25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EKİM 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER İsveç televizyonu, Palme suikastına yardımcı olduğu öne sürülen Bertil Wedin'in asıl tetikçi olduğunu öne sürdü 'Girne'deki IsveçJi, Palme'nnı katilT• KKTC'de)a§ayan Isveçli aşın sağcı Wedin'in, adayaMÎT'in himayesinde getirildiği de iddia ediliyor. Güney Afrikah kaynaklar ise katilin Rodezyah eski asker Anthony White olduğunu savunuyor. GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM-1985 yılında İsveç Başbakajıı Olof Palme'nin, Güney Afiikalı ajanlar tarafırdan tutulan Rodezyalt eski asker Antıony WMede>il.halenKKTC-de yaşamakta olan Isveçli aşın sağcı Bertil VVedin olduğu cne sürüldü. isveç televizyonunun resmi kanallan TV1 ve TV2 Palme'yi öldüren VVedin'in MtT himayesinde oldugunu iddia etti. Televiz>on haberlerinde Wedin'le ilgili ilkbilgilerin daha iki yıl önce Güney Afrika'daki çeşith' kaynaklaıdan geldiği ve kendisinden "Akdenizdebir adada yasavan İsveçli olarak" söz edildiği belirtildi. Olaydan sonra Wedin'ın KKTC'ye MİT himayesinde getirildiği yolunda iddialar da haberde yer aldı. Girne'de sık ağaçlar ıçinde bir villada yasayan Wedin. KKTC Bayrak Radyosu için bir haftalık program >apıyor. Cinayet sonrası MİT bağı 7O'li yıllann başında İsveç güvenlik polisi Sapo'ya hizmet eden ve Palme'nin katili olmakla suçlanan İsveçli şüpheli, kendi tezini Cumhuriyet'e açıkladı Wedin'e göre suikast KGB'nin işi Wedin Girne'de yaşıyor HASAN AKAR LEFKOŞA - İsveç televizyonu tara- fından OtofPalme'yi öldürmekle suçla- naı. Isveçli Bertil VVedin hakkındaki tüm ^uçlamalan reddederek Palme'nin Sovyvt Gizli Servisi KGB tarafından iş- lendiğ'ni, Isveçli yetkılilerin ıse bu du- rumu b Idikleri halde gizlemeyi tercih ettiklerini iddia etti. Girne'deki e\'inde görüsme isteğimi- zi kabul etmeyen Wedin, Cumhuriyet'e yaptığı yazılı açıklamada Lockerbie olayı olarak bilinen Pan Am uçagma bombalı saldırının da Palme suikastı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. VVedin'in iddialanna göre Palme'nin öldürülmesinden bir gün önce Isveç'in başkenti Stockholm deki bir Sovyet dip- lomat, suikasttan söz etti. İsveç polisi te- lefon kayıtlarınız deşifre etmeye çalışır- ken Palme öldürülmüştü. İsveç. kayıt bandınm içeriginin açık- lanmasını yasakladı. Dönemin başba- kanı IngvarCarlsson.yasakla ilgili ola- rak yaptığı açıklamada - BeDİm sonım- luluğum ulusun hayati çıkarlannı koru- maktar. Bu nedenİe bu konuda yorum yapamam'dedı Yine Wedin'in iddiasına göre Pal- • Eski aşın sağcı istihbaratçıya göre İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak eden Pan Am uçağında, Palme'nin katilini bilen bir isveçli diplomat bulunuyordu. me'nin katili suikasttan bir hafta sonra İsveç polisi tarafından yakalandı. Sov- yetler Birliği'nden Isveç'e Finlandiya üzerinden birkaç ay önce gelmişti. Stockholm'de KGB'ye bağlı bir "suç- lular çetesine" ait evde kalıyordu. An- cak soruşturmayı yürüten polise "yuka- ndan" bir emir geldi ve bu kişinin sa- lıverilmesi istendi. Wedin. suikast sırasında Girne'deki evınde bulundugunu belırterek olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu. Haberi BBC radyosundan öğrendiğini kaydeden VVedin, daha önce İsveç istih- baratı ve ulusal gü\enlik kuruluşlan he- sabına çalışmış olması ve lngiltere'de uluslararası terorizm üzerinde araştır- malar yapmış olması nedeniyle kendi- sinden yardım isteneceğini tahmin ettı- ğini belirtti. Wedin, kendısine yapılan ilk yardım teklifinin tarihini çok iyi ha- tırlıyor. 13 martta İsveç televizyonu kendisini aradı. Ancak VVedin bu konu- da hiçbir fikn olmadığını belirterek tek- lifi geri çe\irdi. Daha sonra gelen ola- yın örtbas edildiğine dair haberleri gö- rünce ise. olayla ileilenmeye karar ver- di. VVedin, elde ettiği bilgileri sırasıyla Türkiye ve israil'deki Isveç büyükelçi- liklerine. İsveç Dışişleri Bakan Yardım- ctsı Pierre Schori'ye, son olarak da dö- nemin Isveç Başbakanı İngvar Caris- son'a aktarmak istedi. ancak her sefe- rinde reddedıldı. VVedin. ] 992 yılında bir kez daha ha- rekete geçerek yeni başbakan Carl Bildt'e ulastı. Ancak Bildt de kendisiy- le ilgilenmedi. VVedin. K.GB adına çahştığı belirle- nen Norveçli bir diplomatın, Pierre Schori'nin de bir KGB albayı olduğu- nu itiraf ettiğini hatırlattı. VVedin, yazılı açıklamasında Sosya- list Entemasyonarın Isveçli Genel Sek- reterı Bernt Carisson'la Ingilterede ta- nıştıâını. Carlsson'un kendisine Willy Brandt. Olof Palme ve Pierre Scho- ri'nin Sovyet yanlısı politikalanna uyum sağlaması için baskı yaptıklann- dan yakındıgını belirtiyor. Carlsson'un Sovyetler'in isveç ku- rumlanna sızmalanndan duyduğu endi- şelenni kendisiyle paylaştığını öne sü- r*n VVedin'e göre daha sonra Birlesmiş Milletlerde görev alan Carlsson. aralık 1988 de Neu- York'ta arkadaşlarına Olof Palme'yi kimin neden öldürdüğü- nü uzun süredir bildiğini söyledı. Bildıklerini açıklarsa öldürüleceğin- den emın olduğunu söyleyen Carlsson, arkadaşlarına Manhattan'daki evinde bulunan kasasınm açıldığmı. Palme su- ikastı dosyasını çalan soygunculann pa- ralara ve kıymetli eşyalara ise dokun- madıklarını söyledi. Carlsson birkaç gün içinde öldürüleceğini tahmin etti- ğini belirtti. VVedin'in belirttiğine göre Carlsson birkaç gün sonra bir Pan Am yolcu uça- ğındaydı. Uçak, Iskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti. VVedin. "Palme suikastı hakkındaki bilgiler ha- sır altı edilmeseydi bugün Carisson ve 258 utakyolcusuyasıyorolacaktT diye- rek bilgılerin gizlenmesinden Carl Bildt. Pierre Schori ve bazı İsveçli yet- kililerı sorumlu tutuvor. ülkedeki "komünist tehlike ve yavüma" konusunda uzmanlaşan VVedin, daha sonra. 1976da Londra'ya yerleşti. Burada Güney Afrika ile ilişkilerini canlandırdı. Isveçliiere lejyoner olmaları için verilen gazete ilanlarını VVedin hazırlıyordu. Aynı zamanlarda, CIA'ye de hizmet ettiği biliniyor. Palme'nin ölümünü tasarlayan Longreach Operasyonu'nun beyni Craig VVilliamson ile yakın ilişki kuran VVedin, direniş örgütü Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Londra bürosunun havaya uçurulması olayının soruşturması sırasında Ingiliz polisi tarafından yakalanan Güney Afrikah ajan Peter Casselton'un üzerinde bulunan ve VVilliamson tarafından VVedin'e yazılmış mektup yüzünden gözaltına alındı. VVedin'in evinde yapılan araştırmalar sırasında, bir başka direniş örgütü PAC'ın Londra'daki lokallerini gösteren krokiler ve çalıntı belgeler ele geçirildi. \Vedin, Güney Afrika'ya hizmet için ayda 1000 sterlin maaş aldığını kabul etti. Kefaletle serbest bırakılıncaderhal Ingiltere'yi terk etti. Bertil VVedin kısa bir süre sonra, I985'te KKTC'de. Girne'de ortaya çıktı. Burada MİT hinıayesine ahndığı iddia ediliyor. MtT'in olayla ilgisi olarak. Aftonbladet gazetesinden Jan Helin, MÎT'in Güney Afrika'nın güvenlik polisiyle yakın ilişkide olduğunu ve VVedin'e, Güney Afrika Örgütü VAT'ın (Terör kurbanlarını koruma örgütü) şefliğini yaptığı için sahip çıktıgını yazıyor. Güney Afrika'nın en saygın gazetecilerinden Eddie Koch, VVİeekly Mail & Gardian gazetesinde, bu bilgilen doğrulayan açıklamalar yayımladı. tsveç basını. yalnızca Türkiye tarafından tanınması nedeniyle suçlulann başka ülkelere iade edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle KKTC'nin bu tür kişılerin bannması için elverişli bir ülke olduğunu öne sürüyor. G. Afrika bağT Halen apartheid rejimi sırasında işledigi ileri sürülen 89 suçtan yargılanmakta olan G.Afrika'nın polıs şefi Eugenede kock. bu yıl içinde "Akdeniz'de bir adada yasavan İsveçli ajanın"adını açıklayacağını geçen hafta söylemışti. G.Afrika güvenlik polisine ondan sonra şeflik etmiş olan Dirk Coetzee ise katilin Mozambik'te yaşayan insan avcısı ve ajan Anthony VV'hite olduğunda ısrar ediyor. Tetiği çeken kim olursa olsun bilinen bir gerçek, VVedin- VVhite-VVilliamson üçiüsünün. Palme cinayetiyle ilgili hertaştn ardından çıkıyor olması ve bu üçlünün, bugün bile birbirieriyle ilişkiyi koruması. PARLAMENTOYA GİDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ Bulgaristan'da eski başbakana suikastDış Haberier Servisi - Bul- garistan'da sosyalizmden pa- zar ekonomısine geçiş döne- minin en güçlü isimlerinden biri olarak bilinen eski başba- kan ve Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Andrei Lukanov öldürüldü. Içişleri Bakanlığf ndan edi- nilen bilgilere göre Andrei Lukanov dün sabah parla- mentoya gıtmek üzere ev in- den çıkarken kımliği belirle- nemeyen kişiler tarafından düzenJenen silahlı saldın so- nucu hayatını kaybetti. Mas- keli saldırganlann olaydan sonra kaçtıklan bildirildi. Lukanov 'un öldürülmesi ülkede şok etkisi yaparken Başbakan Jan Videnov ba- kanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Lukanov cinayeti ile ilgili soruşturma- nm çok gizli olarak yürütül- düğü bildirildi. Tehükeli geüşme Ana muhalefet partisi ko- numundaki Demokratik Güç- ler Birliği yönetim kurulu üyeleri BSP hükümetinin. Lu- kanov cinayetini bahane gös- tererek ülkede olağanüstü hal ilan edebileceğini v e 27 ekim- de yapılacak cumhurbaşkan- lığı seçimlerini erteleyebile- ceğini öne sürdüler. Bu arada, Bulaaristan'da • Eski Başbakan Andrei Lukanov'un maskeli kişilerce öldürülmesi. ülkede şok etkisi yaparken olağanüstü hal olasılığını da gündeme getirdi. açılan Lukanov . Jıvkov'un Komünist Partisi Genel Sek- reterliği'nden istifa ettirilme- sinde önemli rol oynadı. Lukanov , Bulgaristan'da sosyalizmin çökmesinin ar- dından yapılan ilkdemokratik seçimlerden sonra, 1990 şu- bat ayında başbakanlık göre- vine getirildi. Bulgaristan 'ın demokrasiye geçiş döneminin ılk başbakanı olan Andrei Lu- kanov, 1991 yılında üniversi- te öğrencilerinin ve işçi sendi- kalarının protesto eylemleri düzenleyerek sokaklara dö- külmesi üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Son parlamento secimlerinde Bulgaristan Sosyalist Parti- si "nden milletvekili seçilen Lukanov hakkında ülkedeki en güçlü mafyanın gizli lideri olduğu iddialan bulunuyordu. demokrasiye geçiş döneminin en büyük siyasi suikastına kurbanı olan Andrei Luka- nov'un katil veya katillerinin yakalanabilmesi için Içişleri Bakanlığı, ülke genelinde operasyonlara başladı. Polis, bütün şehirlerin giriş ve çıkış- lannı kontrol altında tutarken sınır kapılannda da olağanüs- tü güvenlik tedbirleri alındı. 58 yaşında öldürülen And- rei Lukanov, Bulgaristan'da komünizm döneminin en güç- lü isimlerinden biri olarak bi- liniyordu. Bulgaristan Komünist Par- tisi Politbüro Üyesi olan Lu- kanov, Todor Jivkov döne- minde başbakan yardımcılığı ve dış ticaret bakanlığı görev - lerinde bulundu. Ülkede sosyalizmin son dönemlerinde Jivkov ile arası Diişen uçakta bulunan 70 kişiden kurtulanlar ulabileceği belirtilivor Peruyolcu uçağı okyanusa düştüDış Haberier Servisi - Peru Havayollan Aeroperu'ya ait, 61 yolcu ve 9 mürertebat taşıyan Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, dün sabaha karşı Miami'den Şili'nin Santıago kentine uçtuğu sırada başkent Lima'nın 100 kilometre kuzeyinde Pasifik Okyanusu'na düştü. MSNBC adlı bir Peru TV istasyonu, kurtarma ekiplerinden aldığı bilgiye dayanarak uçakta bulunan 70 kişinin arasında kurtulanlann olabileceğinı açıkladı. Aeroperu sözcüsü Marcela Velarde. Lima'ya indikten sonra Santiago'ya gitmek için tekrar havalanan uçağın pilotunun. kalkıştan kısa bir süre sonra mekanik bir anza olduğunu bildirdiğini ve ardından uçakla bağlantının kesildiğini söyledi. Sözcü. yolculann milliyetlerini ve kazadan kurtulan olup olmadığını açıklamadı. Uçağın düştüğü Pasamayo kıvı şeridinde. otoyol pohsi tarafından kısa bir süre ıçın görülen ancak kesinliği doğrulanamayan bazı ışıklann. kazadan sağ kurtulanlann binmiş olduğu botlardan gelmiş olabileceği ancak bundan başka bir yaşam belirtisine rastlanmadığı bildirildi. Kurtarma ekiplerini taşıyan teknelerin ve helikopterlerin. yoğun sis nedeniyle denize ulaşmakta güçlük çektiği, sağ kurtulan yolcular olabileceği olasılığı göz önünde bulundurularak kıyıya projektörler yerleştirildiğı ve yolculann bagajlarının denizdegenış biralana dağılmış olarak yüzdüğü belirtildi. Çok sayıda gazeteci ve halk kıyı şeridinde toplanırken yöredeki hastaneler alarma geçirildi. GÜVEMJK KONSEYÎ OYBİRLİĞhTE KARAR ALDI Yugoslavya'ya yaptınmlar kalktı • Bazı birlikte alınan karar, Sırplar'ı sevindirirken Bosna Hersek yönetimi karan eleştirdi. Dış Haberier Servisi - Birlesmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi, \u- goslavya'ya uygulan- makta olan yaptınmları oybirliği ile aldığı bir ka- rarla kaldırdı. Konsey, Yugoslavya (Sırbistan - Karadağ). Bosna - Her- sek ve Bosnalı Sırplar'ın. Dayton .\nlaşmasrnın getirdiği yükümlü- lüklere uymaması durumunda ise yeni yap- tırımlara başv urulacağını açıkladı. Dayton Anlaşması'na göre Bosna - Her- sek'te 14 eylülde yapılan seçimlerden on gün sonra yaptırımlann kaldınlmasını öngörülü- yordu. Ama Güvenlik Konseyi. Rusya'nın ısrarlanna karşın ABD'nm karşı çıkması ne- deniy le seçimlerden on gün sonra değil, se- çimlerde gözlemcilik göre\ini üstlenen Av- rupa Güvenlik ve İşbirliğı Konseyi'nin (AGIT) seçimlerin özgür \e adil olduğunu bildirmesinden on gün sonra yaptırımlan kaldırmayı kararlaştırdı. Güvenlik Konseyi 'nce alınan karar yaptı- nmlan kaldırmaklabirliktebazı koşullarge- tiriyor. Buna göre: 1. Yugoslavya (Sırbistan - Karadağ). Bos- na - Hersek ve Bosnalı Sırplar. Dayton An- laşmasf nın getirdiği yükümlülükleri tama- men yerine getirecekler. 2. Bütün ülkeler. Lahey uluslararası savaş suçlan mahkemesıyie işbirliği yapacak. Yu- goslavya, şimdiye kadar bu işbirligini redde- diyordu. 3. Eski Yugoslavya'nın dağılması sonucu ortaya çıkan dev letler birbirieriyle diploma- t i k i kuracaklar. Bosna - Hersek hüküme- ti yaptınmların kaldınlması karannı eleştirerek uluslara- rası topluluğun tehlikeli Ml- loseviç rejimine karşı etkili bir silahı elinden kaçırdığı- nı belirtti. Bosna Devlet Başkanı Aliatzzetbegoviç'ın danışmanı Mlr- za Hayriçyaptırımlann kaldmlmasının. Day- ton Barış Anlaşmast'nın hükümleri tam ola- rak uygulanana kadaraskıyaalınmasının da- ha iyi olacağinı söyledi. Yeni Yugoslavya Dışişleri Bakanı Milan Milutinoviç ise y aptınmlann kaldınlması ka- rannımemnunluklakarsıladıklannıbildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin bu karannı ola- ğanüstü önemli olarak niteley en Milutinoviç. bu karann kendilerine büyük siyasal avantaj sağlavacağına inandıklannı söyledi. Miluti- noviç, Sırbistan ve Karadağdan oluşan yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin banş- çı, yapıcı rolü ve politıkasının tanınacagını ve aynca Güvenlik Konseyfnin. yeni Yu- goslavya"y a BM bünyesi içindeki yasal ye- rini yeniden vereceğini ümit ettiklerini belirt- ti. Bosna Sırplan'nın lideri Bilyana Plavsiç, bütün Sırplann nihai hedefinin "Ortak bir de\lette birleşmek" olduğunu söyledi. Pale TV'sinde konuşan Plavsiç "Bu btrimgelece- ğimiz. Bu nihai hedefin (birleşmenin) 10 ya da 15 yıl içinde gerçekleşmesi önemli değil, önemli olan bu yola girilmesi. Bizi bundan hiç- bir güç aükmamaz" dedı. UGUR MUMCU CİNAYETİ ATİLLA COŞKUN Fiyatı: 300.000TL İsteme adresi: Cem Yayınevi Küçükparmakkapı Ipek Sokak No: 11 80060 Beyoğlu-tstanbul Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996/43 Da\acılar Ali Dursun vs. tarafından davahlar Doğan Gül, Muzaffer Gaygın ve Karayollan Genel Müdürlüğü'nü iza- feten Karayollan 67. Bölge Şefliği aleyhine mahkememıze açılan ecnmisil ve alacak davasında. Davalıladan Muzaffer Gaygın'a aramalara rağmen adre- si tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, Davalı MuzafferGaygm'ın 7.11.1996günüsaat 09.00'da Nevsehir Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma sa- lonunda hazır bulunması gerektiğine veya bir vekille ken- disini temsil ettirmesi gerektiğine. Aksi takdirde davanın yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda karar verilece- gı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur. Basın: 108929 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo: 1995/381 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı Ankara, Cankaya ılçesı. Kültür Mahallesı, Zıya Gökalp Caddesı Sağlık Sokak 65 kapı no'lu apartmanın bulunduğu yere rastlayan imann 2745 ada 8 parselini teşkil eden 432 metrekare miktanndaki arsa üzerine insa edilmiş kâgir apartmanda 0112 arsa paylı bodrum kat 1 no'lu 3 oda salon ve müştemilatından ibaret 80 metrekare kullanım alanı bulunan daire bir borçtan dolayı. Adliye Sarayı K. blok zemin kat 59 no'lu odada açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik bılirkişi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen değen: 2.392.000.000- TL. Satış şartlan: 1- Satış, 11/11/1996 gün saat 12.00'den 12.15'e kadar yukanda yazılı yerde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmf , .ahmin edilen kıymetın yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 21/111996 günü aynı yerde aynı ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edile- cektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fa- zla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milii bir bankanın teminat mektubunu v ermeleri lazımdır. Satış. peşın para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergilersatış be- delinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelmi yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında- ki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tah- sil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şaıtname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995 381 sayıiı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 16/09/1996 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 107715 TURKOGLU GRUBU "DEMİRDE SÜPERMARKET" HARDOXve WELDOX LEVHA SAÇLARI IÇ ANADOLU YETKILI BAYII HARDOX: Aşınmaya dayanıklı levha saçlar- WELDOX : Esnemeye dayanıklı levha saçlar TÜRKOĞLU GRUBU MRK.: 32. Sok. No: 65-67 OSTİM - ANKARA TEL: 0.312. 385 32 83 - FAX. 354 17 97 TURSAK SINEMA KURSLARI 1. Kars (Hafta Som) 12 Ekm 28 Aralık 1996 (Cunvortni gûnleri, Saat M.OO -18.00) 2. K«rs (Hafta lci) 14 Ektm 8 Kasım 1996 (Pazartesi, Corsomba, Cunra Saat: 14.00 -18.00) • Dinya Sinema Tarihine Genel Bakış • Törk Sinema Taritıiıe Genel Bakış • Sinema Kuroraları • Senaryo Yazım Tekniği • Sinemo Komeroları * Objektif Özellikleri ve Kadroj • Video KomeroJorı • Smemoda Sanat Yönetimi • Aydmlatmo Teknği ve IşA Mgisi • Çekin Plonlan ve Komero Hareketleri • Siaemada Oyrarekfc • Siaemoda Kurgn İlkeleri • ShMnada Sesle«firnıe llkeleri • Sineraa Filmiıde Kurgv Tekniği (Stvdyo Ziyoreti) • VîoVo ffc»de Kvrgv Tekniği (Sriidyo Ziyoreti) • Fh» Yoaefem Temel Ifteleri • Bir Filmin Yapım Süreci • Filtn Çözümleneıi Aynta: ANTRAKT dergisİM bv yJ Krctsa obenett furso* SİBema YAğı %30 indirimG TİİRSAK VAKFI Gozeletı Erol Dernek Sok. No.11/2 BeyoÇİu - fel: (0 212)251 6770-244 52 51 I N G I L I ZC E A L M A N C A"14 KtSİLİK SINIFLAKPA 6ÖHSCI.-İSİTSCL TâNTEMLI *TOKFL.FCE.KET.I>ET SINAVlAKtHA HAZIKLIK 'ÛTSTE İNelLİZCE VE ALMANCA HAZIRLlftl ITS BESTEKLİ) •OKTAOKOL VK LtSBLİLEKe ATKI SINIFLAR •ANADOLH VS SOPER LİSE Ö&IIENCİLCBİNE DILTEMDİL ÖĞRETİMİ BİZİM İSİMİZ BASLAHA TARİHLEIIİ GÛNOÜZ-JUUAM : 23 - 30 EYUÛU .! HAFTA ŞONU : 21 - 2B EYLM^âtf!' DİLTEM INTERNETTE Internet'le bilgi alabilir ve kayıt olabilirsiniz Internet: http://ww^.duLcom.tr/diItem E-mail : diltem a dut.com.tr TBL VB FAX: 570 76 20 - 2ir&4$W4S-1tİ BAKIRKÖY ^HJZİYA CAO. WO:14 ( CAROUSEL YANI)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle