03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3EKİM1996PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ayçin'in başvurusuna ret • İstanbul Haber Senisi - De\ let Ha\a Meydanlan Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, Hava-lş Sendikası Genel Başkanı Atılay Ayçin'ın ha\aalanına 'girebilmesi içın gereklı 'olan apron \eterminal giriş 'kartı alabilmek için yaptığı baş\uruyu. "sakıncah" bulunduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Ayçin. müdürlüğün kararını protesto ederek yargıy a -başvuracağını söyledi İnsan Hakları Tarihi' kitabı M İstanbul Haber Senisi - İHD Genel Sekreter Yardımcısı Erol Anar'ın, t""İnsan Haklan Tarihi" kitabında Terörle Mücadele Vasası'na muhalefet ettiği 'gerekçesiyie İstanbul DGM'de açılan davaya bugün l \'o"lu DGM'de devam edilecek. DGM sa\cısı tarafından hazırlanan iddıanamede Erol Anar ıle kıtabın yayımcısı Özcan Sapan 'hakkında 3 yıla kadar hapis cezası. 300 mılyona kadar ise para cezası isteniyor. Ydmaz, Çağlar'la flÖPÜŞtİİ • ANKARA (Cumhuriyet •Biirosu)-ANAPIıderi Mesut Yılmaz, dün akşam 'yemeğinde, Yeııi Oluşum Hareketı' ıçerisınde yer alan Burs>a Bağımsız Milletvekili Cavıt Çağlar ve lzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Köstepen ile görüştü. Görüşmede. genel seçımlerden önce DYP'den ayrılarak ANAP'a geçen Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ıle ANAP İstanbul Millet\ekıli Ca\it Kavak da bulundu. Yılmaz'ın. görüşmede. REFAHYOL hükümetinin düşürülmesı. olası yeni bır hükümet %e merkez sağın birleştirilmesine ilişkin görüşlerini aktırdığı ögrenildi. Karayalçın'ın dergisi hazır »ANKARA (ANKA)- CHP Sanısun Milletvekili Murat Karayalçın'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Sosyal Demokrat Hareket Dergisi ile ilgılı hazırlıklar tamamlandı. Derginin bu ayın ortalarında kamuoyuna tanıtılması planlanıyor. Karayalçın. düzenlemeyi planladığı sosyal demokrasi konferansı ıçın hazırlık nitelığinde olacak "Sosyal demokrat düşünce atölyelerini" yılbaşından itibaren yaşama geçirmeyi hedefliyor. Türkiye genelinde her il ve bazı ilçeler ile yurtdışında bazı merkezlerde olmak üzere toplam 100 atölyede Türkıye'nin temel sorunlan "ve çözümlerıne ilişkin projeler üretilmesı planlanırken ay ortasından itibaren dağıtımına başlanılacak olan derginin de bu platforma katkıda bulunacağı belirtıliyor. Cezaevine alınmadı • İstanbul Haber Senisi - Bir grup avukat müvekkılleriyie görüşmek için girtikleri Ümraniye Cezae\ i'ne metale duyarlı kapıdan ayakkabılarını çıkararak girmedikleri için içen alınmadıklannı belirttiler. Mihriban Kırdök. Muharrem Çöpür. Ahmet Aksüt. Sabri Kuşkonmaz. Ibrahim Ergün. Keleş Oztürk. Farmügül Yıldırım. Hıdır Çiçek. İsmail Adnan Güner. Nermin Kaplan \e Jîfkan Bolaç dün yaptıklan jazılı açıklamada, «ninekkilleriyle görüşmek femacıyla gıttikleri JCmraniye Cezae\ i'nin iapısında uzun süre fcekletildiklerini belirttiler. Jlezipoğlu görevi jdevnetti II ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokratik Banş «areketı(DBH)Geçici ÎVürütme Kurulu Başkanı VMı Haydar \'eziroğlu. Jiüzenlenen törenle Genel pa^kanhk göre\ ini Prof. O: Mehmet Eti'ye devretti. DBH Genel Merkezi'nde jfcenlenen törende ^onuşan Yeziroğlu. partinin ^Ike sonınlannı çözmek ıçın kunılduğunu söyledi. pBH'nın bir barış projesi vehalk hareketi olduğunu kaydeden Veziroğlu, daha Jsonra 250 milyar lira ^utınndaki bağış çekini ttfye verdi. CHP lideri, hükümete DYP'lilerin bile tahammülünün kalmadığmı söyledi Baykal: Kansız gidecelderANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Başbakan Necmettin Erbakan'ın. muhalefet dönemindeki "İktidara geleceğiz. ama kanlı mı olacak. kansız mı olacak" sözlerine dikkat çekerek "Bizöyle demiyoruz; gidecekler, ama kansız gidecekler; geldikleri gibi gidecekler. DYP'nin bazı milletvekilleri bile hükümete sahip çıkmıyor" dedı. CHP Genel Başkanı Baykal. partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümetin. ekonomi \e dış politikaya ilişkin icraatlannı eleştırdi. Kamuoy unda son günlerde Afganistan örneğinin tartışıldığını \urgulayan Baykal, Türkiye için böylesi bır şeriat tehlikesi olmadığını sa\undu. Baykal şunlan söyledi: DYP'deRP rahatsıdığı AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP'de. RP'ile koalisyon ortaklıgı ve Baş- bakan Necmettin Erba- kan'ın tartışmalı dış gezi- lerinden rahatsız olan ba- kan ve millervetvekılleri- ne. Genel Başkan Tansu Çiller'den uyan geldi. Çil- ler. Erbakanın Libya ge- zısi kararnamesini imza- lamamaktadirenen İçişle- ri Bakanı Mehmet Agar ile "Çillerailesiyönetimden çekilsin" diyen Cnal Er- kan'ı isim vermeden eleş- tirerek. "Eleştîrilerinizite- le\1zy onlarda, basında de- ğil, gelin grupta yapın''de- di. Alternatif hükümet ara- yışındaki ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz'ın. önümüzdekı hafta muhale- fet partıleri ve yenı olu- şumculann yanı sıra DYP içindeki rahatsız millerve- killeriyle de görüşmeyi planladığı bildirildi. Çıller'in. dün partisinin grup toplantiMmn basına kapalı bölümünde. muha- lifleri üstü kapalı uyardığı ögrenildi. Alınan bilgiye göre Çiller. muhalif hare- ketten duyduğu rahatsız- lığı aktanrken. "Aramız- da görüş aynlıği olabilir. bunlar partimizin zengin- liği. çok sesliliğidir. Ama eleştirilerinizi gelin bura- da yapın" dedi. • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Necmettin Erbakan gibi konuşmak istemediğıni belirterek. hükümetin geldiği gibi gideceğini söyledi. Afganistan'dan alınacak derslerin bulunduğunu kaydeden CHP lideri, "Dini siyasete alet etmenin sonıı voktur' dedi. "Ama ilgi>le izlememiz gereken, ders almamız gereken hiçbir nokta yok mudur. vardır. Dinin siyasi istismannın o ülke>i götürmeyeceği yer voktur, istismarın sonu voktur. Ö nedenle Cumhuriyeti kuranlar. dinin siyasete alet edilmemesi için büyük duyarlıİıkgöstermişlerdir. Bunun ne kadar doğru ta\ır olduğu bir kez daha doğrulanmış olmuştur. Dinin tenıeli imandır. iman da teslimiyet getirir. BUimin temeli ise kuşkudur. sorgulamadır. yadsımadır. Bunlardan birini kabul eder diğerini reddederseniz. işte o zaman Afganistan olursunuz. Türkiye"dcki laiklik anlayışı ise bu ikisinin birlikte kabul edilmesinin örneğidir. "Referansımız İslam' diyeyola çıktığınızda ise ufkunuz. Aİganistan'a açılır. Artık Türkiye'de laiklik toplumun vicdanında yerini bulmuştur." Baykal. Türkiye'de bir hükümet sorunu yaşandığını. Başbakan Erbakan'ın "ayağı >erebasma>an" bir ekonomi \edış politıka güttüğünü savunarak "Başbakan uçuyor" dedi. REFAHYOL'un iktidardan «eldiöi eibi ÇİZMEDEN YUKARI Peki, ülkede muhalefet boşluğu yaşanırken ECEVİT NEREDE? r 5W?4O4V//H Ç/KAM /VtEH; V MUSA KART K gideceğini öne süren Baykal. "Kimse de gittiğine pişman olmayacak. iyi ki gittiler' diyecek. Ama kimse bu gidişin taşeronluğuna soyunmasın" diye konuştu. Bu iktidar gittikten sonra "benzerlerinin" gelmeyeceğini savunan Baykal. ANAP. DYP ve RP~'nin aynı anlayışın ürünlerı olduğunu vurgulayarak. bu iktıdann alternatifinin. sosyal demokrasi olduğunu kaydetti. Baykal. sosyal demokrasinin bundan sonra yeniden yükselişe geçeceğini belirtti. Baykal, hükümetin dış politika stratejilerini ve Erbakan'ın Libya gezisini de eleştırdi. Libya gezısine hiçbir temsilci göndermediklerini kaydeden Baykal. ANAP ve DSP'nin de aynı kararı almalannın memnun edici olduğunu söyledi. Parlamentoda temsil açısından en az sandalyeye sahip olmalanna karşın birçok konuda CHP'nın girişimleriyle sonuç alındığını dile getiren Baykal. partili miİletvekillerinin hazırladığı ve Yüksekova'da özel tim çetesı ile ilgili iddiaları ortaya çıkaran rapora dikkat çekti. Bu raporun. başlangıçta CHP'nın terörle mücadeley i zaat'iyete uğratma amaçlı hazırlandığı eleştirilerine hedef olduğunu anlatan Baykal. "Ama.göriildü ki buradaki iddialar bir bir doğrulandı. Biz bu raporu bağnmıza taş basarak hazırladık. Ama suçun gizlenmesine de karşıydık. Bundan sonra güvenlik birimlerimiz, özel tinıi ve komculuk sistemini yeniden gözden geçirmelidir" dedi. CHP grubunun basına kapalı bölümünde ise partinin Meclis grup yönetimi için yeniden seçim yapıldı. Yapılan seçimlerde Hatay Milletvekili Nihâd Matkap. Ankara Milletvekili Önder Sav ve Içel Milletvekili Oya Araslı yeniden grup başkanvekilliklerine seçildiler. Grup yönetim kıırulu üyelikleri de aynen Yıbnaz: Demokrasiden ödün yokANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz. Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın Libya gezısine ılışkın ka- rarnameyı ımzalamayan Içışlen Bakanı Meh- met Ağar'ın. laık-demokratık rejim karşitı ge- lışmelerden duydugu rahatsızlıgı dıle getiren orduyla "irtibat haünde bulunduğunu zannet- tiğini" söy ledı. Yılmaz. parlamenterlerın ken- dı çıkarlanndan başka bır şey düşünmedığı ön- yargısına sahip olan halkın. bıçak kemığe da- yandığında antı-denıokratık müdahaleye olum- lu yaklaşmasından kaygı duyduğunu bıldırdı \'ılmaz. son sıyasal geliş- tnelere ilişkin olarak Cum- huriyst'e y aptığı kısa değer- lendırmede. hükümetin laık- demokratık reıim karşitı gı- nşımlennden duy ulan rahat- sızlıkların "çok arttığını" gözlemledığını kaydetti. "Ordu, DSP Grup Baskan- \ekîli Miimtaz Soysal'aben- zer biçimde sizinlede doğru- dan temas kurup yakınma- da bulundu mu" sorusuna, "Çeşitli kanallardan rahat- sızlıklargeliyor"'yanıtınıve- ren Yılmaz. "demokratik rejimden hiçbir şekilde ödün \erilmemesT yönündekı tav - rının sılahlı kuvvetlerce de bihndığını ve kendısıyle doğ- rudan temas kurulmadıgını anlattı. Yılmaz. Ağar'ın, Başba- kan Necmettin Erbakan'ın, Tiirkıye'y ı "Kürtler\e \raplann kasabı**ola- rak nıteleyen vePKK'yeMcak mesajlar\eren Muammer Kaddafi'nın lıderlığındekı Lıbya'ya gıtmcsine karşı çıkmaMiu dikkat çektı. \\ \P lıden. Erbakan'ııı Libya gezısiııe ılışkın ka- rdrnameyı ımzalamayan Ağar'ın. "orduylair- tibat halinde hareketettiğini zannettiğini" kay - dettı. Alternatıt" hükümet konusıındakı ara- yışlara dadeğınen N'ılmaz. bu konudakı gırı- şımler ıçın bugüne değın Meclıs'ın açılmaM- nı bekledıklerını bıldırdı N'ılnıaz. Sovsjl'ın ANAP'la alternatif hükümet seçeneğı çalış- masi yapılabıleceğınc ılışkın görüşlerı anım- satılarak yöneltılen "İkipartiarasındabu ko- nuda bir temas kuruldu mu" sorusuna. "Bu- günlerde temas olacak" karşılığını verdı. Yılmaz. partisınııı Meclis grubu toplantı- sinın basına açık bölümünde yaptığı konuş- mada. halkın ANAP dışında hiçbir umudu kalmadığını bavundu. >'ılmaz. en önemlı ıl- kelerının RP ıle demokratik yollardan müca- dele etnıek olduğunu söy ledı. RP'nın ağırlık- ADD y den Çelikiçin soruşturma istemi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), "Kim cumhuriyet adına, Atatürk adına konuşuyorsa yüzlerine rükürün" diven Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba'kanı RP'li NecatiÇeKk hakkında Cumhuriyet Başsavcilığı'nın soruşturma başlatrnası gerektiğini bildirdi. ADD Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak, "Cumhuriyetin bakanlığı. ona inanmay an bir bakamn işgali alündadır" dedi. Çelik ise sözlerinin çarpıtıldığmı savunurken "LaikligJn arkasına gizlenerek ateist bir toplunı yaratümak istendiğini"iddia etti. Atatürkçülüğün istismar edildiğini belirten Çelik, "Cumhuriyeti kuranlar, sağ olsalar herhalde misliyle bu aniamda kendilerini istismar edenlcrin yüzJerine tükürürler" diye konuştu. ÂDD; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik hakkında Cumhuriyet Başsavcılığf nın soruşturma açması gerektiğini bildirdi. ADD Genel Başkanı Gürsoytrak. yaptığı yazılı açıklamada. Çelik'in Türkiye'nin çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle ilgili sorunları çözmek yerine. cumhuriyete ve Atatürk'ü sahiplenen Türk halkının yüzüne tükürdüğünü belirterek şu görüşleri dile getirdi: "Bu sözleri ile adı geçen bakan, Türkhe Cumhuriyeti'ni temsil etme niteük ve yeterliliğinde olmadığını göstermiştir. Cumhuriyetin bakanlığı ona inanmayan bir bakamn işgali altındadır. Sayın Cumhuriyet Başsavctlığı'nın, Türk halkına bu galiz sözlcrle hakaret eden Bakan Necati Çelik hakkında bir soruşturma başlatnıası gerekmektedir. Bakamn hak etmediği bir makamı işgal ermesi, anayasa \« yasalanmiM göre cumhuriyeü'mizt karşı işienmiş bir suçtur." Çelik ise dün düzenlediği basın toplantısında, sözlerinin eksik ve yanlış bilgi ya da maksatlı olarak çarpıtıldığmı savundu. Çelik. hükümetin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Bazı kurum ve kavramlann istismar edildiğini belirten Çelik, "Sözkrim, bu istismara karşı. buna izin vermeme inancımı paylaşma istegimdir. Laikh'ğin arkasına gizlenerek bir ateist toplum varatdmak istenmektedir' 1 dedi. lı yer alacağı hükümetin Türkiye ıçın rısklı ol- duğunu daha koalisyon görüşmelerinde fark ertığını belirten Yılmaz. şöyle dedi: "RP ile kuracağımız bir koalisyonun Tür- kiye ile birlikte bizi de batıracağını gördüm. Bu nedenle RP ile koalisyon kurmadını. Buna ba- zı arkadaşlanmı/ itiraz etti, ama RP'nin ikti- danortada.N'apılantümicraattan RPsorum- ludur. RP'nin hiçbir ma/ereti voktur. Çünkü, RP'nin, ortağı dolayısıyla yapamayacağı hiç- bir iş.projeyokrur. DYP, RPelindeesirdir." \ılmaz. gelişmelerden ra- hatsızlık duy an. yapılan yan- lışlıkları ıçine sindiremeyen sorumkıluk sahıbi DYP'lıle- rın bırer bırer "gemiyi" terk edeceklenni belirterek "Bun- lann isaretkri verilmeye baş- lamışnr"dedı. Alınan bılgıye göre. ANAP lideri, basına ka- palı bölümde ise. gelişmeler- den duydugu kaygıları daha açık bır dtlle ıfadeettı. Yılmaz. hükümetin sorumsuz uygu- lamalannınTürkiye'yıbırma- ceraya götürebılecegı kaygı- larının. antı-demokratık mü- dahale eğilimine dönüştürül- mek ıstendigını söyledi. Me- sut "S'ılmaz. "parlamenterle- rin kendi çıkarlanndan baş- ka bir şey düşünmediği ön- yargısına sahip olan" halkın. "bıçak kemiğe dayandığında antı-demokratık bır müdaha- leye olumluy aklaşmalan kay- gısını taşıdığını da söyledi IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] İki milletvekili yar. Biri mide- mi bulandırıyor. Öteki içimi ısı- tıyor. Biri Şevki Yılmaz. Re- fah'ın Rize milletvekili. Öteki Orhan Doğan Kapatılan DEP'in, şimdi demir parmak- hklar ardındaki milletvekili. ikisini ayriı yazıda buluştur- mak bile hoşuma gitmiyor. Ama yazı bu! Gün gelir yazara kulak as- maz. Buluşturuyor... Önce Şevki Yılmaz. Tuhaf bir adem. Yüzünde he- men her zaman eğreti bir sırıt- ma. "Sırıtmanın eğretisi de mı olûrmuş" diye sormayın. Adam- cağızın sıntması bile eğreti iş- te. Isırır ya da ısıracakmış gibi sırıtıyor. Tek özelliği bu olsatırmıkla- maya değmezdi. İki üç gün önce Batman'da konuştu. Kendi kendini gaza getiriyor. Kendi konuşmasın- dan kendi "ajite "oluyor. Alkış- layan. bağıran çağıran. han- diyse vecde gelen bir kalaba- lık bulmuş Batman'da. Sonun- da döktürdü: - İşte buradan Han ediyorum Hizbullah'm Tersi Demokrat 'tırdedı. Ben Hızbullahım!.. Ankara'ya dönüp. lacilere bürünüp kravatınt boynuna iliş- tirip Meclis'in açılışına geldi- ğinde, kendisine uzanan Kanal D mikrofonuna ısırırmışçasına sırıttı: - Tabii Hizbullahım. Ne var bunda? Hizbullah, Allah 'ın ta- rafı demek. Hizbülşeytan mı olacaktım. Tabıi Hızbullahım. Böylece kıvırttı ve sandı ki TV'yi izleyenler de bunu yedi? Hani deneyimli siyası şube komiserinin karşısına bir sanık getirmişler. Komiser sormuş: - Sen demiş. Başbakana küf- retmişsin. Sanık boynunu bükmüş: - Ettim demiş. Ettım, ama ben Patagonya Başbakanı 'na küfrettim. Meslekte kaşariı komiser gül- müş: - Kes lan demiş. Bunca yıl- dır bu Işlerin ıçindeyim. Ben hangi memleketin başbakanı- na küfredileceğini bilmez mi- yım? Bizimki de o hesap. Adam kalkmış. Hizbullahiler'm merke- zi Batman'da konuşuyor. din- leyenlerin gözünün içine baka baka "Sen Hizbullahım" diyor, sonra da sizden bu cümleyi 'Ben Allah'ın tarafıyım' diye anlamanızı istiyor. Bense o sözleri tam da şöy- le anlıyorum: - Ey Batman 'da yuvalanmış Hlzbullahiler!.. Ey ciğer keba- bı tezgâhlarının altında tetıkçı- lerimiz için silah zula eden tan- tunıciler!.. Ey Batman'dakı fa- ili meçhul cinayetlerin yarısın- dan çoğunun, meçhul olmayan katilleri! Ben de sızlerden biri- yim. Sizin gibi benım gibi dü- şünmeyenlen yok etme dava- mızın neferlerinden biri de be- nim... Bu adam şimdi TBMM çatı- sı altında milletvekili. Dokunul- mazlığın tadını çıkarıyor. ilkesiz. Kadın eli sıkmanın günah olduğuna ilişkin vaaz verıyor. Güvenoyundan sonra Tansu Çıller'in elini sıkmamak için çocuksu davranışlarsergi- liyor. Siyasal üstlerinden tali- mat alınca, kuzu kuzu gidip Çiller'in elini sıkıyor. Sözünün eri değil. Batman'da "Sen Hizbullahım" diyor. An- kara'ya gelince çocuk kandı- racağını sanıp kıvırtıyor. Bu adam demokrasinin asal bileşenlerinden seçim silahını kullanarak Meclis'e girdi. Ora- da sonuçları beni. seni, bizi, hepimizi etkileyecek konular- da oy veriyor, siyasal kararla- ra katılıyor. • • • Orhan Doğan da demokra- sinin asal bileşeni seçim sila- hını kullanarak Meclis'e girdi (idi). Orhan Doğan'ı tanır mısı- nız? Hanı şu DEP'lilere karşı Mec- lis kapısında düzenlenen sürek avında ensesinden tutularak arabaya tıkılan ufak tefek mil- letvekili. Gözlerinin içi hilesiz hurdasız gülen. Şiirin tadını çı- karabilen. Çağdaş yaşamı ya- bancı markalı tüketim madde- si kullanmanın çok, ama çok ötesinde demokratik içeriğiy- le kavrayacak felsefi zengin- likleri gösterişsizcetaşıyan, de- mokratlığı sonuna kadar ve bü- tün sonuçlanna yakınmasız kat- lanarak yaşayan bir dürüst yurt- taş. (Haydi övüneyirrv. Benim de arkadaşım). Bu Meclis, Orhan Doğan'ın demokratlığını taşıya- madı. Ensesinden tuttu. de- mirparmaklıkların ardına attı. Hâlâ orada. Bu Meclis, Şevki Yılmaz'ı, ondan rahatsız bile olduğunu göstermeksizin taşıyor. Demokrasi konusunda en ufak kuşkum yok. Ama bu Mec- lis'i oluşturanların gerçekten demokrat olup olmadıkları ko- nusunda da herhangi bir kuş- kum yok. Ne tuhaf bir ülkede yaşıyo- ruz. Demokrasiyı savunaniar, bunu partamentoya da rağmen gerçekleştirmek zorundalar. Bu kadarına ne demokrasi layık, ne biz. POLIT1KA GÜNLÜĞÜ HIK31ET ÇETINKAYA Öğretmen... Ürkerek çekilen bir sessizlikte acı mıdır uyu- mak yoksa ölüm müdür seni anmak? Solgun ka- melyalar yoksa karanfiller midir ölümün adı yıl- dızsız gökyüzünden çekilen?.. Anlatacaklarım ne bir öykü ne de Efraın Hu- erta'nın dizelerinden alıntıdır. O içinde bulundu- ğumuz vahşetin belgeselidir... Hantepe Köyü, Diyarbakır'a, yaklaşık 30 kilo- metre uzakhktadır... Bir gece öğretmen lojmanlarının kapısı çalını- yor... Hantepe Köyü'nden iki kişi "Açın" diyor, "biz yabancı değiliz". Fatma Dinçer, Oya Egeli, Nurten Ytldız, Nesrin Ünügör ve nişanlısı Cu- ma Idiş kuşkulanıyor. Saat 24.00 sıralarıdır... iki köylü kapıyı ısrarla çalıyor... Diyorlar ki: "Merak edilecek bir şey yok, ilaç istemeye gel- dik..." Kapı açılıyor... İki köylünün yanında, birisi düzgün Türkçey- le konuşan iki erkek var... Grup, daha sonra erkeklerin kaldığı lojmana gidiyor. O tojmanda ise Saadettin Küçük ve Uğur Güner bulunuyor... Onlar da arkadaşlarının kapıyı çaldığını görün- ce dışarıya çıkıyorlar... Düzgün Türkçeyle konuşan PKK militanı, öğ- retmenlere "Yürüyün" komutunu veriyor... Sonuç: 4 öğretmen, Hantepe Köyü'nün 10 küometre ötesinde kurşuna dizilerek öldürülü- yor... • • • Önceki gece bir televizyon kanalında Uğur Gören'in babası Nuri Güner'i dinledim. Gözü yaşlı baba, oğlunun eli kanlı PKK çetelerince kat- ledilişini anlatırken şöyle diyordu: "Ben oğlumun öldürüldüğünü kendi olanak- larımla öğrendim. Bu olayı kimse bana haber vermedi..." Baba Nuri Güner, bir önemli noktanın da altı- nı çiziyordu: "Oğlum er öğretmendi. Benim öğrendiğim, lojmandan değil, okuldan alınıp götürülmüş- ler..." Yani olay gündüz olmuştu, baba Nuri Güner'e göre... Olayı araştırdık. Hantepe köylüleri ve serbest bırakılan öğretmenlerle konuştuk. Baskın gece 24.00 sıralarında olmuştu. iki PKKTmin yanın- da iki de köylü bulunuyordu... Burada ilginç olan, Diyarbakır'a 30 kilometre ötede böyle bir vahşetin yaşanmasıydı... Devlet. öğretmenini koruyamıyordu... Başta öğretmen örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerine sesleniyor; insan Haklan Demeği ve insan Haklan Vakfı'nın, bu vah- şet karşısında, tıpkı Diyarbakır E Tipi Ceza- ,eyi' ndeki otaylar karşısında sergiledikleri tavır et- « kinliğinde bir tepki göstermelerini bekliyoruz... *' Artık yeter! '" O ölenler Kırklareli'de, Alanya'da, Konya'da, Rize'de, Manisa'da doğduklan için öldürüldü- ler... Onların tek suçu öğretmen olmaktı... Ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve eğitirm emekçilerine başsağlığı diliyoruz... • • • Diyarbakır'a 30 kilometre uzaklıktaki Hante- pe Köyü'nde 4 öğretmenin kurşuna dizilerek vahşice katledilmesi insanın tüylerini ürpertiyor, bu acımasızlığın fotoğrafı, insan olan herkesin yüreğine bir ok gibi saplanıyor... Burada, devletin üzerinde durması gereken çok önemli bir bulgu var: Eli silahlı iki PKK'liden bi- risi çok düzgün bir Türkçeyle konuşuyor, öteki ise hiç konuşmuyor, susuyor... Eli silahlı PKK militanları Nesrin Ünügör'ü ser- best bırakmak istiyor. Nesrin Öğretmen "Hayır" diyor ve ekliyor: "Nisanlımı öldürecekseniz, benide öldürün..." Nesrin Ünügör, 2 PKK'linin kurşunlarıyla nişanlısı Cuma Idiş'le birlikte can veriyor... Amacımız senaryo yazmak filan değil... iki köylü ve iki PKK'Iİ... Köylüler. iki PKK'liyle birlikte öğretmen lojma- nına gitmeden önce nerede kalıyorlar? Köy muh- tarı Nezir Aslan'a olay saat kaçta haber verili- yor? Diyarbakır'a 30 kilometre ötedeki Hante- pe Köyü'ne güvenlik güçleri kaç kilometre uzak- lıkta? Olay, güvenlik güçlerine saat kaçta ulaş- tırılıyor? Bu soruların yanıtları verilmelidir. Ayrıca, düz- gün Türkçe konuşan PKK militanının üzerinde durulmalıdır... • • • Hantepe köylüleri 7 öğretmeni koruyamamış, onlan kendi ellenyle 'eli kanlı' PKK çetelerine tes- lim etmiştir... Gece saat 24.00 ve öğretmen lojmanlannın ka- pısı çalınıyor... Deniyor ki: "Açın kapıyı, köydeniz, ilaç istemeye geldik..." Öğretmenler, büyük olasılıkla, sesi tanıdıklan için kapıyı açmışlardır... O zaman? Demek ki Hantepe Köyü'nden birileri PKK'li- leri önceden evlerine almışlar, daha sonra da öğ- retmen lojmanlarına gitmişlerdir... Bu süre öyle kısa değildir... En az bir iki saatlik bir zamanı içermektedir... Niçin bu süre içinde köy muhtarının haberi ol- mamıştır? Neden evden çıktıklarında güvenlik güçlerine haber ulaştırılmamıştır? Soruları daha da çoğaltmak olası... Biz Güneydoğu'da öğretmenleri eli kanlı te- rör örgütüne kendi elierimizle teslim edip ardın- dan da gözyaşı döküyoruz... Dün Kırklareli'de toprağa verilen 24 yaşında- ki Uğur Güner kimdi bilir misiniz? O, eski bir sendikacının oğluydu. Uğur, dev- rimciydi, yurtseverdi. Diyarbakır'a gitmesini ar- kadaşlarına şöyle anlatmıştı: "Ben Diyarbakır'a akan kanın durması, barı- şın gerçekleşmesi, Türk-Kürt kardeşliğinin ye- niden pekişmesi için gidiyorum..." Dört öğretmen haince katledildi bir gece ya- rısı Diyarbakır'ın Hantepe Köyü'nde. Açmamış çiçeklere söylenen şarkılar alacakaranlığın sesin- de çoğaldı kendi yalnızlığı içinde... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya «< Planet.com. TR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle