28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 EKİIİ 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 iz bir imparator Kanal D 23 40 MtRvTOZER Son Çın Irmaratoru Pu Yi'nırıuzun ve "ibret do- lu*' y anızlw oykusunu an- latan "Son İmparator''". ltaflyan sınemaMnın ulu>,la- ranası değe-lerınden Ber- nardo 3«rtolucci'nın ımza- sıaı taş> an bu üestansı fi lm Çe-şıtlı kanallarda ekrana geldıken ^onn bu kez de Kanal D~nın fılm arşı\ ınde- kı T,erııı alnor Fılm bıze Pu Yı'nın uç yaşındı tahta çıkışından ölûmiııe değ n yaşadığı "lcarnıaşa" doluyıllan ge- tîrıyor Bır hukumdarda ol- ması gereken tum "meleke- Ier"e sıhıpgomnen bu "in- s a n " . yaşamını oylesıne ınışlı çkişlı bır grafîk ıçın- ' de geç/rıyor kı gormelere seza Hıçhr zaman hukumdar- lığını }apacağı bır ulkeye sahıp clamayan Pu \ı. ço- cukluk gunlerını her turiu konfori sahıp, ama çıkması- nın ya^ak olduğu "Yasak K e n t " n soğuk du\arlan ıçınde geçırır Sonrası ıse daha d£ '•kötü"gunlerı ge- tırecektır onun ıçın Komu- nıst reı mın başa gelmesıy- , le ulkeve "ihanefle bıle , suçlanacaktır Pu Yı Yaşa- j mınınheranındabırhukum- j daredaMylaortalarda salın- ' mayı oŞrenen bu "farklı" ' ınsan. gerçeklerle yuz yuze ', gehnce nasıl davranacağını \ bılemez Nedır "Son İmpara- tor"u değerlı kılan unsur- lar° Oneehkle Bertoluccı gı- bı bır y onetmenle y ola çıka- 1 rak ışını baştan garantıye alan bır fılm bu Ayrıca bır "iistün >apım"ın butun ozellıklerını uzerınde topla- yarak seyırcıye kendını ız- lettıren bır yapıt Nesnel bır ' bakış açısına sahıp olması dacabası Çın"ın vakın tan- hıne getırdığı gozlemler. belkı bıraz "vabancı gö- züjle" yapılmış ızlenımı , uyandırsa da yabana atılır , cınsten değıl Bır ulkenın ' son yuzyıl ıtıbanyla geçır- dığı aşamalar çarpıcı bır su- ı numlaaktanhyorbeyazper- deye "II Conformista- Kon- formist" (197Ü). "Last Bernardo Bertolucci'nin dokuz Oscarlı vapımı bu ke/ kanal D ekranlarında. Tango in Paris- Paris'te SonTango" (1972). "No- vecento- 1900" (1976). bı ustalık gosterılerıyle si- nema tarıhını "sarsmış" bır yonetmen olan Bemar- do Bertolucci'nin onderlı- ğınde çekılen "Son İmpa- rator". kışılerın ıç dunyala- nnın da son derece ayrıntılı bır bıçımde çızıldığı onem- lı bır yapıt Ikı buçuk saatı aşkın surenınde yardımıyla bu tur karakter çozumleme- lenne zaman bulabılen yo- netmen. fılmını "inandırı- cı" kılabılmek \çın tum y oi- ları denı\ or \ e bunda da ba- şarılı oluvor Ozelltkle bır kişinm. Pu ^ ı'nın dunyası- na o denlı dennlemesıne gı- rıyor onu o denlı ıvı tanı- yorsunuz kı bır sure sonra hangı durunı karşısında ne gıbı tepkıler verebıleceğını oğrenmı* oluyorsunuz Çevre duzenı. kostum kamera. muzık (bır zaman- ların alternatıf grubu Tal- kıng Heads ın beynı Da\id Bvrne unetkısıyadsınamaz dereeedeKalişmalarının da ust duzeyde başarıh gorun- duğu yapım. kalabalık oyuncu kadrosunun yanı sı- ra bınlerce fıguranıyla yo- netmenını fazlasıyla yoran bır fılm Ama Bertoluccı. bu vorgunluğunun karşilığını tazlasıyla almış \ apımın getırdığı tıcarı başarının ya- Son imparator - The Last Emperor / Yonetmen Bernardo Bertolucci / Senaryo Mark Peploe, Bernardo Bertolucci (Pu Yi'nın otobıyografısınden) / Goruntu" Vittorio Storaro/ Muzık David Byrne, Cong Su, Ryuichi Sakamoto / Oyuncular.John Lone, Joan Chen, Ryuichi Sakamoto, Peter O'Toole, Ying Ruocheng, Victor Wong/1987ltalya- İngıltere-Çın ortak yapımı, 162 dakıka nı sıra 1987'de en ıyı fılm. yonetmen. uyadama senar- yo. goruntu yonetmenı, sa- nat yonetımı (Ferdinando Searfiotti). kostum tasarımı (Jatnes Acheson). ses (Bill Ro«e. h a n Sharrock). kurgu (Gabriella Cristiani) ve muzık dallarında toplam 9 Oscar odulune değer bulu- nan "Son İmparator". sı- nema sanatının gunumuzde ulaştığı noktayı belgeleyen yapıtların başında gelıyor Son soz olarak ^unu so\- leyebılırız Daha oncekı gostenmlerınde bu "ışıltı- lı" gosterıyı ızleyemedıyse- nız. bu kez kaçırmamalı ve ekran bas,ındakı yerınızı şımdıden ayırtmalısınız Trizma' Kanal D'de dalya dedi Nurseli İdiz \e 'Prizma' ekibi önceki gece \a\imUnan bo- lümle 100. programına girdi. (Fotoörat TAYFLN IŞBILEN) T\ Ser\isi- Nurseli İdiz"m sunduğu "Priz- ma" programı "dal- va" dedı "Prizma". kanal 6da ba^layan ve Sho\\ T\"yle devam eden TV yolculuğunun --on durağı olan Kanal D de 100 programına gırdı Oncekı gece program ekıbı ve Kanal D yonetıcılerının katıl- dığı bır koktey lle kutla- nan 100 programlaılgı- lı olarak Idız "Kanal D'deki vcdinci prog- ramımız. Kanal D bunv esinde olmak *;ok daha güzel. Prızma" başladığı \olda devam edecek" dıye konuştu Yapımcılığını Namık Koçak'ın ustlendığı "Prizma". bundan boyle Kanal D bunye- sınde hazırlanacak Bu arada Nurselı Idız. ba^rolunu kendısı- nın oynayacağı ve Ka- nal D ıçın çekılecek 82 bolumluk bır dızı pToje- i.ı du^unulduğunu soy- ledı MED Yapım"ın yapımcılığını ustlene- ceğı "Pod>um" adlı dızının yonetmenı Kar- talTibetveya Hüsevin Karakaş olacak Ayn- ca ldız'ın "Priz- ma"nın yanında başka bır programla daha ek- rana gelıp gelmemesı onumuzdekı gunlerde netlık kazanacak 'Arena' ve k Olacak O Kadar" *Kanal D'de, 'Yasemince1 Star'da başlıyor Gülecek ve üzüleceksinizT\r Servisi- Levent Kır- ca\e Ova Başar ın ba^rol- lennı pa> la^nğı "Olacak O Kadar Televizvonu" ıle- Lğur Dundar ve ekıbının hazırladıgı "Arena" yenı yayın donemındekı ılk bo- İumlerıy le Kanal D de "Yasemince" de Inters- tar'da ekrana gelıvor "4rena". yaşlı ınsanları "huzurevi" gorunumunde kabul eden bır "ölüm mer- kezi"nı ara^tırdı Basınbul- tenıne gore programda bav ka bır araijtııma y er almay a- cak "\rena"nın gızlı ka- merayla ortaya çıkardığı bılgılere gore ya^lılar bu hu- zurevıne malİarına el koy- mak ısteyenlerce getırılıyor ve olduruluyor Programın ba^lama saatı 21 55 Her zamankı gıbı Neba- let'ın açı^} konu^maMvla ba^lay acak "Olacak O Ka- dar Televiz>onu"nda ılk olarak Emin Çölaşan ıle Levent Kırca (solda) ve \ asenıin V alçın tiplemele- riv le. l ğur Dundar da ha- ber programıv la ekranda. Melih Gökçek'ın tartı^ma- sını konu alan bır skeç yer alacak "Dinlenen Tele- fonlar" ba^lıklı skeçte ıse pek çok suçlu serbestçe do- la;,ırken. garıban vatanda^- lann sorguya goturulmesı ı^leneceCSaat 20 20"de ya- yına gırecek yapımda yer alan dıger ikeçler ıs "Içaklar Rotavı Şaşır- dı", "Konuşursam Hiiku- met Düşer" \e "Hastane- de Sapık \ a r " Interstar'da 20 lftekı "Yasemince" de yenı do- nemle yenı bır karakter yer alıvor "Latife Hanım" \vrica Başbayanlıktan Boijbayanlığa gecen Cansiı Hanım buseierdeCmnetm V erbdkan'ın yanında "Dış- bavan" olarak ekrana ge- lecek Surahı Hanım Kakıl- nıış \e Gulazer venı yayın donemınde de programdakı verlerını alacak Meksikah bafakçdarın öyküsü ngr TRT 2 22 45 i Yukan Mahalle - Tortılla Flat / Yonetmen Victor Fleming / Oyuncular Spencer Tracy, Hedy Lamarr, John Garfield, Frank Morgan, Akim Tamiroff, Connie Gilchrist, John Oualen / 1942 ABD yapımı, 106 dakıka. T\ Servisi - "Si- nema Bü>üsö"nun bu hartakı fılmı bır John Steinbeck uyarlaması "Tortil- la Flat - Yukarı Mahalle" Calıfornıa kıyıla- rında yaşayan \1ek- sıkalı balıkçıların oykusunu anlatan fılm. zamanında ol- dukçabegenılmısbır edebıy at uy arlaması Ancak Speneer Tracv ve JohnGar- field'ı bırer \1eksi- kalı olarak duşun- mek pek kolay olmu- yordoğrusu Sazann gerçekçı dunyasını bey azperdey e eksık- sız yansıtma gıbı bır derdı olmavan fılm, Hollyvvood sıstemı ıcınde olabıldığı ka- dar gerçekçı olabıl- ını^; bır vapım Steınbeck'ın Pu- lıtzer Odulu'nu al- ma-sıy la sınemay a ar- dı ardına yapılan uyarlamalarındanbı- rı olan "Yukarı Mahalle". belkı en ba^anlı Steinbeck uyarlaması değıl (John Ford -un vo- nettığı 1940 yapımı "The Grapes of VV rath- Ga/ap tzumleri"nm ağır- lığı altındaezılıyor). ama kesınlıkle ızlen- mesi gereken bır sı- nema sanatı klasığı olduğu rahatlıkla sovlenebılır TN Servisi - Atilla Dorsav ın hazırlavıp -MinTaşçıvan labırlık- te sunduğu sınema ku^ağı "Sine- ma Buv usiı". kasını ay ından ıtıba- ren her ayı bellı bır temaya avıra- cak Kasımın ıkıncı hattasinda ba^- layacak olan bu uygulamada ılk olarak bızlere "Korku Filmleri" toplu gosterisı sunulacak Ekrana gelecek korku klasıklerı sunlar "Frankenstein: James V\hale" "The Mummv -Olmeven Mum- va": Karl Freund \e "Son of Dracula - Dracu- la'nın Oğlu: Ro- bert Siodmak". ku^ağın aralıktan agustosa kadar olan bolum baslıkları \e bellı ba>lı fılmlen ıse sovle sırala- nıvor ARALIK - "Komedi Klasikle- ri" "HisGirlFridav-CumaKı- zı; Howard Havvks" " I h e Mi- racle of Morgan's Creek- Muci- ze; Preston Sturges" OCAK -"\>rupalı Istalar- dan" "Savage Messiah-\ ahşi Sevgili: ken Russell" "La Nuit de V arennes- \ arennes Gecesi: EttoreScola". "Ket FelidoaPo- kolban-Cehennemde Iki De\re: Zoltan Fabri". "Pan\i> z Wil- ko-\\ilkülu Kızlar: \. \\ajda" -• ' •• • r > • t- : ŞUBAT -'^ "42nd Street - 42. Sokak; Llovd Bacnn" MART - "Kara Film Klasikle- ri" "Double Indenınitv - (,ifte Tazminat: Billv \Mlder" "The Ladv from Shanghai - Şangavb kadın; Orson Welles" NISAN - " I n l u Melodram- lar" "\\aterlooBridge-\\ater- loo Koprusu: Mervvn Le Rov" "Sunset Boulevard-Sunset Bul- \arı; Billv V\ilder" MAYIS - "Alf- red Hitchcock Filmleri" "Rope- Olunı Kararı". "Psvcho-Sapık". "TheBırds" HA2İRAN - "Orson Welles Filmleri" "Citizenkane- Y urt- taş Kane" "Othello" "The Stranger - Y abancı". " t onfi- dential Report - Olum Raporu" TEMMUZ - "Sinema ve Ma- sal" "Slave Girl - Esir Kız; Charles Lamont" "Song of Schehere/ade - Şehrazadın Do- ğuşu: \\ alter Reisch" AĞU6TOS- "Bilimkurgu" "invasionoftheBodv Snatcher* - Istila: Don Siegel" "The Inc- redible Shrınking Man - kuçulen \dam; Jack \rnold" 'Büyülü' toplu gösteriler KENT HABERLERI Mobilya aksesuapları luarı • İstanbul Haber Senisi - TUYAP tarafından duzenlenen "9 Ağaç Makınelerı. Orman Urunlen, Ahşap T«knolojısı, Mobilya Aksesuvarları. Pnomatık ve Hıdrolık Donammlar Fuan - Ağaç Makınelen 96"' ıle "2 Ofib Mobılyaları Dekorasyonu ve Aksesuvarlan Fuan - Ofıs Dızayn 96". Beylıkduzu TUYAP Fuar ve Kongre Merkezı'nde açıldı ÇYOD'den çağn İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Ya>,amı Destekleme Derneğı. mıllervekıllerını. sağduyulu davranarak ulkedekı sosyal. sıyasal ve ekonomık yozlaşmanın yol açtığı karanlık gıdışı onlenıeye çağırdı •'Mılletvekıllenne açıkduyuru" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada. ılkesız sıyasetçılerın ortak çabalan. laıklığı ve demokrasıyı ozumsemeyen sozde aydınlann kafa kargaşası yaratması sonucu sonınlann arttığı kay dedıldı Benzin istasyonlarına denetim • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da benzin îstasyonlannda "'katkı maddesı" kullanıldığı yolunda ıhbar alan polıs. bazı semtlerdekı ıstasyonlarda denetim yaptı Malı Şube Mudurluğu ıle Sanayı ve Tıcaret Bakanlığı'ndan uç uzmanın da katıldığı ekıpler. eskı Edırne Asfaltı uzerı. Gazıosmanpa^a. Habıbler ve Suhan Çıfthğı bolgelermdekı benzin ıstasyonlanndan ornekler alarak laboratuvara gonderdıler Milli Piyango İdaresi'nin bağışladığı 100 sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi 6 Ozürlüye devlet yardun etmelF 12 yılltk dava Duzenlenen törende 27 tekerlekli sandalye İstan- bul'daki ihtiyaç sahibi özurliılere dağıtıldı. İstanbul Haber Sersisi - Bedensel Engel- lılerle Dayanı^ma Derneğı Ba^kanı Kemal Demirel. ozuriulere tekerlekli sandahe sağ- lanması konusunda de\ letın hıçbır katkisının olmadığını soyledı Mıllı Piyango Idaresı Genel Mudurluğu. Bedens>el Engellılerle Daya- nı>ma Derneğrnın 100 uve- sine tekerlekli sandalye ba- ğışladı 28 eylulgunu duzen- lenen bırtorenle sandalyeler ıhtıy aç sahıplenne v erılırken dığer kuruluşlann da aynı duyarlılığı gostermesı ibten- dı Torende, 27 tekerlekli sandalye Istanbul'dakı uve- lere verılırken 73 taneM dı- ğer bolgelerde oturanlara kargoyla gonderıldı Kendı ımkânları \ e çeşıtlı kurulu>- 1 ırın yardımlanyla şimdıye kadar 3 bıne ya- \in ozuriuye tekerlekli sandalve dağıttıkları- nı soyleyen Kemal Demirel. "Turkiye'de ''.S milvon ozıirlu insan var. Bu ozurlule- rin içinde. sandalyesi olmadığı için 30 yıl- dır dışarıya çıkamamış insanlar var. Bun- lara vardım edilmeli" dedı Demirel "Bi- • Bedensel Engellilerle Dayaruşma Demeğı Başkanı Kemal Demirel, "Özürlülenn arasında, sandalyesi olmadığı ıçin 30 yıldır dışanya çıkamamış insanlar var. Bunlara yardım edilmeli" dedı. ze ikametgâh. niıfus sureti, fakirlik kâğıdı ve rapor getiren herkese sandalve sağlıvo- ruz. Dağıtımda çocuklar ve okuyanlar bi- rinci sırada gelivor. Bunu gençler ve orta vaşlılar takip edivor. Turkive'de ihtivacı olup da bizim ulaşamadığımız daha bin- lerce insan var. Biz. butun ozuriulere vardım etmek istiy oruz. ancak dev let bi- ze katkıda bulunmuvor. Oyle olduğu halde bir de sandalve başına 2 milvon vergi alıvor. Bunu kaldır- malı. Şimdiv e kadar bizim dağıttığımız sandalveler duşunulurse. alınan vergi- lerle devlet, 500 ozurlu- nun sandalvesini çalmış oluvor" dedı Demirel \a- tanda^ların da ozurlulerı toplurndan dı^lamaması ve duy arlı olması ge- rektığını kaydederek "Onlar için tekerlekli sandalve bir avaktır" dedı Ozuriulere san- dalye »ağlanmaM ıçınyardımdabulunmak ıs- teyenler. "Tekerlekli Sandalve Kampan- vası Ziraat Bankası Sirkeci Şubesi 718-5" banka hesabına bağı^ yapabılırler Okullarda sağlık önlemleri Su depolan denetlenecek • İstanbu) Haber Servisi - Hayalı ıhracatla ılgılı olarak 1984 yılından bu yana gorulen ve Yargıtay "ın ıkı kez bozduğu davanın sanıklannın yargılanmasına istanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesf nde devam edıldı Duruşmaya gıyabı tutuklu sanık Uğur Suzer katıhrken dığer gıyabı tutuklu sanık Mumtaz Yurdakul ıle tutuksuz sanıklar Ozhan Guler ve Nızam Suzer duruijmay a gelmedı 10 ekimde sona erecek SES'ten açıklama I İstanbul Haber Servisi - Sağlık ve Sosyal Hızmet Emekçılen Sendıkasf ndan yapılan açıklamada. haklannda dava açılan 12 arkada^larının davalarının 1 hukukı değıl. sıy ası olduğu belırtıldı Açıklamada. tendıka uzerınde ağır baskılann olduğu v urgulanarak SES Genet Başkanı Dr Tolga Koseoğlu ve merkez yonetım kurulu uyesı Songul Aytemur'un tutuklandıklan bıldınldı Acıbadem yaya üstgeçidi • İstanbul Haber Servisi - Kadıkoy Beledıyesı tarafından \cıbadem E-5 Emek Sıtesı Durağf nda yaptırılan yaya ustgeçıdı bugun Beledıye Başkanı Av Selamı Ozturk tarafından açılıyor Lzunluğu47. yukseklığı 6. genışlığı de 3 metre olan ustgeçıt 15 ayda tamamlandı ve 8 mılyar lıraya mal oldu Pendik ve Üsküdap'da olay • İstanbul Haber Servisi - Pendik ve Lskudar'da meydana gelen ıkı ayrı olayda ıkı kışı oldu Pendık'te meydana gelen olayda Ayhan Koca (19) adlı genç. Gebze-Haydarpaşa sefennı yapan 01125 sayılı banlıyo trenının onune atlayarak ıntıhar ettı ı Usküdar'da ıse balıkçı barınaklarında yaşayan \e akiı ! dengesının bozuk olduğu belırtılen Mustata Bozok 1 (49). ışırı derecede alkolun etkısıyle denıze duşerek 1 boğuldu Çatalca panaym misafirlerini bekliyor İstanbul Haber Servisi - Trak- ya Bolge-.f nın en buyuk \e en son panavırı 5 ekimde Çatalca'da ku- nılacak Yaklaşık500donumlukbır arazı uzerıne kurulacak olan hav- v an v e emtıa panav ırı 10 ekınıe ka- dar Çatalca \e çevre ılçelerden ge- lecek misafirlerini ağırlayacak Çatalca Beledıve Başkanı Fırat Avkut Çatalca halkının her v ıl pa- nay ırı buv uk bır hey ecanla bekledı- ğını bel ırterek " Her v ıl y aptığımız panav ırımızda dostlar, arkadaş- lar buluşuy or. Birbiriy le bu v ası- tavla özlem gideriyorlar. Çatal- ca'da 5 gün boy unca bir karnav al havası yaşatılıvor. Eski âdetleri de böylece bir nebze de olsa ya- şatmay a çalışıv oruz. Bizim bura- da ticari bir amacımız y ok'" dedı Panay ır sureMiıce dansoz goste- rılerı v e lunapark eğlencelerının y a- nı sıra alışverı> vapma olanağı da olacak Toplantılar düzenlenecek Ahilik Kültürü Haftası kutlanıyor İstanbul Haber Servisi - Turk uygarlığının onemlı bır bOsyal un- suru say ılan v e çalı^ma y a^amına sı- vıl yapısıyla bırlıkte ahİakı ve hıye- rarşık ozellıkler kazandıran Ahiİik bu hafta düzenlenecek bır dızı etkın- lıkle kutlanacak \hılık Kulturunu \raştırma ve Eğıtım \ akfı nea duzenlenen " Ahi- lik Kültürü Haftası" kutlamalan kapsamında, -\hılığın gunumuzeko- nomısıne ve çalışma va^amına ka- zandıracağı vararların kamuovuna aktarılmabi amaçlanıyor Ahılık Kulturunu \raştırma ve Eğıtım \ akfı Genel Ba^kanı Galip Demir. kutlamalarla ılgılı olarak vaptığı açıklamada \hılığın 600 yıllık ba- >arılı bırıkımıyle Turk kulturunde onemlı bır vere sahıp olduğunu be- lırttı 7 -13 ekımtanhlen arasında \a- pılacak kutlamalarda Ahılık kultu- runu tamtacuk gobtenler toplantılar ve sempozvumlar düzenlenecek İstanbul Haber Servisi - İstanbul HıtzısMhha Ku- rulu. okullarda alınacak sağlık onlemlerını belırle- dı Buna gore. okul onle- rınde açıkta gıda maddele- nnın satılma^ı engellene- cek. okul su depolan ISKI tarafından sık sık denetle- necek istanbul Mıllı Eğı- tım Mudurluğu'nden yapı- lan açıklamada alınan ote- kı kararlar şoyle sıralandı • Beslenme saatlerınde oğrencılerın evlerınden ozellıkle yağlı gıda mad- delerı getırmemelerı husu- sunda gereklı onlemlenn alınması • Okul kantınınde. yatı- lı okul ve yurt mutfakla- rında gorevh kışılerın. mutlaka sağlık ve portor muayenelerının yaptırıla- rak sağlık karnesi almala- rının sağlanması ve uç ay- da bır peny odık sağlık mu- avenelerının yaptırılması • Okul tuvalet ve lava- bolarının. kapı kollarının kıreç kay mağı v ey a çama- şırsuyu ıle her gun dezen- fekte edılmesı. bu hususun ılgılılerce tıtızlıkle takıp edılmesı ayrıca bulaşıcı hastalıklar meydana gelen okullarda kendı ımkânla- rı yetışmedığı takdırdede- zenfekte işlemlerı ıleha^e- re mucadelesinın beledıye- lerce yapılması • Lavaboıarda baskılı kaplar ıçınde sıvı sabun bulundurularak ellerın mutlaka yıkanmasinın sağlanması. evlerde de bu alışkanlığın devamı ıçın gereklı eğıtım ve çalı^ma- ların yapılmaM • Şebeke suyu bulun- mayan ve şebeke suyunun y etersız olduğu. su deposu bulunan okullann su depo- larının hııvenık koşullara uygun halegetırılmesi. su- ların klorlannıadan kulla- nılmamasi. peny odık ola- rak su orneklerı alınarak baktenyolojık anahzlerı- nın yaptırılması • llçelerdekı sağlık eğı- tım merkezlerının de dev- reye sokularak ılçe sağlık grup başkanlıklan ıle or- taklaşa. ıdaıecı. oğretmen ve oğrencılerı eğıtım çaliş- malarına başlatmaları. o- kullarda yeterlı mıktarda dezenfektan temını konu- siında onlem alınması Maltepe'de depresyoııa karşı kampanya İstanbul Üniversitesi tüm fakültelerde duzenlenen törenlerle eğitime başladı Oğretim üyeleri: Derslerde soru sorun^ tartışın İstanbul Haber Servisi - İstanbul L nıv eı sıtesı 1996-199"1 oğretim y ılı- na tum takultelerınde duzenlenen to- renlerle gırdı Lnı\ersıtenın"Oğren- ci Şenliği" 5 ekım cumartesı gunu vapılacak Sıvasat Bılgıler Fakultesı ndekı torende "Cumhurivet ve Hukuk Dev rimi" konulu bır konu^ma vapan Dekan Prot Dr Llku \zrak Kema- lıst de\rım hareketının en can aİKi noktasının halk ıradesinm temsih ol- duğunu belırttı L lusalegemenlık ola- rak ıfade edılen bu ılkenın. 1924 \na- vasasi'nın hazırlanışında temel ılke olarak ver aldığını hatırlatan Prof \z- rak. ^oyle devam ettı "Bu ilkenin en onemli davanak- ları ise 1924 \na\asası"nda Turk- lenn Hukuku Ammesı' (Turklerin Kamu Hakları) başlığı altında du- zenlenen klasik hak ve hurriy etler- dir. Duşunce, v icdan. soz. basın. ha- berleşme, dernek kurma. çalışma. oğretim hurhvetlerivle mulkivet hakkı, kişi guvenliği. konut dokıı- nulmazlığı. eşitlik gibi kişivi devlet karşısında koruyan negatif statu hakları, Fransı/ların 1789 İnsan ve N urttaş Hakları Bildirisi'ndekile- re tıpatıp uymaktavdı. Bu nedenle o donemde, gerici ve tutucu çevre- ler, gunumuzde avnı çevrelerin vaptığına benzer bir biçimde, 1924 Anavasası'nın bu vaklaşımını. Ba- tı'nın Hıristivan medenivetinin kopva edilmesi olarak algılamış v e bu doğrultuda karşı propaganda vapmışlardı. Bunlarııı kavravama- dıkları hıısus. soz konusu değerle- rin ınsanhgın ortak malları" olarak evrensel bir nitelik taşıdığıvdı." Sıvasal Bılgıleı oğretim u>esı Prot Dr Burhan Şenatalar da fakulteye v enı başlay an oğrencılere şu onerıler- de bulundu "Sizleri derslerde aktif olmaya. soru sormava, tartışmaya çağırıvoruz." İstanbul Haber Servi- si - Depresyon ve luhsal bozukluklara karşı toplu- mun bılınçlendırılmesı amacıyla bır kampanya başlatılıyor Depresyon belırtılen hisseden kişıler. Maltepe bolgesındekı sağ- lık ocaklarına başvurarak ucretsız muayene olabıle- cek Kamuoyunun sık sık gundemıne gelen v e çeşıt- lı şekıllerde gerçekleştırı- len "intiharların" nede- nının depresyon olmasına karşm toplumda bu has- talığın tanınıp bılınmedığı belırlendı Maltepe Sağlık Grup Başkanhğı. ~1 -\\ ekım tarıhlerı arasında du- zenleveceğı "Maltepe Bölgesi Depresvon Gün- leri" kampaması ıle ka- muoyunun dıkkatını dep- resy on hastalığma çeknıe- yı amaçlıyor Toplumda en çok karşılaşılan ve "ruhsal rahatsızlık" ol- masına karşın yeterı kadar tantnmayan depresyon hastalığını tanıtmak ıçın başlatılacak kampanya kapsamında afış \ e el ılaıı- ları da dağıtılacak Kampanya suresınce. depresyon belırtılen hıs- >eden kışıler Maltepe bol- gesındekı sağlık ocakları- na başv urarak ucretsız muay ene olabılecek v e te- davı yaptırabılecekler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle