27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r7 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER iran'ın iddiası < 'Türk lcasusu yakalandı' DışHaberlerServisi- iran'ın - Tcuzeybatısında bır Türk casu- sunun ele geçırıldığı bıldırıldi. İran İstıhbarat Bakanlıgı tara- •findan vapılan açıklamada. ken- - disine tunstgorünümü veren \e yasal olma\an şollardan İran'a giren Türk casusun, İran'da ' PKK üslennın varlığını kanıt- • lavacak fotoğraflarçekmek is- tedığını ıtıraf ettığt bildırildı. Yakalanan Türkün berabe- " rınde PKK ıle ılgili propagan- da broşürlen olduğu kavdedil- di, ancak ısmı açıklanmavan ı've göre\ ıni verıne getıreme- den vakalandığı belırtılen Tür- kün ne zaman tutuklandığına ,daır bılgı verıimedı. İran'ın resmı haber ajansı İRN.Ava bır demeç veren İs- tıhbarat Bakanlıgfndan bıryet- kili, vakalanan Türk casusu- nun Türkive'deki bazı politık çevreler içinçalıştığını \eTür- "•kiye'dekı gıziı haber alma ör- gütlen ıle de bağlantısı oldu- ğunu ılerı sürdü. Yetkılı. yaka- -1anan Türke, görev ıni verıne (Tgetınmesi ıçınTürkıve'nınTah- . can'daki büvükelçılıgınden de 'üç kışının vardımda bulundu- ,gunu açıkladı, ancak üç büv ü- Jcelçılik görev lısınin ısmıni ver- ,_medi. İRNA. Türkiye"deki bazı la- v ik çevrelerın Erbakan hükü- 'tnetinın. Tahran vönetımı ıle "ilişkılerıni gelıştırmesini en- '»gellemek istedıklennı ve bu yüzden "İran'ın PKK'ye des- Ctek verdiği \olunda senanolar çizdiklerini" ıddıa ettı. Cumhurbaşkanı italya'ya gidiyor DemirePden dengeleme turu LALE SARIİBRAHİMOĞLl ANKARA - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, koalisyonun Islami görüşlü büyük ortağı Refah Panısı (RP) Genel Başkanı ve Başbakan Neemettin ErbakaıTın çoğunlukla radikal İslamcı ülkelere yapmakta olduğu tartışmalı zıyaretlerinı dengelevicı özelîik taşıyan İtalya ziyaretine bugün başlıvor. İtalva. Erbakan'ın radikal Islam ülkelerine açıldığı bir dönemde Demırel"in ülkelerine yapacağı ziyarete büyük önem verivor. 37 yıllık bır aradan sonra İtalya'ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştırecek olan Demirel'in son dönemde Batı ülkelerine ziyaretlerini yoğunlaştırdıgj da gözlenivor. Bu yıl içınde ABD'ye giden Demirel. kasım başında da Almanya'ya resmı ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanı Demirel 1995bahannda Türkiye'yi ziyaret eden italya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi ScaJfo'nun resmi davetlisı olarak önceki, şimdiki \e bir sonraki dönem başkanları) içinde yer alan Italya. DemireFin bir Batı ülkesini ziyaret etmesinin Türkiye'nin geleneksel Batı'va açılma politikasının de\am ettiğinin önemh bir göstergesi olduğuna işaret edivor. Demirel"in îtalya ziyaretinin Almanya ziyaretinın tersine daha kısa süre öncesinden planlandığına da dikkat çekiliyor. İtalya. Avrupa Birliği içinde Kuzey ülkelerinin hâkimiyetine karşı güçlenme • Cumhurbaşkanı Süleyman DemirePin bugün başlayacak İtalya ziyareti, koalisyonun büyük ortağı Islami görüşlü RP'nin lideri ve Başbakan Necmettin Erbakan *ın, çoğunlukla radikal Islam ülkelerine yapmakta olduğu tartışmalı yurtdışı ziyaretlerini dengeleme özelliği de taşıyor. Türkiye'den îtalya'ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 1960 ihtilalinden bir yıl önce 1959 yılında Celal Bayar tarafmdan gerçekleştirilmişti. bugün İtalya'ya gidecek. Demirel üç gün sürecek jtalva ziyaretinin son gününde gondol şehri Venedik'e de gidecek. Italya'nın. Erbakan'ın radikal İslam ülkelerine açıldığı bir dönemde Demirel'ın ülkelerine yapacağı ziyarete büyük önem verdiğine dikkat çekildi. Bir İtalvan dıplomat Cumhunyet'e yaptığı değerlendirmede. Demirel aracıhğıyla Türkiye'nin demokratik ilkelere bağlılığının bir kez daha teyit edilmesınden duyacakları memnuniyetı dıle getirdı. Avrupa Birliği (AB) troykası (bir polıtıkası izliyor \e bu çerçe\ede birlik dışındaki Akdeniz ülkeleri ileyakın ışbirliğı oluşturulması için çaba harcıyor. İtalya. birliğin Almanya ve İngiltere gibı güçlü Kuzey ülkeleri karşısında İspanya ve Portekiz ile birlikte güney in. AB'nin üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri ile L'üçlendirilmesıni istıyor. Bu çerçevede italya. AB içinde Almanya'dan sonra en büyük ticari ortağı olduğu Türkiye ile yakın işbirliğini destekliyor. Türkiye'nin AB'yc üyeliğinı destekler görünen ülkeler arasında yer alan İtalya. ancak Kıbns'ın tam üyeliği konusunda bilinen AB görüşünüyineliyor. İtalyan diplomatlar. küçük ölçekli bir ülke olan Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarını temsil eden kurulacak bir Federal Kıbrıs Cumhurivet'nin 70 milyona yaklaşan Türkiye'den önce birliğe girmesinin daha mantıkh olacağını sa\ unuyorlar. Türkiye"de 100'e yakın İtalyan firması faaliyet gösteriyor \e iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4.7 milyar dolar civarında (Türkiye'nin aleyhine) seyrediyor. Orta ve küçük ölçekli sanayilerde güçlü olan İtalya'nın bu alanda Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediğine de dikkat çekiliyor. Türkiye bu yılın başında AB ile gümriik bırliğine geçmesi en çok rekabet gücü düşük olan \e kaynak sorunu nedeniyle yatırım olanakları tıkanan imalat sanayıindeki küçük ve orta boy işletmelerin(KOBt) birlikteki eşdeğer firmalar karşısında zor durumda kalmalanna neden oluyor. Özellikle GB ıle tıcarette standart koşulunun gelmesi Türkiye'deki bu işletmelerin İtalya. Ispanya. Yunanistan gibi imalat sanayiinde gelişen ülkeler karşısında haksız rekabetle karşılaşmalarına neden oluyor. AB. MEDA programı çerçevesinde KOBİ'ler için kullanılmak üzere Türkiye'ye birlik tarafından onav lanaeak projeler karşılığında aşamalı olarak 750 milyon dolar verecek Ancak MEDA programını beğenmeyen Yunanistan projelere onay vermeverek kavnaöın serbest bırakılmasını aeciktirivor. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU SAHfiE ALDI Devlet Tiyatrosu 'Kuvayı Milliye' oyunuyla açıldı"Onlar ki toprakta kannca, suda balık. havada kuş kadar çokturiar: korkak. cesur. cahil, hâkinı \e çocukturiar \e kahreden ve yaratan ki onlardır. destanımı/da \alnız onlann macertan \ardır.n İstanbul De\ let Tiyatrosu. sczonu dün gece Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Bü\ük Salon'da. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Kuvavı Milliye' o\ unu ile açtı. İstanbul'un düşnıan işgalinden kurtıılması nedeniyle sahnelenen o\unu Ergin Orbey sahneye uyariadı veyönetti. Türktivatro edebivatıııın Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ölümsüz vapıt. Kuvayı Milliye ruhunu. Nâam HikmetMn belgelere davanarak kaleme aldığı şiirsel. destansı bir dille aktamordu. O> unda Kerim Afşar, Rüştii Asyalı, Sema Aybars, Nurşen Girginkoç. Alpav İzbırak, Erol Kardesecü Bozkurt Kuıiıç, Cemil Özbayer, Bavkal Saran, Beyhan Saran, Elçin Sanal ve Çetin Tekindor'dan oluşan güçlü bir oyuncu kadrosu rol aldı. Sekiz bölümden oluşan bu ölümsüz destan, *Ku>ayı Milliye' ruhunun gelecek kuşaklara taşınması gerekliliği ve yükümlülüğünü yeniden ve bu kez tiyatro sahnesinden dile getirivordu. Öyunun «alasına izleyici olarak Türkiye Gazeteciler Cemiveti Başkanı Nail Güreli. gazetemiz vazarı ve Vayın Kurulıı Başkanı İlhan Selçuk, ga/etemiz Genel Yayın \'önetmeni Orhan Erinç, gazetemiz vazarlanndan Emre Kongar. Ataol Behramoğlu ve kalabalık bir sanatçı topluluğu karıldı. (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) kasın Satınalma üdürü• Üniversite mezunu, • Basın satınalma konusunda en az 3 yıl deneyimli, • Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin. dya Planlama zmanıÜniversite mezunu, Konusunda en az 2 yıl deneyimli, iyi derece ingilizce bilen, Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin. Ü a şt ı rm a zmanıÜniversite mezunu, Konusunda en az 3 yıl deneyimli, ingilizce bılen, Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin. edya Planlama sısfanıÜniversite mezunu (Tercihen işletme veya mühendıslık mezunu), İngilizce bilen, Planlama konusunda eğitilmeye istekli, Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin. Medya planlama ve satınalma konusunda Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Mediacom'un istanbul ofisinde görevlendirilmek üzere bay veya bayan eleman A R I Y 0 R U Z MEDIACOM İSTANBUL ilgilenenlerin, özgeçmişlerını en geç 11.10.1996 tarihine kadar (0212) 223 82 21 numaralı faksımıza iletmelen rıca olunur. İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş. P E R S O N E L A L I N A C A K T I R Fabrika ve atelye deneyimli, İngilizce bilir • MAKİNE MÜHENDİSİ • ELEKTRİK MÜHENDİSİ Mikroproses, PLC ve bina otomasyonunda deneyimli, ingilizce bilir. ^ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ İyi derecede İngilizce bilir • ECZACI İngilizce bilir • KIMYA MÜHENDİSİ • ELEKTRONİK TEKNİSYENİ • MAKİNE OPERATÖRÜ ve TEKNİSYENİ ^ KİMYA SANAT LİSESİ MEZUNU İsteklilerın yenı çekılmış resimlı özgeçmişlerinı. AVTİM PK 4 (34473) Topkapı / İstanbul adresine APS ıle göndermelen rıca olunur. Not: Başvurular gızli tutulacaktır. Erkek adayların askeriıkle ılişkili olmamaları gerekhdır. ILAÇ ^tll TİRK H»3 j ELECTRONICS Technology that works for life ! SAMSUNG SEMICONDUCTOR İSTANBUL OFFICE is a succesful and expanding subsidiary of the multi-national SAMSUNG corporation, one of the largest and leading semiconductor manufacturers world-wide.Located in the Asia side we are responsible for the Balkan Countries and Turkey area sales of our semiconductor products. To master our furfher growth \ye need addition^JLpersonnel support and are looking for a flexible .:• Asistant bilingual Turkish/English Who relieves the Director of the Supporting Division in all secretarial tasks, especially translations. The role is also thought to support the Manager Controlling & Administration Job tasks: -Doing Translations -Organizational and administrative tasks -Operating modern office equipment -General secretarial works Oualifications: -Good English Knowledge -Good EDP skills (MS-OFFICE) -Flexibility, loyalty, reliability -University degree will be preferred If you are interested in this position in a fast growing and succesful international company with benefıts of a modern corporation please send your short but expressive application papers to our office by fax message or by (APS/carrier/ c a r § o ) telefax: 0-216-348 39 64 SAMSUNG SEMİCONDUCTOR İSTANBUL OFFİCE Caferağa Mahallesi Baharive Caddesi No: 80/7 81300 Kadıköy - İstanbul Sağlıklı, kendine güvenen, sorumluluk duygulan gelişmiş, bağımsız kişilikli. mutlu bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak isteyen EV OGRETMENLERİ ARANIYOR J 0-3 >aş arası beben ve çocuKiai ÇOK se1 , lyor çocugun evınde. sevgı dolu orîamda tam gun egıtım vermek ısti',orsanız J oljs. Bos'.ancı, Gozîepe »e ısîedıgınız sefntîe ça'işmak ıstrıOfSanız j Enekiı agretmen. unıvefsıte veya lıse mezunu. eğıtım alrra»a îçıisanz J 2C-45 >aş arasında ve sıgara ıçmıjorsanc MATURE ekıbının bır uyesı olmak isteyen bayantar lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım SAıle Danışmanlığı Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 Yaşlı ınsanların sosya yaşantılarına onlarla birlikte olarak. yardımcı ve arkadaş otacak REFAKATÇILER ARANIYOR J Orta okul. lıse ve unıversıte mezunu 3 25-45 yaş arasında, eğıtim almaya açık ve sıgara ıçmeyen 3 Yaşlı ınsanların deneyımlerini de öğrenmek isteyen D Yaşlının evıne gündüzleri ve/ya gecelerı çalışabılecek MATURE ekıbinin bır üyesi olmak isteyen bayanlar. lutfen bizı arayınız. Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 Otomatik tanıma ve veri toplama sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin, proje ve satış destek bölümü için; • C.C++ ve Visual Basic bilen, • Teknik düzeyde yeterli ingilizce bilen, ELEKTRONİK veya BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ aranmaktadır. ilgilenen adaylann aşağıdaki numaradan randevu almaları rıca olunur. İGE ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Tel: (0 216) 326 80 50 (Pbx) 0 R L D 5 £ R V I C i RADIO JOURNALISTS T b * BBC Mtorld S«rvi<« invit« applkatiom for the position of Rodio Journalıst/PrMJucer in the BBC's Turkish Section, bosed in London. It is o challenging job whkh involves mony ospeds of rodio broodcosting including progromme produdion, live presenlolion, mriting and translaling, in a stimulating and rewording atmosphere with highly professional and motivated colleogues. To apply for the job you will need Turkish as your first language, on excellent command of written and spoken English, o thorough knowledge of Turkish as weil as internationol current affairs and be educated to degree level or equivalent. İn addition you will be exp«ted to have previous journalistk experieme, be oble to work to deadlines, on your own initiative and as part of a journolistic teom, within the BBC's strict editoriol standards of objectivity and impartiality. You must obo be able to translate from English into Turkish both occuratefy and with speed, have a good microphone voice, the abilfty to use modern broodcasting technology and keyboard skills. The successful candidate will be offered a two year fixed-term contract at a solary of circa (23,000 per year plus an alfowance of £1,730. Accommodotion assistance is poid on arrival. Please send o detoiled Curriculum Vilae in English only, quo(ing reference number 58589, giving your full biographical details, qualificotions and work experience to date, showing how you met the obove requirements to: BBC World Service Recrı/itment Offke, Room 111 NE Wing, Bush Houje Strand, Lomkn, VVC2B 4PH, endosing a large self-oddressed envelope plus telephone/fax number. Applitations must orrive in London by Mondoy 28th Ottober. Pleose note candidotes meeting our requirement5 w İ be osked to toke a wrirten and voice test before the finol selection is made. ILETIŞIM Dil ve Danışmanhk Hizmetleri Ltd. Şti. • ÇEVİRMENLER (ÇEV) / ingilizce ve Turkçe'yı çok ıjı bılen ve kullanabikn / Bilgisayar \e çevre bırimleri kullanımmda deneyimli / Yeikın çe\ irmen1 olma idealinı payla^an. / Tercihen ikincı bır şabancı dil bılen. • İDARİ İŞLEMLER SORUMLÜSU (İİS) / Orta duzeyde ingilizce bilen. / Bilgisayar \e dığer otıs araçlanmn kullanımmda denevımli, S Yonetici sekreterlik i^lemlerini üstlenecek bayan. • YARDIMCI ELEMAN (YE) / Istanbul'u tanıyan. dınamik ofîs içinde temızlik. servıs. ofis dışında e\ rak göturme tahsılat vb. i^lemlen >apacak bay. elemanlar arıyor. Genel tıcarı ve sözlü çevirilerin vanı ' sıra Kıtap Derleme / Çeviri ve Sözlük hazırlama ve ya- yıncılık i^lemlerı ile uğraşan çağdas; ve dostça bir çaİış- ma ortanuna sahıp şırketimızde, iyi ve süreklı artan bır gelırle çalışmak ısteyenlenn aşağıdaki telefonlardan eö- rü^mek üzere randevu almaları ya da faksla başvuruda bulunmarı rica olunur. Tel: 227 33 52 - 259 40 64 Faks: 227 28 61 TÜRKİYE BİLİMSEL \T. TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÜÇÜNCÜ DÜNYA BİLİMLER AKADEMİSİ (TA\AS) BİLİM ÖDÜLÜ ESASLARI TUBİTAK. Bilim Ödülü almış bilım adamlanmızın bilin^el düzeyi baz alınarak tçüncü Dünya Bılımler Akademısı (T\\ AS) Bılım Odülu. TUBİTAK Bilım Ödülü seçme kriterlerini \erine eetiren adaylar arasından 40 >aş ci\annda olanlara \erilmektedir. Bu çerçe\e içinde: Madde İ. Bu ödül. TUBİTAK Bilim Ödülü ile eşdeğerdir Madde2.TÜBİTAK-TVVAS Bilim Odülü esaslan ilgili kişi ve kuruluşlara her yıl ekinı avı için- de duvurulur ve avrıca basın voluvla ilan ediiir. ait araştırma enstitü ve merkezlerınin en >üksek organları \e müspet bilımleralanındaki meslek kuruluşiannın en vetkili organlan aday gösterebilirler. Madde4. Adav önerile- rini gerektiğinde alt komısvonlar kurarak değerlendırmek ve sonucunu bilım kuruluna sunmak üzere her vıl adavların bilim dallan gözetilerek tercıhan Bilim Ödülüı alrnış en az 5\işiden oluşan birkomisvon başkanlıkça kurulur. Ödüle lavık görülen ki$i Bilim Kurukı tarafından seçilerek karara bağlanır. .Madde 5. Bu ödıiie hak kazanabılmek için. bilimsel çalışma \e araştırmalanvla bilime evrensel düzeyde önemli kalkılarda bulunmu> olmak gerekir. Ödül için valnız hayattaki bilim adamlanndaıı 40 şaşdolavında olan- larönerilebilir. Buödül. belirli bfralandaki katkılar ıçın venlebildiği gıbı bir bilim adamının eserîerinin tümü için de venlebilir. Madde6.TÜBİTAK.-T\VAS Bilım'Ödülü ma- tematik. fizik. kimva \e bivoloji alanlarında ve \illar itibanvla bu dörîalanda dönüşümlü olarak verilir. (*) Madde7.Ödül miktan 2000 ABD Dolan olup para ödülü ilebıriık- te bırplaket ve bırde berat verilir. Bu ödüle önerildıkten sonra vefat eden bilim adamlarının ödülleri kanunı mirasçılarına verilir.Madde8.TL'BİTAK Bilim Kurulu üvelen «ö- revlerı süresınce bu ödüle aday gösterilemezler. Madde 9. Bu ödüle layık görülenler hakkındaki Bilim Kurulu kararı. her yıl TUBİTAK Bilim. Hı/met ve Teşvık Ödüllernle birlikte 24 Temmuz tarihinde açıklanır ve a>nı ödül töreninde sahıplenne verilir. Anılan törende. ödül kazanan kişi tarafından kendi konusuvla ilgılı \e bilime vapmış olduöu katkılan da kapsayan bir konferans verilir. Madde 10. Ödül kazanan kişinin, törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama giderlen TUBİTAK tarafından karşılanır (*) 1997 yılında matematik alanında \erilecektir. Bâsın: 109991
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle