03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ÇAÖDAŞYAYINLARİ 0 R A l Ç A L I Ş L A R liderler hapishanesi 250 000TL Cağ Pszariama A.Ş Yereoata/ı CaO Salkımsogut Sok No 9 B Cagaoglu/bta'Ou Te) 514 01 96 95 Posta çefc no 666322 CumhuriyetT A L PA Y KA BA C A L I gözyaşından gülmeceye (aziz nesin) 250 000TL Çag Pazariama A.Ş Yereöatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B Cagalogiuistanbul Tel 514 01 96 95 Posta çekı no 566322 ^ 8 . Yl SAYI25883 / 50000II (KDV,çınde) KURUCUSU YIMUSHUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİRMDİ (1945-1'991') 7BİM1896PAZAHTESJ Xibya, PKK'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyince görüşmelere bir süre ara verildi KaddafTden saygısızfak JVIeclis'in Crörevi... \eni bir hükümet kurul- ciuğu zaman, ne vapacağı- raı görmek üzere bekleme- y e geçilir, çiçeği burnunda sJyasaliktidara bir süneve- rilir. Daha ilk günden olum- sıı/luğu benimseyip mu- J»alefete başlamak genelde hoş karşılanmaz, üstelik ifıtivatsızlık saydır: de- mokrasilerde geçerii kural r>udur. Ancak Türkrve'de bu kcz çok değişik bir durum söz konusudur: Laikcum- hurhete karşı olduğunu açık seçiksöv le\en bir par- ti, koalisyonun bü>ük or- tağıdır. A>nca bu hükümetin kuruluşu. hiçbir çağdaş ,demokraside toplumun pçine sindiremey ecegiölçü- de kirli bir pazarlıkla ger- çekleşmişrir. Refahçılar. DYPGenel Başkanı Tansu Çıller'in volsuzluk dos\a- Jannı Yüce Dhan'a \olla- jnak tehdidiv le hükümete giden >olu kendilerine aç- rüar; önce Sayın Çiller'i şantajla köşeye sılaştırdı- lar; sonuçta, >olsuzluk dosyaJan rafa kaldınhnca anlaşma gerçekleşti. 54'üncii hükümetin nıa- yasında hem Ataturk'e düşmanlık \e şeriatçıiık var; hem kirli bir pazarh- ğuı sonucunda Bakanlar Kurulu oluştu. Budurumda "Bekleye- lım bakalım, bu hükumet ne yapacak0 '" divedüşün- nıek olanağı ortadan kalk- tı. • Hükümeti oluşturan iki partinin iki lideri de neler vapacaklarını daha önce- den çeşitli deneyimlerle sergilemiş kişilerdir. Her ikisinin de sözüne gü\ enil- mez olduğu iç v e dış çevre- lerde altı çizilerek dile ge- tiriliv or; bu olgunun kanıt- lanvar. Ancak biz, bütün bunla- rı bir yana bırakıp son günlerin çok üzücü bir ola- yını anımsatalım: Mısır'da Türkiye Başbakanfnı karşılama töreninde Türk bayrağı vok. Bunun nede- ni sorulunca Başbakan Yardımcısı Çiller açıkla- ma vapıyor: "Gecelevın yapıîan torenlerde bayrak asılmaz " O\sa tören \e- rinde Mısır ba> raklan var; avnca Türkiye Baş- bakanı gündiiz \akti \li- sır'dan uğurlanırken gön- dere yine Türk bay rağı çe- kilmiyor. Sayın Erbakan. Kahi- re'de düpedüz "ıstıskal" ediliyor, Türkçesi "aşağı- lanıyor " Ancak "hukumetın ba- şı" Lib\a'da daha ağır bir "muamele" ile karşılaşa- caktır. Gerçekten Libya Devlet Başkanı Kadda- fı'nin Türkiye Cumhuri- veti Başbakanı'nın yüzü- ne karşı söylediklerini Sa- yın Erbakan hazmetse bi- İe halkınuan ve de\ letimi- zin içine sindirme olanağı \oktur. • Refah Partisi, Meclis'te ençoksandahe\e sahiptir, koalisyonun bu>ükortağı- dır, Necmettin Erbakan cumhuriyet hükümetinin başbakanıdır. Biz kendisi- ni ne kadar eleşririrsek eteftirelim, "Kol kınlır yen ıçınde kalır" kuralı işler; ancakburada Sa\ın Erba- kan'ın kişiliğinde aşağıla- nan Türkiye Cumhuriye- ti'dir. Buyoik Millet Meclisi. bu aşağıîanmava sebep olan- lara Türkije Cumhuriye- ti'nin küçük düşüriilmesi- nin hesabını soramay acak nudır?.. Cumhuriyet • Başbakan Erbakan ıle görüşmesınde Lıbya hden Muammer Kaddafi, Türkıye'yı aşağılar derecede eleştırdı. Kaddafi, "Ortadoğu'dakı güneşın altında 'Kürt mılletı'nın de yennı alması gerekıyor Türkıye'nın geleceğı NATO üyesı olmakta, Kürtlere ezıyet çektırmekte değıl, asaletınde. Düşmanımız Sıyonıstlere su \ erıyorsunuz" dedı. • Lıbya lıdennın konuşmasından sonra Başbakan Necmettin Erbakan, gezıyı bıtırmeden önce yayımlanması gereken ortak bıldınde, "PKK, terör örgütüdür ve bu örgütün her türlü terörünü reddedıyoruz, takbih edıyoruz" ıbaresının yer almasını ıstedı. İfadenın konulmasına Lıbya tarafmın karşı çıkması üzenne görüşmelere bir süre ara venldı Haber Merkezi - Başbakan Necmettin Erbakan'm skandal- larla başla\an ve suren Afhka ge- zısının Lıbya bolumu. Turkıve ıçın tam bir ha>al kırıklığı oldu RP lıdennın dost \e kardeş ulke olarak nıtelenderdığı Lıb>a'nın lıden Muammer Kaddafi'nın Erbakan'la duzenledığı ortak ba- sın toplantihinda. Turkı>e'nın geleceğının "N.-VTOuvesi olmak- ta, Kürtlere ezivet çektirmekte ol- madığını" belırterek "Ortado- ğu'daki guneşin altında 'Kun m111etf nin de j erini alması gerek- tiğini" so\lemesı Turk hevetını ha\al kınklıgına ugrattı De\let Ba'kanı Abd'ullah Gdl kadda- fı'nın ıfadelennı "deli saçması" olarak nıtelendırdı Basıntoplan- tısında Lıb\a>ı savunarak "Lib- ja De\ let Başkanı Kaddafi. PKK teröriinu sözde destekli\ormuş. Biz elbette bunun gerçek olmadı- ğını biliyoruz. Lib\a, terorist fali- >etlerinkarşısındadır"dı>en Er- bakan ın "PKK, teror orgıitudur ve bu orgütun her nırlü terorunu rededivoruz, takbih edivoruz" ıbaresının ortak bıldı- nde >er almasını ıslemı uzenne. Turkı- >e-Lıb>a goru^melen bir sure kesıldı •^aklaşık 12 saat suren knz. Lıbva'nın "terörün her türlusiın kınıyoruz" ifade- sını bıldırıye kovmasıvla aşıldı Turk mutehıtlennın alacaklan konusunda da anlaş.maya \anldi Başbakan Erbakan, Ubya lıden Mu- ammer Kaddafi ıle Sırt kentınde oncekı geceTStıle22 45'tegoruştu Erbakan ve Muhalefet Erbakan'ı suçluyor 'Erbakan istifa etsin'• Lıbya lıdennın "dıplomatık skandal" olarak nıtelenen sozlerıne tepkı olarak Dışışlerı Bakanı ve Başbakan Vekılı Tansu Çiller "Herkes ayağını denk alsın" dedı. • ANAP lıden Mesut Yılmaz "Bu Erbakan'a müstahaktır" derken, CHP Genel Sekreten Adnan Keskın, Başbakan'ın hemen ıstıfa etmesı gerektığını söyledi. • 6. Sayfada Kaddafi'den Erbakan'a soğuk duş. (Fotoğrat \ A) Kaddafi daha sonra otelın bahçesınde kurulan bez çadırda basın mensuplanna açıklamalarda bulundular Kaddafi, son seçımdekı başansından dolavı Erbakan'ı kutladı ve bu zıyaretı gerçekleştırdığı ıçın teşekkur ettı Kaddafi. bundan son- ra. Turkıye'yevonelıkeleştınlerınegeç- tı Turkıve'nın uvguladığı dışpolıtıkadan "genel olarak memnun olmadıklannı" belırten Kaddafi. şo>le devam ettı "Türkiye, Siyonizm duşmanıyla 1949 yılından beri işbirliği içindedir. Bu ilişki- ler. Sivonizm ile \rap ulkelen arasında iltşkilerarttıkça gelişmektedir. En son ola- rak askeri işbirliği aşamasına gelmiştir. Bu anlaşma, Arap ulkelen için tehlike teşkil ediyor. Arap ulkelen bu ilışkinin kesilmesini beküyor. Ikinci bir tehlike de Turkiye'nin. diışmanımıza su vermesi- dir. Biz, duşmanımızın havat danıarları- nın kesilmesini bekleriz." Kaddafi. "İsrail ile olan ilişkilerden Tansu Çiller veya Necmettin Erbakan'ın sorumlu olamayacağını. bu ilişkilerin 1949'dan beri devam ettiğini" anlattı Kaddafi, Turkiye'nin dı> polıtıkasında begenmedıklen bir başka yonun de NA- TO uvelığı olduğunu soyledı Muammer Kaddafi kendılerının tero- re karsı olduklarını bıldırerek "Terdr. Kurtlerden de gelse karşıyız. Ben "Kurt mılletı nden bahsedivorum. Ortado- ğu'daki guneşin altında bu millet>erini al- maJıdır"dedı Kaddafi. Turkıve ıle Lıb- va arasındakı ılışkı ve bağlantılann Tur- kıve'nın dış polıtıkasından memnun ol- duklan anlamına gelmeveceğını bıldırdı • Arkası Sa. 6, Su. 3 'te ÖLDÜRÜLMEStNİN 6. YILDÖNÜMÛ Üçok laiklik mesajlarıyla anıldı • \nm r d toplantılannda, Lçok'un, "laık Turk kadınının bir temsılcısı olduğu'" belırtılırken. Izmır'de duzenlenen "Şenata hayır" toplantısı, mıtınge donuştu CHP Genel Sekreter Yardımcısı Bırgen Keleş, Uçok'un faıllennın bulunamamasının. gencı akımlann nerelere sızdığını gosterdıgını belırterek. "Bu, laık Turktye Cumhurıyetı yonetıcılenne yakışmayan bir ıhmaldır" dedı Haber Merkezi - Bombalı bir saldın sonucu yaşamını \. ıtıren Prof Dr Bahriye Üçok. olumunun 6 vıldo- numde dun Ankara, Istanbul ve Izmır'de duzenlenen to- renlerle anıldı Anma toplan- tılannda Uçok'un, "laik Turk kadınının bir temsilcisi olduğu" belırtılırken Iz- mır'de duzenlenen "Şeriata hayu 1 " toplantısı. mıtınge do- nuştu CHP Genel Sekreter Yardımcısı Birgen Keleş, Uçok'un faıllennın buluna- mamasının. gencı akımlann nerelere sızdığını gosterdıgı- nı belırterek. ""Bu, laik Tur- kiye Cumhuriyeti yoneticile- rine yakışmayan bir ihmal- dir" dedı Ankara Buromu- zun habenne gore CHP Ge- nel Merkezi ve Ankara II Başkanlığı. bombalı bir su- ıkast sonucu) aşamını y ıtıren Doç Dr Bahnye Uçok'un olumunun 6 >ıldonumune- denıyle, mezan başında bir • 4rkastSa. 6,Sü.8'de İ Z L E N İ M L E R Savaş Sonrası Bosna...• Tıto dönemınde yazdığı kıtap ve örgüt çalışmalan nedenıyle radıkal Islamcdıkla suçlanarak ıkı kez cezaevıne konan Alıya Izzetbegovıç, Sırp ve Hırvatlara karşı verdıği mücadele de sembolleştığı ıçın dığer Boşnak partılen seçımlerde başardı olamadı Ancak gelecekte kendı aralarmda büyük bir hesaplaşma yaşanacağı kesın. hzetbegovıç, kıtabında Mustafa Kemal 'ı de eleştırıyor. • Bosna-Hersek 'ın eskı Başbakanı ve ZA Partısı 'nın genel başkanı Harıs Slazjdıç, Aliya hzetbegovıç 'ten sonra halkın gözünde ıkinci ılah SDA dan ay rılmasına ve erken bir lıderlık mücadelesıne gırmesıne karşın Slazjdıç hzetbegovıç 'ın velıahtı olarak görülüy or Yaptığımız görüşmede Slazjdıç, radıkal İslamcılardan duyduğu rahatsızlığı dıle getinrken Türkıye \ ı de savaş sürecınde \ etennce aktıf olmadığı ıçın eleştırdı MtYISE UOHUR'ın yaa « a * yann Cumhuriyene Kemalizm, İran ve Afganistan İki ülkenin yakınlaşması • Anadolıı'da 1919da başlatılan mücadele, Afganistan da aynı yıl çıkan savaş, 21 Şubat 1921 de İran 'da Şah Rıza 'nın iktidara gelmesı ve özellıkle Büyük Brıtanya 'ya karşı verıten bağımsızlık mücadelelerı, ılışkılerı pekıştıren ılk ıınsuru oluşturmustu Dr. MBVTHİ ŞJUttfinn yazm • 12. Sayjada Cezıaevi protestosu eykme MUHTIRA SAVLARINA YANIT 'Silahlı Kuvveder iç politikanın dışında' \NKARA (Cumhurivet Burosu)-Genelkurma> Baş- kanlığı. Aydınlık dergısınde yer alan ve ordu tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e '•muhtıra'* verıl- dığını ılen suren haberın ger- çeğı vansıtmadığını bıldınr- ken "Silahlı Kuvvetler, iç po- litikanın dışuıda kalnıava de vamedecektir"mesajını ver- dı Genelkurmay Başkanlığı tarafından muhtıra sav ları uzerıne dun vapılan jazılı açıklamada şoyle denıldı "Bugiinku bazı basın ve ya- vın organiannda Genelkur- mav Başkanı tarafından Sa- yın Cumhurbaşkanı Siılev- nıan Demirel'e muhtıra şek- linde bir mektup verildiği ko- nusunda, gerçeklerle uzak- tan veyayakından hiçbir ilgi- si olmavan bazı haberler ver • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GUNCEL CU\EYT ARCA\X REK Köktenci Senaryolar Uretken zekâların, korkuyla çırpınan kafalann yazdığı senaryolann sayısı, kım bılır kaça ulaşmıştır Ancak son on gundur özellıkle ıkı senaryo, sutundan su- tuna dolaşıyor Nedense bu ıkı senaryo antı-laık basının, Islamcıların su- reklı suçladıkları -kendılerı dışındakı- medyada yer almı- yor Ozetlersek senaryoları REFAHYOL hukumetı "duzen- lenen kımı tertıpler sayesınde" duşurulecek veya RP bir • 4rkasıSa. 6, Sü. l'de • H ADEP ıl orgutunun duzenledığı cezaevı olaylan ve faılı meçhul cınayetlen protesto gosterısınde yaklaşık bın kışılık grup polısle çatıştı • Emnıyetın Taksım Meydanı'nda gostenye ızın vermemesı uzenne molotofkokteyllerı atıldı Opera Pastanesı'nde hasar meydanageldı Bir vatandaşın elı ve yuzu yandı Polıs, yıne gazetecılerı tartakladı 100 kışı gozaltına alındı İstanbul Haber Servisi - Tak- sım Mevdanfnda cezaevı olav- lannı ve faılı meçhul cınayetlen protesto etmek ıçın dun kıtlesel basın toplantısı duzenleyen bın kışılık gruba polıs mudahale et- tı Taksım Meydanı sılah seslen ve coplarla bir anda kanşırken yaklaşık 100 kışı gozaltına alın- dı Dukkânlanncamlannınkınl- dığı olaylar sırasında The Mar- mara Otelı'ne molotofkoktevlı atıldı ve MehmetElbeceradlıbır vıırtta^ atılan molotofkoktev lı ıle vanarakyaralandı HA.DEP Istanbul ıl orgutu. Mezopotamya Kultur Merkezi. TU^D'lı aıleler, Kurt Enstıtusu. Ozgur Halk, Uretımde Yurtsever Emekçıierdergısı. Yenı Zulfıkâr, • 4rkasıSa. 6,Sü.3'te Polis.cop kullanarakçoksayıdakişiyi gozaltınaaldı.(Fotoğraf KUBİLA\ TUNTUL) Cökcek'in marifetleri Yok edilen dosyalar • Ankara'nın RP'lı Anakent Beledıve Başkanı Melıh Gokçek'ın Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mudurluğu donemındekı yolsuzluklanna ılışkın dosyalar hasır altı edıldı Yok olan dosyalarda, 289 mılvon lıralık broşur ıhalesının bir kadın kuafbrune venlmesınden ayakkabı yolsuzluğuna dek çeşıtlı suçlamalar ver alıvordu BANU SALMAN ve HA2AL JtTEŞ apaştmil • 4. Sayfada DİSK Başkanı Budak 'Laiklik böyle korunamaz' • "Turkıve'de sendıkal hareket genletıldtkçe, şerıatçı akımlar guçlenmektedır Bu mantıkla şerıat onlenemez Toplumun orgutsuzluğu, demokrasının vok olmasının sebebı olacaktır DİSK, Turk-Iş, Hak-Iş uç gun başkaldırsalar, şer'ı hareketın sesı kesılecektır Ama sendıka lıderlerımız vazıyetı ıdare edıp suskun kalıvorlar" BÜLBVT KIZAMJK'fn sdyteşİSİ • 9. Sayfada Ortadogu zirvesi îsrail güvenlik Filistin özerklik ısrannda • Basına kapalı zırve öncesınde Netanyahu'nun öncelik verdıği konulara karşılık Arafat, özerklik anlaşmasının uygulanmayan tüm maddelennı gündeme getıreceğını belırttı. • 10. Sayfada Fransa Juppe'ye bombalı 'uyan' • Aynı zamanda Bordeaux Beledıve Başkanı da olan Başbakan Alaın Juppe'nın oncekı gun kentten aynlmasından kısa bir sure sonra beledıye bınası bombalandı Patlamada can kaybı olmadı • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Afrika Politika(sızlığı)mız... PRETORIA - Benzetmede hata olmaz Turkıye'de- kı sıyasetle Afrika ulkelerındekı sıyaset arasında şoyle bir benzerlık var Turkıye'de sıyasıler, once başbakanlık, bakanlık ya- pıp sonra cezaevıne gırıyorlar Afrıka'dakıler once cezaevıne gınyorlar, sonra dev- let başkanlığı, bakanlık yapıyorlar Son ornek Mandela. Daha gerılere gıdersek, Ken- ya'nın Jomo Kenyatta'sı ıle başlayıp, Belçıka Kongo- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle