27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 E K İ M 1996 PERŞEMBE CUMHUBİYET SAYFA HABERLER Diyarbakır'da öldürülen dört eğitimcinin cenazeleri memleketlerine gönderildi Oğretmenlere son görevVurt Haberieri senisi - Dıyarba- kır" an merkez Hantrpe köv ünde önce- ki gün PKK'liler tırafından kjrşuna dizilerek öldürülen dön öğretmen memleketlerinde tcrenle topraga %e- rildi. Olağaniistü H»l Bölge Vaüsi Ne- cati Bilican. olayda hmalıolan2kişi- nin îutuklandığını. iğretmenlerin ko- runması anacnla ılınan önlemlerin yeruden sjözden «eeirileceSını bıldir- di. • Olağaniistü Hal Bölge Valisi Necati Bilican. olayda ihmali olan 2 kişinin tutuklandığını, öğretmenlerin korunması amacıyla alınan önlemlerin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi. kurtulan NurtenA ıldız \ e Fatma Din- lavuzlaria birlikte bizi a\ırdılar. Köye çeradlı öğretmenler. saldırganlann i- ki köylüyle birlikte geldıklerim. ılaç isteme bahanesiyle kapıyı açtıklannı belirterek UBA'ya şunları söylediler: Olağanüstü Hal Bölge Valisi Neca- "Kapı\ı açar açmaz, silahlı iki kişi tı B jlıcan. teröristlerın öğretmen Nes- rin l'nügörü dığer î bavan öğretmen- le birlikte serbe^t üiraktığını. ancak gitmek ıstemeyınce öldürdüklerıni söyledı. Bilican, "Önce bavanı gön- dermişter. Ancak. bayan demiş ki" Be- nım burada nışanlım \ar. Onın başı- na ne gelecekse txnim de başıma o gelsin' demiş" dedı Bölgede uzun sü- redir bu türolav ların meydana gelme- diğini kaydeden Bi ican şövledevam etti: "•Öğretmen \erin' diyorlar. öğret- men \erili\or. Köylü >ardım ediyor. kapısını açtınyor \e öl- dürtii\or. Öğretmen kiıvlüve güv enmesin de kime gihensin. Bunun, silahı çekenden hiçbir farkı yoktur." Hantepe Köyü'nde 4 arka- daşlarını kaybeden . eolavdan içeri girdi. Çok temiz gi\ imli> diler ve biri çok i>i Türkçe konuşuvordu. Bir süre bizimle sohbet ettiler. Bizönce on- lann korucu olduğunu sandık. Sonra sert bir şekilde. Bızim PKK'li oldu- ğumuzu anlamadınız mı?" dediler. Da- ha sonra onlarla birlikte diğer iki loj- mana giderek erkek öğretmenleri al- dık. Bizi topluca kö\ ün dışına çıkardı- lar. Bu sıradatelsizgörüşmesiyaptılar. Karşıdakine "komutan" diye hitap et- tiler. Ardından Anteplı sen şura\a' diğerlerine de sız şuraya' diyerek k> doğru geürken, 6 el silah sesi geldi. Bir süresonra bir araç son süratle ko> den aynldı." PKK'nın kurşuna dizerek öldürdii- ğü öğretmenlerden 23 yaşındaki Mus- tafa Sadettin Küçük için memleketı Serık'te Atatürk Anıtı önünde düzen- lenen cenaze törenınde PKKve lanet. devlete sitem \ardı. Cenaze törenınde acılı aıle> ı öğren- ciler. meslektaşlarııleyönetıcıleryal- nızbıraknıadı. M. Sadertın Küçük'ün annesi Naile Küçük göz\aşlan içeri- sinde oglunun tabutu başından avrıi- mazken baba Ramazan Küçük. "Bun- ca yıldır kan döken. çoluk çocuğu kat- leden canilerin. 3-5 eşkıyanın. köpe- ğin. devlethakkından gelemedi. \etk> Sıvas PKKköy bastı 2 kişiyi öldürdü SI\AS(Cumhuri>et)- Sıvas'tabir köye baskın düzenlejen PKK'liler 2 kiş'iyi öldürdü. 3 kişiyi yaraladı. 2 kişiyi de kaçırdı. Sıvas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü Alanga mezrasına saat 20.00 sıralarında gelen teröristler bazı evlere gırerek uzun namlulu otomatik silahlarla ateş açtılar..^ Saldırı sırasında evlerde bulunanlardan Nehiza Özkan v e Yah>a Yıldızöldü. Esma \e Şamil Özkan ile ısmi belırlenemeyen 3 kişı yaralandı. PKK'liler. gü\enlik güelennin ola> yenne gelmelerinden önce rehın aldıklan biri kadın, iki köylü ile bırlıkte kaçtı. Güvenlik güçleri. olavdan sonra Tuzlagözü köyü çevresinde genış çaplı operasyonlara başladı. Diyarbakır'ın nıerkeze bağlı Hantepe Köyü'nde teröristlerce öldürülen asker öğret- men Lğur Giiner, Lüleburgaz'ın Ahmetbey kö>ünde askeri törenle toprağa \erildi. lileri kınıyorum. devleti kınıyorum* diye sıtem etti. Antalya Valisi HüsnüTuğluda ilçe- deaçılacakbirokulaşehitöğretmenın adının venleceğıni sö\ledı."Kahrol- sun PKK*\ "Şehitlerölmez" şeklınde sloganlann atıldığı törenden sonra Küçük'ün cenazesı Çandır beldesine götürülerek toprağa \erildi. Hantepe köyünde. nişanlısı Nesrin Ünügör \ e 2 arkadaşıyla birlikte öldü- rülen öğretmen Cuma İdiş ıçın Sıve- rek Kazım Karabekır tlköğretim oku- lu önünde vapılan cenaze törenine şe- hit öğretmenin yakınları, Şanlıurfa Val ısi Şahabettin Harput. dığer y etkı- liler. öğretmenler. öğrenciler \e va- tandaşlar katıldı. Vali Harput. yaptığı konuşmada. oğretmenlere kal'kan elin mutlaka kı- nlacağını belirterek."Onlara son bir çağn >aptyorum. Silahlannızıbırakın. Kardeşlerinize kurşun sıkmavın" de- dı. Daha sonra şehit öğretmen Cuma Ibiş'in cenazesi okul önünden alına- rak. Llu Camiı'de kılınan na- mazdan sonra Asri Mezarlık'ta defnedildi. IchVın. Ceylanpı- nar Devlet Cretme Çiftçilı- ği'nde ışçı olarak ^ahşan baba- sı Mehmet Emin İdiş. törende sürekli göz\aşı dökerken. ga- zetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Olayda >aşamını yitiren LğurĞünerde. Lüleburgaz'da düzenlenen törenle toprağa \ e- rıldı. Nesrın Ünügör isebugün Ankara'da. Karşıva Mezarlı- ğı'nda toprağa \erilecek. PKK üstlenmedi Merkezi Köln'de bulunan PKK yanlısı Dem Ajans'tan \apilan açıklamada. Dişar- bakır'da öldürülen öğretmen- lerin vurulması ile PKK'nin ılgisi olmadığı ıddiaedilerek. "Bunu kontrgerilla yapmış- tır. Olayı nefretle kınıyoruz" denildi. İnsanlık dışı cinayet' PKK'ye yine lanet yağdı Haber Merkezi - Dı\ arba- nin. Güneydogu'rmn en bü- kır'ın Hantepe kö\unde dört yük kentı. Olağanüstü Hal öğretmenin teröristler tara- fından kaçınlıp kurşuna dı- zılmesı eğitimciler, demok- ratik kitle örgütlen ve siyasi partilerce kınandı: kalıeı ön- lemler alınarak öğretmenle- rin can gü\enliğinin sağlan- ması istendi. Eğıt-Der Genel Başkanı Mustafa Cazalcı. toplu öl- dürnıelerle bölgedekı açık olan okullann da kapatılma- ya çalışıldığını kaydederek. " Y ıldırarak. öğretmenin ora- lara gidişini engellev ip bölge- yi temelli karanlığa boğmak isthorlar" dedı.Öğretmenle- rin katledılmebini kınavan Demokrat Eğıtımcıler Sen- dıkası Genel Başkanı Fethi Bolayır. Mılli Eğıtım Bakan- lıgı'ndan bütün okullarda bir günlük yas ılan edılmesi \e ba\raklannyan\aındirilme- sini ıstedi. Türk Egitım-Şen Genel Başkanı Şua>ip Öz- can. öğretmenlerin katledıl- mesını kınavarak. "Eğitinı çalışanlannın can gü\enliği- ni sağlamakiçin daha kaç öğ- retmenin şehit edilmesi bek- leni>or? BÖlücü \atan hainle- ri. arkalarına sözde insan haklan sa\unucularını ala- rak insanlığı katlediyorlar" dedi. DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak da dört öâretme- Valılığfnin merkezi olan Di- varbakır'ın hemen yanı ba- şındaki Hantepe köyünde hunharca katledildiğını \ ur- guladığı açıklamasında şu görüşlere\er verdi: "Çocuklanmızın kıyılma- sınaseyirci kalamayız. Llke- mi/in lier geçen gün biraz da- ha parçalanmasına. biraz da- ha erimesine karşı durmalh yız." Özgürlük \e Daşanış- ma Partisı Genel Başkan Yardımcısı Yıldınm Kaya. >azılı açıklamasında. silah- sız \e ba\unmasız kışılenn hangı nedenle olursa olsun öldürülmesinın protesto edil- mesi gerektığinı belirterek. 4 öğretmenin kurşuna dizilme- sinin bir katliam olduğunu sövledı. Eğitim-Sen lstanbul Şubelen'nce \apılan açıkla- mada. "Nereden ve kimden gelirse gelsin öğretmenlerin öldürülmesini \e her türlü şiddet u>gulamalannı lanet- liyor. en temel insan hakkı olan \asama hakkını ve eği- rinı hakkını sa> unacağımızı kamuo\una duyuru>oruz" denildi. Ankara Adliye Sarayı önünde. öğleden sonra top- lanan öğretmenler de "Kahrolsun PKK" \e "Şe- hitler ölmez'" sloganları at- tarak olayı protesto ettiler. Batman Cezaevi'nde bir tutuklu kendini yaktı, Çanakkale'de 85 siyasi tutuklunun direnişi sürüyor CezaevleribarutfiçmndanfarksızHaber Merkezi - Dıvarbakır E Tipi Ceza- e\ı'ndekı olavları protesto ıçın Çanakkale E Tipi Cezaesi'nde PKK'h tutuklularca başlatı- lan 3 günlük açlık gre\ı süresıze dönüşürken aynı cezae\indeki 85 siyasi turuklunun önceki akşam başlartığı direniş sürüşor. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Karayiğit. sürekli sloganlar atarak barikatlan kaldımıamakta direnen mah- kûmlann eylemi bitırmelerını sabırla bekle- dıklerıni belirterek. "Bizolav çıkmasından>a- na değiliz. Bir >erde de de\ letin kurallanmn iş- lemesilaanı"dedı. DışarbakırCezaevı'nde 10 kışının ölümüyle sonuçlanan olaylara tepkıler sürerken Batman E Tipi Cezae\ ı'nde de bir ki- şi kendini yaktı. MuhabinmızTurhanN'arler'ınhaberinegö- re Çanakkale E Tipi Cezae\ ı'nın (CI blokunun ana ginş koridoruna önceki akşam \ ığınak ya- parak göre\ lılenn dığer bloklara geçişini engel- leyen, çeşitli sol'fraksiyonlara mensup 61 er- kek. 24 bavan hükümİü. evlemlerinı Adalet Bakanlığf nın 13 Evlültarihligenelgesininyü- rürlükten kaldırılmasına kadar sürdürecekleri- nı bıldirdiler. Barikat yüzünden (E) bloktakı adli suçlu tutuklulara ulaşamayan görevlıler. bu turukluların. devam eden dunışmalarına da katılamadıklannı: eylem nedeniv le \emek ala- mayan mahkûm sayısının de 5Ö0'e ulaştığını bildırdıler. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Karay ığıt. ev lemcilerle görüşmeleri sürdürme- ye çalıştıklannı kavdederek "Bizola> çıkma- sından vana değiliz. Bir \erde de de\ letin ku- rallannın işlemesi lazun. Müzakerelerin sağ- lıklı sonuçlannıası için, herkesin gav ret sarf et- mesi gerekli. Biz bu gayretimizi sürdürü\oruz, Bir sonuç alamazsak cezaevi \ önetimini elimiz- de olmavan nedenlerden dolayı askere de>ret- tnek zonında kalacağı/" dedı. Karayiğit. mahküm temsilcileriyle bir gö- rüşme yaptığını \e dıyalog sürecinin de baş- ladığını bildirdi. Ancak dünvapılan girişim- lerden ;>onuç alınamadı. Ahmet Kfirayi^it. gün boyu, aralıklarla cezaevine geferek ka- tıldıgı görüşmelerden sonra. akşam'saatle- rinde cezaev inden çıkarken basın mensupla- nna yaptığı açıklamada. uzlaşma görüşme- lerinin bugüne ertelendığını bildirdi. PKK davası nedeniyle Batman E Tipi Ceza- evı'nde tutuklu olan Mahfiız Kondu Dıvarba- kır Cezaev i' nde meydana gelen olav ları protes- tao etmek amacıyla önceki gün saat 17.00 ken- dini yaktı. Cezaev indeki görev lılenn müdaha- lesıyle tamamen yanmaktan kurtulan Kondu. belden aşağısı yanmış halde tedav ıve alındı. Ankara'da bazı demokratık kitle örgütlen Adalet Bakanlığf na sıyah çelenk kovdular ve Başbakanlığa bir dılekçe vererek cezaev lerin- de insan haklan ilkelerinin uygulanması için yardım istediler. Yüksel Caddesı" nden v ürü> erek Adalet Ba- kanlığı'na gelen demokratık kitle örgütlerinin fiöer yargılansJn* SözlerinırİTazıli olduğu çe- lengi bakanlık önüne bırajvtılar, Ö'te yandah başta İHD olmak üzere bazı demokratik kitle örgütlerinin temsılcilerinin ımzasım taşıyan ve cezaev lerinde insan hakları ilkelerinin uygu- lanması isteminı içeren dılekçe. İHD Genel Yönetim Kurulu üyesı Tekin Sürek tarafından Başbakanlığa verıldı. Buca. Aydın E Tipi. Nazilli, Bergama Özel Tıp, Uşak ve L'rla cezaev lerinde siyasi dava- lardan yargılanan 300'ün üzerinde rutuklu ve hükümİü de bir hafta süreyle görüse çıkmama. hasteney e v e duruşmalara gitmeme eylemi baş- lattı. Istanbul'da da rutuklu ve hükümİü aileleri yaptıkları yazılı açıklamada Dıvarbakır E Tipi Cezaevi'n'de meydana gelen oiayları protesto etmek amacıy la Bayrampaşa Cezaev i'nde üç. Batman'da ise bir kişinin kendisinı yakma ey- lemınin, cezaev lerindeki sorunların önemıni temsilcileri üzerinde "Şe\ket Kazan istifa. Ka- gösterdığini savundular. BUYUK KAMPANYA BEYAZ EŞYADA AVRUPANIN TARTIŞILMAZ GÜCÜ OCEAN SİMDİ TÜRKİYE'DE • • HEM DE BAYMAK SATIŞ VE SERVİS GÜVENCESİNDE, ÜSTELİK YERLIFIYATIHA ÜRÜN ADI KDVIıl PEŞİN FİYATI HEMEN TISUM 1 PEŞİN S TAKSİT PEŞINAT TAKSİT KCVh TOPIAM 1 MŞİN 7 TAKSİT PEŞINAT TAKSİT KDVIı TOPLAM BAYMAK - OCEAN ÇAMAŞIR MAKİNASI 1200 ATX ÇIFT SU GlRİŞU ELEKTR0N1K 1000 ATX ÇIR SU GIRIŞLİ ELEKTRONIK 854 ATX ÇIFT SU GİRIŞLI ELfKTRONIK 503 ATP TEK SU GIRIŞLİ EIEKTRONİK 55 000000 48800 000 44 600 00C 37 900 00C 11450 00-3 10 200 000 9 300 000 7 900.300 11450 000 10 200 000 9.300000 7900000 66^00 000 61200 000 55.800000 47 400000 9 3CO0O0 8 2OC.000 7500 000 6400 000 9300000 8200000 7500 000 6400000 74400 000 65600 000 60 000 000 51200 000 BAYMAK - OCEAN KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNASI 1000 WDX ÇIFT SU GİRIŞLI ELEKTRONIK 62 900 000 13 10C 3£j 13 TjO XZ ^i 6X< 000 106ÛO00O 10SOO0O0 84800000 BAYMAK - OCEAN BUZPOLABI FRE 290 2T 631 EC K0MBI (Buzdclabı - Derm Donourücu) 635 EC K0MBI (Buzdolabı - Derın Oopdurucu) 38000 000 53 900000 66100000 7900000 11200 000 13800000 7900 000 11.200 000 13800000 47 400 000 67 200000 82 800 000 6400 000 9100 000 11150 000 6400000 9100000 11150 000 51200000 72800000 89200000 BAYMAK - OCEAN DERİN DONDURUCU NVE12 CVE200 CVE250 32 2O0Ü00 37 600000 6 70COOO 7800000 40900000| 3500000 6 7COO00 7.800.000 8 500 000 40 200 00C 46800 000 51000 000 5 400 000 6300000 6900 000 5400000 6 300000 6 900 000 43200 000 50 400 000 55 200000 BAYMAK - OCEAN BULASIK MAKİNASI 460 0T0MATIK SU YUMUŞATMA SIS'EML1 860 0T0MATIK SU YUMUŞATMA SISTEMü 48 600 000 10100000 53 600 000,11200 000 10100000 60600000 11200 000 89 600 300 8 2OCOO0 9000 000 8 200 000; 65 600 000 9 000 000 72 000 000 BAYMAK ŞOrBEN (LPG-DOĞALOAZ) ŞOFBEN 10 E (BES SISTEMU) 14 600 000 3100 000 3100000] 16.600000 2.500000 2500000 20000000 BAYMAK ELEKTRİKLİ TERMOSİFON KONFOR - 60 It (AN00 UYARISISTEMLI) 15 700 000 STANDART - 60 It '13250 000 3 35OOOC , 3 3Î0 0OC § 20 '00 000 2 800 000 2 800 000 16 800000 2 700 000 2 300000 2 700 000 2 300000 21600000 18 400000 ISO 9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ V V 0 5 1 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDI • Baymak • Ocean Çamaşır Makinalan, 18 Programlı. isterseniz tam kurutmah ve 1200 devirden 600 devire kadar 5 değişık model • Baymak - Ocean Kombi Buzdolaplan, genış derın dondurucu bolmelerı ile yiyeceklerinizı uzun müddet saklayabilir. B ^ ^ 3 • Baymak - Ocean Derin Dondurucular, günümüzde yaygınlaşan dondurulrnuş gıdalarınızı saklamak ıçın ıdeal. l ^ ^ * ^ ! ^ Baymak - Ocean Bulaşık Makinahn, taşmaya karşı emnıyetlı. 12 kışilik yemek takımınızı, ılk günkü kadar parlak ve temiz yıkar. ^ Baymak Şofben ve Termosifonlar, gelişmiş emniyet sistemlen ile en güvenlı sıcak su dostunuz. 350 TSE BELGEÜ YETKİLİ SERVİS VE BOL YEDEK PARÇA MERKEZ SATIŞ MAĞAZALARI , İSTMİBUI MERKEZ SATIŞ : : (0216)377 37 64-309 03 42 • KAtAKÖY MAOAZASI : Tel (0212)24995 59-243 38 87 | " MKARA BÖLCE MÜDÜRLÜĞÜ s Tel (0312) 221 39 98 * İZMİR MAOAZASI : Tel (0232) 458 61 06 c&aymak ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Bozkun 1950li yıüarda Cumhuriyet tarihimizle ilgili küçük hacimli ve kolay okunan kitaplardan oluşan birkaç dizi vardı. Ekicigil, Sel, Çağlayan vb. gibi yayınev- lerinin çıkarttığı bu kitaplar, çoğu kez anılara daya- nan ve bilimsel özellik taşımayan kitaplardı. (Anıla- rın ne denli bilimsel sayılabilecegi apayrı bir tartış- ma konusudur ya bir başka sefere bırakalım.) O günlerde ortaokul öğrencısi olan bizler. bu ki- tapları heyecanla bekler ve yutar gibi okurduk. Otur- duğumuz Laleli'den, Karaköy'dekı Avusturya Lise- si'ne kadar yol parası ve Galata Kulesi çevresinde- ki öğle yemeklerımizi de idare ettiğimiz on lira haf- talığımızdan ayırdığımız parayla, tanesi bir lira olan bu kitapları rahatlıkla alabılirdik. Milli Eğitim Bakan- lığı'nın yayımladığı "DevletKitapları" bunlardan da- ha daucuzdu... Neysenostaljiyi bir yana bırakalım. Günlerden bir gün H.C. Armstrong adlı bir ya- zarın "Bozkurt" isimli bir kitapçığı yayımlandı. Özet- lenerek yayımlandığı ifade edilen bu kitap, benim için fazla "özel" bir kitap olmamıştı. Çoğu bildiği- miz şeyler anlatılıyordu. Türkiye'nin o günlerinde Atatürk düşmanları (go- ğunun ınandığının aksine) bugünkünden daha az değildi. Fakat sesleri fazla duyulmazdı. Hele parti- leşme olanağını bulup iktidar olacaklan akla haya- le gelmezdi. Sayın Şevket Kazan gibi bir insanın Adalet Bakanı olabileceğini düşünmek bile müm- kün değildi... Bir gün "Bozkurt"\a ilgili olarak konuşurken Ata- türk düşmanlığını ailesinden "tevarüseden" bir ar- kadaşımız, aklımı çok karıştıran bir şeyler iddia et- ti. Bu kitabın Atatürk'ün yaşadığı dönemde yayım- landığını ve Atatürk'ün "ne mal" olduğunu ayrıntı- larıyla anlattığı için yasaklandığını, bu çevirinin ki- tabın yarısı bile olmadığını söyledi. Biraz soruştur- dum ve kitabın "yasak kitap" olduğunu öğrendim. Gerçekten hem çok şaşırmış ve hem de çok me- raklanmıştım. O günlerdeki Ingilizcem böyle bir kitabı okumam konusunda yetersiz olduğu için, kitabın Ingilizcesi- ni bulmak için hiç uğraşmamış. Almanca çevirisini bulmayaçalışmıştım. Fakat bulamadım. Almanca- ya çevrilip çevrilmediğini hâlâ bilmiyorum. Sanıyo- rum çevrilmemiş. Daha sonra asistanlık yıllarımda bir arkadaşım 'Bozkurt'un nereden bulduğunu bilmediğim bir kopyasını armağan etti. Cep kitabı boyutunda idi ve bizde yayımlanan özetiyle aynı kapak içindeydi. Ressamın adını şimdi anımsayamıyorum. Bir Türk bayrağı önünde fraklı. çağdaş bir Atatürk kompo- zisyonu... "Bakalım neler saçmalamış" diyerek yutarcası- na okudum kitabı. Allah, Allah... Birtakım çok "ya- kışıksız" ifadeler vardı, ama bana kalırsa kitap Ata- türk için bir "yergi" değil, "övgü" kitabı idi. Özel ya- şamı ile ilgili "münasebetsiz" yakıştırmalarını ken- disine "iade ettim" ve "Kem sözsahibine aittir" di- yerek bu kitabı da diğer Atatürk'le ilgili kitapların ya- nına koydum. Daha sonraki yıllarda bu konudaki tartışmaları- mızda kimı kendini bilmezler "Armstrong'un kita- bında şunlarda varmış "gibısınden palavralar "sık- maya" başladıklarında kitabı önlerineatarak "Gös- ter bakayım neresinde" demenin müthiş "keyfini" de defalarca yaşadım. "Sen öyle duymuştum" di- yen bu "muhteremlenn", hafif morarmalarını zevk- •leizledim. Arba Yayınlarf nın sahibi ve editörü, sevgili öğren- cim Bülent Demirbaş bundan birkaç yıl önce "Ho- cam Armstrong'un Bozkurtu'nu çevirttım" dediği zaman çok memnun olmuştum. "Hemenyayımla" demiştim; "Büyük bir hizmet yapmış olursun." Fakat Bülent'in tereddütleri vardı. Yanlış anlaşıl- maktan çekindiği gibi, "Birtakım insanlara malze- me vermiş olmak" da istemiyordu. Çevıriyi istedım ve okudum. iyi bir çeviri idi. Yayımlaması konusun- da ısrar ettim. Fakat Bülent uzun bir süre düşündü. Kimi (gerçekten insanı rencide eden) sözcükleri ya- yımlamaya eli varmıyor, bunları ayıklamaya "yayım- cılık namusu" engel oluyordu. Sonunda Bozkurt birkaç hafta önce "vitrine çık- tı". Kapağındaki Mustafa Kemal biraz "çatıkkaşlı", ama bu kadar kusur kadı kızında da bulunur('). Kal- dı ki günümüz Türkiyesi'ne bakan Mustafa Kemal'in kaşlannı çatmaması da herhalde çok zor... Bozkurt'un Türkçe çevirisinin yayımlanmasıyla bir "karalama bahanesı"bitmişoldu. Bülent'in gön- lü gene de kimi "yakıştırmaları" metne koymaya el- vermsmiş. Buraları boş bırakmış. Isteyen istediği- ni koysun ve de canı sagolsun... Kimileri cımbızla Atatürk'ü küçültücü bazı ifade- ler bulup çıkartsa da ben Bozkurt'u okuyanların Atatürk'ü daha iyi anlayacaklannı ve seveceklerıni düşünüyorum. Çünkü Atatürk bir "tabu", bir "hey- kel" değil; bir insan. Büyük ve muhteşem bir insan. Bozkurt'ta bu insanı buluyor ve bir kez daha hay- ran oluyorsunuz. (*) Armstrong, H.C: "Bozkurt" Çev: Güi Çağalı Güven. Arba Yayınları 73 lstan- bul 1996 Türkiye Barıs Derneği Başkanı Dikerdem ölümünün 3. yılında amlıyor İstanbul Haber Servisi - Türkiye Banş Derneği Baş- kanı emeklı Büyükelçı Mah- mut Dikerdem. ölümünün üçüncü y ıldönümünde meza- n başında anılıvor Banş Derneği vönetici ve üyeleri dün bir açıklama va- parak. Mahmut Dikerdem'in bugün çeşitli etkinliklerle anılacağını bıldirdiler Diker- dem için ılk tören saat 15.30'da Karacaahnıet'tekı mezan başında düzenlene- eek. Dıkerdem'in arkadaşla- n ve tüm banşçılar akşam da Tünel'de bulunan "Refıkin Yeri'nde düzenlenen gele- neksel BanşçılarYemeğı'nde bir arava gelecekler. Dernek açıklamasında. diplomat ola- rak uzun vıllar Türkive'vı dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil ettıkten sonra 1977'de Banş Derneği'ni kuran Di- kerdem'in öliinceye kadar banş için çalıştıâı vuraulan- dı. Yaşamı banş için müeade- le etmekle geçen Mahmut Di- kerdem. 1916 vılındadogdu. Galatasarav Lisesi'ni (1935ı ve Hukuk Fakültesi'ni (1938) bitirdi. Dışişleri'ne katılarak Cenevre. Bern ve Kahire el- çıliklerinde çalıştı. Ortadoğu ve Kıbns Dairesi'nde genel müdürlük yaptı. Amman. Tahran. Akra ve Yeni Delhı büyükelçiliklerınde bulundu. Akşam gazetesınde haftalık dış polıtıka \azılannın yanı sıra "Mahmut ŞeriF adıvla başyazılar da yazan (1946- 4"1 ) Dikerdem. Yaprak dergi- sınınkuruculanarasına katıl- dı. Kendı ısteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra (19^6) Po- lıtika. \lılli\et. Cumhurıvet gazetelerinde dış polıtıka so- runlarım irdelevenvazılarva- yımladı. İkmcı Dün\a Savaşı son- rasında dünyada yükselen ba- nş hareketıni Türkıve've taşı- dı. 19"7 " vılındaBanşDeme- ğı'nin kurucuları arasında yer alarak derneğın genel başkanlığına seçildi. Kendi- ni "Banş savaşçısı" olarak nı- televen Dikerdem. 12 Eylül askeri darbesivle birlikte "gizli örgüt yöneticisi" savıy - la tutuklandı ve cezaevine kondu. TCY'nın 141. mad- desı gereğince S vıl ağırhap- se mahkûm edilen Dikerdem. toplam 3 vıl tutuklu kaldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle