03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKİM 1996PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Matıir Giışıray yargılanıyop • • İstartMJİ Haber Ser\1si - !Mahir-Günşıra>. •*"Dîii}ürceyeÖzgürlük" (kırtibının yauncılanndan Vbian olrrası nedeniyle 3 TN.o":u DGM'de erdiği nfatksi sırasında K..a:\a'nın "Da\a" isimli «s*ennden alıntı /apması •meoeımle Istantul 10. jAslıye Ceza ÜVfahkemesi 'nde dün ^argılarmaya başladı _A% ûkat Erkan Pekmezci rtarafından yapıkn yazılı .aç-ıklamada. bu davava 43 oil'keden tiyatro 3'öretmeni, yazar, oyuncu, tfestival yöneticisi ve «öğretım görev lilerinirı Ikatılmış olduğu. aynca Salzburg Semineri'nden. ;aralannJa Ariel Dorfman, Andre Birin. Chnstofer Bigsby gibi yazarların \e «oyunculann bulıınduğu 65 Ikişinin bir açıklama yaparak destek \erdikleri Ibelirtildi. "Padişah tapusu' sorunu çözülüyor • İZMİR(Cumhuriyet E g e Biirusu) - Mordoğan ve K.araburun'da yurna^lann büyük sıkıntıya girmesıne neden <olan padışah tapusu sorunu çözülüyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. ellerinde padişah Ttapusu bulunanlara bugün »cumhıınyet tapusu •verecek. Padişah tapusu kapsamında olan arazilerinın devletçe kendilerıne venlmesini îsteyen yurrtaşlara, Demirel, "Bu sorun tçözülene kadar tzmir'e gelmeveceğim. Ilk geliîjimdede tapulannızı dağıtacağrn" demişti. Tartan'dan Kazan'a suçlama _ ANKARA <Cumhuri>et Biirosu) - TBMM Insan Haklannı lnceleme Komisyonu üyesi ve DSP İzmir Mi.llervek.li Hakan Tartan. Türkiye "<k cezaevlerinin "kaynayan kazan" haline geldiginedikkat çekerek, "Adalet Eakanı sadece bir kesımin ceğil. herkesin Adalet Bckanı olduğunu unutmamilıdır" dedi. REFAH>3L hükümetinin insan hakan ve demokratkleşme konusuncı büyük yanlışlar ^inde olduğuna dikkat çeıen Tartan. "Bu çerçevedc. Avrupa Parlamenosu'nun aldığı son karar da hükümetın önemli br kusuru olarak değerknürmek zorundayz" dedi. Zoruriu tasarruf kesintilepi • (Cumhuryet Biirosu) - Zorunlu asarruf kesintilerni kaldıran. ancak ça şanlann birik.imleinın ne zaman ödeneceğni içermeyen yasanm (imhurbaşkanı Süleyma' Demirel tarafırda: veto edilmesır.n ardından hükürnet ou konudaki çalışmaln dondurdu. Zorunlu ısarruf kesmtılene ilişkin yeni bir çalışnı yapılmadığını bildirenulışma \e Sosyal G.\enlik Bakanı Necatı Ç_ik. 506 sayılı Sosyal S:ortalar Yasası'na emeklilerin intibakı hnusunda «rzlaşma ığlanamadığını Jcaydettı iAlevikrden iaçıklama M İstanhü Haber Senisi - P n Dmokratik t\le% iler:irliği. ŞkEFAH'OL hükümetinin ^ n a s ka'iamı sanıklannı |ionuduf-nu. devrimci Sıtuklukn ise rsaldmbnı" öne sürdü. feirlik'teyapılan yazılı a_çıklarrja, RP'li Adalet Balcanı :n Islamct tutuklu '• hükümlüleri "'kayırc!:'" öne sürüldü. Cezae\ îindeki kosulia'J iyileştirilmesi jçin yap ;n ölüm orucu şon«jndj 2 kişinin yaşamr -itirdiğine, Diyarbır E Tipi Cezaevı de meydana ğelen ol 5 larda ise 10 kişi mn oılürüldüğüne dıkkat ciilen açıklamada REFAJTOL hükümeti DİSK ve KESK, yeni yasa dönemi öncesi isteklerini Cumhuriyet'e açıkladılar Sendikacınm gündemi G. DoğuBARIŞ DOSTER Türkiye Devrimci îşçi Sendikalan Konfede- rasyonu(DtSK)Genel Başkanı RıdvanBudak. "demokrasinin eksik işle\ işîne son \ erilmesi ge- rektiğini'* belirtirken Kamu Emekçileri Sendi- kalan Konfederasyonu (K.ES1O Genel Başka- nı Siyami Erdem de. "Terörbitsin,yasalarçık- sın, yağma dursun"dedi. TBMM'nin yeni yasama yılına başlaması nedeniyle gazetemize görüşierıni açıklayan DİSK \e KESK genel ba^kanları. demokrasi ve özgürlük istemlerini dile getirdiler DlSK Genel Başkanı Budak. işçi-işveren ilış- kilerini ve sosyal güvenlik sistemini belirleyen hukuksal düzenlemelerden kaynaklanan sorun- lann varlığına da dikkat çekti. Budak. "Ülke- miz. sürekli olarak birbirini izleyen ekonomik bunalımlaria çalkalanmakta; enflasvon, işsiz- lik başta olmak üzere birçok sorun tepeden tır- nağa toplumun tüm kesimlerini olumsuz biçim- de etkilemektedir" dedi. Yatınmlara kay nak ay rılmadığına. eğitim ve sağlık alanındaki sorunlann buyüdüğüne dik- kat çeken Budak, hükümetin. sadece yeni so- nınların müjdecisi olduğunu \urgııladı. DlSK Genel Başkanı. gelır dağılımı ve ver- gideki adaletsizliklere. kayıtdışı ekonomiye. yolsuzluklara \e zorunlu tasarruf kesıntilerine • Rıdvan Budak, Türkiye'de işçi ve işveren ilişkilerini ve sosyal güvenliği belirleyen hukuksal düzerüemelere gereksinim olduğuna dikkat çekti. "Kürt sorunu" çözülmeden hiçbir sorumın çözülemeyeceğini belirten Budak'a göre çahşanlar açısmdan çözüm bekleyen konular şunlar: Gelir dağılımı, vergi adaletsizliği, kayıtdışı ekonomi. yolsuzluk ve zorunlu tasarruf kesintileri. • KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de, Tûrkiye'nin önünün açılrnası için öncelikle "Güneydoğu'daki terör"ün çözüme ulaşması gerektiği görüşünde. Siyarni Erdem, çahşanlann "örgütsüzlük ve iş güvencesi" sorunlanyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Erdem, Anayasa'ya uyum yasalannm bir an önce çıİcartılarak "emek hareketi"nin önünün açılmasmt istedikJerini bildirdi. deacil çözüm istedi. Demokrasininbirtanımı- nın da "örgütlii toplum"olduğuna işaret eden Budak. Anayasa'nın demokratik bir içenğe ka- vuşturulmasınınTBMM'ninöncelikligörevle- ri arasındageldiğini kaydetti. •*Kürtsorunuçö- zülmedikçe Türkiye ne ekonomik. ne sosyal ne de siyasal sorunlarına kalıcı ve uzun vadeli çö- züm bulamayacaktır" görüşünü savunan DİSK Genel Başkanı Budak. çözümün demokrasi içinde, toplumu kaynaştıracak ve gönüllü bir- liği pekiştirecek bir yöntemi içermesi gerekti- ğini kaydetti SSK \e sağlık reformlannın da bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Budak. ~Sağlık reformu,genel sağlık sigortası niteliği ka- zanmak zorundadır. Bunun yokluğu, sağlık gü- vencesi yükünü tümüyle SSK'nin üzerine >ük- lemekte ve SSK, prim alamadığı şahıslara bak- mak zorunda bırakılmaktadır" dedi. KESK: Yasalar çıksın, yağma dursun KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de. TBMM'nin, Türkiyenin çok ağır koşullar al- tında bulunduğu bir ortamda açıldığına dikkat çekerekTürkiye'nin ekonomik. siyasal \e sos- yal olarak çok zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdı. Erdem. bu dönemde TBVlM'ye önem- h görev lerdüştüğünü belirterek şöy le devam et- ti: "TBMM, öncelikle Güneydoğu'daki terörii önlemek. akan kanı durdurmak için çalışmalı- dır. Tüm siyasi partileri, demokrarikleşme yo- lunda adım atmaya çağırnoruz. Terörün bitti- ği, demokratikleşmenin gerçekleştiği oranda Tûrkiye'nin de önü avdmüktır." Yeni yasamayılındaki ikinci beklentilerinin, emek hareketinin önünün açılması olduğunu söyleyen Erdem. "Bugün örgütsüzlük egenıen- dir ve çalışanlar iş güvencesinden yoksundur" dedi. Erdem. TBMM'nin. bir an önce. anaya- sanın öngördüğü uyum yasalannı çıkartması gerektiğini ifaderek şunları söyledi "Tüm çalışanlara grev ve toplusözleşme hak- kı tanınmabdır. Kamu çahşanlan ve onlann ör- gütleri. hükümet \e işveren karşısında muhatap alınmahdır. Ancak çahşanlann örgütlü olduğu bir ortamda ekonomik ve sosyal kazanımlar ko- runabilirvebualanlardagelişmesağlanır. İşgü- cünün örgütlü olmasu işyerinde verimliliği de art- tırır. Çahşanlann bir diğer endişesi de özelleş- tirmedir. Günümüzdeözelleştirme. kay nak bul- ma gerekçesiv le yapılnıakta. çahşanlann tüm ka- zanımlan hiçe sayılmaktadır. Bağ-Kur, SSK, F.nıekli Sandığı gibi kurumlar, onca birikimle- riy le biriikte çökme durumuna getirilmiştir. Bu durum bir an önce önlenmeli ve y ıllann biriki- miyle kazanılmış haklara ve kurumlara sahip çılâlmaüdır. \'ağma ve talan politikalanna son verildiği zaman. ekonomi de üretken bir yapı- y a ka\ uşacaktır." Belediye meclisi üyeleri. Eyüp Belediye Başkanı Cenç'in yolsuzluk yaptığını belirterek istifa ettiler RP'ü üyelerden RP'li başkana ağırsuçlama tstanbul Haber Servisi - **Adil düzen" sloganıyla ge- nel seçımlerde en çok oyu alan. yerel yönetımlerde bir- çok belediye başkanlığını kazanan RP"nin. Eyüp Be- lediyesi'nde yolsuzluk y ap- tı&ı kendi üyelerince ıfraf edildi. Belediye Meclisi'nın RP'li 4 üyesi, Belediye Baş- kanı Ahmet Genç \e >ar- dımcılannı yolsuzluk yap- makla suçlayarak istifa et- tiler. RP üyeleri. belediye meclisınde okunan dilekçe- lerinde. "Bu mu adil düzen? Adil düzen dedik. al- dandık. RP'nin ilçeözelindekive Türkiye genelin- deki uygulama- lan bLd yanılrtı" dediler. Eyüp Be- lediye Meclı- si'nin dün yapı- lan olağan top- lantısında RP'li meclis üyeleri. Erdal Yılmaz. Remzi Kurtuluş, Mustafa Bahçı- van \ e Ebubekir Pakyıldız. R P - den istifa ettikle- rini \e meclis üyeliklerini bağımsız ola- rak sürdüreceklerini açıkla- dılar. RP'lı üyelerin meclıs- te okunan istifa dılekçelerin- de. Başkan Ahmet Genç \ e yardımcılan yolsuzluk yap- makla suçlandı. istifa eden meclis üyeleri. istifa gerek- çelerini şöyle açıkladılar: "Kapı kapı dolaşarak hal- ka eski SH P'li yönetimin y ol- suzluklannı anlartık. Şimdi daha fazlasını RP'li yöne- tim yapıyor. Bu mu adil dü- zen? Adil düzen dedik al- dandık. RP'nin ilçe özelin- deki veTürkiye genelindeki uygulamalan bizi yanılrtı. Seçimlerden önce vaat ettik- lerimizleşimdiki uy gulama- lanmız uyıışmuyor. Halka verdiğimiz sözler bunlar de- ğildi. Vapılanlan şiddetle kı- nıyor, Refah Partisi'nden is- tifa ediyoruz. Görevimizi bundan sonra bağımsız mec- lis üyeleri olarak sürdürece- giz." Buarada Meclis üyesı \e ANAPh eskı Belediye Baş- kanı Eyüp U- çak'ın' RP'li üyelerle ışbırlı- ği yaparak isti- fa dilekçelerin- de yer alan ba- zı bölümlerin tutanaklara ge- çirılmesıni en- gelledığı bildı- rildi. Eyüp Be- lediye Mecli- si'nde4RP'li- nın istıfasıyla sayıları I2'ye düşen Refah grubu, meclis- teki çoğunluğu- nu kaybetti. Ahmet Genç hakkında çok say ıda yolsuzluk iddiası bu- lunuyor. Bu iddialararasın- da. Fahrı Korutürk Cadde- si'ndeki yayalaştırma proje- sini 3 ayrı kez ihaleye ver- mek. taş ocaklanna dökü- len inşaat atıklanndan elde edilen gelırin bir bölümünü Mılli Gençlik Vakfı'na ak- tannak. Belediye Şirketı E\'- TA$ aracılığıyla yandaşla- rına ihale \ermek ve kaçak yapılaşmaya göz yummak bulunu\or. • Eyüp Belediyesi'nin Refah Partili 4 belediye meclisi üyesi, RP'nin Türkiye genelindeki uygulamalannın kendilerini yanüttığını, bu yüzden partilerinden istifa ettiklerini, görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladılar. Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'nın, "Benim zabıtam rüşvet \ i\or" açıklamasına belediye çahşanlan tepki göster- di.TÜZ.AV' Başkanı Şinasi Naiçın,Çetinsaya hakkında suçduyunısunda bulunacaklannı söyledi.(Fotoğraf: KEREM ILGAZ) Çetinsaya'ya zabıtasmdan tepkiİstanbul Haber Servisi - Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'nın günlük bir gazetede yer alan "Benim zabıtam rüşvet yiyor" açıklaması. bir grup belediye çalışanı tarafından protesto edildi. Türkiye Belediye Zabıtalan Vakfı (TÜZAV) Başkanı Şinasi Yalçın. "Mafya bağlantılanna uzanan yakın aile ilişkilerinin gizlenmesine y önelik hedef saptırma amaçlı bu açıklanıayı kınıyoruz'* dedi ve Çetinsaya hakkında suç duyurusunda bulunacaklannı söyledi. Eminönü Belediyesı önünde toplanan bir grup belediye çalışanı adıııa açıklama yapan TÜZAY Başkanı \'alçın, son günlerde belediye zabıtaM üzerinde baskılann giderek arttığına dikkat çekerek. sendikalı oldukları için çok sayıda zabıta görevlisinın işten çıkarıldığını ya da si\ il kadrolara göndenldiğini belırttı. Zabıta örgütü ıçerısinde rüş\et. yolsuzluk \e benzen olum^uzluklara bulaşan insanların hiçbir zaman \akıf içinde benimsenmediğıni \e sahip çıkılmadığını belinen Yalçın. kamuoyunun dikkatini başka bir yöne çekmek amacıyia Çetinsaya tarafından söy lenen sözlerin belediye zabıta.M çaİışanını rahatsız ettiğini dile getirdi. Bem Sen I Nolu Şube Başkanı İbrahim Sönmez ı>e yaptığı açıklamada. "Adı çeşitli yasadışı işlere kanşan .Ahmet Çetinsaya'yı. tüm zabıta personelinden kamuoy u önünde özür dilemeye ve sözünü geri almaya çağınyoruz" dedi. Ordu RP'ye karşı' Şeriatçı basında Karadayı nefreti• Yeni Şafak gazetesi önceki günkü sayısında ordu, medya ve bürokrasinin RP'nin iktidarına karşı is.birliği yaptığını belirtti. Akit gazetesi de "Karadayı parti kursun"' diye haber yaptı. Karadayı ve üst düzey komutanlann Meclis'in açılışını izlemeleri, şeriatçı basının tepkisine neden oldu. Milli Gazete'nin konulara yer vermemesi dikkat çekti. İstanbul Haber Servisi - Şeriatçı basın. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden \e üst düzey komutanlann "laiklik konusundaki duyarhlıklannr bahane ederek saldırıvor. Şeriatçı kesimin yayın organlanndan Veni Şafak gazetesi. önceki günkü sayısında "Bu nasıl demokrasi" başlığıyla verdiği manşet habennde. "ordu-medya ve bürokrasi~nın RP'ye karşı ışbırlıği yaptığını öne sürdü Gazete. Karadayı \e Ozden'in fotoğraflannı da yayımlayarak. gerginliğin tırmandınldığını. RP iktidanna karşı mücadele veren güçlenn "darbe" dahil her rürlü seçeneği çekinmeden gündeme getırdiklenni savundu. Haberde aynca. son günlerdeki laiklik karşıtı gelişmeler üzenne. Karadayı'nın Çin Halk Cumhuriyetı'nın Bagımsızlık Günü nedeniyle. bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde verilen kokteylde Prof. Dr. Mümtaz Soysal'a siyasi ortam hakkındaki kaygılarını anlatması \e Afganistan örneğinı \ermesi. Hava Harp Okulu'nun açılişındakı Atatürk ve laıklık \urgulan. başta Karadayı olmak üzere üst düzey komutanlann TBMM'nin açılışına katılarak dikkatle izlemeleri. şenatçı basının tepkisine neden oldu. Yeni $afak gazetesi, Sabah. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin önceki günkü başlıklarını da "laik - antilaik krizi özel bülteni" olarak tanımladı \e medyanın gerginliği kasten tırmandırdığını iddıa etti. Şeriatçı kesimin radikal yayın organlanndan Akk gazetesi de "Karadayı parti kursun" manşetiyle verdigi haberde. PKK'nin. Diyarbakır'da 4 öğretmeni katlettiğini belirterek "Genelkurmay "ın niçin sessiz kaJdığı" sorusunu yöneltt;. Gazete. BBP Genel Başkanı Yardımcısı Recep Kınş'ın "Siyaset yapacak asker istifa etsin" sözlenne yer \erdı. Akıt. Karadayı ve Deniz K.uv\etlerı Komutanı Oramiral Güven Erkayanın Çin Büyükelçiliği'nın resepsiyonundaki sözlerini eleştırerek "siyasi iktidan eleştiren ve askeri müdahaley i çağnştıran cümleler kullanmalannın yurt çapında tepkiyle karşılandığım" iddıa etti. Recep Kırış'ın. ".Anayasa'nın 146/1. maddesine göre ihtilal yapmak suçtur ve cezası da idamdır. Bunu teşvik etmek de suçtur" sözlenne de yer \eren Akıt gazetesi. BBP Sıvas Milletvekili Nevzat Vanmaz'ın da ordunun konumunu eleştiren sözlerine dikkat çekti. RP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'nin bu konuya hiç yer ayırmaması dikkat çekti. KULTUR • SANAT UMUT maüT EMMA \UELLE BE BARYLLI 11. MOSKOVA Fl 3 ÖDÜL Bi «EN IYI KADIN I •EN IYI EHKEK; T Bir Fransız Kadıııı r REGIS VARGMER H SONER GÖKSAY RESİM SERGİSİ 1 - 19 Ekim 1996 Şair Eşref Bulvan 19 35210 İZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi. Başak Sigorta'nın bir kültür hLzmetidir. , AKBANK O.ULUSLARARASIAKBANK 6. INTBUMATIONAL JA22 FESTlVAt. İ SABANCI CENTER HACI OMER SALONU 20.30 VANESSA RUBIN TRIO AKSANAT'TA LASER DISC ve VİDEODAN FİLM GOSTERİLER1 13.00 CHARLES MINGUS. "I968", 56' 18.00 KEITH JARRETT, GARY PEACOCK 4 JACK DEJOHNETTE: "Standards". 105' Bilgi için Tel: (0212) 252 35 00 - 01 • 02 AKBANK 2 9 3 « 9 7 8 I3MAT) 1 EKİM den İTİB AREN USKUOAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI'NDE Gülsün Siren Yöneten: Engın GÜRMEN Sahne tasanmı: Oıhan ÖZDİL Giysı tasanmı: Nilgün GÜRKAN Dramaturg: Arzu IŞITMAN OYNAYANLAR Gûlçın AKÇAY-Muge AKYAMAÇ-Serhan ARSLAN-Suleyman BALÇIN-Alı BERGE-Turan GÛÇNAR-Hakan GÜNER- Orhan HlZU-Umrt İMER-Fundı POSTACI-Bılkay TEKBEN-Oıen TUTUCU-Şükrni TÜREN SILFT SATTŞUUU BAŞLAMtfmi OTUN CUNLeM: SA1J » » ÇAR. I S.M, 2«-M rEK. I» J» CUMA. 21 3« C.TESI. IS.M. 2«.]0 PAZAK I S . H UH TARIHLEKI 1 2 . 3 4 5 * 7 I (.10.11 12.11. EKİM İSTANBUL BÜYİJKSEHİR BELEDİYESİ Saat: 23.OO IVlis Sk. No: 2O BEVOĞLU Rez: 293 O5 98 293 99 73 —JSehir Tiyatrolan 3 0 E y l ü l / 6 E k i m 1 9 9 6 HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) EREŞr P£v ı CREŞIT REV LUKUSHAYAT Yöneten: Hıldun DORMEN 1-2-3-4-5-6 EKİM FATIH REŞAT NURI SAHNESI (524 53 80) SEVM BJR.A< SAHİBİNİN SESİ Yöneten: Orhan ALKAYA 1-2-3-4-5-4 EKİM USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 »7) G O - S J \ 5REN FARKLI BİR KADIN Yöneten: Engın GURMEN I-2-3-4-5-4 EKİM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 63) ME_ I- CFVDtTr A N D A V MİKADO'NUN CÖPLERİ Yöneten: Erol KESKIN I -2-3-4-5-6 EKİM GAZIOSMANPAŞA SAHNESI (578 60 67) ADALtT AGAOCLU CATIDAKİ ÇATLAK Yöneten: Engın ULUDAG I -2-3-4-5-t EKİM OYUH CUNtEKI: SAU 20 30 C»P 1S 00 20 30 PH. 211 30 CUtU 20.38 CTtSl 151C. :J!CPW»B ' 5 " " BIUTIİR. ŞEHİB TIYHTROIMI GlSf LERI llf CAPITOL HU2U« GHI OSlUNIf». UDKÖV IU&AURI VE KAOKOr H»IOUN IMZmHlU GISESHIK SİTıUMKTADID ÖĞRETMENLERDEN ELİNİZİÇEKİN! ÖDP'li Öğretmen UĞUR GÖREN Diyarbakır"da kaçınlarak kurşuna dizildi. Acımız sonsuzdur. Silahsız. savunmasız insanların hangi nedenlerle olursa olsun öldürülmelerini protesto ediyoruz. HERKESE, HERYERDE HEMEN BARIŞ ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ HAFTA SONU GEZİLERİ 6 Ekim Pazar Sülüklügöl Kapıorman Dağlan'nda doğa hankası bir göl. 6 Ekim Pazar Çiğdem Yaylası Elmacık Dağlan'nın doruğunda. uza\ıp giden çıçek tarlalan. özgün e\lerı \e sıcak ınsanıvla bir >a\la. 5-6 Ekim Bozcaada Ege Denizı'nin efsanelere konu olmuş üzüm bağlanvla. şarabı\ la ünlü adasında bir hafta sonu. 12-13 Ekim Yedigöller, Gölcük, Abant A r n ı k a MısSok 65Be\ogluTel ı()212l245 15 ^3-244 06 46 Faky 245 29 "6 34 BBS 50 plakah arabama aıt 7 3379S nolu ödeme belgemı ve 37 seri 463 sıra nolu taşıt alım \ergısı tahsil makbuzurnu kaybettim. hiikümsüzdür HCSEYI'S GÜLER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle