30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKİM 19*96 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Benk bütçe camiye girdi , • ANKARA* (Cumhuriyet Bürosu)-RP Genel Merkezi'nde bulunan verilen cuma Shutbesinde "denk bütçe" snlatıldı. RP Cenel ÜMerkezi'nin bahçesinde bulunan eamiıde kılınan nanıaz sırasın<da verilen cuma liııtbesinde. imam büteenin denkleştirilmesi dlıınjmunda faizin ortadan kalkacağıni savundu. İmam. "İlk denk bütçe Vlısır'da yapılrniştır. Bir iTiilIetin denk bütçesinin olması, faizin -ortadan Lalkması demektir. Paradan çalınması detnek, enflas>on demektir" dedı. 'Özel iskele' önergesi • ANKARA (Cumhurhet Biirosu)-DSP Grup Başkanvekılı ıVlümtaz So>sal ve arkadaşlan. özel iskelelerin yasal ve hukuksal durumlan. ülke eüonomisine ve çevreye verdıkleri zararlann ortaya çtkanlması içiıı Meclis araştırması açılrnasını ıstediler. DSP milletvekillerince TBMM Başkanhğı'na sunulan önergede. hiçbırvasal davanağı olmamasına kar^ın, JO'u fzmıt Körfezi'nde olmak üzere. ülke genelinde > üzlerce özel iskelenın faalivet gösterdığine dikkat çekildi. Özel iskelelerde vtrgi kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılığın \apıldığına ı$aret edilen önergede. de\ letın bu \olla zarar eftirildiği iddiasına >er \erildi. SSK'de personel frizi • İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Biirosu)- SSK hastanelerindeki venı uvsıulamalar ve personel krizi. sağlık hizmetlerini durma noktasina getirdı. İzmır Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner. SSK Tepecık ve Bozyaka hastanelerinden son bir lıattada 80 personelin çıkanldığını belirterek "L'ç ameliyathaneye bir persone) düşüyor. Çöpler töplanamıyor. bütün klinikler mikrop yuvasına dönüşüyor. Hastalar zor Jurumda" dedi. Kooperatif cezalarına af • ANKARA (Cutnhuriyet Biirosu)- Enerji ve Tabii Kavnaklar Bakanlığı. tarımsal sulama kooperatifleri abonelerinin _U Mart I997tanhinedek borçlannı ödemelerı durumunda yaklaşık 400 milvar liralık gecikme cezasının alınmayacağını bildirdi. Enerji Bakanlığı'ndan dün vapılan açıklamada. TEDAŞ elektnk dağıtım •Hrketlerinden elektrik almakta olan tarımsal sulama kooperatifleri abonelerinin borçlan nedenıv le elektriklerinin Ivesılmesınin. çiftçileri sıkıntıva düşürdüğü ve e^onomiyi olumsuz eftkılediği belirtildi. ÂÖF sahtekârlıgı davası • ANKARA (Çumhurhet Bürosu) - Açık Öğretim Fakdltesı sınavmın janıt anahtarlannı parayla satan \e bunları alan 4'ü tutuklu 4J .-•anıöın uıralanmalarına başladı. •^nlara 9. Ağır Ceza v'laikemesi'nde aörülen ia\anın dünkü ilk iurjşmasinda sanıklar. ;eniılerıne yöneltilen uçjmaiarı reddettiler. jarı klardan Erkan )zcrnre. "Arena" roşramına kurban diliiğıni ileri sürerek idulan reddettı. tan Vakfı-Çiller iyaloğu I ANKARA (Cumhuriyet iinsu)-DYP Genel aş^anı. Başbakan mımcısı ve Dışişleri ıJunı Tansu Çiiîer. jnhurivet Eğitim ve Lihir Merkezi ıCE.M ılci) Başkanı İzzettin >cın ve beraberindekı yttı. Dışişlerı konutunda b.lederek birsüre riitii. Konurtan çıkışta • cçıklama vapan Doğan. rûme isteminin nıderinden geldığini la-erek görüşmede 1997 t^sınden Alevılere pay Tijnası konusunun ele -nciEinı sövledi. Unlü yazar hakkmda dava açan Basm Savcısı Metin Çelenligil, sadece yasalan uyguladığmı söyledi 6 Çetin Altan hakaret suçu işledi' EVINGÖKTAŞ • Çelenligil. Çetin Altan hakkındakı davayı açabilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin aldıklarını sövledi. Çetin Altan'ın şahsiyeti ile bir sorununun olmadığını vurgulayan Çelenligil, dava konusu edilen sözlerin yasaya göre suç teşkil ettiğini bildirdi. nedeniv le Çetin Altan hakkında dava açabilmek için bakanîıktan i/in istedik. Bize. 19 e\ liil günü bakan adına bir müsteşar muavininden gelen yazıda da>a açabileceğimiz biidirildi. Biz de da\a açtık. Da\a açmanıızın $e\ ket Kazatı'la bir ilgisi voktur. Bö>le bir i/in istediğimizden belki bakan be>in haberi bile voktur. Bakan ŞevketKazandeğildeSevfı Oktav vadaMelınıct Ağar olabid'r. hiç fark etmez. Bİ»\le bir izin. ce/a işlerini ilgilendirir." Çelenlıgıi. 2S Temmuz 1996 günü Millıvet gazetesınde Nilgün Ct'rrahoğJu'nun vaptığı röportajdaki "Ben isti\orum ki. devlet çt'tc oimaktan çıkıp hukuka otursun" sözlcrı nedeniyle.geçen hafta ıçmde>azar(,'etin Altan ANK.ARA - Yazar Çetin Altan hakkında "devletin manevi şahsi>etini tahkir" ettığı gerekçesivle dava açan Bakırköv Adlivesi Basm Savcısı Metin Çelenligil. gençliğmde Çetin Altan'ın kıtaplarmı eok okuduğunıı söyledi. AJtan'ın ""diişüncesuçudeğil.hakaret suçu" ı^ledığıni belırteıı Çelenlıgil. "Diişünce suçunun kaldınlmasını ben de isthorum" dedı. Cumhurivet'in sorularmı vanıtlavan Çelenligil. TCVnin 159. nıaddesi ıle ılgılı dava açılabılmesi için Adalet Bakanlığı'nın izninin gerektığini anım>atarak şunları söv ledr "Millivet gazetesinde vavımlanan sözleri hakkında TCVnin 159. maddesine muhale- fetten dava açmı^tı. •Ben Çetin Altan'ı çok okudum' Çetin Altan hakkında dava açan Bakırköv Adlivoi Basm Savcısı Metin Çelenligil. Çetin Altan'ın kitaplannı gençliğmde çok okuduğunu belirtri. Çetin Altan'ın ^ıhsıvetı ılebirsonınunun olmadığını v urgulavan Çeleniıgıl. dava konusu edilen sözlerin vasava göre suç teşkil ettiğini bildirdi. Çelenligil. şunları kavdetti: "Ancak.ben şunu merakedi>orunı: Değerli >azarınıız Çefin \ltan. eskiden >ıllarca parlamenterlik >apmı>j bir insan. Acaba, kendileri parlamenter iken Meclis'tc 7U>ıldır >üriirlükte bulunan ICY'nin bu maddesinin kaldırılması için. herhangi bir çaba sarf etmiş mi?Şimdi neden bize bu kadar tepki gösteri>or? Bizyasalar ne> igerektiri\orsa onu u> gulu\onız. Bize gelcn gazeteleri her giin incelijoruz, Suç unsuru \ar nu\ok mu bakı\oruz. Çetin Aftan'ın da röportajında sövlediklerinde suç unsuru bukiıık. Bakanfakda bizim görüşünıiize katılarak da\a açmamıza izin \erdi." İn.saniarı mağdur etmekten. mahkeme kapılarında süründiirmekten ze\ k almadıûını kaydeden Çelenligil. sözlerını •jövle sürdürdü. "Hele hele Çetin Altan gibi 70 >aşında bir insanın mahkeme kapılarında sürünnıesine göıılümiiz hiç razı olnıaz. Ancak. söA'ri suç teşkil ednor, devlerin mane\i şahshetine hakaret edn or. Bu sözlern Jedüşüncesuçu değiL hakaret suçu işlemiştir. Düşünme eeza>a ben de karşmm. İnsanlardüşünceİerini açıklamadan. bir şe>leri tenkit etmeden. dünva nasıl rlerlejebilir? Aneak. tenkit vapılırken hakaret edilmenıeli. Düşünce suçu. başkalanna hakaret etmek demek değildir. Çünkii, her $e>in başı edeptir. İnsanlar aneak ahlak >önünden birbirinden iistiin olabilirlcr. Yoksa meslekleri va da ba^ka özellikJeri bakımından birbirinden üstiin sa^ılmazlar. Devleti tenkit ederken "Bu devlet çetedir" denilmez. Bu devletin \arsa olumsuz \anlari. onların nasıl dıizeltileceği belirtilir. tenkit, asla hakareti içermemelidir." 'Oğluna takipsizlik \ermışn'ni' Metin Çelenligil. Çetin Altan'ın oğlu Mebmet Altan hakkında. daha önee Küçük (,'ekmece Cumhunvet Saveıhğı'nea başlatılan iki ayn soru>turmaya takipsizlik kararı verdığini anınısattı. Çetin Altan'ın şahsıveti ileılgilı bir soruıuınuıı bulunmadığını v ıneleven Çelenligil. daha soııra şövle dedi: "Ben Çetin Altan"ın ifadesini alrııak içinoğJu \lehmetAhan'ı aradım, ancak bulamadım. Daha sonra Alehmet Be> beni aradı. Ben. kendisine durumu anlatıp eğer gelebilirlerseifadesini almak isted^imi sövledim. Çünkii o.vaşta bir insanı polis marifeti> legetirtip ifadesini almak bize >akışmaz." Çelenligil. Bakırköv Ağır Ceza Mahkeme- si'ne açtığı dava ile ilgih durusmagününün he- nüz belirlenmediSini sözlerine ekledı. İlk araştırmalardan sonuç alınamadı. GözaJtına alınan 7 mezarlık görevlisi serbest bırakıldı Vehbi Koç^un naaşından iz yoktstanbul Haber Senisi - Koç Hol- ding'ın kurucusu. ünlii ı^adamı \'eh- biKoçunZineirlıkuyu'dakı kabnndeıı çalınan naası. tüm araınalara kar^ın bu- lunamadı. İstanbul Emnivet Müdür Yardımeı- si Bilgi Ünal. olay ın geni$ bov utlarıv - laeiealındığını vesoruştumıanınde- rinle^tirilerek sürdüriildüğiinü belir- terek "Ola> adhe>asi\asiolabilir. He- nüzkesinleşen bir şe> >ok" dedı. Gö- zaltında bulunan 7 mezarlık görev lı- si serbest bırakıldı. istanbul BüyükşehırBeledivesi Me- zarlıklar Müdürü CelaJSe\enean. Içiş- lerı Bakanlığı'na nöbetçi güvenlik memuru için vaptıkları ba^vurunun reddedildiğine dikkat çekti. Divanet İşlen Başkanı Mehmet Nuri V ılnıaz da olavı nefretle kınadıklannı belir- terek naaşın bulunnıası halınde veni birdinı törene üerek olnıadıüını söv- ledi. Zıncirkıkuvu Mezarlığı'nda dün sabah erken saatlcrden itıbaren hare- ketli saatler v a>andı. Asav ı.ş •}ube nıü- dürlüğüne aıt ekıpler. dün mezarlık çevresinı sıkı bıraramadangeçırdiler. Genişbiralanayavılı mezarlığmdört bir yanını taravan emnivet kuv vetle- ri. çalınan naasla ilgili herhangi bir so- nuç elde edemedı. İstanbul Emnivet Müdürlûğü Asa- yiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekıple- rin. mezarlık çevresinde vaptıkları aramadan bir sonuç elde edilemedi. Emnivet Müdürlûğü"nce Koç'un ai- le kabristanı korumava alındı. İstanbul Bihük^ehirBeledivesı Me- zarlıklar Müdürü CelalSe\encan. lur- sızlıkla ilgili gazetemizevaptığı açık- lamada. Istanbul'da müdürlüklenne \ehbi Koç'un Zinciıiiku\u'daki açık kabrinin ü/eri naylonla kapatıldı. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) bağlı toplaın 6 nıılvon metrekare ıçin- de yer alan !5() mezarlığın hiçbirin- degecelerî :ıöbetçı güvenlik görev lı- sinın bıılunınadığmı belirttı. Sevenean. 1995 vılında İçısleri Bakanlığı"naba^- v urarak nöbetçi güvenlik memuru is- tediklcnnı. ancak bu ıstemlerinin red- dedildiğine dikkat çektı Divanet İ^lcn Başkanı Mehmet Nıı- n Yıhrıaz. konu>la ılgilı bırsoruvu va- nıtlarken "Koç'un naaşınm bulunma- sı halinde \eni bir dini törenegerek ol- madığmı" belirttı. İstanbul Ntezarlıklar Müdürü Celal Sevencan. Koç'un naaşının çalınma- sının. ilk olarak mezarlık görev lileri tarafından sabah saatlerinde mezar açma olduğu gerekçesivle tutanakla tcspit edildiğinı belirterek şövle de- vam ctti: "Mesai saatleri içinde görevli iki menıurumuz. rutin dcnetinı turlarını gerçekleştirirken merhum Vehbi Koç'un mezannda tahrip ofduğu ge- rekçcshle tutanak hazırlamışlar. Sa- at 12.00 sulannda ise >apdan ihbar . üzerine. jard^mcım^göre^ii me'rriur- lar ile birlikte olayj erinegitnıiş. O za- man naaşın çaiındığı anlaşılmış. Bizim. müdürlük olarak geceleri nöbetçi gü- venlik menıurumuz olmadığı için bu rip ola>lann önüne geçme şansımız vok. Düne kadar mezarlık açarak altın diş çalanlaria va da mezar tahrip et- me olav larıv la çok karşılaştık. Ancak bövlesi. tarihinıizde ilk defa olu>or." Koç'un kabrım.'i son derece müte- \azı oinıası nedenıv le bu çırkın ola- vı gerçekle^tırenlerin25'erkıloluk4 adet ta>ı kaldırarak kolavlıkla naa^a ula>tıklarını vtırgulavan Sevencan. şunları sövledi: "Aslında birçok kabirde naaşın >er aldığı mezar kapağı. >aklaşık 5(HI ki- lo ağırlıgında mermer \a da taştan \ a- pılı. Ne va/ık ki Savın Koç'un naaşı- nın üstünde sadece4 adet taş mev cut- tu. Bu nedenle ola> ı gerçekleştirenler. rahat çalışma ortanıı bulmuşlar. \a- tandaşlardan ricamız. naaşla ilgili her- hangi bir bildikleri »arsa bizi 272 13 74 nunıaralı telefondan aramalan." Gözaltındakiler serbest İşadamı \ehbı Koç'un Zıncırliku- yu'dakı mezarının açılarak cesedinin çalınmasıvla ilgili olarak gözaltına alınan ve öncekı gecevi asaviş şube müdürlüğündc gcçıreıı Mezarlıklar Müdür Yardımcısı İzzettin Oztosun. Ramazan Sümer. Cuma Çanga.Satıl- mış Bora. Memduh Durmaz, Meh- met Tosun ıle Tahsin Erler adlı 7 ki- şi. dün ak^am serbest bırakıldı. Sorgulamaları daha önce tamamla- nan bekçı Kazım Çınar ıle tenıızlık- çi Bülent Llusm 'un dün sabah serbest bırakıldığını belırteıı asav iş şube rnû- dürlıiğü vetkilileri. sonişturmanın de- rinleştirilerek sürdürülüdüğünü ıfade ettıler. Asayişten sorumlu İstanbul Emni- vet Müdür Yardımcısı Bilgi İ nal. yap- tığı açıklamada. olavı gerçekleştiren kişı veva kişilerın şu ana kadar ne Koç aılesine ne de polıse herhangi bir bıltzi aktardığını belirttı PROF. ÖZCAN KÖKNELtN DEĞERLENDtRMESt 'Hımzlarakılhastası değü' İstanbul Haber Servisi - İstanbul Tabip Odası Başivanı Prof Dr. Oriıan Anoğul. ünlü işadamı Vehbi Koç'un "naaşının kadavra olarak va da herhangi bir tıbbi nedenle de kulanılarnav<jcağınu yalnızca kemik dokunun incelenmcsinin sö'z konusu olabileceğini" belirttı. İstanbul Üniversıtesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atıatomi Bölümü Başkaru Prof. Dr. Feridun Vural. genetik araştırma • , yapılabileceğini kavdetti. İstanbul Oniversitesi Pskiyatri AnabiJim Dalı ögretim üyesi Prof. Dr. Ozcan Köknel de "Eylem, büinçli, örgüflü. amaçlı ve beklentili özeliikler sergiByür. Ancak eyJemi gerçekleştirenlerin kesinlikle akıl hastası olmadığını söylejebilirim" dedi. Koç'uıı naajının çaiışmasıyla ilgili gazetemizin sorulannı yanıtlayan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Anoğul. bedenin çürümesinde topragın yapısının önemine dikkat çekerek şunlan söyledi: "Bedenin toprağa girnıesinden hemen sonra çürüme başlar. Bunun hızı, toprağın vapısıvla da ilişkilidir. Fakat defin işleminin üstünden 8 ay geçtikten sonra çürüme prosedürii hemen hemen son asamai a gelmişttr. Koç'un çalınan naaşı kadavra olarak ya da herhangi bir tıbbi nedenle de kullamlamaz. Valnızca kemik dokunun incelenmesi söz konusu olabilir. Günümüzde ulasılan dü/eyde ise inceleme amacıyla bö\ le bir vönteme başvurulnıası kesinlikle söz konusu olamaz ve gerek de voktur." İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü Başkanı Prof Dr. Feridun Vural âa bedendeki çüriimenin toprakla birlikte yaşla ve kişinin sağlık durumuvla da ilgili olduğunu v urenlayarak "Vehbi Koç'un \iicudundaki etler dökülmiiştür. Fakat eklemler henüz ajTişmamış olabilir "dedi. Vural şöyle koııuşta. "Viicuttaki v umuşak kısımiann muhafa/ası için fanıamen bakteriden arındınlmı.s. havasız bir ortam gerekli. Böyle bir ortam söz konusu olmadığı için ben çüriimenin çoktan başlamış olduğunu düşünüvorunı. Fakat kemik dokusu kabh umdan oluştuğu için, kemikler çok daha uzun süre kalabilirler. Bev in kesinlikle erimiştir. Teknolojinin geldigi noktadan dola>i. elde kalan kemik dokudan ve hatta tek bir saç telinden hareketle genetik araştırma yapılabilir." Prof. Dr. Özcan Köknel ise. şunlan söyiedi: "Eylenı, bilinçli. örgiitfü. amaçh ve beklentili özeifikier sergiliyor. Antisosyal bir kişilik gözJemliyorum. Bu tipler. geniş bir kitle tarafından kabul gören normlara karşı çıkabilir. Eylemi gerçekleştirenlerden biri, söz konusu vapıda olup diğerterini sürüklenüş olabilir. Va da amaç fidve. örgüt ev lenıi ya da isim duvunna peşindeolan kişi ve gruplarca gerçekJeştirilmiştir dhebiliriz. Ancak eylemi gerçekJestirenlerin kesinlikle akıl hastası olmadığını sö\ le>ebilirim." KOÇ'UN CESEDİNİN ÇALINMASI1NA TEPKİLER 'Faillerhemenyakalanmah' İstanbul Haber Servisi - Türk sanayiinin duayeni Vehbi Koç'un Zincirlikuyu'daki kabrinin açılarak cesedinin çalınması, tüm yurtta büyük tepkiyle karşılandı. Koç'un mezanna yapılan saldın. şiddet ve nefretle kınanarak faillerinin en kısa sürede yakalanması istenildi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımeısı Tansu Çiller,>aptığı açıklamada. "İnanç ve geleneklere de ters düşen bu çarpık ve eşine rasrlanmavan vicdansız hareketin faillerinin en kısa sürede yakalanacaklarınaeminim^dedi. TBMM Başkanı Mustafa Kalemlide Koç'un naaşının mezarlıktan kaçınlması olayını nefretle kınadığmı söyledi. Imrnin tepkisi Insan Hakları Derneğı İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada ise "Biz İHD olarak bugüne kadar dirikrin yaşama hakkını savunduk. Bu ülkede günün birinde ölülerin mezarlarında rahat bırakılma hakkı dive bir ştv i sav unmak durumunda kalacağımız akhnuza gelmezdi. Ayrunsız herkes, ya.şamı sona erdiğinde seveıtİen için manevi bir değer taşır. Bizier insan haklan savunuculan olarak bu duyguya sa> gı gösterilmesini istiyoruz"*denildi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı da Vehbi Koç'un rtaaşınm kaçırılmasının. "inanılmaz ve kabul ediJemez" olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Kardeşimi katledenler. aradan bu kadar zaman geçmesine. resimleri. fotoğraflan olnıasına rağmen yakalanaınadı. L'çtular, kavboiduiar. bulunamadılar. \ehbi Bev "in naaşını çalanlar da bulunanıaz ise kötü olur. Vehbi Bev "e de yapılan mantıksız, vicdansız ve haksız iş de bunları vapaniann yanlanna kalır. bulunamaz diye korkuvorurn."" Türkiye İş\eren Sendıkalan Konfederasyonu (TtSK) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Bavdur, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ahmet Çavuşoglu. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer Çağla.van ile Ankara Ticarer Borsası (ATB) Başkanı Erol GemaJmaz da olaya sert tepki gösterdi. Koç Üniversitesi .Akademik Kuruiu'ndan yapılan yazılı açıklamada. w Vehbi Koç'un naaşının çahnması. tüm Koç Üniversitesi mensupiannı son derece ü/müştür" denildi. "Bir grup Koç Holding çalışanı" imzasıyla yapılan bir açrklamada. Reha Muhtar'ın Vehbi Koç'un cesedinin çalinmasıyia ilgili olarak "Kızıl Ordu" imzalı bir faks metnınde yer alan "Emekçi düşnıanlarını mezarda da rahat ettirmejeceğiz'" cümlesi üzerine. "Bunun doğruhiğu. yanlışhğı tartışılır" dediği beiirtilerek protesto edildi. TCfSf AD Yönetim Kurulu Başkanı Haüs Konıili. Koç'un naaşının çalınmasını. "Törk milk-tinin hafızasında derin izler bırakacak, tahayvül sınırlannı zorlayan iğrenç bir saldırı"oiarak niteiendirdi. DSP'li Bülent Tanla'nın Meclis bünyesinde yaptığı araştırma ilginç veriler ortaya koydu 'Milletvekilleri gerçek tabanlarmdan uzaklaşıyor' (Cumhuri>et Bürosu) - TBMM bünvesınde vapılan bir araştırma. milletvekıl- lerinin "gerçek tabanlarmdan" uzaklaştığını ortaya koydu. DSP İstanbul Millenekıli Bü- lentTanla tarafından hazırlanan veTBMM Ba.ş- kanlığı'nca da kabul gören araştırmav a göre sı- yasi partiler. özellikle "vitrin" olarak tercih et- riği isimleri. doğdukları ververine. "seçilmele- ri garanti bölgelerden" ada> gö^tererek parla- mentova girmelerinı sağladı. Tanla'nın "Milletvekili Profıli Araştırması" sonuçları. ilginç verileri ortava çıkardı. Araş- tırmanın en çarpıcı sonucıı ise milletvekilleri- nin "doğduğu jerdegiL seçilebilecekleri \erler- den" adav gösterilmesi oranındaki artiş oldu. TBMM'nin'17. 18. 19 ve 20. dönemini kapsa- yan karşılaştırmalı araştırmav a göre 20. dö- nemde milletvekıllerinin valnızca vüzde 6ü'ı. doğdukları verden milletvekili seçildi. Bu oran 17. dönenıde v üzde 67 . 1X. dönem- • DSP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın araştırmasına göre siyasi partiler. "•\inin" isimleri. seçilebilecekleri garanti yerlerden aday gösteriyorlar. 19. dönenıde milletvekillennin yüzde 68'inin, doğduğu verden seçildikleri belirlenirken 20. dönemde bu oran \ üzde 60'a düştü. de vüzdc 'o ve 19. dönemde vüzde 68 olarak guları şövle: gerçekleştı. Araştırmav a göre. l.ttanbul'un 61 milletvekilinden valnızca I3'ü. 2!S mılletveki- line sahip Ankara'nm valnızca 5 milletvekılı bu iilerde doğdu. Araştırmada. doğuın veri-seçim çev revi olanlardaki düşüşün nedeni. M; asi par- tilerin. yıldız i.simleri garanti gördüklerı bölge- lerden seçmenin karşısına çıkarnıavı tercih et- melerine bağlandı. Araştırmanın bir başka sonucu. büvük iller- tien parlamentova gırenlerin büv ük bölümiinün müteahhit olduğunu. küçük kent seçmemniıı isedoktorlaragüvendiğını ortava kovdu. Sanat- çı kesimin politika>a rağbet etmediği değer- lendimıesine yer verilen araştırmanın bazı bul- - Meclıs'te I 7. dönemde sanatçı Arif Sağ ve 20. dönemde A>se!i Göksov. sanatçı kesimin temsilcilerı olarak göriilüvor. Sporculannda il- gi göstermedıği pohtıkanın çatisı altında 20. dönemde ınıllı futbolcu DSP Mani^a Milletve- kili Cihan \azar ve profesvonel futbolcu DYP Edinıe Milletvekili Evren Bulut dışında spor- cu bulunmuvor. - Meclıs'een çok parlamenter gönderen mes- lek grubu olan serbest çahşanların içinde _vo- ğunluğıı mütealıhit (büvük kentlerdeı. tüccar. çiftçı (kıisal kcsımde) ve mali mü.şavirlcroluş- turuvor. Kamıı sektöründekileri de öâretmen. kav ma- kam. vali ve vaiz teniMİ edivor RP'de lıalen vaklaşık 10 vaiz milletvekili bulunuvor. - Bir ilin ya da ilçenın herhangi bir lıa^tane- sinde başhekimlık. sağlık müdürlûğü vapan doktorların 20 ilden parlamentova girmelerı dikkatçekıvor. Özellikle taşradagörülen buso- nuçlar. halkın doktorlara ve>a başhekimlere gösterdıği "özel ü^i" olarak değerlendirilivor. Araştımıanın medenidurumbolumü vcrilerine göre 20. dönemde bekar ve dul milletvekil- lerinin oranı yüzde 3 'te kalırken büv ük bölümü ev !ı olan milletvekillerinin ortalama 2-3 <;ocağu olduğu görülüvor. Çocuk savısı açısından rekor. RP Van Millet- vekili Mustafa Bajram'a ait. 17 çocuklu Bav- ram'ı sırasivla. 16 çocukla ANAP Şanlıurfa Milletvekih SvyyitEvüboğlu. I I çocukla Dev- let Bakanı Salim Ensarioğlu \c lOçocukla RP Divarbakır Milletvekili \akup Hatipoğlu iz- livor. Kemal Yavuz 'İrtica devleti ele geçirdi' BL LENT ECEV İT ANTALYA - Eski Harp Akademılerı Komutanı Org. Kemal Yavuz, ırtıcanın dev leti ele geçirdiğinı. ancak cumhuri- yetin •sigortalarTnın hepsinın atmadı- ğını sövledi. Akdeniz Üniversitesi tarafından düzen- lencn "Türk Ordusu ve Laiklik' konulu panele Genelkurmas adına katılan Org. Kemal Yavuz, "Ordunun müdahalesi içinşartlarhazırmı" şeklindekı soru>a. "Henüz cumhuri\etin sigortalanndan hepsi atmış degil. TC'ji korumak \e kol- larnakla göre\li Türk Silahlı Kuvvetleri son sigorta. Ama ben parlamentodan umudumu kesmiş değilim. Türki\e'de- ki gelişmeler dikkatle takipcdilij or" v a- nıtını verdı. Şenatçılannaskenliseleregırmekiçin çaba sarf ettiğini anlatan orgeneral Ya- v uz. "Fethullah Gülen 20()"den fazla okul açtı. Buradan çıkan öğrencileri askeri li- selere sokmak istivor. Hatta 15-20"si gir- di. Ama pırıl pırıl gençler atılmak zorun- da kaldı" Jcdı ' Gazetemizin ^'önetim Kurulu Başka- nı Dr. Alev Coşkun da Türk ordusunun siv j.setten etkiienmedıği şeklindeki yo- ruüilara katılnıadığını ciılegetirerek 12 Evlül darbesınin sonucunda şenatçılı- ğın arttığını anlattı. Coşkun. 30-35 yıl- dır laiklikten ödün verildiğıni. Türki- venın adım adım keminldiğını söv ledi. Paneli yöneten Prof. Dr. Çetin Yetkin de iaik devleti tanımlarken "Laik dev- let.gardh an des letdeğildir. Ama bağım- sızlığın. özgürlüğün \e çağdaşlığın gü- vencesidir. Ve dahası. insan olmanın on- suz olmaz koşuludur" dedı. Gazeteci yazar AliSirmen, "Narolup olmadığını anla\amadığım faikliğin kur- tarılması için tartışnorsak. Türk Silahlı Ku\Aetleri'nden >ardnn iste>ebiliyorsak, burada koskoca bir sivil ayıp var. Pbstal sesleri gelecek dive bekleme>elim. Du\- nıuvor musunuz .Ankara'dakitakuma ses- lerini?" dive konuştu. Emekli tümgeneral CelilGürkan. or- dunun üstü kapalı müdahaleden bahset- tiğini anımsatarak "laik-antilaik kavga- sı Türkiveiçintehlikelidir. İlkebölünür, kan gölüne döner. Cami önlerindeki gös- terilere izin verilmeseydi. bugün laiklik tarrışmasına girmezdik" dedi. Vali Aktas talimat verdi Tacizci öğretmenlere soruşturma NECATİ AY GIN ~ İZMİR-Tankatçı olarak nıtelenenve haklarında "öğrencilerine cinsel tacizde bulundukları" gerekçesivle soruşrurma açılan Şehit Fethibey Ilköğretim Okulu Müdürü Abdurrahman Şimşek ile yar- dımcisi Cevdet Ergül'e Zaman gazete- si sahip çıktı. Şehit Fethibey İlköğrerim Okulu. 6 D sınıfından E.U.. 8 F sınıfından A.G. ile 6 C sınıfından C.H.'nin müdür ve yar- dımcısının kendılenne elle cinsel taciz- de bulunmaya kalkıştıklannı aılelerine anlatmalan üzerine ortava çıkan olay. yenı gelışmelerle büymor. Öğrencilerin aıleleri. İzmir \alisi Kut- lu Aktaş ile Milli Eğitim Müdürü Zeki Bilgin İnanlı'va başvurarak okul müdü- rü Abdurrahman Şimşek ile tarih öğret- menı olan müdür vardımcısı Cevdet Er- gülün. çocuklarına cinsel tacizde bu- lunduklannı sav lavıp şikâvetçi olmuşlar- dı. Ailelerin başvurusu üzerine ola>a el kovan Vali Kutlu Aktaş'ın talimatı üze- nne okul müdürü v e yardımcısı açığa alı- narak haklarında soruşturma başlatıldı. Öğrencilere cinsel taciz sa\ ları kamu- ovunda tcpkivle karşılanırken Zaman gazetesi. müdürvevardımcisi için "Mu- hafazakâr öğretmenlere vakışıksı/ suç- lama"başlığı altında yer verdiği haber- de. tacizci vöneticilen savundu. Suçla- malarla ilgili olarak **iftira"nıtelemesin- de bulunan gazete. her iki yönetıcinin okuldaki sendikal çalışmalan engelledık- feri için komployla karşı karşiva olduk- larını ileri sürdü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle