05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLER Sezgin: Liderlik sorununu çözdiik • ANKARA (Cumhuri- yrt Burosu) - \enı Oluşum H3rcketı ıçınde >er alan bûğımsız Fstanbul Mılletvekılı Necdet Menzır hukumet hakkında verılecek gensoru orergelerını destekleveceklennı bı dırdı Avdın Mılletvekılı Ismer Sezgin olusumun kasim avına dek orgutleneceğını belırttı Olu^umda Iıderlık sorunu ya$anmadığını savunan Sezgin kendısinın >anı sıra Husamettın Cındoruk Koksal Toptan \e Rıfat Serdaroğlu'nun da ıçınde olduğu bır çalişma grubu oluşturduklannı bıldırdı Time'da Erbakan pöportajı • ANKARA (UBA) - Ba^bakan Necmettın Erbakan"ın fotoğraflannı çeken Ara Guler, çekımlen Amerıka'nın unlu dergısı Tıme ıçın yaptığını soy ledı Guler Tımeın foto muhabırlığını yaptığını belırterek "Tıme muhabırı hem Erbakan'la hem DemıreDe roportaı yaptı Daha başka kışılerle de roportajlar yaptı Fakat res>ım olarak bır Erbakan'ı bır de Demırel'ı çektık" dı>e konuştu Guler. Tıme'ın Turkıye'ye gonderdığı muhabınn onemlı bır ısım olduğunu dıkkat çekerek Turkı>e hakkında yaptırılan roportajlann 15 gun sonrakı Time'da çıkabıleceğını soyledı Trafik yasa tasarısı ele Emine Uçar, Ceylanpmar; Hülya Gerçeker de Yeşilyurt hâkimliğine atandılar I PERŞEMBE alınıyor • ANKARA (AA)- Emnıyet Genel Muduru Alaaddın Vuksel, busun TBMM İçışlerı Komısyonu'nda ele alınacak olan trafik yasa tasariMyla ılgılı soruları yanıtladı Emnıyet Genel Muduru Alaaddın Yuksel, yasayla ılgılı en çok tartışılan konulardan bırının trafik hızmetlerının Emniyet Genel Mudurluğu'nden ayırılıp aynlmama;>ı olduğunu soy ledı Yuksel, trafik hızmetlerının Emnıvet Genel Mudurluğu'nden aynlmaMnın duşunulmeMnın Turkıye gerçeklerıv le bağdaşmdyacağını v urguladı Itesap soran ülke olmalıyrz 7 • \\KARA (Cumhuriyet Burosu) - Av rupa Konsey ı Turk Delegasyonu Başkanı. DSP~Kaysen Mıllenekılı Ismaıl Cem. Turkıye'nın dıştakı gorunumunu değıştırmek zorunda olduğunu belırterek. "Sureklı savunma halınde \e sureklı mazeret beyan eden değıl. gereğınde hesap sorabılen bır ulke olmalıyız" dedı Sıvas davası kararı bugün • ANKARA (AA)- Yargıtay 9 Ceza Daıresı Sıvas'ta 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen \e 37 kışının olumuyle sonuçlanan olaylara ılışkın davada sanıkların. Ankara DGM Başsaveılığı'nın \e mudahıllerın temyız ıstemlerıne ılışkın kararını bugun açıklayacak Sendikacılara saldın • İstanbul Haber Servisi - DISK uyesı Basın-Iş Sendıkası'nın orgutlu olduğu Halkalı"da kurulu Lış.san Matbaacılık AŞ 'de sendıka genel sekreterı \e DISK a\ukatı saldınya uğradı Bakanlığın >etkı belgesının teblığ edılmiş olmasına karşın ışverenın toplusozleşme goruşmelerınden ısrarla kaçınması uzerıne ı:>yenne gıden Basın-tş Genel Sekreterı Dervış Bayoğlu ve DİSK a\ ukatı Necdet Okcan. îşverenın korumalannın saldırısına uğradı lar \e uç gun ışgoremez raporu aldılar Türbanlı yargıçlar görevde ORHATV BURSALI • CHP'lı A.tıla Sa\ soru onergesı \ererek konuvu Meclı^ gundemıne getırdı Sa\. Şe\ket Kazan'a. "sıcıl amırlennce \enlen l hâkım olamaz' notu ulaşmadığı ıçın Hâkımler \e Savcılar Yuksek KuruJu'nca hâkımlığe kabul edılen Uçar \e Gerçeker ıle ılgılı ışlemın duzeltılıp duzeltıime\eceğını" sordu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Adalet Bakanhğı nın "stajaturbanlageldiklen"" ge- rekçesıv le haklarında hazırlanan olumsuz ra- porlangızleverekHâkımlerve Sav cılar Yuk- sek kurulu'nu (HS\K) yanıltnıası sonucu >argıdagore\ almalan sağlanan Emine Uçar Cevlanpınar Hakımlığı'ne Hüha Gerçeker de Yesilvurt Hakımlığı'ne atandılar Soru onergesı \ererek konuvıı Meclis gundemıne getıren CHP Hatav Mıllet\ekılı Atila Sav Adalet Bakanı Şevket Kazan'a "sicil amirle- rinee \erilen hakım olamaz' notu ulaşmadı- ğı için Hâkımler \e Sa\cılar Vuksek Kuru- lu'nca hâkınıliğe kabul edilen Emine Içarve Huh a Gerçekerileilgili isjemin du/dtilip dıi- zeltilmeyeceğini" sordu HS\ k karanna gore Adaleı Bakanı Şev- ket Kazan ındakatıldığı bır torenlekuraçe- ken 27 1 vargıı, vesavcının adları ıleatandık- lan merkezler Resmı Gazete'nındunkus.ayı- sındayavımlandı Adalet Bakanhğı'nın. oz- luk dosvalanndakı "yargıçlık \e savcılık ya- pamayacaklarTna daırolumsuz bılgılerı gız- leverek \argı mensubu olmalarını sağladığı "türbanlı yargıçlar" Emine L çar C e> lanpınar Hakımlığı ne Hulya Gerçeker de. tokat Ye- şılyurt Hakımlığı'ne atandı kazan. turban taktıkları gerekçeMy le Uçar \e Gerçeker'ın fışlerıne "Yargıçvesavcı ola- maz" kaydı dusen bakanlık tetkık vargıçları Kadri Soğutluoğlu ıle Ahmet Akgül u gorev surelerının dolınasina bırvıl kala gorev ver- lennı değistırerek Ankara Adlı>esı ne gon- dermi!}tı Turban konusu Hakım ve Savcılar YukvekKııruIu'ndaiHSV Kıtartı^malarane- den olurken L çar ve Gerçeker'ın 25 evlul çar- şanıba gunu gerçekle^tırılen kura çekme to- renıne dıkkat çekmemek ıçın staj sure^ınce taktıkları turbanlannı çıkararak katıldıklan \e bov lece HS\ K uvelerını aldattıklan belır- tılmistı Turbanla staıa gelmelen nedeni)le mesleğe kdbullerı HS\ K nın takdınne bıra- kılan Hulva Gerçeker ve Emine Uçar'la ılgı- lı olum;>uz goru^un vuksek kuruldan saklan- dığı ve bov lece Adalet Bakanı Kazan ın da HSV K uvelerını aldattığı ortava çıkmı^tı Şevket Kazan "Türbanü >argıçlar"ın vargıda gorev alma- sına ızın verılnıesine vonelık tepkıler uzerı- ne HS> K BaskanvekılıSadıkMollamahmu- toğlu 1~*evlul cumagunuvaptığı vazılı agk- lamada. adı geçen vargıç 3<Javlannın ozluk dosvasında bulunan olumsuz raporkırın go- ruşme sırasında v uk;>ek kurula Minulmadığı- nı ılerı surerek bu konuda ılgılıler hakkında soru:,turma açılacağını belırttı Ancak soruş- turma konubunda bugune değın herhangı bır açıklamavapılmadığı gıbı ıkı **turbanlı>ar- gtç"ın atamdM da gerçekle>tı Oiav Meclis'te CHP Hdta> Mılletvekıh Atıla Sav. Adalet Bakanı tarafındancevaplandırılmasi ibtemıv- le bır vazılı ^oru onergeM vererek konuvu Meclıs'e getırdı Sav TBMM Ba^kanlığı na verdığı vazılı soru onergesınde. "Bu iki hâ- kimada>ıhakkındaki Hakım olamaz ^uru- şunu kapsav an raporlar Hâkımler \ e Sav cılar \ üksek kurulu'na bu adavlann dosvalan ile birlıkte sunulnıuş mudur.' Sunulmamışsa ge- rekçesi nedır" dıve mrdıı Sav !>ovlede\am ettı "Kendilerh le ilgili bu bilgi ulaşt.nlmadı- ğı içın Hâkımler \e Savcılar \ ukstk Kuru- lu 'nca mesleğe kabul ediien bu iki ada> hak- kındakı ışlemın dıı/elrilmesi için Bakanlıkça dosvalann tamamlanarak \cniden Vuksek Kurula goturulmesi duşunulmekte midir? Hakim olmasında sakınca gorulen bu iki ada\ hakkındaki bilgivi Vuksek Ku- rul'dan saklavan veva kurula eksik dosva sunan gorev liler hakkında ne işlem vapıl- mıştır? Bakanfık Kuruluş Vasası'na göre dort vıl sure ile Lğitim Merkezi'ne atan- nıış olan Başkan Vardımcıları Ahmet Ak- gul ile Kadrı Soğutluoğlu'nun surelerinin bi- timine bir v ıl varken verlerinden alınıp başka gore% leregetinlmelerine bu olavddkı gorusle- nnın neden olduğu volundaki vavgın kanaat sizce versiz midir.'" Türban yasağmdan rahatsızım' \\K.\RA (Cumhurivet Burosu) - Adalet Bakanı Şevket Kazan. bır sure once ortava çıkanlan "vargjda türban skandalı" konusunda kura çektırdığı türbanlı vargıçları destekledı Haklarında "jargıçlık ve savcılık" ıçerıklı rapor hazırlanmasına karşın. sıcıllerı Hâkımler ve Savcılar \r uksek Kurulu ndan (HS\ K) saklanarak kura çektırılen türbanlı vargıçlar Emine Lçar ve HuhaGerçeker'ın stajlannı başarıvla tamamladıklannı belırten Kazan bu ıkı vargıç hakkında ıdeolojık amaçlı rapor hazırlandığını one surdu Kazan. bu raporu hazırlavan tetkık vargıçlarının. daha once eğıtım merkezındekı çalı^malarından dolavı tahkıkat geçırdıklennı bıldırdı Isteven bavan avukatlara turban taktınlmamasından da rahatsız olduğunu belırten kazan, gazetecılerle vaptığı sohbet toplantiMnda. HSYK'de turban konusunun konuşulmadığını ılerı surdu Kazan. "Zannedivorum. burada daha once Eğirim Merkez Başkan Vardımcılığı vapan ve bu sicilleri dolduran kişi, olayı basına sızdırmış. Bi/ ola>a, basına sızdıktan sonra muktedir olduk. Tabii basına sızmasının arkasından. iki kızın dosvalannı da inceledim. Bu iki kız staj gordukieri 8 >er mahkenıesindc fevkalade başaniı not almışlardır ve •>argıçlık vapar' kanaativle rapor almışlar" dedı Kazan, soz konusu vargıçların gorev sırasında turban takıp takma>acaklan sorusu uzenne. "Daha göreve başlamadılar. Başlamadan kimse hakkında kesin karar verilemez" dedı Her sevın devletın kuralları çerçevesınde yuruduğunu sav unan Kazan bu konuda vasal bırengel olup olmadıüını ıncelettırdıöını belırttı Tansu Çiller: Laiklik kullarahyor Başbakan'ın gezisi olaylı başladı Mısır'dan Erbakan'a: 3 saat sonra gel ANK.AR.A (C umhurivet Burosu)- Şenatçı teror orgutu Musluman Kardesler'e ılımlı vakla^ımı ne- denıvle Basbakan Necmettin Erbakan a zorakı randev u \eren Misir vonetımı Turk hevetının da- ha once planlanan karsıiama torenını 3 saat gecık- tırdı Erbakan Lıbva gezısıne ılıskın kararname Bakanlar Kurulu nca Çankava Kosku'ne onavla- tılmadan Atrıka gezısine çıktı Erbakan gezıve gıderken basına gozdagı \ere- rek "Bir kısım basını u\anvorum; başkalannın v u- züne bakamavacak durumda kalacaklardır" dıve konuştu Erbakan \lisir Lıbva veNıjerva vı kap- sa_van \e 6 aun surmeü planlanan Afnka gezisine dun çıktı Içıslerı Bakanı Mehmet Ağargezıvı Lıb\a De\let Başkanı Muammer Kaddafi'nın Turk hukumetıne v onelık tav n ve bolgede Kurdis- tan de\letı kurulmasına yonelık ıstemı nedenıyle protestoetmıstı Prosedur uvarınca. Erbakan'ın gezısine ılışkın harcamalar ıçın \enlen odeneğın "avans" olarak çıkanldığı \e vollukların resmı hesabının gezının bıtımınden sonra vapılacağı bıldınldı Afnka ge- zısine gıden resmı hevet, tamanen RP'lı uvelerden oluştu AN AP Genel Baskanı MesutYümaz. "Bri- liicü eşkıvavi istiklal savaşçısı ilan eden, Turkler Kurtlen katlertı demecüretinigosteren,ulkesinizi- varet eden iki Turk bakanı kabul etme zahmetini gostermeven Kaddaff nin avağınagiden başbakanı kınıvorum" dedı \1\KARA (Çumhuri>et Burosu) - D\ P"Genel Bas- kanı, Ba$bakan \ardımcısı ve Dısışlerı Bakanı Tansu Çiller. Basbakan İVecmettin Erbakan'ın Lıbva vı zıva- ret etmesını v anlış bulmadı- ğını, ancak zamanlamanın doğru vapılmadığını sovle- dı Turkıve nın Atganıs- tana benzetılmesını "ina- nılmaz bir kıvaslama" ola- rakdeğerlendırenÇiller hu- kumetın ıstıkrarını boznıak ıste>enlerın laıklığı kullan- dıklannı ıddıa ettı Erba- kan'ın Lıbva gezısine ılışkın karanumevı ımzalamavan Içışlerı Bakanı Mehmet Ağar. Çiller ın karannı et- kıle>ecek va da değı^tırecek bır konuşma vapmadığını soyledı D^ P Genel Baskanı Tan- su Çiller panisinın TBMM grubunda vaptıgı konu^ma- da. ABD gezısını değerlen- dınrken. laıklık tartışmalan ıle koalısvon ortakları ara- sında sıkıntıva neden olan Lıbva. Misir ve Nıjerva'vı kapsavan Afnka gezısine ılışkın goruşlerını anlattı Gezı kararname^ını ımza- lamayan tçışlerı Bakanı Ağar grup toplantısına Sa- navı ve Titaret Bakanı \a- lım Erez'ın kolunda geldı Ağar salonda istanbul Mıl- letvekıh Sedat Aloğlu nun vanında oturdu Aloğlu ve Ağar Çıller'ın konuşması sırasında uzun sure sohbet ettıler CHP 'Stvas sanığına Tİyarethsordu ANKARA (Cumhurhet Burosu) - CHP Malatya Mılletvekıh Avhan Fırat, Basbakan Necmettin Erbakan'ın >anıtlama.sı ıstemı>le TBMM Başkanhğı'na verdıgı soru önergesınde. Mafı>e Bakanı Abdüllatif Şener'ın Sıvas E Tıpı Kapah Cezaevı'nde bulunan Madımak Otelı katlıamının sanıklarını zıyarelı ıle ılgılı sorular vonelttı Fırat. "Bu ziyaret için başsavadan îzin alınmış mıdır. bu zivarerin amacı nedîr" dıve sordu Fırat. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın vanıtlaması ıstemıyle verdıgı soru onergesınde de, cezaevlen nakıllenndekı çıfte standart uygulamalannı gundeme getırdı Fırat'ın, Erbakan'a verdığı soru onergesınde, Şener'ın zıyaretıyle ılgılı olarak. "Sayın Şencr hadisedc havatını kaybeden 37 yurttaşımızui veya yaralanan insanlannıtan herhangi birinın aılesine karşı da aynı hassasiyed gosterip başsağhğı veya geçmiş olsun dikğinde bulunmuş mudur" denıldı Fırat, Kazan'ın vanıtlamasi ıstemıyle verdığı soru onergesınde de "Bakanlığınızın daha iflv a) lannda Madımak Oteli katlianıı saıııklannın tunıkiu bulunduklan Afyon ve Kırşehır cezaevlennden Sıvus E Tipi Kapalı Cezae»i'ne naklcttifini/3. ancak diğer yandan da bakanltğınızm. bazı runıklulann yargılandığı yorede kalmalan ve oraya göndenlme tatepleri karşısuıdâ menfi rururıuınu öğrenmış bufunuyorum. Bu iki tutum arasındaki fark. çıfte standart uygulanması hakkında güzel bir örnek oiuştunıyor mu" dıve sordu Mıllı Savunma Bakanı Turhan Tav an ıkı ayn ka- rarname olduğunu. Mehmet Ağar'ın Başbakanın mı. yoksa bakanların kararna- mesını mı ımzalamadığını bılmedıeını soyledı DYPİıderı Tansu Çiller de konuşmasında. koatıs- yon protokolunu anımsattı Son zamanlarda Turkı- ye'nın. lran\e Afganıstan a benzetılmek ıstendığını kay- deden Çiller "Laiklikkonu- sunda samimi tereddiitler varsa biz siper oluruz" dedı Bazılannın "laiklikeldcngi- diyordiyeveryansınederek" hukumette bır ıstıkrarsızlık oluşturmak ıstedıgını one suren Tansu Çiller. ANAP'lı Ruşdu Saracoğlu nun ABD'de kapı kapı dolaşarak Turkıve'ye kredı venlmesı- nı engellemeye çalıştığını savundu Tansu Çiller. ~Bu- nun laiklikle. vatan sev gisiy - le ne alakası var" dıve ko- nuştu Hukumetın gokten zem- bılle ınmedığını vebaskabır hukumet seçeneğının de bu- lunmadığını ıddıa eden Çil- ler, Erbakan'ın Lıbva gezı- sını zamansız bulduğunu dı- le setırdı SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Duşunce ozgurluğunu ulus- lararası çapta savunan "INDEX, on censorshıp" dergısı, 1996 yılının 4 sayısını islam ulkelenn- dekı hak ıhlallerıne ayırmış "God Is Not Dead (Tanrı olme- dı)' başlıgıyla yayımlanan IN- DEX ın bu sayısında, ıkı ulke- dekı ıkı aydının kaderı ılgımı çektı Mısır da Nasr Ebu Zeyd ve iran da Abdulkerım Suruş Nasr Ebu Zeyd Kahıre nın unlu El-Ezher Unıversıtesı'nın oğretım uyelerınden Doktora yapmak amacıyla profesoru- nun verdıgı araştırma gorevını yerıne getırır Yazdığı tez tutu- cu islamcı çevrelerın ışıne gel- mez Bunun uzerıne Nasr Ebu Zeyd aleyhınde kampanya baş- latılır Başını El-Ezher Unıversıte- sı'nde etkılı olan "Musluman Kardeşler Orgutu "nun çektığı tutucular Ebu Zeyd aleyhınde bır dava açılmasını sağlarlar Davanın sonunda Ebu Zeyd'ın yazdıklarıyla İslam dışına duş- tugune karar verılır İslam dışına duşen bır Mus- luman tutucu İslamcı anlayışa gore "murted", dınden donme sayılır Mahkeme de boyle du- şunduğu ıçın Ebu Zeyd'ı mur- ted ılan eder Yine tutucu islam- cı anlayışa gore Musluman bır Siyasi İslamcılar Neredesiniz? kadının Musluman olmayan bır erkekle olan evlılığı meşru sayıl- maz Mahkeme. bu anlayış so- nucu Ebu Zeyd'ın karısıyla ev- lılığını ıptal eder, onları bırbırın- den ayırır Ebu Zeyd ve eşı karar kesın- leşmeden yurtdışma kaçarlar Şımdı Avrupa'dalar Nasr Ebu Zeyd eşıyle olan beraberlığını surduruyor Eğer Mısır'da yaşı- yor olsaydı evlılığını surdure- meyecek sıyası Islamcılann baskısı altında yaşam telaşına duşecektı Nasr Ebu Zeyd sırf bır bılımsel araştırmada tutucu islamcı çevrelerden farklı du- şunduğu ıçın basına olmadık belalar geldı Canını kurtarmak amacıyla pılısını pırtısını topla- dı ve kaçtı Bu ornekten sonra Mısır'da bılımsel çalışma yap- mak daha buyuk tehlıkelen go- ze almayı gerektırıyor "INDEX"tek\ ıkıncı ornek ıse iranlı bılım adamı Abdulkerım Suruş'la ılgılı Dergı Suruş'un Tahran'da basına gelenlerı ın- celıyor ve bu bılım adamının İran Devlet Başkanı Rafsanca- ni'ye yazdığı mektubun tam metnını yayımlıyor Suruş mek- tubunda İran dakı sıyası Islam- cıların kendısıne yaptığı baskı- ları ve ozgur duşunceye olan duşmanca tutumlarını somut orneklerle anlatıyor Artık ders veremez bır noktaya geldığını soyleyerek mektubunu bıtırıyor • • • Abdulkerım Suruş, Turkı- ye'dekı islamcı çevrelerın de yakından tanıdığı bır ısım Tur- kıye ye bırçok kez geldı Bura- da onun yakın dostlarının oldu- ğunu bılıyorum Kendısıyle bu mektubun yayımlanmasından once goruşmuştum Uygar. ge- lışmış bır bakış açısına sahıptı islam ulkelerınde ınsan hakları konusuna ve demokrasıye ay- kırı uygulamalardan hoşnut de- ğıldı Islamıyetın ancak demok- rasıyle birlıkte bır geleceğının olabıleceğıne ınanıyordu Bu ıkı ulkedekı ıkı onemlı bı- lım adamının kaderının bızı ya- kından ılgılendırdığını duşunu- yorum Bu ıkı bılım adamı da Musluman olduklannı soyluyor- lar Her ıkısı de Islamıyetı derın- leştırmek amacıyla çalışmalar yapıyorlar Çok cıddı bılımsel bırıkımesahıpolduklarını eser- lerını ınceleyenler kendılerını yakından tanıyanlar belırtıyor- lar Ama ne yazık kı bu bılım adamları artık ulkelerınde bılım- sel yaşamlarını surduremıyor- lar Bu ıkı orneğı, Turkıye'dekı sı- yası Islamcılann tutumunu me- rak ettığım ıçın vurgulamayı onemlı goruyorum Turkıye'de- kı sıyası Islamcılann en azından bır kesımı, devletın baskıların- dan yakınırlar İslamcı kesıme getırdığı yasakların kaldırılması- nı ısterler Bu goruşlerını, "Her- kes duşunduğu gıbı yaşasın, duşunce ve ınanç ozgurluğu olsun" dıye surdururler islamcılar, yıllarca Turkıye'de, antı-komunızmın ve demokra- sı duşmanlığının temel gucu ve mılıtan kuvvetı olarak gorev yaptılar Son yıllarda bu konu- da islamcı çevrelerde farklı fıkır- ler dıle getırılmeye başlandı Geçmışte demokrası duşman- hğına payanda olmalannın ha- talı olduğunu soyledıler Hatta, bır kısmı daha da ılerı gıderek 'sıvıl toplum "un temel guçle- rınden bırısının İslamcılar oldu- ğunu bıle soyledıler Her turlu duşunce yasağına karşı çıktığı- nı soyleyenler bıle oldu Gelın gorun kı Islamcılann oz- gurlukten anladıkları, kendılerı- ne ozgurluk tanınması Kntık anlarda geçmıştekı gerı tutum- larından ılerı gıtmedıklerı ortaya çıktı "Olum oruçlan"sırasında baskıcı tutuma destek oldular Çok yakından tanıdıkları Abdul- kerım Suruş ıçın bır tek satır yazma zahmetıne bıle katlan- madılar Nasr Ebu Zeyd'ın ba- şına gelenler onları ılgılendırme- dı Bunları bır kısmı ıçın soylu- yorum Bır kesım islamcı zaten bu ınsanları duşman goruyorlar Onlar, Afganıstan'dakı vahşetı bıle savunmaktan çekınmıyor- lar ••• Benım sozum, "sıvıl toplum- cu"olduğunu ılan eden ve oz- gurluk konusunda çıfte stan- dardı eleştıren Islamcılara Ne- redesınız'? Sızın soyledıklennı- ze nasıl guven duyulabılır"7 Suruş'un basına gelenlere olan tepkınızı oğrenmek ıçın daha once de yazı yazıp soru- lar sormuştum Şımdı yenıden soruyorum ozgurluklerayaklar altına alınırken neredesiniz^ Sızın ozgurlukten anladığınız yalnızca genç kızların kafasına turban geçırmek mıdır? İçi Boş Gövdeler Turkıye unıversıte hayatında çok yonlu bır su- reç yaşanmaya başladı 2000'lı yılların başlarında ana çızgılerı lyıce ortaya çıkacak olan bu sureçte etkın olan belırleyıcı olan kavram aynşma Bu olgu fılız halınde hukmunu surduruyor Bu ayrış- ma surecınde çokmeler dırılmeler yaşayacağız Bılım eğıtım oğrenım, lyı kotu kalıte, gerçek araştırmacı uyduruk bılımcı palavracı, sahtekâr hepsı bırbırınden ayrışacak Ozel ünhersitelervükselecek.. Yukarıdakı ongoru sankı iyi bir haber gıbı du- ruyor Ancak sosyal açıdan fırsat eşitliği yaratmak gıbı çok onemlı bır anayasal sorumluluğu olan devlet üniversiteleri açısından durum hıç de oy- le değıl Çunku yenı surecı sayıları hızla artan ozel ve vak/f unıversıtelerının kurulması belırlıyor Bu unıversıteler rekabet edebılmek ve ıddıalı olabılmek ıçın Turkıye'nın en iyi oğretım eleman- larını bılım guçlerını bunyelerınde toplayacaklar Bu yetmezse dışarıdan oğretım elemanı getıre- cekler Nıtekım bu sureç başladı Orneğın Koç Üniversitesi adım adım yaygın- laşma surecı yaşıyor Sabancı Üniversitesi, Koç'tan da ıddıalı gelı- yor lyı bır kadro ıle kurulacak unıversıtenın temel ılkelen belırlend/ ve 2000 yılına kadar unıversıte- nın kapılan açılacak Yeditepe, Işık, Atılım, Bilgi gıbı dığer unıversı- teler de bu yelpaze ıçınde yerlerını alacaklar Şuphesız, bu unıversıtelerın bır kısmında oğre- nım ve araştırmanın duzeyı yuksek, bır kısmında duşuk olacak Aralarında Turkıye'nın şu eğıtım /oğrenım açlıgı ortamında sadece para kazanma- yı amaçlayan uydurukları da çıkacak Ancak, gerçek şu ki, butun bu unıversıtelerın oğretım elemanı kaynağını esas olarak devlet üniversiteleri oluşturacaktır Boğazıçı Unıversıte- sı'nden, ODTU'den, İTU'den, istanbul Unıversıte- sı'nden iyi oğretım uyelennın, iyi bılım adamları- nın ozel unıversıtelere goçu başlamış ve başla- mak uzeredır Çunku devlet memuru statusu, ka- lıtelı oğretım uyesının kalıtelı araştırmacının bo- ğazını sıkmakta, onları nefessız bırakrnaktadır Artık profesor tıtrı taşımanın, seçme sırasında fazla bır anlamı kalmayacaktır Ozel unıversıtele- rın akıllıları ve ıddıalılan hocalann bılım, oğrenım adına urettıklerıne bakarak adam seçıyorlar Bu adamı alıyoruz ama ne uretmış, dıye soruyortar ...de\let üniversiteleri batacak! Bu gıdışle 2000'lı yılların başındakı tablonun gorunuşu şoyledır • Bırçok devlet üniversitesi ve bu unıversıtele- rın bırçok bolumu ıçı kof hantal govdelere donuş- muş • Talebın yuksek olduğu meslek olarak ka- zanç getırısı yuksek olan ıktısat, elektronık, ışlet- me bılgısayar vb gıbı en iyi bolgmlerın hepsı 02©l unıversıtelerın bunyelerınde toplanmış • En iyi oğrencıler ozel üniversiteleri tercıh eder olmuşiar • Devlet, kendı unıversıtelenne ancak olmeye- ceklerı kadar kaynak ayırmaya başlamış • ODTU Boğazıçı gıbı unıversıteler tercıhlerde lyıce alt sıralara duşmuş • Oğrenım masrafları buyuk dallar genellıkle devletın sırtında kalmış • Devletın de kaynak aktarmadığı bu pahalı dallarda duzey lyıce duşmuş • Oğrenımde sosyal farklılaşma, sosyal eşıtsız- lık doruk noktalara çıkmış ve sınıflararası uçurum artmış • Yoksul kesımlenn gençlerı lyıce dinı ıdeolojık kurumlann avucuna duşmuş • • • Bu tabloyu zengınleştırebılırsınız Aksını soyleyen kımse var mı? Yetki yasasma iptal \NİC\R.A (Cumhurivet Burosu)- Anayasa Mahkemesı hukumete RP kadrolannı kararnamelerle dev letın ust duzey ıne taşıma olanağı sağlayan ~4183 sayılı Kamu Personeli ve Emeklilerin Mali. Sosyal ve Diğer Haklarında Duzenlemeler Vapılmasına Dair Vetki Vasası"nı. oybırlığıyle ıptal ettı Yuksek mahkeme dunku toplantisinda Cumhurbaşkanı Sıileyman Demirel ın başvurusu uzenne daha once yurutmenın durdurulmasına karar verdıgı vasanın esas ıncelemesını tamamladı Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden, yasanın esaslannı ve ıçerığını belırleyen l , 2 ve 3 maddelennın ıptal edıldığını belırterek Bakanlar Kurulu'na 6 ay surev le KHK çıkarma yetkısı veren 4 ve yururluğunu belırleyen 5 maddelerının de "uygulama olanağı kalmadığı" gerekçesıyle ıptal edıldığını soyledı Özden ıptal karannın oybırlığıyle alındığını belırttı Ânayasa Mahkemesı bır sure once de yasanın ılk uç maddebinın "yururluğunün durdurulmasrna karar vermistı BARIŞ ÖZLEMİ MAHMUT DİKERDEM İnsanlığın bariş ozlemı hıç bıtmıyor Banş Derneğı Baskanı Buyukelçı Mahmut Dıkerdem'ı ozledığımız gıbı Uç yıl once bugun aramızdan aynldı Bugun banşa daha vakın değılız İnsanlığın bınlerce yıllık ozlemı dunyada adıi ve kalılcı banş ıçın mucadele eden buyuzden 12 Eylul Asken Nfahkemelen onunde yıllarca yargılanan kanser hastası ıken cezaevlennde tutulan Mahmut Dıkerdem Mucadele arkadaşlan onu olumunun 3 yıldonumunde saygı ıle. sevgı ıle anıyor Banş ıçın mucadele bıtev ıye surecek ve Mahmut Dıkerdem hep hatırianacak BARIŞ DEmEĞÎ ITELERİ \OT 3 Ekıın Peışembe \atır 15 10da mezaıı başındu annuı toıenı •ikfanı Tunılde Rejık ın )eu nde Buıı^ıkıı )emegı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle