03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 30 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 12 HABERLER Sıvas'ta intihar sakkrısıHATİCE BİÇER SHAS- Sıvas'ta Cumhuriyet Bayramı kııtlamaları kana bulandı. PKK'li bir ka- dın teröristın intıhar saldınsı sonucu 3 po- lis memuru şehit oldu. 1 vatandaş ve iki terörbt de öldü. Binpolis lOkişi yaralan- dı. Dün sabah 08.30 sıralannda Sıvas'ın gırişinde btlunan \e Eğn Köprii olarak bi/inen noktada görev yapan Terörle Mü- cadele Müdürlüğü'nde görevli polis eki- fci. Sıvas merkeze bağlı Karayün Kö- rü'nden gelen 58 M 0415 plakalı yolcu minıbıisünüdurdurdu. Polisler. minibüs- te şüphelendikleri iki erkeği köy minibü- süyle, Cumhuriyet Bayramı kutlamalan- nın yapılacaöı Cumhuriyet Meydanı'na 150 metre uzaklıktaki Merkez Çarşı Ka- rakolu'na götürdüler. İki erkeği aşagıva indiren polisin minıbüste arkada oturan şişman görünümlü bir kadmdan da şüp- rıelendigi bildirıidi. Hamile görünümlü •cadın da minıbüsten aşağıya indirildi. An- ;ak karakolda görevli tüm bayan polis nemurlar Cumhuriyet Alanı'nda görevli jJdukJanndan erkek teröristlenn üstii ıranmasına rağmen kadın teröristın üstü iranmadı. • Hamile kılığındaki teröristın, üzerindeki bombalan patlatmasi sonucu 3 polis memuru şehit oldu, bir vatandaş ile 2 terörist de öldü. Biri polis 10 kişi yaralandı. Kayseri'de polis intihar saldınsı yapacağından kuşkulandığı bir kadını arıyor. Karakolda ifade alacak göre\ Ii memur da bulunmadığı içın polis memurlan şüp- helileri TEM Şube Müdürlüğü'ne götür- meye karar verdiler. Şube mü'dürlü- ğünden karakola iki ekip istendi. Gelen ekiplerden birisine bir kadın ve bir erkek terörist bindirildi. Ekip aracı hareket erti- ği sırada kadın terörist üzerindeki bom- bayı patlattı. TNT kalıplanyia hazırlandı- ğı sanılan bombanın patlaması üzerine ekip aracında bulunan Terörle Mücadele Şubesı'nde görevli Ali Vüce (32), Rüs- tem Demirtaş (37). Adem Tut (30) adlı polis memurlan şehit oldular. O sırada çevredeki birtelefon kulübesinde bulunan Osman Polat adlı vatandaş da hayatını kaybettı. Araçtaki iki terörist ise parçala- narak öldü. Patlama sırasındaçevrede bu- lunan polis memuru Mehmet Batu ile vatandaşlar Necmettin Arpa, Adem Dovmuş, Lğur Türkyıfmaz, M. Asım Özdilim. Bayram Bavramlı. Yunus As- lan, Abdurrahman Mert, Hamza Mert veSamet Karacan hafıfşekilde yaralan- dı. Yaralılar. N'umune Hastanesı \e Cum- huriyet Ünhersitesi hastanelerine kaldı- nldı. Şehırmerkezindeolayla ilgıli geniş bir operasyon başlatılırken. tanınmaya- cak haldeki teröristlerin kimliğinin tespi- tine çalışılıyor. Bazı polis vetkilileri, ka- dın teröristın Zeynep Karcı sahte kimlik- li Esengül Kaya olduğunu ileri sürdü. Sı- vas Valiliği yetkilileri ise bombay ı "Ber- mal" kod adlı kadın teröristın patlattığı- nı ileri sürdüler. Yetkililer, Bermal kod adlı teröristen Sıvas Emnivet Müdürlü- ğü'nce yakalanan PKK'li bir teröristin verdiğı ifadeye göre 15 gündüraranan Di- ler Otaş olduğunu iddia ettiler. Sıvas Em- nivet Müdürlüğü yetkilileri, Otaş'la bir- likte "Piroz" kod adlı Sevim Şahin'i fo- toğraflı ılanlarla anvorlardı. Yetkıltler. ŞahinveOtaş'ın vanısırabı- ri kadın üç teröristin daha kentte eylem hazırlığı ıçınde olduğunu bildirmişlerdi. Sıvas Emnıvet Miidürü Muammer Öz ise teröristlerin isimlerinin kesin olarak tespıt edilmediğini, aranılan teröristler olup olmadıklan konusunda net biryanıt veremeyeceğini söyledi. Minibüsten indi- rilen diğer şüpheli şahsın ise gözaltına alındığı bildinldi. Yetkililer. teröristin tö- ren alanmda bombay ı patlatması halinde 40-50 civannda insanın hayatını kaybede- cegini belirterek. "Büyük bir facia yaşa- nacaktı. Tören alanındakiçocuklarda dü- şünülürseölii say ısı daha da fazla olabilir- di"dedıler. Bu arada görgü tanıkları. patlamanın polis karakoluna 50 metre uzaklıkta ol- masının büyük bir şans olduğunu, Çarsı Polis Karakolu'nun üzerinde polis çocuk- larının kaldığı bir yurtun bulunduğunu belirttiler. Bombalı intihar olayı üzerine törenlerde müzık ve enstrüman çalınma- dı. Öğrencilerin bando eşliğındeki geçi- dının ardından tören sona erdınldi. Bu sı- rada protokolün arkasında ve kentin çeşitli yerlerğnde şüpheli bulunan 11 ki- şi gözaltına alındı. Çocuğunu alan aıleler tören alanından bir an önce uzaklaşmaya çalışırken. Sıvas'ın sokaklanbirandabo- PSfKİYATRfSTLERİIV EYLEM YORÜMU 'İnsanlara duyulan öfke' • Psikiyatrist Beşir Doster, intihar saldınlarının PKK için kazançlı olduğunu belirterek sonuçlar değerlendirildiğinde eylemlerde ideolojik unsurların ağır bastığını söyledi. Prof. Dr. Sedat Özkan ise saldınlan insanlara karşı duyulan büyük öfkenin dışavurumu olarak değerlendirdi. SAADET LSLU Psikiyatristler. intihar e>lemlerinin ideolojik inançlan agır basan ve insanlara karşı büyük öfke besleyen sevgı ve ilgiden yoksun büyümüş kişilerce gerçekleştirildigini belirttiler. intihar saldınlannın 'salgın' haline geldigini belirten uzmanlar. saldınlann temelinde örgüt baskısının da söz konusu olduğunu ileri sürdüler. Haziran ayı içinde Tunceli'de 20 gün arayla yaşanan intihar saldırılan ve beş gün önce Adana'daki saldınnın ardından dün de hamile kılığındaki kadın Sıvas'ta bir karakola ihtihar saldınsı düzenledi. İntihar saldınlannı değerlendiren psikiyatrist Beşir Doster. bu durumun adeta bir salgın haline geldigini söyledi. Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne PKK tarafından gerçekleştirilen intihar saldınsınm ardından polisin "olaylar zoıia olabilir*" açıklamasını anımsatan Doster. şunlan söyledi: "Ülkemizde son aylarda yaşanan bu olavlar Filisfin'deki gibi bir inançtan da kaynaklanabilir, baskı altmda da yapılmış olabilir. Saldırıyı gerçekieştiren kişi bö.vlece bir inanca hizmet ettiğini düşünüyorsa, olayda etkendir. Oysa saldınnın zorlanarak yapılmış olması kişinin edilgen olduğunu göstertr. Kişi ııvuşturucu kuilanıyordur, karşısındakiler ona istedikJerini yapmazsa öldüreceklerini söylerler. Vani kişinin yapacak başka bir şeyi yoktur." Olaylann altında yatan asıi nedenin bulunabilmesi için kışilerin çevresinin, ailesinin, ilişkilerinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Dr. Doster. yine de kırsal kesimde yetişen insanlarda inanç unsurunun daha baskın olduğunu belirrti. PKK'nın gerçekleştirdiği bu yenı eylemlerin onlar için kazanç olduğunu da ifade eden Doster. "Kırsal kesimde erkeklerin savaşında. 40 militan ölürken 3-5 asker havatını v itirivor. Ancak burada I kişi>e karşı 5 kişi ölüyor. \arıi daha çıkarlı oluvorlar. .\rtılar ve eksiler hesaplanırsa ideolojik unsuriar daha ağır basıyor" dıye konuşru. Prof. Dr. Sedat Özkan. intihar saldınlannı gerçekleştrren ktşiiirin- • derin bir öfke ve engellenme duygusu yaşadıklannı söyledi. Yaptıkları bombalı intiharlarla bu öfkelerinı dışa yansıttıklannı belirten Özkan. nedenler hakkında şöyle konuştu: "Yapüan araştırmalar, bu durumun çok derin stvgi. ilgi, duvgu ve destek >oksunluğundan ka>naklanmış olabileceğini gösterdi. Ailesinden se>gi görmemiş, aile içinde yaşanan şiddet ya da toplumdaki şiddet yüzünden çocuklar çok derin bir öfke yaşarlar. Bu sevgi yoksunluğunun yarattığı öfke kendini feda etmeye dönüşebilir."' Prof. Özkan. bu tür olaylarda uyuşturucu maddelerin yaşanan öfkenin dışa çıkmasında kola> laştıncı bir etki yaptığını da söyledi. HamilekıJığındakibirkadınınSıvas'tadüzenlediği intiharsaldırısında3üpolis,4yurttaşvaşamınıyitirdi. şaldı. Gerginlik yaşanan Sıvas'ta güven- lık önlemlerı oldukça fazlalaştırılırken, çevre ıllerden takvive güç istenebıleceğı bildinldi. Olaydan sonra belediye bina- sının önünde toplanan 100-150 civannda- ki birgrup MHP'lı. PKK'yi kınayarak gösten yaptı. Gruptakiler. bugün kentte büyük bir protesto gösterisi düzenleye- ceklerini bildirdiler. Kayseri'de alarnı Kayseri'de de kutlamalar öncesinde po- lise yapılan "bombalı terörist" ıhban, gü- venlik kuvvetlerini alarma geçirdi. Bir vatandaşın yaptığı ihban değerlen- diren polis. kentin her tarafından 19-23 yaşları arasındaki. 1.60-1.65 boyunda, 55-60 kilo ağırlığındakı kısa sıyah saçlı. kahverengi gözlü. kot pantolon ve göm- lek gıyen, işitme özürlü bir kızı aramaya başladı. Bayram kutlamalannın yapıldı- ğı Cumhuriyet Meydanı ile poiis karakol- lan önünde de çok geniş önlemler alan güvenlik kuvvetleri, törenleri izlemeye gelenlen tek tek aradılar. Yetkililer. olası birev leme karşı her türlü önlemin alındı- ğını. eşkâlı tüm emniyet binmlerine bil- dirilen teröristin yakalanması için ara- malann sürdügünü bildirdiler. 5 ayda 4 saldırı düzenlendi Haber Merkezi - Yasadışı terör örgütü PKK militanları haziran ayından bu yana 4 intihar saldınsı düzenledi. 12 güvenlik görevlisi- nin şehit olduğu, 2 yurttaşımızın vaşamını yitirdiği saldınlarda. dör- dü kadın beş terörist de olay yerin- de parçalanarak can verdi. PKK'nin ilk intihar saldınsı PKK lideri AbduUah Öcalan'ın mart ayında yaptıgı "İntihar saldı- nlandüzenleyeceğiz* t açıklamasın- dan üç ay sonraya rastladı. Olay. Tunceli Atatürk Mahallesi'deki Aytaçlar Petrol Istasyonu yakmın- daki polis noktasında gerçekleşti. 14 yaşındaki Derya Atay adlı terö- rist. \ ücuduna sardıgı TNT iledes- teklenmiş taarruz tipi el bombala- rı ile polislere ulaşmak üzereyken bombalarerken infilak etti. Parça- lanarak yaşamını yitiren Atay'ın. Tunceli Merkez Yolkonak köy nü- fusuna kayıtlı olduğu ve bölgede görevli bir jandarma uzman çavu- şuyla bir süre ilişkide olduğu sap- tandu - 6 askerin ölümü, çok sayıda ki- şinin yaralanmasıyla sonuçlanan ıkinci intihar saldınsı ise 30 hazi- ran günü düzenlendi. Hamile görü- nümlü 24 yaşındaki terörist Zey- nep Kınalı. Tunceli Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önündeki bayrak töreni sırasında askerlerin arasında dalarak v ücuduna sardığı TNT içeren 30 kiloluk bombalan patlattı. PKK'nin yayın organı MedT\ "de. intihar saldınsı sonra- sı yapılan yayınlarda saldırganın 'Zilan' kod adlı ve Malatya do- îumlu olduğu belirtildi. 26 ekim cumartesi günkü üçün- cü intihar saldırısında ise ilk kez si- vil halktan bir kişi yaşamını yitir- di. Saldın. hamile görünümü veril- miş 17 yaşındaki Le>la Kaplan ad- lı terörist tarafından gerçekleştiril- di. Adana Alı Münif Caddesi üze- rinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün önüne gelen Kap- lan, binanın bahçe kapısında bek- leyen polislere yaklaşarak bomba- yı patlattı. Patlama sonucu 3 'ü polis 4 yurt- taş ile saldırgan yaşamını yitirdi. Saldın yurtta üzüntü ve nefretle kınandı Haber Merkezi - Cumhunvet'in kuruluşunun 73. yıldönümünde Sı- vas "ta teröristlerce gerçekleştirilen saldın sonucunda 3'ü polis 1 vurt- taşın yaşamını vitirmesi nefretle kınandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Böyle anlamlı bir günde meydana gelen sakiınyı nefretie kı- nıyorum" dedı. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli de bu insanlık dı- şı ığrenç olayı nefretk lanetledığini bildirirken Başbakan Necmettin Er- bakan ya\ımladığı mesajda. saldı- rıyı kınayarak duyduğu üzüntüyü bildirdi. Dışişleri Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Tansu Çiller, "Bej- ni yikanmış bu canlı robotlann neş- li tükenince PKK de çok vakında nefret dolu kirii tarihi iJe yen üziin- den silinecekrir" dedi. ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Vılmaz ise bu saldırmın Adana'da gerçekle^eu sal- dırıylabenzerlikgösterdiâınısövle- di. CHP Genel Başkanı Deniz Ba>- kal da '•Şahsım ve tüm CHP'liler adına bu hain terörist saldırıvı nef- retle kınıyorum" dedı. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel Sıvas'ta Çarşı Polis Karakolu önünde mey- dana aelen bombalı intihar saldınsı sonucunda 3 polis ve bir yurttaşın yaşamını vitirmesi nedenıvle bir mesaj yayımlayarak saldırıvı kına- dı. Demirel. mesaıında, varalılara acil şifa. yaşamını yitirenlere de Al- lah'tan rahmet dileyerek "Cumhu- riyet Ba> ramı'nın 73'üncü j ıldönii- miinii coşkuyla kutladığımız böyle anlamlı birgünde meydana gelen bu saldırıy ı nefretle kınıyorum" dedı. TBMM Başkanı Mustafa Kalem- li de. Içişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Sıvas Valisı Aydın Güçlü'ye bı- rerbaşsağlığı mesajı gönderdı. Ka- lemli. mesajında. "Bu insanlık dışı iğrenç olay ı nefretle lanetlerken bö- liicü tatan hainlerinin devletimizin ve millerinıi/in sarsılnıa/ mücadele a/mi ile mutlaka ortadan kaldınla- cakları kesindir" dedı. Başbakan Necmettin Erbakan. lçişlen Bakanı Mehmet Ağar. Em- niyet Genel Müdürü Alaattin Yük- sel. Sıvas Valısı Avdın Güçlü ve Sı- \as Emnıvet Müdürü Muammer Oz'e gönderdiği mesajda. olayı kı- nay arak duv duğu üzüntüyü bildirdi. AN'AP Genel Başkam'MesutYıl- maz ise "Birkaç gün önceki Ada- na'daki olavla benzeriik gösterivor. Bu da örgütün yeni stratejbinin bu olduğunu gösteriyor" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da sal- dırı nedenıvle Içişleri Bakanı Meh- met Ağar ile Emniyet Genel Müdü- rü Alaattin Yüksel'e birer başsağ- lığı mesajı göndererek "Hain terö- rist saldırıvı. şahsım ve tüm CHP'li- ler adına nefretle kınıyorum" dedi. BBP Genel Başkanı Muhsin Va- zıcıoğlu. terörün her türlüsünü lanet- leyerek intihar saldırılanvla milleti- mizde korku ve panik oluşturacak- lannı zannedenlerin sonlarının hüs- ran olacağını bildirdi. Kulp'ta 14 er şehit oldu, 27 PKK'li öldürüldü. Diyarbakır'da intihar saldınsı son anda önlendi. Törenlerin bir kısmı iptal edildi SiliJılamı gölgesinde kutlanıaDtVARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal alanın- da iki gündür devam eden çatışmalarda. 14 güvenlik görev lisinin şehit olması ne- deniyle ildeki Cumhuriyet Bayramı kut- lama programlarının bir kısmı iptal edil- di. Törenler sırasında bombalı intihar ev- lemi düzenlemek isteyen Abdurrahman Marangoz adlı bir terörist yakalandı. Tö- renlere 24 saat kala önlenen bombalı sal- dın girişimi nedeniyle kentteki tören. si- lahların gölgesinde gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki gün- dür devam eden çatışmalarda 5 PKK'li- nin öldürüldüğü. 14 güv enlik görev lisinin şehit olduğu ve 10 erin de yaralandığı bil- dinldi. Olağanüstü Hal Bölge Valili- gi'nden yapılan açıkJamaya göre Şırnak, Diyarbaicır ve Bitlis'in kırsal kesimlerin- de sürdürülen operasyonlarda 27 PKK'h öldürüldü. Kulp ilçesinde meydana gelen büyük çatışma ve verılen şehitler nede- niyle Diyarbakır'daki Cumhuriyet Bay- ramı kutlama programlannın bir kısmı ip- tal edildi. Takviye güvenlik güçlerinin sevkedildiği bölgede operasyonlann sür- düğü bildinldi. Bombacı yakalandı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır i! merkezindeki törenler sırasında intihar eylemi düzeniemeyi planlayan "Ape Mustafa" kod adlı Abdurrahman Maran- goz. kendisine kılav uzluk yapan bir örgüt mensubuyla bıriikte üzerinde patlamaya hazırbombavehavanmermileriyle yaka- landı. Önceki gün yakalanan terörist Abdur- rahman Marangoz. ilk ifadesinde bu ev- lemi terör örgütünün üst düze>' sorumlu- sundan aldığı talimatla bizzat gerçekleş- tirmek için üstlendiğini belirrti. Törenle- re 24 >aat kala beline sardığı üç havan mermısi ve patlatma düzenekli bombay- la tören yerine gitmeyi planlarken yaka- lanan Marangoz'un saklandığı evde ya- pılan aramada 3 adet 81 milimetrclik ha- van mermısi. elektrikli fünveler. piller ve patlatma düzeneği ele geçirıldi. Abdıırrahman Marangoz. bu eylem için kampta bulunan 100 kişi içinden se- çildigini söyiedi. Büyük gizlilik içersin- de sürdürülen soruşturmasında. Abdur- rahman Marangoz, intihar eylemini ger- çekleştirmek üzere önceki gece kırsal alandan Diyarbakır il merkezine gelerek hücre evine yerleştiğini söyledi. Marangoz. ifadesinde şunlan anlattı: "Örgüte I992'de katıldım. 2 kardeşim vardı. Biri dağda güvenlik güçleriyle ça- tışmada öldü. Diğeri Diyarbakır'da uğra- dığı silahlı saldın sonucu öldü. Ben de bu nedenle örgüte katıldım. İntihar ey lemle- ri gerçekleştirmek için 100 kişi Ape Musa kampında toplandık. Daha önce aynı ey- lem için Diyarbakır'a gönderilen 'Ape Kâ- nııl' kndadlıarkadaşüldürülmüştü. BuradaAmed EvaletKomutanı Dr. Sü- le>man vardı. Bana. "Bu göre\ i sen yapa- caksın' dedi. Ben de kabul ettinı. Mayın- cı Selahattın ile biriikte njket başlıklannı hazırladık. Roket başlıklarına kablolar bağlandı. Kürüklüğün içine yeıieştirdik- ten sonra belinıe bağladım. Dr. Süleyman. bana. "Diyarbakır'a gi- deceksın. 29 hkım Cumhuriyet Bayra- mı'nda intihar eylemi gerçekleştirecek- sın' dedi. Ben de bugörevi kabul ettim. Ba- na, "Diyarbakır'a gıttiğın zanıan Şırın di- ye birine telefon açacaksın. O gelır seni ev ine götürür. Bayram günü de beraber tören alanına gıdeceksiniz. Tören sırasın- da o senin önünde yürüyecek. Güvenlik onlemlerinin sıkı olmadığı yerden gire- ceksin" dedi." Terörist, eylemde kullanılacak patlayı- cının 200 metrekareük alanı etkileyecek türde olduğunu da kaydetti. Kulp'taki çatışma ve yakalanan terö- rist nedeniyle Diyarbakır il merkezinde- ki Cumhuriyet Bayramı töreni, silahlann gölgesinde yapıldı. Olağanüstü Hal Böl- ge Valisi Necati Bilican'ın da katıldıgı v i- layet önünde düzenlenen törenle başla- yan kutlama sırasında güvenlik güçleri olası bir saldırıya karşı tetikte bekletildi. Tören geçişi güvenlik güçlerince abluka- ya alındı. Tören alanına gelen vatandaş- lar çok sıkı aramadan geçırildi. POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Ölii Çalanlap... "Nebbaş nedir bilir misin?" "Bilirim elbette, ölü soyucu demektir." "Vallahi afferin, nereden bilirsin?" "Yıllarca önce basında bir tartışma çıkmıştı, ora- dan kulağımda kalmış, Arapça isim." Vehbi Koç'un mezarından ölüsünü çalmışlar. O- lay duyulur duyulmaz, yer yerinden oynadı. Bir ölü- yü neden çalmışlardı? Gömüleli birkaç ay olmuştu. Hatta bekçileri bile vardı. Aile mezarlığına gömül- müştü. Görkemli bir mezardı. Ama gelin görün ki bir ölüyü bile yerinde rahat komuyorlardı. Keşke 2in- cirlikuyu yerine Nakkaştepe'ye gömselerdi. Koç Holding'in herşeyi Nakkaştepe'deydi. En iyisini Aziz Nesin yapmıştı, neyi varsa Çatal- ca'daki vakfın içindeydi. Aziz Nesin ölüsünü bile vakfın içinde bir yere gömdürmüş, kimseler bilmi- yordu. Bilen birkaç kişi varsa onlar da açıklamama- ya yemin etmişlerdi. Koç'un ölüsü mü saklanamazdı? Istense altın ka- fesler içinde saklanırdı. Ölünün çalındığı duyulur duyulmaz Sabancılar hemen kendi mezariıklarına koştular, ek güvenlik önlemlerı aldılar, alınmış gü- venliği sıkılaştırdılar. Büyük Sabancı (Sakıp) göz- yaşlarını tutamamış, medya önünde hüngür hüngür ağlamaya koyulmuştu. ilgilileri uyarmış, "ölüleri- mizi bile koruyamıyoruz" demişti. Öyle ya, karde- şi, bir kale olan Sabancı Holding'in duvarları ara- sında öldürülmemiş miydi? Koç, eşi Sadberk Hanım'ın yanına gömülmüş- tü. Tuhaf bir rastlantı, bundan birkaç gün önce ba- kıcılar Sadberk Hanım'ın mezarı üstünde bir mu- habbetkuşu ölüsüne rastlamış, şaşırmışlardı. Birkaç gün sonra da Koç'un ölüsü çalınıyordu. Aile üyeleri, Boğaz'ın Anadolu yakasında toplan- mış. ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlardı. Aıleden bir tek kişi (erkek) yoktu, yurtdışındaydı. Onu bekliyorlardı. Rahmi Koç da yurtdışındaki görevi biter bitmez hemen gelecekti. Ölü çalındı haberini Moskova'da gezide olan Sü- leyman Demirel duymuştu. Şaşırmış, "Hayret, çok hayret edilecek bir iş" diye şaşkınlığını belirtmişti. Bir fidye işi mi vardı? Şimdilik böyle bir istekte bulunan olmamıştı. Fid- ye veren de alan da yoktu. Kaçırma ve fidye konu- sunda daha sağlığında önlemler Vehbi Bey tarafın- dan alınmıştı. Şöyle demişti: "Günün birinde beni kaçıracaklar çıkarsa, fidye isterlerse kesinkes vermeyin!" Böylece vasiyette bulunmuştu. Işte şimdi dirisini değil de ölüsünü ça- lanlar çıkmıştı, kaçırmışlardı da... Ama Vehbi Bey'den zırnık alamazlardı, vasiyet ortadaydı. Aile suskundu. Rahmi Koç gezideydi (yurtdtşı) ötekiler bekleşi- yorlardı. Bir karar veremiyorlardı. Aile adına damat Can Kıraç konuşuyor, fakat ne yapılacağını söyle- miyor, resmi makamları suçluyordu, yanıt bekliyor- du. Ölü soyanlara "nebbaş" diyoruz. Peki ölü çalan- lara ne diyeceğiz? Elbette ölü çalanlara bir ad ve- riliyordu. Ceset belki bir süre mezarda bekleyebilir, ondan sonra sırasıyla çürümeye başlar. Uzmanlar, en geç çürüyen yerin kemikler olduğunu söylüyor- lardı.. Mezardan ölü çalanlardan şimdilik iz yok. Saban- cı, "Kardeşimin katilleriiçin somut veriler vardı. Ka- tillerin fotoğrafları polisin elindeydi, bulamadılar. Katiller de mezardan ölü çalanlar da bulunmalıdır. Adalete teslim edilmelidir." Ölü soyanın adı nebbaş, peki ölü çalanın adı nedir? BULMACA sfp.47- SOLDA> SAĞA: 1/ Halk dilinde ağaçkakana veri- len ad. 2/ En kısa zaman süresi... "Sayı farkı" anla- mında kullanılan sporterimı. 3/Ya- sama meclislerı- nin birleşimlerin- den her biri... Bir ° nota. 4/ Bir yere göndenlen eşya- nın listesı. 5/ Bir sıvıyı şınnga ile verme... Kanmış. inanmış. 6/ Tavır, davra- nış... Vlikroskop camı. II Birmalıncınsini vefiyatı- nı gösteren küçük kâğıt. 8/ Iris Murdoch'un dılımıze 3 de çevnlmiş bir romanı... 4 Güzel kokulu bir tür ka- vun. 9/Giysı kolu... Bir s- por aracı. YLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Cm'de yaygın olan bir 8 din... Bir zaman bırimı. II g Bıryapınıngırişbölümü... Madenleri yontmak ıçın kullanıîan çelık araç. 3/ Zorluk, güçlük. sıkıntı. 4/Göl ve ırmaklarda yaşayan birördek cin- si. 51 Kimi göçebe Türk boylannda birkaç aıleye aıt çadır- dan oluşan topluluk... Kırava venlerek gelir getiren mülk. 6/Argoda tavla ya da barburta kullanılan zara verilen ad... Eskıdilde bağırsaklar. 7/Şarkı, rürkü... Yaltaklanmayı huy edinmış kımse. 8/ Boğa güreşi yapılan alan... Kuzu sesi. 9/ Tırnak boyası... Ege kıyılannda. özellikle Izmirkentindeet- kili verel deniz meltemi. oiayiı gece İstanburda bombalar patladı İstanbul Haber Servisi-lstanburda Cumhuriyet Bay- ranu'nın kutlandıgı dün gece çeşitli yerlerde bomba- lar patladt. Ümraniye'de park halindeki bir otomobil ile iki banka şubcsinc bombalı saidırıda bulunuldu. Gaziosmanpaşa'da da bir işhanınm girişine ses bom- bası konuldu. Can kaybı olmayan patlamalarda mad- di hasar meydana geldi. Ümraniye'de meydana gelen ilk saldında. Enrf Er- cteıa adlı yurrtaşa ait otomobilin altına yerleştirilen ef bombası patladı. Patlama sonucu maddi hasar meyda- na geldi. Eyüp'te Ziraat Bankası ve Fatih-Karagüm- rük'teki Yapı Kredi Bankası'na ses bombası atıldı. Bankalann camlan kınidı. Bahçelievler'de bir çöp bidonuna bombalı pankart asıldı. Bombalı pankart uzman ekipler tarafından et- kisiz hale getirildi. Gaziosmanpaşa'da^ bir binanın girişine ses bomba- sı konuldu. Nizam-ı Âlem Ocaklan temsilciliğinin de bulundugu binadaki patlamada maddi hasar meydana geldi. Polis, olaylardan sonra saldırganlann yakalan- ması amacıyla geniş çaplı operasyonlarbaşlattı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle