03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Civangate skandalında adı sıkça geçen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm kızı soruşturmalardan kurtulamıyor Zeynep Ozal yine gündemde• Istanbul Cumhunyet Başsavcısı Ferzan Çıtıcı, Zeynep Özal'ın I buçuk mılyon doları yurtdışına çıkararak İs\ıçre'nın Zurıh şehnndekı Bank Indosuez'dekı ozel hesaba >atırdığı ıddıasının. çıkışın Atatürk Ha\alımanı'ndan yapılması nedenıyle Bakırköy Cumhunyet Baş;>a\cıiığı'nı ılgılendırdığını soyledı Sa\cı, Engın Cnan'ın Mecıdıyekov'de vurulması nedenıyle olayın Şışlı Cumhunyet Başsavcılığf nca takıp edıldığını açıkladı Ze\ nep Özal Istanbul Haber Smisi - Jstanbul Cumhurnet Baş.;>aYCilığı'nca Adnan Gungor'un eskı eşı Zevnep Özal hakkında orta>a attığı çeşıtlı ıddıalarla ılgılı olarak basJatılan sorusturma Ozallar ı Turkıve'nıngundemıne tekrar getırdı Cı\angate skandalında adJan ola\a kanşan Ozal aılesı Adnan Gungor un Zevnep Ozal hakkındakı ıddıalan ıle bır kez daha soruşturmalık olduJar Kamuoyunda "Butikçi Adnan" olarak tanınan Adnan Gungor geçen gunlerde vaptıgı açıklamalarda eskı eşı Zevnep Ozal'ı "Changate" olavına bulaşmak çeşıtlı rus.vet \e \olsuzluk olavlarına kans.mdk \e vurtdisina para kaçırmakla suçlamıştı Gungor aeıklamasında eskı Istanbul II Sağiık Muduru Temel Dağoğlu'nun Zevnep Ozal ın baskisivla rontgen cıhazı alımında \olsuzluk saptıgını \e hâlâ bu da\adan vargılandığını ıtade etnııstı Gungor, eskı es,ının Lğur Çakıcı'nın olumune de neden oldugunu one surmu^tu Adnan Gun»or un açıklamalannı ıhbar kabul eden fstanbul Cumhumet Bassavcılığı uç a\n sorusturma baslattı Islanbul Cumhunvet Bassa\ cısı Ferzan Çitici, Ze\ nep Ozal ın i buçuk mılvon dolan vurtdıvna çıkararak Js\ıçre nın Zunh şehnndekı Bank (ndosuezdekı ozel hesaba >atırdığı tddıa>ının çikısın Ataturk Ha\alımanı ndan vapılması nedenıvle Bakırkov Cumhurı>et Ba^idv oJığı nı ılgılendırdığını sovledı Sa\cı "Engin Civan'ın vurulması olayının da MeeidneKoj 'de gerçekleşmesinden dola>ı bu ola\la Şişli Cumhurhet Başsavcılığı'nın ilgilendiğini \e bu konuda basında çıkan haberlerin başsauılıkJara gonderüdiğini** ka\ dettı Çıtıu Istanbul II Sağiık eskı Nfuduru Temel Dağoğlu nun Ze\ nep Ozal ın baskısiNİa rontgen cıhazı alımında volsuzluk>aptığı volundakı ıddunın da kendılen tarafından araştınldığını, ancak daha once bu konuda Istanbul Ikıncı AğırCeza Mahkemesı nde açılan bır da\anın bulunduğunu bıldırdı Adnan Gungor İşte Türkiye'nin Soba alacaksanız, mutlaka oraştınn. % 100 emniyeflisi hangisi? Sorun, soruşturun. Göreceksimz, karar vermeniz hiç de zor olmayacak. İşte Aygaz sobaları emniyetli kılan üstün özelliklcr: •Oksijen Emniyeti: Aygaz sobalar, odanızdaki korbondioksit oronı %1.5'a ulaşttğı an, gazı otomatik olarak keser, en küçük tehlikeyi bile ortadan kaldınr. •Aygaz Tüp Emniyeti: Size tam dolum güvencesi ve mükemmel gaz kaçak kontrolüyle ulaşan Aygaz tüp, Aygaz sobaların emnlyetine emniyet katar. •Aygaz Servis Emniyeti: Türkiye'nin dört bir yanına doğılmış Aygaz servis teşkilatı, ihtiyacınız olduğu an hizmetinizdedir. Her Aygaz servisi, Aygaz sobaları yıllarca emniyet içinde kullonmanızın da garantisidir. •Gaz Stop Regülatör Emniyeti: Aygaz Gaz Stop Emniyetli Regülatör, çift kapama emniyetlidir. Tüp hortumu yerinden çıktığında, yandığında, hatta koptuğunda, gazı otomatik olarak keser, hayatmızı emniyet altına alır. sobalarıAygaz İnfrared ve Elektro İnfrared. H E M E N T E S L İ M r. seçeısiEK! İMooei P^«n f İnfrared 9.400.000.- troİnfrored 13.150.000.- finat * 4 Taksif Pejinot ve Taksit laplam 1.980.000.- 9.900.000.- 2.770.000.- 13^50.000.- Pe^inat + 6 Taksi» Peşinat ve Taksit Topiam 1.525.000.- 10.675.000.- ^ 135.000.- 14.945-000.- • 5Ü sotış uyguloması Sanayi ve Ticoret Bakanltğı'nın 25.5. \99A tarih 2)940 sayılı tebliğ hükümlcrine uygun olaralc yap<lmaktadtr. • Tatepİer stok ve üretim oionokları dahilinde karşJanacaktır • Bu satı$ uygulaması 14 Ekim 1996 ile J6 Kos/m 1996 tarihlcrt arasında geçcrlidir * Ftyatlaritntza KDV dahildir. • Vergi oranlarmda oiacak, dcğt$ikfikltr fiyatlora oynen yanstttfacakftr. • Peşin fiyottaro göre, peşinof 4- d toksit uygulamasında KDV dahil % 53, peşinat + 6 toksit uygulamasmdo KDV dahil %13.6 basit faiz uygolanmıştır • Sobcr/ar perakende satif noktafannda teslim ediiecektir. * Seçenekier hemen teslim esastna goredif. • Bu $att$ vygulomasf Aygaz A,Ş. tarafından düzenlenmistır • Aygaz A,$. Büyükdere Cad. No: 145/1 Zinciriikuyu • İstanbul f mmm [21111 AYGAZ mzımn H*m HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Cumhunyet ve Devnokrasi Atatürk ıçın cumhunyet demek demokrası de- mektf 1920'ler Anadolusu demokrasının hıçbır koşulu- na sahıp değıldı Dunyada demokrasıler bırer bırer yıkrlıyor yerlerını baskı rejımlerıne bırakıyorlardı Max Weber gıbı bır toplumbılımcı bıle demokra- sıyı Marmarıs tekı adam gıbı tanımlıyordu "Demokrasıde halk guvendıgı bır onder seçer Seçılen onder, Şımdı sesınızı kesjn ve bana ıtaat edın' der Artık halk vepartı, onun ışıne karışamaz lar." İşte Ataturk, o koşullar ıçınde demokrasıyt kur- du Dun 73 yılını kutladığımız Cumhunyet Ataturk ıçın demokrasının kılıfı ıdı • • • Demokrasının hangı koşullarda var olabıleceğı bellıdır Yoksulluktan kurtulmuş olma sanayıleşme kentleşme eğıtım duzeyı çogulcu topium ulus- laşma kıtle ıletışım araçlannın gelışmış olması 1920'ler Anadolusu'nda bunlann hıçbırı yoktu Kışı başına duşen yıllık ulusal gelır sadece 67 do- lardı Topluığne bıle, kefen bezı bıle dışandan ge lıyordu Halkın yuzde seksenı koylerde yaşıyordu Her on erkekten ancak bır tanesı okuryazardı ka dınlarda ıse bu oran bınde dorde duşuyordu Rad- yo henuz gelmemıştı en çok satan gazete Istan- bul'da ancak 2-3 bın kadar basıyordu Yırmı kadar etnık kokenden ınsan vardı Ama bır "ulus" yoktu Yanı aynı topraklar uzerınde yaşayan ınsanlar arasında bır "te"duygusu yoktu Dayanışma duy- gusu yoktu Batı'dademokrasıyıkurmuşolansınıflar da yok- tu Osmanlı'nın tımar sıstemı nedenıyle topraksoy- lu sınıf (arıstokrası) yoktu Gerı kalmışlık nedenı ıle kentsoylu sınıf (burjuvazı) yoktu Doğal sonuç ola- rak ışçı sınıfı yoktu (Bır ışyerıne bağlı olarak çalı- şanların tum ulkedekı topiam sayısı ancak 70 bın kadardı) Ve Ataturk Cumhurıyetı kurarken şu anlayışla yola çıktı "Cumhunyet rejımı demek, demokrası sıstemı ıle devlet şeklı demektır" • • • Ataturk bu yokluklar ıçınde neler yaptı^ Once Anadolu ınsanını "kulluktan "yurttaş"\\ğa yukseltecek adımlan attı Laıklık eğıtım devrımı Koy Enstıtulerı dunya klasıklerının Turkçeye çevrılıp yayımlanması 404 halkevı, 4 bın kadar halkodası Ve kendı elıyle kaleme aldığı "Vatandaşa Mede- nı Bılgıler" kıtabı Yanı daha ortaçag karanlığında yaşayan -demokrasının adını bıle duymamış- bır halka, demokrasıyı ve ozgurluklen oğretmek be- nımsetmek ıçın yazılmış bır kıtap Ya demokrasının kurumları ıçın yaptıkları? Samsun'a adımını attıgı andan olduğu ana kadar her şeyı "halkı temsıl eden" bır Meclıs le yuruttu Çok partılı doneme geçılmesı ıçın çaba gosterdı Başarısızlığa uğrayınca, partısı ıçınde her turlu go- ruşun oluşmasına ızın verdı Meclıs'te bağımsız bır grup oluşması ve muha- lefet ışlev/nı yenne getırmesı ıçın bazen en yakın çalışma arkadaşlanna karşın- dırendı Ve bır de "sıvıl topium " ıçın yaptıkları var Hem de "hıçbır şeyın devlet denetımı dışında kalamadıgı" faşızmm ve Nazızmın yukseldıgı bır dunyada ve henuz ortaçag karanlıgını yaşayan bır Anadolu'da Daha tıcarı ortaklıkları duzenleyen yeterlı "mev- zuat" bıle yoktu Ama once Anadolu Ajansı nı ar- kasından da bugunun TRT'sının anası olan kurumu bırer "anonım ortaklık" olarak kurdurdu Kultur devnmının en onemlı ayaklan olan Turk Dıl ve Tarıh kurumlarını bırer dernek olarak kurdurdu Dunyanın en gelışmış sıvıl toplumları olan iskan- dınav ulkelerının en belırgın sıvıl topium orgutlennı "kooperatıf"\en Turkıye'ye getırdı Uyeoldu oncu- luğunu yaptı • • • Bazılanna gore meğer Ataturk dıktatormuş Sız hıç, daha demokrasın.n adını bıle duymamış olan bır halka demokrasıyı ve ozgurluklen oğret- mek ıçın, benımsetmek ıçın kıtap yazmış bır dıkta- tor tanıyor musunuz? Sız hıç, yasal muhalefet oluşması bır muhalefet partısı kurulması ıçın çaba gostermış b/r dıktator ta- nıyor musunuz' 7 Sız hıç daha kulluktan kurtulamamış olan ınsan- larla, bır "sıvıl topium "un temelını atmak ıçın sava- şım vermış bır dıktator tanıyor musunuz? Olabılır mû Hazır bazı "devlet buyuklenmız" {') bır "tukuruk modası" başlatmışken bıronerım var "Ataturk dık- tatordu Kemalızmde demokrasıyoktur Onuyık- madan Turk/ye'yedemokrasıyı ve sıvıl topiumu ge- tıremeyız'" dıyenler uzerınde bır deneme yapabılır- sınız Nasıl olsa yuzsuz oldukları ıçın hakaret anlamı- na falan da gelmez Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden %.5OİNDİRİMKampanyamızı krtapseverlerden gelen yogun ılgı uzerıne 31 Ekım 1996 tanhıne kadar uzatıyoruz Taksım Sergı Salonumuza gelın Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşıtlerımızden kıtaplarınızı Seçın Adres IstıklaJ Cad Zambak Sok 4 1 Beyoğlu Istanbul (Ak Sanat karşısı) Tef 252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle