27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EKİM 1996 PA2ARTESİ 12 DIZIYAZI A j * f / l M i 3 liiittııkçulmzıııı Inın if 4fszunı\tcın uzmındtkı ıifjfıiını daha u\nıwlı okııak elt cılınamızın lU'ckm hıı ık ıılkıiıın dıçti \ln\hıman ulkehıe çoit daha /aıklı wu/w loşuHaı altında hulunnudaı ı u 4tuııırk(,ıılıık en dogıudan ıtkıleımıeleıı sonıiciııuht s:\a\t \t i(>p!ııw\ıdi/cuıml<.j n çııi}iııif olmulaııdıı Bıı ba^lamda luıııdu Rızuyıh Pehleu (1921-1941) \c 4fsanı\hında Emanullah ('919 1929) Aialııık ılekaı$ıla,uııılan hıı<,ok aıaıtınmnıın konu\u ohmtştaıdıı (1) )ımn Rulnııd Atatuık^uhık ık lıaıı aıasındakı ılışkıkıı mtıknıış (2) Semılı laını It 1991 \dında bıı konma ılişkın olanık ı upılaıı ı/i ı ıııtılı hıı ııu t lenıt ı / ı oıu tmi)Itı (3) 4nıııı Suıkiildifindıkı MizaıUıı Tııık inııiM 4f%an tophımhıııııt hııklı ıuiılıkk'iı u ııı, dt\lıi adamıııın kı^ısı/taıklılıkluıını uııılıılınaıak nıodtink^mt alaııında etkıleıvı deiınıım ndd(.rmıki(.dnUı Bııııa kaışın iııııı \azailai 4tatııık TıııkiMsı nınJiMim \wecı nıııde mnadığı teniıl çon\ı kıihııl ıiııukhdıılıi Koııın a ılışkın i>oı ıışleı ıımzı İKİııımeılıiı diıce ıtç ıtlke aıtıundakı Jıplonnıtık ılışkıUııı hm ııılurım soptamtn a <, ıılışaı ciçız Kemalizm, Afganistan , Turk-lran 1yı komşuluk ılışkılerı sıyasetı, 5 Kasım 1932 de ımzalanan dostluk antlaşması, 23 Ocak 1932'de adlı ışbirliğı a anlaşması ayrıca sınır antlaşması ıle pekıştırılmış, son olarak da 1934 Hazıram'nda Şah, Turkıye'yı zıyaret etmıştı. Savaş ülkeleri yakınlaştirdıAnadohı da 1919 da başlatılan mücadele, Afganistan da aynı yıl çıkan savaş, 21 Şubat 1921 de Iran da Şah Rıza 'nın iktidara gelmesi ve ozellıkle Büyük Britanya 'ya karşı verilen ıılusal bağımsızhk mücadeleleri, ilişkileripekiştiren ilkunsuru oluşturmuştu ıııIKI Dıınva Savasi ndaıı soıııa Turkıve Iraıı ve \t.:aııistaıı ııasındakı ılıskıleıın Kteıılıgı koııusu | k behı_!in sıvıTamazdı Çıınku Tıırkıve nııı Afgaııistan la ortak Miıııı voknıı Iraıı ık ol ııı oıt ık simr ıse Satevıler ıle Osmanlı ImparatorlugLi arasindakı dını sivası \e cojıatı ı,atiMnalarııı ızlcrını tasıvoıdu (4) Aııadolıı da 1919 da başlatılan mücadele Afızanistan da avııı vıl *,ıkan savıs 21 Şubat 1921 de Iranda Şah Rıza nın ıktıdaıa gelmesi \e ozellıkle Bııuık Brıtanva va karsı \enlen uluvil bıgımsızlık muıadclclerı ılışkılerı pekıstırcn ılk unsiırıı olııstıırmustu Tıırk ıılıis^uhıgunıın oıta\a atılmasi elbette bıı vakııılasmanın temel unMirındıı Aıuak bıı aı ıda Emjnullah ııı Mustata Kemal'ın 1922 de kazandıyı zateıdeıı daha oıue 1919 da bırs.ıvas kazanarak Rau ilpıııdı \ntlaMiıası vlaCıhatşetı ha\ jMiıa burıınmus oldugunu ve nerede\se halıtelık ıstevebılecek bır konuma gt.ldiüinı dt belırttnelıvız Hıntlı Muslumanlarm ı,ogıınıııı dıı\dııkları sempatı sonin.ii Atganista» a goı, Umelerı bır kralın se<,ılmesi gerektıgı dogıultusunda i(,erıden \e dıvirıdın vapılan (.agrılar Iııgılızlerı uıdıseve dıısıııınıistu Hındıst ın dı bır fngılız gızlı servıs aıanı 1920 tkıın avıııdı "Turkıstan. Buhara. Iran \e Vfganıstan de\ k'tlerının bır f nıır u'\a halıfe başkanlı»ındakı federasNonundan" soz ednordu tııııı ise sultaıı \e\a lıalıte olank tanımlaııabıleLektı Dıgeı bır Ingıli7 aıaıı ise 1920 nın kasım avında \erdığı rapoıda enıırın ada\ gostenlmcMnııı Hındısian a vonelık en \akıu \e en bu\uk rehlıke\ı olusturdııgunu bıldırmtkte\dı (5). Elbeıtekı halıtelık sermenınden daha oncnılı olaıı uıısur vabancı emper\alıznııııe karsi bağımsızhk mutadelesi \eien bıı ın, savgın \oııeticinııı \ ırlıgı ıdı ]lk bakisu bıı ııı, ulkenın vakııılasmaM olgıisu teıs gelebılıı Rus\a bırkomsiı gıiv olaıak LK ulkenın \akınlaşmasında onemlı rol cnnamistı 1921 vılmdaıveSStB ın, ulkeu bırbınne bagla\ ııı anlasmalar ımzalamiştı ŞSC B \losko\ada 20 ^ııbatta lıan la 2s subatta Atgmistan la 1 \lart 1921 deTurkı\e \e Atganıstan la 16 \lart 1921 de ise Tıırkı\e ıle a\rı<.a Tahran da 2 Hazırın 1921 de lıaıı \e Afganistan la anlasmalar ımzal ımistı Bu anlasiııaların besi \1osko\ada ınızalaııırken gudulen ısil sıvasıamaç bolgede lııgılız etkısıne kaisi \enlen miKadelede gııç bırlığı saglamaktı (6) Bııııuıı Naııı MIJ bu anlasmalar Pan- Islanuı bır davanismaııııı oııgoıuldııgııııu orx ı\a ko\makti\dı Nıtekım soz koıııisu anlasmalar Afjanıstan da C emal Pasa gıbı ÜMiıanlı ulusı,ııları nrafından baslatılmistı (7» Orııegm I \lırt 1921 de ımzalanan Tıırk Atgan anlasiııasının * maddesı dogunun ınaııisinı T.ııırı »ın bıı eserı olarak selamlamaktı lulıtehgı \e Turkne nın "lslanıı\etın kıla\u/u" oldugunu kabııl etmekte a\rıca Mııslum ın ulkekr arasinda ıhskıleı kııııılması geregını \urgulamakta\dı (8) Ortava ı,ıkan Pan-lslamtılığı \e So\\etlerle kurıılan ılışkılerı hangı oKude degerlendırmeln ız' Gerı,ekte bağımsızhk ivın nedıhkle \erılmesı uereken mucadekdc 1921 de lsl ımnetın empeıvalızme karsı bırguı, olarak kııllanıhııası haklı bırnedene davaııdırılmıstı Bu uv ulkenın dıploınatık ılışkılerı arasinda get,erlı u/aklasmıslardı Bovklıkk 22 \isan 1926da Turk Iran 2^ Ma\is 192Sde de Turk-A/g ııı aııtlasiııal ııı ger(,eklestırılmistı (9) Turk-lıan ı\ı konisııluk ılıskıkıı sivasetı > kasım 19i2 de ımz ılanaıı \eııı dostluk antl.ism ısı 2> (k ık 19ı2dt adlı ısbırlıgı \e ıızlasrıa anlaşması asrKa avııı taııhte vapılaıı sınır antlaşması ıle pı.kıstııılmıs son olarak da 1934 Hazııanı nda Şah Tıırkıve vı zıvaret etmistı (10) Emanullah ın 192K mavis-hazıran a\larında Tuıkıve vı zıvaret etnıesı sonııcımda ıkı ıılke arasinda (,ok daha uuımlu bırortam varatılmis Turk \e \fgan si\ası re|imkıı aıasindakı ıdeolojık vakınlıgın ve ısbırlıgının en Tıırkıve lıaıı ve Irık avııı vılın kasım avında Vtganistan ııı da katılmasivla t em.v le de hır s ıldırmazlık antlaşması ımzalamislaıdı Doıt ulkı. "• TLiıımıız 19^" gıınu Sad ıb ıd S ıı ısı ııd ı v ıpiıkl ııı ıııtl ism ı ıiKtnıiK MI sozkrk basl ımisl ırdı "Ortak aıııacınıı/. Mıllctler C enıı\etı So/le^mesı K,ınde \er alan uarantık-n> ek tılarak Ortaduğu'da «uvcnlık \c baıı^ı sa«lanıaklır." Sureklı bıı kuı ııl t ııatınd ııı uvgıılamav ı konulan S ıd ıb ıd Paktı nın ılkelerı sovle sirılanıvordıı Tarat ıılkelerden bııını tehdıt cdetck bolucıı gruplarııı olıismasinın onlenmesı (ozellıkle kıırtler) kaisihkh saldııılardan kaı,ıııılmisi oıtak soruııların karsilıklı Anlaşması 22 vıl soııra \taturk ılkelerını vozla^tıraıı bıranlavıs iı,ınde 24 Şubat 19ss tanlıınde Bagdat ta once Tıırkıve ve Irak arasinda ımzalaıımis d ılıa soııra 4 Nısan 199> gııııu Buvıık Brıranva ve2^ Evlul 19>s gunu Pakisian taratmdan ımzalanmıs ı kasım I9>s tanhınde de Iran bu anlasmava katılmis sonuı,ta ı,ok taratlı anı.ak bağımsızhk nıtelığını vıtırmıs bır ıttıfak ortava (.ıkmıstı Irak ın I9s9 vıhnda bu ıttıtaktan avnlması uzenne ^ovvel tehlıkesine karsı kurıılan bıı ıttıfaktakı İngılız korumatılıgı bıı kez \menkan koıumaı.ıhgına donusııuıs avıi' sureı,te C E NTO (Merkezı \ntlasma Orgutu) kurulmuştu Sadabad Paktı nın ı<,erıgı ıle C eııto tcmelde tarklıydı Bu nedenle Sadabad Paktı nın kurucuları olaıı Ataturk \e Şah Rıza ıle Bagdat Paktı nı olusturan Adnan Menderesve lıak Basbakaııı Nun Saıt'ı bırbırlerıvle karsılastırnidk olanaksızdır Ataturk ve Şah Rıza dis sivasetlerınde bağımsızhk ılkesine sıkı sıkıva baglıvdılar Ovsa Menderes ve Nun Saıt SSC B karşisında guvence saglanıak uzcrı. ABD \e ve Buvuk Brıtanva va bağımlı bıı sivaset ızlemektevdı Bıı gerçegı dıkkate aldyımızda Ataturk ve Şah Rıza nın 1 9 ^ vıhndager(,eklestırdıklen venılık*,! \e guv'u bolge sivasetıne kıvasla Irak ıııoııarsisının ateslı vanlısı \e I9>s ıhtıLılının kurbanı Nurı Saıt ın Mendeas ıle bırhkte olusturdukl ın sıvasetın vetersız kaldıgını behrtmelıvız Cstelık Nun Saıt paktııı onemlı noktalaıını Londra da lıazırlamistı (13) Surecek Emanullah, Mustafa Kemal'ın 1922 dekı zaferınden daha once, 1919 da bır savaş kazanarak Ravvalpindi Antlaşmasıyla Cıhat şefı havasına burunmuş ve neredeyse halıfelık ısteyebılecek bır konuma gelmıştı. kalan tek unsur ıılusal bagımsizlıga \enlen oncelık olmııştu Turkıve Iran \e Afganistan ıle SSCB arasinda 192^ teıı 192S ekadaraltı anlasma ıle ıkı protokol ımzalanmıştı Buııunla bııhkte SSCB nın bıı ılıskıler ıızerındekı etkısı aıtık gutunu Mtıımektevdı Doğu Blokuna yonelme Sov vetler Bıılıgı nın gıderek guçlenen telılıkeh ve etkılı bır komsu ıılke olması vanı sira lııgıhzlere karsı takınılan dıismanca tutumdan zamanla vazgeçılmesı sonucıı Turk've Iran ve Atganistan kıırdııkları ılıskılerde Sovvet koııımacılısıından ııst duzevıne ulasilmistı Heı ıkı ulkv. I932 sılahsızlanma konferaıisınjı ortak bıı tutıını ızknıis \e Tıırkıve Atgınistan ın I9i4 te Mılletler Metlısı ne gırmesındt onemlı IOI ovnaınıstı (11) karşılıklı sivasi dostlukiar soıuiıunda gerı,ek bır "Doğu Bloku" varatılmistı Tıırkıve Disislerı Bakanı Tc\tlk Ruştu \ras. Akdenızde Italva nın vavılma sivasetıne bıı blokla vaıııt vermektevdı Ozellıkle İngılız ve So\vet empervalızmıne karsı veıılen mücadele sırasında bırlesnıenın varattığı tehlıkevı ıvı kavıavan bolgesel gııı,ler venı bırdonemı basîatmıslardı Nıtekım 2 bkım I9i5 tarıhınden ıtıbaren bırarav ı ızelen olaı ık goııisulmcsi ve bıı ıılkekıın bırbııleııne nıudalıalc etmesinden kaıjnılması (12) \s|mda bu paktııı ına lıedetı Iraıı ııı I9V Evlul avmda Mılleıleı MeJısı konsevı neuve ol ıbılmesını kolavlastırmak oldııgu n,ııı dıgv.r İKdetleıı sinırlı kalıvoıdu Paktııı Suvvet \L İngılız enıpervahzmıiK karsı veterlı gııuı olıısturnıam ıs> asi! degerını vıne de gozden dusuınıenıehvdı Çıınku Dogııdj ılk kez ıılusal bağımsızhk bolgesel ısbırlıgı ve t,ok taratlı bıı sııiı.k, Kinde guveiKe altına ahnnıaktavdı boz koıııisu bajıııisızhgın hcdctı Atatuıkı,u ılkelerle tamamen uvıısmaktavdı Aııcak Bagdat / 4 Dfttret Rcii>rmı\mt /uuı\ant ın Iran Tlıryııu tl Ijçhamstan IV2H IVII) ııı Cnıllntıtum ıBruksıl) ııll \\\ll 1982 nu I \. I6~ 1X4 intın St^ıkül htmuh\nı ır\ ıtıflıunııs ıttl Inın atııl ifçhunfıtaıı Inurnarıonul Jountal uf Tıırkı^h Sruılıes 11X1 2 ııll2 mı 2 > 2ı 32 Htıkın tntoııu Fleun Laptnttratum alUmande an MIIMII Orıını IVI9 1939 Cını\n 19'^ 2 )unn Rıchıırd Lı kımalnrıu ıf / Iran ın F Geıırt;ıt>n İ doLulp a%t \ 60 ~> 3 Sıınılı I unıı Moıltrnıuıtıon Aııtotıtaırı. ın Tıırıfiıu ıtınlran l ritırınııtiüıı Puın 1991 4 \unıı Rıılıaıı/ Lt hııııafı\ınt ıt I Iraıı a , ( \ fıll R k Ratna^unt Tllı Fortiiiiı Pollı\ of Irttn 1^110 1941 I ımtrsın Pn\\ of l ıri>ınıu CharlonesMİIe /VfSli > 2bX 269 * LIIJHIJ II Kduıtıı lf«httnı\tuıı \ Fouıçn \ffaır\ ın flıı \lıd T*ınrt Cıntun L nı\ enın oj Iıı nna Tut\nn I9'l s ~9 Bakın Lııın B Ponlludıı Rtfıırm ıınd Rıbtllıotı ııı tfi>lıanntan 1919/929 (t/rml lıııunm /•«>> 1V~İ ı 4~-l8 A trnold I Tınnbı S«rwı of Inlırnatıonal Afjuırsfor 1928 O\/ord Londra 1929 <. 361 362 I aıiaıı drt «orı ııı Tht f nıt rifı ııı ı ıı/ Mııdı rn i/çfıanıytan Polrlıt •< ııf Rıfoım ıınd \lodırm\atmn IHSO 1946 Staııfoıd I ıımr^ın Pııs\ Call/orma 1969 s 2H ? I artaıı Grı çonun a j ı \ 214 9 4 1 Tombıı Sıını\J,ır 1921 a „• ı > <62 Mî Tı vtı'dıı trtııtı tuııa-pır^an dı 1926 ın Ollınl Uodırno 1/ ^ 1926 •. 2>I 2" Iıı R Rama anı a „' < \ 2~I 2~2 11 Pnı/ Jıııuıııs Thnhıte a „• ı \ 9b I (ııı iftırıuıı a ç ı 2^2 12 Prof Jaıı/ııı\ Th ıbıı a , ı > 96 9X R Rama anı a s > < ^ 2~2 2"3 li Prof Jıııuıııs Tlııthu uçı * /6t ONUK YAZAR /ŞABAN ERİK TIPMÜI^U, *nj,kau Kapatılmış bulunan Turkıye Işçı Partısı nın ge- nel sekreterlerınden eskı Izmır Mılletvekılı Ce- mal Hakkı Selek'ı geçen gunlerde kaybettık Bılındıgı uzere olum dogumuntabııbırsonu- cudur Onun ıçın olume karşı soylenecek soz yoktur Ama yıne de sevdıgımız kışıler ıçın olum gelıp çattıgında onu kabullenmek pek kolay ol- muyor Hele ınsanlıga hızmet etmış kendılerını ınsanlık davalarına adamış yuce kışıler ıçın hıç olmuyor Boylesı olgularda olum bızı acılara uzuntulere boguyor Bunun nedenı de çok açık çunku boylekışılerınolumlennde onlarla bırîık- te lyılıge guzelhge dogruluğayolaçanbazıım- kanları dayıtırıyoruz Onların kışılıklerınden on- ların nıtelıklerınden dogan ımkanları Cemal Hakkı Selek anlatmaya çalıştıgım bu tur ınsanlardan bırıydı Hıç lekesız temız bır hayat surdu Omrunce Cemal Hakkı Selek - Adam Kişi toplumsal sorumluluk duygusu ıçınde hareket ettı Ulke hayrına bır şeyler yapmak ıçın cesıtlı gayretler sarifettı llerıcı yayın organları çıkardı flerıcı hareketler ıçınde yer aldı TİP te buyuk ya- rarlılıklar gosterdı Ben kendısını TİPtetanıdım Onu hıçgoste- rışe kaçmadan hıç oyle bırtakım dolambaçlı oyunlara gırmeden durust ve duzenlı çalışma larla partıye hızmet ederken gordum Bundan oturu onu çok sevdım Çok sevdım ve çok say dım Aydınlık ve saglam bır kafa yapısı vardı Her ışte olgunluk ve agırbaşlılık ıçınde hareket ederdı Onunu ardını duşunmeden bır soz soy- lemez bır şey yapmazdı Gorunuşunden pek bellı olmazdı ama gururuna çok duşkundu En zor zamanlarda part nın Istanbul II Baş- kanlıgı nı ustlendı Defalarca oluşturdugu yone- tım kurullarmdan uç gunde bır gorevı bırakıp ka- çanlar oldu Bundan hıc yılgınlıga dusmedı ısı saglam temellere oturtuncaya kadar gayretlerı nı sabırla surdurdu llçe orgutlerının açılışların- da gerıcı surulerının bırtakım melanetlıklerıne maruz kalmamak ıçın gece yarıları sırtında par- tı levhaları taşıdı Partının genel sekreterlıgını yaptıgı gunlerde Bursa da kanlı saldırılara uğra dı Partı maddı yonöen sıkısık durumlara duştu gunde herkeslerden once ehnı ceDine o attı Kısaca soylemek gerekırse Cemal Hakkı Se lek adam kışıydı Sozcugun tam anlamıyla adam kışıydı Aydınlık duşuncelere bağlı ınsanlık de- gerierıne sadık ruh ınceiıklerı olan comertbırın- sandı Selek soyadı kendısıne çok uygun duş- muştu bu sıfat tam ona goreydı Çocukları çok severdı Son zamanlarda hep onlar ıçın bır şeyler yapmayı tasarlıyordu Ama olmadı omru vefa etmedı Hastalandıgında 95 /aş gununu henuz daha yenı kutlamıştı llerı yaşına uzunca suren ağır hastalıgına karşın son gunlerıne kadar aklı ba- şında yaşadı Kendısını zıyaretlerımde rahatsızlığının sıkın- tıları ıçınde bunalırken dahı benden sıyası du- rumlar hakkmda bılgıler ıstedı hep Anlattıklarım karşısında bır gun dayanamayıp Nasıl bır te- celn Du boyle bu kotu gıdaşatın bır sonu yok mu, bu memleketın halı hıç duzelmeyecek mı 7 " dıye sordu acı acı Anısı onunde saygıyla eğılırım POLİTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEMAL Çıplak Dağlar... 'Folklor/Edebıyat' dergısınde Doç Dr Hayrettın Rayman'ın 'Halk Şıınnde Dag başlıklı bır araştır- masını okudum Dağ motıfı halk şıınnde evreyı an- latıyordu Once dagı anlatıyor Yer kabugunun çıkıntılı yuk- sek kısımları eşanlamlı olarak cebel kûh Dağ us- tune ılkın Yunus Emre konuşur Daglar ıle taşlar ıle Çagırayım Mevlâm senı Pır Sultan Abdal'a gore dagların alçagında tur- na sesı vardır Yazın turnalar kazlar sokun eder AI ettıler tumalara kazlara Daglar yeşıllendı dondu yazlara Çıgdemler takınsın soylen kızlara Nıçın gıtmez Yıldız dagı dumanın Şaır sıkıldıgında ara yerde dagları gorur, onun aradan çıkmasını ıster Yıkılası şu dagların ardına Aşıp gıder bır gozlerı surmelı Dağ vardır at vardır, ışte şoyle Başı pare pare dumanlı daglar Baglama yolumu atım eşkındır Araya gene at gırmıştır Atım kalka gıdelım daglar yukan Boyle daglar koç yığıde dağ olmaz Daglar al gıyınmış deryalar kara Vucudum sag degıl cıgerım yara Bu da Âşık Veysel'den Ovalar Bızımdır dag bızım daglar Aglatma Veysel ı gel gozum daglar Daglarsa sınemı gurbetlık daglar Sevgılımden ayrı duşelı daglar Olum olsun, yaşam olsun her davranış sırtını da- ga vermış dağlara yaslanmıştır Vâdesı mı yetmış kefen mı gıymış Beyaza burunmuş dumanlı dağlar Felege aldanmış asıra uymuş Degışmış kararın zamansız daglar Dağlar dağ gıbı sıralanır soylemekle tukenmez, ondan olacak dagfarı bırakalım Faruk Guçlu'nun halk turkulerınde ve manılerde erotık dızelerıne ge- lelım "Hoca okur duayı I Ufler memelerıne I Sonra so- kar ehnı I Karanlık yerlenne I Sarıldık bırbınne I Yı- lan sarması gıbı I Dedı ulan bu nedır I Kabak dol- ması gıbı I Ağustos aylarında I Gıderler Akdenız e / Dedım domuz garılar I Bıraz da verın bıze " "Hacer'ım Tatarmısın I Şeftalı satarmısın/Meh- met Beyın koynunda I Nıkâhsız yatar mısın?" "Boyu uzun belı ınce I Memeler benzer turunca/ Yanak lâle agız gonca I Kaşları hılâle benzer" "Kaleden ındım aşagı I Topladım arpa başağı I Kız Allah 'ını seversen I Indır donun aşağı " 'Kayanın ara yen I Sızılaryara yen I ıkı meme ara- sı I Cennetın orta yen Şunu da Şeyh Galıp'e benzetmışler "Fıstanı turuncu bağ-ı cennet I Çeşmı oturunca mest-ı hayret " "Alnını zannettım pecenın camı I Gerdanı sankı karpuzun hamı I Layık mı gıymeye bır mavı dımı I Enegın ıçınde bır guzel gordum " Dınsel açıdan yasaklanmış nıce erotık dızeler var- dır Ama agızdan agıza kulaktan kulaga soylenırdu- rur Bu guzel ve çırkını aramadır Artık guzel ve çır- kın kırsal bolgelerde değıl gecekondularda aranı- yor BULMACA SOLDANSAGA l/kızıl vada vesıl renkte ı,ok sert v e ' damarlı bır mer- mereturu Bırno- ta 2/ Bıı renk Labadadadenılen ve vaprakları seb- ze olarak kullanı- lan bıtkı V kana- da nınkuzevdogu- ° sundakı buvuk va- j rımada 4/ Eskı Mısırlıların kutsal 8 savdıkları okuz n 1 2 3 4 5 6 7 8 Bovutlar 5/Sevgı- hvekavıisma Lluslarara- bi Çahsma Orgutu nun sırngesi 6/Iskandınav mı- tolojısınde goksel guçlerın tanrısı Parola 7/ Cev- 3 lan Tohumlarından elde 4 edılen vag sabuncukıktı kullanılan bır agaı, 8/ Dıl devrımının ılk vıllarında " beledne anlamında kulla- nılansozcuk Tathbırço-8 rek 9/Tıfogıbıbazıhasta- g lıklara eshk eden kas za- vıflıaı VLK.ARID4N AŞAĞINA. 1/Pobtavapurlarındaustguvertenınaltındakıguverte 2/Af- rıkada vasavan batakları bevaz çızgılı bır ha\\an Bır pevgamber 3/Nester 4/^aklasıkbeşkılometrelıkeskı uzak- lık olçıisu İkı tarla arasindakı sınır 5/ Bır ısı verıne getır- me kıırutasulve (tl Bır duvardakı tas va da tugla sirası Radvumun simgesi 7/Otel tıvatro gıbı verlerde gırise va- kıngenısver kavak 8/İstanbul uneskıadlarından bırı 9/ llkel bır sılah kadın bas suslemesinde kullanılan genel- lıkel gumuşten vapılmıs takı \KDAĞMADENİ KADASTRO VUHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1994 224 Esas Davdi.1 Ornıan Isletme Mudurlugu taratmdan davalılar HJU \ akın \e arkadaslan ale\ hıne a>,ılan kadastıo tespıtı- nın ıptalıda\asınınmahkenit:mızdevapıiana«,ık vargılama- sı sirasında \enlen ara karan jeregıiKe -\kdagmadeni ıl- (,esi Abdurrahmanlı kovunde vapılan kadastro çalı^maları sırasında Vbdurrahınanlı kovu kocagunev mevkıınde 108 ada 48 4V so \ e 60 nolu parsdlenn da\ alılar adına tespıt jıııdugunu bu nedenle \apılan tespıtm ıptalı ık tasınmaz- larınonııanadınd tesLilınekarırvenlmcsını talep ctnu> da- vulılaı Alı kırtıl \e ^atma kınıl adlarına ı,ıkartılan davetı- \elenn teblıg edılemedıgı \c açık adıeslerı dc tespıt edıle- medıgınden da\a dılek^esının basin ılan kummu mudurlü- gunce ılanen teblıgıne karar \erılmıştır Davalılann 10 10 1996 gunu sjat 9 00 da nıusadıt bulunan duıiisınava gelmedıkkrı \L\a bır \i.kıl ıle ttiıisil (.dılmtdıklerı ıbraz ctnıek ıstedıkkrı bolgeleı 1 ıbıa/etıiKdıklerı takdırde tahkı kat \e \argılanıa\a \okluklannda bakılarak hukunı kurula caaı ılanen tcblıs olunur Ba-m 1096^8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle