03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 7 EKİM 1996 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Ülkemizin Açmazı ve Solun Görevi Prof. Dr.EREN OMAY/7L Lçak \e Uza\ Bıhmlen Fakultesı Y uıd ıımız bu\uk bırulkedır DO.JM tomerttır \azıbaş- ka kısı ba^kıguzeldır Ba- harına do\ um olmaz \agı- si V£MIVTI \eterlıdır Lı, ta latı derın nu\ı denızlerle V^nlıdır Insnımız ozverılıdır -»ırasında âzLı etınme.Miı bılıı Rıkıt gozu vuksekler- ıjedı Gıuşkc \ehıislıdır Senılıgeaçiktır Sc"cı.en \e ııi\inuldır Bt doja \ e ns\n zenjınlıgınuzle gonenç n;ındevdsanıar«ızgerckırkenulkeınız vok ^ıı luğun pençtsi altındı perisandır Bu \a- v ıı kanıtı ektnomık tablodur Ekonomık taWo; a gore eıflas\on cram çok vuksek \atınmlar kuçjk veortaolçeklı ısletmeler- dle uretım dıırnus lisızlık \uzde vırmıler d». ve lıızla art\or Gelır dagılımı alabıldı ğırebozuk Ora vealtsmıflarıvıcevoksiıl- lastı Zengınle daha zengınle^tı Turkıve voksülar \e çtk zengıtıleı ulkesi oldıı Bu aüire-aiııomık (.osiıllartopluınumuzııaltust etmeltedır ktsler boşalmakta ınsanımız toprakiın kopajktj topragını terkeden ın- sjı mızkentleı- v ıgılnıaktadır kentlerımız lıızla perısan kjabjlıkljrın vaşadıgı kamp- kd Genç ku^ıklıı va bozıık egıtım sıstemı nan kurbanı olnakta \ ı da a\are dolaşmak- lad r (, ouıklarnuzın oııemlı bır kısmı sag- lıkMZ 5\erlerınJ<;(,ırakadı altmda~.omun.il- mektedıı ^anı lelecejınıız tehlıkededır Te rot ıılkede bıı ilıım rtızgan gıbı esnıekte daglarda bırbırnıızle uıru^nıaktdvız Ote \aıxljı kuçıık »ı azııılık b<ı\ağnezetksız bir luksun i(,ınccdır. Gunuıuı gun uınekte bıı \ ivinıını MirJumıek it,ın toplumun kav- njkl ırıııı ısı ıt cnıektedır Bu tablo karanı- MI n ıııhun ıj'dıgı sinal bır lesiın dcgıl dır Ktanbul un varoslarında oırkısagezın- tı bu tablonun gerçegı anlattıgını orta\ a ko- var Eger kısa zamanda bu karanlık tablouı degıstırmezsek ulke\ı gırdıjı çikmazdin kıırtarmazsak sonumuz fdaket olur Cunkıı bu kosııllarda guç kavnaklaıımız tukeik- ı.ek toplumumuzıın tenıelı çoketektır "Sa lumpen bırtoplıım olacağız va da metafızık sıgınakların karanlıgında giflet u\kularına dalacağız Bu tablo\ u kım degistırecek' Bu kotu gıdışe kımler dur dıvetek ' Llke\ı bugun vonetenler sorunlarımızı çozemez bu karanlık tablovu degistııemez Çunku bu tablo ulke\ ı bugun \ oneten siv a- sal orgutlerın eserıdır Sorunlanmız bu sı- vasal orgutlenn ulkemız geı\eklen ıle bag- dastna\an vanlış ekonomık \esi\asal telse- telerının darbakısaçıljrının akıllabezen- miseesarettenvoksunpolıtıkalarınınurunu- dür Bu siyasal partılerın \apacakian bır ıs sovleveceklerıbırsozkalmamıştir Nıtekım kısir çekışmeler duze\ sız tartismalarla \an- lışlannı \ e gunahlannı ortme\ e çalışmakta- lar Bu çozumsiızlukten kurtulmak ıçın ve- nıbıryontem venıbırsosvo-ekonomıkmo- delegereksinımımızvardır Vontemı vemo- delı saptamak ıçın once ulkemızın sorunla- nnı doöuran çelışkılerı saptamak gerekır Çunku sorunların çozunı vontemlerınt bu çelıskıler belırler Llkenuzıetkılevençeliskılerdıijveıç çe- lıskıler dı\e ıkı gruba a\rılabıhr Dıs çehş- kı gunumuz dunvasının ekonomık vapısın- dan ka\naklanır Gunumuzde dun\aııınekonomık vapisı- na baktığınıızda gorulen Midıır ^apının bır merkezı \ardır Merkezı ekononıılerı gııı,- lu ılen >ana\ı ulkeleıı oluşturuı Merkczın doruğunda -\BD oturmaktadır Merkezın çesreMiıde ekonomılerı g'iı.lu olmavan ul- kelerveralmaktadır Bıı ulkeler merkezın al dıgı kararlara u\ nıak zoı uııdadır (, e\ re ul keleıı merkezın MN isal ozellıkle ekono- mık egemenlıgı ıltmdadıı Bo\lecemcıkı.z duın ı\ı tek pazar k îpıulıznıı e\ ren^cl ııre tım bistemı durumuna getıımı^tıı Bu \ ıpı ıvmde uretılen global artı degtr ulkelerın burju\dlarının ju(,lerıiKgorL pa\ edılıı Bıı pavla^mahak(,aolmaz GIKJU ulkelerın bıır- juvalan guı,!>uz ulkeleım burju\ ılarındaıı daha tazla pa\ alır Bo\lece guçlu merkez guı,suzçe\ re\ ı -NomLirur Bıı •>omurme sııre tınde merkezın ı,ıkarları ıle ı,e\renın \a- ^amsal ı,ıkarlan ıiNu^maz <,elı>ır Merkezle çevrearasındakı buvelnjkıevrenselçelı^kı dır Bırçe\reulkesıolan vurdumuz da bıı çe- iı^kınin etkısı altındadır Ote \andan ulkemızın kendıne ozgu ıı, çelı^kılerı \ardır Ornegın ulkemız ıırettı- ğınden fazla tuketır Bır\andaıı sanavıle^- mek ıçın çırpınırken ote \ andan elımızdekı sanavı kurulu^larını haraç mezat satmava ı,alı>ınz Buvıımek amaı.ınıızdır Ne\aı kı buvumevı engelle\en dı> borçlanma bıı amaca ula^mak ıçın kııllandıgımız ba>ln.a \ontemdır Dı^dunvanınoncelıklerını Tıır- kıve nınoncelıklerı sanırız Llusal\a^amı- mız ıçın bu\uk tehlıke olan kureselle^me gıbı akımları ne \azık kı hararetle ->a\unu ruz Bıı ıı, \e dıis ı,elı>kılen asmak zorunda- \ız Egera^amaziak Turkıveduzeçıkamaz Sorunlan hergun bıraz daha agırla^ır Bu çe- lı^kılerı çozer venıbıre^ımlere(sentezlere) ula^abılırsek ulkemız asdınlıga dogru \ol alır Ulkemızın sorunlarının kıvnagı olan bıı çelı^kıleıı a^mak n,ın kullanılacak \ontem ~soldun\ a goruşuneda\ ananekonomık nıo- del \esi\asal polıfıkdlar" dı\e formulc edı- lebılır Insaııların tarıh bovunca \aptıgı sos\al mutadelelerın pratıgıııden dogan \e guçlu bır kur ım ıteorı) ıle dtNteklenen bu \ontem Norunlaıımızın çaii-sıdıı Cunkıı emper\a- lızmın kuresellesme jıbı oumlanna ancak bıı \ontemle k ıısı ko\abılınz Bu \ontemm ekonomık nıodeh ol m "pldnlı ekonomı", ka\naklırın kı^ı \e jrupların elınde zıvan olmNinı engelleı kı\mkların toplumun oıtak \aran ıçın kuilanılm ı-.ını olanaklı kılar Planlı ekono- mı ozellıkleNLima\c bırıkımı \etersizolan ulkeleı ı»,ın bıı\uk varaı Naglar Bu \ontem ınviııın ın^ana \abancıla>masını onler Bt- re\ ın nıtehklerının gelı^meMiıı saglar Insa nı vııceltıı Llkemı/de >ol dun\a goruşune da\anan polıtıkalııı \aiatacak sıraM geldıgınde ıı\- gula\abılecek ^ı\ ı>ıl partıler\armıdır'Bu ;>orıı\a olımılu \anıt \eımek olanaklı go- zııkmıiNor C unkıı bıuuıı ^olda olduklarını Novleven DSP \e C HP nın so\lemlerı bıle soldegıldır Bu ıkı pını kapıtalızmı benım semış emper\alı/mııı kureselleimegıbıal- datnıaı.alarına ınınmış dıızenı sa\unan ku- rulu^lardır Dıızenı degıijtırmek bır vana bozıık dıızeıx dtstek \eıen renksız ve be Lerıkiiz polıtıka\ıdcdıkodu>anan kı^ılerın kulupkııdıı Bıınların diMiıda kııçıık ırnr|inal sos\a lıst oldugıınu ujkça \a da utanarak ->o>le- \en sıvasal kıırıılıı^l ır da \ar Bu partıler Turk solıınıın suregen (kronık) lıastalıkla- rından mıiNtanptır Bu hastalıklar^ov leozet- lenebılıı - Solun tunel duın ı joniMi mater\ali!.t telsetedn Fak ıt Tııık solu ıd^alıst felsefe- ve dasanıı Turk solu ııtopık soldıır Gerçekçı degıl dıı OzellıkleTıırkıve jı.rı,ı.ğıne\abaiKidır -Turk \olu\antitidegildir kotu bıı kop- \ i(.ıdır Bıı ntdenle ıılkuıııze ozgu stratep saptamak taktıkler hazırlamakta basarısız- dır Llkemızde^ol çozebıleceğı sorunlarla ılgılenmez Empervalızmın soFu \amltmak ıçınurettıgı \eentelektuel sa\ılmakii,ında- \ attıgı boî} ka\ ramlann pesinden gıder \ e tu zaga duşer - Solun mantığı dı\ alektık mantıktır Turk solu ıse \nstomantığını kullanır - Solun enenı ka\nagı halkıdır kıtleler- le organık bağ kuramaNan sol \a^a\amaz Turk solu halkımızla organık bag kıırama nııstır - Sol geçmışın gunumuzu belırledığını gelecegı etkıledıgını ıspatlamıs bır dunva gorusudur Buna karsın Turk solu geçmışı- mızı anlamava (.alısmaz Ona karşı çıkar Cozumlemelerınde geçmısı goz onune al- maz Turk >olu bu hastalıklardan en kısa za manda kıııtulmalıdır Bu Turk solunun ta- rıhsel goreudır Çunku ulkemızı ıçıne du>- tuğu bunalımdan ancak saglıklı bır sol çıka- rabılır Sağlığına ka\ uşnıası ıçın Turk solu felse- fıtemelını vapmalıdır Soldunjagoruşunun temel kuramını ozumsemelıdır Bu felsefı temeie da>anarak ulkemızın koşullanna uv- cun ekonomık \e sıvasal modellervaratma- fıdır kısır çekışmelerı bırakıp sorunlarımıza akılcı çozumler bulmalı bu çozumlen hal- kımızaanlatmalı umutsuzınsanların\urdu- na donuşen ulkemızde umut ruzgarı estır- melıdır Ozetle dertlı ulkemızı herkesinva- şanıaktan tat alacagı bır \ urt konumuna ge- tırebılecegını kanıtlamalıdır Şuna ınanıvo- rıım Buzorgore\ıTurksolu\apabılır Bel- kı saır budıışııncelerle'*Guzelgunlergore- ceğız çocuklar / Guneşlı gunler goreceğız / Motorlan nıaMİıklere sureceğız çocuklar ' Işıklı nıaMİıklere surece§ız" demistır ARADA BIR BEHZL4T AY Bu Kargaşa Bu Keşmekeş!.. Dunya coğrafyasının yangın yerınde bulunan ul- kemızde topüm dengelerı alabıldığıne bozulmuş altust olmuş buna koşut olarak da korkunç bır kargaşa keşrnekeş başlamış ve yogunlaşmıştır Durumu bızler kaygıyla ızlerken ulkeyı yonetmeye soyunanlar (hukumet) ışı Tanrı ya bırakmıştır Bırleşmış IVılletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 dan berı heryıl hazırlanan "Insan- sal Kalkınma Endeksı'ne gore 1996 dakı ulke sı- ralamasında Turkıye geçen yıllara gore 18 sıra ge- rıleyerek Iran 3ezayır Tunus gıbı ulkelerın bıle ge- rısıne duşmuş Hukumet hjkumetın başkanı ve başbakan yar- dımcısı sık sık ' mureffeh Turkıye' dıye başlıyorlar soylevlerıne Hangı mureffeh Turkıye' 71 Ulusal gelırın yuzde 60 ının nufusunüTı yüzde 20'sı tara- fından tuketılen bır ulkede gonençten soz edıle- mez Evet, kendılerı gonenç ıçındeler Yazlıklarına bıle hafta sonları devletın uçagıyla konuyorlar Yaşam pahalılı- ğından çıldırar ıntıhar eden ınsanlann yaşadığı bır ulkede yonetıcı olduklarını duşunmeksızın alabıldığıne yutuyorlar, yıyorlar ve de buna koşut sureklı yalan uretıyorlar Zaten kendılerı şaıbelı" (kırlı) malvarlıkarının soruşturulup ko- vuşturulmaması ıçın ozellıkle ortak hu- kumet kurdula' Aslındaherşey heryerçoktandırkır- lenmıştı Ozell kle de sıyasa Ulkeyı gelecege hazırama uğraşı demek olan sıyasa ınsanınınsanlıgınınyıtımıneça- lışan ugraş sı^asacı da çıkarcı peşın- de koşan kırlı ışlere bulaşan guvenıl- mez ınsan anlamına gelmıştı Bu an- lam gun gectıkçe pekışmektedır Toplum olarak her gun degerlenmızı yıtırıyoruz Dog r uluk durustluk erdem- lılık yaratıcılık çalışkanlık enayılık oldu, devletı soymak devlet ıhalelerıyle dev- letı kazıklamak dolandırıcıhk uyuştu- rucu ve mafya yoluyla akıl almaz ser- vetler edınmek de kahramanlık sayılır oldu Bunun ıçındır kı mafyanın sayı ve çe- şıtlen gun gectıkçe çogalıyor Arazı ge- cekondu orman uyuşturucu dıploma vb mafyalannı bılıyorduk ve gıttıkçe ço- ğahyorlardı gunumuzde unıformalı mafyalar da turedı Devletın polısının, subayının karıştıgı mafya kan ve goz- yaşı gollerının nedenlerıdır Ne denlı acı' Bugunu de mı gorecektık 9 Valı yar- dımcılarının mıllı egıtım mudurlerının ruşvet yoluyla daıreler hanlar arsalar, çıftlıkler aldıklannı hapıshane yonetıcı- lerının kırlı kazanç amacıyla hapıshane- ye uyuşturucu \e sılah sokturduklarını, TV ekranlarından şaşkınlıkla ızleyece- ğımızısoyleselerınanmazdık Negun- lere kaldık1 Bu kırlı kanlı kargaşa keşmekeş da- ha ne kadar surecek dıye kaygılanarak duşunuyoruz Gerçı sevgılı llhan Sel- çuk, bıryazısındatoplumbılım ışıgında uzerımıze çoken karabulutları şu tum- cesıyle dagıtmak ıstemıştı Yaşanan karmasa kargaşa ve keşmekeş gele- cek duzenın ge'belıgıdır " Dıyebılırım kı kırk yıldır sosyo-eko- nomıkbılınçlıyım Bukırkyıl ıçınde an- cak bırkaç yılı aydınlık gordum O da tıpkı arkadaşım Ataol Behramoğ- lu nun yazdıgı gıbı Ulkemız 60 Iı yıl- lardakı ışıklı bır donem dışında yangın yerı olmaktan kurtulamadı Bagımsız, ozgur mutlu bır Turkıye ozlemımız bır turlu gerçeklesmedı ' Neden7 Cırkın sıyasacılaryuzunden1 Yarattıkları zıfır ve zıfoslara kendılerı de bulaşan sıyasacılaryuzunden Ya- zımı Stefan Zvveıg ın bır sozuyle nok- talıyorum Bıze hıçbır sey vermeden hep bız- den almış olan sıyasacıların çılgınlık- lannın cezasını yaşamımız boyunca çekecek degılız Laikliğin Korunması... M. ORHAN TARHAN (*> R etah-Dogruvol koalisvon protoko- lunde F.rbakan, N-\T0 \e gunıruk bırlıgınden çıkma\acagıııa \e nıemleketın laıklıgıne a\kırı bır is vapma\acağma soz serdı Bu du- runıda "Turkıve'de laıkJık gu*ene alınmıştır" denılebılır mı' Ben pek gınençlı de- gılını Bu vazınıda once bu kııskunun nedenlen- nı açıklamak oııdan sonra da laıklıgı gerçekten korumak ıçın nelerv ıpılabılecegını araştırmak is tı\orum Genellıkle polıtıkatılar kampanvalarında lıal- ka olur olmaz bırtakım \ aatlerde bulunurlar Bıın- lan mandıkları ıçın değıl halkın hosuna gıdıp on- lara o\ getırecegı ıçın -»ovlerler Seçımden sonra bu \aatlerm çogu unutulur Bu seter Rtlah Pırtı sı tam teısıne »amımıvetle \apmak istedıgı bıı- çokkamppına\aadını\erınegetırme\eLegıneda ır ımza atarak koalısvonagırdı Bu çapkmbııer kegı kadınlara bakma\acaöma daır venıın ettıııp harenıe >almak gıbı bır sey Elbette Erbakan ve partı adamları kaçamak >apmak ıçın ıştahlanıp durataklardır \\ashıngton da okuduğum basin raporlarına go- re Ankaradakı AnıerıkalılarRetalı lakonusnıu>- lar ne vapmak istedıgını sormıislar Retahlılarda Anıerıkalıl ırı isitmek isttdıklerını so\ lemislcr tlbette "Bız sızın nefrct cttıgını/ \t korktuğunuz şc>len\apmakıstı\oru/"dı\cı.ı.k dtgılİLi \ ı ^ ı- ne Amerıkaıi gazetekrıiK goıe \BD tenisikıle- rı duvduklarına heıiKiı lıeıiKiı ın ınnıişlar Bundan 60 v ıl once de \dolt Hıfltr B ıtılıl ıra iMtıtıek iste- dıklerını so\ lemıstı \kıKı/ Chambcrtaın \e Da- ladıer.Hıtler ınplanlarını îçikladıgı MeınKamp- fılkavgam ılokııvai-aklarınaonıın vunıuş ık soz lerıııe kanmişlardı Gerçegı anladıkl ın zaman ış ısten çoktangeçmıştı Malıımva Hıtlerde ıktıda- ra seçımle gelmıştı Necmettııı Erbakan a da ne vapmak istedıgını sornıak elbottt abestır Ogren- mek ıstıvorsak onıın ıdeologlarının \azdıklarını okumak \e camıkrdc so\ ledıklerını dınlemek \e- terlıdır Dahanisi \menkanunneisitelerinevol- ladıkları çomezlerının internet te vazdıklarını okumak bu adanıların gerçek mvetlerını su gotur- mez bıçınıde mevdana kovar Şımdı Erbakan koalısvon protokolunde verdı- gı sozıı tutdLak mıdır' Bu laık geçınen obur par- tılerın gozleıının ne derece açık oldıığuna baglı "Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım..." Arşimed guçtur dır Aslında eger 1950 den berı TC Anavasasi ta- mamenu>gulansdidı bugun bır Refah Partısiola- mazdı Son46 vılda bırdızı de\ let baslan mıllet \ekillen nıuhalefetuyelen vehattdbasınmensup- ları anavasa ıhlallennı gorememisler bu ıhlaller ust ustevıöılıpmemleketı bugunkudurumagetır- nıistır l%0 lıvıllarda Ankarada Amerıkan "Supreme Court" (> uee Mahkeme) modelıne benzer bır Anavasa Mahkemesı kurulmuştu Amerıkada anavasava uvmavan kanunlır kararlar ve ıcraat ekserıyetle muhalefet taratından kestedılır basi- na aksettınlır ve vatandaslarm temsılcılerı uz:erı- ne etkılerı sonucunda V uce Mahkeme ve gotııru- lur BusistemınTurkıvedede ışleveceğı varsavıl- mıs takat ıslememıstır Ozellıkle muhalefetlergo- rev lerını vapmamışlardır Şımdı venı koalısvonun anavasa\a avkırı ıcraatları karsisinda muhaletet mılletvektllerının gozlerını dort açıp kıvametı ko- parmaları gerekır Buonlarıngorevıdır Onunıçın para alırlar Bunu vapabılmek ıçın de once ana- \asavı tekrarıvıceokumalan gerekırse bılgılı kı- şılere danısmalan ve bu konuda ıv ıce bılgılenme- len çok vararlı olur Elbette basına ve vavına da ağırbırgorev duşer Amerıkada basınınetkisi va- tandaşları uvarmaktır Uvanlanov sahıplerı ken- dı mılletvekıllermetelefonlar eder mektuplar takslarveE- Maıl ler vagdırırlar Ondan sonra mıiletvekıllerı Cong- ress te faalıvete geçer ve hal- kın ıstedıgını vaparlar Bu mekanızma Turkıvede ısle- mez çunku ov-veren ıle seçı- len arasında Turk seçım siste- mı bır bag kuraınamistır Bu onemlı konudan gelecek va- zımda soz edecegım Eger Turkıve Buvuk Mıl- let Meclisi nın laık vuzde "9 u bırbırlerını vemev ı bıra- kıp Rttah-Dogruvol koalıs- vonunun anavasava avkırı ha- reketlerını vakalavabılırlerve bıınları Anavasa Mahkeme- sı neaksettırebılırlerse \ec- mettın Erbakan dan korkmak gerekmez (*) VOıhun Tuıhun IIus hıııvroıı Jakı Alaıınk Socun of •\meiuii nınıkını.1 başkanı Thı Tuıhsh Tınus %a~ıtcsının 4s socıuiı Edıtoı uıhn Hafta içi her akşam 1 9 . 3 0 -da T R T 1 SAHIBINDEN YAVRU KEOILER (0212)2460645 DOĞANHİSARSULH HLKLK MAHKEMESİNDEN EsasNo 199> 196 Hakım Adnan Cansıı - 3150"* katıp Turker Kumsar -^1 Davacı Osman Tuz- lukcu - Ahmet oglu 1936 d lu DoganhTsar Harman Mah Davanedenı \eraset Davacı Osman Tuz lukcu taratından açılan veraset davasinın vapı- lan duruşması sırasında tlçemız Harman ma- hallesi cılt no 004 01 savfa 19 kutukdl teka- >ıtlı muns Hasan \e Av- şeden olma 1294 d lu Ahmet Tuzluktu nun Selıme ıle evlılıgınden olan P16 d lu Zelıha Tuzlukcu nun bosanma ve evlenme vukuatları nufus md luklerınden araştırılmış evlılıklerı olmasına ragmen aıle ka- yıtları resını olarak bulu- namamıstır Konva ılı Doganhısar ılçesı Harman mahallesi nufıisuna kavıtlı Ahmet ve Selıme den olma 1316 dluZehha Tuzluk- cu nun mırasçısı olduğu- nu ıddıa edenler varsa ılan tarıhınden ıtıbaren I av ıçınde mahkememı- zın I99s 196 esasına resmı belgelerle muraca- at etmeleıı ılan olunuı 20 9 1996 Basın 109590 CUMHLRİYET'TEN OKURLARA ORH.4N ERİNÇ Skandallar Zinciri Turkıye yı Cumhurıyet donemınde eşıne rastlan- mayan bıçım ve yogunlukta aşagılatmayı başardıgı ıçın Erbakan Hoca'yı kutlamak gerekıyor sanırım Ancak bu başandakı buyuk katkısı ve ortagını sa- vunmak ıçın gerçeklerı tersyuz etmesı nedenıyle Ba- yan Çıller'ı de unutmamak gerek Islam ulkelerı lıderlıgıne soyunan ve sonunda bu- nu da yuzune gozune bulaştıran Erbakan Hoca nın bu nıyetıne açık ve kesın bıçımde noktayı buyuk umutlarla gıttıgı Lıbya da Kaddafı koyuverdı Lıbya da bır Islam komutanlıgı vardır Erbakan da bu komutanlıgın uyesıdır Bu sozler resmen nazık bır dılle Erbakan ı aşagı- lamaktadır Dıploması dılınden alıp gerçek anlamına tercume edersek Kaddafı Sen kım oluyorsun Otut oturdugun yerde demıştır Erbakan a Şımdı RP'lr- ler ve takkesız lıboşlar Kaddafı nın bu sozlerı ıle Er- bakan ı nasıl yucelttıgını gozlerımızın ıçıne baka ba- ka ballandıra ballandıra anlatacaklardır Erbakan Hoca nın Afrıka gezısı bır skandallar zırv cınne donuşmuştur Mısır'a ulaştığında duzenlenen karşılama torenın- de Turk bayragı çekılmemıştır Mısır ın Erbakan ın Musluman Kardeşler ıle ıçlı dışlı oluşuna koyduğu bu tepkı ılk gun Guneş battıktan sonra bayrak çekıl- mezmış gıbı sudan bır gerekçeyle savunulmuştur, "Ezan susmasın bayrak ınmesın ' soylemı ıle ortalı-; ğa atılmış olan Bayan Çıller de gonul rahatlıgı ıle or- tagını savunmuştur Erbakan Hoca Lıbya ya gıtmek uzere Mısır dan guneş gokyuzunde ıken ayrılmış an» cak bu kez de Turk bayragmın çekılmedıgı gorulmuşj tur Boylece zırvanın tevıl goturmedıgı" bır kez da* ha kanıtlanmıştır Turkıye ıkıncı aşagılanmayı Lıbya ya karayolu ıle gıtmek ıçın ınmek zorunda kaldıgı Tunus ta Cerbe kentınde yaşamıştır Erbakan Hoca yı Cerbe Valı Yar- dımcısı Beledıye Başkanı ve Dışışlerı Protokol Şefı karşılayıp ugurlamışlardır IMedenı de Erbakan Ho- ca nın Tunus un terorıst olarak gordugu Gannuşı ıle goruşmesınden kaynaklanmıştır Turkıye nın kosko- ca Başbakanı bu aşagılanmayı da hem kendı adına hem de temsıl ettıgı ulke adına ıçıne sındırebılmıştır" Lıbya da yaşananlar ıse daha da acıdır Lıbya lıde- rı Kaddafı ıkı RP Iı bakanın da katıldıgı torende soy- ledıklerını bu kez Erbakan Hoca nın yuzune soyleyı- vermıştır Erbakan Hoca bunu da geçıştırmeyı ba-- şarmış aksıne Kaddafı yı neredeyse goklere çıkarıp aklayan bır tutum ızlemıştır Erbakan Hoca nın son duragı Nıjerya olacaktır, "Dunyanın en acımasız dıktatoru olarak nıtelenen General Sanı Abaca'nın yonetımındekı bu Islam ul- kesınde neler yaşanacagını bılemıyoruz Abaca'nın karşıtlarına karşı ızledıgı yıldırma yok etme polıtıka- sı ve cunta arkadaşlan ıle bırlıkte gerçekleştırdıgı yol- suzluklarortada ıken Turkıye Cumhurıyetı Başbaka^ nı nın boyle bır ulkede ne ışı oldugunu anlamak ola-> naklı degıldır Şayet bu ışlerın nasıl yapıldığını merak edıyorsa bınlerce kılometre aşmasına hıç gerek yok Çevresme şoyle bır bakıverse burada da benzer şey J lerın yapıldığını goruverecek Yok General Abaca ya "Muhterem kardeşım demek ıçın gıdıyorsa Turkı- ye ye bır ayıbı daha reva goruyor demektır 'Muhterem Çıller Hanım bu konuda ne duşunu- yor dersınız 7 • ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Karadayı'nm Afganıstan dakıgelışmeleredıkkatçe- kerek rahatsızlıklarını DSP Grup Başkanvekılı Mum- taz Soysal'a ıletmesını Lale Sarııbrahımoğlu okur- lara aktardı • TBMM nın yenı yasama yılına başlaması ve alter- natıf hukumet arayışlarını Meclıs buromuz haberleş- tırdı , • Ozel tım - korucu çetesının eylemlerını ıncelemek uzere Yuksekova ya gıden CHP heyetının çalışma- larını ve ızlenımlerı Alper Ballı okurlara aktardı • Mıllı Egıtım Bakanlıgı nın ımam hatıp lısesı ogren- cılenne Harp Okulu yolu açan Ortaogretım Kurum- ları Geçış Yonergesı nı Emıne Kaplan haberleştır-i dı Yonerge Cumhurıyet ın haberı uzerıne gerı çekıl-» dı • Avukatları kuryelık yapmakla suçlayan Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın kanıt olarak yıllar once haklannda çeşıtlı nedenlerden dava açılmış avukat- ların lıstesını Turkıye Barolar Bırlıgı ne gondermesı ve buna tepkılerı Necatı Aygın haberleştırdı • Hukumetm dovızle borçlanabılmek ıçın uygula- maya koymayı planladıgı bedelsız ıthalatın otomo- bıl sektorunun yanı sıra bankacılık kesımıne de dar- be vuracağını Hacer Gemıcı duyurdu • Turk Sılahlı Kuvvetlerı nın 1997 yılı başından ıtıba- ren asken malzeme alımında ISO 9000 gıbı kalıte belgelerını şart koşacagını Seda Oğuz haberleştır- dı • Eskı Merkez Bankası Başkanvekılı Osman Cavıt Ertan'ın bankacılık ve fınansal alanlarda dovız kul- lanımını yaygınlastıran REFAHYOLun Turkıye nın ulusal bagımsızlıgını tehlıkeye duşurdugu yolundakı uyarılarını Barış Karcıoğlu aktardı • Ozgur Ulusoy, Iktısadı Kalkınma Vakfı Başkanı Meral Gezgın Erış'ın gumruk bırlıgı çerçevesınde, malı ışbırlıgının hayata geçırılememesınde payı olan Turk polıtıkacılarına duydugu tepkıyı Bruksel den ak- tardı • Dogalgaz ve ıthal komur kullanımıyla bırlıkte Istan- bul da hava kırlılıgının onemlı olçude azalmasına kar^ şın dogalgaza donuşumde ucuz oldugu ıçın eski teknolojının kullanılmasının azotoksıt kırlılıgıne yol açtıgını arkadaşımız Cem Ulutaş haberleştırdı ' • Adıl duzen sloganıyla genel seçımlerde en çok oyu alan ve yerel yonetımlerde de bırçok beledıye 1 başkanlıgını kazanan RP nın Eyup Beledıyesı nde1 başkan ve yardımcılarının yolsuzluk yaptıgının ken- dı uyelerınce ıtıraf edılmesını ve ıstıfalarını Barış Doster ve Alı Er ortaya çıkardı • Daha çok gerı kalmıs ulkelerın sorunu olmasınd karşın gelışmıs ve gelışmekte olan ulkelerde de one J mını koruyan enfeksıyon hastalıklarının havaların soguması ve okulların açılmasıyla yenıden gundeme geldığını arkadaşımız Saadet Uslu haberleştırdı Uslu nun haberınde enfeksıyon hastalıklarında ozel- lıkle çocukların ve yaşlıların rısk grubunu oluştur- duğuna dıkkat çekıldı • Onumuzdekı pazartesıye kadar gonlunuzce bı^ hafta geçırmenız dılegı ve saygılarımızla patent & marka \S PARAGON^ Danişmauüık Temsılcılık ve Tıcaret A 5 Tel:(312) 212 47 50 Fax:(312) Z\Z 47 İS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle