03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎA'FA CUMHURİYET 30 EKİM 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI Yurdun kuzey ve âogu kesımlen parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karade- nız, Doğu ve Guneydoğu Anadolu'nun dogusu ıle Trakya yağışlı Marmara ıle yurdun ıç kesımlerı sabah saatlerınde sıslı geçecek Yağışlar yağ- mur ve sağanak, Doğu Karadenız ın ıç kesımle- nntn ve Doğu Anado- lu nun doğusunun yuK- sekterınde karla karışık yagmur ve yer >er kar şeklınde olacak Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel b PB Y Y Y B Y Y 13 14 20 13 15 21 15 13 Budapeşte Y 10 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Viyana Bonn B PB PB Y Y Y PB Y 18 14 5 8 8 11 13 12 Y 12 f^fe {srcc Taşkent Tah-an Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tıfhs Kahıre Y PB B PB Y PB Y B 6 23 13 20 18 15 14 24 Şam PB 17 £)J-çık Parçalı bblutıu i Sısl 1 i Bulutlu ^ Çok bulutlu Yağmurlu GLJ1NCEL CÜISEYTARCAYİ REK • tafarafı 1. Sayfada J«J Erbakan, laik dev ete özgü törenlere katılmayıp, urcllanna uymayıp da ne yapacak? Çanl'aya ve devletin sağlam kurumları; RP Ge- ;el l/e'kezı değıl kı... Mjhalefetteyken din sömürüsü yapan, Atatürk •e lak cumhuriyet düşmanlığına bir gün ara verme- « r ^ecmi Hoca ve çevresindeki şeriat damgalı çe- B devletı hıçe sayabilirler mı? Tırki/e bugünkü noktaya Tansu'larla Necmi'ler- fe gslrredı. Türkıye; Kurtuluş Savaşı'nda yetişen cevnmci kadroların başlatıp sürdürdüğü atılımlar- lı yicedi. Ta~ısu gıbi yalancılarla Necmi gibi takıyyeciler, çün gelecek gelip geçici trajikomık esıntıler olarak anılccaKlar. Şeria:ın aldığı mesafe tartışılırken. içimizden bi- r. "Medeni Kanun 'u değiştirebiliyor mu, Medeni tanun 'j" dıye sordu ve ekledi: "Anayasayı gonul- hrmdeki ideale göre değiştirmeleri zaten olanak- sz. Oysa Medeni Kanun bır yasa. Ona bile doku- ramazlar. Medeni Kanun değîşmeyince şerıat vs. hapn hayaldır, hayal!" Meclis'te mutlak çoğunluğu sağlasalar bile, Tür- kye'iin sıvil-asker sağlam güçleri Necmi Hoca ıle şîriat damgalı çetenın yanm yüzyıllık düşlerını ya- şama geçırmelerine izin verecekler mi? Hcca da kavradı gerçeği. Cumhuriyet Bayramı rresajında Atatürk'ten bir iki cümleyle de olsa öv- gjyle soz etmek zorunluluğunu duyuyor. Euntara inanmak! Za:en şeriat için dört maddelik bir programı uy- gjlanaya almaları gerekm.yor mu? Nedir bunlar: "A) Anayasaya 'Devletin dini islam dinıdir' madde- sni kDymak. B) Yasalann şeriata uygun olup olma- dğın saptamak için TBMM'de bir 'şer'iyyekomıs- yonu kurmak. C) Önemli devlet işlerini 'fetvaya' bağlamak için Başbakanlık'ın yanına bir de "şey- hûlislam' yerleştirmek. D) MedeniKanun'un 'fıkıh- la uyuşmayan maddelerini kaldırmak." TSK, gençlık. aydmlar, çağdaş medya... Kısaca; üker-ın sağlam ve zınde güçleri bütünüyle dört maddeye sığan çağdışı gericiliğe şapka çıkarma- dı<ça: Şenat mı? Güldürmeyin insanı! Bir başka tartışma da Tansu'nun "ılımlı İslam doktnni" gibi saçma sapan kimi sözlerinin cıddiye almıp sütunlara yansıması. Tansu kim. doktrin yazmak, yaratmak kim? Ca- iınız gülmeyi çekiyorsa Tansu ıle "ılımlı İslam dokt- riri"n\ aklınıza getiriniz lütfen. Kahkahalar, kahka- nalar.. <oyu dincisi ve ılımlı islamı... Birbirlerinesevgi ve bağlılık türküleri söylemelerine de aldanmayınız. Biri diğerinin gırtlağına sarılacak öğelertoplayarak, şimdiden geleceğe hazırlanıyor. Örnekler taze. Necmi Hoca, Tansu 'yu överken aynı gün karısı Nermin Hanım 3 kasımda seçim- den geçecek olan Osmaniye'de RP ıl kadın komis- yonunun düzenlediğı toplantıda şöyle konuşuyor: 'Başbakanlık Konutu'nun bir günlük yemek masrafı 1.5 mılyar. Bu harcama akıl almaz bir olay. Burada 60personel çalışıyor. Biz Konut'ta oturmu- yoruz. Dört kişilik bir aileyiz. Diyelim kı 'öncekiler' 6-7 kişı'IİK aıleydi. 60 personelle kime hizmet edi- yorlardı?" Nermin Erbakan, "öncekiler" derken kimi anım- satıyor? Tabii Tansu'yu. Açıkça Tansu'nun akıl al- maz müsrifliğini, daha önemlisi devlet kesesinden ölçüsüz hovardalığını sergiliyor. Ya Hoca'nın kızı Elif'in bugüne dek duyulmayan savına ne demeli: "Bir akşam yemeği için Başba- kanlık'ın özel uçağı ile Arjantin'e gidilip aynı gece dönüldüğünü biliyor musunuz?" dıyor. Doğruysa müthiş bir olay. Bu söylemleri seçim propagandası malzemeleri diye geçiştiremeyiz. Konut'u ve devlet olanaklarını Tansu'nun ailesi için nasıl kullandığını saptayacak önce kovuşturma, sonra da TBMM'de soruşturma başlatmak artık gerekmiyor mu? Ortülü ödenek rezaleti örtüldü. Bari, Tansu'nun devleti sömüren işlevleri ortaya çıkarılsa... Yoksa ünlü ikilinin birbirine destek atışlarına ba- karak "Dost acı söyler" atasözüyle yetinip, yeni pislikleri örtecek miyiz? ) Sulu kar İzmirde37 kişi yakalandı Mafya temizliği İZIMİR (Cumhuri\et Ege Biirosu) - izmır \e Aydın'da silahlı çete kurarak çok sayı- da cinayet. \aralama. haraç alma \e bombalama olaymı gerçekleştirdiğı öne sürülen mafvaçetesı ileilgilioperas- \onda gözaltına alınanlann sa>ısı 37'veçıktı. Operasvo- nun İzmır'ın ilçelerine de ka\dırıldığı bildinldi. Iznıir Emnıyet Müdürü Hasan Özdemir. yaptığı açıkiamada. "Bu çeteciler ile PKK arasında fark yok" der- ken, sanıkların özel polıgon- lar kurarak atıştalimleri yap- tığı belırlendi. Özdemir'ın talimatıyla Asaviş Sube Müdürü Metin Şen\önetimindeki Organize Suçlar \e Gasp Bürosu'na bağlı ekiplerce. 3 Kalaşni- kov l kanassuıkasısılahı\e 5tabancayla yakalanankışi- lenn sorgusu sürüvor. Sanıkların sorgularında. biitün talimatları \e ola\lar- da kullandıkları sılahları ha- len firardaki Ahmet Tekin Ba\kal"dan aldıklarını. iş bi- tıııce de tekrar ona teslım et- tıklerıni ıtiraf eniklerı. kendi aralarındakı konu^malarda. çetedeıı "teşkilat". olayiarı gerçeklestıren kışılerden de "ekip"dı\ebahsettıklerı. Iz- mır'in Torbalı ılçesi ve çe\- resinde. Avdın'da özel poli- gonlar kurarak atış talınıi yaptıklarını söyledikleri öğ- renildi. Özel Harekât Şube Mü- dürlüğü'ne bağlı timler des- teğındeki ekiplerın. İzmir'in Bergama. Kınık. Tıre. Kıraz \e Bayındır ilçeleri ıle bağlı köyierde de operasvon \ap- tık'ları bildırıldı. Özdemir. şu ana kadar gözaltına alı- nanlar arasında polis >a da askerbulunmadığını belirtti. Özdemir. şö> le konuştu: •*İ2inir"de kendisine maf- >a di\en kimsc\i banndır- manı. Ö>le genele\ mafŞası, çek-senet marŞası ranımam. Emniyet Genel Müdüriimü- zün bu konuda bü> ük deste- ği \an Lzun süredir bö> le bir çeteden şikâyet ^li>ordu. Ol- gunlaşmasını bekledik \e a>- nı anda opera$>oni)aşlattık Aranan Ba\kal'ın çete başı olduğu \e)4 cina\etfe azmet- tirici rol o> nadığı şeklinde > e- terli delil \ar. SUahlann hep- si balistik incelemeje gönde- rildi." Özdemir. gözaltına alınan 43 yaşındakı emekli bınbaşı H.Y.K.'nın çeteye. Doğube- \azıt'tagöre\ \aptığı sırada. yakalanan Kalaşnıkofmarka tüfeklerden bırını uetırdığı iddialarının sanık ıfadelerin- de )er aldıŞını \e bunun ara^- tırıldıöını sövledı. Cınnhuriyet sevinci• Başttırcıfı 1. Sayfada tanda^lannellerindeba\raklarlado- laştıklan sokaklardakı binalarda da büyük sa\ıda bayrak asıldı. Ba^kentteki ilk tören Anıtkabir'de >apıldı. Protokol erkânıyla birlikte A.slanlı Yol'dan yürüven Cıımhur- başkanı Dcmirel. nıozoleye çelenk koyduktan sonra Misakı Milli Kule- si'ne geçerek Anıtkabir özel defte- rini iınzaladı. Demirel özel deftere şunları \azdı: "Yolumuzu aydınlatıyorsun' ~Bü>ük Atatürk, Minnet sana. •jükran sana. Cum- huri>etimizin 73.yıldönümünü mil- letçecoşku ile kutlınoruz. İ'lkesi \e milleti ile bölünmez bir büfün olan Tiirki>e Cumhuriveti; demokratik, laik. hür \e serbest kalma\ı milli kı- \anv" ve milli şuur haline getirmiş olan ırıilletimizin en aziz varlığıdır. L> gariık ve çağdaşlıkta dünya ile ya- rışma>a de\am ediyoruz. İlkeleriniz \c de\ rimlerinü yolumuzu aydınla- tı>or. Her >ıl daha güçlü olacağız. Müsterih ol. rahat u\u. Sevgi sana, sa>gı sana Büvük Atatürk." Demirel. Anıtkabir'dekı törenın ardından TBMM'de. Meclis Başka- nı Mustafa Kalemli. Başbakan Nec- mettin Erbakan. Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Kara- da\ı. muhalefet partilerinin lıderle- ri. bü> ükelçilcr \e diğer protokol üvelern le asken erkânın kutlamala- rını kabul etti. Erbakan-Karada>i Kabulden önce Ba^bakan Nec- nıettin Erbakan ve Genelkurmav Başkanı Karada> ı. uzun süre sohbet etti. ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmaz. sohbete arkasını dönerek preitokoldeki \erinde durmayı ter- cıh etti. RP \ eDYP'lilenn kabul sı- rasında sıcak sohbetleri dikkat çe- kerken. muhalefet lıderleri Başba- kan'la tokalaşmadılar. D\ r P Genel Başkanı \e Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. kabule son anda yeti- şebildi. 3 Kasım ara yerel seçimleri ıcin birçok bakan ve mılletvekilinin seçım bölgelerine dağılması nede- nı\leTBMMıleki törenekatılımaz oldu. Demırel'in kabulii 15 dakika sürdü. Erbakan yine gecikti TBMM'dekı törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi alanında resmi geçit düzenlendı. Erbakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamala- nnda olduğu gıbi bu törene de Cum- hurbaıjkjnı Demirerin tören kıtası- nı selamlamasının ardından gecik- melı olarak katıldı. saygı duruşundabulunan yurttaşlar. zaman zaman mozole önünde kuy- ruk oluşturdu. Doğu ve Güneydoğu'daki çatış- malarda varalanan gaziler de dün Anıtkabir'i ziyaretetti. Askeri araç- la Anıtkabir'e gelen 40 gazi. bura- da Türk Silahlı K.uv\etlerı tarafın- dan "Onur Belgesi" ıle ödüllendi- rildi. CHP Ankara ll Baskanlığfna ka- yıtiı partilıler, düzenlenen a>rı bır törende L'lus Atatürk Anıtı'na çe- lenk koyarak dev nm şehitlerı anısı- na sa>i»ı duruşunda bulundular. CHP Ankara İl Başkanı Ha\darDo- ğan vaptığı açıkiamada. cumhuri- yetin kazanımlannın yadsındığını. çağcı. özgürlükçü ve demokrat in- sanların sindirihp ilerici \etoplum- cu kurumlann çökertilerek silinmek istendiğini belirtti. Doğan. Türki- ve'de İran'ın Humevni. Afganis- tan'ın Taliban rejimi özlemcilerine geçit vermeyeceklerini kaydetti. Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. emniyet reşkilatına \avım- ladığı bayram mesajında. Türk po- lisinin demokratik. laik. sos>al ve çağdaş Türkiye Cumhunyeti'ne uzanan elleri kıracağını \e muha- taplannahakettiklericevabnerece- ğini bildirdi. İstanbul'da ilk tören Valilik'tedü- zenlendi. İstanbul Valisi Rıdvan^e- nişen; l'inei Ordu Komutanı Orge- neral Hüseyin Kıvnkoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan. Harp Akade- mileri Komutanı Orgeneral Necati Özgen. ünıversite rektörleri. siyasi parti ve yabancı misyon temsilcile- rinin kutlamalannı kabul etti. Daha sonra Vatan Caddesi'nde resmi ge- çit töreni düzenlendi. \'ali ''»'enişen. 29 Ekim Cumhuri\et Ba\ramı'nın "Şanla.şerefleidrakedilen birgün" olduğunu belirtti. Izmir'de Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler konul- masının ardından geçit töreni ger- çekleştinldi. Törene katılan \'alı Kutlu.-Vktaş.Anakent Belediye Baş- kanı Burhan Özfatura \ e Ege Ordu Klonıutanı Orgeneral Fikret Boztepe yurftaşların bavrammı kutladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Bal- çova Şubesı de Balçova Sevgi \o- lu'nda ücretsiz Cumhuriyet yemeği verdi. Buca Beledıyesi bugün 09.00'da Buca Stadı önünde halk koşusu dü- zenlevecek. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin etkinlikleri çerçeve- sinde bugün "Cumhuriyetin Kuru- luş Süreci: Anadolu >e Düma" ko- nulu söyleşı gerçekleştirilecek. Ga- zetemiz yazarı Mustafa Balba>'ın konuşmacı olarak katılacağı söyle- şı. Muhıttin Erel Amfisi'nde saat 13.00'te başlaşacak. Diğer kutlamalar Malive Bakanı Abdüllatif Şener, 3 kasımda belediye başkanlığı se- çimleri yapılacak olan Osnıanive'de Cumhurivet Ba\ramı törenlenne katılırken DYP 'klılıs MiUetvekıli DoğanGüreş. Kili.-. Valilıği'nce dü- zenlenen "Günümüzde Atatürkçü Düşünce" konulu panelde konuştu. Güreş. Atatürkçüiüğün alternatifi olmadığını belirterck "Atatürk'edil uzatmak. bu \atana. şehitlerimize ihanettir** dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Kon- \a Şubesı de bır geııçük şöleni dü- zenledi. Şube Başkanı Abdurrah- man Çeliker >aptığı konuşmada. Türkive Cumhuriveti'nin son bır- kaç vıldır tankatlardan büyük \ara aldığını kaşdettı. Adana "da Oğur Mumcu Alanı'nda yapılan törende konuşan Adana Yahsı Oğuz Kaan Köksal. Atatürk ilkeleri üzerine in- şaedilen Türkiye Cumhuriveti de\- letinin geçmişte olduğu gibi gele- cekte de tek millet tek de\ let ilkesi- ne bağlı kalacağını vurguladı. Sı- irt'tekı törende konuşan Kurmav Al- ba> Haldun Solmaztürk ise "Türki- ye'nin meczuplar ülkesi olama>aca- ğını"sövledı. Divarbakır'dabayram kutlamaları \ogun gü\enlik önlem- leri altında gerçekleştirildı. Cumhu- riyet Ba\ramı diğer illerimizde \e KKTCde de coşkuyla kutlandı. Edirne. Kırklarelı. Tekirdağ. Koca- eli ve Sakarva'da da halkın yoğun katılımıyla coşkulu törenler düzen- lendı. Yurttaş akını Anıtkabir. resmi törenin ardından Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Demirel, TBMM Başkanı Kalem- yurtıaşlann akınına uğradı. Ata- li, Başbakan Erbakan, Genelkurma\ Başkanı Orgeneral Karada\ı ve siyasi parti genel başkanlan ka- türk'ün manev i huzuruna çıkarak tıldı. Erbakan, AKM'deki resmi geçite yine gecikti. (Fotoğraf: TARIK TÎNAZAY) Şeriatçı basın çarpıttıI Baştarafı 1. Sayfada sajlarına \er\erdi. Akıt'in köşeya- zarları ise Cumhuriveti eleştirdiler. Abdurrahman Dilipak. "Çogunluk NeDiyor"başlıklıyazısında. Türki- ve dekı Cumhuri>et \e hukuk anla- vışını eleştirerek. kamusa! \e özel hukuk alanınm yeniden belırlenme- sinı ıstedı. "Hukukun (şeriatın) üs- tünlüğü ilkesini esas alan, yasaları temel \e doğal hukukla çelişmeyen bir adalet düzenini sağlamak zorun- da\ız" dı\e \azan Dilipak, ~Cum- hurivetin 70 yıllık tecriibesi ve geli- nen nokta bizedeğişimin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu gösteriyor. 2. Cumhuriyet tartışmalan boşuna d e p " şeklınde >azdı. Akit'ın bir başka vazan. .\hmet Kekeç de "Cumhuriyet'in Hikâye- si" adlı yazısında. Atatürk'ün Cum- huriveti aniden \e kımseye haber \ermeden ilan ettiğinı öne sürerek özetle şu görüşlere yer \erdi: "Karabekir Paşa ile birlikte, An- kara'dan uzaklaştırılan paşalar da Cumhurijetin ilanını 'tesadütler' neticesinde duymuşlardır." Yaşar Kaplan da "Cumhuriyeti Kuranlar ve Vıkanlar" başlıklı vazısinda Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve me\ - cut Cumhurivet rejimini eleştirdi. Kaplan şö> le yazdı: "Çektiğimizon- ca acıya \e ödemek zorunda kaldı- ğımız onca bedele rağmen bu ülke- de ne vazık ki hâlâ bir Cumhuriyet kurulamadı. Şimdi bu rejime kimse sahip çıkmıyor, çünkü güzel ülke- mizdeki bu rejim Cumhuriyet değil- dir" Nurcu kesimin \a>ın organlann- dan olan Veni Asya gazetesi. •'Çare, "dindar cumhurivet'"manşetivle se- kız sütundan verdıği haberde özet- le şu görüşlere \er \erdi: "Cumhu- rivetin 73. yılında, ülkenin karşı kar- şıya bulunduğu problemlerin çözü- mü için Bediiizzaman'uı dilegetirdi- ği'dindarcumhurivet" modelininin- celenmesi ta\si\e ediliyor." Gazetenin vazarlarından Ka/ım Güleçyüz de "Satır Arası" adlı kö- şesınde Cumhuriyeti. "Demek ki, yetmiş >ılı aşkın bir süredir devlet marifetiyle okullarda \e resmi da- irelerde her sene kutlanan bir ba\- ranı. hâlâ nıilletc mal edilememiş" değerlendirmesini vaptı. Ali Ferşa- doğlu da "Nasıl birCumhuriyet na- sıl bir parlamento?" başlığı altında kaleme aldığı yazısında. parlanıen- to için. "Temeİleridemokratik harç ile değil, diktatörlük hamuru ile >oğ- rulmuş. ona göre şekillenmiştir'" gö- rüşünü sa\undu. Nurcu kesim içinde Fethullah Gü- len evakınhğıvlabilinen Zaman ga- zetesi de. manşetten verdiği "Cum- huriyeti seviyoruz" başlıklı haber- de. Cumhurivetle başlayan demok- rası sürecinde zaman zaman tökez- leverek >ol alan Türkıve önemli me- safeler katettı. diye yazdı. Fehmi Koru da "Gündem" köşesınde "Kim eumhuriyetçi, kim değü?" ad- lı yazısında. Cumhuriveti kendi çı- karveiktidarları için savunanlar ol- duğunu iddia ederek şö\le vazdı: "Dİbini biraz kurcalarsak. bugün cumhuri\etçilik" iddiasıyla ortava atılanlar, Egemenlik ka> ıtsız şartsız milletındir' düsturunu. yani halk iradesini ülke> e egemen kılnıayı. gö- nüllerine vediremevenlerdir." Refah Partisi'ninvayınorganı ni- teliğındeki Milli Gazete. Başbakan Erbakan'ın Bayram mesajının tam metnini \a>ımladı. Gazete. Demi- rel. Kalemli, Çiller ve Karadayf nın mesajlarına yer \erdi. Yeni \eni Şafak gazetesı. "Cum- huriyet 73 yaşında, demokrasi be- şikte..." isimli haberinde, Demirel. Erbakan \e siyasi parti başkanları- nın mesajlarına yer verdi. Gazete. "Türkiye. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken ülkenin insan hakları \e demokrasi notu her geçen gün düşü- yor. Türkiye. demokrasiy i bütün ku- rumlarıyla oturtamadığı için dün- yadan soyutlanıyor" şeklınde >az- dı. Türkiye gazetesi yazarlan \c\- zat Y'alçıntaş \e Ayhan Songar da "Cumhuriyet" başlıklı yazılannda Osmanlı \e İslam eksenli bir Cum- huriveti >auındular. Radıkal sol kanatta yer alan De- mokrasi ve E\rensel gazeteleri ise dünkü savılannda Cumhıırivet'ın 73. kuruluş yıldönümünü ile ilgilı hiçbir haber \eya voruma >er ver- medi. > Gck gufultulü G U N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştarafı 1. Sayfada "llinizde satılırsa iyi para getirecek okulların lis- tesini bildiriniz." Işte liste: Adana'da yedi, Ankara'da üç. Aydın'da iki, Af- yon'da üç. İstanbul'da üç. Gaziantep'te üç, Gü- müşhane'de bir. Nevşehir'de on. Bursa'da yüz sek- sen, Malatya'da yirmi, Tunceli'de bir, Sıvas'ta bir, Kayseri'de üç... Bursa'yı kutlarız... iyi satışlar... Müthiş bir buluş... Oldu olacak, bir yarışma düzenlensin: "Okulunu en iyi satma kampanyası..." Okul yöneticileri arasında, en yüksek rakamla satışı sağlayana prim yazılsın, madalyatakılsın, ba- şarı belgeleri verilsin. Üzerine de şunlar yazılsın: "En iyi okul satan müdür..." "Paranın satın alabildiği en iyi okul..." Insanların okuduklan okulun, eskiliği yeniliği, bü- yüklüğü küçüklüğü bir yana. ayrı bir değeri vardır. Yıllar sonra ziyaretedilir, anılartazelenır. Binanındu- varları. sıralan, çimento. tahtadan öte ayrı bir an-, lam taşır. Her şeye "kaynak" gözüyle bakan bir mantığa bunları anlatmak güç. Olayın bu kısmını geçelim... Bakanlığın çareyi okul satmakta bulmasının ar- dında tabıi ki bütçeden eğitim yatırımlarına ayrılan payın azlığı var. Herhalde, bu işi zevkle yapıyor de- ğillerdir. Devletin küçültülmesini savunanlar, en çok han- gi gerekçeyı öne sürüyorlar? "Devlet bakkallık, havlu-mendil üreticiliği yap- maz" deyıp, devam ediyorlar: "Efendim devlet temel işlevleri üstlensin. Altya- pı yatırımlan yapsın. Eğitim. sağlık, yargı gibi top- lumsal görevleri yerine getirsin..." Bu mantığın geçerli olduğunu düşünelim ve büt- çeye bakalım. 1997 yılı için eğitim yatırımlarına ay- rılan pay binde dokuz... „' Bu rakam üç yıldır değişmiyor. Acaba devlet gerçekten çok zor durumda oldu- ğu için mı eğitıme fazla yatırım yapmıyor? Hayır... Kaldı ki bütçe zorda olsa bile önceliğin eğitime verilmesi gerekir... Kendi okullarına yatırım yapmaktan pek hoşlan- mayan hükümetimiz. vakıflara eli açık davranıyor. Üniversitelerden örnek verelim. Devlet okulların- da bır milyon 397 bin öğrenci yüksek eğitim gorü- yor. Bu okullara geçen yıl 86 trilyon lıra ayrıldı. Öğ- renci başına 61 milyon lira düşüyor. Vakıf ünıversi- telerıne yapılan devlet yardımı ise öğrenci başına 115 milyon lira. Özel ve vakıf üniversiteleri tabii ki kurulabilir. Eği- tim sistemine katkı sağlayabilir. Ama devlet, kendi okulundaki öğrenciye ayırdığı paranın daha fazla- sını özel okullara ayırırsa bunun anlamı, devleti kü- çültmek değil, küçük düşürmek olur... Yatınm... 'yatır'ım... Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'la dün öğ- leden sonra konuştum. Sağlam, tanık olduğum pek çok Milli Eğitim Bakanı gibi "hızlı". Ülkemizde eği- tim sistemi sağlıklı olmadığı için her gelen bakan, "Bunu ancak ben düzeltirim" deyip kolları sıvıyor. Bu makama gelen kişının. kötü nıyetli olması ta- bii ki düşünülemez. Ama eğitim konusunun kişile- re değil, sisteme bağlı bir durum olduğu da bir ger- çek. Her bakan. bir öncekınin "bozduklarını" "dü- zeltmeye" girişince. işler iyice kanşıyor. Sağlam'da pek çok proje var. Temel eğitimin se- kiz yıla çıkarılmasının artık kesin olduğunu söylü- yor, "Kimse gevelemesin" diyor. Okul satışlannın ise daha çok il özel idarelerinin aracılığıyla yürütüldüğünü vurguluyor. Kim yürütür- se yürütsün. bir okul satılıyorsa, bakanlık devre dı- şı olduğunu söyleyemez. Kaldı ki Sağlam da satışı savunuyor. "Küçük oku- lu satıp, üç-dört kat daha büyük okul sahibi olmak fenamı" diyor. Biz de "Asıl hüner, eğitim sıstemını okul satmak zorunda kalmadan oturtmak" diyoruz. Sözü bağlarsak, eğitime sağlıklı yatırım yapıl- mazsa, eğitim deyince akla, "yatır"\m gelecek... - Devletin nıah Sayıştay denetiminden kaçınldı Cevrecilerden Erbakana 'Çikolata içinde aspirine kanmayız' .' İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Sınırsız Çe\re Yol- culan. kuruluşunun 7 3. >ıldönümünde "Cumhuriyete sa- hip çıktıklannraçıkladılar. REFAH>'OL iktidannın laik re- jimi ciddi olarak tehdit ettığıni belirten Sınırsız Ce ^re Yol- cularfndan EnderEren. "Bizeçikolataiçindeaspirin\ere- rek ne nükleer santrallan, ne şeriatı, ne termik santralları yutturamayacaklar" dedı. Sınırsız Cevre Volculan. İzmir'de yaptıklan basın açık- lamasında REF-\H\OL ıktidannı eleştirdiler. Ender Eren, Saynur Gelendost \e Ayşe Tosuner. Sınırsız Ce\re \blcu- lan adına \aptıklan açıkiamada. 19501i >ıl!ardan bu yana Cumhuriyet ilkelerıneiktidarlartarafındansaldırılarvapıl- dığını \urgulavarak, "Cumhuriyete sahip çıktıklannı" bil- dirdiler. Ce^reciler. sözlerinr BANLSALMAN ANKARA-Gençlik \e Spor Genel Müdürlüğü'nün taşınmaz mallanna ilişkin kavıtlann tutulmaması nedenıyle Sayıştav 'ın denetim vapamadığı ortaya çıktı. Taşmmaz mallardan elde edilen gelırlerin. Gençlık \e Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşktlat \e Göre\leri Hakkında Yasa ile Sayıştay Yasası'na aykırı olarak genel müdürlük bütçesinde yer almadığı, böylece Sayıştay denetiminden kaçınldığı saptandı. Taşınmaz mallan kiralama ışlemlerine ılişkin yetkiıiın genel müdürlükten taşra teşkilatına devrinin de Sayıştay'ın denetimini engellediği ve bu yetki devrinin \asal dayanaktan yoksun olduğu bildirildi. Sa\ıştav'ın !996'nın Ocak-Nisan döneminde hazırlattığı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Taşınmaz Mallanna İlişkin Değerlendirme Raporu"yla kurumun taşınma7 mallarının ka\ ıtlarının tutulmadığı onaya çıktı. Kuruluştn taşınmaz mallann izlenmesiyle göre\ li bir birim ve kayıt sistemi bulunmadığına dikkat çekilen raporda. bu nedenle teşkilatın taşınmaz mal hesabını vermediği. Sayıştay 'ın da ıncelemekle yükümlü olduğu hesapları denetleyemediği anlatıldı. Raporda, taşınmaz malların gelirinin. 3289 sayılı Gençlik \e Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Göre\leri Hakkında Yasa ıle 832 sayılı Sayıştay Yasası'na aykırı olarak genel müdürlük bütçesinde yer almadığı bildirildi. Genel müdürlük bütçesı dışına çıkanîan tahsis yoluyla elde edilen gelirin Sayıştay denetiminden kaçınldığı ortaya çıktı. Yasal düzenlemelere göre. taşınmaz mal gelirlerinın genel müdürlük bütçesinde yer alması, il bütçelerine buradan aktarım yapılması gerektiği belirtilen raporda şöyle denildi: "Chsa, taşınmaz gelirleri, 'Taşra Teşkilatı Bütçe. Ihale. Muhasebe. Bilet \e Aynıyat Yönetmelığı'nin 7. maddesine göre özel bütçe geliri olarak hazırlanan bütçede gösterilmekte ve yapılan tahsilat gelir olarak kaydedilmektedir. Taşra teşkilatına genel müdüıiüğün taşınmaz mallan üzerinde yasada öngöriilmeyen tasarruf yetkisi \erilmektedir. Genel müdürlük bütçesi Sayıştay denetimine tabi olduğu halde. taşra teşkilatı bütçesi denetime tabi değildir." Tasarruf yetkisi genel müdüriüğe ait olmasına karşın. taşınmaz malları kiralama yetkısinin 1990 yılında çıkanîan birgenelgeyle taşra teşkilatına devrinin yasal olmadığı bildinldi. Taşra teşkılatlarının. özel bütçefi kuruluşlar olmaları nedeniyle kiralama \e kıraları tahsıl etme ışlemlerinı. ancak genel müdürlük adına yürütebileceklerine dikkat çekilen raporda. yetki de\rine dayanak gösterılea "Taşra Teşkilatı Bütçe, İhale, Muhasebe, Bilet ve Ayniyat YönetmeliğTnın bu tür bir hüküm içermediğı kaydedildi. Yönetmelikteki kiralamaya ilişkin hükümlerın. genel miidıırlük adına kullanılacak yetkinin usul \e esaslarını belirlemeye yönelik olduğu vurgulanan raporda. yetki devrinin. Sayıştay'ın kiralama işlemlerini denetlemesini de olanaksızlaştırdığı kaydedildi. şöy le sürdürdüîer: "BizSınır- su Çe\Te "\blculan. çocuk-bü- y ük, Müslüman-ateist Hıris- tiyan-Must\ i bu ülkede yaşa- yan herkesi Cumhuriyete ve onun getirmiş olduğu İaiklik. devletçilik. halkçılık ve en önemlisi Cumhuriyet olma- dan hiçbirzaman kavuşama-* yacağımız demokrasiy e sahip çıkmaya çağırıyoruz." Daha sonra Necmettin Er- " bakanın "çikolata içerisin- de aspirin \erme" sözlerini anımsatan Ender Eren. "Bi- ze çikolata içinde aspirin ve- rerek ne nükleer santrallan. ne şeriati ne de termik sant- rallan yutturamayacaklar- dır. Aspirinle de çikolatayla da nükleer santral açtırma- yacağız'"dedı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle