25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 30 EKİM 1996 ÇARŞAMB 18 SPOR Legia Varşova'yı 2-1 yenerek UEFA Kupası'nda yoluna devam ederken taraftarlanna ikinci bayramı yaşatt Düş değü gerçek, Beşiktaş 3. tıırda Beşiktaş:2 - Legia Varşovazl STAT: İnonu HAKEV1LER Gluoıçe Canstantm (6) hısı/e 4u am (6) Damel \lum*?anu 16) (Roman\a) BEŞIKT4Ş: Klıımt, C) Recep (7) Rahım (6> 4lı (6) Eı kaıı (>) (dk ^*> Oıhan V )anko\ (H) 4lpa\ (4) Serçen (4/ (dk 46Okta\ V (dk V> \tutlu) Seıdar (6) Amokachı (9) Ertuçı ııl (1) LEGIAVARŞOV\ Szamotuhkı (6) Jalacha (V Zıtlınskı (6) \to\w 15) kacpızak <") Solmca 14) (dk h4 Oreszc zıık 1) SranıtÂ(^) Cz\kıeı fi) Beıdna>~(6) kuchaıskı(6) Sukoln s// lf>P GOLLERDÂ 13 4mokaılu dk 37Kuchaıskı dk ^î}an k()\ SARI KARTLAR Rulvm Eıkan (Beiikta$) Cz\kıeı So koh\ skr (Legİ4X larşoıaj MRMIZ1 kARTLAR: Yankın (Beşıktaş) Stcınıtk (Legia \ar$o\a) \SEN\OZkAN Bovlesine az rastlamr Cumhurıvet Bavra- mı nda bır baska bavram vasama oianagı' EI bette Beşıkta^lılann coskusunu Cumhunvetı bınbırguçluk ıçınde kuran \taturk ıle arkadas larının uzun \e zoriu mucadeleM ıle ozde^les tırmıvoruz ama takımların bır ust tura geçme- sını •ba>ram'olaraknıtele\enlerde bızlerdegı- lız Kendımızı ı;>ter ıstemez bıtmek tukenmek bılmevenbırdıvalogunıçındebuiuvoruz "VoK abı \olu, turu geçıcez" \a da "Bavram \apıcaz abı, ba\ ram " So\Ie\enler çogu kez degısık \uzler ama sovlenenler hepavnı Inonu Stadı nın atmosterını gorunct bız de •onlardan'bırıolupçıkıvoruz "Beşıktaşbunla- memese. }5bınkjşıhamvapar"dı\oruzvebır çogunun kalp atislarını hızlandıran mucadele baslıvor Sevımsızrakam BesAtas auğurlugel dı Sıvah Bevazlılar 13 uncu dakıkada Amo- kachııle 1-Oonegeçtıler Ilerle\endakıkalarda Alpav ııı ışguzârlığını Amokachı nın hıç bıt mevecekmis. gıbı gorunen deparlarını ıkıncı golunbeklentısındeızledık Derken bız de ken- dımızı kaptınp bos, kaleve topu gonderemeven Ertugrul a sovlenmeve ba^ladık "Bunu ata- nıazsan. hangısını atacaksın'" Sen boş kaleve atamazsan bız de Rahım ın hatasinda skoru esıtleven Polonvalı tutbolcunun adını bura\a s.ıĞdırmavaçalısırız Kucharskıdurumu 1-1 \ap tıgında denn bır ^essızlık vaşandı Inonu Sta- dı nda Sonra m ı ' llk \anda herkesi haval kınklıgına ugratan Sergen ınvennıalanOktav ınnetıs amasonuç suzro\L^atasını hemen ardından Serdar ınku sur^uz vuru^unu a\nı guzeüıkte çıkaran kalecı Szamotulskı vı ızledık Ama bıtmedı Zaten bovle bıtmesı de mumkun değıldı Legia kale sını dakıkalarca suren bırablukava alan Be^ık ta> YankoA un goluvle turu araladı Gerıve ıse geçmekbılmeven 1 y dakıka kaldı Odakıkalar da da Legia \arşota baskısını gıderek arttırdı Sıvah Bevazlı ekıpte bu bas.kıva.karşı kovabı len \e hıç vılmadan mucadele edebılen ııç isım vardı Amokachı Yankov ve Mrmıç Sanınz Bes.ıktas,lilar vasadıklan bucoskuvu bın sıvah ıkısı bevaz 3 \abancı futbolcuva borçlu LegıaVarsovataktmı budakıkalardaanlasjl maz bır hırçınlık ıçıne gınvor \ e tekmeler vum ruklar havada uçus.ma\a ba^lıvordu Nıtekım 8*ı ıncı dakıkada \ankov futbolun dıger vuzu nu goiteren Polonvalılann o\ ununa gelınce kır mızı kartı gordu \e 3 uncu turda forma gı\me sansını \ ıtırdı Dun gece Inonu Stadı nın mbunlennı doldu ranlar tarıhı olava tanık oldu Şımdı çocukları na \e torunlanna anlatacakları bır sev len daha \ar "Beşıktaş ılk kez L EFA Kupası'nda Vuncu tura > ukseldığınde ben de orada\ dım " İZLENİMLER / HILMI TI RKAY - DEMZ DERI'W Beşiktaş tarihyazdıBeşıktaş ın Avrupa kupalanndakıpat laımsı bellı kısevırcivıdeetkılemış Lıg maçiaıına tazla •rağbet'etmeven Sıvah Be\ ızlı v andislar dun İnonu Stadı nı tı- kabasadoldurdular Buvukılgı vardıLE FA rande\usuna Sapkasını bavrağını alan koşmustu Dolmabahçe ve kımle konussak kımerastlasak "Yatur.vanır'" dısordu O\le\a bavramlann en buvu ğunde ıkıncı bır bavramın 'coşkusunu' vasamak oldukça kevıflı olacaktı Nıte- k m 'duş' uerçeöe donustu ve Bes.kta^ tdnııır c ılk kez 1 EFAkupaM nda i tu n r <1 ı Ogleden sonra kapılann açılnıasıvla trıbunler nı%ın baslamasına 3 »aat kala doldu Kapılar kapatılınta elınde bıletı olanlar da disarıda kaldı Tnbunlerde ıse ba\ram coskusu \asandı Turk bavrakla rı ıle Besıkras bav raklan bırlıktedalgala nırken muhtesem bır tablo olustu Maç onceü yraftarlan costuran se;> sanatçısı Ercu nun trıbunlere dagıtmak ıstedıeı mesalelere gu\enlık soreılılen ızm ver medı Bovle olunca da Sıvah Bevazlı \andashr durumu protesto ettı Trabzon Schalke 04 maçı btat hopar lorlennden venhrken Besiktaj; tarartarla n maçı ızlnormuşça^'naTrabzon lehıne tezahuratta bufundufar Bu maçın vansı ıse İnonu dekı "skorboard dan va vımlandı Hamı nıngollerınde \er\enn den ovııadı ancak Schalke nın 3 golu sonrasi ortalık sessizlıge burundu Trıbunlerde tstanbul Buvuk^ehır Be ledıve Biskanı Ta>"\ıpErdoğan ın hazır lattüı •Beşıktaşımıza \\Tupa'da başarı- lar dılenz'pankartı dıkkat çcktı Legia \arso\ alı tutbolcular maçtan 2 saatoncestadageldıler Polonvalı tutbol- cularınzenıınıkontrolıçınsahavaçıkma sısla Sı\ah-Bevazlılar "\owa> ouf(çı kis \ok) dıve tezahurat vaptılar Trıbun lerde Legia \arso\a nın da ^0 kadar ta rartan \ardı \arso\a ordu takımı oldu <5u ıçın asken uçakla tstanbul a gelırken Polonvalı taraftarlar uçağa almmadılar Legıalıların 2 gunluk tren volculuğu son- rası Istanbul a vardıklan oğrenıldı PKK'\eofke * Son gunlerde artan PKK saldmları ne denıvle vogun guvenlık onlemlerının alındığı gozlendı Avnca trıbunler dt "Kahrolsun PKK" dıve tempo tuttu Stat çe\resme kurulan bankatiarla bı letsiz sevırcıler stat vakınına sokulmaz- ken stada gırenlerdıdık dıdık aradı \ak lasık 2^00kadar polısıngorev aldıgı Ino nu Stadı nda supheiı kısılenn de kımlık kontrolu vapıldı Emeklı Subavlar Demegı maç oncesi Besıktas Ba^kanı Sulevman Seba va pla ket \enrken Sıvah Bevazlı taraftarlar baskanlan ıçın voğun sevgı gostensınde bulundular LaikTurkhe Cumhurıvet Ba\ramı nı kutladıgımız gunde tnbunlerde senata karşı bır laık fık ruzgarı da estı kapalı tnbunde basla dekıtemposa zaman zaman tum stat a\ak uvdurunca Inonu Stadı ndakı *,osku bır kat daha arttı Yankov uzdu Beşiktaş ın basarılı Bulgar ovuncusu \anko\ unovununsondakıkalannadog ru kırmızı kart gormesı uzuntu varattı Rakıbıvle once v-umruklaşan daha sonra da tekmelesen \e sonunda kırmızı kart goren Bulgar ovuncunun LEFA dan enaz 2 maç ceza alacagı tahmın edılıvor Rasım karavefutbolcular3 turu trıbunlcrie bırlıkte kutladılar.(Foto«raflar MUSTAFA ERSO\ - DENİZ DERİNSU) NEYMIŞ ABDULKADIR YUCELMAN Türk Futbolu ve Yabancılar Turk futbolu hedef buyuttu Ço^unluğun goruşu boyle Ancak acaba Turk futbolu mu buyudu yoksa kulupler yabancılan loko motıf yaparak Avrupa da kendıne yer mı edınme çabasında 7 Bu tart/şmanın kapsamı genış Ustelık bakış açısı da sıfırdan 180 de- receye dek değışebılır Avrupa kupalarında boy olçuşen takımları mızın temelınde yabancılar mr yatıyor^ 1 Bır bakıma oyle Orneğın Beşıktaş Amokachı, Mrmıç ve Yankov ıle Galatasaray Hagı Fe- nerbahçe Uche ve Trabzonspor da Şota ıle yuruyor Ve dort bu yuk kulubumuzun başında uç Turk bır de yabancı teknık dırektor var Yanı yabancılarta Turk çalıştıncıların bırlıktehğı Turk takımlan- nı bır anlamda Avrupa nın gobegıne ıtıyor Yabancılara karşı degılım Amaıyıseçımyapılmasıkoşuluyla Ve dort buyukler ıçınde Galatasaray Hagı Trabzonspor Şota yla bu yuyor Gozler hep onlarda Ama ya bızım çocuklarımız7 Yabancı sayısı arttıkça kuluplerın maddı sorunu ıle bırlıkte Turk futbolunun gelecegı de tehlıkeye gınyor Gozu kara yonetıcıler ta raftarların ve de medyanın durtusuyle çılgınlığa donuşturduklerı transfer polıtıkaları ıle doğrudan Turk futbolunu ve futbolcusunu vu ruyorlar Kuluplerımızın Avrupa kupalarında ılerlemelerı ıçın yaban- cı takvıyesı onkoşulmuş gıbı gosterılıyor Bu goruşte ısrarlı olanlar haklı gorunebılırler Ama bu haklılıklan sadece gunu kurtarmak du- şuncesınde olanlar ıçın geçerlıdır Pekı ya 1998 Dunya Kupası ve daha sonrakı kupalar? Turkıye nın yerı Avrupa da ve dunyada ne- rededır hıç duşunuyor muyuz 9 Galatasaray tek yabancısı Hagı ıle lıgı sarsıyor Dığerlerının hep- sı bızım çocuklarımız Çocuklanmızın ellerınden tutup forma gıydı- ren Turk çalıştırıcılar Turk futbolunun da gelecegını çızecekler Id dıa etmıyorum ama ınanıyorum kı Fatıh ın Galatasaray ı yenı trans fer edılen Romenleıie bugunku havasını kaybedecek ve en az ıkı Turk futbolcusu da kulubede oturacak Dort buyuklerın ıçınde tek yabancı çalıştıncı olan Lazaronı ıse bırfutbolcuoğutmedegırmenısankı Parreıradaoyleydı AmaPar reıra gıtmış Lazaronı gelmış Fenerbahçe hala 4 yabancının turku sunu çagırıyorsa ve de Fenerbahçe nın ve Başkanı Alı Şen ın pa raian havaya uçacaksa k/mın umurunda'' Mıllıtakım Fatıh Terım ıle Avrupa Şampıyonası nın fınallerını ya kaladı Mıllı takım bufinallerdetek gol dahı atamadı Amacımız ılk etapta fınallere katılmaktı katıldık Şımdı artık golu hedeflememız ve gol atmayı oğrenmemız gerek Ancak kesın bır sonuç var kı gol- cu dedıklerımız henuz gol atmayı beceremıyor Mustafa Denızlı "Atılan gollennyuzde 751 rakıbın hatasından oluyor dıyor Budu- rumtespıtındevarılannokta hazınveduşundurucudur Futbolha ialar oyunudur derler dogrudur Ama golculerde becerı yetenek hırs çabuk duşunme ve çabuk oynama gıbı bazı nıtelıkler olması gerekır Yanı rakıp topu kaptıracak pas atamayacak ayağımıza bı- rakacak ve bız de vuracağız Vuracagız da kaleye vurdugumuz 10 topun bın kaleyı bulacaksa o zaman golculerımızde bır eksıklık var demektır Şunu kabul edebılırım bır golcu ya da golcu olmaya a ' day bır futbolcu elbette gol kaçıracaktır Ama eger o topçu gol nok- talannı kokluyor pozısyona gınyor ve hatta kendısıne pozısyon ya ratabılıyorsa o futbolcu golcudur O da bırgun gol atmayı ogrene- cektır Yeter kı teknık dırektorler gençlerımıze fırsat ve şans tanısın Ama teknık dırektorler ornegın Lazaronı gıbı adam yetıştırmeyı be- ceremıyor hatta buna karşı ıse vay o teknık adamın elıne duşen genç yeteneklerımıze Fenerbahçe aldı - sattı Fenerbahçe nın Trabzon u 90 dakıkada yenmesı olay oldu As- lında Fenerbahçe Trabzon a bır futbol maçının 90 dakıka olduğu- nu gosterdı Bır anlamda Beşıktaş tan oârendıgını Trabzonspor a sattı Bakalım Trabzonspor kıme satacak"? SONR ASI / m STAF\ ER-OI Amokachi: îyi ki Beşiktaş'a gelmişimLEFA kupası nda uvuncu tura geçmenın se\ ıncını do vasıva va^ıvor Sıvah Bevazlı ta- kım Polonva nın Leaıa \arso\a ta kımın? zor da ol^a elerken ma(,m v ıl dızı Nııervalı Damel Amokachıade ta taraftarla buiunleştı Amokachı maç bıtımınde trıbunlen tek tek do la^arak se\ ım.ını dıle aetınrken vap tıgı açıklamada "Beşıktaş'ı tercıh ettıgım ıçın çok mutlu\um Doğru bırseçınıvapmışım Attıgımgollego- re\imnapbğıma ınanrvorum. Beşık- taş se>ırcısıne havranınTdedı Tnbunlen dola^tıktan sonra Şeret Trıbunu ndekı Ni|erva SporBi kanı Jım \woboudo \e Baskan Su- le\man Seba nın tebrıklennı kabul eden Amokaı.hı formasını kaptır madan sovunma odasmın \olunu tuttu fvadroda bulunmavan Sertan da trıbunlerden so\ unma odasina gı derken kendısıne engel olmak ısteven pohslerle uzun sure tırtıstı Maı, sonrası Polonvalı futbolcu ların sevını, \a^avan Beşıkta^lı fut bolculara saldırması bu\uk tepkı gordu Legia \arso\ah Jalaha. Ro manvalı vın hakemın kafasına \ur du LEFA aozlemcısının bu olavı raporertıgı belırtılıvor BuaradaPo lon\alı tarartarların bulundugu eskı açık tnbunun onunde toplanan Be sıktaslı tarattarlan polıs dagıttı Tek nık Dırektor Rasım Kara maı, son rasi en çok seunenlenn basında ae- lırken "Daha \olumuz var Lçunıu tura çıkmak çok güzel. ancak daha vapacak çok ışımız \ar" dedı Olası rakipler L EFA kupası nda vapıbn dığer maçlarda Beşıktaş ın olası rakıple rı bellı oldu kupa 1 te Monaco Brondbv Inter Mılan Karlsruhe Hamburg \ewcastle Helsmborg Brugges Anderlechtturatlavanta kımfar MAÇIIN ELEŞTİRİSİ Kartal 40 Yıl Sonra \D\4N DİNÇER Beşıktaş ta 2000 yılınm ıkı futbolcusu var bırısı Amokac- hı. Inanılmaz bır oyuncu Adeta tek başına bır takım Koşu- yor pres yapıyor gol atıyor O her yerde var Ulkemız ıçın bır kazanç Beşıktaş ıçın ulusal pıyango Adeta Afnka'dan gelen bır elmas Attıgı super golu once beynınde tasarladı ve sonra da uyguladı Sahada basmadık yer bırakmadı Al- dıâı para helal olsun îkıncısı Yankov. Komşu Bulganstan dan geldı Şahane bır gorevadamı Topnerede okarşısında Her topu kazanıyor veoyununyonunusureklıdegıştınyor Bas/t ama etkılı pas- larla ınanılmaz bır futbol oynuyor O da ıkıncı golu atarak 40 yıllık Kartal ın tarıhme altın harflerle geçtı Uçuncu turun vı- zesını aldı Onun da aldığı para Amokachı gıbı helal olsun Bu kadar değıl Muthış bır ınanç ve baskıyla Legia Varşova'yı 2 yanda inonu Stadı nda çımtere gomerken Cumhunyet Bayramı nın anlamına yanı 29 Ekım e tarıhı bır başarı katan Beşıktaş ulusumuzun gogsunu kabarttı Sıyah-Beyazlı 11 e ve akıt- tığı tere selamlar 90 dakıka temponun çabuk oyunun baskının ne olabı- leceğını gosteren Beşıktaş Turk ulusunun yıllardır savun- duğum yerlı ekolden gelen Rahım ve Fuat'ın yureklı bı- çımde sahaya yansıttıgı yenı Beşıktaş Turk çalıştırıcmm onemını bır kez daha gozler onune serdı Beşıktaş ılk kez 3 tura geçtı Bu da Rasım Kara ve ekıbıne nasıp oldu Ona da helal olsun Oyunun genelınde turu geçmek ıçın oynayan Beşıktaş'ta tum futbolcular gorevlerını yaptılar Bır başka takım Legia karşısında turu geçemezdı Çabuk oynayan anı ataklarla Beşıktaş ın uzenne uzenne gelen Legia gerçekten îyi bır ta- kım Oyunda Amokachı ve Yankov un gollen dışında Ser- dar'ın muthış frıkıgı ve onu kurtaran Legia kalecısı de unu- tulmazlar arasına gırdı Muhteşem Beşıktaş taraftarı ve inonu Stadı Cumhunyet gencının mutluluğunu sevınç çıglıklarıyla paylaşırken ben de gozlerı dolu ama anlamlı bır sevınç yaşadım Ne mutlu Turkum dıyene ne mutlu Beşıktaşlı olana Ve Beşiktaş Zoru Başardı VUHMITSERT Beşıktaş Legia Varşova yı nefes kesen bır mucadele so- nunda yenıp uçuncu tura çıkarken ızleyenlere gerılımı yuksek bır maç ızlettı Rasım Kara savunma yonu guçlu futbolcu- lardan kurulu bır kadro oluşturmuştu Ancak L Varşova nın atletık ozellıklerı ust duzeydekı oyuncuları topla ve topsuz yaptıkları hızlı koşularla Sıyah Beyazlılann savunma denge- sını bozarak gol pozısyonlarına gırmekte zorlanmadılar Beşıktaş savunmasını bugune dek hıç bu kadar dagınık \z- lememıştık Savunmanın sıgortası konumunundakı Rahım ınanılmaz pozısyon yanlışlıkları yaptı Ne rakıbını kontrol ede- bıldı ne de arkadaşlarının açıklarını kapatmada başanlı ola- bıldı Recep ve Alı ıse ıkılı savaşımların bırçoğunda rakıple- rıneustunluksağlayamadılar Sıyah Beyazlılar orta alanın or- tasında başa baş bır oyun ortaya koymalarına karşın bu bol genın kenarlarında Serdar ve Erkan etkılı olamadı Beşık- taş ın kanat ataklarında etkısız olmasınm bır nedenı de L Var şova nın yardımlaşmalı adam ve alan kontrolunde basarılı ol masıydı Polonya ekıbınde kaptan Stanıek oyun kurgusu nun ışleyışını planlayan etkılı ısımdı Arkadaşlarını gerek sa- vunma gerekse atak organızasyonlarında yonetmesı dıkka tıçektı ikı ekıbm de ortak ozellığı oyundısıplınınebağhhk ve gosterışsız futboldu ama Beşıktaş ın alışılmış çızgısınden uzak olduğu da bır gerçek Karşılaşmanın ıkıncı yansında Ra sım Kara Sergen ın yerıne Oktay ı alıp Ertugrul u orta ala na çekerek Polonyalıların fızık ustunluklerıne denge getır mek ıstedı Bunda da bır olçude basarılı oldu Oyunun tem- posu yukselırken zengın kale onu pozısyonları oluştu Beşıktaş maçı uzatmalara bırakmadan alma duşuncesıy- le ıkıncı yarıda daha hareketlıydı Ancak Sıyah-Beyazlılar L Varşova nın kalabalık olarak bulundugu orta alanda top kap- ma savaşamında ustunluk kurmaya çalışırken ataklara yeter lı destek veremedıler Polonyalılar ıse ozellıkle çabuk karşı ataklarla onemlı pozısyonlar yarattılar Avrupa Kupalan nda ıkıncı karşılaşmalar fınal ozellığı taşıdığından oyuncular psı- kolojik olarak buyuk baskı altına gırıyorlar Hele dun gecekı gıbı maçın son bolumlerıne krıtık bır sonuçla gırılınce oyun- cuların gerılımı ust duzeye çıkıyor Ancak Beşıktaş yandaşla- rı takımlarına verdıklerı coşkulu destekle oyunun bu sıkıntılı anlarını rahatlattılar Yankov'un turu getıren golunden sonra bu kez aynı sınırsel gergınlığe Polonyalılar gırdıler Dun gece maçın ozellıkle son bolumlen gerek oyun ge- rekse gol pozısyonları bakımından ılgınçtı Yankov un kırmı zı kartla oyun dışı kalması Beşıktaş açısmdan onemlı bır ka yıp ama uçuncu turayukselmenınkeyfı Sıyah Beyazlılara ye- ter Sonuç olarak Beşıktaş tarıhınde yenı bır başanya ımza atarken tum Turkıye yı sevınce bogdu Tebrıkler Beşıktaş San - Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Old Trafford'da oynuyor Fenerbahçe'nin prestîj gecesi;• Fenerbahçe Manchester LnıtecTla deplabmanda mucadele edecek Old Trafford Stadı ndakı karşılaşmanın başlama baatı 21 10 REŞ\T4lv\R V1ANCHESTER - Fenerbahçe ıddıasi kalmadıgı Avrupa Şampı \onlarLıgı4 hafta maçında bu ak ı>am Vfanchester Lnıted la deplas manda mucadele edecek OldTraf ford Stadı ndakı karşılaşmanın baş- lama saatı 21 30 Bu maı,tan alacagı puan karşıhgı LEFA taratından kasasına gırecek para\ ı dusunen San Lacnertlılerde cezalı futbolcu \ok Sakatlıgı suren vabancı futbolcular Hogh ve Kosta- dıno> 'un ov nav ıp ov nama\ acaklan maç saatı bellı olacak Teknık Dı- rektor Lazaronı, bu maçın prestıı açısından onemlı oldugunu so\le \erek "I\ı bır sonuç almak ıçın mu- cadele edeceğız. Rakıbınıızı ılk maç- ta daha ıw tanıdık A\nı hataiarı vapmamava çalışacagız" dedı Fenerbahçe \e ılk maçta jollen atan Beckham'ı kemalettın'ın Cantona'vı da Lche'nın rutacagı oğrenıldı Nııervalı Okochaı^e da ha çok torv ete donuk ov nav arak Bo- lıç'e gol noktalannda vardımcı ola- cak Tek puanla grupta son sırada ver alan San Lacıvertlılenn rakıbı Manchester Lnıted ın 6 puanı var tngılıztakımı ^puanlı Ju\entus un arkaMnda 2 sırada bulunuvor C Grubu nda ovnanacak dıger maçta Juventus la Rapıd \iıen Italva nın Torıno kentınde karsı karsiva gele- cekler Şampıvonlar Lıgı nde dıger gruplarda da mucadeleve ovnana- cak maçlarla de\am edılecek Tum karsılasmalannbaslama saatı 21 30 programı ise sovle A Grubu Glasgovs Rangers - AFC Ajav Grasihopers AJ Au\er- re B Grubu \\ \dzew Lodz Steaua Bukres Borussia Dortmund Ath letn.o\ladnd D Grubu FCPorto- Rosenborg AC Mılan IFk Gote bore İINGİLİZ BASINI FEINERB4HÇE \ E F4ZL4 ŞANS TAJMMIYOR Manchester United yine de favori F\IKCENK Beckham, M.L nited'ın gol silahı M\NCHESTER - Manchester Lnıted. Fenerbahçe ıle ovnavacagı Şampıvonlar Lıgı maı,ı oncesı Ingı hz basinının vavlım atesi altında Geçen hafta ^ Okavbettıklerı\ev\ Lastle Lnıted maçından sonra bu hafta da Graeme Souness,Venı$on ve Van Gobbel ın tikımı Sout hampton ı 6 1 \emlince \1 Lnı ted de huzursuzluk ıvıce su vuzune çiktı Southampton maçında Can- tona Van Gobbel le tekmelesip durdueu halde kırmızı kart aorme dıgı ıçın sanslı savılnor Ingıhzle- regore Fenerbahçe nın umabîlece gı en ı\ ı sonuç \ ıne beraberlık ola- cak Sampıvonlar Lıgı maçı once>ı Ingılız basınında Manchester Lnı ted la ılgılı bazı baslıklar sovle The Sundav Telegraph Sout hampton sampn onu 6 ^olle v urup hattavınoktaladı RenksızLnıted6 \edı Teknık dırektor Ale\ Fergu son "Fenerbahçe ıle büvuk bır maç o\na>atagız. Galıp gelırsek çevrek fınaldeMz. o zaman bu uzuntulen unutabılınz. Beckham'a ıhrııacı- mız olacak" dedı TheObserver kınmzise\tanlar 6kezıuruldu Nonei.li Gstenstad jgollemaçınMİdızıvdı Fereuson 'Benım ıçın oncelık A\rupa"da Fenerbahçe vı veneceğız Lıgde ka> bedılenlerı sonra telafı edebı- lırız" dedı The [ndependent M Lnıted ın FBahçe ve karsı çıkaracagı kadro hala belırsiz Southampton maçin da Scholes aol atarak ılk tercıh Skolskjaer ındurumunukaristırdı Ale\ Ferguson Old Trafford da hangı onbırle ovnavaı-agını daha epevce dusunmek zorunda kalacak G Ö R Ü Ş HALIT DERIINGOR Kaderin Cilvesini Bekliyomız Başarı veya başarısızlıklarımızı nedense hep kadenn cıl- ' vesıne bağlarız Orneğın zengın oldun kadenn cılvesıdır . Fakır oldun yıne kaderin cılvesıdır Futbolda yendın mı veya yenılüın mı bunlar da hep ya kaderin ya da futbolun cılvesıdır Bır futbolcuya bu hafta rakıbınızı yenebılır mısınız dıye sorulsa Bı/mem kı kader bılır yanıtını verır Gol atabılır mısın denılse Kader dıye cevap verılır Tam bır kadercılık Hele gunumuzde kadercılık alabıldı- ğınce yaygınlaştı Her şey kadenn bır cılvesı olarak değer- lendırılıyor O halde Manchester dakı maç ne olur? Bılınmez kı' Ka- denn cılvesı kader ısterse karşıkı takımın kudretı kuvvetı vız gelır tırıs gıder Yıne kader ısterse Lazaronı'nın kotu taktıgı falanca oyuncuyu oynatması veya oynatmaması hıçbır anlam ta- şımaz Butun yonumuzu gosterecek olan kaderdır Ama bu kaderı neden bır turlu kendı tarafımıza çekemıyoruz Ne- den kadenn cılvesı hep Batılılara yardımcı 7 Onu kendınıze çekmeyı bır bılebılsek evvelallah elımızdekı bu oyuncular- la Avrupa yı tozduman ederız Karşımızda ne Manches- ter kalır ne de Juventus Her ıkısıne de ıkışer uçer çekerız Yalnız anlaşılmayan bır nokta var Neden beynımız var- dır ? Nedır onun fonksıyonu 7 Herhalde kaderin cılvesı var- ken onu çalıştırmaya da pek gerek yok Manchester ve bız kadenn ve futbolun cılvesı ıle bera- ber bır parça da aklımıza guvenelım Korkmayalım Manc- hester dan Korkarsak ne mantığımız kalır ne de bır şey O zaman ıçgudulerımız bıze egemen olur Boyle bır durumda da tabııdır kı maçın sonucunu kadenn cılvesı belırler O da daıma Batılıların yanında oluyor Bızlere hıç yuz ver- mıyor Haydı kaderin cılvesı Buguntekbeklentımızsensın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle