01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EKİM 1996 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Milletvekillerine... Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Genel Başkanı PENCERE • • Ikemız \onetımıne adav U olup halkın ovlarıvla TB\I\l"\e gelen tum mil- letvekilleri "Ataturk dkeve dev rimlerine, Turkive Cumhuriveti'nin bölun- mez butunluğune, laik duzene vedemok- rasive sahip çıkacakları ve bu ılkelerden asla avrılmavacaklan" konusunda na- mus ve onurlan uzerıne and içerler. TBMM nın "Egemenlik kayrtsız ko- şulsuz ulıısundur" \azılı çatısı altında. uıkenın çeşıtlı yerlerınden farklı soy- lemlerde de oKa gelıp buluşan bu tem- Mİcılerın dahasonrakieylemlerinde,iç- tikleri anda tam karşıt. cumhuriverin ve laik duzenimizin altinı oyacak, akıldışı, bilimdışı. çağdışı, anavasa ve insan hak- lan dışı, tutarsız va da kendı ozel, grup- sal beklentilerine ve çıkariarına uvan dav ranışlara girişmeleri, Turk halkınca aslaonaylanmamakta,siyasetçifereguve- ni ve en acı olanı dadevleteguvenisars- maktadır. İktidarda bır sure daha kalıp bazı suç- lamaları savuşturmak uğruna, çağdaş Turkıye nın bırçok olumlu gelışmesıne ımzasını ko\muş birpartininboylesıne suskun legudumlü kalrrıası. "Şeriatge- tirecğlz, kanlı mı, kansız mı olacak, ora- sı belli değıT dıvebılen buna karşın TBMM'de laiklik andı içebilen ınsanla- rın oluşturduğu bır partıye. bugunkü muhalefetin de çozüm üretmeyerek sağ- ladığı katkılaria, ıktıdan altın tepsivle sunmasının. ıçte \ e dışta her şe\ ın bır ka- osa donuşune sevırcı kalmasının ya da katkıda bulunuşunun anlamlı ve akılcı bir açıklaması olamaz! Bugun Turkı\emizde ne yazık kı ikti- darda olsun. muhalefette olsun hiçbir parri. kendisineyasalaria \üklenmişolan görevleri verine gerirmemekte; iktidar, elıne geçırdığı olanaklan kendı yatınm- ları \e kadrolaşması ıçın kullanmakta. gaf ustune gaf, yanlışlık ustune vanlış- lık vapmakta her eylemınde içtiği andı, Ataturk ilke \e de\rimlerini, iaikliği ve demokrasiyi çiğnemektedir. Muhalefet ıse kendı ıçındekı bitmez fukenmez hükmetme, hizipleşmeva da eleştirivelaf üretme işleıinden bir milim sapmadan, misvonlan olan Turk 4vdınlanma de\- rimini ve İaikliği koruma ve gelişlirme göre\lerinin birkaç slogan tumceden oluştuğu sanısı ve rahatlığıvla butunleş- tırıcı. genç kuşaklan çağdaş Türkive'nin voneriminc taşıyıcı en ufak bır girişimde bulunmayıakıllannagetirmedentam bır sorumsuzluk içinde. ulkedeki bu kaosu uzaktan gozJemeUe vetinivor! Turkıvemız. tutarlı bir dış politika ız- lemek ve tutarlı sozculerle dış ılışkılerı surdurmek zorundadır1 Turkıyemız hukukun ustunluğü, var- gı bağımsızlığı. insan hakJan ilkelerin- den en ufak bir sapma gostermeden çağ- daş bir \onerim-\onetici ve vonetilenler toplumu olmalıdır! Turkıvemız Doğu ve Gunevdoğu'da bınlerce v ıldır değı^meden gelen aşiret duzenini insanca yaşama dönüşturucu \e bunun »onucu orta>a çıkarak bınler- ce can alan terörsorununu,çokyonlu de- ğerlendiripçözumegoturucu adımlarat- malıdır! Turkıyemız dinin politikaya alet edil- mesinin hem laik duzene hem de dinın özunenedenlı zararlarverdığını dinso- muriisuyle ele geçirilen ikridariann, ül- kelerinin hiçbir sorununa cıddi çozûm genremeyeTeğini. kardeşi kardeşeduşür- menın otesine varamayacağını şu kısa iurede anlamıştır. "Din ve devlet işleri- nin avnlması" ve "devletin insan vapısı hukuk kurallanvla vönerimi" anlamına gelen laikliğin, ulkemız ıçın ne denli onemli \e gerekli olduğunu bugun bıle anlamamı^ olanlanmız varsa çokacıdır! Turkıyemızde, oğretım bırlığı temelı- ne oturmuş MilJi Eğirimımizin sorunla- rının. \ ıne bu ilke doğrultusunda çozul- mesi gerekmektedır Oğretmen açığını, şerıat eğıtımı ve ıhracı yapmakla gorev - lı El Ezher Medresesi mezunlanyla ka- patmaya çalışmanın, bovle bır çozumu duşunuponermenın.akıl vemantıklabır bağlantısı olmadıgı gıbı laikdüzenimiz- de de herhangi bir açıklaması olamaz! Bu >ollara. iktidan surdurmek >e orta- ğı hoşnutetmek için sapmanın buyuk so- rumluluklar getirdiğini unutmamalı, unutturmamalıyız! Turkıyemızde. hem iktidar, hem de muhalefet halkın. işçinin. işverenin. sen- dikalann, durust basının. emeklinin. oğ- rencinin, oğrefmenlerin. sağlıkçının, ku- çuk esnafın, tarım emekçisinin, Hakkâ- ri Belediye Başkanı'nın. bu guzel insan- lann her bırının sesini dinlemeli. bınbır zorlukla bu topraklarda yaşam savaşımı verenlenn uzennde onlan yok savarak bır karar v e baskı gucu olduğu. olması ge- rektiği ham hayalinden >azgeçmelidir. Savın Millettekilleri, hangı partıden olur^anız oiun. isfer iktidar ister muha- lefet kanadında bulunun bu ulkenın Turkıvemızın temsılcılerı olarak TBMVI çatısı altında bulunuyorsunuz. BızhaJkolarak seçmenler,analar,baba- lar olarak sızı beyaz camdan gozluyo- ruz. Içtığınız anda ve ustlendığınız go- rev ın cıddıvetıne bağlı olup olmadığını- zı çok somut olarak göruyoruz. TBMM toplantılarındayokluğunuz,konu}ması- rasındakı saygınlığınız,ya da bizleri ap- tal yerine koyarak hiçbir >ey sovleme- den surenızı de aı>arak daldan dala at- layışınız, oturuşunuz. uyuklayışınız. uzaktan laf atışınız, el kol hareketleriyle meslektaşlarınıza hakaretiniz,sık sık ka- ba guce başvuruşunuzbızı çok ama çok incitiyor, sizleradına, ulusumuz adına v e va^adığımız o olağanustu değerfi »ean- İamlı devrim adına u/uluvor. kaygılanı- yoru7. L'lkemizin bu karma^ık gidişine seyirci kalmak birkaç gun daha koltuk- taoturmak ıçın başıeğikgezmek.laikdu- zenimize, emekleyen demokrasimize, iş vaşamımı/a. eğitimimi/e\ urulan darbe- İeri gormezden gelmek. engellememek. ıçtığınız anda sadakati ve mılletvekılı onurunu sorumluluğunuyoksaymaksı- ze ne kazandıracak7 Çocuklarınız to- runlannız sizi kimbilir ne tur bır eziklik- le anacaklar? Bunları hıç duşundunüz mu? Aklınızagetırıyor aynanın karşıst- na oturduğunuzda yuzunuze bakabilivor musunuz? TBMM çatısı altında tam bağımsız, laik, demokratikTurkiyeiçin çahşacağı- nıza and içen sız Savın Mıllenekıllerı, sorumluluklannızın bilinciyle ulke\ı bu karmaşadan du/ev si/likten ve kişiselu'k- ten kurtarmanın girişimlerini gerçekleş- tirebilirseniz, bugune dek yaptığınız yan- hşlann neden oldugunuz açmazlann M- zı saracak ezici yükunden biraz olsun kurtulabüirsiniz. Bız sadeyıırttaşlar.Mzlen oralara pek de bılınçlı olmay arak gonderen bız, haik denen kesım tüm demokratik kitle ör- gutierimiz, meslek kuruluşlanmız, uni- versitelerimizvb orgutlerimizle. Ataturk ilke \e dev rimlerinden, laik cumhuriyet rejimimizden, hukukun ustunluğunden. kadın erkek eşitliğinden, oğretım bııii- ğinden "vurtta vedunyada bans" ulku- sunden a^la \ e asla odun \ermemeye ka- rariıyız! 1919'dan gunumuze dek geçen 77 yıl- da kazandığımız hiçbir ^eyı utırmeve nıyetlı değılız çıınku bu ulkenin bu top- raklann, tum veraltı ve yeruitu zengin- liklerinin. her şeyin, her ?ev ın sahibi bi- ziz! Biz halkız, koy un surusu değil, kadın \e erkek, kendı aklını kullanan insanla- rınoluşturduğu,oluşturacagıbirulusuz, Mustafa Kernal Ataturk'un çocukları- yız Bunu asla unutmay ın' Sız. ah sizler, sızlen,e MtLLETVEKlLLERl- MI2SİNİZ Prof. Afet Inan ve Demokratik Kitle Orgütleri Canavarlık Laik cumhurıvetın erdemıne ınanmış butün gönüllü kuruluşlann \e ozellıkle kadınlanmızın bır arava gelme, güçlennı gösterme \e tepkılennı belırtme zamanıdır. Doç. Dr. ECE ORHON Kadımn Sosyal Havatım Araştırma ve lnceleme Der Bşk. adı ıle çalışmış, yayımladıklan 11 bılımsel eser ve topiuma verdıklerı yararlı hızmetler sonucunda. 1968 yılında Bakanlar Kurulu karan ıle kamu ya- ranna çalışan dernekler arasına gırmıştır Çalışmalannı gunumuzde de surdurmekte olan demeğın şeref uyelen arasında Savın Sabiha Gök- çen, Prof Dr Afetfnan Prof Dr HamideTopçuog- lu. Dr Mıijgan Cunbur. Prof Dr Meliha Tarıkah- ya Prof Dr Jale Akipek. Prof Dr NimetOzguçve bajka bazı değerlı bılım en, kadınianmız bulun- maktadır Prof Dr Afet Inan, 1962 yılı hazıran ayında Londra"dayken BBC'de Türkçe yayımlanan konu>- masında şoyle anlatıyordu "Demokratik idarelerin dayandığı non gover- mantal' denilen hukıimetdtşı teşekkuÛer, bugun mfl- letleri bünyesinde sosyal hizmet gorme bakımından en buyuk rolu oynariar. Çunku asnmızda fertlenn çoğalan her çeşit ihtiyaçlarını, sadece hukumet ida- resinden beklemek artık yeterli sayılamaz. Medeni bir hayat seviyesine ulaşmak için fertlerin kadın- er- • • Ikemızde ozellıklesonyıllardatoplu- U mun çeşıtlı kesımlerını temsıi eden vakıf ve demeklenn sayılannda artış gozlenmektedır Gonullu kuruluşlara uve olan \ e y onetımıne gıren bır grup avdın eğıtımlı yurtsevercumhunyet kızları vurtta^lık bılıncı ıçınde gerçek anlamda sı- vıl toplunıda vapılanma v,alışmaları sergılemekte- dırler Bu gonullu kurulu^lar çalı^malarının başanh bır orneğını Mavıs 1996 tarıhınde toplanan Mılh Eğı- tım Şurası nda bılınçlı bır katılımla gostermışler- dır Ozellıkle ulkenın geleı.egını teslım edeceğımız çocuklarınıızın 8 yıllık temel eğıtımlennın bolun- meden uvgulanması konu^u başta olmak uzere. çe- şıtlı komisNonlarda ba^arılı gorevler almışlardır Kadın derneklennın tarıhçesıne bakıldığında, ılk kadın hareketının ba^ında Fatma AJiye Hanım go- rulmektedır "Cemiyet-i lmdadi\e"adı\la kurduğu bu topluluk ılk re^.mı kadın derneğıdır Amacı. Ru- melı sınırında sava^an askerlenmıze maddı yardım sağlamak olan bu dernek. sı- nırlardakı çatı^maların bıt- mesıyle kapanmı^tır I9İI-I917 tarıhlerı ara- sında çalı>malar yapan "Te- ali-yi Nisvan^ın kurucusu Prof Dr Halide Edip Adı- \ar"dır 1912-19! ı tarıhlerı arasında ıse Nezihe Muhirrin Tepedelenligil tarafından "Esirgeme Derneği" kurul- mu^ bu amaç ıçın Turk ka- dınları gecelı gunduzlu ça- Iı^mı^lardır Daha sonra 1925 yılında u Turk Kadın Birliği" 1938 yılında ı>e Mevhibe İnö- nu'nun ba^kanlığında "Var- dımseverler Cemiyeti" kuru- larak çalışmalarına başla- mış, halen devam etmekte- dır Bu ılklen ızley en y ıllardan gunumuze kadar çeşıtlı hız- metler amaçlay an bırçok % a- kıf ve dernek kurularak ça- lışmalannı surdurmektedır Bırçok konuda olduğu gı- bı Turk kadını konusunda da kadını yucelten ona değer veren onder ve koruyucu, Atatürk'tur Kadınlann sos- yal yaşama gırmelerını er- keklerle eşıt haklara sahıp olmalarını ozellıkle okuya- rak mesleklerınde yuksel- melennı îNtemı^tır Kadınla- nmızın bılımde sanatta ve sosyal hareketlerde mutlaka var olmasını onlara olan sonsuz guvenı ıle destekle- mıştır Ataturk'un tanımını yaptı- ğı Turk kadınına en uygun orneklerden bırısi genç cumhurıyetımızın vetı^tırdı- ğı onde gelen bılım adamla- nmızdan olan Prof. Dr. Afet İnan, sadece yoğun bılımsel çalışmalarla uğraşmis bır meslek kadını olmamı^tır Çağdaş demokrasılerın ço- ğulcu v e katıhmcı olması ge- rektığını gonullu kuruluşla- ra gorev ler du^tuğunu sav u- nan Afet Inan UNICEF \e UNESCO'da çahşmalar yapmış ulusal ve uluslara- rasi pek çok derneğın uyesı olarak gonullu kuruluşlara katkılarda bulunmuştur Ço- cuk Haklarını Koruma Der- neği \e Kadımn Sosval Haya- tını Araştırma >e lnceleme Derneği'nın kurucu uvesı ol- muştur 1953 vılında •Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Ku- rumu^Prot Dr Afet Inan ve herbınsı mesleklerındeyuk selmış değerlı 20 bılım eı kadınımız taratından kurul muştur Gonulluluk ılkesıne dayanan ılk bılımsel kadın kurumu olup. 15 vıl kurum kek farkı gozetmeden çalışma gucünden faydalan- ması esastır. Her memlekette de>letin vatandaş için kurduğu muesseselerden başka vatandaşların ken- di ihtiyaçiarı oranında cemiyet faaliyetlerinde bu- lunmalan bir zarurettir." Bu konuşma, bundan 34 yıl once yapılmıştır ile- rıcı. çağdaş demokratik bırduşunceyapısına sahıp olan Afet İnan'ın kadın hakları ıle ılgılı çalışmala- rını. Ulusal Kurtuluş Savaşı erteMnde başlatılan kul- tur seferberlığımıze olan kalıcı katkılarını devrım- lerveaydınlanmasurecındeolan hızmetlerını anla- yabılmemız ıçın ılkelı çalışkan. ozverılı bılım ka- dını Afet Inan'ın Lumhurıyet tarıhımızde ozdeşleş- mış yaşamovkusune bakmalıy ız Böyleçalışkan \eyurtse\er kadnılanmızın çaba- lany la y ukselmiş genç cumhurivetinıiz, dunya ulus- lan arasında hızla saygın yerini almaya vonelmiştir. Bıiyiık Ataturk'un o/lemle tanımladığı Turk kadı- nı. bugun, artık sanat. bilim ve sosyal yaşamda çok başarılı bir y ukseliş gostermektedir. Bu yukselış. eğıtım ve sağlık sektorundekı kadın say isı bakımından gelışmış ulkelerdekı say ılarla \a- rışacak duzevdedır Boyle vuksek başarı gosteren aydın ve yurtsever kadınlanmızın erkeklerle bırhk- t5 yurttaslık bılıncı ve sorumlulugu ıçınde sosyal hızmetlerde de buluşmalan gerekmektedır Ancak çağdaş demokrasılerdekı uy gulamalarda gorulduğu gıbı kazanılmışbılgı vedonanımlann gonulluluk ru- hu ıçınde topiuma gen donerek hızmete yonelme- sı bır başka ıfade ıle sıv ıl toplum yapılanması ko- nusunda ulke genelınde çok katıhmcı olduğumuz soylenemez Cumhurıyetın ılk yıllarında. kultur seferberlığı- ne katılan bıravuç aydının coşku ve toplumsal hız- met heyecanı. bugunun değışen Turkıyekoşulların- da acaba yaşanıvor mu° Aydınlanmız; laik, demokratik cumhuriyetimize sahip çıkmak için çoğulcu ve katıhmcı tepkilerini ve yapıcı uyarılarını, hukumefteri etkıleyebılme. \erine gore de vardını guçlerını kullanmalıdırlar. Kadınla- nmu ve erkeklerırnı/ inandıklan, guven duydukfa- n başlatılmış ve surdurulmekte olan gruplarda bir araya gekrek devletin \e kurumlannın yetişemedi- ği hı/metlerde buluşmay ı ve hizmeti gereken kesim- lere ulaştırmay ı v urtseverlik borcu olarak duşunme- lidiıier. Laik cumhurıyetın erdemıne ınanmış butun go- nullu kuruluşlann ve ozellıkle kadınlarımızın bır araya gelme guçlerını gösterme ve tepkılennı be- lırtme zamanıdır Ç ocuklarımıza aydınlık bır Turkıve bırakma ka- rarlıhğı ıçınde bızlere ıstek gostermeden sunulmuş butun hak ve ozgurluklerımıze sahıp çıkmak ıçın bırlık vedayanışma ıçınde olmamız gerekmektedır • •• Onca kurbandan ıkısı Nesrın Ünugor.. Cuma Jdış.. ikı ogretmen Bırhaftalik nışanlıymışlar, gazetelerdekı resımlerıne baktım yureğım burkuldu Neden9 Alışmadık mı olumlere9 Içerdekılere, dışardakıle- re sıvıllere askerlere, polıslere çocuklara kadınlara, gençlere, yaşlılara bebelere9 Alıştık Ama gozu kor olsun romantızmın1 Kuçukten berı sevdalara koşullanıp aşk oykulerıyle beslenmış go- nullerde Cuma ıle Nesrın'ın bır haftalık nışanlılığı one çıkıyor sevgının kurgusunu kafanda çatıyor bırbırıne doyamamış ikı gence ağlıyorsun ikı genç ogretmen, Dıyarbakır ın Hantepe Koyu n- dekı evlerınde otururken kapı çalıyor PKK dır gelen İkı genç nışanlıyı goturup bır ıssız yerde hıç aama- dan kurşuna dızıyorlar Nedır bu9 Gerıllacılık mı9 Teronzm mı9 Eşkıyalık mı9 Kan davası mı9 Mılıtanlık mı9 Yoksa TC nın zul mune karşı dırenış mı9 Yok camm Canavarlık • Pekı ne yapalım9 Terororgutunu lanetleyelım PKK'nın yaptığı ışın ca- navarlık olduğunu belırtelım kana susamışlıgın Kurt- lerın demokratik davasına yakışmadığını soyleyelım Soyleyelım mı9 Hımmm Bızım 'entel' bunu soyleyemez Bır kez korkar, elı sılahlı terororgutunun ne yapaca- ğı bellı olurmu9 Sonra bızımkının kafası karışıktır Amerıkalı'nın Vı- etnam, Fransız ınCezayırsavaşıyla Anadolu'nungo- begındekı kavgayı bırbırıne benzetır TC yı kınadıkça Avrupa da lobısını kurmuş ve ıçer- de payıtahta yan gelmış Kurtçulerın alkışlarını topla- yacağını bılır, çunku bızımkı kurnazdır TC yı kınayıp PKK ye elleşmedıkçe "devlettenyana olmadığını" ka- nıtlamış olur PKK nın Avrupa da enstıtulerı, yayınevlerı yandaş- ları, desteklerı, altyapısı kuruldu, bızım entel, Kurtçu- luğe goz kırptıkça olanaklar sağlayacağını bılır Ustelık uzak goruşludur Yarın oburgun Ankara nın PKK ıle masaya oturacağını duşunur Ne tılkıdır o1 Lıboşızmın buyuk sermaye çevrele- nnde yerını yapmış medyada desteklerını sağlamış kımlere sığınacağını bır bır saptamıştır Entellık kolay mı 1 • Turkçulukle Kurtçuluğun şovenlıkte bırleştığını soy- lemek çok mu belalı şey 9 PKK nın Anadolu da yaşa- yan Kurt ıle Turk arasındakı duşmanlığı alabıldığıne ko- rukledığı apaçık gorulmuyor mu? "Ozel Tîm ya da "Unıformalı Çefe"nın yaptıklarını kıyasıya eleştmrken PKK'nın canavarlığını gormez/ıkten gelmek ınsanlığa yakışır mı 9 Etnık çelışkıyı sermaye-emek çelışkısının ustune çıkarmak sosyalızme sığarmı 9 Bır ulkede ya- sal olanaklar varken etnık haklar ıçın terore başvurmak yanılgı değıl mı 9 Petrol emperyalızmı bolgedekı et- nık çelışkılerı alabıldığıne kullanmıyor mu 9 Alınterı orgutlennı emperyalızme karşı yonlendırmek daha doğru değil mı 9 PKK terorunun -yalnız Turk değıl- Kurt halkını sonu gelmez acılara surukledığı bellı de- ğil mı 9 PKK'nın canavarlığını usuldan geçıp TC'ye kufret- mek Aydın olmak değil Entel olmaktır 95.000.000.- TL'den başlayan fiyatlarla... 17.500.000.- TL'den başlayan taksitlerle... *+*Jr Aç. Seç. Birleştir. Çöz. Tasarla. Ulaş H a b e r l e ş Y a p . Boz. Kur. Beynini kullan. Bilgisayar kullan. ZET kullan. ZET GALERILER ESKIŞEHIR Zet Galer 0 222) 233 56 18 ISTANBUL Erenkoy Zel Gaer 0 2i6| 46" 00 C4 KOCAELI Zet Galen (0 262) 33139 66 ZET YETKILI SATICILARI AFYON 0 2'2 B ge 215 15 59 ANKARA 0-312 Akercom 41948 9 Ed-Aj-230 5003 M crosfowy 4 2 1 "5 22 Ulsa 4 M 42 96 ANTAIYA 0-242 Adabım 242 31 85 BURSA 0 224 Adabım 223 54 40 Mmefva 256 72 00 OENIZLI 5 258 B g net 241 95 97 D/YARBAKIR 3 4^2 Hasel 224 6 1 96 ESKIŞEHR 222 Kuflu K tasıye 22 35 65 Mat'S 233 56 18 vo n ga 230 55 0 ISTANBUL IC-212I Bentaş 23 35 00 Slg Cenier 293 0" 3' riesmak 296 26 ' 6 Interactıve2'2 3312 fon^'S'C Komtek 2662 7 l5 Sman24961 51 Sotat2599820 6TANBUI 0-212 Ges6134255 ISTANBUL C 2'6 Coinect 34S 39 42 Ma'^ara 349 56 99 OIOP 368 29 09 IZMIR 0 232 3lgıMartet4«3 3333 Bılset 463 28 33 Ege B iıtes 489 00 60 Leo m 463 50 T Set Donan m 422 1" 51 KAYSEH 0-352 Ofırıak 232 20 63 KOCAELI C 262 Kob m 3313966 MAUTrA 0*(22 fcfcuo3251256 IÇEL 0324 RPT2380-63 MUOAC252 3etışı~214 32 2* SAUSUH 0 362 Kompart 2J3 94 "2 ŞANLIURFA 3 4"4 Okuyar 1 2 35 59 TOKAT 3 356 Şmpa 214 24 79 TRABZON C 462 Akgun 326 ' 4 '5 UŞAK ZET SATIŞ NOKTALARI ADANA 3 322 8 pa 359 3C 08 AFYON 0 272 Afbm 214 10 32 Ole 215 14 3C OzDeAt m215 5 6 r ANKARA 0 312 Ayc n 468 4" 8i Ogulogul'ar 229 8 59 Tefa4S84661 ANTAİYA Q2*Z (Alanya) Turaı 513 05 38 BARTIH ı3 378 Hob 22' 5 35 BOLU 0 3"4 Guneş 215 56 59 BURDUR 0-248 Kayacan 232 29 C4 BURSA 3 224 BUTO! 224 06 5 Ceysar223 3 ~ c ormat 256 1 1 99 Kopser 222 11 91 Ozdatarace 25TS5Û Pariem 253 04 11 PTXX*X2~3S55 Secret25i2 43 ÇORUM (0 364 Gokgoz 213 ^2 5 7 EMfiNE 3 284 Ey-Jboghj 212 01 ^ (Keşan) Volkan "14 56 9r ELAZIG 1 4 2 i E a/z>o-ı 23" 56 29 ESKIŞEHIR 3 222 Ek~2 23C "3 Esjenmo23401 68 Of*na)2306298 IÇEL 0 324 (Tarsus) Naml 624 36 "5 ISTANBUL 0 212 Altenatrt 281 32 54 Arelaı 221 09 0" Astra2"2 2 B ~ font288 00 66 Kultaiışırr 22" 6C6 Maram2665054 Mare28i3142 Ram Data 248 35 39 Sofl2i2"9 2C Sobo Market 212 33 12 StarteK 222 38 16 Z B ıg sayar 227 21 ~" ISTANBUL 0 212 4rerıaH 5"T 64 55 ASCCT 534 25 50 Blmef 5T34 90 Koşa5'216 3" Calın 531 80 44 Paagcn 531 33 56 ISTANBUL 3 212 (Sılivn) Eren 72' 56 15 ISTANBUL 0 2 6 Adres 41C 3~ 25 Be'a 414 6 89 Ema 345 62 32 GPM 463 2 00 0n| 1441 3" 65 OzaX 336 31 12 Pratcn 306 1C 32 P estj 3906825 Vektof 411 15 30 EMIR0232 Bulu14844444 Sett»l4642S89 KRKLAREU 10 288 (Luleburgaz) RG6 412 44 D6 Yen UfuWar4r26"4 KOCAEU 0 262 Anadolu 2236846 Anaioçt>4«"383 EnTe3224884 Kortez 324 1'21 Sırtay 325 92 16 MUGLA 0 252)(Bodnım)HNO316 352' (Marnıaris) Ikon 412 40 56 NIGDE 0 388 Bılkent 232 63 11 SAKARYA 0 264| Anadolu 2^41803 De«a278 3""0 SAMSUN0362) Gerç2305888 TSdROAG C282)Computer Ctımc 26i 58 51 po w ers EleKtran* 262 06 47 (Çortu)At)akus652 5 - 04 Tetıkom 651 71 81 UŞAK 0 27 6 Telekon T c 212 02 01 ZONGULDAK10 3721 Aslan251 3 3 4 ' Pan 253 12 00 (Kdî Eregti) Ay Bım 323 54 22
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle