03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3EKİM1996PERŞEMBE CUMHURİYET SAYF. v 13 Deniz SOM Irternet: http://www.planet.ccmi.tT/XB Elettromk posta: [email protected] Teİ: 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Gübreci BAGFAŞ'ın 'pislik'leri! B andırma'daki gübre fabrikası BAGFAŞ'ın başı -fena halde dertte... Yıll ardır insan sağlığı- nı tehdit eden ve çevreyi kir- eten BAGFAŞ'ı. bu kez çevreci sivil :oplum örgütlen, meslek odaları, üni- /ersitelervebırliklerinoluşturduğuözel oir komisyon "gözlem altına" aldı! Böylesi bır sivıl hareketin eşgüdü- •nünü üstlenen S.O.S. istanbul Çevre Gönüliülen Platformu, TÜBİTAK rapor- larına dayanarak BAGFAŞ'ın "pislik"le- rini kamuoyuna duyurmaya başladı. Bunagöre, fabrıkadaki amonyakga- zının geri kazanımı sırasınd a atmosfe- re karıştığı bilimsel olarak kanıtlanıyor; herhangi bır rapora gerek kalmaksızın Bandırma-Erdek karayolunda gider- ken sülfirikasitin varlığını insan genzin- de hıssediyor: fosfat kayası, sülfirika- sit, fosforikasit, alçıdan oluşan ve her yıl 600 bin tonu bulan fosfojips denen atıkların birer dağ oluşturduğu gözle görülüyor. Bır zamanlar zeytincilikle geçinen ve artık geçinemeyen çevre- deki Edincik, Yeni Yıldız, Çalışkanlar köylülerınin feryatlarını duymamak için sağır olmak gerekiyor. BAGFAŞ'ın "yapacağım" dediği fos- farikasit modernizasyon tesislerini yapmadığı herkesce biliniyor. öteyan- dan denize akıtılan florür dönüşümle- rının ölçümü yapılmadığı için kirliliğin derecesi dahi bilinemiyor. Çevreye duyarlı kesimlerin BAGFAŞ konusunda geçen hafta yaptığı ortak toplantı sonunda şu bildirge yayımla- nıyor: "BAGFAŞ örneğinde, resmi makam- lann hoşgörüsüyle kişisel çıkarların na- SESSİZ SEDASIZ sıl ön plana geçtiği ve toplumun yaşam hakkına nasıl el koyulduğu açıkça gö- rülmektedir. Doğayı hızia yok eden bu zihniyetler her geçen gün pervasızca artmaktadır. Söz konusu konumlar ulusal ve ulus- lararası sivil toplum hareketinin kendi- ni tanımlamakta ısrar ettiğı bu dönem- de gözardı edilemez. Insanlar ceşitli baskı ve sindirmelerle susturulamaz. Bu nedenle bizler üzerimize düşen gö- revi yapmakta kararlıyız." istenen çok açık; BAGFAŞ'ın çevre- yi kirletmemesi, insan sağlığını tehdit etmemesi. Bunun yolu ve yöntemi ise çok basit; BAGFAŞ'ın sahibi kazandı- ğı paranın tümünü cebine atacağına teknolojisini temiz hale getiren yatınm- lara yönelecek! Ya da o fabrika kapanacak! TCDD yağması evlet Demiryollan'nın yağmalanmasına yönelik "yeniden yapılanma" adı altında Amerikan şirketi "Booz-Allen and HamiltorT'dan proje istendiğini, Amerikan şirketinin daha da ileri giderek "kanun taslağı" hazırladığını yazmıştık. TCDD Genel Müdürü Tekin Çınar, daire başkanlıklanna gönderdiği 25 Eylül 1996 tarih ve B.11.2.DDY. 0.65.00.08/ 01-03/ 9127 sayılı yazıyla bunu doğruladr. "TCDD'nin yapısal rasyonalizasyonu ve yeni yönetim yapılarının uygulanması için planlanan çalışmalar kapsamında hazırlanan raporları incelemek, bir faaliyet planı hazırlayarak uygulama takvimini belirlemek ve Bakanlar Kurulu kararını hazırlamak amacıyla bir proje grubu oluşturulmuştur." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER O kadar cımhydi ki randevu bile vermezdi. Trabzon Cumok, KTU oğrencilerine evlerini açıyor K ısaca Cumok olarak anılan Cumhuriyet okurları yine dopdolu etkinliklere imza atı- yor... izmir'deki Cumok'un yanısıra Karşıyaka'da da bir Cumok grubu oluşuyor. Işte Cumok'lar: İstanbul Cumok'larca kurulan İstanbul Çağ- daş Eğitim Kooperatifi (İÇEK) yönetim küTJİu bildiriyor: Diyarbakır merkezine bağlı Hantepe kcv'ünde eğitim ordumuzun adsız ne- fe r erinden Nesrin Idiş irengör, Cuma idış, Sadettin Küçük, Uğur Güren'in. PKK'Iİ teröristlerce şehit edilmesi ne- de^iyle duyduğumuz sonsuz acıyı tüm ectımcilerimiz ve ulusumuzla payla- şırcen, laik ve demokratik cumhuriye- tinızin parçalanması yolunda boşuna ge/ret sarfeden ırkçı bölücüleri ve on- la r n geleneksel yandaşları olan şeriat- çıarı öfke ile kınadığımızı ve ulusal bir- liçpnizin harcı olan laiklik ilkesini tüm gVıçliğimize dolayısıyla ulusumuzun geeceğine maletme kavgasında eği- tircilerimizle aynı safta olduğumuzu bdiriyoruz." stanbul Cumok'tan Mustafa Dabis bdiriyor: istanbul'un kurtuluş günü ve Bah- riye Üçok'un ölüm yıldönümü nede- n'.ie 6 Ekım Pazar saat 10.00'da Dol- rrabahçe önünde toplanıyor ve istan- b. ADD ile birlikte bir araç konvoyu OLşturarak Kartal'a doğru hareket edi- y;TJz." stanbul Cumok kültür ve sanat kü- rresi bildiriyor: 5 Ekım Cumartesı saat 14.30'da Ecstancı Hatay Restorant'm yanında- kEleştiri Kitapevi'nde sanatsal konu- lcdaki söyleşiyi izledikten sonra saat 1" 00'de Caddebostan Kültür Merke- zide Fügen Kıvılcımer'ın hazırladı- c .e Sunay Akın' ın katıldığı ilk şiir din- lesine gidiyoruz. Yaşasın sanat.'" Izmir zmir Cumok biidiriyor: "Bir Işık Bir Cumhuriyet kampanya- nz doğrultusunda Urla Belediye Baş- kr>ı ve Yarımada Belediyeler Birliği Eaşkanı Bülent Baratah yı ziyaret et- t- Bize 45 dakikasını ayıran Baratalı, cğdaşhk adına yapılan her türlü giri- şne yardımcı olacağını söyledi. Eşrefpaşa Osman Kibar Ortaokulu, Güzelbahçe Ali Bayırlar ilköğretim CKUIU, Karabağlar llkkurşun ilköğretim CKulu, Güzelyalı Selma Yiğitalp Lise- t Çamhk Nazire Merzeci ilköğretim Ckulu, TOFAŞ Izmir Ticaret Müdürlü- L. TEDAŞ Konak Şube Müdürlüğü, tandağ Endüstri Meslek Lisesi, Bor- nva Güneş Kıraathanesi,. bir ay sü- wle Cumhuriyet bırakılan yerler ara- sna girdi. L Cihan Demirci 'den T J A F O R 1 Z M A L A I V \dil Düzen de IMF"nin kucaeında... İMF onlara göre nevin baş harfleridır dersinız: tnşall'ah. Maşallah, Fesuphanallah! Emel Kınlmış, izmir Devlet Opera ve Balesi'ne 25 Eylül'der» beri Cumhuriyet bırakıyor. Karşıyaka Final Dersaneleri. 1 Ekim'den itibaren dersanelerin öğret- menler odasına her gün Cumhuriyet alıyor. Karşıyaka Final Dersaneleri ay- rıca Cumok'lara özel indirim yapıyor. Konak Belediyesi Sosyal Etkınlikler ve Çevre Merkezi'ne bir ay süreyle Cumhuriyet girıyor. Geçen hafta 1.5'ar milyon lira ile Kar- şıyaka ADD saymanı Erol Sencer. Karşıyaka Final Dersaneleri müdürü Ramazan Kayrak, mimar Serap Pö- ğün. Şakir Aldemir. Meral Pazar ve Izmirii sanatçı Suavi Andaç Bir Işık Bir Cumhuriyet kampanyamıza katıldı. Bu arada Karşıyaka'da da bir Cu- mok oluşumu kuruldu. Deniz Sapmaz'ın girişimiyle ilk olu- şum için Ramazan Kayrak, Can As- lanöz, Yeşim Bıçakçıoğlu, Raziye Yağcıoğlu bir araya geldiler. Toplantı- lar için Ege Sanat Merkezi'nden yarar- lanmayı düşünüyorlar ve en kısa süre- de ilk toplantıyı yapmaya hazırlanıyor- lar. lletişim için Ramazan Kayrak'ın te- Iefonu381 02 19. Deniz Sapmaz'ın te- Iefonu368 14 94." Zonguldak Zonguldak Cumok bildiriyor: "54 Cumok. eğitimci yazar Mahmut Makalia söyleşımize katıldı. Cu- mok'ların büyük çoğunluğu. düşünce- lerini açıklayarak söyleşiye heyecan kattı. Ülkemizin gündeminde yer alan te- rör ortamının baskısı. ekonomık aç- mazlar ve şeriatçılığın, gericiliğin hort- iatıldığı günümüzde: laikliğin, çağdaş ve demokrat yaşam açısından vazge- çılmez bir ön koşul olduğuna değinil- di. Ülkemız açısından önemli. dünya gündemine oturan Afganistan örneği- ne dikkat çekildi. Geçmişten günümü- ze, eğitim sistemindeki yozlaşma so- nucu. aydın çağdaş düşünceli kuşak- laryetiştirilemediği vurgulandı. Eğitim- de teorinin ötesinde kafa ile elin bütün- leşmesini sağlayacak bir model kurul- ması gerektılığine değinildi. UNES- CO'nun bu amaçla tüm üye ülkelere, köy enstitülerinı uygulanabilir model olarak önerdiğı söylendi. Atatürk'ün de kurulmasını istediği köy enstitüleri- nin ölümünden sonraki yıllarda CHP içinde yer alan gerici gruplann baskı- sıyla kapatılması cumhuriyetin eğitim sistemindeçöküşün başlangıcı sayıldı. Ülkemizde eğitimin paralı hale getıril- mesi ve özelleştirilmesi eleştirildi. Ser- maye, şeriatçı tarikatların ve etnik gruplann, halkımızın beynini bombar- dımanatuttuğu birdönemde: çağdaş. demokratik-laik kitlelerin neden birte- levizyonu olmadığı soruldu. Zonguldak Comok olarak Mahmut Makal'dan 17 Nisan 2000 tarihine söyleşi sözü alın- dı." Tnabzon-fiize Trazon ve Rize Cumok adına Celâ- lettin Çiftçi bildiriyor: "Üçüncü yemekli buluşmamızı da yaptık. Gecemiz sazlı-sözlü ve de çok eğlencelı geçti. Rize'den Şeref Katip sazı ile^.Sürmene'den llyas Yılmaz kemencesi ile herkesi coşturdu. Sür- mene ve Akçaaat horonları ve karşıla- malarında Cumok'lar değme profes- yonellere taş çıkarttı. Avukat Hüseyin Çıray'ın herzaman- ki gibi güzel söyleşıleri. Mehmet Tü- tüncü, Necdet Dursun, O.Baştımar ve Rize Cumok'tan Cevdet Çepmi' nın enfes şiırleri gecenin ayrı bir rengiydi. Bir araya Karayolları Bölge Müdürü Selahatttin Taftalı ve eşınin onurlan- dırdığı toplantımızın bir de özel konu- ğu vardı: Çalköy Belediye Başkanı Hayri Samasti. Eğlenmenin yanı sıra önemli kararlar da aldık: 1) ÇYDD'nin istanbul'daki okul inşa- atına katkı amacıyla 29 Ekim'de dü- zenleyeceğimiz kermes için Berrin Tü- ren, Umit Çıray, Hale Çıray, Canan Uğur, Nermin Asanoğlu, Nesrin Çift- çi'nin görev aldığı bir komisyon kurul- du. 2) Türkıye'nin doğal harıkalarından Torul mağarasına 13 Ekim'de bir gezi düzenlenmesi kararlaştırıldı. 3) 29 Ekim Cumhunyet Bayramı'nın Rize. Trabzon ve Sürmene ADD ile ortaklaşa bir prog- ramla kutlanması, yemek düzenlenme- si karara bağlandı. 4) Ankara Cu- mok'un 29 Ekim kutlamasına iki tem- silci gönderilmesi kararlaştırıldı. 5) 7 Ekim'de Karadeniz Teknik Üniversite- si'nin açılışıyla birlikte yeni öğrencile- rin, kendilerine düzen kuruncaya dek ve onları malum odaklann tuzağından korumak için 10-15 gün süreyle evle- rimizde ya da otelde ağırlanması be- nımsendı. Bu konudakı başvurular için Kenan Koç (telefon: 0.462.325 6511) görev üstlendi. 6) Yeni açılan Rize ADD'nin kitaplığına destek olunması için bir kitap kampanyası başlatılması kararlaştırıldı ve "Rize ADD" adresine postalanacak kitaplar için tüm Cu- mok'lara şimdiden teşekkür edildi." Tekirdağ Tekirdağ Cumok'tan Mehmet Mer- din bildiriyor: "29 Eylül'de 1. Marmara bölge top- lantısına katıldık. Bu toplantıdan son- ra Tekirdağ Cumok olarak eğitim ko- operatifi şeklinde örgütlenmeyi benim- sedik. Örgütlenme modeli konusunda 13 ve 20 Ekim'de yapacağımız toplan- tılarda karara varacağız... Bu arada 5 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Atlas Pasajı'ndaki Marmara Dersanesi'nde toplanıyoruz." Kuşadası Kuşadası Cumok'tan İsmail Dirim bildiriyor: "Son toplantımızda alınan karar ge- reğı bundan sonraki toplantıların ön hazırlığı için bir komite oluşturuldu. Cumhuriyet okurlarına çay ve kahve- de yüzde 50 indirim sağlayan Beledi- ye meydanındaki Cafe Central, sürek- li toplantı yeri olarak belirlendi ve top- lantıların izleyıcilere de açık olması be- nimsendi. Cafe Central 0.256. 614 12 77 numaralı telefonu ile 614 25 93 nu- maralı faksını Kuşadası Cumok'la ile- tişimeayırdı." HAYVANLAR ismtL (A V KİM KİME DLM DUMA BEHIÇAK ÇİZGİLİK n HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT MRİKIRTCEUE 1/fJ Ml"Y£T/ SEMf \ I BULLT BEBEK MRAY çiFTç kızı Bayan La, bazen ag-ur a p r Bu TARİHTE BUGUN mMTAZ ARIKI\ 3 Ekim IRAK BAGfMSfZLIG/N/ KAZANfYOR 133Z'PE SU&ÜM, (&4K, gAĞ/MStZ £/£ P>£VL£r OLMUŞTU- YÜ2YH-LAIZ gOYU OSIMANLt / - DÜNYA SAlTAŞI SlGAS'UPA İNGİLTE- YETI, '/AJ, OEi/LST IU4NOASI AL- /L£ DA I. FAySAL OLARAK I&4K K&4Lf S'EÇILMfŞTİ. ANCAK, /JSAK ' POI-İTİ<- 8ÎLİNÇLEMME, ÖNCE İNGft-İZ- MANOASININ ÖN<£<5(SÜ- LEM 2.O YILL-K S'CJ/eSS'//y/ 4 YILA ÎMDİGeceKy SoNISA OA ÜL-KEyr 7-E/2tCETMELE/2./W/ AGrACAlT So/e/cr, Ker4>ela'olaı es/ki t»r- can,,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle