cesedın vajadısı orgut u\esi olduğu gerekçesi_\le ^ubede ka\dı bulunan tsmet Gu\enç'e aıt olduğu anlasildı \ a^adışı orgut ıçı hesapla>ma>a kurban gıttığı sanılan Gu\enç'ın olumuvle ılgılı soru>turma surdurulu\or Gaziosmanpaşa'da patlayıcılar • İstanbul Haber Senisi - Gazıosmanpaşa Gazı Mahallesi İsmetpa^a Caddesi 134ü Sokak uzennde bulunan ın^aat malzemeleıının \aninda ı^çıler tarafından şuphelı bırpaket goruldu Olav \enne çağnlan bomba uzmanlannca açılan paketten. patlamava hazır ~ adet molotof\okte\lı ıle bır adet vasadısı pankart çıktı Patla\ıcı maddeler uzmanlar taıafından etkişiz hale aetırıldı İsveçli bir grup sendikacı, KESK ve diğer sendikalarla görüşmek için İstanbul'a geldi 'Sendikalar siyasetten kopuk ohnatnah9 BARIŞDOSTER Bır dızı etkınlık ıçın Turkne'de bulunan K\eç- lı sendıkaeılar "sendikaların işçi sınıfının. emekçi hareketinin orgutleri olduğunu \e do- ğaları gereği si>asetle iç içe bulunduklarını" belııierek. ->ı\asetten kopuk ve ıdeolopsız sendı- ka anlav ısına >ıddetle kar^ı çıktılaı Eskı sendıka- a Coran Baecklund. IVIF \e ozelle^iımıevı sıd- detle ele^tırerek >os\al gu\enlık agının çokertıl- mesı ıstemıne kar^ı. \olda polıtıka \apan tum guı,- lerın bırlıkte mucadele vermelerı gerektığını \ ur- guladı Kamu Emekçılerı Sendıkaları kontedeıa>>onu (kESK) v e dığer ısçı sendıkalarıv la bır dızı gorus- me \apmak karsılıklı goru^ ahsvemınde bulun- mak ıçın ulkemızde bulunan ls\eçlı ^endıkacılaı. oncekı aksam Annada Otel'de So^val Demokrat • Is\eç'ten gelen sendıkaeılar. sıvasetten kopuk \e ıdeolojısız sendıka anla>ışına karsi çıkarak IMF \e özel]eştırme\ı eleştırdıler. Sendikacılar İs\eç'te çalısanların \üzde 85"ının üç a\rı sendıka>a ü>e olduklarını vurguladılar. Değı^ını (SDD) grubunun onurlaıına \erdıgı da- \eîe katıldılaı Aralaıında Turk tendıkacılar. bı- lım adamları \e avdınlaıın da bulunduğu toplan- tıda goıurjlerını açıklavan ls\eçlı konuk sendıka- eilar gazetemızın soıulaıını \anıtladılar ls\e<, Profesşonel Eınekçıler kontedeıasvonu L luslara- rası llı>kılerSekıetenOlleSöderman Nveç'teuı, ^endıka bulunduaunu belırteıek sovledevam ettı Şüpheli öliim • İstanbul Haber Ser>isi - Kuçukçekmece Fatıh Mahallesi 2" \la>is Caddesı Esen Sokak 11 numarada oturan Sefer Yalman |4~). e\ ının bahçesınde okı olarak bulundu Alkol bağımlısı olduğu oğrenılen \ alman'ın cesedı uzennde şapılan ılk ıncelemede vuksekten dusme sonucu olduğu belırlendı > alman'ın cesedı. kesin olum nedenının anlasılmasi ıçın Adlı Tıp kurunıu'na kaldınldı Sosyalist basm büroları basıldı • İstanbul Haber Ser\isi - Kurtulu^. Partızan Se^ı <.ervan deıgılerının Gazı Mahalle>f nde bulunan ırtıbat >urûları polis tarafından basıldı kurtulu> dergisinden apılan açıklamava gore. dergılerın çalısan ve >kurlarından 15 kışı gozaltına alındı Polıs deıgılerın avınlarına da el kovdu Güzellik yarışmasına 3 bin başvuru B U M I 9 . S U düzenlenecek olan "Best ModelOfTheNVorld" varışmasına Türki\e'den katılacak finalistlerin ön eiemesi diin Princess Hotel'de gerçekleştirildi. Kız ve erkek adavlardan 20'şer varışmacının seçildiği eİeme için 3 bine \akın baş>urunun >apıldığı bildirildi. Kız adavlardan 18'inin Maslak>erine OrtaköVdeki Princess Hotel'e gitmeleri ise >arışma sırasında bir anlık kargaşava neden oldu. Seçilen 20 finalist arasından Best Model'e katılacaklar ise 29 ekinıde \ine a>nı \erde >apılacak varışmada belh' olacak. (Fotoörat KAAN SAĞAv Ak) "Bu sendikalardan birisi ma\i \akalı işçile- ri. birisi memurları v e > an profes}onelleri. ote- kisi ise profes_\onel}öneficileri \edoktor. a\u- kat gibi meslek gruplarını barındırır. Bizim sendikamızmemurların \e \arı profes>onelle- rin orgutlü olduğu bir sendika >e I mil\on300 bin u\e>e sahip. Her üç stndikada aralarında çok guçlu bir da>anışma>a \e iletişime sahip- ler \e birbirlerinin çalışma alanına girmeme- _*e ozen gosterirler." Ma\ ı vakalı ısçılerı temsil eden sendıkanın K- veç Sosval Demokrat Partısı'vle çok sıkı ılı^kıle- rının olduğunu \uıgula>an Soderntan. bu ulkede çalısanların v uzde 85'ının >endıkalı olduğunu v ur- guladı Partılerın \e hukumetlerın kendılerını ıs- teı ıstemez nıuhatap kabul etmek zorunda olduk- larını sovledı İsveç'te uzun \illar ısçı sendıkala- rında çalışan \e sımdı de sendıkava aıt bırdergı- nın edıtorluğunu v apan Go- ran Baecklund da konus.ma- sında IMF ve ozellestırme- >ı sıddetle elestırerek. İ\fF'nın tum dunvadakı gu- cunden vakındı Baecklund. "sosval «üvenlik ağının çökertilmesi istemine kar- şı" >olda polıtıka \apan tumguçîerın bırlıkte muca- dele vermelerı gerektığını \urguladi Baecklund soz- lerını >ovle surdurdu "Sendikalar mutlaka politik olmalı >e politik mucadelenin içinde>eral- malıdır. İşçi sınıfının ör- gütleri olan \e onları sa- \ unması gereken sendika- lardan bazıları. nasıl olu- \or da sağda politika \a- pıvorlar anlamı\orum." Oğretmenler Sendıka- si'nı temsılen Turkıve'de bulunan Rene Pamqdist ise İsveç'te sendıkaların ele^tırı v e muhaletet gorev - leıını tam olarak verıne ge- tırdıklennı savunarak. sen- dıkalar sivasetten kopuk olurla^ahıçbıranlam \eı>- le\lennın kalmavacağına dıkkatçektı PamqdiNt. şun- laıı sovledı "Sendika \e Sosjal Demokrat Parti, a> ııı hareketin. \ani işçi hareketinin iki koludur. İs>eç'te sendikaların çok onemli bir ağırlığı olduğu için. hukumet çalışanlarla ilgili bir karar almadan once. mutlaka sendikala- ra danışır. Eğer iktidarda sol bir parti \arsa. sendi- ka\la ilişkileri doğal ola- rak çok daha i> i olur. Sen- dikalar ancak doğrudan politikanın içinde teralır- larsa guçlu \e etkjli olur- lar. \ oksa lobicilik. sınıf- sız sendikacılık gibi ka\- ranılarla bir >ere \ara- mazlar." Bir tatlı huzur bir >aıdum çay ve de Yoğurtçu Parkı İstanbul Haber Senisi- Moda liKiburnu ııundan baslav ıp Şif'a \ okuşu ndan ının. S oğurtçu'dakı patkta soluklanın Bıılunduüunuz \er I9IO'lu>ı!lardaNâzım Hikmet. Faruk Nafiz. Re- şat Nuri. Ahmet Haşim"e daha sonıa Melih (etdef Anda>. \rif Danıar.Mina l rgangıbı nReedebıvatçı- >a evhk etıııiş va da çav- kahvesunmustur Anıvasa- \anlaıdansjıiız kımı zanıan avrıınMzdıınvanın kapıları- nı aıaladığını? olnıustur NeMieleım ozlennden parladıklarını. sizı saıan ha- vanııı ııızgaiMz tıtre-.tığını. bedeıımızdekı genlesnıevı va da tınsel bıı vuk^elısı bır kıpılığma daoKa jakalasa- bılnıışMnızdır belkı Beikı ^ızıngıbı bu vazın erbabla- n da"anlatıma gelnıez olan"ı \a^a} ıp üozlermı otelere çevırdılcı. ıkı pıır- mak otedekı denıze \ e çev - re\ı saıanvesıllığedalıpgıt- tıler. sıırleıının ınıbığı sez- dırnıedeıı ko^klere deıebo- vuakaıı saııdallaıa. çanı sa- kı? ve soğuıleıe davaııdı d.ı kendılcune bır de oradan baknlaı Belkı. o esşiz ınsan man- zaralarının senfonık doku- suna sınen havavı ılkın bu- rada cığerlerıne çektıler kım bılır1 \ oğurtçu Parkı çav ev ı ty letıci'-ı Rıd\an Çakır: "Eski>le>eni\i karşılaştı- racak kadar tanımı\orum buraları. Ama eskiden ka- labilenleri görü\orum. Belki de güzel olan şey, çirkin olandan daha da\ a- nıklıdır. daha zor öliivor- dur. Örneğin, derenin öbur kı\ısındaki köşklere bakın, tünıü ahşap! Nasıl- sa kalmışlar işte. Vangın- da ölnnve va/ılmamış va- zıları. ama kadir knmet bilmez insanların insafına kalmışlarf Şu önlerinden akan lağıma bak... Bu ko- kuda durulmaz ki... Ama bu park "cehetınemın bal- konu gıbıdır": Çocuklar ovnar. kadınlar iş işler, ağaçlar caddelerin gürül- tüsiinü sızdırmaz... Avu- nur. eğlenirsin.." dıve tat- lı tatlı anlatıvor "Ça>ın giizelmiş Rıd- tan amca." dışoıum "İç>avrunı,divor. bul- muşken iç..."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle