27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HİKMET ÇETİNKAYA aşık kadınlar sokağı 30O.OOOTL Çağ Pazartama A.Ş. Verebatan Cafl SalkımsoSut Sok No 9/B Caçalcg u 's-arb. Tel 5"- 01 96 95 Posta çek. i o 666322 Cumhuriyet H A Y D A R T U N Ç K A N A T 2 7 m a y ı s 500.000T1. Sa!faÇağPazariamaA.Ş.YerebatanCad Sa!fam%a6m Solt Nfc 9/B Cajalogimistanfriljel 514 D1 96/95 Posta ç'ekı no 666322 J3. VL SAYI25929 / 50000 TL (KDV ,çinde) KURUCUSU: YUNUSIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: IU0İR IMDİ (1945-1991) TBMM'nin açılmasıyla birlikte muhalefet REFAHYOL hükümetine yüklenmeye başladı Erbakan sıkışıyor'YILMAZ: Demokrasiden ödun yok ECEVİT: Hükümet, Truva atı BAYKAL Kansız gidecekler ^ Mesut Yılmaz, demokratik rejimden ödün verilmemesi yönündeki tavnnın silahlı kuvvetlerce de bilindiğini söyle- dı. Yılmaz, hükümetin laik-demokratik rejim karşıtı girişim- 1 erınden duyulan rahatsrzlıklann arttığını gözlemlediğini belırtti. ANÂP lideri, Erbakan'ın Lıbya gezisine ilişkin ka- rarnameyi imzalamayan Ağar'ın orduyla irtıbat halinde ha- reket ettığıni zannettiğini kaydetti. Yılmaz, DSP ile alter- natif hükümet konusunda temasa geçeceklerini söyledi. Yıl- maz. 'RP ile kuracağımız bir koalisyonun Türkiye'yi batı- r acağını gördüğüm için kurmadım. Bazı arkadaşlanmız ıti- raz etti, ama RP'nin iktidan ortada" dedi.H 5. Sayfada • Hacettepe Cniversitesi de laiklik mesajlan ile açıldı. Er- bakan'ın da katıldığı törende konuşan Ecevit, Atatürk dö- nemi Türkiyesi'nin Afganistan ve İran gibi ülkelere ömek olduğunu ve çağdaşlık yolunu gösterdiğini vurguladı. Ece- vit "'Eğer Türkiye'de, Âtatürk'ün kurduğu laik-demokratik cumhuriyetle İslamın çağdaşlık ve demokrasiyle bağdaştı- nlabileceği kanıtlanırsa kendı halklan da Türİcıye'deki dü- zene özenirler dıye Ortadoğu'daki bazı çağdışı rejimler kay- gı duyuyorlar ve Türkiye'dekı laıkliğı tahrıp etmek ıçin el- rerinden geleni yapıyorlar. Bunun içın Türkiye'de Truva at- lan da bulabılıyorlar" dedı. • 19. Sayfada • Refah Partisi'nin geldiği gıbi kansız olarak çekip gide- ceğinı söyleyen Deniz Baykal "Dinin siyasi istismannın o ülkeyı götürme>eceği yeryoktur, istismarın sonu yoktur. O nedenle cumhuriyeti kuranlar. dinin siyasete alet edilmeme- si için büyük duyarlılık göstermişlerdir. Bunun ne kadar doğru ta\ ır olduğu bir kez daha doğrulanmış olmuştur. Di- nin temeli imandır, iman da teslimiyet getirir. Bilimın teme- li ise kuşkudur, sorgulamadır. yadsımadır. Bunlardan biri- ni kabul eder diğerini reddederseniz, işte o zaman Afganis- tan olursunuz. Türkiye'deki laiklik anlayışı ise bu ikısinın birlikte kabul edılmesınin örneğidir" dedi. • 5. Sayfada RP 'li bakandan laikliğe tepki GATA KOMUTATSI ALPASLAN 4 Aydmlıktan korkuyorlar' • "Eğitimde laiklik temel alınmazsa sonuç kaygı verici olur" diye konuşan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Prof. Tümgeneral Fahrettin Alpaslan "Aydınlıktan korkanlara hoşgörü. vatanseverlikle bağdaşmaz. Karanlık kapıyı çalmadan uyanık olmak gerek" dedi. ANKARA (Cumhurivet Bii- rosu) - Genelkurma> Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Kara- dayı'nın "Türkiye'degidişatkö- tü" açıklamasının ardından. as- kerlenn laıklikle ilgilı uyanlan sürüyor. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) K.omutanı Prof Tümgeneral Fahrettin Ai- paslan. "karanlıkkapıyıçaldık- tan sonra yakınmanın bir anlam taşımadıgını" belirterek laiklik karşıtı güçlere karşı her zaman u>anık olunması gerektiğı me- UArkasıSa. 19,Sü.3'te Cumhurbaşkaru Demirel. İstanbul Ünhersitesi'nin açılış töreninde. aralannda Erdal İnö- nü'nün de bulunduğu bir grup bilim adamına plaket sundu. Rektör tarafından da Demi- rel'e ünKersite kapısını simgele>en bir belge \erildi. (Fotoğraf: K.UBİLAY TÜNTÜL) • Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin açılışında konuşan RP'li Devlet Bakanı Lütfü Esengül. "insanların inançlanna bağlı kalmalan için bu baskılarm kaldırılması gerektiğini" söyledi ve laiklik adı altında insanlara baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü. •Sabah, tstanbul Üniversıtesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. öğleden sonra geldiği Erzurum'da ise büyük Âtatürk'ün adını taşıyan üniversitede Âtatürk'ün adını anmak ıçin 1350 kilometrelık yol katettiğıni söyledi. 119. Sayfada Mısır Erbakan'ı geciktirdi Başbakan Necmettın Erbakan'ın Afrika gezisi olaylı başladı. Şeriatçı terör örgütü Müslüman Kardeşler'e ılımlı yaklaşımı nedenıyle Başbakan Erbakan'a zoraki randevu veren Mısır yönetimi, Türk heyetinın daha önce planlanan karşılama törenini 3 saat geciktirdi. • 4. Sayfada TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A OARI ABD'nin Kibrıs sorununda kozuAB• ABD'nin, kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken Kıbns sorununun çözümü yolunda Ingiltere ile birlikte hazırladığı ve Türkiye'nin garantörlüğünü yalnızca adadaki Türk tarafı ile sınırlı tutan bir mini planı Kıbns Türk ve Rum tarafına kabul ettirmek için uyan dozunu arttıracağı belirtildi. • ABD'nin, Türkiye ve Yunanistan'ı. Kıbns üzerinde sa\aş uçaklannın uçurulmamasını öngören bir centilmenlik anlaşması imzalamaya çağırdığı öğrenildi. ABD'nin, Kıbns'taki tarafları plana uymaya zorlarken AB'ye tam üyelik konusuna destek vermeme kartını da masaya koyduğu vurgulandı. • ABD, Türk tarafına. 'Çözümü engellerseniz Rum tarafının tek yanlı olarak AB'ye girmesini sağlanz. Kıbrıs'ta Rum topraklan AB sınırları içine girer ve Türk askerleri işgalci konumuna düşer* mesajı verecek. Rum tarafına da 'Çözümü engellerseniz AB'ye girişinizi engelleriz' diyecek. • 6. Sayfada İsvec basını Talme'nin katili Girne'deki Isveçli' • Eski tsveç Başbakanı Olof Palme'nin katilinin, halen KKTC'de yaşamakta olan Isveçli aşın sağcı Bertil Wedin olduğu öne sürüldü. İsveç televizyonunun resmi kanallarıTVl \eTV2, Palme'yı öldüren Wedin'in MlT himavesinde olduğunu iddia etti. • Güney Afrikalı kaynaklar ise Olof Palme'yi öldürenin Rodezvalı eski asker Anthony Whıte olduğunu savunuvor. • 10. Sayfada TAMPOSIBÖLGEYE TEPKİ Irak'tan Türkiye'ye savaş tehdidi • Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Said el Sahaf, görüşlerini New York'ta Çiller'e aktardığını belirtti. Dışişleri Sözcüsü Ömer Akbel. Türkiye'nin, güvenliği konusunda kimseden izin almak durumunda olmadığını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK'ye karşı oluşturmak istediği geçicı tehlikeli bölge Bağdat yönetimi ile Ankara arasında gerginlik yarattı. • Türkiye'nin Irak topraklannda geçici güvenlik kuşağı oluşturma fikrine karşı çıkan Muhammed Said el-Sahaf böyle bir durumun "kan dökülmesine" yol açacağını öne sürdü. El-Sahaf, Irak'ın "güvenlik kuşağı"' konusundaki bu görüşünü, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e aynı şekilde ilettiğini bildirdi. • 11. Sayfada YÖNERGE GERİ ÇE\HİLDİ Imam-hatiplere ordu yolu kapandı • Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, "Milli Eğitim Bakanhğı Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Geçiş Yönergesi"nin, yanlış anlama ve yorumlamalara yol açmaması için yeniden inceleneceğini ve değerlendirmeye alınacağını bildirdi. M19. Sayfada Yüksekova'daki özel tim - korucu çetesini soruşturan CHP heyetinin izlenimleri 'Terör rant kurumuna dönüştü'• Yurttaşlar, Hakkâri'de incelemelerde bulunan CHP heyetine korucuları şikâyet etti. Koruculann gündüz devlete, gece kendilerine ve PÎCK'ye çalıştıklarını ileri süren yurttaşlar, koruculuk sisteminin kaldınlması için milletvekillerinden girişimde bulunmalannı istediler. Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm, terörün rant kurumuna dönüştüğünü belirterek "Korucular bölgeyi ahtapot gibi sardı. sömürüyor. Bu sistemın gözden geçirilmesi ve kaldınlması gerekiyor" dedi. HAKKÂRİ / YÜKSEKONA (Cumhuri>et) - Yüksekova'da ortaya çıkanlan özel tım-koru- cu çetesi ile ılgıli incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gıden CHP heyetinın başkanı Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdı- nm. terörün rant kurumuna dö- nüştüğünü belirterek korucula- nn bölgeyi "ahtapot gibi sard»- ğuu ve sömürdüğünü" söyledi. Yüksekova'da bazı yurttaşla- nn kaçırılarak fidye istenmesi. cinayet ve haraç toplama olay- lannın sorumlusu olduğu belir- tilen özel tim-korucu çetesiyle ilgilı olarak bölgeye 21den Tun- celi MillenekiirOrhan Veli Yıl- dınm. Ankara Mılletvekilı Yıl- maz Ateş \e partı meclısi (PM) üyesı Esat Canan'dan oluşan CHP heyeti halkın bölgedekı yaşantılanna ılışkin sorunlannı da dınledi. \ urttaşlann temel şi- kâ>etlerinı korucular oluşturdu. MArkasıSa. 19,Sü.8'de ABD li şirketin Taleban sevgisi • Afganistan'ın başkenti Kâbil'i ele geçirerek şeriat düzeni uygulamaya başlayan Taleban'a bölgede yatırım yapmayı planlayan Amerikan petrol şirketi Unocal'dan destek geldi. • Talebanlar namaz kılmayanlann bildirilmesi için din adamları ve yerel yetkililere emir verdi. Yönetim insan fotoğraflarının çekilmesini yasakladı ve gazetecilere bir dizi kısıtlama getirdi. • //. Sayfada Afganistan'da kadınlann sokağa çıkma yasağı. tepeden tırnağa kapanma koşuluyla kaldınldı. 3 CENAZE TOPRAGA VERİLDİ Oğretmenlerin katüamında içerden destek • Hantepe Köyü'nde 4 arkadaşlannı kaybeden ve olaydan kurtulan Nurten Yıldız ile Fatma Dinçer adlı öğretmenler. saldırganlann iki köylüyle birlikte geldiklerini, ilaç isteme bahanesiyle kapıyı açtıklannı söylediler. • Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican 2 kişinin tutuklandığını belirterek. "Öğretmen verin diyorlar. öğretmen veriliyor. Köylü yardım ediyor. kapısını açtınyor ve öldürtüyor. Öğretmen köylüye güvenmesin de kime güvensin. Bunun, silahı çekenden hiçbir farkı yoktur" dedi. • 3. Sayfada PKK köy bastı, 2 kişiyi öldürdü Sıvas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlaaözü köyüne baskın düzenleyen PKK'liler 2 kişiyi öldürdü. PKK'liler. 3 kişinin de yaralandığı saldından sonra köyden aldıklan 2 rehine ile birlikte kaçtılar. • 3. Sayfada B U C Ü N ÎCIHVU Cumhuriyet ie GUNCEL CLNEYT ARCA^X REK Şaşıramamak Necmi Hoca'nın içi rahat. Afrika gezisine çıktı. Elbette içi rahat olacak. Eskilerın deyimiyle netice iti- banyla birzamanlar "Gâvur uşağı. Başını eteğı ile ör- tüyor" veya "Hasta. Teşhisim isterik" diye tanımladığı Tansu'ya başbakanlığı vekâleten de olsa emanet ede- rek Mısır'a uçtu. Üstelik Hoca'nın rahatsızlık duymasına yol açacak ne var ki ortalıkta. Hiç! Ağar'ın Libya gezisine tepkisi mi, boş ver. Genelkur- UArkasıSa. 19, Sü. l'de RP'Ü başkana yolsuzluk suçlaması • Eyüp Belediyesi'nin Refah Partili dört belediye meclisi üyesi, RP'li Başkan Âhmet Genç ve yardımcılannın yolsuzluk yaptığını söyleyerek partilerinden istifa etti. Dört meclis üyesi bundan sonra bağımsız olarak görevlerini sürdüreceklerini söylediler. • 7. Sayfada BORSA ûDLTI 71846.73 OrceKı 71J31^4 DOLAR ûDun 9ZSO0 Orcmı 91200 MARK ûDun 60.600 Oncekı 60.450 AL71N ûDun 1.133.000 Oncekı 1125.000 Yetki yasasına iptal Anayasa Mahkemesi. Demirel'in, yetki yasasının iptali için yaptığı başvuru ile ilgili esas ıncelemesini dün tamamladı. Mahkeme, hükümete. RP kadrolarını kararnamelerle devletin üst düzeyine taşıma olanagı sağlayan yasayı oybırliği ile iptal etti. • 4. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle