28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 EKİM 1£96 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Israilli komutan gizlice Ankara'ya geldi I&- İsra l Hava Kurvetleri Komutanı Tirngeneral .Eitan Ben-EIıahn'ın ^ e ç e n hafta Ankara'ya bir gîünlük gizli tir ziyarette foulunduğu ögreniİdi. <jeldığı gibi gizJice TPürkiye'den a-rılan "TFümgeneral Ben- IBliahn'ın. yeni göre\e fc»aşlaması nedsnıvleTürk v etkililerle sürmekte olan p»rojeler konusunda temaslarda bu.unduğu t*elirtiliyor. .^.NKARA (Cumhuriyet Biirosu)- İsrail Hava Ktuvvetlerı Konutanı "Tiimgeneral Eitan Ben- Eliahnıjı Türkıye'yegizlı fc»îr ziyarefte bu unduğu c»ğrenildi. Geçeı çarşamba gîinü gerçekleştirildiğı tHîlirtılen ziyaret. yeni gjöreve başlayar "Tünıgeneral Bei-Eliahn'ın J~ürk yetkililerle îânışmasının ya.iı sıra. sürdürülmekte clan projeler konusunda bilgi alışverışine yönefik olduğu jfadeedildi. îsrai! tarafınm b u üst düzey ziy jretine Türkıye'nin de üst düzeyde b î r ziyaretle kar^ılık vermeyı planladığı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'nin bii>ûk olasılıkla kasım ayı içerisinde Israil'e gideceği öğrenildı. Gezisini ikinci kez ertelemişti tümgeneral Ben-Eliahn"ın ziyaretinden önce. eski İsrail Ha\a Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Herzle Bodinger'ın de Türkiye'ye gizlice gelip remaslarda bulunduğu ortaya çıktı. RP-DYP koalisyonunun kurulmasının ardından planiı ziyaretini erteleyen Tümgeneral Bodinaer. HAMASilehükürneti arasinda yaşanan gerginlıkler nedeniyle gezisini ikinci kez ertelemişti. Bodinger'in temmuz ya da ağustos ayında Türkıye"yi ziyaret ertiği belirtıldi. Hava Kuv vetleri KomutanJığı. bu ülkeyle imzalanan askeri işbirliği anla^ması çerçevesinde. 54 adet Türk F-4 uçağının modernize edilmesine büyük önem veriyor. 600 milyon dolar tutannda projede. 54 uçaktan 26'sının tsrail'de. geri kalan 28 uçağın da Eskişehır'de bulunan Ha\a Ikmal Bakım Merkezi"nde modemize edilmesi öngörülüyor. Anlaşma>ı Bir fanzalamıştı fsrail hükümetinin garanti vermesi üzenne bu ülke bankaJannca sağlanan 600 milyon dolarlık kreaınin 100 milvondolarlık Bölümüyle Eskişehirdeki İkmal Bakım Merkezi'ne yatırım yapılması. 30 mılyon dolarlık bölümünün de "Poppeye" ftizelerine karşılık sâyılması karara bağlandı. Türkiye ile Jsraıl arasında sürmekte olan asken işbirliği. 1995 vılında Genelkurmay fkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'ın bu ülkeye yaptığı bir ziyaret sırasında ımzaîadığı bir anlaşma ıle ?n üst düzeye ulaştı. 3rgeneral Bir'in dyaretinden önce. rükümet bir gizli îararname ile F-4 ıçaklannın nodernizasyonuna ilişkin nlaşmanın Jsrail'in bir ev'let kuruluşu olan Al've verilmesini ararlaştırmıştı. -16 eğitim uçuşuna aşladı rail ile askeri işbirliğinin azalanmasının ardından. raıl Hava Kuvvetleri'ne t bir F-16 savaş uçağı [osu Türk Hava jvTetlen'ne ait Akıncı losu'na gelerek eğitim uşlanna başladı. îsrail. ğrafi nedenlerden dolayı laşuçaklannın deniz erinde eğitim yapmak runda kaldığını ürterek Türk ıraklannda eğitim jşlan yapmak istemişti. rkıye. elektronik harp ıtbundaki ek5İnim]erini gidermek acıyla İsrail ile askeri ışmasının yararlı uğunu sav ıınuyor. 65. Interpol Genel Kurulu Antalya'da sona erdi. Teşkilat başkanlığına Japon Kanemoto seçildi 'Insan lıakkı korunmalı'• Antalya'da dün yapılan seçimlerde, İnterpol Daire Başkanı Vusuf Vehbı Dalda. icra komitesi üyesi oldu. Görüşmeler sonunda 25 ayrı kararalmdı. • Kırgızistan'ın da katilmasıyla /nterpol'e üye iilke sayısı i 77'ye yükseldi. Jnterpol Genel Sekreteri Reynold Kendall. polisin siyasi konularla ilgilenmemesi gerektiğini söyledi. ANTALYA (Cumhuri- m ) -Antalya"da23ekim- de başlayan Uluslararasi Knminoloji Polis Teşkila- tfnm (İnterpol) 65. genel kjrulu, dün yapılan seçim- lerle sona erdi. Teşkilat baş- kanlığına Japon Toshinori Kanemoto seçilirken icra komitesjnde Türkiye'den I n t e r p o r ü n i c r a Jnterpol Daıre Başkanı Vu- r sufV'ehbi Dalda da yer aldı. Genel kurul so- nunda yapılan basın toplantısında. görüş- meler sonunda 25 kararın alındığı açıklan- dı. Alınan bu kararlardan bazılan şöyle: " ( luslararası insan ve seks ticaretinin ön- leomesi, çoeuldan kullanarak gerçekieştiri- len porno yayınlannın önlenmesi, çocukla- ra karşı işlenen suçların önlenmesinde po- lisryc işbiıiiğinin geliştirilmesi. iade vasala- rı >e usullerin dertenmesi ve bu konuda ba- i Dalda seçildi. a istatistikler sapılarak başan oranının be- ürlenmesi. tabii afet mağduriannın kimlik- lerinin bt'lirlcnmtsi. kriminalanali/ sisttnjf- nin kurulması ve geliştirilmesi, sahte kredi kartlannın takibi veçev resuçlanv la ilgili ça- lışma grupları oluşturulmasL" 176 olan Interpol'e üye ülke sayısı. bu top- lantıda Kırgızistan'ın da üye kabul edilme- siyle 177'e'çıktı. 65. genel kurul toplantı- sının son lOyılın en kapsamlı ve katılımlı toplantısı olduğu belirtilerek toplaın 1223 kişinın Antaha'ya geldiği vurgulandı. Dalda. üvelığe seçılmesınden dolav ı duv - gularını şövieaçıkladı: "Seçildiğimiçinçok mutluMim. Hele Cumhuriyet Bavranıı'rıa rastlamask bana avnca mutluJuk \vrdl 1978- 79 icra komitesine Mustafa \'iğıt seçilmiş- ti. Şimdi ben seçildim. Şahsım ve ülkem adı- naçokmutluvum. Kuruluşumaelimdenge- len katkıvı \apmak istnorum. Neni icra kr>- mitesi üyeleri ile bir ara>a ge- lerek sorunları aşmaya çalı- şacağım. Çocuklara karşı iş- lenen suçlar konusunda genel kurul karar almasına karşı Türkij'e, meydana gelen ola>- lar da söz konusu olduğunda buna nasd uyacak'" şeklınde İngiliz basınından gelen bir so- ruva Dalda. "Tiirkiye'de po- lis işkence yapmaz,sadece gö- re\ini vapar. Bu sorunuz so- ru değil, yorumunıızu söylii- yorsunuz"karşılığını verdi. Genel Sekreter Reynold Kendall da din-ırk ayrımı ile askeri ve sivasi konularla il- gili düşüncelerle polisin ılgi- lenmemesi gerektığini. olav- da şıddet varsa bunun suç oluşturduğunu belirtti. Göre- v ini yeni seçilen başkana dev - redecek olan Başkan Björn Erikson ise polisin insan hak- larının koruyucusu olması gerektığini anlattı. İnterpol Genel Kurulu'nda. kuruluşun Av rupa kıtası başkan yardım- cılığına Fransa. Afrika başkan yardım- cılığına Mısır. Amenka kıtasının başkan yardımcılığına da Arjantin temsilcisinin seçildıği bıldirildi. Emnıvet Genel Müdürü Alaaddin \ iik- sel. AntaKa'da yapılan İnterpol Genel Kurulu'nda Türkıye'nin icra kuruiu üyeliğine seçilmesiyle ılgilı olarak "Türkive, bun- dan böyle Interpol'ijn bütiin polifikaların- da etkiİi olacaktır" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Cenclik Kurultayında hükümetin laiklik karşıtı tutumu kınandı 6 l)lkeye şeriat bayrağı çekemezler' • Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Suphi Gürsoyirak, hükümetin laik devleti Pakistanlaştırmaya çalıştığını belirterek buna izin vermeyecekierini söyledi." ANK.AR.A (Cumhuriyet Biirosu) - Atatürkçü Düşünee Derneği (ADDjGenelık Kurultayı dün genış katılımla gerçekleştınldi. ADD Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak. "Hükümet laik de\ leti Pakistanlaştırmaya çalı^ıyor" derken gençlere. "Sizler, Muammer Aksoy'lar Balnye Cçok'lar, L'ğur Mumcu'lar var oldukça, bu ülkeye şeriat bay rağını eekemeyecekler" diye seslendi. ADD Gençlik Kurultayı'nda saygı dunışu ve Istiklal Marşı'nın ardından konuşan ADD Genel Başkanı Gürsoytrak. sözlerine. "12 EylüTden bu yana estirilen rfizgâriara baktığım zamaji sizler, kristalleşmiş, laik demokrasiyi korumak isteyen birer adsız kahramansını/" diy e başladı. Gürsoytrak. derneğın Gebze şubesine yönelik bombalı saldırılara değinerek tepkıMnı. "Buna giiçleri yetmeyecektir" sözleriyle dile tjetirdi. REFAHYOL hükümetinin laıklık karşıtı politıkalannı eleştıren Gürsoytrak. gençlere seslenirken, "Sizler, Muammer Aksov'lar, Bahriye l'çok'lar, L'ğur Mumcu'lar var oldukça. bu ülkeye şeriat bay rağını çekemeyecekler"diye konuştu. "Hükümet, laik dev leti Pakistanlaştırmaya çalışmaktadır" görüşünü aktaran Gürsoytrak. konuşma.Mna. "'Bizde beyin yok" diyenlere Bizde beyin var" diyoruz. İnannııyorlarsa bu salona baksınlar" dıye son verdi. ADD Genel Sekreten Hüseyin Altınışık. konuşmasında RP lideri. Başbakan Necmettin Erbakan'ın Atatürkçü olduğunu söylemesine değinerek. "Atatürkçülük üzerine oy un oynanıyor. Bu, kabaran ve çoğalan Atatürkçüiüğe zarar »ermek için yapılıyor" dedi. Dernek üyesi ve Hacı Bektaş Vakfı kurucıılarından ozan Muharrem Aydın'ın söylediği türkülenn ardından. gençlik kurultayma katılanlar Anıtkabire bir ziyaret düzenlediler. Kurultay toplantısına. ziyaretin ardından Farabi Salonu'nda devam edildı. Üye sayısı 30 bîne ulaştı ADD'nin yurtiçinde 250 yurtdışında 50 şubesi var ANK.4RA (Cumhuriyet Bürosu)- Cum- huriye: dönemi kazanımlarına karşı saldı- nlann arttığı dönemde. Atatürk dev rim \ e ilkelenni halka anlatmak amacıyla Prof. Dr. Muammer Aksoy v e Ord. Prof. Dr. Hıfa Veldet Velidedeoğlu'nun öncülüğünde 50 aydının katılımıyla kurulan Atatürkçü Dü- şünce Derneği'nin (ADD) şube sayısı y ur- tiçince 250. yurtdışında 50'ye. üye say ısı da 30 bıne ulaştı. Gerici saldınlann hede- fî durj-nuna gelen ADD'nin Genel Baş- kanı Suphi Gürsoytrak. derneği. "yurttaş inisiyanfi. halk hareketi" olarak niteledı. Atatürkçü düşüncenın. çağcıl boyutla- nyla [opluma anlatılması. devrımleri ve ilİceleri çerçevesinde ülke sorunlarına çö- züm getırilmesi amacıyla kurulan ADD. Atatürkçülüğü çıkarlan doğrultusunda "kalkan" olarak kullanan ve Ata- türk'ü putlaştıranlarla mücadele etmeyi de ilke edindi Derneğin kuru- luşunun hemen ardından farklı eğitim. kültür ve gelir düzeyındeki } urt- taşlar, bulundukları yer- leşim yerlerinde şubeler oluşturmaya başladı. 1990 vılında Istan- bulda b;r şube. 1991 'de Izmir ve Deniz- li'de 2. I992'de Sıvas'ta 1 olmak üzere 1993 vılında 11. I994'te86şubeyeulaşıl- dı. ADD'nin bugün toplam şube sayısı 250'ye, üye sayısı da 30 bıne ulaştı. ADD'nin yurtdışında da 50'ye yakın şu- besi ve 5 binı aşkın üyesi bulunuyor. Siya^i Partiler Yasası. öğretmen \e öğ- rencilere siyaset yapma izni vermezken Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışma yürüten dernekler kapsamında bu- lunan ADD'ye kısıtlama olmaksızın her- kes üye olabiliyor. Gürsoytrak. derneğin 1920'li yıllarda Kuvayı Milliye ruhuyla verilen bağımsızlık mücadelesini btıgüne • Genel Başkan Suphi Gürsoytrak, .ADD'nin inanç ve etnik aynm isüsmanna karşı mücadele verdiğini söyledi. ADD'ye isteyen herkes üye olabiliyor. taşıdığını vurgulayarak "Siyasipartiayn- mı gözetilmeksizin Atatürk ilkeleri teme- linde birleşen herkes. .\DD çatısıaltında bir arayageliyor. 1950'liyıllann ardından sap- magösteren Atatürkçü politikalarveyak- laşımların anlam ve içeriği halka anlatılı- yor" dedi. Gürsoytrak. Atatürk'ü putlaş- tırmayaçalışanlann halkın tepkisıv le kar- şılaştığını anımsatarak "O'na küfineftiler, halk isyan etti. Yakuılanna kiifrvttiJtr. haJk isyan etti. De\ rim ve ilkelerine küfrettiler, halk isyan etti" diye konuştu. Gürsoytrak. derneğin. inanç ve etnık ayrım istısrnarı- na karşı mücadele verdiğinı v urgulavarak çıkış noktalarını "tekrar bir Mustafa Ke- mal Atatürk'ün gelerek kurtarmav değil. Atatürkçülerin bir araya gelerek ülkesini kurtarmasını sağlan- mak" olarak belirledik- lerini söyledi. Cumhun- yeîdevriminin temelinin akla ve bilimedayalı eği- tim olduğunu vurgufa- yan Gürsoytrak. şunlan söyledi: "Bütün bunlardan sa- pılmıştır. Bu değerlerin yerli yerine oturtulması lazıın. Köy Enstitülerinin. Halketlerinin kapahlması ile başlayan karşı dev rim ha- reketinin durdurulmasını amaçlıyoruz. Ay - dınlanma devTİminin gerçek içeriği. yapı- sı >e kurıı/nlan ile yaşarılması gerekiyor." Kurucu Genel Başkan Prof. Dr. .Muam- mer Aksoy. düzenlenen silablı saldın so- nucu yaşamını yıtirirken derneğin kurucu- larından Doç. Dr. Bahriye Cçok ve derne- ğin doğal üyesi. gazetemiz yazarı L'ğur Mumcu. ugradıklan bombalı saldın so- nucu katledildiler. Derneğin hâla tehdıt edılen yöneticileri bulunuyor. Kastamo- nu Cide'de Atatürk'ün birsözünün yeral- dığı pankart nedeniyle şube aleyhinedav a açıldı. Dernek aklandı. Cumhuriyefinkuruluşunun73.yıl- d ö n ü m ü d ü n ı s t a n b u r u n ç e Ş itii semtlerinde düzenlenen törenlerie kutianırken. tatilden ve güzel havadan yararianan balıkçılar sabalıın erken saatlerinden itibaren kay ıklarıv la Boğaz'ın kıy ılarında yer- lerini aldılar. Balıkçılar. İstanbul'un bir/anıanlar nıav iliğiy le ünlü Boğaz sulannda şanslannı denediler. Balıkçılar, kirliliğin had saflıaya ulaştığı denizde akıntı olması nedeniylegünü. bolbalıktutarakkapattılar. (Fotoğraf: İPEK YEZDANİ) Prof. Dr. Kutay Akpir, anesteziyi yapan uzmana gerekJi sosyal ve maddi imkânların sağîanamadığını belirtti 'Türkiye'de anestezi uzmanları yeterli değil' SA4DET LSLL Dünyada hiçbir ülkeninyeterli anestezi uz- manına sahip olmadığı belirtildi. Istanbul Tıp Fakültesi .Anesteziyoloji Anabilim Dalı Baş- kanı Prof Dr. Kutay Akpir. ideal olanın her ameliyar masasına bir anestezisyen oldu- ğunu söyledi Akpiraynca, anestezinin gü- venli olması için hastaların gidecekleri ku- rumu iyi seçmeleri gerektiğini v urgulavarak. "Hasta iyi bir seçim yapıp doktorla işbirliği içine girerse çok fazla korkmamalı** dedi Tıbbın en genç bilimlerınden biri olan anesteziyoloji. günümüzde yaşamla ölüm ara- sında önemli bir yeroluşturuyor. Ameliyat sırasında hastanın derin bir uykuya girme- sıni sağlayan anestezi. yanlış yapıldığı za- man ölümle sonuçlanabiliy or. 150 yıl önce- sine dayanan bu bilim dalının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Akpir. "Buişintıbbiso- rumluluğu noktasına varıldığında, bir baş- kasının yapması noktasına gelindi. Aneste- zinin derinliğine başkasının el atması isten- di"dedı. Anestezinin Türkiye'de II. Dünya Savaşı'ndan sonra geliştiğini söyleyen Ak- pir. Sağlık Bakanlığı tarafından da 1946yı- lında ayrı bir ihtisas dalı olarak kabul edil- diğini kaydettı. Şu anda Türkiye'de bin-bın 500 civarında aneztezi uzmanı olduğunu ancak bunun yeterli bir rakam olmadığını da belirten Akpir. "İdeali her ameliyat masa- sına bir anestezi uzmanı koy mak. Dünyada bu standarda ulaşmış ülke yok. Türkiye'nin de daha çok eksiği var"dıye konuştu. Prof. Akpir. hasta için yaşamsal önemi olan anes- teziyi yapan uzmanlara gerekli sosyal \e maddı imkânların sağlanamamasından ya- kıncı Akpir ^öy le konıışlu- "Anesteziyi yaparken ilacı veriyoruz. V'er- diğimiz miktarda hastanın nekadar uyku ha- linde kalacağını biliyoruz. ancak bu etkinin nerde nasıl olduğunu bilenıiyoruz. .Sonra az sayıda anestezi uzmanının kapasitesinin üze- rinde ameliyat yapması, 24 saat göreve ha- zır durumda bulunnıası. bir ameliyat bo- yunca hastanın hayati sonımluluğunu taşı- ması zor veyıpratıcı bir branş olmasını do- ğuruyor. Bunlann yanında 24 saat çalışan anestezisy enle çalışmayan ay nı miktarda izin kullanıyor ve ay nı sosyal haklara sahip olu- yor. Diğerbranşdoktoriarı gibi muayeneha- ne açıp kazanç elde etmediği hafde ay nı üc- reti alıyor. Bu da maddi sorunlar doğuruyor. Daha çok anestezi uzmanı ve güvenli ortam arzu edUiyorsa. bu sorunlara kulak verilme- li." TRT pazarlığı sürüyor Hükümette bunalımlar rafa kalktıAıNKARA (Cumhuriyet Bürosu)-REFAHYOLhü- kümeti.TBMM'de Başba- kan Yardımcısı Tansu Çil- ler hakkındakı soruşrurma komısyonlarının çalışma- larmın hızkazandığı bir dö- nemde. kabinede bunalıma neden olan sorunian rafa kaldırdı. Erbakan'ın Afrika gezi- si sırasında Içi^leri Bakanı Mehmet Ağar'ın itirazı ne- deniy le kabinede bunalıma neden olan kararname hâ- lâ imzalanmadı. Libya li- deri Muammer Kadda- fi'nin Türkıye'ye yönelik hakaretleri nedeniyle ka- ramameyi imzalamama yö- nündekı tavnnı kamuoyu önünde sık sık yineleyen Ağar. yakın çevTesıne. "Tav- runda haklı çıktım. Bu ka- rarnameyi imzalarsam si- yasetenbiterim'açıklama- $uv yapnııştı. Hükümetin DVPkanadı. "Başbakan için onur kıncı olacağT ge- rekçesiy le cumhuriyet ta- rıhınin en büyük diploma- sı skandallarından birine neden olan Lıbya gezisini kararnameden çıkarma öne- risinı Erbakan'a iletmedi, Lıbya gezisini eleştirmesi- ne karşın kararnamedekı ımzaların tamamlanacağı- nı NÖyleyen Çiller. ikna ede- medıği Ağar'ı. Çankaya Köşkü'nden onay alama- yacağını da düşünerek az- ledemedi. Gezi kararnamesinin Resmi Gazete 'de yay ımlan- maması nedeniyle Afrika'da imzalanan anlaşmalann hangi statüyle TBMM'ye sunulacağı belirlenemedi. Geziyekatılan mılletvekıl- lerininyurtdışı harcırahıal- malannı öngören Başba- kanlık tezkeresi de ay nı ne- denle TBMM'ye gönderi- lemedı. RP ise. TRT Genel Mü- dürlüğü için Radyo ve Te- levızyon Üst Kurulu (RTL'K)tarafındanbelırle- nen ve DYP'nııı ağırlığını koyduğu isımlerden oluşan aday lıstesinin onayı ıçın koalisyon ortağıyla pazar- lığı sürdürüyor. Erbakan'ın. TRT Genel Müdürlüğü ka- rarnarnesini onay lama ko- ^ulunu, Ağar'm gezı karar- namesini inızalama.Mıia bağladığı öğrenildi. Bütçe yasa tasarı^ı TBMM'den geçmeden ön- ce kabıne değı^ıklığıne gıt- mek istemeyen Çıller'in aç- mazda kalması üzenne. her iki sorunun rafa kaldırıldı- ğı ve bunalımın Bakanlar Kurulu deği^ıkliğinde Ağar'ın görevdeıı alınma- siyla çözülmesıne çalışıla- cağı belirtildi. Bütçenin TBMM'den geçmesiniiKiı- dından yapılacak olasi bir kabıne değışikliğındc. ANAPtan RP\e geçen Dı- yarbakır Milletvekılı Ab- dülkadir.AJvSu'nıın De\ let Bakanlığı'na. pek çok ku- nuda Erbakan'ın saü kolu olan RP'li Dev let Bakanı Fehim Adak'ın da ıcracı bir bakanlığj getırilcbıleceği belırtıldı. Erbakan. Çiller'ın ıtıraz- lan nedeniyle enyakınında çalışan bürokrat olan müs- teşarını da değiştiremedı. Koalisyon ortaklannın kar- şılıklı bildırdikleri isimler- de anlaşmaya varamama- lan nedeniyle ANAP Genel Başkanı Mesut Y ılmazın başbakanlığı döneminde müsteşarlığagetinlen Bir- kan Erdal. bırakmak iMedı- ğigörevıni sürdürüyor. Ko- alisyon ortağının itirazı ne- deniy le Başbakanlık Miis- teşan'nı değiştıremeyen Er- bakan. partisınin kongre- sınde bürokrat kıy ımına gıt- medıklerini savunurken "Ben daha kendi müsteşa- rımı bile değiştirmedim" açıklamasını yapmı^tı. YöK'ten Demirel'e rapor 'Üniversitelerin durumuperişan' EMİNE KAPLA.N ANKARA - Yüksek Ög- retım Kurulu'nca (N'ÖKl Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunulan raporda. öğretim üyesi açığınıngıde- rılememesi nedeniyle bazı alanlarda bir öğretim üyesı- nin yaklaşık 500 öğrencıyı okutmak zorunda kaldığı vurgulanarak yurtdışına göndenlen burslu öğrenci- lerin birçoğunun başansız olduğu ve geri dönmediği kaydedildi. Sınıf ve okulöncesi öğ- retmenliğidalındayüksek li- sans yapan bir öğrencı bile bulunmadığına dikkat çe- kilen raporda. önlısans ve açıköğretim bölümlenne ıl- giningiderek azaldığına ışa- retedıldi Raporda. meslek liselerinden ılgıli yükseko- kullara sınav sız geçış olana- ğının getirilmesi gerektiği vurgulandı. YÖK tarafından Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel'e sunulan "TürkYükse- köğretim Sistemi" başlıklı raporda. yükseköğretimde- ki son gelişmeler ve üni\er- sitelerin sorunlan degerlen- dınldi. Türkiy e'nin yükseköğre- timdeki yüzd'e 22.4'lük okullaşma oranıy la Av rupa ülkelerınin çok gerisinde kaldfğı vurgulanan rapor- da. açıköğretim veönlisans programlanna ilginin son yıllarda giderek azaldığına işaret edildi. Öğretim üyesi yetiştinl- mesinde pek çok projenin uygulamaya konulmasına karşın açığın giderilemedı- ği kaydedilen raporda. li- sans düzey inde eğitim \eren programlarda öğretim üye- si say ısı ilebiröğretım üye- si başına diişen öğrenci sa- yılan şöyle açıklandı: " Dü veedebiyat (410-58), sosyal büımler(2669-62),egi- tim (1287-91). temel fen bi- limleri 1805-29).sağlıkbilinv leri (5 bin 129-10). mühen- dislik (2 bin 816-33), ziraat- orman (1061-28),sanat(410- 20), ilkokul öğretmenliği (499), anaokulu öğretmen- liği (233), beden eğitimi ve sporöğremıenliği (171), tek- nik eğitim (137).yabancı dil öğretmenliği (108), mesleki eğitim (93). sosyal bilimler öğretmenliği (92). fen bilinı- leri öğretmenliği (87). iktisat (82). işletnıe (72), Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği (70).elektrik-elektn)nik (47). inşaat mühendis/iği (36), ma- kine mühendisliği (55). nıal- zeme metalurji (30). bilgi- sayar(29).~ Sınıf ve okulöncesi öğ- retmenliği dallannda bir ta- ne bile yüksek li>an>; yapan öğrencinın bulunmadığına dikkat çekılen raporda. 19S" yılından ben y urtdışına gön- derilen 3 bin 90 öğrenciden 1167'sinın eğitim süreien- nin sona erdiği kaydedildı. Bu 1167öğrenciden yalnız- ca853"ününeğıtımlerinı ta- mamlayarak ülkeye dön- düklen. 208'inın b'aşarisiz olduğu. 14'ünün istifa ettı- ğı ve 92'sinın de hiç geri dönmediği kaydedildı. Bilimsel ya\in eksik Raporda. 1985 vılında yüzde 0.0^4 olan öğretim üyesi başına düşen ulusla- rarası yayın sayısının 1995 y ılında yüzde 0.20'y e çıka- nldığı kaydedilerek halen 5 öğretim üyesindenyalnızca birinın uluslararası düzeyde bilimsel makaleyay ımlaya- bildiğme dikkat çekıldi. Raporda. ünıversitelerde 2 bin 173 farklı programda diploma verildiğme ışaret edilerek bu durumun zaman içinde değiştırilmesinin ol- dukça güç bir program ve müfredatyapısının oluşma- sına neden olduğu beîirtil- di. Raporda şöyle denildi: "Ortaokuldan sonra sı- nav la gjrilen mesleki vetek- nikliselerin mezunlan.v iık- seköğretime girişte ikinci bir sınav la bambaşka alanlara yönelmektedirler. Böylece büyük bir maddi israfve in- san gücü kay bı oluşmakta- dır. Bu okuİlann birçoğu- nun tesis, araç ve gereç im- kâıılaı ı birçok meslek y ük- sekokulundan daha iyidir. Mesleki \eteknik liseler,ya- kınlarındaki ilgili meslek y üksekokuUarı ite irtibat- İandınlıp üç yerine beş yıl- lık programlar düzenlenerek bu liselerin mezunlarına meslek yiiksekokullanna sı- navsızgeçiş hakkı tanınma- lıdır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle