26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLER Elestirdiler DSP'lilere alaycı mektup • DSP mıllenekıllenne gondenlen "Sadık Şaban Ot' ımzasını taijn an mektuplarda, mıllenekıllerı alaycı bır uslupla eleştınldı Mıllenekıllenne. "Aman konuşma\ın, orgut. snaset gıbı pıs işlerebulaşma>ın" denıldı \NkARA(Cumhuri>et Burosu)-DSP mıllet\ekıllerıne gondenlen \e alavcı bır uslup ia^ı\an mektuplarda " \man millet\ekilim. metnlekette \e partide \eten kadar hu/ursu/luk \ar. Amansi/sakın kanşma> ın. hatta ortalarda gorunme\ ın, gereksiz >ere ınpranmayın'" denıldı DSPde kendılerını "çile çiçeUeri" olarak adlandıran partı ıçı muhalıflenn Orduda >apılan Karadenız Bolge Toplantısı sonuç bıldınsınde de "Sa>ın Ece\ ıt partisini sevhor, ama partililerini hiç se> mı\or mu ? Eğer se\i\orsa, oı e\latlannı \ ı\en zıhnhete karşı çıkmalı \e olağanustu kurultavı toplamalı" çagrihi \apildi~DSP mıllet\ekıllerıne gondenlen \e ^ahte olabıleceğı belırtılen "Sadık Şaban Ot" ımzasını tası>an mektuplarda mıllet\ekıllerı ala\u bır uslupla eleştınldı Mektuplarda ozetle >u ıfadelere ver verıldı "l\i nivetli millenekili, sizin de geleceğiniz. çocukJannızın istikbali soz konusu. \nkara"\a \eni goçtunuz, lojmana \eni \erleştini/. llkonce kendinızi garantne alın. kotu kışi olmanın gereği \ok Dogruları gorsenız, bilsenız de renk \erme\ın. Parti il. ilçe orgut, si\asei gibi pis işlerin içine dalmaun. Hizip mizip. hastalık mastalık olabilir. \slında orgut olsa bir suru iş çıkar. Başınız ağnr. Sa\ın \e kişilik sahibi mılleftekılim, sı/ okumuş profesor. doçent olmuşsunuz \e>a her konunun uzmanı olmuşsunuz. Bazı cahil kişilerın orgut morgut teranelerine itibar etme> iniz. Çok sıkılırsanız. Meclis ve komis>onlarda \azar çizer, biraz da konuşursunuz. O bize \eter.~ Sorunun çözümü için uyan dozunu arttırmaya hazırlanan ABD, Yunanistan ve Türkiye'den centilmenlik anlaşması istedi ; Kıbrıs'ta AB dayatması gündemdeLALE S\RIİBRAHİ\IOĞLl ANKARA - ABD nın Kardak bunalımmda oldu- ğu gıbı, Kıbns sorununun çozumu konusunda da u\ a- n dozunu onemlı olçude arttırarakTurkıve nınada- dakı garantorluk hakkını bUİandıracak bıçımde In- gıltere ıle bırlıkte hazırla- dığı mını planı taraflara da- \atma\a hazırlandıgı bıl- dınldı \BD \ e \\ rupa Bır- lıâı(<\B) Turkıve nın"mi- silleme" uvarısı uzenne Yunanistan a Kıbris ta\a- rın Rum \ onetımı ıle bır- lıkte duzenle\ett.gı "Niki- foros-Toksotis"tatbıkatı M- rasında ağır tahrıklerden kaçınmasını ılettı ABD - nın Turkı\e \e ^unanis- tan ı kıbrıs uzerınde sa- \at) uçaklannın uçurulma- masinıongorenbırıcntılmenlıkaııla^masi ını- zalamava çağırdığı oğrenıldı -\BD nın Kıb- ns takı taraflan plana us ma\a zorlarken AB \e tam uvelık konusuna destek \ermeme kartını da masa\a ko\duğu \ urgulandı ABD nın kasımavındakı baskanlıkseçım- len şaklasırken Kıbns sorununun çozumu \o- lunda Ingıltere ıle bırlıkte luzırladıgı \e Tur- kıve nıngarantorlugunu\dlnızcaadadakı Turk taratı ıle sınırlı tutan bırmını planı KıbrisTurk \e Rum tarafına kabul ettırmek n,ın u\arı do- zunu arttıracağı belırtıldı Bırdıplomatık ka\- nak Cumhurhet e\aptığ\ açıklamada kıbns konusunda krıtık bır doneme mrıldıüı u\arı- Askeri yumuşamayı öngörüyor GAÖ'yü uygulatmak için ABD devrede (Cumhuriyet Burosu) - ABD, Kıbm'ta Turk \e Rum kesımlerı araünda asken çatı^ma ortamının azaltılmasını öngoren Guven Arttıncı Onlemler Paketı'nı (GAO) taraflara uygulatmak ıçın yenıden de\re>e gırdı ABD"nın, BM Daımı Temsılcısı Madeleine .»VJbright'ın bır sure once Turkıve, Yunanistan \e Kıbns'a >aptığı zı>aretler ıle gundeme getırdığı GAO, şu unsurlardan oluşuyor • KKTC ve Rum tarafınm Yeşıl Hat"ta konu^lu aikerlennm bırbır- lennden uzaklaştmlmalan Türk ve Rum tarafını bırbınnden ayıran Ye^ıl Haftd BM askerlen de bulunuyor • Turk \e Rum komutanlar. asken çatışma ortamının önlenmesmı ongören GAO yu müzakere etsınler Ancak Rum tarafı KKTC lı komutanı muhatap alma>acağmı belırterek, planlanan bu görüsrnelenn gerçekleşmesını onlemıştı Bunun uzenne Turkıje, Kıbrıs Turk Bans Gucü komutanı, KKTC Komutanı ıle BM ve Rum komutanlannın bır arava gelmeM onensinı g^tırdı Ancak esa:> göruşmelerın KKTC ve Rum komutanlan arasında yapılmasını da onerdı Van-Et firması askerlerin de et üretimini karşılayacak KKTC ekonomisi toparlamyor \NKARA (Cumhumet Buro- su)-Turkı>e'den ornek alman po- lıtıkalann da etkısıvle cıddı buna- lım ıçıne gıren Kuzey Kıbns Turk Cumhurıvetı (KKTC) ekonomık durumunun. uygulanan ıvıleştırme programlan\ la toparlanmasına ça- lışıldıgı belırtıldı Avrupa Bırlığı Adalet Dıvam'nın (ABAD). halen Rum ambargosu altında bulunan KKTC"\e uygulamakta olduğu tı- caret \ asağının da Kıbrıs Turk ta- rarının son bırkaç vıldır ekonomık bunalım ıçıne gırmesınde onemlı bır etken olduöu \ urgulandı Turkı\e"nın her\ıl >aptığı yak- la^ık ^00 mıivon dolarlık vardım ıle ayakta durabılen KKTC bütçesı- nın sondonemdeu\gulananaltya- pı projelenyle kendı kendme vete- cek bır aşamava getınlmesıne ça- hşılı>or Ağırlıklı olarak Turkıye tarafın- dan hazırlanan ve uygulanmava başlanan bazı proıeler şoyle - Bir süre önce yürurluğe gıren katma değer vergisi(KD\) u> gula- malan sonııcu KKTC'nin \ergi ge- tirinde g«;en >ı!a gore 120 miryar TL'lik bir artış oldu. - Turkıve ve KKTC arasındakı serbest tıcaret anlaşmasının u>gu- lamaya gırmesı ıleıkılı tıcarettear- tış oldu KKTC malları, Turkıve uzennden dış pıyasalarda pa2arla- nıyor "- Türk EXLMBANK, KKTCje 5 mihon dolarlık kredi kullandır- dı. 20 milyon dolar daha \erilmesi öngörülüvor. - KKTCnın elektnk sıkmtısmı gıderecek ozelleştırme çalışmala- n hızlandınldı - \ntaha'dakiMana\gatile\ine bu bölgedeki Dragon Çavı'ndan KKTCye su taşınma projesi baş- latılacak. - \an-Et tırması, KKTC'de ure- tımegeçecek Boylece. KKTChal- kı ve Turk askerlennın et gereksı- mmı %erınde karşılanacak sindabulunarak sovlededı "\BD. İngiltereile birlikte hazırladığı çozunı planını kabul ettir- nıek için vumuşak >e kibar bir uslup kullan- nıavacak. Washington: donemın ABD Dışişle- ri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'un. Turk askerlerinin misillcme olarak kardak kavalıklannaçıktığıgece, Ankarave \tina'va ılk sılahı çeken cezasinı ^eker içerikli uvan- sının benzerınıvapmav a ha/ırlanıvor. Nanı ço- zumu davatacak," ABda\atması ABD nın taraflara davatacagı çozum pla- nında kullanması beklenen kozlanndan bın de ^ovle ozetlenıvor "ABD. Turk tarafına, Ço- zumu engellersenız Rum taratının tek yanlı olarak AB segırmesını sağlarız Bo\leı.ekıb rıs ta Rum toprakları AB sınırlan ıçıne gırer ve adada bulunan Turk askerlerı ısgalcı konu- muna gırer mesajı \erecek. Rum tarafına da, Çozumu engellersenız AB vegınsjnızı engel lerız divecek." ABD nın kıbns sorununun çozumu ıçın ııst duzevde vaptığı son gınşım çerçevesınde Turkıve Nunanıstan ve kıbns ı zıvaret eden Bırlesiııis Mılletlerdckı daımı temsılcısı Ma- deleine Ubright ın Nevv \ork ta oncekı gun Rumlann venı ruhanı lıden ^eref ıne duzenle- nen bır toplantıda adadakı Turk Bans Gu- cu'nden "işgal ordusu" dı\e soz etmesının VVashıngton un konuva vakla^ımı açısından anlamlı olduğuna da dıkkat çekıldı Hannev gelivor ABD nın kıbns planını taratlara dav arma pla- nı çerçevesınde Turkıve ve \unanıstan ıle bır- lıkte kıbns ıngarantorulkesı Ingıltere nın bır sureonceatadığı Kıbrıs koordınatoru Sır Da- \ıd Hannev "ın vakla^ık ıkı av lık bır aradan son- ra venıden Ankara Atına ve kıbrıs ı zıvaret etmeve hazırlandıgı bıldırıldı Bırle^miij Mıl- letler Genel Sekreterı Butros Gali nın kıbrıs Ozel Temsılcısı Han Sung- Joo nun da geçen a> Turkı- ve dekı temaslarından sonra Ingıltere vegeçmesı anlam- lı bulundu 8-9ekımgunlennde Anka- ra da olmasi beklenen Han- nev ın Turkıve ve Yunanis- tan ın kıbns Turk ve Rum kesımlerı ıle sinırlı garantor- luğunu ongoren v e adav a ba- nsla bırlıkte NATO gucunun gelmesını ongoren mını pla- nın ılk ışaretlennı Turk tara- tına vermesi de beklemvor Hannev ın ABD onderlı- gınde hazırlanan ve kıbns ta askeri çatısma olasılıgının azaltılmasını ongoren Guven Arttıncı Onlemler (G AO) pa- ketmın avrıntılarını ele al- makuzere Genelkurmav Ikın- ci Başkanı Orgeneral Çe\ik Bir ıle de gorusmesı beklenı- vor Turkıve ve \unanıstan arasında Ege dekı ıhtılaflı ko- nulann çozumu ıçın bır dızı onlemı taraflara- uvgulatmaçabasi ıçmdeolan ABD nın Ame- rıkan baskanlık seçımlerı sonrası kıbrıs ıçıru vapıla^ak gınşimlere u>gun ortam varatmalr ıçın de Ankara ve Atına \a "centilmenlik an-^ laşması" ımzalamaları çağnsında bulunduğu^ belırtıldı ABDveAB \unanistan ınRumvo- netımı ıle varın basjatacağı ortak askeri tatbı-' katta tahnklerden kaçınmasını da ıstedı Turkıve de tatbıkat sirasinda "\unan uçak- lannın Baftaki havaalanından kalkıpGirne'vi bombalama"vonunde Ankara vıtahrıkedecek olasi bır gırıs,ıme kar^ı avnen mısıllemede bulunacaöı uvarisinı vaptı DSP'li Cevdet Selvi 'Mafyanm içinden devlet çıkıyor' • DSP Istanbııl mıllet\ekılı \e arkada^ları, de\let-mafya ılıskılerı ıçın Meclıs"te genel bır goru^me ıstedı \enlen onergede, de\ letın kurum \e kurıılıı^larını \ıpratmamak gerekçesının anlamının vıtırıldığı belırtıldı ANK.AR.A (Cumhurıvet Burosu)-DSP lstanbul Mıl- letvekılı CevdetSehıvear- kadasları TBM\1 Başkan- lıgı na başv urarak "mafva- suç orgutleri \e mafva-de> - let ilışkileri" hakkında ge- nel gorus.me açılmasinı ıs- tedı ler Selvı ve arkadas.larının TBMM Başkanhğı naver- dıklerı onergede "En son çıkan suç orgutlen, çete ola\ - lannda da gorulduğu gıbı mafva-bazı polıs-ba/ı me- mur. burokrat bağlantısı ola- ğan halegelmıştır. Nlafva ve- >a suç orgutu elemanlannın devletin en onemlı kurum ve kademelenne bile sı/abıl- dikleri açıkça anlaşılmış,tır" denıldı Onergede "*de\ letın kurum v e kuruluşlarını v ıp- ratmamak"" gerekçesının ar- tık anlamını vıtırdığı savu- nularak şugoru^lereverve- rıklı ~Bu>aklaşım,sorum- suzluk ve mevdanın boş ol- duğu ızlenımıne de neden olnıaktadır. A> nca. dev le- tı vıprdtmavalım gerekçesı ıle v apılan uv gulanıalar hal- kımıza karşı da av n bır hak- sı/lıktır." Son gunlerde. gundemı "•So>lemez kardeşler çete- sı" "*ozel tım-korucu çetesı" "uvuşturucu şebekesi" "aranan polisler" "konu- şan. ama bulunamav an maf- va mensuplan" "vargıla- nanvargıçlar" "şehırmer- kezlerınde maha hesaplaş- malan" "laili meçhul cına- vetk'r" lıaberlerının olustur- duguna dıkkat çekılen oner- gede "Budurum, tumtop- lunıu hıı/ursu/ederktn can ve ınal guvenlığını de \ok et- mektedır. Devlet laalıvetle- nnı tartışılır hale getırmek- tedu"" denıldı Engin Ünsal, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun ikinci adayı 'Meclis sorunlarıiTiıza ilgisiz' • Çağdaş A\ ukatlar Grubu'nun ıkıncı ada\ı Engın UnsaTa lstanbul Barosıı Başkanı Turgut Kazan da destek \en\or lstanbul HaberSenısi- lstanbul Barosu nun 1^-20 ekımde gerçeklestırılecek genel kurulundakı dorduııcu adavı da belırlendı Çağda., Avukatlar Grubu nun adavı avukat Engin Lnsal. Adalet Bakanı Şe\ket Kazan ın "Yarasalar gibi a>dınlıktan korktuğunu. Turk hukuk sistemûıi ortaçağ karanlığına çekmekistedıginrbelırttı Çağdaş Avukatlar Grubu'nun Y ücel Savmandan sonrakı ıkııiLi adavı olan ve halen lstanbul Barosu Başkanhğı nı vapan Turgut kazan ın destekledıgı Bngın Unsal, dun Sulunahmet Adhvesı nde basin toplantisı duzenledı Son vıllarda Turkıve nın sosval ve sıvasal degerleıının hızla kırlendığını bu vozlasmanın en bııvuk talırıbatının ıse adalet kavramında gozlendığını belırten Lnsal bağımsız vargı ve hukukun ustunluğunun ulkevı vonetenlerın gundemıııden dustuğunu vurguladı Adalet Bakanlığı nın hazırladığı son kararname ıle vargıç ve Avukat Engin Lnsal. savuların olağan ı^lemler dışında "hallaç pamuğu" gıbı atılmasina Hakımler ve Sdvular \ uksek kurulu nun (HS> kl ıçınden ve dısından sevırcı kalındıgını savunan Unsal vaıgı retormunun bırturlu vapılamadıgını kavdettı Lnsal "Nurttaşlan kendi adaletine inandırdmavdiı devlet. en buvuk demokrasi avıbı ışleven devlettir" dedı O?gur baro ve çağdaş avukat olmadan adaletın gerçekleştınlemevecegını one suren Unsal TB\1M"nın ve hukumetlerın hıçbır donemde vargının baroların ve avukatların soruıılarıvla ılgılenmedığını ıtade ertı Turk avukatlarının bunca sorunu varken Adalet Bakanı nın bavan avukatlann "turban" ıle duruşmalara gırmesine ılışkın hazırlıklar vaptığını soyleven Engın Unsal şov le devam ettı "Eger amaç, demokrat >e laik av ukatları bir tuzağın içine çekmek ve barolarda bir iç kavga başlatmak ıse barolar ve sağduv u sahibi olan av ukatlar bu tu/ağa duşmevecektir. Bu konuda avukatlann kılık ve kı\afetinin nasıl olmasi gerektiğini düzenleven Turkive Barolar Biıiiğı'nın 1989tarihliGıresun genel kurul kararı avnen uvgulanmalıdır \e uvgulanacaktır." \dalet Bakanı Şe\ket kazan ın "Narasalar 0bı avdınlıktan korktuğunu, Turk hukuk sıstemıni ortaçağ karanlığına çekmek istediğini" one suren Engın Lnsal Turk avukatlarının baronun ve parlamentonun buna alet olmavacağını belırttı lstanbul Barosu nun 19-20 ekımde vapılacak genel kurulunda baro başkanhğı ıçın daha once Ali Rıza Dizdar, Ergin Cinmen v e Y ucel Savman adav lığını açıklamı^tı TESEV'in raporu tartışıldı ' Yerel yönetim reformu ertelenmesin' lstanbul Haber Servisi - \erel vonetım ıctormunun Dogudakı olavlar gerekçe gosterılerek sureklı ertelen- mesinın "gereksiz bır kav- gı" olduğu one suruldu Turkıv e Ekonomık v e Sos- >dl Ardştırma Etutler \aktı (TESE\ ) taratından hazırla- nan "Beledivelerın Mali V o- netımi: Ikrısadı ve Sıvasal Bir Çozumleme" konulu rapor lstanbul da The Marmaıa Otelı nde duzenlenen bır top- lantıda tartışıldı 158ü sav ı- lı Beledıveler kanunu nun Doğu da ve Batı da ısvanla rın surduğu 1930"lu>ılların Turkıvesf nde çıkanldıgını bu nedenle de merkezı v anı- nın guçlu olduğunu belırten Beşiktaş Beledıve Başkanı \yfer \ta\ 60 vaşindakı bu vasa değiştırılmezse "tence- renin patlav acağmı" sov ledı ^erel vonetım retormunun Dogudakı olavlar gerekçe gosterılerek sıııckh ertelen- dığını sov leven Başkan Atav bunun gereksiz bır kav gı ol- duğunu anlattı Eskı Bakırkov Beledıve Başkanı veeskı tstanbul \lıl- letvekıh Naci Ekşi de vereı vonetım reformunun Mıllı Guvcnlık kurulu nca"Şim- di sırası değil" denılerek en- gellendığmı buretornıuva-" pacak cesur hukunıetlerın bulunmadıgını one surdu * Toplantıda bır konuşma" vapan Gazıantep Beledıve". Başkanı Celal Doğan ıse ko-, nuşmasinda beledıvelerde' vonetıme halkın katkısının' nasıl saglanacağı uzerınde durdu Doğan mahalle va- roşlannda başıboş dolaşan deiegelerın veva etnık yapı, mezhep av rımı uzenne sıv a- set vapanlarca one çıkarılan kiş\lenn Mıllet Meclisi ne beledıve mechslerıne seçıl- dığını bu vontemlerleseçıl- miş ınsanlann halk katılımı- nı sağlavamadıklarını anım- sattı L luslararası ı,ev re zırvele rınde alınan kararların ve- relleştırılmesını ongoren "Gundem 21" programını uvguladıklarını açıklavan Bursa Beledıve Başkanı Er- dem Saker ıse mev cut v asa- larla da halk katıhmının sağ- lanabıleceğını sov ledı Trabzon 4 RP il örgütü hâkim sürdürdü' \HMET ŞEFİK TRABZON - Trabzon da sulh hukuk hakımlığı \aparken kendı ısteğı dıstnda son anda atama karamamesıne adı eklenıp ^dana va gondenlen Sabri Kılınç. gorev \erı değı^ıMıgınde RP Trabzon ıl orgutunun etkısi olduğunu one Hakım Sabrı Kılınç 2"ıicı Sulh Ceza Mahkemesi Salonu nda gerçekle^tırdığı basın toplantısında RP Trabzon I] Baskanı MuammerSaka nın kendı ısteğı dı^ında atanmasında rolu olduğunu ıddıa ertı Kılınç Trabzon Beledı\es>ı nın denetlemeler sirasinda bırçok otel hakkında belırlı surelerle kapatma kararı \erdığını aıuak da\a eMiasında >argıta\ 7 ncı Daıresı nın konuva ılı^kın ıçtıhatlanna gore mahkemenın bunları bozdugumı sovledı Son anda atama hstesine adının eklendığını bunda RP lı belednenın hukuk dısı davranı^ına mahkemenın engel olmaMnın buyuk etkısi olduğunu belırten kılınç "\aiktidarau>gun da\ ranacaktını \a da hukuka. Her zanıan hukukun ustunluğune, \argının bağımsızlığına inanan bir kışı olarak elbette hukuku seçecektim" dı\e konu^tu Sabrı Kılınç ,steğı dışında atanmabinda laık demokratık duzen \e hukuk sıstemme bağlı olmasıntn da buyuk etkisi olduğunu bu gerekçenın bızzat RP ıl ba^kanı tarafından çeşıtlı \erlerde so\ lendıöını ıfade ettı H E S A P L I K A L İ T E ' Y E T S A N D O G A L G A Z I S 1 S İ S T E M L E R I tsünûu A^rupa YatüS 9O Mud Necaî « y Caö IV 58 Kafakcv eOGX isîanöu Tet »<U 293 VOO î O ^ a t e W2T2 293 12 09 251 % 1 J «jTw- Ar^dı. u Vakas f k Mui lr % Cad TJ apo] u S* '< 4 Har d <e Yatg,; 5 Mfk KrjTatag tst TP UU16 JÖJT 49 363 11 54 Faks >Uibj3696 7 H Eskşeh 6u Mud tMarıva Cad Nc 6 7 E» şe h Te 0*222/221221 Anka a B1 " UJ-J Ga. M stafa tf erıai EL * No ^ ' A Ma ! Epe ^657 Vıfcj a f A|31 ,; ^ 0 60 66 6 7 Fa** J(31 2) 231 56 ^ rt a c3u Mud C 3 ^ys^aş2Bu «a No HD Adard " 1322 J59 C O 46 Fa^Öl322| 352 V 20 -r B EgeT-rae sMfiW T 3 433 6l KALİTE, KONFOR VE GUVEN IÇIN FIRSAT KAMPANYASIY E T S A N C O I N T R A K O M B İ Doğalgaz konusunda uzman Yetsan dan kışısel kullanımınız ıçın ıdeal çozum Yetsan Cointra Kombi Yuksek performansı ve usîun kaiıtesıyle, tum dunyada tanınan Coıntra kombılerı hesaplı fıyatları ve uygun odeme koşullarıyla Yetsan bayılerınde CİHAZ TIPI YSPC YETSAN COINTRA Bacalı Pılotiu YSO C YETSAN COİNTRA Bacalı Elektrontk YSHP C YETSAN COINTRA Hermetık Pılotiu YSHO C YETSAN COINTRA Hermetık Elektron k KAPASITE (kcal/h) 20 000 20 000 20 000 20 000 PEŞIN FİYAT 67 275 000 86 526 000 96140 000 104 880 000 1 PEŞINAT + 5 AYTAKSrt AYLIK T0PLAM 14 000 000 18 025 000 20 030 000 21 8aO 000 84 000 000 108 150 000 120 130 003 131 100 000 1 PEŞINAT + 7 AY TAKSIT AYLIK T0PLAM 11 3aO 000 14 600 000 16 225 000 17 700 000 90 800 000 116 800 000 129 800 000 141 600 000 1 PEŞINAT + 9 AY UKSIT AYLIK TOPLAM 9 750 000 12 550 000 13 940 000 15 210 000 97 500 000 125 500 000 139 400 000 152 100 000 Zaman saatlı modellenmız mevcuttur Kampanyamız 11 10 1996 tanhme kadar geçerlıdır Bu kampanya 25 Mayıs 1994 gun ve 21940 sayılı resmı gazetede yayınlanan Sanav ve Tıcâreî Bakanlıgı Tuketıcının je Rekabeîm Korunması Genel Müdurlugunun TRGKM 94 2 3 Teblığı ne uygundur Fı/attara KDV dahıl olup ay'ık Q o10 basıt fatz uyguianmıştır -«232 45 « 4 ISTAHBUL AVRUr* VAKASI (O 212] Emsagu j <: > • Harpui Uuhendtstık • Danışman tsı • Gız • Erkates ^ « ıln • MMU ^ • Ternu = • Alıtgan • Heta Sumetıs • Taytun!» 3a 3 ^ ^ • Tekm Hu n • 0Wemlriw • Baran »uh • Ayfia t-nş • Berirfyen Huh •Sartrai tsı • Ozflemrter Irts • Oay U^n • Uei Mui • E sov M<jH • Ealmak Hak • Sate D Gaı • Aydogdu a • Ba s D Ga2 • öogan Uun • Mfiaylaı Akies • Kardese • P sfcn Mufı • tSTANBUL AMAOOLU VAKASI {O 21«| s kte MuheodiSlık k V ^ e c * » Akiem • As Karademz • Berket Tc • ATM • Bttes • Cıpefsay r ' ^aş*ı ncj- • Ac D Gaz 9 Cu^da ogtu • Dem rtı»n • ŞanflMuh - 3 #_. • Ttkın Mu • IMfcaı j£o -v -^ • Tyna nswi • &onmez Yap • Gur yuh • Yapt Huh ^ - E C S. ^ -r * • Açı Dog» gaı • Dogac s • Tar Muh • Ceda ln$ • KuctAaltogtu • Mmfem iv • Vary»nt • Kantesle< • Kofyıgn Huh • AMKAflA (O 312) Vük«HurV s !m» • Ettur • Aiaman Muh • Akadem ^ • l s Muh • Anefc • Kar 1» • Guner Uuh • Gı>ner Uuh • Eray Muh • Koray Tefenıfe • Hakan Oogslgaı • Atı ıtn Uuh • Mertlafa • Ptryot • AkUs Muh • Antvi Dogatg«ı •< j-c^ • Stmter • O n Htltt • std v C tı«ljn • T r t n * hs • Penezoglu * Çkf •« -, • An*w Uuh -• • Temat Uuh • * #s Uuh • k m Tes * Karel • Gotpn • g u <. • Scck nter • Seçk n(*( • Guter D gJi • GoOleHntk • Mega • Om t»j • Adaksoy • Kose • Hgrm. • ADAPAZARI |O 264) Venkoglu • BAHOIftHA (0 2fifi) s 5u Tes • BURSA (O 224) isı Tet • Akdenu Uuh • A** • 8ıik«n Uun • Ca«it»s • Capac iar • De>Ns • Erwr • a Teh • IntflC • Mflf Muf • Torfcem • Uyumlu • slaç • ESKIŞEHIR (O Z22) Esgu • Katava • Onsa^-Bar $ K u m • Um-san • AJttar Uuh • llıca Tek • Esmas • Dort V ldız • Ek na p • B Hroglu f> YALOVA (O 226) Segj • ZOHGULOAK |O 372) Dlında t Eku * n > • Htdroterm • Uırmın Huh tnı i • Yyoınt mş • Ç«lıkors Muh • Askor • het • Ensan Huh ^ - ^ =. • YETSAN'A ÖZEL GERCEK SERVIS MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK D U Y U RU Bugun ulkemız nıtelıksız bencıl sorumsuz ve ılkesız sıya setçılerımızın ortak çabalan laıklıgı ve demokrasıyı ozum- semeyen sozde aydınlarımızın kafa kargaşası yaratmayı yeglemesı ve toplumumuzun kendı oz sorunlarına duyar sızlıg tepkısızlıgı sonucu Şeriat ozlemcılerının kadrolaşması, yasa- ları çığnemesı, teror, ışkence, ınsan hak- ları ıhlallerı ve yargısız infazların, ışsızlığın, enflasyonun, plansızlığın, yolsuzlukların, nufuz tıcaretınin, insan ve din somurusü- nün tuzaklarına düşmüş durumdadır. Bu ulkenın ve Mustafa Kemal Ataturk un çocukları olarak gerek tek tek bıreyler gerekse temsıl ettıgımız kurumları- mızla yakın ve uzak komşularımızda suregelen ınsanlık dı- şı vahşetı de gorerek "yurdumuzdakı ınsansal, sosyal, sıyasal ve ekonomık yozlaşmaya, kotuye gıdışe ve so- muruye dur" demek zorunda ve sorumlulugundayız "Ulkemızın yonetımını ellenne teslım ederek TBMM ça- tıa altına gonderdıgımız tum MILLETVEKİLLERİMIZİ, ıç- tıklerı and'a bağlı kalarak ve sagduyularını harekete geçırerek, tanhsel gorevlennı yapmaya, bu akıldışı, çağ- dışı, karanlık gıdışı onlemeye çagınyoruz " ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞI GENEL MERKEZ VE TUM ŞUBELERI ELMA Seyahat Acentast Baska Istanöul Gezılerı D F kım BrnaftaTP500 OM 2 000 OOOTL rfSSOS Hotel Nazhhan YP 2 2 5 0 OOOTL Terrace Motel YP 1 750 OOOTL Yurt rçi-yurt D.ŞI uçaK Diteii aian herkesefeüparmağaneö İDijyurulanmızı her salı ve perşembe Cumhurıyel !en ızleyebılırsınızl Istıloa Cad 81/1 BeyoŞu ISTTe 0212 <;49 52 11 F2x 0212 293 20 76 Bakırköj 7 de kirabk iç\ eri Sahıle \e çarNiva \akın doktor \a da av ukata Te! 561 r ~2 U1 94 U \utu^ cıızdanımı kavbettım hukumsuzdur Ç4\k4)4 1 L oğrenı.ı pasomu ka\bettım hukumsuzdur IBR4HIMEkD14L 001642 no lıı san bısııı kaıtımı ka\bettım hukuınNiızdur \fIŞELPERL\f4\S4\!I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle