03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet ImtHaz Sahibi: Bcrin N'adi Genel\ a\ın> onetmenı Orhan Erınç9 Genel \avın Koordınatoru Hıkmet Çetınka>a • \ azıı^lerı Mudurlerı lbrahımS ıldız (Sorumlu), DmçTavanç % Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 9 Gorsel Yonetmen Fıkret Eser Dı^ Haberler Şınası Danışoglu • Ntıhbarat Cengız >. ıldırım # Ekonomı Bulenl Kızanlık • kultur Handan Senkoken 9 Spor \bdulkadır \ ucelnıan 9 Makaleler Samı Karaoren 9 Duzeltme \bdullah V. azıcı 9 Fotosrat Erdoğan koseoglu 9Bılgı Belge Edıbe Buğra 9 ^ un Haberlen Mehmet Faraç "ı avın K.urulu Ilhan Selçuk (Ba^kan ı Orhan Ennç Okta\ Kurtböke Hıkmet Çetınka\ a. Şükran Soner. Ergun Balcu DIIM; Ta\ anç. Ibrahım \ ıldız Orhan Bursalı Muslafa Balba\ Hakan Rard \nkara TemMİusı Mustafa Balba\ • Haber Mudunı Dogan \kın AtaturkBuhanho 12-> kat 4 Bakanhklar-\nkaraTel 4!9>0:0 I" hatl F a ^ 419>02'1 9 lzmır TeniMİLiM Serdar Kızık. H Zı\a Bh M->2 S 2 1 Te! 4411220 Faks 44191 P 9 -\dana TemsılUM Çetın V ığenoğlu, inonuCd 1I9S No 1 Kat 1 Tel 3>22>30 Fak-. 3^22^0 Mueises* \luduru Erol Erkut 9 koordmaıor \hmct korulsan 9 Muha^ebe Bülent >. ener 9 ldare Hus«\ın Gurer 9 Uletme Onder Çelık 9 Bılgı l,ieıi: \aıl lnal 9 Bılgısa\ar Sıstem VIunı\et Çıler MEDV A C • \onetım Kurulu Ba^kanı Oenel Mudur Gulbın Erduran • Koordınator Reha Işıtman # Genel Mudur \ ardimusı Mıne \kdag Tel --14 07 M M •*>>•> 80 M 3 84 60-61 Fak» 5118466 > en Gun Haber Aıan BaMn \e \ aunulık A Ş 246 Utonbul Tel (0 212h > ı20 hatl Fak. (0 2!2ı M •> 3EKIM 19% İmsak 5 31 Guneş 6 56 Oğle 13 00 Ikındı 16 14 Akşam 18 51 Yatsı 20 10 ITİİK anlaşma saglayamadı • •WKARA(Cumhurivet Inro«»ı)-Rad\o\e tlev .zvon Lst Kurulu (*TUk"> TRT Genel Mudurlugu ne belır enecek 3 ~da' konusunda djn >30tıgı toplantıda uzlaşma sıgavamadı RTUk"ûn 4- sıate . akın suren toplartısında adaylık ıçın ba^>uran28 kışının cLırumlan tek tek cbğerendınldı Lstkurul u,elen adav sa\i!>ırı 3"e ııdıreiıedıklen ıçın tcplartının bugun yapılması kırartaştırdı Çevrecilerin davası • IZMİR(Cumhuri>etEge Bürosu)-Çevre k^rumacılar Kulturve Tabıat Varlıklannı Koruma \uksek Kurulu nun geçen n san a\ ında aldıgı koruma kır^ıtı ılke kararlannı dav a konıisj ^apmavı surduruyorlar Korumacı nıtehktekı 21 sayıh ılke kararının kaldırılmasına karşı hukuksal yondekı gınşımlennde başan sağla>an lzmır Çe\re Hareketı -V. ukatları bu kez korumacı nıtehktekı Çeşme Yarımadası SİT kararlannı değıştırmev ı ongoren 443 sayılı ılke karannın ıptalı ıçın da\a açtılar Nansen Madalyası • VNKARA(\A)- Bırleşmış Mılletler Multecıler Yuksek komıserlığı (BMMYK- UNHCR)bu\ılkı •Nansen Madalyası na Fransa- Belçıka sı\ ıl toplum orgutu olan Uluslararası Ozurluler Bırlığı'nı lavık gordu BV1M> K Komisen Sadako Ogata Nansen Madalvasrnı 4 ekım cuma gunu Cenevre"de BN1 Merkezı Palaısdes Natıonsda duzenlenecek bır torenle Lluslararası Ozurluler Bırlıgı koordmatoru \e kuruculanndan Dr Jean- Baptıste Rıchardıer ıle Ba^kan ^ardımcısı Patrıck Segal e verecek Yenerln okiıl açıklaması • Haber Merken - Ozel > ukselı^ kolejı Muduru Umıt \ener, "uvgarbır eğıtımın olu^turulması \e venılımeve gıtmenm. çağdas be>ınlerı ulkemıze kazandırdığı' goru^unde olduğunu bıldırdı \'ener >aptığı vczılı açıklamada 34 vıllık denevımı olan Yuksehi} Kolejı'nın çağdaş be)inler \etıştırme felsefesınde olduğunu behrterek okul oncesı \e temel eğıtımın tum gereklerını \enne getırdığını kavdettı Sarah - Musa'nın çocuğu oldu Dış Haberler Senisi - tngıltere nın \e Turkı>e'nın gundemını uzun sure meşgul eden Sarah - Musa aşkı ılk me>^esını verdı 14 vaşındakı Sarah Cook dun Londra'dakı bır hastanede bır erkek çocugu dunyaya getırdı Sarah. 12 \aşında\ken tatıle geldığı \lan\a'da garsonluk >apan Musa komeağaç a aşık olmu}> Musa nın tanıştıktan uç gun sonra e\ lenme teklıfı >apmasının ardından çıft geçen ocak a> ında e\lenmıştı Ola>ın Ingılız babinında >er almaMndan bonra ıse nıkâh Sarah ın reşıt olmaması nedenı\le geçersız sa\ılmış \e genç kız ulkesıne donmek zorunda kalmıştı Re^ıt olma> an bır kızla cınsel ılışkı kurmakla buçlanan Musa Komeağaç >akında mahkeme\e çıkacak Burs içîn son şans _J Haber Merkezı - tstanbul Bılgı Lrmersıtesı OYS'de \uksek puan almalarına rağmen açıkta kalan oğrencılere burslu okuma olanağı sağlı\or Başanlı oğrencıler OSYM Ek \er\eştırme K.ıla\uzu nda İBLJ nun tşletme. Iktısat. Uluslararası Ilışkıler. Iletışım. Kar^ılaştırmalı Edebıvat Sos>olojı\e Matematık bolumlenne ba^vurabılırler İBU >onetımınden >apılan açıklamada burslu bolumlere >erleşt\nlenlere 6 bın dolar karşılığındakı oğrenım ucretıne ıla\eten a>da 7 5 mıl>on lıra oğrenım harçlığı verıleceğı bıldınldı Yolcu taşımacılığmın yüzde 94'ünün karayoluyla gerçekleştiği Türkiye'de her 30 dakikada 50 trafik kazası meydana geliyor Trafik her yanm saatte bir can alıyor• "Trafik teröriT'nün başhca nedenlen olarak yüksek oranh sürücu hatalan, ağır kusurlu araçlar \e ılkyardım hızmetlenndekı \etersızlık göstenhyor CELALYILMAZ İZ\1İR-Turkı\edekı "trafik teroru" \ollan "cehenneme" çevırerek can alma\a de\am edı>or Yarım saatte bır meydana gelen 50 kazada. bır kışının olduğu. 10 kışının de yaralandığı \e\a sakat kaldığı belırtıldı Ulaşım polıtıkasının 1950 yılından bu yana sıyasal tercıhler doğrultusunda oluşturulduğuna dıkkat çekılerek. son 35 yılda karavollarımızın 5 kat. araç say ısının ıse 40 kat arttıgı \ urgulandı "Trafik terörü'"nun başhca nedenlen olarak. \uksek oranh surucu hatalan, ağır kuburlu araçlar ve ılkyardım hızmetlerındekı yetersızlık göstenhyor Turkıye'dekı toplu yuk taşımacılığmın yuzde 85, yolcu taşımacılığmın da yuzde 94 oranında karayoluyla gerçekleştırıldığını belırten Kuçuk \e Orta Olçeklı Sanayı lşletmelen Derneğı (KOStD) Kurucu Uvesı Mımar tbrahim Trafik kazalanndaki olumlenn \arısından çoğu ılk 30 dakikada me>dana geli\or Belenlioğlu''nun çahşmasmda. tutanakların dolduruluş bıçımındekı yetersızhklerden kaza oluş nedenlerının belırlenemedığı \e gereklı onlemlenn de ahnamadıeı kaydedüdı Belenlıoğlu.ÎJ1E \enlennin bu olumsuzluklar nedenıyle gerçeklerden uzak olduğuna değınerek şu goru;5İere \er \erdı "DİE'nin 1993 yüı \erilerine gore araç kusurlanndan ka> naklanan kaza oranları > iı/de 1.2 olarak gosterilmektedir. Bu. kaza saptama tutanaklan >etersizliğinin somut kanıtıdır. O>sa, Kara\olları Genel Mudurluğu ve Alman Teknik Denetim Kurumu'nun (TL'\') 1986-87 \ıllannda ortaklaşa yaptığı denetim sonucunda. gerçek açıkça orta>a çıkmaktadır. 12 bin 604 taksi ve resmi plakalı otomobille, 175 resmi plakalı kamvon ve kamvonette vapılan incelemede, bu araçlann >uzde 78*inin ağır kusurlu olduğu sonucuna vanlmışhr. Kusursuz araçlar v uzde 4. hafif kusurlular da vuzde 16'lık oranlardadır. Bu tablo gostermektedir ki araç faktonı, trafik kazalannda en onemli unsuriardan biridir. Surucu. ne kadar deneyimli, hava ve >ol ne kadar uvgun olursa olsun. araçtaki kusur tum bu iyi koşullan ortadan kaldınr \e kaza 'ben geldim' der. Tıirkije'de 1993 vılmda toplam 309 bin 531 trafık kazası meydana gelmiştir. Bunlardan 283 bin 804'u (yuzde 91.69) ağır araç kusuruna bağlı olarak. surucu hatalanndan kay nakJanmıştır." 1991 "de \apilan bır çalışmaya gore, tratık kazalanndaki olumlenn yuzde 60"lık bolumunun 5-30 dakıka ıçınde meydana geldığını behnen KOS1D Kurucu Lyesı Mımar Belenlıoğlu. ılk mudahaledekı yetersızlığın olumlerı artırdıgını kaydettı Belenlıoğlu, 1992dekİ kazalarda 3 bını hastaneye ta^ınırken olmak uzere 6 bını aşkın kışının olduğunu anımsattı Tıbbı ılkyardım sıstemının hızla Batı standartlarına ulaştırılmasının gereğıne de dıkkat çeken îbrahıın Belenlıoğlu "Kara, hava ve deniz ilkyardım mudahale ekipleri kurulmalı. karayollan belirii aralıklarla ambulans hizmetivle donandınlnıalıdır" dedı Egzoz gazının kirlilikteki payı yüzde 70 Trafiğin zehirleyen yüzü İZMİR(Cumhuri>et Ege İlleri Bu- rosu) - Turkıyede yılda bınlerce can kay bına trı ly on larca maddı hasara ne- den olan "trafik terorü"nun uzun su- reçte havayı da kırleterek ınsanlan ya- vaş ya\aş oldurduğu bıldınldı TUB1- TAKveN/^TO CCMSkuruluşlannın yaptığı ara:>tırma> a go- re, motorlu araçlann egzoz gazlanndan kay - naklanan hava kırlılı- ğınm toplam kırhlık ıçındekı payı yuzde 70'ı aştı Eskı MımarlarOda- sı Istanbul Şubesı Baş- kanvekılı İbrahim Be- • Bır insanın günlük gereksınımı olan 15 metreküp temiz havayı, bakımsız bır araç on dakikada kirletiyor. lenlioğlu, tratıktekı araçlann 1QO u aş- kın kırletıcıyı havaya puskurttuğunu behrterek >unları soyledı Yüzü aşkın kirietici "Motorlu taşıtlann, yakıt deposu, karburator.karterveegzozundan IOÜ"u aşkın kirleticinin çıktığı saptanmıştır. Kirleticilerin tnıyuk v e tehlikeli bolumu- nu HC (Hidroİvarbonlar). CO (Kar- bonmonoksit) \ O \ (\zotoksitler) ve PB'nin (Kurşun) oluşturduğu saptan- mıştır. Motorlu taşıtın uretinı teknolo- jisi ve kalitesiyle bakım. servis hizmet- lerindeki hata ve eksiklikler. taşıt emis- yonlannı arttıran başhca etkenlerdir. Otomotiv emisyon denetim teknolojile- ri kullanılmadan once. uretilmiş araç- lann emisvon standartlan. 20 kat faz- la kirtilikyaratmaktadır. \vTica,gerek- li bakım ve servisi va- pılmaımş araçlann, 2- 3 kat daha ek kirtiliğe yol açtığı bilimsel ola- rak ortay a konmakta- dır. Bilimsel olçumler- de ortaya konan değer- ler sonucunda, bir in- sanın gunluk gereksi- ninıi olan 15 metreküp temiz hava, bakımsız bir araç tarafın- dan lOdakikadatuketilerekkJrlihava- y a donuşmektedir. Bu basit ornek. mil- yonlarca taşıtın neden olduğu kiriiliğin dehşet verici boyutlannı kolavhkla or- tay a sermektedir.'" Ibrahım Belenlıoğlu, araç serv ıs hız- metlenndekı kahtenın de yetersız oldu- ğunu sozlenne ekleyerek, verılere go- re 6 bın 700"u kav ıth. 3 bını kay ıtsız ser- vıs hızmet bırımlennden ancak 300'unun TSE standartlanna uy gun ol- duğunu soyledı Ambalaj atığı to bi Dİayan okula gisayar • "Bahçelıevler Okullar Projesı" kapsamında. ılk ve orta derecelı 16 okuldakı oğrencıler, 2 yıl içınde 50 ton ambalaj atığı topladı tstanbul Haber Servisi - Çevre Koruma \e Amba- laj Atıklannı Değerlendır- me Vakfı'nın <ÇEVKO) Bahçelıe\ ler Beledıyesı ıle ortaklaşa \uruttuğu "Bah- çettevler Okullar Projesi" kapsamında, ılk ve orta de- recelı 16 okuldakı oğren- cıler. 2 yıl ıçınde 50 ton am- balaj atığı topladı Projenın tanıtımı ama- cıyla Bahçelıevler Necıp Fazıl Kısakurek KulturMer- kezı nde dun \apılan top- lantıya, Bahçelıevler Kay- makamı Kenıal \kav llçe Mıllı Eğıtım Muduru Cemal \alanız. Beledıye Başkanı SaffetBulut. Boğazıçı Unı- \ersitesi Çevre Bılımlerı Enstıtusu oöretım uyesı Prof ErolGulerveÇE\- KO Genel Sekreter \ ardım- cısı Dr Erol Metin, konuş- macı olarak katıldı Atık, ekonomive kazandırüabilir Prof Erol Guler. yaptığı konuşmada çop ka\ramı- nın yanlış olduğunu behr- terek "Çiınku butun atıklar geri donuşturulup ekono- mive kazandınlabilir. Bu nedenle çıkanlan atıklann çöp gibi değerlendirilerek gelişiguzel atılması artık doğnı degildir" dedı Tuketımın hızla artma- sıyla onumuzdekı 50-100 yıl ıçınde cıddı hammadde sıkıntısı çekıleceğını kay- deden Prof Guler "Doğal kaynaklan tuketmemek için avcüık ve toplayıcıhk vapı- lan ilkel toplumsal yaşama donulemeyeceğine göre. enerji tasarrufu, hammad- de tuketiminin ve çop mik- tarının azaltılması için geri kazanun vollannı iyi değer- lendirmeliviz" dı\e konuş- tu Bahçehevler Beledıye Başkanı SafFet Bulut ıse proje hakkında şu bılgılerı verdı "Beledivemiz 1994yılın- da 645 konut ve 2 bin 850 nu- fus ile 'İstanbul Evleri'nde başladıgı projeve bugun 4 bin konut ve 17 bin nufus ile katilmaktadır. Hedefımiz onumuzdekı yıl için 11 bın 300 konut ve 45 bin nufusa gore planlanmaktadır. 16 okula ulaşan projemidn he- defı 25 okula ulaşmaktır." Çe\re Bakanlığı'nın 1991 yıhnın kasım ayında yayımladığı **Katı\tıkVo- netmeliğrnın ardından, çe- şıtlı nıtelıkte ambalaj ure- tenbuyukfırmaların tuke- tılen ambalaj atıklannın bır bolumunu gen toplama zo- runluluğundan kurulan ÇE\ KO bu tıp projelerle yukumluluklennı yenne ge- tırmeye çah^ıyor ÇE\ KO Genel Sekreter \ardımcısı Dr Erol Metın gelıştırdıklen gen kazanım projelennde 11 \erel\one- tım ve 600 bın kışıye ulaş- tıklannı behrterek en başa- rılı olan yerel \onetımın Bahçelıe% ler Beledıyesı ol- duğunu soyledı Dr Metın toplantı sıra- sında da yıl sonuna kadar en çok ambalaj atığı toplavan okula ÇE\ KO tarafından bırbılgısayararmağan edı- leceğını açıkladı İspan>olhalkınınveİspanya'ya ^ k n ^ , ^ ^ , 4 , , b u > u k i l g i s i n i çeker boğa gureşleri. \renalar sık sık matadorların boğalan yaralay ış va da öldüruşlerine sahne olur. \ma bu kez yenme sırası boğada. Karşısına çıkan matadora övle hızlı saldınvor ki, matador bir anda kendini boğanın uzerinde buluverivor. (Fotoğraf RELTERS) Kuşlar cemıetlerinde aç susuz kaldı IZMİR (Cumhurivet Ege Burosu)- bluslarara- sı knterlere \e barındırdığı kuş turlenne gore "A" sınıfı sulak alan kabul edılen lzmır Çamaltı Kuş Cennetı.tehlıkesınvallerıvenvor DS1 nınsuluta- rımı arttırmak amacıyla bolgede yaptığı çalışma- larınolumsuzsonuçları EgeBolgesı'ndegorulen kuraklığa eklenmce Kuş Cennetı nın geleceğı teh- lıkeve gırdı Susuzluk nedenıvle ıçme su\u bula- ma\an ve besleneme\en kuşlar cennetı terk edı- \or Izmırdekı41 meslek odası ve gonullu kuru- luş bolgenın ~Milli Park" ılan edılmesını ıstedı Iznrr Kuş Cennetı nın coğratı konumu ve de- ğışık canhlann yaşayabıleceğı tarklı vaşam or- tamlannı bunyesındebulundurması nedenıvleTur- kıvedekı dığer sulak alanlar arasinda onemh bır y en olduğu belırtılıyor 204 kuş turu beliTİenen bol- gede kuluçkaya yatan turlenn ozelhkle korunan turler olması. kuş cennetının onemını daha da art- tırıyor 8 bın hektarhk genış bır alana sahıp olan İzmır Kuş Cennetı, son Uyıldırkurumatehlıke- sıılekarşıkarşıvabulunuyor Kuş Cennetı nde uzun suredır bilimsel çahşmalar N apan Ege Lnı\ersite- sı Fen Fakultesı Bıyolojı Bolumu oğretım uyesı Doç Dr MehmetSıkı, kuraklığakısmençare olması ıçm bolgeve getınlen veraltı suvunun yetersiz kalma- sı uzerıne ıçme su\ u bulamay an v e beslenemeyen kuşlann cennetı terk etme\e başladıklarını vur- gulavarak "Doğal ortamı benimseyip. yıllardır goç ermcden vaz-kış bu alanda kalan \e kuluçka- ya vatan kuşlardan sadece pelikanlar cenneti terk etmedı. Sakarmeke. su tavuğu, su vellesı. yumur- ta pici- sazardıcı. uzunbacak. avazat kuşlan artık kuluçkaya vatmıyor." dedı Doç Dr Sıkı.sozlennışoylesurdurdu "1982- 85v ülan arasinda Tekel lşletmelen Genel Mudur- lüğu'nun sazlıklarda vapmış olduğu olumsuz ça- hşmalar.sazlıklann 1985 yılında binnci derece Do- ğal SIT ilan edilmesıylegıderilnıeyeçalışılmıştır. Ku- rakhktan etkılenmevi azaltmak amacıv la Cansu- viı Projesı gelıştınlerek 1993 yılında uvgulamaya geçırilmiştir. 1991 vüında DSİ 2. Bolge'Mudıuiü- ğu'nun Menemen Ovası'nın iyıleştırilmesi çaüş- malanndan etkilenmemesi ıçın yapılması duşunu- len kanal çalışmalannın sazlıklarda vapılması en- gellenerek, deşarj kanalının uınu degıştırilmıştir. Bu aşamada. su kalitesınin iyi olduğu donemlerde sazlıklara su akıştna izin verecek bir kapak DSI ta- rafından Çilte kopruler mev kisine yapümışur. An- cak kapak denız seviyesinden 1 metre aşağida kal- dığı için 1993'ten beri bu kapaktan hiçbır zaman sazlıklara su akışı saölanamamıştır." isveç Basın Nobel'e hazırlıksız yakalandı Gİ1RH\NLÇKJ\N STOCkHOLM - Genel- lıkle kasımın bır perşembesın- de açıklanan Nobel Edebıyat Odulu bır suredır ekım orta- larında açıklanmaktavdı ls- \eç \kademısi 1996 yıhnın odulunun kıme verıleceğını bugun açıklavacağını duyu- runca basın hazırlıksız yaka- landı Yıne de her yıl olduğu gıbı -yamlma nskı vuksek ama- bu vıl da bazı favonlenn adı geçıvor Bunların başında olumsuz çocuk kahramanı Uzunçorap Pıppı nın varatı- cısı -Vstrid Lindgren geliyor Lındgren ın "çocuk edebiya- ü" dıye kuçumsenen bır dalı hak ettığı savgm yere getıre- rek 60"tan fazla dılde mılyon- larca çocuğu, gencı etkılemış olması,buodul ıçınveterlı ve hatta yetermden fazla bır ge- rekçe olarak göstenhyor Isveç Akademısı Nobel Ko- mıtesı'ne yakın çevreler, bır kez daha ulkenın >aşavan ve uluslararası en unlu şaın To- mas Transtrommer'ın adını bu vıl dadıle getırıvorlar Isv eçbasınında çıkan yoru- larınortakvanı buvılkıodu- lun anadılı Ingıhzce olan bırı- nevenlmeyeceğı tsveçlıaday- lar bır yana bırakılınca, gen- ye kalanların başında, son 10 yıldır bu konumda adı geçen Belçıkalı romancı Hugo Cla- usgehvor Onu ızleyen yazarlar -spe- kulasvon sıklığı sırasına go- re- şunlar Antonio Lobo \n- tunes (Portekız) VMslavva Szvmborska(Polonva) 4do- nis(Sun\elı\eLubnanlı) Mi- lan Kundera(Ç ek Cumhunve- tı) \SNaıpul(Tnnıdad) Car- losFuentes(Meksvka) Mario \argas Llosa (Peru), Peter Handke ( \v ustury a) v e Anto- nioTabucchi(İtalya) RASGELE / RAÎFERTEM Av Biter Savaş Başlarsa Doğada doğal yaratıklar Avı serbest olanlar Yok ol- matehhkelenazınlıkta Avı tumden yasak olanlar Yokol- ma tehlıkesıyle karşı karşıya Avı yasaklandıktan sonra da 1 Hıç avlanmayanlar da 1 Gun gun azalıyorlar Parklarda bahçelerde Bellı sayılar- da Yaşamlarını surduruyorlar Yuzler gıdıyor, onlar do- nuyor Hiçbır avcı tufek atmıyor Bırgun hıç donmeyecekler Korkuluyor Korkunun ecele faydası yok Beklenen son yaklaşıyor Neden'' Geçen gun bır televızyon kanalında Nedenlen sorul- du doğaseverlere, hayvanseverlere Yanıtları tek Avcılar Yalnızca bılgısızlıkten kaynaklandığını sanmıyorum Kendılerıne bır sorum var Sokak kopeklerı, kedılerı gun geçtıkçe çoğalıyor da Evlerde beslenenler neden azınlıkta'' Doğanın hayvanı Evlerın, apartmanların arasına ka- nşmaya başlayınca Takı taklavat Konfor tutkusu Ter- mık, nukleer santrallar, fabrıkalar1 Ormanlar doğal alanlar azalıyor Doyunma, barınma yerlen kalmayan doğanın hayva- nı Goçe kalktı Gıttığı yerlerde de olanak bulamayınca 1 Dunyamızdan ayrıldı Olum yolculuğu Son Hıç avlanmayan hayvancıklar da ıçınde Hatta çoğun- lukta Hayvanseverlerın verdıklen orneklere baktım da televızyonda 1 Avcıların hıç tufek atmadığı hayvanlar Kartal, atma- ca Ne olursunuz hayvanseverler, doğaseverler işın ko- layına kaçmayalım Olguyu yalnızca avcılann ustune at- mayalım Avcılar en son sırada Insanoğlu kullandığı, yararlandığı yerlen şeylerı sever Sevdıkierını de korur Avcı doğadan yararianandır Do- ğayı korur Ilk doğayı koruma derneklerını, orgutlerını kuranlar avcılardır Tum dunyada Çevre sorunlannı ılk gundeme getırdığım gunlen anım- sıyorum Gelen tepkılerı Unlu bır yazarımız, "Çevre so- runlan tuzu kuru sanayı ulkelennın sorunlarıdır, bızım ıçın lukstur" demıştı Sonra çevre yazıları yazmaya baş- ladı Ne olur geç kalmayalım Olguları doğru saptayalım Saklamayalım Elbette elı tufeklılerın verdığı zararlar da var Nesıllerı tukenen hay- vancıklarda Avcıların pek etkısı yok Bır ornek vereyım Her zaman, her yerde avlanması serbesttı domuzun Daha dune kadar Ama hâlâ domuz var Bır yok olma tehlıkesı de yok Nerelerde"? Orman olan her yerde Avlamakla bıtmıyor Azalmıyor Ama orman bıtınce1 Domuz da kalmıyor Bakınınız guvercınler, kumrular, kargalar, kentlere sı- ğındı Insan atıklanyla doyunuyorlar Kırlarda bayırlarda kalanlar Açlıktan oluyorlar Gelışımın sonucu Sıra ınsanlara geliyor Ekerek. bı- çerek ureterek bugunlere geldık Uretım alanlan gun geçtıkçe azalıyor Açlık başladı Her yıl mılyonlarca ın- san oluyor Goç, goç, goç Gunun olgusu Doyunma barınma olanaklan azalan ınsanoğlu Yannından guvensız Kok- tencı, bolucu akımlara sığınmaya başladı Bu gıdışle bır gun Av bıtecek savaş başlayacak Bakalım neyı sevdığını pek bılmeyenler 1 Ne yapacak9 Rasgele..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle