27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATA CUMHURİYET 7 EKİM 1996 PAZARTESİ KULTUR Alman asıllı yönetmen Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği "Kurtuluş Günü'nde dünyayı istila eden uzaylıların lisan şjfresini çözüp bilgisayarlarına virüs sokmayı başaran David (Jeff Goldblum), cesaret simgesi Steve (Will Smith) ve ABD Devlet Başkanı Thomas J. VVhitmore'dan (Bill Pullman) oluşan ve gerçek hayattan alınan kahramanlar yer alıyor. Sinema• Kurtuluş Günu: Fılmde başrollen \\ ıl! Smıtfı. Bıll Pulm^n ve Jeff Goldblum pav(j^ıvorlaı (Şijii Hent 241 62 03. Beyoğlu Sinepop 251 11 '6, Beyoğlu Lale 249 25 24, Çemberlituş Şajuh t ve 4 - 516 26 60, Bakırkoy Avşar }$3 14 9'. Bakırkoy İncir/i 1 ve 2. salonlur i~2 64 39. Galleria Presüj 560 '2 66. Atrium Prestij 559 80 63, KaJıkov Reks 336 00 50, Suadhe Movıepley 385 24 4*)) • Şeytanca: Ba:?rol!eıını Sharon Stone kabella \d|.ııu C nazz Pjlnıınterı \e kathv Bjıev m pavİJstiLi tılının vonetmenı Jeremıah C hedıık (Beuığlu Emek 293 84 39, Harbhe 4\ 246 63 15, Etiler Akmerkez 282 05 05, htanbul Princes 285 06 9\ Parliamenl Cmemu Clııb 263 18 38. Çeınberlituş Şafak 516 26 60, Bakırhn '4 - 5 ~2 04 44, Galerıa Prestij 560 '2 66, ' Avıılur Slamlurt 695 36 45, Kadıkoy Siire\\a 336 06 82, Altıınizade Capilol310 06 16, Pendik Osıur 390 09 69) • Cennet Mahkûmları: Basrollerını Alee Balduın Marv Stııart Masterson. KelK Lyneh \e Erıc Roberts ın pavlastığı tılm Phıl Joanou taıafından vonetıhyor (Bevoğlıı Fita$ 249 01 66. Etiler Aknıerkez 282 05 05. İstanbul Priınes 285 06 95, Capitol 310 06 16. Bakırkoy tarmtsel 5'1 83 80) • 0 da Bir Ana: Terrv George'ın >onertığı fılmın basrolunde Helcn Mırren verahvor (Suadhe \lovieple\ 38524 49, Beyoğlu Alkazâr 245 '3 83, Bakırköv 4vj«> 583 14 9', Kadıkoy Broadnay 34614 81) • Trainspotting: Başrollerını Ewan \kGregor Euen Brenıner. John Lee Mıller \e Ke\ın McHıdd'ın pavlaştığı tılmın vonetmenı Daıınv Bo\le (Şişli hent 241 62 03, Beyoğlu Atlas 252 85 "6. Kadıkoy As 336 01) 50, Bakırkoy Av^ar 583 14 9') • Bullets Over Broadvvay: Basrollennı Jım Brobend John C usack. Haı\e> Fıeisteın. C lıazz Palmınterı. Marv-Louse Parker. Rob Reıner Jenıter Tıllv. Tracer L llman. Joe \ ıterellı. Jack \Varden Dıanne \\ ıesf ın pavlastıöı fılmın >onetmenı \\oodv Allen (B'noğfu Alkazar 293 24 66. Teyiki\e AFM 224 05 05, İstanbul Princess 285 06 95. kltunizude Capitol 310 06 16. Kudıko\ Bahariye414 35 05> • Bır Fransız Kadını: Basrollennı Emmanuelle Beart. Danıel Auteuıl ve Cabrıel Bar\llı'nın pav lastığı tılmın vonetmenı Regis \Vargnıer (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40. Altıınizade Capitol 310 06 16. Ortakoi Ferne 236 28 64) • Tatlı Bela ile Flört: hlmde basrollerı Ben Stıller Pamcıa Arqtıerte Tea Leonı Alan Alda \lar\ TvlerMoore George Segal ve LıK Tomlııı pavlasivor (Be\oğlu Fita$ 249 01 66. Osmanbey Gazi 24 ~ 96 65. Etiler Aknıerkez 282 05 05. Ortakov Prııues 22" 91 4'. Bakırko\ tvyır 583 N 9', Kadıkoy kudıkih 33' ~4 00. Altıınizade Capitol 310 Gösterime girdiği pekçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de tutucu çevrelerden tepki alan, Danny Boyle'un yönettiği 'Trainspotting', uyuşturucuyu yaşam felsefesi edinmiş bir grup Iskoçyalı gencin öyküsünü konu alıyor. Gösteri / Söyleşi • Aksanafta Akbank Caz Festıvah kapsamında varın saat 15 OO'te Arto Tunçbovacıvan'ın. çarsamba gunu saat 15 00 te John Surman'ın. cuma gunu saat 15 OÜ'te Ste\e Turre'nın. cumartesı gunu saal 15 00 te keıcm Gorsev'ın semınerlerı ızlenebılır • Sahaf Cafe Kiiltür Merkezi'nde varın saat 18 3()"da Pablo Pıcasso'nun vaşamı ve vapıtlarını konu alan '"Mujde BırCocuğunuz Daha Oldu Ba> Pablo " çarşamba gunu saat 18 00'de Sunav Akın ın hazırlavıp siınduğu "ş,ur sov lesilerı . perşembe gunu saat 18 00'de "Şıır Se\dalılaıı KLendı Şıırlerını Okuvor" ba^lıklı etkınlık cumarteM gunu saat 14 30'da kıtap muza>edesı. ^aat 16 00'da da Kadıko} 21 Grubu'nun sohbetı. pazar gunu saat İ1 00 de Şıır Se\dalılan kendı Şıırlennı Okuuır baslıklı etkınlık \er alıvor • Taranta Babu Kültür Merkezi nde çar^anıba gunu saat 18 00'de Latıte Tekın'ın edebıvat \e polıtıka uzerıne sö>lesisi. cuma gunu >aat IS 30'da Muazzez Ilmıve Ç ığ'ın ' Sumer'de Edebıvat \e Dın ' ba^lıklı konferansi ızlenebılır • Beksav'da cuma gunu »aat 18 00'de Gultekın Tekın'ın "Batılı bır Gezgın'ın Gozunden Gıınevdoğu Coğrafvası \e Mardın" bashklı dıa gosterısı, cumartesı gunu saat 15 OO'te "Dunvada Gelısmeler Oıtadoğu \e kurt Sorunu ' ba^lıklı panel pazar gunu saat 19 30'da da Şukru Erbaş \e Ltuk karakoç'un siır \e muzık etkınlığı ızlenebılır • Evrensel Kültür Merkezi nde cuma gunu saat 19 30'da "BanaGuzel Bırse\ So>lesene" bashklı stand-up komedı. cumartesı gunu saat 14 OO'te Suna> Akın'ın hazırla>ıp sunduğu "\esaıre Vesaıre " baslıklı sovle^ı. saat P 00- 21 00 arasında I Istanbul Savdam Gunlerı. pazar gunu saat 16 00-18 15 aıasında I ıstanbul Sa\dam Gunlerı. saat 19 00'da Zehra koso\a nın "Ben lsçı\ım" bashklı so\lesı \e ımza gunu \eı alı\or B Enka Rönesans Balmumcuda persembe gunu saat 19 00'da muzıgı \e lırığı ıle bır ozanın ( koııstantın \\ecker) tanıtımı ızlenebılır • İfsak'ta persembe gunu saat 18 30'da A\se Gonulleroürlu'nun seraı açılisi. saat 19 00 \e 20 00•de Bılal Barâk'ın "kıliselerın Renklen" bashklı sa>dam gostensı. cumartesı gunu saat 13 30'da •\>la Ersov'un "Sanat ka\ramlarına Gıris ı2l" bislıklı semınerı ızlenebılır Tiyatro • Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolan Harbı\e Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Lukus Havat". Fatıh Resat \urı Sahnesi'nde Aiıkadonun Çoplen'. Lskudar M Celal Sahnesi'nde 'Farklı Bır kadın'. kadıko> Haldun Taner Sahnesı'nde "Çatıdakı Catlak". Gazıosmanpasa Sahnesı'nde 'Sahıbının Sesı adlı ovunlar sahnelennor (232 53 211 • İstanbul Devlet Tiyatrosu AkM Oda Tı\atrosu nda salı gununden baslavarak 'kadınlardan konusalım" adlı o\un sahnelenecek • Tiyatro Tanı Carh Churchıll'ın Zır\edekı kadınlar" adlı ovununu Ozkan Schulze vonetmenhğınde heı pazar saat 20 ^Oda Martı Sanateu'nde sergılıvor • Grup Kafka Darıo Fo-Franco Rame nın 'kadın 0>unlan adlı o\ununu her cuma saat 20 00'de Martı Sanate\ ı nde sahneh\or 0>unu HuKa karakas >onetı\"or (293 81 3')' • Dormen Tiyatrosu komık Para" adlı o> ıınu çarşamba gunu saat 15 OO'te persembe \e cuma gunlerı ıse saat 21 00'de. cumartesı gunu saat 15 OO'te kadıko} Halk Eğıtım Merkezi'nde sahnelnor • Tiyatro İstanbul Cetın Cevız" adlı ojunu pazartesi. salı persembe \e cuma gunlerı saat 21 00 de. çarsamba. cumartesı \e cuma gunlerı ıse saat 15 OÜ'te kadıkos Halk Egıtım Merkezi'nde sergıh_\or • Cem Yılmaz tek kisıhk gostensı - Bır Tat Bır Dokıf ıle persembe saat 21 00. cumartesi I s 30 \e 21 00 \e pazar gunlerı saat 19 00 da Besıktaş kultuı Meıkezı nde 06 16. Fenerbahçe Pyramid 348 01 50) I OtOStop: Samı Guçlu'nun uuıetmenlıgını ustlendığı tılmın ba^rol o\uncuları Se\da Demırel. Engın koç \e Salıh Gune\ (Beyoğlu Lale 249 25 24. Çemberlitaş Şafak 516 26 60, KaJıkin Hakan 33 ~ 96 3 ", Buktrköy Avşar 583 14 9') • Görevimiz Tehlike: Basrollennı Tom Cruıse \e Emmanuelle Beart'ın pavlastığı tılmın \onetmeni Brıan De Palma (Etiler Aknıerkez 282 05 05, Tesvikive AFM 224 05 05, İstanbul Priıuess 285 06 95, Etiler Hilhide 263 18 38, hadıkoy \toda 33'01 28, Osmanbı", Gazi24' 96 65. Beyoğlu Atlas 252 85~~6. KadıkoySûreyyâ336 06 85. Altıınizade Capitol 310 06 İ6. Bakırkin Caroıısel 5~1 83 80. Bakırkt» Renk " 2 /* 63. Aksara\ iıldız 589 61 39, Erenkoy Apollon 362 51 00, Fatilı Feza 631 16 08. Florya Pre\ti»e 663 28 86. Avcılar Standard 695 '36 45. Pendik Gııney 354 13 88) • Çok Yakın ve Çok Ozel: Basrollerını Robeıt Redtord \e Michelle Pfeıfteı ın pa\la^tıs'i tılmın \onetmenı Jon -\\net (Şişli hent 241 62 03. Baktrko\ İıuirli 5'2 64 39, Bakırhh A\}ar >'*.? 14 9~. Suudiye \lovıep'le\ 385 24 49. Kadıkoy Hollywood 338 90 '6) • Erkeğim: Basrollerını Anouk Grınbeıg \e Gerard Laın ın ın pa\ lastığı tılmın \onetmenı Bertıand Blıer (Kadıkoy As 336 00 50) • Dört Oda: Basrollerını Tım Roth Antonıo Banderas Brııce \\ıllıs S Da\ıs. Madonna \e Marısa Tomeı'nın pavlastığı tılmın \onetmenlen Alison Anders, Ale\andra Rock\vel Robert Rodrıguez \e Quentın Tarantıno (Kadıkin Bahari\e 414 35 05. Harbiye As24'63İ5) • Flipper: Basrollerını Paııl Hogan \e Eh|ah \\ood'un paş lastığı fılmın vonetnıenı Alan Shaprıo (Kadıkoy Atlantis 418 26 56, Teşvikhe AFM 224 0> 05. İstanbul Prince'ss 285 06 95. Fatih Feza 631 16 08. Erenkin Apollon 362 51 00. Bukırköy Caroııs'el 5~1 83 80. Bakırko\ İıuirli5'2 64 39. Pendik Gune\ 354 13 88. Kartal Kartul 389 06 16) • Cesur Yürek: Fılmde basiolu Mel (jibsoıı pj\|L ı,ıwır (Sııadiye Movieple\ 385 24 49, Kadıkoi Broadnai 346 14 81. Çemberlituı Şajuk 516 26 60) • Silici: Fılmın basiolunde Arnold Scrmarzeneuüer \eralı\or (Be\oğlıı Fitaş 249 01 66, Bakırkoy Av^ar 583 14 9'. Çeıtıberlita$ Şafak 516 26 60. Lmraniye Beledhe 443 66 46) M A Ay: Reha Erdem'm \onettığı fılmde \eşım Tozan Nurınısa \ ıldııım GuKen Tunceı \e MunırOzkul o\nu\or (Beyoğlu Pera) • Aksanat ta bugun saat 11 OO'te "Keıth larrett Gaı> Peacock &. Jack Dejohnette Standards". saat IS 00'de "Roots Salute the Sa\ophone". \ann 13 OO'te "Thelonıus Monk \merıcan Composer Full Portraıt" saat 18 00dede"Ladv Da>. The \1anv Faces ot Bıllıe Holhda\" çarsamba gunu saat 13 OO'te ' Dızz\ Gıllespıe" "A Nıaht ın Tunısıa" saat !8(H)"de -RonCarter Lı\e Double Bass". persembe gunu saat 13 OO'te "Roots Salute The Sa\aphone '. saat 18 00'de "John Scofıeld. Lı\e ın 3 \\a\s" cuma gunu saat 13 OO'te '"Aırto Moreıra Rhşthm and Colors" saat 18 00'de "Erıe Dolphv Last Date" cumartesı gunu saat 13 OO'te Art Blake> &. The Jazz Messengers". saat 18 00 : de "A Great Da\ ın Harlem". pazar gunu saat 13 OO'te "Stolen Monıents RecL Hot and Cool" saat 18 00'de Mıles Da\ is Mıles ın Pans adlı belgesel tılmler laseı- disc'ten Ingıhzce ori|inal hallerıvle gosterıleeek • Beksavda bugun saat 18 30'da Costa Ga\ras'ın Stkı\onetım adlı fılmı. jarın Sergeı Eısensteın'ın "'Ekım" adlı fılmı. cuma gunu saat 19 00'da Mılcho Manche\skf nın "\ağmurdan Once' adlı fılmı gosterılı\or • Yapı Sanatevi nde çarsamba gunun saat 18 00de BJIIO adlı tılm gostenlıvor • Taranta Babu Kültür Merkezi nde \arın 18 30'da ' Schındler'ın Lıstesı" adlı fılm gosterıhvor • Evrensel Kültür Merkezi'nde bugıın saat 15 00 \e 19 00'da Mano Camus'un \onettıgı "An ko\am" adlı tılm. >arın saat 15 OO'te Hektor Babenco'nun vonettığı "Orumcek kadının Opucuğu" adlı fılm. çarsamba gunu saat 15 OO'te Sergeı Eısensteın ın \onettığı "Ekım" adlı tılm. perijembe gunu saat 15 00 \ e 19 00'da > ıne Sergeı Eısensteın'ın şonettığı "Ana" cuma gunu saat 15 00 te de \orman Je\\ison'ın "Damdakı kemancı" adlı fılmı gosterılıvor • Alman Kültür Merkezi'nde çarsamba gunu saat IS 30da Mustata Altıoklaı ın \onettıgı 'Denıze Hançer Du^tu" adlı tılm gosterılnor • Boğaziçi Mezunlar Derneği Burç Sineması nda çarsamba gunun saat 21 00 de Mıchaei Radtord'un >onettıgı "Postacı" adlı fılm gosterılı\or • Sahaf Cafe Küîtür Merkezi'nde cuma ^unu st .at I "• 00'de "Bereketh Topraklaı Lzennde adlı fılm gosterılıvor • Günola Kültür Merkezi'nde persembe gunu saat 19 00'da Costa Ga\ras'ın \onettığı ka\ıp ' adlı fılm cumartesı gunu saat 15 OO'te Charlıe Chaplın'ın vonettığı "Bu>uk Dıktator adlı fılm pazar gunu saat 18 30 da da Stanle\ kuobrıck'm vonettığı ' Spartakus" adlı tılm gosterıluor Müzik• 6. Akbank Uluslararası Caz Festivali kapsjmmda bugun saat 18 30 ve 21 00'de Aksanafta kaçan keçı'nın konserı \er alı>or John Surman Ouartet salı gunu saat 18 30'da. çarsamba gunu ıse saat 21 30'da Cemal Resıt Rev konser Salonu nda bırer konser verecek Chıco Freeman's Braınstorm salı gunu saat 21 30'da Cemdl Resit Re\ konser Salonu'nda Arto Tunçbo\acı>an &. Mark Johnson «S. V\oltgang Muthspıel konserı ıse çarsamba gunu saat 18 30"da C emal Resıt Re\ konser Salonu'nda \er alacak Steve Turre & Sanctıfıed Shelfs persembe gunu saat 18 30 \e cuma gunu saat 21 30'da Cemal Resıt Re> Konser Salonu nda John Lurıe &. The Lounge Lızards ıse persembe akşamı saat 21 30'da Cemal Resıt Rev Konser Salonu'nda sahne alacak Abdullah Ibrahıın Trıo. cuma ve cumartesı gunlerı 18 30'da Cemal Resıt Re\ konser Salonu'nda. Bennv Golson'ın 40 Sanat \ ılı konserı ıse cumartesı gunu saat 21 30'da Cemal Resıt Rev "konser Salonu nda • Cemal Reşit Rey'i Anma Gecesi C RR konser Salonu'nun venı sezonu ıçın duzenlenen gece bugun saat 20 00'de gerçekle^tırılıvor Geceve Ilhan Lsmanbas. kamıl Şekerkıran Semıh Argeso. Hamıt Alacalıoğlu. Haldun Dormen. Evın Ilvasoğlu. Gencav Gurun. Hıkmet Şımsek konusmacı olarak katılacak IDSO Çocuk korosu ve TRT Gençlık korosu. Avdın karlıbel ve Idıl Bıret'ın >anı sıra İstanbul Buvuksehır Beledıve Tıvatrosu Cemal Resıt Rev'ın unlu vapıtı 'Lukııs Fiavat'tan bırboİumle gecevı renklendırecek • İki Gitar İki Ses: Cem ve Oğuzun dınletısı persembe gunu saat 18 00'de Salıat C afe kultur Merkezi'nde • Hüseyin İlbey'ın lulk muzıgı konserı cumartesı gunu saat 18 00'de Taranta Babu Kultur Merkezi'nde (235 28 59) Akbank Caz Festivali kapsamında yarın akşam saat 18.30'dave çarşamba akşamı saat 21.30'da John Surman dörtlüsüniin konserleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izlenebilir. • Grup Mask'ın Kapılar \rdmda' konserı salı >ıunu saat I9 00'da Evrensel kultur Merkezi'nde (243 08 03) • Çiçek Ayyıldız dınletısı pazar gunu saat l 5 -îO'da Gunola kultur Sanat Merkezi'nde (İkitelli Ataturk Mah. Tıırna Sok. \o: 9) • Müziği ve Liriği ile Bir Ozanın Tanıtımı: koııstantın \\ecker ı konu alan etkınlık persembe gunu saat 19 00'da r.nka Rönesans Gaierı Bar'da (274 09 6"> • 'Şiirleriyle Şükrü Erbaş, Türküleriyle Ufuk Karakoç' dınletısı pazar gunu saat 19 30'da BEkSAY'da gerçeClestırılı>or (349 91 55) •Kumdan Kaleler bugunden ıtıbaren her pazartesı akşamı saat 22 30'dan sonra Sappho Bar'da sahne alıvor (245 06 68) Özgün baskı alanında ülkemizin önde gelen sanatçılarından Hayati Misman'ın gravürleri 19 Ekim'e kadar Galeri iki Maymun'da sergileniyor. Sergi • Neşet Günal resım sergısı 8 ekım - 6 kjsim tarıhleıı arasında Mıllı Reasurans Sanat Galerısı nde ızlenebılır • Adnan Çoker m Artı Elemanlar bashklı lesım ^ergısı Bevoğlu Aksanat'ta 24 kasımadekgorulebılır I Fatih Mika nın grjvuı sergısı 9 kasıma dek \akko Bevoglu Sanat Galerısı'nde gorulebılır • Erol Akyavaş, Mustafa Ata. Bubı. Emın Cızenel. Tanıu Demırcı. Ismet Doğan Burhan Doğançav Ergın Inan. Husamettın kocan kemal Oıisov Tuba. S Saım Tekcan. Omer L'luç ve Jale \ ılmabaşar'ın çeşıtlı donem aknhk hevkel. baskı ve gravurlennden oluşan vapıtlan ekım avı bovunca E\clusive Sanat Merkezi nde ızlenebıhı (363 '5 94) • Georg Zey Manzaralar' bashklı vaptılarını 10 ekım - 9 kasim tanhlerı arasında BM Caedaş Sanat Merkezi'nde sermhvor (24'48 52) • îmren Erşen resım sergısı t» ekım - S kasim tanhlerı arasında Destek Reasurans Sanat Galerısı'nde ızlenebılır • Alangoya Çoker m 'Zıguratlar' bashklı sergısı Galeri B'de gorulebılır • Nuran Gülen Dağlı resım sergısı 20 ekıme dek Hobı Sanat Galerısf nde gorulebıhr • Bedri Rahmi Eyuboğlu nun Cannn Anadolu" resinı sergısı 8 ekım - 9 kasim tanhlen arasında Artemıs Sanat Merkezı'nde • Renee Niklan ın resım sergısı 12 ekıme dek t emal Resıt Rev Sergı Salonu nda veı alacak • Naile Akıncı ıesim sergısı M) ekımde ts Bankası Parmakkapt Sanat Galerısı nde gorulebılır • Emre Ertürk'un Gozde' bashklı resım sergısı 9-26 ekım tarıhlen arasında Toprakbank Sanat Galerisi'nde ızlenebılır I Mübin Orhon resım sergısı 25 ekıme dek \apı kredı kazım Taskent Sanat Galensi'nde ızlenebılır I Abit GÜner resım sergısı 23 ekıme dek Garantı Sanat Galensf nın Cumhunvet (_ad \o 125 tekı venı adresınde ızlenebılır • Nuri Abaç Turgut Atalav >adan Bezevış Zernn Bolukbası. Şukrıve Dıkmen. Levla Ganisiz. Husevın Gezer. Zekı kıral knstın Salerı Dınçer Erımez ve Selım Turan ın vpıtlan 8-26 ekım tarıhleıı arasında Ev lul Sanat Galerısı'nde ver alacak • Son Dönem Osmanlı Kumaşları sergısı 8 ekım - 16 kasim tanhlerı arasında Vapı kredı \edat \edını Tor Muzesi nde ızlenebılır • Neş'e Erdok Kemal Kkender \edret Sekban Ozer kabas. Resul Avtemur. Husnu koldas Ahmct L mur Denız ve Mahmut Bozkurt'un vapıtları 10-31 ekım tanhlerı arasında Evın Sanat Galerisf nde • Nurhayat Altuncuoğlu Berrın Ozer ın rolvet-kolaj sergisi 1' ekıme dek Tekel Sanat Galerısı'nde • M. Naci Aksop İki Duma Iç kc ba^lıklı resım sergısı iîs ekıme dek Taranta Babu kultur Merkezi nde gorulebılır • Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Naile Akıncı'nın Sırtüstü Resim Sergisi Türkiye İşBankası/ Parmakkapı Sanat Galerisi'nde 7-30 Ekim tarihleri arasında görülebilir. Çalışmaları Sergisi 30 ekıme dek Eınlak Sanat Galerısı nde ızlenebılır I Michael Schneider ahsap grav ur sergısı 16 ekıme dek > unıis Emre kultur Merkezi nde ızlenebılır • Nedim Celkan ın "Su L runlennden Sanatsal \apıtlar Sergısı' 13 ekıme dek Bevoğlu Sanat Galensi'nde ızlenebılır • Naifler Resim Sergisi Fahır Akso>. Mehmet Arpacık Fatma Bulut Sevho Bulut. Zevnep San. Nıhal Sıralar. Esra Sırman. Seİçuk Toeul. Bengısu \ ıldınm ın vapıtlannın ver aldığı sergı 24 ekıme dek kızıhoprak Sanat Galerısı nde ızlenebılır • Emir Saner resım sergısı 19 ekıme dek Tes\ ıkıve Galeri Oda'da ver alacak (259 22 08).. • Özne: Hilmi Yavuz, Kamıl Fırat ın totoğrat sergısi kare Sanat Galerısı'nde ızlenebılır • MSÜ Güzel Sanatlar Heykel Bölümü Öğretim Üyeleri'nin hevkel sergısı 12 ekıme dek IMkB Sanat Galensi'nde ver alacak Sergıde Rahnıı Aksungur Tamer Basoğlu. \amık Denızkan Metın Ekız Lıteoman Germaner. Menç Hızal. Ferıt Ozsen ve \edat Somav "ın vapıtlan ver alıvor • Semra Akgün Esra Bavındır \e>sel Deneç Hakan kırklaroglu AvhanTomakve kenan Tıırkmen'ın vapıtlan 15 ekıme dek MEB Sanat Galensf nde ızlenebılır (416 50 66> • 70'li Yılların Grafik Sanatı Georg Baselıtz Bernhard ve Hılla Bechergıbı sanatçılardan 10" grafik çahşmasinın ver aldığı sergı 10 ekıme dek Resım Hevkel Muzesf nde ızlenebılır • Hayati Misman resim sergısı 19 ekıme dek Galeri Ikı Mavmun'da ızlenebılır (350 26 24) • Tanju Sağlam \eh Sapaz. Turhan \ecdı karal. Cahıt Guravdın Devnm Erbıl. Ergın Inan Zevnep San. Hatıce Bıçıncıler Fusun Sağlam Bedrı Rahmı Evuboğlu. Nun Ivem. Cater Bater Lğural Gafuroğlu Burhan Doğançav Needet kalav. Nadıa Ardıttı. Zernn Bolukbası ve Akın \ ıldınm'ın vapıtlan 15 ekıme dek Almelek Sanat Galerısı'nde • İrfan Fehmi Özcanlı ve Bırsen Tekınalp ın resim sergısı. Turkıve Iş Bankası Ktanbuİ Erenkov Sanat Gaiensı'nde ızlenebıhı • Simin Yazıcı nın resım sergısı. ^ 1 ekıme dek Enka Rönesans Galen Bar'da • Ali Haydar Pektaş ın sureklı sergısı sanatçının Maltepe DraüOs'takı atoKesınde ızlenebılır (1*2 41 64) • Avni Arbaş Cıhat Burak. Abıdın Dmo, Turan Erol. Julıde komet. Fıkret Mualla. Mustata Plevneh nın vapıtlarının ver aldığı karma sergı. 13 ekıme dek Artısan Sanat Galensf nde ızlenebılır (24' 90 XI) • Oral Enuğur desen sergısı 25 ekıme dek Galen Art Interculturada ızlenebılır (243 29 18) • Acar Başkut resim sergısı 12 ekıme dek Basm Muzesi nde ver alacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle