01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Irak Dışişleri Bakanı, Kuzey Irak'ta tampon bölge oluşturulmasının kan dökülmesine yol açacağını söyledi Irak'tan Türldye'ye savaş tehdidit9ış Haberler Servisi -Türkiye'nin Kuzey Irak 'ta PKK'şe karşı oluşfurmak isteği Ge- çiçi TehBkel Bölge Bağdat yönetimi ile An- kara arasında gergınlık yaratti.Irak Dışişle- ri Bakanı Muhammed Said EkSahaf. Tür- krye' nin Irak topraklanndaGeçidGü venfik Kuşağı oluşrurma fıknne karşı çıkarak böy- le birdurumun "kandökülmesine" yol aça- cağını öne sardu. Dışışlen Bakanlığı Sözcü- sü, Büyukelçı Ömer Akbel de Türkiye'nin, sınırlannın guvenlığmı sağlamak konusun- da herhangı bir ülkeden izin almak duru- murada olmadığını söyledı. A_rapça yayımlanan El Hayat gazetesine birdemeç \eren El-Sahaf, Irak'ın "Giiven- HkKuşağTkonusundaki bugörüşünü, Dışiş- leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e aynı şekilde ılettığını bildirdi. Tan- • Muhammed Said El Sahaf, görüşlerini New York'ta Çiller'e aktardığmı belirtti. Dışişleri Sözcüsü Ömer Akbel, Türkiye'nin güvenliği konusunda kimseden izin almak durumunda olmadığını söyledi. su Çiller ile BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde geçen hafta Nevv York'ta gö- rüştügünü ıfade eden Irak Dışişleri Bakanı El-Sahaf. •"BayanÇillerilebukonudaaynıı- tılıgöriiş alışverişinde bulundum \e kendisi- ne söz konusu projenin (ciddi bir hata) ola- cağını ikttim'" dedı. El-Sahaf. $u görüşlen savundu: "Türkiye'nin terorizmle miicade- lesL Irak'ın işgali İle olmaz. Türkiye'nin. Ku- ze> Irak'ta bir(Gö\enlikKuşağı) oluşturma- sını kabul etmeyi/. Bu. yalnızca stratejik bir hata degiL ay nı zamanda bir cinayet olur." Irak Dışişleri Bakanı El-Sahaf, Iran'ı da "Kuzey Irak'a müdahale etmek ve bölgeye binlerceaskeryerieştimiek" ile suçladı. El- Sahaf, lran yönetiminin. Irak'la ilişkilerıni normalleştırmesı ıçin cıddı bir polıtıka be- nimsemesinin tarn zamanı olduğunu sözle- nne ekledı. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel düzenledıği basın toplantısında, Türki>e"nin Kuzey Irak'taki smır bölgesinde. bölgedekı otonte boşlu- ğundan kaynaklananbirsınırgüvenliğı so- runu olduğunu ka>dederek "Sınırgihenliği endişesi, her gün bu hudut ihlal edilerek Tür- kiye tarafına geçen teröristlerin, nıasunı in- sanlan. harta kadın \e çocukları katletmele- riylesomut biçimdesergilenmektedir" dedı Akbel. Dışışlerı Bakanı Çıiler'ın \eu York'takı gırişımlerı sırasında da "Bu sınır gmenlik ihtiyacının mutlaka giderilmesi, sı- nırlann güvenliğini sağlanması ve böylelik- le Kuzey Irak'tan kavnaklanan \e türki- ye'de masum insanlan hedef alan tcrörist saldınların kökünün kazınması gereği- nrvurguladığını kayderti Akbel "Budüşün- cemiz>e ihtiyacınuz,görüştüğümüzrünı mu- hataplannıız tarafından büyük anlayışla karşılanmıştır'" dedi. Büvükelçi Akbel, bu gü\ enlıgın ne şekilde sağlanacağının ise ay- rı bir konu olduğunu belirterek şöyle konuş- tu "Güvenlik kuşağı konusu başkadır. Tür- kiye'nin. giivenlik ihtiyacını. Bağdat hiikii- meti ve Barzani dahil biitün tarailar kabul etmektedir. Sınırda bir giivenlik sorunu ol- duğu kuzey irak'tanTürkiye'yeteröristsal- dınlar olduğu. bunun durdurulması gerek- tiği konusunda herkes mutabıktır. Görüş far- kı ulan bazı kesimler. bunun nasıl yapılaca- ğı konusunda farklı diişüncelere sahiptirler. ama Türkiye'nin böy le bir ihtiyacı olduğu ve bunun sağlanması gerektiği konusunda her- kes mutabıktır."Akbel. gü\enlik kuşağı fik- rının de bu bağlamda. bu anlayışla ele ahn- dığında ~Birdereceanlayışla karşdaiKuğınr sövledi. ABD şirketinin Taleban sevgisiDış Haberler Servisi - Afganistan'ın başkenti Kâbil'i ele geçirerek şeriat dü- zeni uygulamaya başlayan Taleban'a bölgede yatırım yapmayı planlayan bir Amerikan petrol şırketınden destek gel- di. Llkenınüçte ikısıni ele geçiren Tale- ban güçlerinin. eskı hükümete bağlı güç- lenn komutanı AhmetŞah Mesut'un ka- lesi konumundakı Pençşır Yadısı'ne gir- dikleri bildinldi. Türkmenıstan petrolünü boru hatla- nyla Afganıstan üzennden Pakistan'a ta- şımayı planlayan Amerikan petrol şirke- tı l nocal, Taleban't desteklediklerini açıkladı. Unocal Uluslararası Enerji Ya- tırımları Sırketi Başkan Yardımcısı Chris Taggart, "Afganistan'daki mevcut durumu çok olumlu buluyoruz" dedi. Taggart "Pakistan. Taleban hükümetini tanıdığını açıkladı. ABD deyeni hüküme- ti tanırsa. uluslararası para örgütlerinin Afganistan'a borç \ermeleri için yol açıl- mış olur" dıye konuştu. Eskı De\İet Başkanı Necibullah'ın asılarak ıdam edılmesınm ardından Ta- leban'ı kınayan VVashington yönetimi, Kâbil'dekı yenı hükümetın yetkilileriy- le temaslarda bulunmak üzere kente bir dıplomat göndereceklerinı bildirdi. Bu arada. Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'ye bağlı güçlerle Özbek lider Raşkl Dostum'a bağlı güçler arasında bir ittıfak oluşturulmasından endişe eden Taleban yetkililerı, Dostum'la savaşmak istemediklerını vurguluyorlar. Tale- ban'ın Dışişleri Bakanı ŞerMuhammed StanakzaL dün gazetecılere yaptığı açık- lamada. Cümbüş-ı Millı tslamı Partısi lıderı Dostumla aralannda bir anlaş- mazlık bulunmadığını belirterek "Daha fazla çatışma istemiyoruz. Dostum'la aramı/da hiçbir sorun yok. görüşmeler yoluyla kendisi ile anlaşmay ı umuyoruz" dedi'. Eski hükümete bağlı güçlerin komu- • Türkmenistan petrolünü boru hatlanyla Afganistan üzennden Pakistan'a taşımak isteyen Unocal şirketi, Taleban'ı desteklediğini açıkladı. 'Namaz kılmayanı bildirin' Dış Haberler Servisi-Afganıstan'ın başkenti Kâbıl'de yönetimi ele geçiren şenatçı Taleban örgütü. namaz kılma- yanlann kendilerine tesltm edılmelen ıçin din adamlanna ve yerel yetkilılere emır verdı. Taleban kontrolüne geçen Kâbil Rad- >osu'nun kenttekı -din polisi" yetkilıle- rine dayanarak duyurduğu haberde "Na- maz, dinin temelklir ve namaz kumak her Müslüman'ın görevidir. Bu nedenle, tünı mollalar ile mahalle ve köy vetkili- lerûıe namaz kılnıayaniann en yakınla- nndaki Taleban karakoluna teslim et- meleri emri \erilmiştir"denildi. Bu arada, Taleban yönetımmin Kâ- bıl'de ınsan fotoğraflan çekilmesını ya- sakladığı ve kentteki gazeteeılere yöne- lik bir dız; kısıtlama getırdiğı bıldırildi. Kâbıl'de oluşturulan yenı hükümetin Eğıtım v e Kültür Bakanı Emir Han Mu- taki. AFP'ye yaptığı açıklamada, "Can- blannfotoğrafiraçekmek dinimizce ya- saktır. Gazetecilerise kenlin bazı bölüm- lerinin ve vılulmış binalann fötoğrafları- nıçekebilirler. ancakaskeri bölgelerinya da bakanlık binalannın fotoğraflannı çekmeleri yasaklandı" dedı tanı Ahmet Şah Mesut'un, Dostum'un çogunluğu Ozbek askerlerden oluşan güçleriyle bir ıttifak arayışında olduğu bıldırılmıştı. Kâbil dahil, ülkenin üçte ikisinı ele geçiren ve ilerlemeye devam eden Tale- ban güçlennın. eskı Rabbanf nın komu- tanı Ahmet Şah Mesut'un karargâhının bulundüğu Pençşır Vadisf ne dayandık- ları bıldirjldi. Taleban'ın kontrolündeki Kâbil Radyosu'ndan dün yapılan açıkla- mada. Taleban güçlennın 10 kılometre uzaktakı Gülbahar kasabasını ele geçır- dıkten sonra. Mesud'un kalesı durumun- daki Pençşır Vadısi'ne gırdıkleri öne sü- rüldü. Kâbil radyosu ay nca Taleban güç- lerının Özbek general Raşıd Dostum'un güçlerı tarafından gınşı ve çıkışı tutulan stratejik salang tüneli çe\ resinde mev zi- lendıklerını ancak herhangi bir çatışma meydana gelmedığinı bildirdi. Afganıs- tan'ın kuzeyinm büyük bölümünün dc- netimini elinde bulunduran General Dostum'a bağlı güçlerin başkent Kâbil ile ülkenin kuzeyi v e Orta Asya Cumhu- riyetleri arasında ulaşımı sağlayan Sa- lang tünelinın her iki tarafına tanklar, ağır sılahlar se Grad fuzeleri yerleştır- dikleri bildirildi. Öte yandan, Dışişlen Bakanlığı Söz- cüsü Ömer Akbel. Afganistan'da etkin gmplardan birini oluşturan General Dos- tum'un Türkıye'den manevi destek ıste- dığını belirtti. Afganistan'ın Ankara Bü- yükelçısı Seyid Zahir Şah. Başbakan Necmettin Erbakan tarafından kabul edıldi. Şah. dün ayrıca Dışişleri Bakan- lığı Müsteşar Yardımcısı Büvükelçi Ali Tuygan ile de bir araya gelerek Afganis- tan da barışın yeniden sağlanması içın neler yapılması gerektiği yolundakı gö- rüşlerini bildirdi. Taleban Kâbil'de insan fotoğrafı çekilmesini yasakladı. (Fotoğraf:REUTERS) ABD'deki İsrail-Filistin zirvesinden somut bir karar çıkmazken Arafat ve Netanyahu'nun tekrar görüşeceği bildirildi öinton: Sorunlar lıâlâ mevcutFUAT KOZLUKLL WASHINGTON - VVashıngton'da ger- çekleştinlenOrtadoğuZırvesi'nın ıkınci ve son gününde lsraıl ve Filistin masadan hiç- bir konuda anlaşamadan kalktılar. tki gün- lük zirveden çıkan en olumlu sonuç Israil Başbakanı Benyamin Natanyahu ile Filis- tin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın pazar günû aynı konulan görüşmek üzere tekrar bir arava aeleceklerı haberı oldu Dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Bill Cünton'ın son kez bir araya getirdıği iki liderin pazar günü ABD'nınOrtadoğuözel koordinatörü Dennis Rossun da katılımıy- la tsrail'dekı Erez Geçıdi'ınde tekrar görüşeceklen açıklandı. Görüşmelenn ka- panışından sonra ABD Başkanı Bill Clin- ton tek başına basına açıklama yaparken yan yana oturtulan Fılıstın ve lsraıl lıderle- n asık yüzlerle sessızlıklerinı korudular. Clinton'ın, kendi konuşmasının ardından söz alacaklarını belırttıği iki liderin kürsü- ye çıkmaması da zırvenın başansız olduğu yorumlanna neden oldu. Ancak Clinton tüm anlaşmazlıklara karşın iki liderin tek- rar görüşme isteğını olumlu bir adım ola- rak niteledi. Clinton yaptığı açıklamada, Fılıstın Devlet Başkanı Arafat ile Israil Başbakanı Netanyahu'nun. barış sürecı görüşmelerinin yeniden ve yoğun bir şe- kilde başlatılması konusunda uzlaştıkla- nnı söyledi. ABD Başkanı Clinton. li- derlerın. Ortadoğu banş anlaşmasının uy- gulanmasına yönelik somut sonuçlara en kısa zamanda ulaşmak için çaba sarf e- decekleri yönünde taahhütte bulundukla- nnı kaydettı. Clinton şunlan söyledi: "tki hafta önce patlak veren probİemler çö- zümlenmcdi. Ancak şimdi iki lider bir- birlerinin problemlerini daha iyi anlı- yorlar. Burada problemlerini çözeme- diler. Ama dürüst olmak lazım.. Prob- lemlerin çözüleceği konusunda birga- ranti de yoktu. Taraflar. el-Halil'e ön- celik verilmesi şartıy la geçici İsrail-Fi- listin barış anlaşmasının uygulanması konusundaki göriişmelere yeniden baş- lamaya hazırlar." Clinton. pazar günü Israıl-Gazze sınırındaki Erez'de yapıla- cakbuluşmanın zirve toplantılanndabel- li bir gelişme sağlandığını gösterdiğini açıkladı. Clinton, Kudüs'te açılan arke- olojik tünelin konusunda da anlaşma sağlanamadığını söyledi. Kuzey ve Güney Kore savaşın eşiğindeDış Haberler Senisi - "Casus denizahı krin* \erecektir. Mey dana gelebilecek tûm nedenıy le Güney Kore'ye sert bir sonuçlann sorumluluğu Kuzey'e ! misillemede bulunacağını belınen Kuzey Kore'nın ABD'den böy le bir durumda "kanşmamasınr istediği bildirildi. Güney Kore topyekün savaş olasılığına karşı alarm durumuna geçtı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. "Kuzey Kore yönetimi Birleşmiş Milletler Komutanlığı'na (l NC) silahlı ajanlannın ötdürülmesine karşılık Kore ^ ^ _ _ ^ _ Halk Ordusu'mın (KPA) bir misillemede bulunacağını bildirdi \ e .\BD'nin kanşnıamasını istedi" denıldı. KPAveUNC yetkılılen. dün sabah saatlennde Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölgede bulunan Panmuncom kasabasında bir araya gelmişlerdı. toplanöda, Kuzey Korelı yetkililerin. casus denizaltmın mürertabatının öldürülmesine karşılık misillemede bulunacakları yönündeki tehdıtlerini UNC yetkilılerine de tekrarladıklan belırtildı. Toplantıdan sonra bölgedeki Birleşmiş Milletler Kumandanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada. Kuzey Korelı subaylann "Askerlerinin öldüriilmesinin vakında açıklanacak çok ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdikleri" kaydedildı. Güney Kore Savunma Bakanlığf ndan dün yay ımlanan yazılı bıldiride "Ordumuz Kuzey "den gelebilecek herhangi bir kışkırtma eyİemine sert bir şekilde karşılık • Kuzey Kore, casus denizaltı olayı nedeniyle misillemede bulunacağını bildirerek ABD'den kanşmamasını istedi. Güney Kore ordusu alarma geçti. aittir"denıldı Güney Kore Savunma Bakanı Lee Yang-ho Kuzey Korenın tehditlerine karşılık Seul yönetimin topyekün savaş olasılığına karşı hazır durumda olması gerektiğini vurgularken Güney Kore ordusunun alarm durumuna geçtiğı bildinldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da. _ ^ _ _ ^ ^ _ _ Dev let Başkanı Kim \6ung- Sam'ın Kuzey Kore'den gelebilecek bir kışkırtmaya karşılık Sa\r unma Bakanı'na orduyu alarma geçirme talımatı verdıgı belırtildı. Konsolos öldürûldü Kore y anmadasında "Casus denizahı" nedeniyle başgösteren gergınlik hızla tırmanırken Güney Koreli Konsolos Çoi Duk-Keun'un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ göreviı bulundüğu ~~^~~^~~ Rusya'nın \ladivostok liman kentindekı ev inde ölü bulundüğu haberi geldi. Seul yerel telev izyonu. cesedi ev inın merdıven boşluğunda bulunan Konsolos Çoı Duk-Keun'un atılan zehırlı bir okla öldürülmüş olabileceğıni duyurdu. Telev izyonun haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. komşulan tarafından bulunan Çoı'nın ensesinde bir yara izi olduğunu. ölüm nedeninin yapılan mcelemelerden sonra belirleneceğini söyledi. Sözcü. dışişleri bakanlığının Rus yetkililerden Konsolos'un ölümüyle ilgili soruşturma yapılmasını ıstediğını belirtti. Muhalefetin seçimlerde hile iddiasıyla sokaklara dökülmesi üzerine Petn)syan. askeri başkente çağırmıştı. ErmeniseçimlerikuşkuluDış Haberler Servisi - Ermenıstan'da 22 eylülde yapılan Devlet Başkanhğı se- çimlerinde gözlemcılık yapan Avrupa Güvenlık ve İşbirliği Teş'kılatı (AGIT). seçimlerde büyük oranda yolsuzluk ya- pıldığının belirlendiğini açıkladı. Başkan Levon Ter Petrosyan'ın zaferıne ilişkın soru işaretlerine yol açan AGIT ön rapo- runda, kayıtlı seçmen sayısıyla kullanı- lan oy sayısı arasında 22 bin 13 fark ol- duğu belirtildi. AGIT gözlem ekibi. Pet- rosyan'ın yalnızca 21 bin 941 oy fazla- sıyla seçimi kazandığını hatırlattı. Ermenistan seçım kurulu, Başkan Le- von Ter Petrosyan'ın oyların yüzde 51.7'sini alarak seçimleri kazandığını açıklamıştı. AG1T, seçım kurulunun. se- çımlerden üç gün sonra Erıvan'da 390.000 kişmın oylarının belirlendiğini. 6.000 kışının oylannın ise henüz belirlen- mediğini bıldirdığini belirterek son oy sayımının ardından ise 420.000 oy kul- lanıldığını açıkladı. Ön raporda. Petros- yan'ın seçimi 21.941 oy alarak kazan- masının da kuşkulu bir durum olduğu be- lırtıldı. AGIT. 30.000 mükerreroya iliş- kın olarak sorgulanan ulusal seçım kuru- lundanyeterlı bir yanıtalınamadığını bil- dirdi. AGIT, önümüzdekı günlerde nıhaı seçım raporunu > ay ımlayacak. Dev let Başkanhğı seçimini kendtsınin kazandığını öne süren ve bunu kanıtlaya- bileceğını söyleyen muhalefet lideri Vaz- gen Manukyan. mücadelesinden vazgeç- meyeceğıni bildirdi. Gızlenmekte olan Manukyan önceki gün yaptığı açıklama- da. seçimlenn hıle yoluyla Petrosyan ka- zanmış gıbı göstenldiğine yönelik savı- nı yıneledı. Manukyan taraftarlarının seçim so- nuçlanna itiraz gösterılerinin parlamen- to baskınına kadar varması üzerine ülke çapında gösteriler yasaklanmış, bazı mu- halif lıderlertutuklanmış, Manukyan ise saklanmıştı. Parlamento. aynı zamanda milletveki- lı olan Manukyanın dokunulmazlığını da kaldırdı. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD'de İran Tartışması Amerikan basınında son zamanlarda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ilginç bir gelişme gözleni- yor. Giderek daha fazla sayıda yorumcu, ABD'nin Iran'la ilişkilerinı düzeltmesi gerektiğini savunuyor. ABD'nin Irak'afüze saldırıları düzenlediği günler- de The VVashington Posf'un yazarlarından Step- hen Rosenfeld VVashington'un Tahran'la ilişkıleri- ni düzeltip, Körfez'de yeni bir denge oluşturması- nı öneriyordu. The New York Tımes yazarlarından Thomas Fri- edman da eylül başlarında Tahran'dan gönderdi- ği yazısında, ABD ile Iran'ın aslında çıkariannın ay- nı doğrultuda olduğunu, iki ülkenin de Irak Kürdıs- tan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talaba- ni'yi desteklediğini ve Saddam Hüseyin'in Irak'a dönmesine karşı olduklarını belirtıyordu. 23 eylül tarihli The New york Times gazetesinde çıkan uzun bir yazıda ABD-iran ilişkilerinın düzel- mesini isteyenlerin sadece bazı yorumcular olma- dığı, ülkenin tanınmış bazı dış politika uzmanlan- nın da aynı görüşü savunduğu bildiriliyordu. Bunların arasında en ünlüsü eski Başkan Car- ter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Prof. Zbignievv Brzezinski. Bir zamanlar iran'da Humeyni'nin ik- tidara gelmesinin önlenmesi için askeri darbe ya- pılmasını öneren Brzezinski, şimdi VVashington'un iran'ı tecrit etme politikasını eleştiriyor. Brzezins- ki'ye göre VVashington'un "çifte kuşatma" (hem Irak, hem de İran'ı tecrit etme) politikası Tahran'la Bağdat'ı birbirıne yaklaştırıyor. Oysa ABD, iran'a yaklaşıp ağırlığı, Irak'ı tecrit etme politikasına ver- meli. Brzezinski, ABD'nin zengin enerji kaynaklan- na sahip Orta Asya ülkelerine açılmak ıçin de İran'a ihtiyacı olduğunu belirtıyor. Stratejik ve Uluslararast Çalışmalar Merkezi'nde Ortadoğu uzmanlarından Anthony Cordesman ise ABD'nin İran'a ekonomik yaptınm uygulaması- nı eleştiriyor. Cordesman'a göre ekonomik yaptı- rımlar yüzünden ABD'nin müttefiklerı ile arası bo- zulduğu gibi yaptırımtarTahran'da da sertlik yanlı- sı, Amerikan düşmanı çevrelerin işine yarıyor. ABD ile diyalog kurulmasını isteyen çevreler ise sesleri- ni yükseltmeye cesaret edemiyorlar. Israil yanlısı The New Republic dergisı de Kör- fez'de güç dengesini tekrar kurma zamanının gel- diğini belirterek VVashington'un Tahran'la ilişkileri düzeltmesini istiyor. • • • ABD'de lran konusunda yumuşama eğilimleri ne- reden kaynaklanıyor? Son körfez krizi, Amehkalı uzmanların görüşleri- nin değişmesinde herhalde önemli rol oynamıştır. VVashington, Irak'a düzenlediği saldırıla r da hiç um- madığı biçimde yalnız kaldığını gördü. ABD'yi Ku- veyt, Israil, ingıltere ve Türkiye'de "Bağdat hara- misi" edebiyatı yapan bazı çevreler dışında hiçbir Arap ya da Batılı ülke heveslı biçimde destekleme- di. Hatta resmi açıklamalarda ABD'ye tam destek veren Ingiliz yetkililerin bile özel sohbetlerde Irak'a operasyon konusunda pek hevesli davranmadık- lan dış basında bildirildi. Bu ortamda ABD'nin Irak'ı tek başına kuşatmaya çabalamak yerine Iran'la çı- kar birliği yapmasının daha pratik ve gerçekçi ola- cağı düşünülmeye başlandı. Ayrıca The New York Times, Iran'ın silahlanma ve nükleer bomba programına ilişkin CIA tarafın- dan yapılan değerlendırmelerin de abartılı olduğu- nun anlaşıldığını yazıyor. Ve gazetenin ilginç bir değerlendirmesi; lran ha- ten bazı komşularının aksıne, istikrarlı bir ülke. Mol- laların iktidarı sağlam görünüyor. lyı kötü seçimle işbaşına gelen bir cumhurbaşkanı ile parlamento- su var. Içeride rejime yönelik ciddi bir tehdit yok. • • • Sözün kısası VVashıngton'da bir dizi çevre İran'ı Körfez şeyhliklerınden daha istikrarlı ve demokra- tik görüyor; Körfez'de Iran'ın Irak'a karşı denge un- suru olabileceğini düşünüyor; bölgede tekrar güç dengesi politikasına dönülmesini istiyor. Pekı, ya bu sefer de lran fazla güçlentrse? Ne gam. O zaman ABD Irak'la arasını düzeltip Bağdat'a kesenin ağzını açar Türkiye, konjonktüre ters düşmemek için ABD'nin Körfez politikasını herhalde çok dikkatli bi- çimde izlemelidir. Batı Şeria'da çatışma: 1 ölü • EL HALİL (AA) - lsraıl askerlerı ile Filistinliler arasında dün Batı Şeria'da çıkan çatışmalarda 1 Filistinli öldü, 5 Filistinli ise yaralandı. Catışmanın, Filistinlılerin El-Halil kenti yakınlanndaki Siir kasabasında bulunan Israil araçlanna taşla saldırmalan üzerine çıktı. Israil askerlerinin ateş açmalan sonucu da. Mutaz Ceradat adındaki Filistinlinin öldüğünü. 4 kişinin ise yaralandığını bildirdiler. Aynı bölgede meydana gelen bir başka olayda ise. Israil askerleri bir Filistin polisini yanlışlıkla vurarak yaralanrnasına neden oldu. TÜPkiye ABD'ye kafa tutuyor' • STRASBOURG (AA) - Fransa'da yayımlanan Liberation gazetesinde çıkan bir yazıda "Ortadoğu bolgesinde, ABD'ye karşı ülkeler arasına artık Türkiye de katıldı" şeklinde yorum yapıldı. Yazıda. Refah Partisi lıderinin. ABD tarafından terörist olarak tanımlanan ülkelere gitmek istemesinin VV'ashıngeon'u endişelendirdiği ifade edildı. Liberation"da çikan yazıda, Irak lideri Saddam Hüseyin'in Kuzey Irak'a girmesine Erbakan'ın tepki göstermediği de öne sürüldü. Liberation. Erbakan'ın. dış politikada aktif görünürken iç politikada ekonomik zorluklardan dolay: çok farklı bir yenilik getirmediğini iddia etti. Burma'da muhalif avı • RANGOGA {.\.\) - Burma'da y önetimıne muhalif Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) 800 üyesinin tutuklandığı kaydedildı. NLD'nın. Nobel Banş Ödülü sahibi lideri. Aung San Suu Kyı gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Yasa ve Düzenı Uygulama Konseyi'nin (SLORC), parti kongresini engellemek için üyelerini tutukladığını. ancak alınan bu önlemlerin. birliği daha da meşru kılacağını söyledi. Moskova'da cami baskını • MOSKOVA (AA)- Rus özel polısı OMON'un, Moskova'daki tanhi camiyı basarak çok sayıda Müslümanı gözaltına aldığı bildirildi. Rusya Müslümanlan Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre önceki akşam namazı sırasında aniden camiye gelen ve "OMÖN özel polıs timlen olduklan" belirtilen. silahlı ve üniformalı kişiler. namaz kılanları dövmeye başladılar. Polislerın. 20'den fazla kışiyı gözaltına alarak 47 no'lu OMON polis karakoluna götürdükleri kaydedildı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle