27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3C EKM 1996 ÇARŞANIBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI tki iilke işadamlan, Karadeniz ve Balkanlarda enerji, otoyol gibi altyapı projelerini birlikte gerçekleştirecek Ozel sektörde Türk-Yunan ortaklığı• TÜSÎAD Yüksek îstişare Konseyi Başkanı Feyyaz Berker, iki iilke arasındaki 100 milyon dolarlık dış ticaret hacminin yükseltileceğini ve ortak projelerden her iki ekonominin de yarar sağlayacağıru belirtirken, İKV Başkanı Meral Gezgin Eriş, Yunanistan Başbakanı Simitis'in ıhmlı tavnnın yakında hissedileceğini kaydetti. SEDA OĞLZ C7ostasSimrtis'inTiirki>ç'ye karşı idediğf ılımJı polinka. işbirtiği unıudu yarattı. Türk işadamlannın bu ay başın- da Eurochambres (Avrupa Odalar Birliği) Genel Kurulu için gittikle- ri Atina'da Yunanlı işadamlanyla gerçekleştirdiği yoğun temaslann ardından.geçen haftaikigünsüren Türk-Yunan Iş Konseyi toplantıla- rı gerçekleştirildi. Bu toplantılar- dan. iki ülke işadamlannın yeniden yapılanan Karadeniz ve Balkan ül- kelerinde işbirligine girerek ortak projelergeliştirmeleri karan çıktı. Ik- tisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Baş- kanı Meral Gezgin Eriş, Türk-Yu- nan işadamlan arasındaki diyalogu radikal bir değişiklik olarak tanım- larken. TÜSÎAD Yüksek tstişare Konseyi Başkanı Feyyaz Berker. Yunanlı işadamlanyla ortak olarak enerji, otoyol gibi altyapı projeleri- nin gerçekleştirilmesi yolunda önem- lı adımlar atıldığını kaydetti. 2-4 ekim tarihlerinde Atinada düzenlenen Avrupa Odalar Birliği Genel Kumlu öncesınde, Yunanis- tan Odalar Birliği Başkanı Andre- as Kyriazis'ten Türk-Yunan işa- damlan arasında ekonomik işbirlı- ğinı'n geliştirilmesine yönelik bir "dosfluk mektubu " alan, Atina "da- ki temaslannda da Kvriazis'i Tür- kiye'ye davet eden Türk ışadamla- rı. Lefkoşa'daki bayrak krizi. Avru- pa Birliği yardımlanna Yunanistan vetosu şeklinde gündeme gelen sı- yasi sorunları birtarafa bırakıp Ka- radeniz ve Balkanlar'da "ortak ha- reket etme" karan aldı. Türk-Yunan Iş Konseyi'nin lsran- bul daki toplantılannda Yunanlı mes- lektaşlan vla bir arada olan TÜSİAD Yüksek fstışare Konseyi Başkanı Feyyaz Berker, iki ülke arasında- ki siyası sorunlary üzünden 100 mil- yon dolardüzeyıni aşamayan dış ti- caret hacminin arttınlması yönün- de önemli adımlar atılmakta oldu- ğunu belirterek "İstanbui'da ja- pılan toplantılarda, iki ülke işa- damlannın. Balkan iilkelerinde enerji, otoyol gibi altyapıprojele- rine girmeleri vönünde ilke ka- ran alındı. Balkanlar'da ortak projelerin gerçekleştirilmesi. her iki iilke ekonomisine büyük kat- kı sağla\acaktır" dedi. Yunanistan'da yapılan Euroc- hambres Genel Kurulu ve Istan- bul'daki konsev toplantılanna katı- lan /ktısadı Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Meral Gezgin Eriş. Balkan- lardışında. ıkı ülke işadamlannın Ka- radeniz Ekonomik Işbirlıği Projesi çerçevesinde ortak projeleryürütme- sinin sözkonusu olduğunu belirttı. Yunanistan "la ekonomik işbirli- ği kurulmasının politikacılan da et- kileyeceğini kaydeden İKV Başka- nı Eriş, şunlan söyledi: "Görüş- melerimiz sırasında çok ilginçtir ki bir Yunanlı işadamı 'Yunanis- tan, Türkiye'yle Avrupa Birliği ara- sında köprü olmalıdır* ifadesini kuJ- landı. Yunanistan'ın menfaatı. he- men yanı başındaki biiyük kom- şusunun, Avrupa'nın ekonomik- siyasi yapısına entegre olnıasın- dan geçer. Yunanlı işadamlan bu gerçeği görüyor. YunanJı politi- kacıların da yakın zamanda bu gerçeği göreceklerini zannediyo- rum." Yunanlı politikacıfann, bugüne kadar Türkiye-Yunanistan arasın- daki gerginliği, Yunan kamuoyun- da tutacağı beklentisiyle politika malzemesi yaptıklannı, son seçım- ierde ise Simitis'in başbakan olma- sının yumuşama yönünde önemli birgelişme olduğunu kaydeden Eriş şöyledevam etti: "Simitis, Türkiye'yle ilişkiler konusunda çok daha ıhmlı bir yaklaşımı ortava koytu. Simitis. bu yaklaşımı>la Yunan kamu- oyunda destek gördüğü için se- çimlerde galibiyeti elde etti. Demek ki, Yunan halkı da > umuşamayı ve TürkiveŞ le işbirliğini gerekli gör- mektedir. Türkive'de de daha ge- niş ölçiide Yunaniılarla işbirliği- • neyatkınlık vardır. Biz, kamuoyu olarak Yunanistan'a müsamaha- lı gözlükle bakıyoruz. Türk siya- setçisi hiçbirzaman Yunanistan'a karşı saldırgan bir ta\ır içerisin- de oJmamışrır. Her iki taraf da ya- pıcı biryaklaşım içinde oldulda- rı zaman, bundan çok olumlu ne- ticeler çıkacaktır. Aynı zamanda bu gelişme, doğrudan Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu etkilevecektir." ABD, Türkiye'ye buğday ihracım durdurdu VVASHINGTON(AA)- ABDTanmBakanlıgı. firmalara. Türkiye'ye buğday ihracat lisansı vermeyi durdurdu. Türkiye. ABD'den ithal edilen 15 bin ton buğdayı. mantar hastalıgı taşıdığı için geçen hafta geri çevirmışti. Amerikalı yetkililer. tamamen fıastalıksız buğday ihraç edilmesinin neredeyse ırnkânsız olduğunu, "kabul edilebilir ve düşük" orandaki mantann sağlık tehlikesi bulunmadığını ıddia ediyorlar. Amerikalı yetkıliler. konu çöziime kavuşturuluncaya kadar ihracat Jjsansı verilmevecegıni ıfade ettiler. Yetkililer. Türkiye. politikasını değiştirinceye kadar lisans vermeyeceklerini de belirttiler. ABD Tanm Bakanlıgı'nın. Türkiye'ye mısır ve soya fasulyesi gibi tanm ürünleıinın ihracatına ılişkin lisanslan da dondurmayı düşündügü ifadeedildi. Gümrük Birliği uyannca AB'nın ithalat kurallanna göre hareket eden Türkiye. bu durumu da Amerikan yetkililerine iletmişti. Amerikalı yetkililerin. ithalat kurallannın yorumu ile ılgili olarak AB'den yetkililer ile görüşfügü belirtilirken. Türkiye'nın ithalat politikası ise "sıfır tolerans" diye adlandınlıyor. Buğday ve arpada rastlanan mantar türü. miktanna göre insanlar ve hayvanlar için zehirieyici olabiliyor. Türkiye. 1995-96 döneminde. ABD'den 520 bin ton buğday. 600 bin ton mısır. 100 bin ton soya fasulyesi ve 187 bin ton pirinçalmıştı. Bedelsiz ithalatla gelecek kullanılmış lüks otomobiller, sıfır yerlilerle aynı fiyat Tempra fiyatma Mercedes TAHSİN AKÇA Resmi Gazete'deyayımla- narak yürürlüğe giren bedel- siz ithalat kararnamesi. sıfır kilometre Tempra ile 2 ya- şındaki Mercedes'ın fiyat- lannı eşitleyecek. Avrupa "da araçlann ikinci eledü^tükten sonra Türkiye'ye göre her yıl yaklaşık yüzde 20 ora- nında daha fazla değeryitir- mesi, bu ülkelerdekj lüks oto- mobilleri Türkiye'de yerli markaların önemli biralter- natifi halinegetiriyor. A\TU- palı tüketicinin oldukça sık model yenilemesi ve ikinci ele olan talebin çok düşük olması da Avrupaida kullanıl- mış otomobil fiyatlannınson derece düşük olmasında rol oynuyor. Hükümetin bedelsiz itha- latla I yıl ıçerisinde Türki- ye'ye gelecek araç sayısının en fazla 25 bin olacağtnı açık- lamasına karşın, sektör yet- kilileri bu rakamın 70 bini bulacagını iddia ediyor. Yerli markalann bugünden yanna Avrupalı markalann teknoloji ve maliyetavantajına ka- vuşmasının imkânsız olduğunu ka> - deden Otomotiv Sanayicileri Der- neği Genel Sekreteri Ercan Tezer. Kullanılmış otomobilde fiyat karşılaştırması (miiyar TD Aracm martıası Mercedes 200 E Mercedes C 180 Mercedes 300 SE Mercedes 280 E 8MW 5.20 BMW 5.20ı BMW 3.20 BMW5.18ı Audı100 2.0E Audı 80-1.6 OpelVectra1.8GLS OpelVBCtra^j) Modeli 93 94 92 92 93 94 93 93 94 95 94 92 Türkiye'de Z elfîyab ,2.5 2.6 4.2 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 2.5 1.8 1.5 1.2 •fffmmğim Afmanya'da maksimum 2. elfiyab 1.6 1.7 3.6 . 2.5 2.4 2.6 1.7 1.3 1.7 1.2 1.3 1.2 Okmysfti karşOtS. Renault19Dıesel Fıat Tempra 1.61e Renault Safrane 2.0ı Renault Laguna Rxe Fıat Tempra SW 2.0ı Renault Laguna Rxe Fıat Tempra 1.6 le SLX Fiat Tempra S ToyotaCorotla1.6GÜ ToyotaCorofla1.3XL ToyotaCorolla1.3X£ Tofaş Kartat SLX 0 km yerti karşılığımn değeri' 1.6 1.7 4.0 2.6 2.4 2.6 1.7 1.3 1.7 1 2 1.4 1.2 ' Anahtar teslımı fıyatlardır BMVV, Mercedes gibi kalitesini is- patlamış yabancı markalann 3-4 yıllık olanlannın bile kaporta ve teknik performans açısıııdan yerli araçlardan daha cazip olabileceği- ne dikkat çekti. Bugünkü rakamlarla kıyaslan- dığında, Türkiye'de \.i milyar lira ödenerek sıfır kilometresi alınabilen Fiat'ın Tempra 1.6 ie modeli yerine. 1994 mo- del Mercedes C 180'e sahip olmak mümkün. Aynı şekilde 1.6 milvar lira ödeyerek alabildiğiniz sıfır kilometre Renault 19 Diesel yerine. 1993 model Mercedes 2ÛOE'yi tercih ede- bilirsiniz. Bu örneklen daha da arttırmak mümkün. Farklı fiyatlar Avrupa'daki ikinci el pi- yasasında da farklı nitelikle- re sahip ve çok farklı fiyat- ta araç bulmanın mümkün olduğunu kaydeden Özcan Otomoü\ Genel Vfüdürü Or- han Şabin ise "Bedelsiz if- halattan yararlannıak için Avrupa'ya otomobil almak için gidecek olan kişinin mümkün oldugunca mali- yetini düşük tutmak iste- \eceği muhakkak. A\ru- pa'da üretici firmava tes- İim edilerek takas yaprlmış ve nispeten sağlam olduğu için fivatı yüksek araçlar bulunabildiği gibi. aynı ara- cın hasargörmüş fiyatı bu neden- le düşük olanlarıda var. İyiaraş- tırıldıgında sağlam araçları u\gun fhata bulmanız mümkün" dedi. Akaryakıt zammını her ayın 20'sinden sonra yaparak fiyat değişimlerini DİE'nin rakamlanna yansıtmamaya çalışıyor Hükümetîn enflasyonu dizgmlenıe kurnazhğıEkonomiServisi-Yıl sonu enflasyon hedefîni tut- turmak isteyen REFAHYOL hükümeti. KİT zam- lannı geciktirmekle hız kesemeyince. kurnazlıkla enflasyonu dizginlemeye çalışıyor. Devlet Istatis- tik Enstitüsü'nün(DİE)aylık enflasyon oranınıde- ğerlendirmek için her ayın 20sinden sonraki fiyat değişimlerini değerlendirmeye afmaması, hüküme- tinişine yaradı. REFAHYOL, göreve geldiğinden bu yana yaptığı bürün akaryakıt ve rüpgaz zamla- nnı ayın 20'sinden sonraya denk getirerek. akarya- kıt zamlanndan sonra oluşan fiyat değişimlerinin toptan ve tüketıci fıyatlanndaki artışı etkilememe- sine çalışıyor. 21 ekimdeakaryakıta yapılan yüzde 7'lik son zam- la. temmuz ayında kurulan hükümetin akaryakıt ürünlerine yaptığı toplam zam sayısı 4'e ulaştı. Kü- çük oranlı sık zam yapmayı tercih eden REFAHYOL. yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişen artışlarla. 23 • Küçük oranlı sık zam yapmayı tercih eden REFAHYOL, yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişen artışlarla. 23 temmuzda 55 bin 289 lira olan normal benzinin litresini ekim sonunda 69 bin 788 liraya çıkarttı. temmuzda 55 bin 289 lira olan norma! benzinin !it- resini ekim sonunda 69 bin 788 liraya çıkarttı. Bö\ - lece akaryakıt fiyatlan üç ayda yüzde 26 artmış ol- du. DtE'nin fiyat endekslerini her ayın 20'sinde ka- pattığını dile getiren Marmara Üniversitesi Iktisat Faküîtesi Öğretim Üyesı Prof. Dr. HurşitGüneş. e>- iül ayı endeksinde saklanan fiyat artışının ekim ayında kendini göstereceğini vurguladı. Eylül ayı fiyatlannın beklenilenin bir puan altında açıklan- REFAHYOL'un akaryakıt zamlan Zam tarihı Oranı Fiyaf 24 Temmuz 21 Ağustos %7 %5 20 Eylül 21 Ekim %5 %7 59.160 62.118 65^23 69.788 dığını bildiren Güneş. ekim ayı enflasyon rakam- lannın eylül zamlan nedenıvle vüksek çıkabile- ceğini. ancak son akaryakıt zammının da ekim ayı- na değil. kasım ayına etki edeceğini vurguladı. Iktidara geldiği günden bu yana popülist politi- ka izleyen Başbakan Necmettin Erbakan'ın. enf- lasyonun doludizgin yükselmesinden endişeye düş- tügünü hatırlatan Güneş. bu nedenle bazı çevrele- re vaat ettiği kaynak aktanmlannı frenlemeye ça- lıştığını ve izlediği popülist politikalardan vazgeç- tiğini vurguladı. DİE tarafından açıklanan rakamların gerçegi yan- sıtmadıgını dile getiren Reis Gıda 'ı'önetim Kuru- lu Başkanı IMehmet Reis, yıl sonu hedeflerini tut- turmak isteyen hükümetin baskısı sonucu rakam- lann düşük açıklandığını vurguladı. Eylül ayı tüketici fiyat endeksinin yüzde 5.1 'de kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Reis, te- mel gıda maddelerine bakıldığında eylül ayında \üzde 30'lara varan bir artış oîduğunu iddia ede- rek. tüketici fiyat endeksinin yüzde 8'lerde seyret- tiğini kaydetti. Toptan fi>at endeksinin yüzde 6'lann çok üstün- de olması gerektiğini anlatan Reis. eylül sonu iti- bariyle enflasyonun şimdiden yüzde 79.8'i buldu- ğunu anımsatarak, hükümetin revize ettiği yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 85'i turturmasının mümkün olmadıöını bıldirdi. BENCE KZETTIN ONDER Bilinçli Uygulama - Bilinçsiz Uyum Üretimde kalite, hiç kimsenin hiçbir biçimde yadsıyamayacağı bir olgudur. Zira üretimde kalite. bir yandan tüketiciyi tatmin ederken diğer yandan da girdi miktarını olası en düşük düzeye çekerek kaynak israfını önler. iki firmanın Avrupa'da kalite yönetimi ödülü ile taltif edilmesi, şoven duygulara fazla kapılmadan, hem btrertüketici hem de kaynaklar üzerinde ciddi endişe taşıyan birer dünyalı olarak kuşkusuz, hepimizi mutlu etti. Ancak bu ödülün topluma şovenist bir içerikle yansıtılması iki açıdan yanlıştır. Açıktır ki bu yanlış bir kasta yöneliktir. Bu kastı anlayabilmek için yanlışlan görüp, onları yorumlamamız gerekmektedir. Bir defa bu iki ödül, doğal olarak Türkiye'nin değil, fakat ödülü alan firmalanndır. Futbol maçlarına yüklenen işlevi, aynı kolaylıkla buraya taşımak doğru da değildir, olası da değildir. Bu iki firma, genel ortalamayı yükseltmiş olab/leceği gibi düşürmüş de olabilir. Türkiye, hem de hiç arkasına bakmadan, heralanda kaliteye koşmalıdır. Kaliteye koşmalıdır ki hem dünya piyasa payını yükseltebilsin hem de bunu yaparken girdi maliyetlerini düşürebilsin. Eğer kalite yönetimi ya da toplam kalite gibi yöntemler, ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor ise niçin son dönemlerde sisteme bu kadar hâkim oldu? Işte bu sorunun cevabı da ikinci algılama yanılgımızı düzeltmeye yardım edebilir. Üretimde kalitenin yükseltilmesi karan, kap/talistlerden gelmiştir. Acaba bu kesim, doğayı, doğal kaynakları veya ekenomik girdileri düşündükleri için mi böyle bir karara gitme eğilimi göstermişlerdir? Eğer böyle iseşimdiyedek tüketim ve üretim fetişi ile yüklü bir toplum, hatta dünya yaratma yönünde koşan bu kesim, ne oldu da şimdi başka bir yola girdi. Aslında başka bir yola girilmedi. Tüketim ve üretim fetişi sürdürülmektedir. Tek yapılan şey. üretim esnasında ve her aşamada kaliteyi yükselterek israfı önlemek ve yüksek kâr elde etmektir. Kaynaklar ve piyasalar sıkıştığı için kaprtalist bu yönteme gereksinme duydu. Bu alanda yapılabilecek iyileştirmeler için de eldeki görece en ucuz kaynak yine emektir. 2ra teknolo/i gefiştirmek ve/veya yeni teknolojiler adapte etmek görece daha maliyetlidir. O zaman tek kaynak kalmaktadır. O da insan kaynaklarıdır! Üretimde insan faktörü, kapitalist üretim biçimlerinde üretime yabancılaşmaktadır. Diğer bir deyişle, kalite ve hatta üretim, emeğin birinci derecede dikkat ettiği olgular değildi. Şimdiye dek bu konuda ahlak, iş disiplinı, din. yurtseverlik vb gibi duygu sömürücü kavramlar devreye sokuluyordu. Şimdi. bu yeni yöntemle emek, kalite çemberleri vb yöntemlerle, üretim sürecinde kalite denetimi ve böylece kalitenin yükseltilmesi işlevi ile yüklen- mektedir. Bu süreç, emeği yücelterek onun algılanmasını denetlemeyi ve böylece üretime olan yabancılaşma duygusunu silmeyi veya olabildiğince hafifletmeyi amaçlamaktadır. Görülüyor ki bu süreçle, şimdiye dek kol gücü alınan emekçiden, şimdi yürek ve beyin gücü talep edilmektedir. Üstelik bu talep, ne emeğin ürünün sahibi olmasına izin verilerek ne de hatta sağlanan ilave kazanç üzerinde tam söz hakkına sahip kılarak yapılmaktadır. Bilindiği gibi kalite çemberleri gruplarında her şey tartışılabilir, bir şey hariç: ücret! Bunun anlamı, şimdiye dek kol gücü ile sömürülen emek, bundan böyle yürek ve beyin gücü ile de sömürü altına girmektedir. Örneğin, kalite ödüiünü almış olan firmalann. belirli süre içinde, kârlarının. üst düzey yöneticilerinin ve genelde emekçilerin gelirlerinin ne kadar arttığı yönünde topluma bilgi vermesi fevkalade yerinde bir davranış olur. Böylece kalite yönetiminın süreçleri ve sonuçlan tüm toplumla ve diğer firmalarla paylaşılmış olur. Bu ödülü izleyen konferanslarda, kanımca, kesinlikle bu konulara da yer verilmelidir. Hem böylece, diğer firmalardaki emek de daha bir teşvik edilmiş olur. Burada şuna dikkat etmek gerekmektedir: Burada önemli olan, kalite yönetimine uyanfirmalardakimutlak ücret artışı değil, fakat ücret ve kâr artışları arasındaki karşılaştırmadır. Kalite yönetimi kesinlikle uygulanması gereken bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin tüm topluma yarar sağlayabilmesi için emekçilerin tüm kararlara katılması gerekmektedir. Aksi durumda kapitalist, sıkışan girdi ve pazar koşullanna uyum sağlayabilmek için güçlü ve etkili yeni bir sömürü aracına daha kavuşmuş olur. Hem de bu yeni araç, bir yandan mutlak ücret düzeyini yükselterek diğer yandan da yüksek kaliteli basının şovenist duyguları kabartıcı yayınlarının kalkanına sığınarak kapitalistlerin eline derin bir sömürü olanağı sağlamış olur! palto 13 milyon liradan baslıyor Kışlıklar cep vakıvorA N K A R A (ÂA) - Kış mevsiminin etkisini hisset- tirmeve başladığı bugünierde. mağazalann vitrinle- rinde yerini alan kjşlık gıyecekJerin fiyatlannın yük- seklığı. dargelirliyi düşündürüvor. Ankara'da mağazalardaki kışlık givecekier, bol sıfırlı etiketleriyie. alıcıdan çok seyirci çekiyor. Fi- yatı 95 milyon lira- ya kadar çıkan bol çeşit \e kalitedeki mantolann en ucu- zu ise 10 milyon... Uzunlan 17 milyon. kısaları 10 milyon liradan başlayan fi- yatlarlasatılan man- tolann kaşmır ve yün karışımı olan- îan 89 milyon, kı- sa kapşonlulan ise 18 milyona almak mümkün. Uzun erkek paltolan 20- 7 8mil\on. kısapal- tolarise 13-56 mil- yon lira arasında degışen fiyatlarla \itrinlerde yerini alı- yor. Kışmevsimin- de bayanlann vaz- geçemedikleri ve modası hiç geçme- ;n ;izmelerin fiyatlan 7 ile 62 milyon lira arasın- j değişirken. erkek çizmeleri 6 ile 20 milyon lira asmda satılıyor. Kadınlann ve erkeklerin özellik- sonbaharda giymevi tercih ettikleri deri giyecek- rde de fiyatlannın çok yüksek olduğu görülüyor. ıvan deri montlar 24 ile 35 milyon. erkek deri mont- r i_se 28 ile 35 milyon liradan satılıyor. tngiliz turizmciler Türkiye'deEkonomi Servisi - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ingiliz seyahat acenteieri ve tur operatörlerini Türkiye'de ağırlıyor. 1-5 kasım tarihleri arasında Ingiltere Seyahat Acenteleri Birliği (ÂBTA) Kongresi için Istanbul'a gelecek olan 2 bin 500 seyahat acentesi ve tur operatörü. 4 gün sürej le dünya ve Ingiltere turizmindeki gelişmeleri tartışacaklar. Toplantı Türkiye'nin üçüncü büvük turizm pazan iken hızla kan kaybeden Ingiltere ile turizm dengelerini yeniden kurmak açısından da önem taşıyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak olan ABTA kongresi çerçevesinde yeralacak flıar ve uorkshopun yanı sıra. İngiltere'de TURSAB'dan hac uyansı Ekonomi Semsi - Hac organizasyonu ile ilgili takvimin işlemeye başladığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acenteleri Bir- liği (TÜRSAB). magdur olmamak iste- yen hacı adaylanna "TÜRSAB dışında yapılan açıklama ve verilen bilgilere itibar etmeyin"uyansında bulundu. TURSAB'tan yapılan yazılı açıklamada. son yıllarda gösterilen çabalar sonucunda hac organi- zasyonunun giderek artan bir standarda kavuşturulduğuna dikkat çekilerekbuhiz- metin daha iyiye götürülmesi için ilgisiz ve yetkisiz kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye tanıdığı konten- janın 60 bin olduguna dikkat çekilerek iki ülke arasında ımzalanmış ve uluslararası anlaşmaiarla belirlenmiş olan bu konten- jan dışındaki kişi veya kunıluşlann hacı aötürme vetkisi bulunmadıcı kavdedildi. yapılacak seçimlerde iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan Işçi Partisi iktidannın turizm sektöriinü nasıl etkileyeceğine yönelik özel bir oturum da düzenlenecek. Bu oturumda Ingiltere İşçi Partisı lideri TonyBlair ya da onun görev lendireceği bir = yetkili. fşçi Partisi"nin izleyeceği turizm politikasını açıklayacak. ABTA gibi bir kuruluşun kongresini İstanbul'da yapmasının Türkiye'nin uluslararası turizm pazannda geldiği düzeyi gösterdiğini söyleyen TÜRSAB Başkanı Talha Çamaş. bir süreden beri yürütülen çaîışmalarla. uluslararası turizm kuruluşlanna kongre ve toplantılarını Türkiye'de yaptırma konusunda büyük başarı elde ettiklenni dile getirdi. TÜRSAB'ın girişimleriyle Ulusiararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu. Dünya Turizm Örgütü. SKAL Kulübü, Almaıı Seyahat Acenteleri Birliği. Amerikan Se>ahat Acenteleri Birliği ve Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği gibi dünyanın önde gelen turizm ve seyahat acente kuruluşlannın kongrelenni Istanbul'da vaptıklannı anımsatan Çamaş, "TİTÎSAB olarak benzer uluslararası rurizm kuruluşlannın kongresi ve diğer büyük toplantılarını Türkiye'de vapmalan için çalışmalarunıza devaın edivoruz " dedi. 13 BÜYÜK BANKANIN ORTAK KURULUŞU YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 20 yıllık Deneyim ve Tartışılmaz Güvenüirliği ile AKMERKEZ'de hizmetinizde. Yeni Adresimiz: Nispetıye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 7-8 80600 Ulus-Etiler/İSTANBUL TEL : 0 212 282 13 40(20 Hat) 282 20 10(10 Hat) 282 16 00(11 Hat) 282 24 30 (20 Hat) FAKS : 0 212 282 15 50 (3 Hat)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle