26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Coen kardeşierin daha önce de ekrana gelen bu başyapıtı, Cannes'da en iyi film seçilmişti Fink, yaratmaya çahşıyor Sh<mTV00.10 Barton Fink -Barton Fink/ Yönetmen: Joel Coen / Senaryo: Ethan Coen, Joel Coen / Görüntü: Roger Deakins / Müzik: Carter Burvvell / Oyuncular: John Turturro, John Goodman, Judy Davis, Michael Lerner, John Mahoney, Tony Shalhoub/1991 ABDyapımı, 117 dk. MURAT ÖZER ' Joel ve Ethan Coen kar- deşler.. Iki çaödaş sinema us- tası. "Kızgın bir katır ho- murtusu" kadar sert olabıl- diklerı gıbı. "uçan bir yel- fcenli" gıbı yumuşak olabıl- meleriy le de tanmıv orlar. Ya- rattıkları dünvalarda "yaşa- >an" kişilıklerolmasınakar- •şın. tersini de düşünebilıvor- sunuz. Coen kardeşierin 1991 ya- pımı baş>apıtı "Barton Fink". yaratı sorunsalını odaklavan bir film... 1940'la- nn atmosferinde geçen ya- pım. Nevv York'tasahnelenen ılk oyununun büvük başarı kazanması üzerine Hollyvvo- od'a çağrılan bir yazar oian Barton Fink'in (Turturro) burada vaşadığı yaratma san- cısmı yansıtmaya çalışıvor. Fılmin öyküsü. insana uç noktalarda çağrışımlar vapan özellıkler taşımıyor. Son de- rece valın gıbı görünen övkü- nün Coen kardeşler tarafindan sinemaya aktarılması sırasın- da vaşanan ise "ayrıksı" noktalara ulaşmış, çoğ'u boğu- cultığa \aran. bitkıseîyaşam- da bir insamn gözlemleri gibi duran. ancak final sahnelenn- de son kertede umuda yönelık görüntüleryaşatan izlenimler. 1991 Cannes Film Festiva- li'nde büvük sürpriz vaparak hem "en i>i film" hem "en iyi vönetmen" hem de "en iyi erkek oyuncu" dallarında Âltın Palmive'yi sırtlayan "Barton Fink"te Coen kar- deşler. dı^ında oldukları Hollyuood sıstemine de ağır eleştirilergeririyorlar Roberf Altman'ınbaşyapıtı "Oyun- Filnı. scnarist olan Barton Fink'in (Turturro). otel odasındaki komşusu Char- lie'yle (Goodman) olan dostluğunu da anlatıyor. cu" kadar "boyutlu" bıçim- de perdeye getırmeseler de dokunduklan yerden ses ge- tirme>ini biliyorlar. Bırçok türii bir potada erit- me yöntemine başvuran ikı kardeş. ticari açıdan başarılar kazanamasa da sinemasal açı- dan seyrine doyum olmayan başyapıtlarürettiler. üretmeye devamediyorlar Şusıralarsi- nemaiarıınızda gösterımde olan son filmleri "Fargo" da onların başvapıt düzevindekı filmlerının arasına şimdiden girdı bıle. "Barton Fink"e döner- sek... Fılmı. en önemli vapıtı olarak gör- mekolası.İiirlerarjMnddge- zınnıesine karşın. kendı ıç dı- namıûinı yaratan ve koruvan ender başv apıtlar içınde saya- bılırız bu bcnzerMZ sanat ya- pıtını. Fılmin sonundakı "tüm /amanların en iyi fi- nal sahnesfrıe Jıkkat' Bam Telf f\ Servisi - Tayfun Talipoğ- lu'nun hazırlayıpsunduğu"Bam Teli". yol hikâyeleriyle sürüyor. Talıpoğlu önce. "Sı- vas'ın İntikamı" diye kılıf uydurulan Başbağlar katli- amından geriye kalanlan ekrana getirecek. Daha sonra Üzümlü yaylasında egemenliğini ilan eden kadınlarla gö- rüşecek olan Talipoğlu. erkekleri kahvede otururken ken- dileri dastar dokuyarak para kazanan bu kadınların nasıl "patron" olduğunu anlatacak. Talıpoğlu'nun bu haftaki son durağı ise Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara. Tay- ı fun Talipoğlu. Patara'da yedi yıldır koruma amaçlı bir imar planının çıkartılamamasının yaratt/ğı sıkınlılan anlatacak ve bu arada dev letleştirilen bir tuvaleti de ekrana getirecek (at\; 22.45). Kanalın başında Nuri Çolakoğlu var Çağlar'ın TV'si kasımda yayında TV Servisi - Işadamı ve milletvekili Cavit Çağ- lar'ın sahibi olduğu NTV. kasım ayının sonundayayı- na girecek. Edinilen bilgiye göre 24 saat "haber" yayını yapacak olan kanalda. eğlence. müzik ve film gibi programlar yer al- nıayacak. NTVnın. "kitlesel" bir kanal olmayı hedef- lemedigini vurgulavan televizyon yetkilileri. "Bizi sadece iilkey i yö- netenler seyretsin ye- ter" !}eklinde konuşu- yor. Ulusalçaptayayın ya- pacak olan NTVnin Ankara temsilciliöini Murat Vetkin üstlenirken genel müdiirlüğünü ise Shovv TV'nin eski genel müdürii Nuri Çolakoğlu yapacak. Kanal 6 23.35 Ca\\t Çağlar 'Beyin Fırtınası' TV Servisi - Tartışma programı "Beyin Fırtınası"nda bu hafta Türk solunun âünü, bugiinü ve geleceği konu alınıyor. Işıl Alatlı, Taha Akyol, Ataol Behramoğlu, Abdurraliman Dilipak \e Etyen Mahçupyan'ın katıldığı programda "Merkez sol nereye gidiyor?"'. "Solda birleşme çabalan", "Solun temel sorunu". "Solun \aat ettikleri" ve "Farklı kesimlerin zihnindeki sol imajı" gibi konular ele alınacak. Derman / Yönetmen: Şerif Gören / Senaryo: Ahmet Soner / Öykü: Osman Şahin / Görüntü: Erdoğan Engin / Müzik: Yeni Türkü / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, Talat Bulut, Nur Sürer, Sırrı Elitaş, Reşit Ooğan, Hakkı Zengin, Ali Zengin, Birgül Zengin/1983, Gulşah Film yapımı. İnsan-doğa çatışması TfRHA.N GÜRKAN Bir köy ebesivle konuk olduğu ailenin evli erkeği ve bir kanun kaçaği arasındaki aşk öykübii. Şerif Gören'in I983'te Osman Şahin'den uyarladığı "Derman" fil- minde. çetin doğa koşulları alîındakı kırsal kesim insa- nının geri kalmışlık orta- mındaki tekdûze yaşamı. ılişkileri veyabancı birsağ- lık görev lisine bakışı anlatı- lıyor. Insan-doğa çatışması arasında, kar yağınca dün- yavla ilişkisi kesilenyöre\e gelen aJımlı ebeye umutsuz birsevdaylatutulan ıki erke- ğin ilişk'leri öne çıkıvor. Ebe> i pay laşamayan ıki kö- >ün çatışması daha da çarpı- cı. Kjrsalın sorunlarına ye- tennce değinemeyen. ancak hareketli. olaâaniistü doğa görüntülerine sahrp özgün yapıtlanmızdan biri. Atandığı Doğu Anado- lu'daki sağlık ocağına gi- derken bastıran karda don- ma tehlikesi geçirip bir kö- ye sığınan Münet ebeye (Hülya Koçyiğit) hem e\ le- rinde konuk olduğu muhta- rın evli oğlu Tahsin (Talat Bulut), hem sık sık köve uğ- rayan kanun kaçaği a\o Şehmuz (Tarık Akan) gö- nül verirler. Kö'ylülerin Der- man admı taktığı iyiliksever ebe. karın erimesini bekler- ken ona ilaç ve gaz getirmek ıçmgiden Tahsin. voldado- narakölür. Tahsin'indul ka- lan karısı Bahar (Nur Sü- rer) doğıım yapmak üzere- dir. Yollar karla kaplı oldu- ğundan Mürvet. Şehmuz ve muhtar. Bahar'ı kızağa bağ- layarak kasabaya doğru öliinıcül bir yolculuğa çı- karlar. Şehmuz. ebenin öğütleriyle kasabada jan- darmava teslim olur. Bir gecede gelen şöhret TV Semsi- Başannayaazmetmiş genç bir aktris Nevv York'a gelir. Uçüncü filmindeki bu ^ağlanı karak- ter savesinde eline kendini gösterme fırsatı geçen gencecik bir aktris de ba- şan v olunda ;.ağlam bir adım atar. Ya- pımcılann genç Katharine Hep- burn'ün çevre>inı denevımli oyun- cularla ku>attığı. ama gene de fllme fark atan yıldızının omuzlarında du- ran bir teatral draın. Akla eski günle- ri getiriyor. Hikâvenin. Hepburn'ün kendi hayat tecrübesi ile paralellik göstermesı de onun performansında- kı gerçeklik dııygusunu pekiştirmiş. Ada Love iHepburn). Nevv Eng- landlı genç bir kızdır. Şehrinı terk edip Nevv York'a gelir. Burasının genç bir aktrisııı şan ve şöhret peşin- de koşmasına pek de iy i gözle bakma- yan bir yer olduğunu fark eder. Ney- se ki sahnelerin mumlarla aydınlandığı dönemden beriovunculuksanatını ic- ra eden tecriibeli aktör Ro- bert Harley Hedges (C. Aubrey Smith) ile karşı- laşrr. Ada'dan hoşlanan adam ona bir iki oyuncu- luk numarası öğretir. git- mesi gereken partilere gö- türür. Meşhur. güçlü ve nöro- tik biraktris olan Rita Ver- nonun (Mary Duncan) kokteyl partisi gibi. Ada hiçbir şey yemediği için iki şampanyav la fena hal- desarhoşolurve hayretler içindeki parti konuklanna iki Shakespeare tıradı su- nar. Daha sonra becerikli menajer Louis Eastona (Adpîphe Menjour) ile^Katharine birlıkte çalışmaya başlar. Ama Rita Vernon'un başrolünde oynayacağı bir oyun yazmış genç \azar Joseph Sheridan (Fairbanks) uğruna, onu da bir yana bırakır. Aktris gala gecesi oyuna çıkamayınca. onun yerini alır. çok iyi oynar ve bir gecede şöhrete kavuşur. 1933 yılında, sahne arkasında çev- rilen dolaplar ve bir gecede şöhrete erışme, defalarca ele alınmış bir kli- şehalinialmıştı bıle. "MorningGlo- ry ". besbelli daha önce ekranda izle- diğimiz ve halen de izlemekte oldu- ğumuz **AII About Eve"e esin kay- nağı olmuş. lıatta karakterlerinden ba- zılarını da ödünç vermiş. Genç aktris. daha yaşlı v e fevri akt- ris, oyun yazarı. menajer bunlardan bazıları. Daha sonra da Susan Stras- berg. Henry Fonda veChristopher Kanal D 02.10 Sabah Güneşi - Morning Glory / Yönetmen. Lovvell Sherman / Oyuncular: Katharine Hepburn, Douglas Fairbanks Jnr., Adolphe Menjou, Mary Duncan, C. Aubrey Smith, Oon Alvarado / 1933 ABDyapımı, 74 dakika, siyah-beyaz. Plummer"fı devam-vapımı "Stagc Struck" olarak izleyicilerin karşısı- na çıktı. Ne var ki ikinci filmi bunun kadar başanlı değildi. Çünkü bu film- de. en azından Hepburn faktörü var. Hepburn. Zoe Akins'in oyunundan Honard J. Green'in senaryosuyla beyazperdeye uyarlanan "\Iorning G l o n " ile Oscaraldı. Hepburn, bu filmle oıesleğinde sağlam bir adım atmıstı. KENT HABERLERI Papfllerden ADD'ye destek • İstanbul Haber Servisi - Tüm siyasi partilerin Istanbul'daki çeşıtlı ilçe başkanlan tarafindan altına imza atılan basın bildirisinde. Atatürkçü Dii^ünce Derneğfne (ADD) üç gün önce yapılan saldırı kınandı. Bildırıde. Atatürk'ün gösterdiğı aydınlık ve ılerıei volda çabalamaya devam edileceğı belirtilerek "Bu saldırının toplumsal karmaşa yaratmak. kişkırtmak amacı taşıdığı kesin. Ancak hiçbir tahrik ve baskı unsuru bizi yıldıramayacak ve Türkiye Cumhurıyetf nın gelecege doğru yürüyüşünü geri çevıremeyecektır" denıldi. Bildirinin altına imza atan partiler arasında CHP. DSP. ANAP, DBH. İP. HADEP. DYP ve RP bulunu>or. Gökbayrak için açlık grevi • İstanbul Haber Servisi - Marmara TlYADIı aileler. bir süre önce Narkotık Şube tarafindan gözaitına alınan ve Cumartesı Anneleri'nin oturma eylemınden tanman Oya Gökbayrak'ın serbest bıukılması ıçın Küçükarmutlu'daki evinde açlık grev ıne başladıklarını bildirdi. TlYAD'lı ailelerle Haklar > rözgürlükler Platformu tarafindan yapılan açıklr -.uu.. açlık grevinin Gökbayrak serbest bırakılana kadaı nreceği belırtilırken tüm emekçi ve aydinların da eyleme destek vermelen istendi. Molotoflu saldırı • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Kazasker'de bulunan bir mobılya magazasına öncekı gece saat 19.3U sıralannda kimliğı belirsiz 4 kişi tarafindan molotofkokteyli atıldı. Molototl<okteylinin patlaması sonucu işyerinde yangın çıktı. Yangın çevreden yetışen yurttaşlarca söndürülürken maddi hasarmeydana geldi. Bahçeliev ler Çaiışlar Caddesı üzerindeki bir işyerine de saat 20.00 sıraiarmda yüzleri maskeli 3 kişi tarafindan molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu işverinde küçiik çapta maddi hasar oluştu. MSÜ'lü Atatürkçüler • İstanbul Haber Servisi - 29 Ekim-10 Kasim arasında sürecek olan Atatürk Haftası nedeniyle Mimar Sinan Cniversitesinde okuyan öğrencilerden kurulu Atatürkçü Düşünce Kulübü birdizi etkinlik düzenli\or. Etkınlikler şöyle: Bugün Bedri Baykam'la söyleşi: 5 kasım Erol Toy"la söyleşi; 6 kasımda Samı Karaören'Je söyleşi: 10 Kasım'da Anıtkabir'i zıyaret. Demokratik Eğitim Kurultayı • İstanbul Haber Servisi - Eğitim sorunlarının çözülmesi. özelleştirme ve demokratikleştirmenın tanışılması amacıyla "'Demokratik Eğitim Kuruiu'"nun toplanması için çağrıda bulunuldu. Tüm demokratik kuruluşlann söz konusu kurultavın gerçekleştırilebilmesi yönündeki çalışmalara katılması ıstenılırken şımdiye <adar destek veren kurumlar şöyle sıralandı: İstanbul. Vlarmara ve Yıldız Teknik Cniversitesı. Emekçi <adınlar Birliği. Sine-Sen. Lımter-İş, Stran Kültür Jktekezi. Mezopotamya Kültür Merkezi. Sosyalist Derenciler Platformu ve İstanbul Demokratik Lise 3ir!ığı. ngiliz turizmciier İstanbul'da • İstanbul Haber Servisi - Ingıltere Seyahat Acenteleri îirıği'nin (ABTA) kongresi. 1-5 kasım tanhlerı rajinda Jstanburda yapıfacak. Türkive Seyahat vcenteleri Birlığı (TL'RSAB)ev sahipliğinde Lütfi IırJar Kongre Merkezf nde gerçeklejtirılecek kongreye atjacak 2 bin 500 seyahat acentesi temsilcısı ve tur peratörü. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren dünya ve igltere turizmindeki gelişmeleri tartışacaklar. Koruma kurullarının kaldırılması gerektiğini söyleyen büyükşehir belediye başkanına tepki yağıyor 6 Tayyip Erdoğan yağmacıları savunuyor'İstanbul Haber Servisi - Mımar ve Mühendisler Grubu tarafindan önceki gün Dedenıan Otelı nde diizenlenen top- lantıda "Koruma kurulları kaldırıl- malıdır"dı>en İstanbul BüvükşehırBe- ledıve Başkanı Reeep Tayyip Erdo- ğan'a. koruma kurullannda görev yapan uzmanlar ve MimarlarOdası vöneticile- ri tepki gösterdiler. Erdoğan'ın. aynı ko- nuşmasındaki "Beykoz.Sarıyer, Üskü- dar SİT kararlarının da iptalini istit o- ruz" şeklindekı açıklamasını da eleştı- ren uzmanlar ve oda sözcüleri. "Erdo- ğan'ın bu tür sözler söylemesi, İstan- bul gibi dünyanın gözbebeği bir SİT özelliği taşıvarı kentin belediye baş- kanlığına yakışmıyor" dedıler. İstanbul Büvükşehir Beledive Başka- nı Recep Tayyip Erdoğjn'ın Mimarlar Odası gibi mimarlann tek yavil kurulu- şu olan ve anayasada görevi ve tanımı yapılmış kamu yararına bir meslek ku- • MimarJar Odası Sekreteri Yıldız Uysal, "Erdoğan. Mimarlar Odasfyla ilişki kuracağına. kendi siyasal kadrolanyla SİT kararlanna saldınyor. Oysa bu kararlar, belediye başkanı olduğu kentin tarih ve doğa zenginliğini korumak için alınmışlar" dedi. nımunu "bugüne kadar ziyaret etme- diğine1 dikkat çekeıı Mimarlar Oda.si Yönctim Kurulu Sekreteri Yıldız L'ysal, Mimar v e Mühendisler Grubu adi altııı- da Refah Partisi'ne hizmet eden siyasi birörgütün toplantısında yapılan bu ko- nusinanın 'çok vahim bir durunı'oldu- ğunu söyledı. Erdoğanın. "öncelikle Mimar \e .Mühendis Odalan"y la di> a- loğa girmesinin daha uygarca bir ta- vır olacağım" belırten Yıldız Uysal. ko- ruma kurulları ve SİT kararlanvla ilgili olarak da şunları söyledi: "Eğer koruma kurulları olmasaydı, kent yağması şimdikinden de çok da- ha ileri dü/eylerde olurdu. Başkanın bu kurulları kaldırması \erine onları koruması gerekiyor. Çünkü korun- mak istenen, İstanbul'un tarihidir, do- ğasıdır ve kültür mirasıdır. Kurullar. bu konuda zaman /anıan yanlış >ap- salar bile bu yanlışa da siyasilerin ve belediyelerin baskıları neden oluyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın vapması gereken şey, siyasilerin. yağmacıların ve belediyecilerin. kurullar üzerinde- ki baskılarını göğüslemek ve tarihi. doğayısavunanlardanyanaolmaktır. Ama. bu başkan ne y azık ki v ağmacı- lara destek veriyor..." Sanyerve Beykoz'daki SİTkararları- nın. aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı bulunan İstanbul Nâzım Pla- m'ndaki 'kentin ku/evinin korunma- sı' karannı desteklemek üzere alındığı- na dikkat çeken eski Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Afıfe Batur ise baş- kanın şimdi buna karşı çıkmasını 'İstan- bul için talihsizlik' olarak niteledi Batur. "İstanbul gibi, dünyanın ta- rih ve doğa bakımından en zengin kentine belediye başkanı olmuş bir ki- şinin, bu kentin kültür v e doğa zengin- liğini korumaktan başka amacı olnıa- van kurullara ve alınan SİT kararla- nna böy lesine karşı çıkmasına inana- sım gelmiyor »e hem İstanbuPa hem de görevine yakıştırmıyorum" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başka- nrnıngörüşlerini "Gerçekleri saptıra- rak halkı korumacılara karşı kışkır- tıvor ve yağmacılara veşil ışık yakı- yor"şeklmdeeleştiren İstanbul Mimar- lar Odası Yayın Sekreteri Şener Özler ise StT alanlarında aslında imar yasağı bulunmadığmı. ancak "denetimli imar haklarıyla kültürel ve doğal çevrenin tahrip edilmeden y apılaşma kuralları belirlendiğini" söy ledi. Bu gerçegi. Er- doğan'ın da bilmesi gerektiğine dikkat çeken Şener Özler. "SİT kararından sonra belediyenin görevi. koruma amaçlı imar planı yaparak yağma v a- pılaşmasını önlemekken onlar bunu bile istemeyip imar rantının doruğu- nu yaratmak ve kenti tümüvle beton- laştırmak istiyorlar" şeklinde konuştu. Başkanın birlikte kahvaltılı toplantı dü- zenlediği RP'li mimarlann da aslında meslek ahlakı olarak yağmadan yana olamayacaklannı belirten Şener Özler. " \ e vazık ki siyaset adına mimarlığı kirletivorlar" dedi. Hedef, tedavi görenlerin, yakınlannın ve hekimlerin tek çatı altmda toplanması Şizofreni Dostları Derneği kuruldu İPEK ^ EZDANİ Türkiye"de psikiyatri alanında bir hastalıktan tedavi görenlerin ve yakııı- larının birarayagetirildiğı ilkdernek |ş- tanbul'da kuruldu. Yak)a?ık üçay önce bu alanda çalışan üç psikivatrist. bir pra- tisyen hekirn. birpsikolog. birgenetik- çi. bir şizofreni tedavibi gören hasta ve iki hasta yakını bir araya gelerek "Şi- zofreni Dostları Derneği" adı altmda birdernekkurdu. Dernek. öncelikli ola- rak toplumda ortalama her 100 kişiden birinde görüldüğü saptanan "şizofre- ni" hastalığından tedavi görenleri. ya- kınlannı ve bu alanda çalışan hekimle- ri ortak bir çatı altmda toplamay ı atnaç- lıyor. Dernek faalıvetlerini şımdilikku- rucu üvelerden Dr. Ercan Kesal"a ait bir sağlık merkezinden yürütüyor. An- cak bulabildikleri her maddi kaynaktan yararlanarak en kısa zamanda bir bına- ya sahip olabileceklerini belirtivorlar. Gazetemizin sorulannı yamtlayan dernek kurucuüvelerinden psikiyatrDr. Fatih Altınöz. şizofreninin orta) a çıkı- şında kalıtımsal. bıyokimyasal. rulısal. toplumsal ve çev resel çeşitli etmenlerın rolü bulunduğunu belirterek. herkesın yakalanma olasılığı olmasına karşın bi- yolojik yatkınlığı olan bir insanda. bir dışetkeningerilim varatıcı ctkisiv leor- taya çıktığını anlatıyor. Altınöz. lıasta- lığın daha çok 15-35 yaşlan arasinda ortaya çıkan bir rahatsizlık olduğunu belirtiyor. Altınöz. "Şizofreninin te- Derneğin yakında İzmir ve Ankara şubeleri de açılacak. (İPEK Y'EZDANl) davisinde ilaç kullanmak yeterli nıi- dir" sorumuzu şöyle yanıtlıyor: "Te- davidc ilaç kullanmak mutlaka gere- kir. ama tek baştna yeterli değildir. Şizofrenisi olan insanların ve ailele- rinin bir araya gelebileceği grup te- da vileri, çeşitli dav ranışçı tedavi y ön- temleri veailelereyönelik bilgilendir- nıe toplantıları da en az ilaç kadar önemlidir." :MeltemCantürk(Psıkolog. şizofre- ni hastası yakını) - Tedavide ailenin vaklaşımı ve bilgilenmesi çok önemli. Bu işin bir de duygusal yönü v ar. şizof- reni tedavisi gören insanların yakmlan bu durumu kolav kabullenemiyorlar. nereye başvuracaklarını. neyapacakla- rını bilemiyorlar. İlaç tedavisi ıstediği kadar düzenligitsin.ailebu durumu dış- lıyor. kını>or, kabullenmiyorsa. bu has- talığın nüksetmesinde rol oynuyor. Ai- leleri bütün bu ayrıntılı konularda bil- gılendirmek. eğitim vedanışmanhk hiz- metlerivle bunları dej.tekleniek gerek. - Derneğin tanı olarak amaçları ve hedefleri neler? Dr. Ercan Kesal - Bızim amacımız bu insanlann yaşadıklan duygulan pay- laşmalarına. şizofreni konusunda bilgi- lerini arttırmalanna yardımcı olmak ve onlara tedaviyle ilgili güncel bilgileri en kısa zamanda ulaştırmak. Bir tür da- nışmanlık hizmetı görmek. - Gelişmiş ülkelerde şizofreni has- talarının tedavisinde 'gündüzevleri' denilen, hastaların sabah gidip ak- şam evine döndükleri tedavi merkez- leri var. Bu tür bir merkez düşünü- yor musunuz? Dr. Fatih Altınöz-Gündüzevleri Ba- tı'da şizofreni tedavisinde olmazsa ol- mazkuruluşlardanbırtanesi. Türkiye'de bu eksik Çalışmalar yok değil ama bu- ının. bu sorunun içınde yaşayan insanlar tarafından organıze edilmesi daha hızlı tesır edecektir. Bu bakımdan böyle bir kuruluşu bu dernek içinde oluşturmak derneğin hedeflerınden biri olabilir. Dr. Ercan Kesal- Türkiye'de bu ko- nuda eğitici eksiklıği var. Eğitici der- ken. hekimlerden söz etmiyonım. sos- yal hizmet uzmanJarı. psikologlar. hat- ta hasta yakmlan bu gibi yerlerde eği- tici olabilırler. Bızim derneğimiz eğer istenilen biçimde ılerler ve birtakım in- sanlardan yardım görebilirse, bu tür bir merkez kurulabılir. "Şizofreni Dostları Derneği"'nin yakında Ankara ve Izmir'de de şubele- ri açılacak. Dernekle ilişkiye geçmek isteyenler için bir de irtibat telefonu v ar: 294 09 22 Cenaze bulunamıyor Koç'unmezan kapatılacak İstanbul Haber Servisi - Ünlü işada- mı Vehbi Koç'un. kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçınlan cenazesi. polisın sürdürdüğü tüm çalışmalara rağmen 6 gündür bulunamadı. Koç ailesı. cenaze- nin cuma gününe dek bulunamaması ha- linde düzenlenecek bir törenle mezarın kapatılacaöını belirtmişti. Vehbi Koç'un 24 Ekim 1996 tarihin- de. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanından kaçınlan cenazesiyle ilgi- li ipucueldeedilemiyor. Polisin özel ek"ip kurarak yaptığı çalışmalarda da bugüne kadar bir ilerleme kaydedilemedi. Koç ailesinin mezan korumak için gö- revlendirdigi 2 bekçi ile 7 mezarlık gö- rev lisi gözaitına alınmış. ancak yapılan sorgularından sonra serbest bırakılmış- lardı. Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, eldeki verilerle sonu- ca varmanın mümkün olmadığını belir- terek, "Olay günü yağmuryağdığı için • parmak izi elde edilemedi. Hatta me- zar soyguncularının kaç kişi oldukla- rı anlaşılamadığı için eşkâl de belirle- nemedi. Kaç kişi olduğu belli değil, eş- kâl yok, parmak izi yok, fidye için af ı- lan telefon yok, doğru v e geçerli ihbar yok. Bu durumda polisin elinden bir şey gelmiyor. Cenazenin bulunması için geriye iki seçenek kalıyor. Ya ola- vı aydınlatacak bir ihbar gelecek ya da soygunu gerçekleştirenler pişman olup teslim olacak" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle