03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
@ CAĞDAŞ YAYINLARI «A Dİ R NA D İ perde aralığından 300.000TL Çağ Pazariaraa A.Ş. Vereeatan Cad. Salkımsögüt Sck. No: 9/B :agalo3ltLİîlanbu. TelŞU 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet ® CAĞDAŞ YAYINLARI İLHAN SHCUK ziverbey köşkü 250.000TL Çağ Paıariama A.Ş. Yeretoatar Cad Saflumsoğut Sotc No 9/B CaŞalogiıı/tstanbul T<N 614 01 96/95 Posta çekı no: 666322 73. r l SAYi 259S6 / 50000 Tl (KDViçmdej KURUCUSU: VlilüS IM0İ11924- W5) B,4Şy,4Z4f?/: NADİRIUDİ (1945-1991) Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Osmanlı saltanatı emperyalizm karşısında pes etmişti... Tiîrk halkı cephelerde kazanarak emperyalistleri dize getirdi... 3 bölüm/ük tıpkı basımının ikinci bölümü bugün, üçüncü bölümü yarın Cumhuriyet ile birlikte. Almayı unutmayın Terör ve şeriatm gölgeleyemediği törenlere tüm yurtta halk coşkuyla katıldı Cumhuriyet so\iııei Gösterge!.. Bütün olumsuz koşullara ve kurıdakJama eylemlerine kar- şın Cumhuriyet Bav ramı bu yıl olaganüstii coşku>la kutlandı. (Tumhurivet sevinci sokakJar- da. mevdanlarda. parklarda, çocıık bahçelerinde kol gezi- yordu. Ba\ raklar asıldı. evler şenlendi, balkonlar ve pencere- ler bavraklarla. her yer Ata- rürk nesimJeriyledonatıIdı, in- sanlar CumhunŞetçi oldukla- nnı diJe getirmek için birbirle- riy le j anşarak ba> rama katıl- dılar. Bu yıl Cumhurivet, bir de\- let bayramı gibi değil. bir halk bayramı gibi kutlandı. Niçin?. Halk, laik Türkiye Cunıhu- riyeti'nin tehJikede olduğunu mu sezmişri?.. Cumhuriyet düşmanlanna bir tepki mi söz konusuv du?.. Cumhuriveti ko- runıak ve kollamak yolunda ortak bir uyannın dışavurumu mu gündeme girdi?.. Ne olursa olsun, halkın bü- \ük çoğunluğunun bu Cum- huriyet Ba\ramı'na katılımı. geleceğe dönük bir gösterge anlamını taşıyor. • Anadolu halkı, Türkiye CumhurivetTnin ne anlanıa geldiğini biliyor; çoğu okumuş vazmış seçkinimizdendaha bi- İinçJe. laik Cumhuriyet elden giderse arkadan nelergeleceği- ni seziyor. Hiç kuşkusuz halkın mutlıı ve rahar olduğu söylenemez. ^urttaşlarbugünkü durumla- nndan memnun değiller. Vak- laşık yirmi jıldan beri sürege- len enflasvon yurtlaşm belini bükrnüş. toplumun değeryar- gılannı kemirmiştir. Terörün azgınlaşması. sürekli tedirgin- Uşi güncel jaşama işlemiştir. Demokratikleşme uzun siire- den beri askıdadır. Adaletsizli- ğın sosjal bo\ utu isyan du\ gu- lan yaratmaktadır. Ne var ki bütün bunlar laik Türkive Cumhuriyeti'ni dinei de\ lete dönüştiirerek \a da bö- lerek çöziimlenecek sorunlar değUdir. 1923'te kurulan laik cımhuriyetin temelleri üzerin- de vükselen daha özgür, de- nokrat ve mutlu topluma yö- ntlmek başka şe>, Türkiye Cjmhuriyeti'ne düşmanJık bı^ka şeydir. Halkın tarihsel sezgisi bu iki- siırasındaki avnmı yapabile- cik kadar keskindir. • Halkın. Cumhurivet Bayra- m'nda devletin resmi törenle- riıi aşarak laik cumhuriyeti saıiplenmesi, polirikacılara da hen bir uyan hem bir ders ol- mılıdır. Gerçekh'derier, haJkın yireğindeki özlemleri sezen ki- şürdir. Bir partinin lideri ol- rmk başka, halkın lideri olmak b&ka şeydir. Jumhuriyetin 73'üncü yıl- dfflünıü kutlamalarından çı- kailan dersler, himseriikleri kirükleyecek çizgiler taşıyor. Lak cumhuriyeti yitirmek ögısının, 73'üncü vıldönü- nınde laik cumhuriyeti sahip- emek gösterisine dönüşme- ijplunıdaki vaşam gücünün t3Mirumundan başka ne o- *ir?.. Cumhurryef Şeriatçı basın çarpıtü • Şeriatçı gazeteJer birinci sayfalannda ahşılmışın aksine bu yıl Cumhuriyet Bayramı'na yer verdiler. ancak aynı gazetelerin köşe yazarlan Atatürk'ü ve Cumhuriyeti eleştirdiler. Bu yazarlar şeriat eksenındeki bir Cumhuriyeti sa\ıındular. İstanbul Haber Senisi -Cumhunvet'ın 73. kuruluş vıldönümü tüm vurtta coşkulu ve görkemli törenlerle kutlanırken. 'şeriatçıbasın'CumhuriyetBayramı'nı ken- dı anlayışlanna göre çarpıtarak duvurdu. Demokrasi \e Evrensel gazeteleri ise Cumhunvet Bayramı'nı yok say- dı. tek satır haber ve voruma yer vermedı. Şeriatçı ba- sının en radikal yayın organı olarak bılinen Akit gaze- tesi, "Cumhurhet 73 yaşında" başlığı> la verdiğı habe- rinde Cumhurbaşkanı Demirel. Başbakan Erbakan ve Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın me- I Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Aşağıda,caddedeCumhurivetgençIiği k u b e r k e k i i e n b ü y i i k b a y r a m ı k u t . luyor... V'ukarıda. Aydınlanma Dev rimi'nin 73. vılıtıda ve 21. Vüzjıl'ın eşiğinde, or- taçağ karanlığını geri getirmek isteyenlerin "'kapattığı'* gencecik kızlar... Türbanlı genç kızlar, binanın bo\ unca asılmış Türk bav rağının altından bile olsa başlannı uzatıp caddedeki coşkuv u ilgi ve biraz da kıskançlıkla izlivoriar... kimbilir. belki de içlerinden "Atatürk biz Türk kızlarına. kadınlarına çağdaş Türkiye'nin varaöl- masında veCumhurivet'in yaşatılmasında vazgecilemevecek haklar tanınuş,görevter yüklemişti... \eden çağın, çağdaşhğın dışına itilmeve zoriannoruz" diye havıflan- maktan kendilerinialamıvoriardır. (Fotoâraf: HATİCE TLNCER) • Anıtkabir'deki törenden sonra özel defteri imzalayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demire] "'Büyük Atarürk, Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, hür ve serbest kalmayı milli kıvanç ve milli şuur haline getirmiş olan milletimizin en aziz varhğıdır. îlkeleriniz ve devrimleriniz yolumuzu aydmlatıyor" sözlerini yazdı. • Anıtkabir'i dolduran vatandaşlar, Ata'nın huzurunda saygı duruşu yapabilmek için uzun İcuyruklar oluşturdu. İstanbul ve İzmir'deki törenlere de vatandaş katılımı yüksekti. İstanbul'da patenli gençlerin "Genciz, güçlüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Türkiye laiktir, laik kalacaktır" sloganlanyla yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Haber Merkezi - Cumhuriyeti- mizın 73'üncü yıldönümü kutla- malanndaki co^kuyu terör ve şe- riatçı baskılargölgeleyemedi. La- ik Cumhuriyete \e ülkenin bütün- lüğiine karşı son zamanlarda ar- tan saldınlar, yurttaşlann kutla- maîara katılımını ve bayram coş- kusunu arttırdı. Halk, valnızca resmi törenlerı ızlemekle yetın- meyerek sokaklara döküldü. Va- • Arkası Sa. 6,Sü.3'te AOO ; Şeriat bayrağı çekemezler' • Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Suphi Giirsoytrak, "Hükümet laik dev leti Pakistaniaştırmaya çalışıyor" derken gençlere, "Sizler. Muammer Aksov 'lar Bahriye Oçok'lar. L'ğur Mumcu'lar var oldukça bu ülkeye şeriat bayrağını çekeme\ecekier" dedı • 7. Sayfada tSTANBUUDA COŞKULU KUTLAMA • Arka Sayfada PKK vine kan döktü•/• Sıvas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalan kana bulan- dı. PKK'li birkadın teröristin intiharsaldınsı sonucuTe- rörle Mücadele Şubesi'nde görevli Ali \'üce. Rüstem Demirtaş ve Adem Tut adh 3 polis memuru şehit olur- ken 2 terörist ile birlıkte Osman Polat adh vatandaş da yaşamını yitirdi. B 12. Sayfada •• Intihar eylemlerini değerlendiren Psikiyatr Beşir Dos- ter. saldınlarda ideolojik unsurlann ağır bastığma dik- kat çekti. Doster, bu kişilerin sevgı ve ilgiden uzak bü- yüdüklerini söyledi. Prof. Dr. Sedat Özkan ise saldınla- n insanlara karşı duyulan büyük öfkenin dışavurumu olarak değerlendırdi. H 12. Sayfada • PKK hazirandan bu yana 4 intihar saldınsı düzenle- di. 12 güvenhk görevlisinin şehit olduğu, 2 yurttaşımı- zın yaşamını yitirdiği saldınlarda 5 terörist de can ver- di. PKK ilk intihar saldırısını haziran ayında Tunceli'de yaptı. Örgüt daha sonra yine Tunceli, Adana ve son ola- rak da Sıvas'ta aynı saldınvı tekrarladı. • 12. Sayfada 1 milyon Hııîu mülteci ölümün soluğunu hissediyor Zaire'de soykınm • 600 bin kişiden haber alınamadığını belirten Avrupa Birliği lnsani Yardım Komiseri Emma Bonino, Zaire'de büyük bir vahşet yaşandığını, Kızılhaç çalışanlanna bile ateş edildiğıni ve 1 milyon insanın yaşamının tehlikede olduğunu söyledi. • Zaire'deki BM depolarının hafta sonunda yağmalandığını ve ellerinde birkaç günlük yıyecek s»toku kaldığını belirten Birleşmiş Milletler Mültecıler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ruth Marshall, doğrudan ulaşabildikleri 400 bin mültecinın Lac Vert ve Mugunga kamplannda banndığını ve bu insanlara bir an önce yiyecek bulunması gerektiğini bildirdi. • //. Sayfada BATI ŞERİA Cenazede çatışma• El-Halil'de, İsrailli yerleşimciier tarafından öldürülen 10 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze töreninde Israılh askerlerle cenaze törenine katılaniar arasında çatışma çıktı. • Cenaze töreninde yüzleri maskeli 50 kişilik bir Filistinli grubun İsrail askerlerine taşlarla saldırması üzerıne askerler havaya ateş açtı. Göz yaşartıcı bombalann da kullanıldığı ola>da 4 Filistinli yaralandı. • //. Sayfada AFGANİST4N Talebana Pakistan desteği • Devrik Afgan hükümeti güçleriyle savaşırken tutsak düşüp Pençşir'deki bir hapishaneye gönderilen Taleban milislerinın arasında 26 Pakistanlı olduğu belirtiliyor. • Afganistan hükümeti. Talebanın Kâbil'e yönelik saldınsından önce. bu örgütün etkin bir biçimde Pakistan îstihbarat Teşkilatı ve ordusunun bazı mensupları tarafından desteklendiğini Öne sürmüşrü. • 10. Sayfada Soğuk sava$a Nazi altını 2'nci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Yahudılerden yağmalanan altınlan bulmak için define avı başlatıldı. Avrupa'da yapılan araştirmalar sonunda ortaya çıkan belgeler. 'soykınm altınlan'nın Türkiye'nin de aralannda bulunduğu çok sayıda ülkeye yayıldığını gösteriyor. • 10. Sayfada GUNCEL CL NE\T ARC4YL REK Dost Acı Söyler Deyip... Cumhuriyet'in 73. yılındaşaşılası olaylarlayüklü gün- lerden geçiyoruz. T.C. Cumhurbaşkanı'nın Çankaya'da verdiği resep- siyona, içkilidirdiye Necmi Hoca'nın katılıp katılmaya- cağını tarttşıp haberleştinyoruz. Maşallah! Adam, artık aklına ve ağzına geleni söyleyemediği bir noktada. Şaibeli hanımın soruşturma ve sonra Yüce Divan'dan kurtulmak için yüzde 22 oyla iktidar koltuğuna oturttu- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Beşfktaş'la 2. bayram UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, Schalke 04'le 3-3 berabere kalarak elenirken Legıa Varşova'yı Amokachi ve Yankov'un golleriyle 2-1 yenen Beşiktaş, tarihınde ilk kez 3. tura çıktı. Siyah-Beyazlı ekibin tur atlaması, tüm yurda ikinci bir bayram sevinci yaşartı. MSpor'da. Avrupa Konseyi üyeliği tehlikede Türkiye'nin Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'ndeki avukatı Prof. Dr. Bakır Çağlar, Türkiye'nin mahkeme kararlanna uymaması halinde üyeliğinin askıya alınacağını söyledi. • 4. Sayfada Izmir'de mafya temizliği izmir ve Aydın'da çok sayıda cinayet, yaralama ve bombalama eylemine karışan çeteyle ilgili operasyonda gözaltına alınanların sayısı 37'ye çıktı. Operasyon Izmir'in ilçelerine kaydırıldı. • 6. Sayfada Zeynep Özal yine gündemde Civangate Şkandalı'nda adı sıkça geçen Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal soruşturmalardan kurtulamıyor. Savcılık, Zeynep Özal hakkında 3 soruşturma başlattı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Okulunu Satan Devlet... Eğitime yatırım için önemli bir kaynak bulundu: "Okulsatmak..." Büyük kentlerin merkezi yerlerindeki okulların rantı yüksekmiş. Arsası, binası çok para edermiş. Bu okul- lar satılacakmış, onun geliriyle biraz daha büyük okul- laryap/lacakmış... Onümüzdeki yıl kimi kentlerımizdeki geçmişi derin okullardan 237'si satışa sunulacak. Valiliklere duyuruldu: • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle