25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 3 EKİM 1996 PERŞEMBE 18 SPOR Ligin ilk 630 dakikasında dorukta yerli antrenörlerin imzası var Benîın antrenörüm iyidir • Ligin ılk yedı haftasında ılk 4 sıra\ ı paylaşan takımlardan üçünü Türk'antrenörler Şenol Güneş, Fatıh Terım \e Rasim Kara çalıştınrken sadece Sebastıao Lazaronıli Fenerbahçe üçüncü sırada yer aldı • Bınncı lıgde göre\lennden aynlan ılk teknık dırektörler de >abancı İstanbulspor'da beklenenı \eremeyen Herbert Nuemann'la, Denızlıspor çalıştıncısı Mıtrov ıç ülkelerıne gönderıldı Şenol Guneş (Trabzonspor) Fatih Terim (Galatasara\) Rasim kara (Beşıktaş) G.Saray'ın rakibi, Boşnak teknik direktörden yardım istedi Susiç, St. Germain'in casusu SafetO07 Satat Su*c nourti enlrııneuf d Ijnnou Spor m p*sM hıer au C*mp 6n Loges pour rendre «Me « u * tmıs du PSG Et ısur donncf öe» r»ns»ıgn«n)ents sur G*ı«l«s*fty ? Sans doute cu <l a fem.j une castene de» öuts tu'CS » Rıcardo • J* m*ns Jurçute Ou /• <uts r»«# aHırmeSu$ıc Atou* tvo<M j*jn« 2 f mtlgıi plu- Jı«u'S 6/»JJ*S 1.6 C/uC »I! ptna* e! ftut *ıfe des r#suJ fatı - -G.V Spor Servisi - Galatasarav, ın kupa Galıplen kupaü ndakı Fransız rakıbı Pans Saınt Germaın San-kırmızılı kulup hakkında bılgı edınmek ı^ın Istanbulspor un Boşnak teknık dırektoru Saffet Susiç'e casusluk onerdı Lzun v ıllar Fransa da top ko^turan \e bırdonem de Pans Saınt Germaın'ın formasını gıven Susıç ten bılgı ısteyen Fransız kulubu daha once de Fenerbahçe nın Brezılvalı teknık dırektoru Sebastio Lazaroni've avnı teklıfı vapmıştı Saffet Susıç ın Parıs Saınt Germaınlı teknık adam \e vonetıcılere henuz olumlu vanıt vermedıöı \e "Turkı\e ligini yenı tanıvorum" dedıgı ogrenıldı Fransiz spor gazetesi L Equıpe e gore geçen gunlerde Pans Saınt Germaın'ın Logesdakı kampını zıvaret eden Saftet Susıç "Istanbul'da sadece 1 hafta kaldım. Bu surev ı daha çok jeni takımını Jstanbulspor'u tanımava a> ırdım. Şimdılik bıldığım kadarıvla Galatasarav sezon başındaki kotu futbolunun \erıne daha olumlu bir o\ un ovnamava başlamış" dıve konustu Van Cobbel defteri kapandı Görücüye çıkacak sonra da gidecek MUSr\FAERSOV Galatasarav da Van Gob- bel ın gıdışı Pans Saınt Germa- ın macindan sonravakaldı Fa- tih Tenm ın \onetıme gonde nlmesi 11,111 rapor verdıjSı \an Cobbel ın Pans Saınt Germa ın le 1~ ekııııde ov nanacak ku- pa Galıplen kupasi nıaçjndan sonra gondenlmesı planlanıvor ^ onetını kurulu nun belırledı- gı dort galıbı\ete 10 bın dolar- îık prıııı sıstemı Sarı- kımuzı- lı tutbolcular varm evnanacak Denı?lispor nıa^ını kazanırlar- sa devreve gıreı.ok Galatasarav \onetımı sezon başından bu vana \ erım alama- dıgı Adrıan kntıp u >ımdı bas- tacı \ ıptı Ge*,en pazartesı gu- nu\ ıpılan \onetım kurulu top- lantiMna gonderdıgı bır raporla \an Gobbel ın oncelıkle satıl- nıasını ısteven Fatıh Terım ın bu ıstegı jaskınlık varattı Van Gobbefden \eten kadar verım alamadıgı ıçın >ıka\etçı olan Fatıh Terım ın uzun suredır bu tutbolcuva defans \enne orta sahanın sağında ovnatması zencı fütboicunun gozden duş- luğunu gosten\or 'Ilie hemen gelsin* Ga!atasdra\ ın venı transten Adrıan Ilıe nın 17 ekımde Is- tanbul a getırtılmesi ıçın çaba- lann sürdugu belırtılı\or \o- netım kurulu adına Bukre^ e gıdıp Ilıe \ e Filıpescu vutrans- feredenvonetıcı İrfan Kurtog- lu nun Steaua Başkanı ıle cen- tılmenlık anlaşması vaptığı be- lırtılıvor Bu anla^mava gore Ilıe nın 24 kasimdan sonra İstanbul dj olmasi beklenıvordu Ancak vonetım Ilıe nın Lezasının bı- tımınden sonra bu futboLu\u tstanbul agetırtmekıstı\or Dı- gertransterFılıpescu Van Gob- bel satılmazsa gelemevecek "Vanıbutransterlennlstanbul a gelı^ı nereden bakıhrsa bakıl- sın bır as 1 bulacak (,alatasara\ 'da Van Gobbel \olcu. \RIFKIZIL\\LIN \erhler vabancılara usrunluk sağladı 1996- 9" tutbol sezonunda ^ hafta gende kalırken pu- an cet\ elınde ılk 4 sira\ 1 pav laşan takımların uçu- nuserlıteknıkdırektorlennçalı^tırması •jerlimi, yabancı mı?' sorusunu bır kez daha gundeme ge- tırdı \ e Gordon Milne ın Bursaspor u\ la Gigi Ylultescu nun Samsunspor u zır\eden uzaklastı Beşiktaş tarih yazıjor ^ ıllar sonra vabancı teknık dırektordosvasını kapa\ıp mıllı takım \ardımcı antrenom Rasim Kara'\ 1 gore\e getıren Be^ıktas 'Turk çalıştın- cı\la' en parlak donemlerınden bınnı va^ı\or Tarıhınde ılk kez UEFA kupasi nda 2 tura \uk- selen Sı>ah-Bevazlı ekıp lıgde de Fenerbahçe ga- lıbıvetı sonrası aldığı puanlarla zırve \arisina or- tak oldu Trabzon zinede \ ıllardır Turk <,alıstırıuda ısrar eden ve >am- pıvon olamasa da sureklı Avrupa kupalanna ka- tılan Trabzonspor da bu sezonun tormda ekıple- rınden Lıgın ılk haftalarında \ıtırdıgı puanlara kar^ın toparlanıp 7 hattada lıder Bursaspor u de- vıren ve zır\e\e oturan Bordo-Mavılı ekıp Şe- nol Guneş le sampiNonluğun en guçlu ada\ ların- dan Trabzonspor a>rıcaUEFA kupasi ndadaen az Alman rakıbı Schalke 04 kadar rura vakm G.Sara> da verüve döndü Galata^arav da \ ıllar sonra \erlı teknık dırek- tordekararkılankuluplerden Uzunsuren Alman ekolunul \\ Mıllı Takım Teknık Dırektoru \ees- kı futbolcusu Fatih Terim le sona erdıren Sarı- kırmızılı kulup tarklı Fenerbahçe \enılgisıne karsın Trabzonspor la zır\e\ı pavlasıyor Sarı- kırmızılılar a>Tica ^vrupa kupalannda da çe>- rek tınalı hedeflıvor Lazaroniilk3''te Zınedekı 4 takımdan sadece lıg uçuncusu Fe- nerbahçe \ı vabancı teknık dırektor BrezıKalı Sebasriao Lazarom çalı^tırıvor Farklı galıbıvet- lere karsın Sarı-Laı.ı\ertlı (.jmıa 'istikrarsız ta- kım dizilışi' Rapıd V\ıen beraberlığı Juventus yenılgisi nedenıvie Lazaronı w ele^tırıvor Gordon ve diğerieri Turkıve Bırıncı Lıgı ndekı dığer vabancı tek- nık adamlardan Gordon Mılne Bursaspor u ılk 6 hattazırvedetutmasinakarsınson Trabzonspor venılgısıvle bır anda gozden du^erken Romen Gıgı Multesculu Samsunspor Jarabinski'lı \n- karagucıı Kuçukov lu-Mtav ıstedıgıderecevıel- de edemedı Yabancüara güle güle Bınncı lıgde gorevıne en erken veda eden ıkı teknık adam ısevınevabanu Elındekısuperkad- rova kar^ın ba^anlı olamavan İstanbulspor un Al- man çalıştıncısı Herbert Nuemann la Ege ta- kımlarının vazgeçemedığı îsim olan Denızlıs- por un\ugoslav teknık dırektoru Milan Mitrmiç daha lıgın ılk perıvodunda ülkelerıne szonderıldı- ler Ne dediler? Sulevman Seba (Beşıktaş Kulubu Başkanı): \erlı çalıştırıcıv la başarılı olacağımıza ınandığı- mız ıçın Rasim kara \la anlaştık kara da UE- FA kupasi nda elde ettığı başarıvla haklılıgımı- zı ortava kovdu Turk rutbolcuveçalıştırıcıvagu- venıvoruz Faruk Suren (G.Saray kulubu Başkanı): Fa tıh karıverı denevımı \e tutbol bılgisiylevaban- cı çalıştırıtılardan aşağı kalmavan bır ısım Elı- mızde bov le bır ısım varken nıçın vabancı teknık adamgetırelım kendısıneveekıbıneınanıvoruz Faruk Ozak (Trabzonspor Kulubu Başkanı): Trabzonspor ozune donduğu vıllarda başarılı ol- ınuşturBız de teknık dırektorumuz Şenol Gu- neş te ısrar edıvoruz Guneş le başanlı sonuçlar alacagız Trabzonspor tarattarı Guneş ve ekıbıne guvensın Beşıktaş. Hapoel onunde sonuca2. varıda gıth. (Fotograf AL1 ESER) Hapoel'i ikıncı yarıdaki oyunuyla yendi Beşiktaş harika \SLIDLRL Avrupa koraç kupJM na ıvı başladı A\rupa Ra- dı\o| koraı, kupası 1B) ^rubunddkı tenı- siLımız Istanbulda ovnadıgıılkmaçında lsraıl ın Hapoel Ha- lon ekıbını ikıncı va- nddkı ovunuvla 7" - 6" vendı (stanbul AbdılpekçıSporSa- lonutrıbunlerı Avru- pa ınaçı ovnanmasi- na rağmen oldukça bostu Sıvah-Bevaz- h tarartarlar takımla- nnı bu maçta valnız bırjktılar \1aça çok hızlı başlavan her ıkı ekıpten ılk varıda daha basarılı olan taraf Hapoel takımı oldu 10 numaralı ovunculan VVagner ıle pota altından bulduklan savılarla s dakıkası P - 10 onde geçtıler Hapoel bu dakıkalardan ıtıbaren maça çok ıvı organıze olarak 10 ve I* dakıkalarıda (2^-14) (29-21 londekapavarakdev- revı 3^ - 28 ustunlukle geçtı ikıncı vanda savunmada bıraz daha toparlanmıs gozuken Sıv ih - Bev ızlı lar \le\ander ın smaçlanvla moral bula- rakovunaorukoldular ('4dk >6 - ^61 Beraberlığı vakalavan Be^ıkta^ ekıbı bundan 1 dakıka sonra ovunda ılk kez onegeıjı (s8-s6l lsraıltemsılcısı Ha- Beşiktaş: H.Haloıı 77 67 HAKEVILER. 4/heıto 6/ON sı (hıi) (h Stc/cııı Stcııw\ BEŞİKTAŞ:U 4lı i4>H lhı\mı(4)J0 \ıhati4)3 4lı- \amlıi 1^)20 Bnum P//V 4hım ı tıarı (4) Sanuı (4/9 tlnıııı (4i 1 HAPOEL H\LO\:Hagne> (4i l> Hamılton (4i 1" Saf- tuı (4)11 Bcıloııl 14)14 Elı- melech (h4 Baınea<3)2 4 Dalctn (1)2 Betzeı (3)2 İLM\RI: ^-2 poel ıse son dakıka- larda Beşıktaş pota- sındanboşbasketler- le dondu Hapoel ekıbı ovunculan son sanıvelerde buvuk bır strese gınnce deplasmanda Besık taş a ikıncı vandakı kotu ovunuvla ~t ~: - f venıldı Başkan Seba. Rasim Kara ve Futbolcularda ız- ledı Besıktaş tutbol takımının maçlanna zaman zaman gıden Ba^kan Sulevman Seba nın karşılaşm3 bovunca hevecanlı oldugu gozlendı Ra ' sım kara v c tutbol- cular da ınaçı şeret tnbununde ızleve- rek takımiannı destekledıler Ote vandan Beşıktaş grubundakı ikıncı maçını 9 Ekımde Istanbul -\bdı Ipekçı Spor Salonunda saat 20 00 de Portekızekıbı C AtletıcoOueluz ıleov- navacak Bu arada koraç kupasi nda- kı dıgertemsılcılenmızdenGalatasara\ \unanistanda ovnadıgı PAOk Selanık maçını1 ^ 61 kavbenı Mevsuısedep- la^mandi Fransiz SLLC Nancv takı- ınma 7 2 ^0 venıldı Bavanlar Ronc- hettı kupasi BRISASpor "O-Santa- rem s 1 Dnepr Dnepropetrov sk 96 Fenerbahçe M Mıskolc 10^ - Denız Naklıvat 66 Alkışlar Tofaş için Tofaş: 92 - Spartak: 71 SALON: Uutııık H AKE VILER: (ılutm kolleı (6) (Shn ak\ a) Jcnııı 4mwo\ (6) (Ispaına) TOFAŞ: 4larun n (*/ 22 Roatıt (6) II Lt \ent<4) 3 Saımı (6) 19 Gııtfıth (5) 11 \lu iüt (b) 24 Şeın\etnn (3) 2 SPARTAK: D/okıc (6) 22 4leksıc (4) 10 SIOMIIHI (1) î hıt (1)2 Janac (>) f lazu (3)2 Gamıozu (3) 3 Moıkınıc 13) 2 Uıcko \ ıc (3) Klezıc (4) <V ILKV ARI: 46 - V (Tofai lelunei BLRSA (Cumhuriyet) - -\vrupa koraç kupa- si nda mucadele eden To- taş ılktnaçında' v ıugoslav temsılcısı Spartak ı92- 7 l vendı Alanoviç ve Mu- rat ın ısabetlı ^utlarıvla tarka gıden Tofaş ılk >a- rı\ı da 46-^7 onde kapa- dı Totaş maç sonunda salonu alkışlar arasında terk ettı GÖRÜŞ /M\HMIT»ERT Ayrupa Kupalannda İkinci Tur Şansı Avrupa kupalarının ikıncı tur karşılaşmalarında ekıp- lerımıze zorlu rakıpler çıktı Trabzonspor Almanya nın Schalke 04 Beşıktaş, Polonya nın Legıa Varşova, Ga- latasaray ıse Fransa nın Pans St Germaın takımıyla eş- leştı Schalke 04 fızık ve teknık olarak guçlu futbolcular- dan kurulu bır ekıp Ozellıkle orta alan savaşımında çok mucadelecı bır oyun anlayışına sahıp Alman futbolu- nun sabıria top çevıren maçın son sanıyesıne dek oyun dısıplınınden kopmayan ozellıklerı Schalke nın guçlu yonlennden Ilk karşılaşmanın Almanya'da oynanacak olmasi burada yaşayan vatandaşlarımızm desteklerı de goz onune alındığında Trabzonspor ıçın onemlı bır avan- taj Mucadelenın oyun alanında olacağı gerçegı yadsı- namazsa da buradakı yandaş desteğının Bordo-Mavı- lı futbolculara saglayacağı moral destek oyun alanına da yansıyacaktır Legıa Varşova geçen yılkı kadrosundan bırçok oyun- cusunu değıştırıp yenı bır ekıp kurmasına karşın dısıp- lınlı oyun anlayışıyla dışlı bır ekıp Oyuncularının atletık ozellıklerı ve ekıp oyununa yatkınlıkları ust duzeyde Ge- çen yıl çeyrek fınale yukselmelerı ıse guçlennın goster- gesı Beşıktaş sezon başından berı form çızgısını gıderek yukseltıyor Sıyan-Beyazlılar da en az rakıplerı kadar savaşımcı ve oyun dısıplınıne sadık bır anlayışa sahıp- ler Sergen ve Amokachı gıbı yıldızlarının yanında et- kılı bır bıçımde uyguladıkları yardımlaşmalı savunma anlayışı Polonya dakı ılk maçta lyı bır sonuç ıçın bızı umutlandırıyor Fransa nın Pans St Germaın'nı geçen yılkı şampıyon olarak gucunu koruyor Genç teknık dırektorierı Brezıl- yalı Rıcardo Gomez, kadrosunda on yabancı futbolcu bulunmasına karşın onları uyumlu bır bıçımde kaynaş- tırıp mukemmel bır ekıp yaratmış Çok çabuk duşunup bunu çabuk uyguluyortar Futbolcuların bıreysel bece- rılen ve takım oyunu anlayışları ust duzeyde Galatasaray ınışıgerçektençokguç Ancak Sarı-Kır- mızılılar Avrupa deneyımı olan genç bır kadroya sahıp- ler Cım-Bom un ılk turdakı kotu futbolu Parıs St Ger- maın maçları ıçın olçu olamaz Buyuk ekıplere karşı oy- nanan maçların havası değışıktır Turkfutbolcuları ozel- lıkle bu tur karşılaşmalara fızıksel ve ruhsal açıdan da- ha lyı hazırlanabılıyorlar Takımlanmız guçlu rakıplerle karşılaşacak olmalarına karşın en az onlar kadar şanslılar Kâğıt uzerındekı avan- tajlar moral açıdan bır olçude etkılı olurlarsa da oyun alanındakı savaşımın belırleyıcılığı ekıplerımız ıçın avan- taj saglayabılır Yuz seksen dakıka uzerınden oynanan kupa maçlarında soğukkanlı ve akıllı olabılırsek ıs- tedıgımız sonuçları alabılırız Fenerbahçeliler Derneği, centilmenlik çağnsında bulundu Küfre son kampanyasıSpor Senisi - Fenerbahçeliler Derneği son gunlerde statlarımız- da artan kufurlu tezahuratlann bır an once sona ermesı ıçın çağnda bulundu Dernek V onetım kurulu ımza- sivlavapılan vazılı açıklamada son gunlerde artan kufûrlere onlem alınmamasina dıkkat çekılerek "OzeUikle de Fenerbahçe Kulubu \c Başkam'na yoneltilen bu kufiır kanıpanv asının orgutlu gorunumu, birileri tarafindan organıze edüdiğı- ni duşunduru\or. Bu kampamalara karşı. Fener- bahçe Kulubu dışında açık ve kesın bir ta\ır alınmadığı gozlenhor" de nıldı Açıklamada ozetle şu goruşlere ver v enl- dı "Kufür kanıpanvalarında neden o/ellik- le Fenerbahçe Kulubu \e Başkam'nın hedef alındığını. Şampı\onlar Ligı"nde Fenerbah- çe"\e karşı neden Juventus'un desteklendi- ğinı anlamak oldukça guç. Fenerbahçe"nın r buv umesi ve atılım vapması bır Turk olarak onları da se\ ındirmeli. Bız. Galatasarav. Constructorul'u eledıği zaman çok scvındik ve goğsumuz kabardı. Bu kufiır kampanvalan çok çirkin, ilkel ve duze> siz bir görunum orta>a çıkan\or. Spor, amacından sapıvor. Turkive bu duzevc lavık değıldır. Biz. vabancı takımlara karşı Turk takımlarının her /aman vanında- >iz.Turktakımlarının geçeceğı her turun, alacağı her puan ve atacağı her golun ulke puanını \ ukseltmek sureth le. > ine birbırlerine v arava- cağının bihncınde\ız. Birbırını bal- talamak.intihar anfamına gelecek- tir.Av rupa takımlarına karşı topve- kun başaruTurk ınsanının ezikliğı- nı de giderecektır." Avnı bıldırıde dığer kulup vone- tıcılennedeçagn vapılırken şovle denıldı "Bu nedenle tum kulup \onetıci- lerinL kufiır kanıpanvalarına kar- şı açık ta^ır almava. kufüre karşı aktif çaba gostermeve. tum taraftarlan da bu tip ilkel kampamalara alet olmamava çağırıvoruz. Lutfen bu çabav ı. statlara gelen v a da T\ ba- şında bizlerin ne hale duştuğunu ızleven eş- lerimiz \e korpe bevınlen ıle etkılenen çocuk- larımızı duşunerek gosterelim." TENİS KULİS / IZZET zn\ TED Vakfı, Spor Meslek Okulu Kuruyor Turk sporununun gerı kalış nedenlerının başında fkulup- ler-okul-aıle) uçgenı arasında uyumlu bır ışbırlığının sağlana- maması gelmektedır Eskı yıl- lara gore bu uçgenın ılışkıle- rınde olumlu gelışmeler ızlen- mesıne ragmen durum hâlâ vahımdır lyı sporcu çekırdek- ten yetışır Bu duruma gore sporcu yetıştıren en buyuk kaynağın okullar olmasi gere- kır Şu anda Mıllı Eğıtım Baka nı Sağlam'ın behrttığıne gore on beş mılyon ogrencı bulun- maktadır Spor ıçın ne kadar buyuk bır kaynak degıl mı? A- ma kaynağı kullanacak kafa yapısına sahıp ınsanlarımız nerede7 Spor ve egıtım çok genış boyutları olan bır konu- dur Burada bır noktaya temas etmek ıstıyoruz llerı duzeyde sporyapan ogrencıler ıçın pek çok ulkede 'hızlandırılmış egı- tım ' programı uygulanmakta- dır Kısaca ıfade etmek gere- kırse sporla egıtım bırbınne engel değıl destek olmaktadır Ders programları sporcu og- rencıye yardımcı olacak bıçım de ayarlanmaktadır Olâyır tam ıçınde yaşadıkları ıçın sporcu ogrencılerın sıkıntısını onlarla bırlıkte yaşayan TED (Tenıs Eskırım ve Dagcılık Ku- lubu) yonetıcılen, bu zıhnıyete dur dıyecek gtrışım ıçın ılk ha- reketı başlatıyorlar TED Vakfı bır hayh suredır uzerınde çalış- tığı bır projeyı nıhayet gerçek- leştırdı Spor agırlıklı bır orta- oğretım okulu kuruluyor Bu- nun ıçın Sarıyer ılçesı ıçınde çok guzel bır arsa tahsıs edıl- dı TED Vakfı bu arsada ınşa edecegı okulu ve spor tesısle- rını tamamladıktan sonra Mıl- lı Egıtım Bakanlığfna bağlı ola- rak yonetılecek bu uygulama yanlış bılmıyorsak Turkıye de ılk uygulama olacak Devamı ve başarısı ıse çok onemlı Çunku Turk sporunda ve eğı- tımınde çok çok onemlı bır sıs- tem degışıklıgını getırebılır O- nun ıçın gırışımın herkes tara- fından en olumlu şekılde des- teklenmesı gerekmektedır Maddı-manevı her şeklıyle bu destek okulun bır an once ha- yatıyet kazanmasını saglaya- caktır Bu olayı gerçekleştıren TED Vakfı ve TED Kulubu mensuplarını başta Başkan Bedbuh Cevanşırolmak uze- re kutlamak ve yureklendırmek lazım Boyle bır hava yaratılır- sa, proje cabuk uygulanacak ve yenı kulupler yenı vakrflar gırışımcıler aynı tur okulları yapma yoluna gıdeceklerdır Dılerız medyamız da bu konu- ya ılgı duyar ve elınden gelen yardımı esırgemez Efes Pilsen ve Ulker zor virajda Spor Servısı - Avrupa Super Lıgı ndekı temsilulenmız Etes \e L lker bugun uçun- cu maçlanna çıkı\oriar Super Lıg D Gru- bu nda ver alan Laci\ert-Be\azhekıbımız Etes PıKen P9 Avrupa maçında bugun saat 18 00de Abdı Ipekçı Spor Salo- nu nda Dınamo \losko\a ıle karsıla>ıcak \laçı \ ıllıam Koller (Slovakvaı Javıer Amarosdspanvalhakemıkılısıvonetecek karşilaşma Shov\ T\ ekranlanndan naklen vavımlanacak Super Lıg A Grubu nda mucadele eden Ulkerspor ıse deplasmanda CSkA \1osko\a ıle karşılaşacak TS1 19 ls tebaşlavacakmaçı AlmanvadanPe- ter Klıngbiel. Fınlandıv a dan Carl Jungeb- randhakem ıkıİM sonetecek Bukar^ıla^- ma da CI\E "• eknnianndan ^ıtresız ola rak naklen vavımlanacak Galatasarav bavanlar lıgı ılk maçında \lacar takımı Pusk-Daha ekıbıvle saat 16 00 da karşılaşacak Abdı tpekçi de ov na- nacakkarsıla>ınavı Israıllı V\eltsherve Bul- gar\altche\ hakenı ıkıhsı vonetecek HENTBOLDE MILLİ M\Ç Norveç'le oynuyoruz ADANA(CumhunvetGune\ IUenBuro- su)-Onumuzdekı vıl Japonvadavapılacak Dunva Şampıvonası na katılmak ıçın mu- cadele \ erecek hentbol mıllı takımız bugun grubundakı ılk maçında Adanada Nor- veı, lagırlıvor ÇukurovaLnıversitesiSpor Sılonu nda vapılacak \eTRT ^ ten naklen vavımlanacak karşılaşmanın ba^lama saatı 20 00 Salona gırısın ucretsız oldugu C uku- rova L nıversıtesı Spor Salonu ndakı Turkı- ve - Norveç mucadelesını ızlemek îsteven- ler ıçın 18 00 de kapalı Spor Salonu onun- den otobusler kalkacak Takımda sakat ve cezalı ov uncu bulunmadığını kav deden ant renor Ahmet Sanver. "16 kışılık kadromu- zu maç saatınde 12'> e ındırecegız. Form du- runıumuzçokiM Rakabunızlee^ıtguçteMz. Tum hedefimız grubumuza ıvı bır başlan- gıç vapabılmek" dıve konuştu Schalke 04 yenildi GELSENKIRSCHEN (Cum- hun>et)-LEFA Kupasi 2 tur ılk maçında Trabzonspor la karşıla- şacak olan Almanva nın Schalke 04 takımı Almanva kupasi 2 tu- runda Bochum a 3 - 2 venılmek- ten kurtulamadı Karşılaşmavı bordo - mavılı takımın vonetım kurulu uvesı Mahmut Ören ıle bırlıkte ızleven Trabzonspor ant- renoru Turgaj Semercıoğlu, ra- kıplennın koşan mucadele eden bır ekıp goruntusu çızdıgını be- lırterek "ıkı takım ıçın de tur şansınıeşıt olarak gorujorum" dedı Ote vandan Schalke 04 ku- lubu Almanva da ovnanacak Trabzonspor karşılaşmasmı ızle- v ecek Turk sev ırcılere 10 bın bı- let av ırdıgını bordo - mav ılı ku- lube bıldırdı Fevzi'ye ameliyat SporServisı- Beşıktaş hafta sonu ovnavacağı Gençlerbırfıgı maçının hazırhklarını bugun Fulv a tesıslerınde v aptıgı antren- manla surdurdu Teknık Dırek- tor Rasim Kara vonetımınde vaklasık 1 ^ saat suren antren- manda Sıvah-Bevazlı rutbolcu lar ıstasvon çalışması vaptılar Ingılterede bulunan Amo- kacbı ıle sakat olan Fevzı \e Metın ın katılmadığı antren- manda tansıvonu duşen Zlatko Vanko\ ıse çalı^mavı varıda bı- raktı kulup doktoru Bulent Bavraktar. sagel bıleğınde kırık olanFevzı nınvann AlmanHas- tanesı nde amelıvat olacagını Metın ın ıse kasığında hafıt bır çekme bulundugunu vavrından ıtıbaren antrenmanlara katılaca- ğını Vankov ıse onemlı bırprob- lemının bulunmadığını sovledı Atletizmde yeni yönetim ANKARA (Cumhumet Bu- rosu) - Muharrem Dalkılıç ın gorevden avrılmasından sonra Atletızm Federasvonu Başkardı- gınagetınlen AşkınTuna.vone- tım kurulunu belırledı V onetım kurulu nda şu ısım ler ver alıvor Başkan Aşkm Tu- na Asbaşkan \ ılmaz Sazak. uveler Nejat Kok, Prof. Dr. ll- ker Çetın. Caner Açıkada. \ı- \azı Erdoğan. l.utfü Ozel. Omer Ka\alıoğlu. Nursel Giı- lav. Sulevman Ercenk, Doğin Demırhan. Hakkı Akkan.Tav- fun Sa\ başlı. Alı Ergenç Ankara'da tenis coşkusu AN KARA (Cumhumet Buro- su)-9 Cumhurbaşkanlıgı Kupa- si Tenıs Bınncılığı 3 gunundec,ıtt erkekler ve çıft bavanlarda >arı fınalıstler belırlendı Çıft Erkek- lerde Alaaddın Karagoz-Bartş Ergun. Mustafa Askara- Can AkkoMin, Erhan Oral-\alın Bılgın. Burak Berksov-Ozgur Erguden ı,ıttı rakıplerını vene- rek van tınahst oldular Çıft Ba- vanlarda Nazlı Gençsov-Denız E van finale vukseldı Şampiyonlara ödül Spor Servısı- tstanbul Bu- vuk^ehır Beledıv esı 1996 Atlan- ta Olımpıvatları nda madalva alan sporcular ıle Avrupa Kulup lerKarateŞampıvonlugu nuka- zanan Buvuşehır Beledıvesi ka rate takımına toplam "• mıhar 200 mılvon lıra odul verecek Beledıv e Başkanı R Tavvıp Er- dogan saat 11 OOdebeledıvebı nasında duzenlenecek torenle sporculara odullerıneverecek Altılı sonuçlan Spor Senısı Istanbul at va- rışlannda altılı ganvan 4-14-3- 4 6-1 1 l-6kombınesını bılenler 40 251 300 lıra kazandılar TRT3 20.00 lurkive \or\eç Hentbol Maçi Show TV 18.00 Efes Pilsen - Dınamo \losko\a (Naklen) CtNE 5 19.15 CSKA - Llker (\aklenı 01.05 Boks 1 KOŞl • F Sabutav 11) P Ba^akcan (^) PP Buârahan (41 S Dudş(s| 2. KOŞL. F Samta;, Stud (5ı. P Faır Taıl (!) PP Van Damme(3) S Genven (4) 3. KOŞL. F Cherokeeül ? Jabbar(4) PP Buffalo Bıll (27 S MagıcMıllpi 4. KOŞU: F Taj Mahal (3), F. Tavkan (5) PP Buroş (1), S. kınalıkız(8) 5. kOŞL: F \anu 1 (4) ?> Tugba 1 (6) PP Regal Claır 1 Pl S MoonShıne(3) 6.KOŞL:F Bırtanem 1 (4) P Dear Elıte (5) PP \olkanic (6l S Bogacan (1) SS Berat 2(8) 7. KOŞU: F \urseda (6) P Artunbev (5) PP Babaruhj (2) S Suskun(lO) Gunun Ikilısı. 1 Koşu 1 3 Tabela Bahıs-4 s 6 1 8 ALTILI GANYAN 5 3 3 4 4 6 1 5 5 5 , 3 1 6 2 8 10 '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle