25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CurnhuriyeC İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orban Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya 9 Yazıışlerı Mudurlen Ibrahim Yıldız (Sorumlu), DinçTa>anç 9 Haber Merkezı Miıdüru Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler Şinasi Danışoğju 9 Istıhbarat- Cengiz V ıldırım 9 Ekonomı Bülent Kızanlık 9 Kültur Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir Yücelman 9 Makaleler Sami Karaören 9 Düzeltme Abdullah Yazıcı 9 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu 9 Bılgi-Belge Edibe Buğra 9 VurtHaberkn MehmetFaraç Yayın Kurulu Ilhan Selçuk {Başkan > Orhan Erinç. Okta> Kurtböke Hikmet Çetinkav a. Şükran Soner, ErgunBaJcı.DinçTa\anç, ibrahim Vıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTemsilcısı Mustafa Balba\ • Haber Muduru Doğan AkınAtaturkBuKan No 125. Kat'4. Bakanlıklar-AnlıaraTel 4195020 (7 hat). Faks 4195027 9 tzmır TertiMİcısı Serdar Kızık, H Zıva Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 9 Adana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu, InonuCd 119S No 1 Kat l.Tel 3522550. Faks 35225^0 Muesse;.e Muduaı Erol Erkut 9 Koordmator \hmet Korulsan 9 Muhascbe Bülent \ ener 9 tdare Hüseyin Gûrer 9 l^ietme Önder Çelik 9 Bılgı-lşlem Nail İnal 9 Bılgiba\arSıstem Müriiıet Çiler M£D\ \ C: • Yonctım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin trduran # Koordmator Reha Işıtman # Genel Mudur Yardıırei!,ı Mine \kdağ Tel 514 0" 53 - k> 5118466 Tu ıan \e Bmsaa: Y;nı Gun Haber ^lansı. Basın \e Yavıncıhk \ Ş ı (- ad W 41 Caşploglu 34334 tst PK 24* Istanbu' Tel (0 :i2ı 512 05 05 (20 hat) Faks, ı0 2121 513 S5 95 30EKİM 1996 İmsak:5.00 Güneş: 6.26 Öğle: 11.55 İkındi: 14.43 Akşam: 17.10 Yatsı: 18.31 Cumhuriyetin 73. yıldönümünde CHP alternatif kutlama töreni düzenledi, Taksim Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu îstanbuTda coşkuhıkutlamaİstanbul Haber Serrtsi - Cumhuriyet Bay- ramı'nın73.yıldönümü lstanburdayürüyüş, balo. panel. İconser. spor. fener alayı. konfe- rans. saydam göstensı. sereı gıbı görkemlı et- kınlıklerle kutlandı CHPlstanbul ll Örgütü. Cumhunvet Bayramı "nda "alternatif kut- lama törenı düzenledi. CHP Ktanb»ul mılleuekillen Algan Haca- loğlu, Ercan Karakaş. CHP ll Başkanı Meh- met Ali Özpolat. Eedri Baykam. Leyla Tekül ıleCHP Kadın Komisyonu \epartililennka- lıldığı "AlternatifCumhijrivetBayraınıKut- lamalan"nda. Taksım Anıtı"naçelenkkonu- larak saygı duruşunda bulunuldu. Hacaloğ- lu. törende yajrtığı konuşmada. Cumhuriyet Bayramı kutlamalannı alternatif kutlamalar şeklınde yaprnalannın kendilennı üzdüğünü belırterek, "Cumhuriyerin kurucusuoian bir partininresmi kutlamalara 15yılönceKenan Evrcn tarafından çıkanlan birgenelge nede- ni>le katılanıa>ışı ü/ücüdür. Bu genetgevi en kısa sürede değiştireceğiz" dedı. ll Başkanı Mehmet Ali Özpolat da yaptığı konuşmada, laık. demokratik Cumhuriyetin bugünlere zorlıı bır mücadele sürecinden geçılerek gel- dığını. onun degenm bılmeyen. nımetlenn- den sonuna ka-dar yararlanan RP ve DYP gı- bı partilerin ontı korumak bir yana şenatçı bır zemıne çekmek ıçın ellerınden geleni ardına bırakmadıklannı behrtti. Bedri Baykam da RP'yı samımı bulmadığını kaydederek, "'Ben ne kadar Çinli\ sem, Erbakan dao kadar Ata- türkçüdür" dedı Alternatif kutlama yapmak zorunda kalan bir dıger parti ise AVÂP oldu. ANAP Istan- bul mılletvekılleri Ali Talip Özdemir, Vusuf Nanıoğlu, Vılmaz Karakmunlu, Ahad Andi- can. İstanbul ll Başkanı Erdal Aksoy, ANAP tl Kadın Komisyonu ıle partılıler Taksim'de birtören düzenlediler. Fatih Draman'daki VasıfÇınartlkokulu'nda düzenlenen törende. ÇYDD Fatıh Şubesi ta- rafından okul için yaptınlan Atatürk büsîü- nün açilışı da y apıldı. Öğrencılerçeşıtlı şıır- lerokuyup. foîklorgöstensi sundular. Meriç Velidedeoğlu, törende yaptıgı konuşmada, Cumhunyetın ılan edılışının İstanbul halkı- na Fatıh Belediyesı'nden duyurulduğunu anımsatarak. ~ Fatih Beledivesibtıonuruson- • CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, 12 Eylül döneminde Kenan Evren'in çıkarttığı bir genelge yüzünden resmi kutlamalara katılamadıklannı söyledi. CHP'li Bedri Baykam, RP'nin Atatürk'ü sahiplenmesini samimi bulmadığını belirterek "Ben ne kadar Çinliysem Erbakan da o kadar Atarürkçüdür" dedi. Bakırköy Beiediyesi > e sh İJ toplum kuruluşian, ba> ramı Yunus Emre Kültür Merkezi bahçesindedüzenfcdiklerietkinlikleriekutiadüar.(Fotoğraf: MEHMET DEMİRKAYA) suza dek taşunalı ve vaşatmalıdır'" dedı. Tiir- kân Saylan da "Sizleri. Atatürk'ün lazlan ve oğullan olarak selamiı>onım. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan sidersiniz" di- ye konuştu. CHP Beşıktaş tlçe Örgütü'nce gerçekleş- tırılen Beşıktaş-Taksım arasındakı "I.aiklik Yürüyüşii"nde çok sayıda patenlı genç. "Gen- ciz,güçlü\üz,Atatürkçüyüz r \ "Türkiyelaik- tir, laik kalacak". "Türkİve Iran olmavacak" sloganlan attılar. İstanbul Tabıp Odası Başkanı Prof. Dr. Or- han AnoğuL Cumhunyetin ilkyıllannda top- lum hızmeti olarak v ürutülen sagltk polıtıka- sının artık kalmadığını söyledi. İstanbul Ta- bipOdasının İstanbul Tıp Fakültesi'ndedü- zenledı|ı "Cumhuriyetin TırjbaveSağük Hiz- metlerine Getirdikleri*' panelınde konuşan Prof. Dr. Orhan Anogul. saglık hızmetlennın Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bir kamu hız- meti olarak tüm yurtta seferberiık halinde ya- pıldığına dikkat çekti. Bakırköy Beledıyesı ve sivıl toplum kuruluşlan da Yunus Emre Kül- tür Merkezı bahçesinde düzenlenen etkınlik- lerle Cumhuriyet'in 73. yıldönümünü kutla- dılar. Işçı Partisi'nce düzenlenen panelde konu- şan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sek- reteri Doç Dr. Cem İlnetn. emperyalızme karşı bağımsızlığı savunmanın ayıplanır ha- le geldığini belırtirken. İP Başkanlık Kurulu üyesı Arslan Kılıç da "Cumhuriyet kazanım- lannı savuntnadan sosyalist olunnıavacağınr vurguladı. Özgürlük ve Dayanışma Partısı (ÖDP) Genel Başkanı L'fuklras. Cumhuri- yetin 73. yıldönümü nedenıyle yaptığı yazı- İı açıklamada. bugüne kadar yapılan her as- keri darbenin şeriatçı akımlan güçlendırdıgı- nı ıfade ederek. "ÖDPolarakCumhuriyet re- jiminin bütün çağdaş kazanımlanna sahip çı- kıyonız" dedı. CHP Gazıosmanpaşa ılçe Örgütü bır kokteyl düzenlerken DSP Avcılar Ilçe Örgütü ılePirSultan Abdah Kültür Der- neği Genel Başkanı Murtaza Demiryaptık- lan açıklamalarda tüm yurttaşlann Cumhu- riyet Bayramı'nı kutladılar. Kadıköy'de Cumhuriyet andı Kadıköy 'de düzenlenen \e yaklaşık 25 bin kışinin katıldığı Cumhunyet yürüyüşü coşku- lu geçti. Kadıköy Beledıyesı öncülüğünde Suadiye'den başlayan \e Göztepe Parkı'nda gerçekleştırilen havaı fışek gösterisı ıle son bulan > ürüyüşe ellennde bayraklarla ve Ata- türk posterlenyle katılan Kadıköylüler, Ata- türk'e ve laik Cumhuriyete olan baglılıklan- nı bır kez daha haykırdıiar. Genç. yaşlı, ka- dın. erkek 25 bın Kadıköylü. 10. Yıl Marşı ve Gençlik Marşı'nı söyleyıp yürürken evle- nnin camından ve balkonlardan korteje eşlık edenleroldu. CHP İstanbul Mılletvekılı Al- gan Hacaloğlu \e SelamiÖztürkün de katıl- dığı yürüyüşte sloganlar atıldı. Törenın sonunda konuşan Selamı Öztürk. Kadıköy'ün Türkıyeye seslendığinı belirte- rek "Baskılardaa silatüardan \ünıa>ız. Demok- rasiyi Türkiye'de kimse sökflp atamaz" dedi ve ardından Kadıköylülere Cumhunyet andı ıçirdı. i s t a n b u l ' d a k i t ö r e n l e r i 1 5 0 b i n k i s i i z I e m i $ t i Cumhuriyetin 10. yılmda ilgi çok büyüktü İstanbul Haber Servisi - 73. kuruluş yıldönümünü yaşadıgımız Cumhuriyetin ilk yıldönümlen. coşkulu kitlelerin katılımıyla kutlanmıştı. Ana caddelere taklar kurulur. sokaklar defne yaprakları ile süslenır. işyerlerı ve caddeler ışıl ışıl aydınlatılırdı. Gecelerı ıse halk. fener alayının geçişıni ızlemek üzere sokaklara doluşurdu. Cumhunyetın 7. yıldönümünde Yunan Başbakanı \enizelos ve Macar Başbakanı Kont Bethlen, Gazi Mustafa Kemalın konuğu olarak geldikleri Ankara'da törenlerı Ata ile birlikte izlemişlerdi. O gün Ankara sokaklanndakı hava ıse gazetemizde şöyle ver almıştı: "Vakın köyler, kasabaJar. uzak şehirier sanki hep bura\a taşınmıştı. Trenler. otomobiüer yolculara az gelmiş; tüm oteller, hanlar, hatta evler misafirlerte dolmuştu." Cumhunyetın 10. yılı, az zarnanda büyük işler başarmış olmanın güveni ve gururu ıçinde halkın çok genış katılımıyla kutlandı. Kutlamalar öncesınde kentlerde. köylerde. kasabalarda. fabrıkalarda. okullarda heryerde-Onuncu Yıl Marşı öğreniliyor, öğretıhyordu. İstanbul'daki resmi törene 150 bın kışi katılmıştı. kurulan tak sayısı da 200 civarındaydı. Kutlamaların ikıncı gününde ıse denizde görkemlı bir fener alayı düzenlenmiş, Şirketı Havrıye vapurları, muhripler. yolcu vapurları ve özel motorların Rumeli kıyısından Karadeniz'e kadar uzanarak geri dönüşünü; Boğaz'ın her ikı yakasında toplanan halk. coşkuyla ızlemışti. Cumhuriyetin 10. ve 15. yılında. Cumhuriyet karşıtı ve Atatürk'e karşı eylemleri nedenıyle mahkûm olanlar, yine Atatürk'ün gırışımiyle affedildi. Otuzuncu yıldönümünde de Başyazarımız Nadir Nadi, ırtıca u>arısında bulunarak şunları yazmıştı: "Bugünkü dünya şartlan içinde vazifemiz, Atariirk inkılablanna gerekirse yenilerini katmak, fakat o inkılabiardan bir tekini de olsa fedaya asla yanaşmamaktır." Şenti/dergeceyiaydmhıttı İstanbul Haber Servisi - Cumhunyet Bayramı 73. yılında İstanbul'da düzenlenen balo ve fener alaylanyla kutlandı. tstanbul Valısı Rıdvan Venişen'ın dün akşam Atatürk Kültür Merkezı'nde verdiği resmi resepsıyon, son yıllann en geniş katılımıyla gerçekleşti. Iki binin üzerinde konugun katıldığı resepsiyonun en renklı anı ıse çalınan keman \ e akordeon eşliğinde davetlilerin "Gençlik Marşrnı söylemelerıydı. Atatürk Vakfi da dün gece Dedeman Oteh'nde bir balo düzenleyerek Cumhuriyet kutlamalanna katıldı. Cumhunyet Bayramı nedenıyle Istanbul'un pekçok yerınde de fener alayı düzenlendı. Kadıköy Beledıyesı. önceki gece de Kadıköy Evlendirme Daıresi'nde bır "Cumhuriyet Balosu" düzenledi. Kadıköy Belediye Başkanı Selamı Öztürk. uğradıkları silahlı saldınlar sonucu yaşamlarını yitiren Doç. Dr. Bahrive Cçok. Prof. Dr Muammer Aksoy ve Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ın adına yakınlarına ve Cumhunyetın korunmasına katkılarından ötürü Türkıye Barolar Birliğı Başkanı Eralp Ozgen, Prof. Dr. Nermin Abadan L'nat, Hikmet Şimşek. Vıldız Kenterle Firıızan Ikincioğlu'na onur ve başarı plaketlerı verdı. Davetlılere, Atatürk'ün "Söyle* "ının armağan edildiği baloda.""73. Yıl .\nı Defteri" deaçıldı. CHP Beyoğlu Ilçe Başkanlığf nın gerçekleştirdiği "Bir meşale de sen taşı" adlı alay. Galatasaray Lisesi'nın önünden başlayıp Taksim Meydanı'nda sona erdi. Fener alayının sonunda havai fişek ızöstensı yapıldı. İstanbul Çağdaş Eğitım Kooperatifrnın düzenlediğı gecede de Cumhuriyet Okurlan (CL'MOK) bır araya geldı. Baltalimanı Grand'da düzenlenen geceye. aralannda gazetemiz yazarlarından İlhan Selçuk, Deniz Som ve yönetım kurulu üyesı Atilla Coşkun ıle yaklaşık 500 kışi katıldı. Gecede bir konuşma yapan gazetemiz yazarı Selçuk. Cumhuriyet Bayramf nın okuyucularla birlikte kutlanmasinın coşku verıcı oldugunu söyledi. (Fotograflar: H\f İCE TÜNCER KL\DER TL ĞLA) SOKAKLARDA BAYRAK VE BELEDİYENİN FLAMALARI VARDI SııltanbeyK'de Atatürk yoktu MİVASE İLKM'R Köktendıncilerin kalesı olarak bilınen Sultanbeyli'de "Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanacak?" diye merak ettık. lyı de etmışız... RP usulü bayram kutlamaları nasıl oluyormuş. böylece görmüş olduk. Sangazı ve Samandıra'dan geçıp Sultanbeylf ye ulaştığımızda tören henüz başlamıştı. Görünürde pek bır fark yoktu. Fark, aynntılarda gizliydi. Sultanbeyli'deki bütün okullan temsıl eden öğrenci gruplan, ilçenin ana caddesınde dizilmiş, protokol tribününün önünden geçmeyi bekliyordu. Caddenin iki kaldınmında töreni izlemeye gelenler arasında türbanlı. çarşaflı ve sakallı insanlar çogunluktaydı. Cumhunyet Bayramı törenlerinı izlemeye gelmiş olmalan ilginç. Bir süre sonra gelış nedenleri anlaşıldı. Gelenler. törene katılan öğrencilenn velıleriydi. Içlerinden bazılan "KızZeynep vakanı düzelt" ya da "Annem ben burdayım" dıye caddenin karşı kıyısındaki çocuğuna mesajiar göndenyordu. Özel Sultanbeyli llkokulu'nun anasınıfındaki minık öğrenciler resmi geçit yaparken çocuklannın ellerinden tutan türbanlı anneleri de bandonun çaldığı marşa uygun adımlar atarak yürüyüşe katıldı. Geçen öğrencilere izleyıcilerden tek bir alkış yoktu. Herkes tören sonunda çocugunu kaybetme korkusuyla gözlerini sabıt bir noktaya dıkmış, onu izliyordu. Sultanbeyli Imam-Hatip Lisesi öğrencılerı geçerken "Belkiaşka gelir alkışlarlar" dıye bekledık. ama "tık" yok. Cadde boydan boya Türk bayrağı ve Sultanbeyli Belediyesf nın garip flamalanyla donatılmıştı. Gözlerimızin ısrarlı arayışına karşın bir tek Mustafa Kemal resmi göremedik. Her okulun yürüyüş kolunun başında sınıf duvanndan ındinlmiş küçük çerçeveli resimler de olmasa Atatürk, Sultanbeyli'deki törenden bütünüyle dışlanmış olacaktı. İlginçtır; tören alanının yanı başında bulunan ikı sosyal demokrat partı. CHP \e DSP'nın ilçe merkezierinin balkon ve pencerelerinde de Atatürk resimlerini göremedik. Anlaşılan sosyal demokratlar da Sultanbeyli'de "arazije uymuştu." Ata'nın manevi kızı Çukurluoğlu 'GençUğe güventyorum BARJŞ DOSTER Atatürk'ün manev i kızı Ülkü Çukurluoğlu. Türkiye'de yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın. kendisinın umutlu olduğunu belirtti ve "Türkiye'de yaşanan kötü gelişmelere, tatsız olaylara rağmen ben, Atatürk'ün inandığı, Cumhuri>eti emanet ettiği gençüğe inanıvor. gü\eni>orum" dedı. Cumhuriyetin kuruluşunun 73. yılı nedenıyle Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk tarafından düzenlenen Cumhunyet Balosu'na katılan Çukurluoğlu. Atatürk düşmanlanndan çok, onlan bu hale getirenlere kızdıgını belirtti. Ülkü Çukurluoğlu. şöyle konuştu: "Ben Atatürk karşıtlarına kızmıyorum. Çünkü onlann amaçları. yöntemleri belli. Kendi yoUannda Uerliyorlar. Ben asıl. onlan bu duruma. bu noktaya getiren insanlara kızıyorum. Asıl suçlu, azınlıkta olan bu insanlan bu hale getirenlerdir. Türkiye'je çok güçlü bir lider gerekiyor. Atatürk'ü sevenfcr, Cumhuriyetten ve çağdaşuktan yana olanlar artık birleşmeli. Daha fazla bölünmeyle bir yere gelinemez. Ben tüm bu sorunlann aşılmasmda Türk gençliğine ve Türk halkına güveniyonım." Protokol trıbününde kaymakam. komutanlar ve Sultanbeyli'nın RP'lı Belediye Başkanı ".Ali Nabi Koçak, tören alanında yürüyüş yapan öğrencılerı ayakta selamladılar. Tnbünün sağ tarafında kurulan kürsüden tören komitesinde görev yapan öğretmenlerden biri. davudi bır sesle şiirler okuyarak törene katılanlan coşturmaya çalışıyordu. Şııre kulak kabarttık. "Ne de olsa öğretmendir, Mustafa Kemai'i unutturmaya çalışanlara nazire olsun diye bir şeyler söyler" dıye umduk. "Muallim efendi". Cumhuriyet Bayramı'nda bula bula Necip Fazıl'ın. Müslümanları "Allah yolunda savaşa" çağıran "Sakarya" adlı şunnı bulmuştu okuyacak. Oktay öğretmen, Necıp Fazıl'ın bo! tekbırli. bol cihatlı bu şiirini okurken fonda da tslamcı TV'lerden günde beş posta çalınan "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkı duyuluyordu. Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak'ın yanındaki komutanlar bır tek Atatürk resmınin bile bulunmayışının nedenini RP'li başkana sordular mı acaba'1 Dönüşümüz yıne Samandıra ve Sangazı üzerinden oldu. RP'li Samandıra Belediyesi. sadece şehit ve gazileri rahmetle andığmı belirten bir afiş asmakla yetinmişti. Sosyal demokratların kalesi Sangazi'de doğal olarak farklı bir tablo gözleniyordu. Bütün cadde ve sokaklar Atatürk flamalan ve "Cumhuriyeti korumak. kurmaktan daha zor değildir" yazan afişlerle donatılmıştı. İstanbul'un Gaziosmanpaşa. Eyüp, Kâğıthane. vcılar. Beşiktaş ve Bakırköy ılçelenndeki törenlere RP katılmadı. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN 'Onlar' Dışardan, 'Biz' İçerden... E cnebi'nin sıyasi ya da ekonomik 'tasallutu- na' karşı, halkı kim uyanr? Aydınlar! Bu yüz- den, 'Sistem' başından beri, aydınları 'ev- cilleştirmeyi' esas almış; bunun için de, kültürel 'ya- bancılaştırmayı' kullanmıştır. 'Misyoner' okulları, bu yaygın 'yabancılaştırmanın' köprübaşlarını oluştu- ruyor. Osmanlı'nın son yüzyılı, bu konuda. çarpı- cı bir örnektir; bir göz atmak istemez miydiniz? "...ingiliz okullannın sayısı 30 cıvarındadır, bunlarda 131 ingiliz öğretmen ders veriyor, 31 'bible vvoman' de eğitime yardımcı oluyordu. Öğrenci sayısı, savaş öncesi tahmine göre, 2.996'dır..." "...19. yy'da ve 20. yy'ın ilk çeyreğinde, Tür- kiye'deki kültürel hareketler içersinde, Fransız etkisi 'dominant' (egemenj nitelikte idi: yakla- şık olarak 60 okulda 9.000'e yakın öğrenci oku- yordu..." "...Almanlar etki yönünden zayrf görünmek- tedir, on onbeş dolayında alman okulunda 1.500 cıvannda öğrenci bulunuyor..." "...bu dönemde Amerika'nın Osmanlı Impa- ratorluğu ile ilgisi küttüreldi, fakat gelecekte- ki ekonomik çıkarların temelini de atacak ni- telikte idi; yaklaşık olarak -çoğu Doğu Anado- lu'da olmak üzere- 435 Amerikan okulunda 20.000 dolayında öğrenci okuyordu..." ('Os- manlılann Yarı Sömürge Oluşu', Tevfik Çavdar, s.85/105. Ant. Yay. 1970) Bunca okul 'misyoner' okulu olduğuna göre. ei- bette ilk amacı Hıristiyanlığı yaymak ama, acaba iş orada kalıyor mu? Cizlememişler ki... American Board of Mission adına, 1895de bir açıklamayapmış olan Mr. H. O.Dvvight 'kalmadı- ğ/n/'açıklıyor. Demiş ki: "...ticari ilişkiler yönünden 'misyonlar' bu böl- gede (Türkiye'de) elverişli bir ortam yaratmış- lardır. Bu ortam misyonlann iki yönlü çalışma- lan sayesinde gerçekleşmiştir. (Dikkat!) 1/ Ge- niş eğitim diizeni, 2/ Geniş bir basın ve yayın örgütü..." "...biz bu bölge halkını yalnız bizim sattıkla- nmızı almaları için değil, gelecekte kurulacak tesisleri geliştirip yaşatabilecek bir düzeye gel- meleri için de eğitiyoruz. Bu yoldan Amerikan yatınmlanna yeni alanlar açmak umudundayız. Örgütün devamlı olarak yaşayabilmesi için ya- pılan harcamalar yıllık altı milyon dolar cıvann- dadır. Amerikalılar Asya Türkiye'sinde daha şimdiden kârlılığa geçen biriş kurmuşlardır. Bu durum bütün bölge halkının bir gün bizim müş- terimiz olacağına dair umudumuzu, gerçek- leştirmektedir..." ('Batı 'nın Deli Gömleği', s. 110 ve snr. II. Basım. Bilgi Yayınevi 1996) E. Mead Earle adındaki bir Amerika'lı yazar ise, 'American Missions in the Near East' adlı eserinde, bu saptamayı doğruluyor: "...misyonlann temel işleri ticarete uygun bir ortam hazırlamaktır. Insanda yarattıklan ruh- sal heyecan ve benzeri duygular, yerli ırkın Ba- tı uygarlığına eğilim duyması sonucunu ver- mektedir. Dünya ve Batı uygarlığını yakından tanımaları, o bölgelerdeki halklar gibi yaşama isteğini artırmakta, bunun da doğal sonucu olarak ticari faaliyet artmaktadır..." Sizce, bundan çıkarabıleceğimız sonuç, ne ola- bılir? Varılan sonuç... Önce şu: Lausanne Anlaşması ıle emperyalist kültür 'kirfiliğinden'SLnnd\n\m\ş Anadolu (eski 'As- ya Türkiye'si), devlet liselerinde 'ecnebi' bir dille öğretimi benimseyipyaygınlaştırarak, eski 'misyon' okullarının 'işlevini' -aynen bir sömürge yönetimi gibi- üstlenmiş; 'bölge halkının' onlann müşterisi olacağına dair umutları gerçekleştirmiş. 'yarattık- lan ruhsal heyecan ve benzeri duygularla' 'öğren- cilerin' Batı 'uygarlığına eyilim duymaları' sonu- cunu sağlamıştır. Bu da, yeni yetişen Türk genç- lerinde, '...o bölgelerdeki -yâni Bab'daki- halklar gibi yaşama isteğini artırmış ve bunun doğal so- nucu olarak ticari faaliyetler artmıştır.' ABD Ticaret Bakanlığı, iki yıllık kapsamlı biraraş- tırmadan sonra 'hızla gelişen on stratejikpazar' sap- tamıştır ki, bunlardan birisi de Türkiye'dir. Anlaşı- lan geçen yüzyılın sonunda onlann başlattığı, bu yüzyılın ortasından itibaren bizimkilerin yürüttüğü 'yabancılaştırma faaliyeti' ciddi sonuçlarını ver- meye başlamıştır. çünkü hazırlanan bu raporda: "...a / hızlı büyüyen bir nüfus, 61 milyonluk bir pazar, b / çok zengin bir üst sınıf ve geliş- mekte olan bir orta sınıf, c / bulunduğu bölgedeki stratejik konumu, d / büyüme potansiyeline sahip olması yönünden, Amerika'nın, gerek zengin üst ve gelişmekte olan orta sınıfa dönük olarak tüketim malı ithâlatını artırabileceği, gerekse büyüyen bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği altyapı projelerinde rol alabileceği belirtiliyor..." (Mılliyet. 16 Ağustos 1995) Lokanta, meyhane, mağaza adlarından dergi, gazete hatta TV programı adlarına kadar bulaşan yoğun dıl 'kirlenmesinden' sözetmek istemiyorum, o ayn ve bir o kadar acıklı bir bahıs! Siz, hâlâ ecnebi dille öğretimi savunarak, istik- lâl Harbi şehitlerinin kemiklerini sızlatın! http:// www. vol. com. tr/ A ILHAN htt|3://www.ada.com.tr./-bilgiyay/yazar/ailhan.html
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle