01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' 26 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 iBordeauK'daki patlama • STRASBOLRG (AA) - Fransa'nın günevbatısuidaki Bordeaux Belediye binasına bu ay başinda yapılan bombalı saldın ile ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bordeau.x Belediye binasında Başbakan Alairt Juppe'nin kentten aynlmastndan kısa bir siire sonra meydana gelen patlamayı, Korsika'daki aynlıkçı FLNCgrubu üstlenmişti. Sırp katliamları ortaya çıkıyor • ÜSKÜP(AA)-Bosna- Hersek'te savaş sırasmda Belgrad-Barseferini yapan yolcu treninden kaçırılan 17 sivil Boşnak'ın. Vişegrad şehri yakınlannda öldürülüp cesetlerinin Dnna nehrine atıldığı belirlendi. Si\il Boşnaklann uğradığı katliamla ilgili olarak tutuklanan Sırp katil Neboyşa Ranisavleviç hakkında "savaş suçlusu" olarak dava açıldı. Neboyşa ftanisavleviç'in katliamı 9 suç ortağı ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettigi bildirildi. Norveç Başbakanı istifasını sundu • OSLO(AA)- Norveç te Bayan Gro Harlem Brutland başkanlığındaki hükümet. istifasını verdi. Norveç politikasımn son 15 yılına damgasını vuran ve 10 yıldır başbakanlık görevinde bulunan Brutland iki hafta önce yapılan lşçi Partisi kurultaymda. rakibi Thorbjoern Jagland karşısmda başkanlık seçimini yitirmesiyle istii'a karan almıştı. Yeni hükümetın kurulması için Jagland'ın görevlendirileceği bildiriliyor. Brutland, bu yıl BM Genel Sekreterliği'nin en sanslı adaylan arasında gösteriliyor. Yunanistan'da kayalık tatbikatı • ATİNA (AA) - Yunan Sılahlı Kuv vetleri'nin, Ege'deki ıssız adacık ve kayalıklarda çıkarma ve işgal tatbikatları yapacağı bildirildi. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklan, Ege'de ıssız adacık ve kayalıklara yapılacak qperasyonlann. 31 Ekim-5 Kasım 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan geniş çaplı "Parmenion" adlı yıllık tatbikatın senarvoları arasında yer aldığını söylediler. Arnavutluk seçim sonuçları • TİRAN(AA)- Amavutluk'ta 20 ekimde yapılan yerel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından dün yayımlanan resmi bildiride. Devlet Başkanı Sali Berişa'nın lideri olduğu. iktidardaki Demokratıl Partı'nin (PD) • kesin zafer elde ettigi kaydedildi. Resmi sonuçlara göre Demokratik Parti adaylan 37. muhalefetteki Sosyalist Parti de 4 beledivevi kazandı. İLAN T.C. MERSJN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Sayı: 1994/541 Davacı Mustafa Gü- ler tarafından davalı Ca- it Aslan, Mehmet Faik Birkan vs. aleyhine açı- lan tapu iptalı ve tescil davasının verilen ara karan gereğince: Davahiardan Meh- met Faik Birkan'ın ad- resi tespit edilemedi- ğinden davalı Mehmet Faik Birkan'ın ve arka- daşlannın aleyhine açı- lan 55.000.000.-TLde- ğerindeki tapu iptali ve tescil davasının ve du- nışma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla: Karar gereğince da- valılardan Mehmet Faik Birkan'ın duruşma gü- nü olan 6.1 ].1996eünü saat 09.00'da mahke- mede hazır bulunarak kendisini temsil etmesi aksi takdirde HUMK'nin degişik 213. maddesi gereğince duruşmaya yokluğunda devam edileceği husu- su duruşma giinünü gösterirşekiideki ilanın tebliğ yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 91886 Florida'da iki polisin bir siyahı öldürmesi üzerine halk ayaklandı Siyah ö£ke patladı• Polisin gereksiz yere adam Öldürdüğünü savunan siyahlar, çok sayıda araba ve işyerini ateşe verdiler. Siyah isyan güçlükle bastınldı. Beyaz potislerin ırkçı tufumu. bir kez daha siyahlann isyanına \ol açti. Dış Haberler Servisi - ABD'nin Florida eyaletin de- ki St. Petersburg kentinin. ağırlıkiı olarak siyahla rın ya- şadığı yoksul bir bölgesinde. biri kadın biri erkek iki beyaz polisin. hız sınırını aştığı için durduğu otomobilin siyah sü- riicüsünü. kaçmaya kalkıştığı gerekçesiy le önceki gün vura- rak öldörmesi üzerine halk ayaklandı. iki polis memuru. siyah sü- rücünün dur ihtanna karşılık otomobilini üzerlerine sür- mesi nedeniyle ateş açtıkları- nı öne sürerlerken bazı görgü tanıkları sürücünün hiçbir kışkırtıcı davranışta bulun- madığinı söylediler. Bir gör- gü tanığı. sürücünün, polisle- ri ezecek kadar hızlanmadığı- nı, otomobilin hızının saatte 5 kilometre bile olmadığını be- lirtti. Bir başka tanık ise gen- cinvurulduğusıradaellerinin havada olduğunu ve polisin beş el ates ettigini söyledi. Si- yah genç. hastaneye götürü- lürken yolda öldü. Olayın yörede duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Ofkeli kalabalık. polise taşlar ve şişelerle sal- dırdı. 350'den fazla polisin görev yaptığı olaylar sırasın- da polise. gazetecilere ve hal- ka ait çeşitli araçlar ve pek çok işyeri ateşe verildi. Ayak- lanma. yüzlerce polisin mü- dahalesi ve siyah topluluk li- derlerinin de çabalarıyla güç- lükle bastınldı. Bölgede ge- cenin sakin geçtiği bildirildi. Polis şefi Darrei Stephens dün sabah düzenlediği basın toplantısında, 28 yangın çık- tığını. 6 polis memurunun, 1 itfaiyecinin ve 4 gazetecinin yaralandığını. 20 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. ltfa- iyenin şiddet eylemleri dola- yısıyla müdahele edemediği yangınlar sonucu. bir posta- ne, bir mobilya mağazası, bir süpermarket ve pek çok ev yandı. Polis şefi, hastaneye kaldırılan 11 kişinin yaraiarı- nın hafif olduğunu ve olaylar sırasmda bazı evler ve dük- kânların da yağmalandığını belirtti. Stephens. bölgedeki polis varlığının arttınlacağını ve halkın denetim altında tu- tulacağını söyledi. St. Petersburg Valisi David Fisher. eyalet savcılığının olaya ilişkin soruşturma aça- cağını açıkladı. Kent yöneti- cileri ve siyah topluluğun li- derleri de dün sabah şiddetin yinelenmesini önlemeye iliş- kin öıılemler alınması ama- cıyla bir araya geldi. Siyah topluluğun liderlerinden Per- kins Shdton. siddet olayları- nın kokeninde, ırkçılığın. top- lumdaki kutuplaşmanin ve uyuşturucunun yattığını söy- ledi. St. Petersburg Times ga- zete.sinin siyaset editörü Ho- vvard Tıraler ise yoksul siyah- ların yaşadığı bölgenin patla- maya hazır bir bomba gibi ol- duğunu. ırkçılık savlarıyla görev den alınan eski polis şe- fiyle yöre halkının arasında büyük bir gerginlik yaşandı- ğını belirtti. Amerika'da. son on yıl için- de Miami, Washington, Los Angelesgibı kentlerde polisin farklı ırklardan insanları \ur- ması ya da dövmesi sonucu pek çok ayaklanma yaşandı. 199! yılında bir siyah polisin bir tspanyol kökenli Ameri- kalıyı vurmasıyla Washing- ton bırbirine girmişti. 1991 yılında Los Angeles kenti ise siyah bir sürücüyü öldüresiye döven polislerin suçsuz bulu- nup beraat etmeleriyle büyük ayaklanmalara sahne olmuş- tu. Zaire'de Tutsiler ayaklandı "1 ) -' • KM Bukatu» Uwa» •! U6AMDA RUJU83A BuUİ »UIUMBUnA BORUMJİ TANZANYA • Ülkedeki Tutsi azınlık. Ruanda ve Burundi 'de Hutular'ı destekleyen yönetime karşı ayaklandı. Başkente doğru ilerleyen isyancılar. yönetimi devirmeye kararlı. Dış Haberier Senisi -Za- ire hükünıeti ile ülkedeki Tutsi azınlık arasında ülke- nin doğusunda patlak veren çatışmalar giderek şiddet kazanıyor. Hükümet asker- lerine karşı mücadele eden Tutsiler, ülkede yönetimi ele geçirene kadar mücadeleye kararlı olduklarını bil- dirdiler. Bölgedeki yardım görevlileri. Za- ire hükümetine karşı ayaklanma baş- latan Tutsi azınlık ile hükümet asker- leri arasında süren şiddetli çatışma- lann dün doğudaki Bukavu kenti ya- kınlarında yoğunlaştığını bildirdiİer. Banyamulenge adı verilen Zaire Tut- silerinin sözcüsü. komşu Ruan- da'nın başkenti Kigaliden yaptığı INGILIZCE ALMANCA Zarie'deki Tutsi-ordu çatışmasında canı yananlar yine siviller oldu. ÇejTek miKon mülteci. canını kurtarmak için kaçma>a çalışıyor. açıkiamada. isyancılann Doğu Kivu v ilayetinin başkenti olan Bukavu'yu ele geçirmeyi ve Devlet Başkanı Mobutu Sese Seko'yu devirmeyi planladıklarını bildirdi. Zaire'nin Ruanda ve Burundi "de Tutsilere kar- şı Hutular'ı destekledigi dönemde Banvamulengeler'e de baskıları art- tırdığı. isyanın bu nedenle patlak verdiği belirtiiiyor. Banyamulenge Demokratik Halk Birliği Sözcüsü Mulier Ruhimbika. Zaire'nin doğu- sundaki çok sayıda yerleşim birimi- ni ele geçirdiklerini ve ülkenin ku- zeyinde çatışan Tutsilerle güçlerini birleştirmeyi planladıklarını söyledi. Tutsi azınlığın Tanganika Gölü kıyı- sındaki Uvira limanını denetimleri altına aldıkları, ancak kente henüz girmedikleri bildirildi. Zaire'ye komşu Burundi'nin başkenti Bu- jumbura'daki yardım görevlileri. kendilerine 30 km mesafedeki Uvi- ra'dan gece boyunca top atışı sesle- ri duyulduğunu ve kentin büyük ola- sılıkİa düşmek üzere oidugûnu bıl- dirdiler. Uvirada yaşayan sivillerin kenti büyük bir hızla terk etmekte oldukları ve güneye doğru kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Ruhimbika. son çatışmalar sırasmda 1000 Tutsi sivilinin öldüğünü bildirdi. Tutsilerin sözcüsü Ruhimbika. "Sadece Khu bölgesi için değil. tüm Zaire'yr ele geçirmek için sa\aşı>Y)- nız. Mobutu gitmeir dedi. 1965'den bu yana Zaire "yi demır yumrukla yöneten Devlet Başkanı Mobutu 'nun prostat kanseri ameli- yatı olmak için Isviçre'ye gittiği ve çatışmalann patlak vermesinden bu yana orada olduğu bildirildi. Bu arada, Burundi'deki Hutu mu- halefet örgütü. dün Burundi ve Ru- anda hükümet askerlerinin Tutsi kı- lığına girerek Zaire'yi işgal ettikle- rini ileri sürdü. Ulusal Demokrasi Konseyi temsilcisi Innocent Nimpa- garitse. düzenlediği basın toplantı- sında, "Burundi ve Ruanda askerle- ri Zaire'yi işgal ettikr ve Zaire ordu- su ile savaşıyorlar" dedi. KAMPANYA G C N D C Z YOCl'N SIN1FLARDA %1SİNOİRİM •1« KİŞİLİK SINIFLAJIDA GÖRSEL - İŞİTSEL YÖNTEMLEK I'TOEFL, FCE. KET, PET SINAVLAMNA HAZ1RLIK | « Ö Y S ' « İNGİLİZCE VE AJ.MANCA HAZIRLIĞI ( rf'RKÇE-SOSY.-CLDESTEKLİ) I'ORTAOKIL VE LlSELİLERE AYRI SPJIFLAR •ANAOOLl'VE Sf PER LİSE ÖĞRENCİLERtSE ÖZEL YETİŞTİRME SLVlrLARl DILTEM AĞDAŞ YAYINLARl ALEVCOŞKUN KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU DÎL RETİMİ BİZİM İŞİMJZ BAfUMA TAKİHLERİ eONOOZ-AKSAM :28 EKİM 4-11 KASIH HAFTA SONU :26 EKİB 2 • 9 KASIB TEL VE FAX:570 76 20- 21/543 79 43-21 DİLTEM INTERNETTE Internet'le bilgi alabilir ve kayıf olabilirsiniz. Internet: http://www.dutcom.tr/diltem £-maii : diJtemadut.coni.tr BAKmKOY EBUZfYA CAD.HO14 (CAHOUSEL YANI) VAYI \fJLL/YE'Nf\ KVRVLUŞU ALEV COŞKUN CEYHAN 1. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1989 47 Ceyhan ilçesi Dokuztekne köyii 184 parselin Ceyhan 1. Kadastro Mahkemesi'nde 2.12.1996 günü saat 09.00'da yapılacak olan duruşmasına davalı M. Tahir Ak- koyunlu mirasçıları Şefik Akkoyunlu. Işık Akkoyunlu. Nadire Akkoyunlu. Hanife Akkoyunlu. Hayrettin Akko- yunlu ve Cemile Akkoyunlu'nun davalı mirasçısı sıfatı iledavaya katılmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri. duruşmaya gelınedikleri veya kendilerini bir vekille temsil ertirmediklen taktirde davaya yoklukların- da devam edilip sonuçlandınlacağı hususu 7201 sayılı ya- sa uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 1127Î2 ... Kitabın yazan yaprtını hazırtamak için ilginç bir zamanı seçmiş; Türkiye'de bugün "Yeni Mandacı'lann seslerı duyuluyor, ülkenin parçalanmasından söz açılıyor, Sevr yandaşları Lozan'a karşı çıkıyor Kuvayı Milliye ruhu ile alay edilmeye çalışılıyor. Sanınm önümüzdeki gıjilerde "Kurtuluş" tarihımıze her zamankinden daha çok başvurmak zorunda kalacağız. İLHAN SELÇUK 500.000 TL'KDVdahı! Ça§ Pazariama A.Ş, Yerebatan Caddest Salkımsöğüt SoKak No; 9/B Cağ^oğtu- tetenbul Tel:514 01 95/96 Posta çeki no.: 666322 Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden INDİRİMKampanyamızı kitapseverlerden gelen yoğun ilgi üzerine 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatıyoruz. Taksim Sergi Salonumuza gelin Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. Adres:lstiklaJ Cad. Zambak Sok. 4/1 Beyoğlu-lstanbul (Ak Sanat karşısı) Tei:252 38 81 BEYOĞLU 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN 1W5'586 Davacı Yıldız Gül (Tavuk(u) tarafından açılan gaiplik da- vasında: Tekirda*. Çorlu. Tiirkgücü k. cilt no: 029-01. sayfa no: 3. kütiik sıra no: 3'te niifusa kayıtlı Sevim Tavukçu'nun (Hü- scyin veSafıyc'ücnolma 11.2.1948 do!umlu)uzunsenelerden beri gaip olduğunu. kendisinden halen haber alınamadığından gaipliginc karar verilmesi istenildiğinden. gaibi bilcnlcrin ve- ya Mnıyanlann yjıp hakkında malumatı olan kimselerin mah- kememizin 1995 5S6 sayılı dosyasına bilgi vcrmeleri. gaip ha- yatta ise mahkememize müracaat etmesi ılan olunur. Basm: 113052 BAKIRKOY 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN 1996 S66 Davacı GülcrGölcük tarafından davalı Mümine Arslan alev- hine açılan vasi tayini davası sebebiyle. Mahkememizce veri- len l996/!<66-!<68 cs. ve k sayılı karar ile mahcur Erzincan. Ke- maliye. Topkapı köyü c: 086 01. s: 59. k: 23'te nüfusa kavıtlı Musa ve Zehra'dan olma 1324 d.lu Mümine Arslan'ın vesayet altına alınarak kendisine Ist. G.O. Pasa Imrahor Mah. C: 020 01. s: 93, k. 45'tc niifusa kayıtlı BcsirKenıal vc Müminc'denolma 1946 d.lu kızı GülerGölcük vasi tayinedilmiştir. İtirazı olanla- nn yukarıdü numarası yazılı dosyaya müracaat etmeleri. aksi hal- de kesinleseccei hususu ilan olunur. 18.10.19% Bisın: 1I.10SI JŞ BASIN Psîko-politik çokuş ABD başkan adaylan Bob Dole v e Bill Clinton. seçim kampanvalan için yabancılardan bağış kabul ettiklerinin ortaya çıkmasıyla biraz utandılar. Clinton'a Endonezyalı bir işadamı. Dole'a ise Küba doğumlu bir Ispanyol yurttaşı işadamı yardım etmişti. Ama Amerikan politikasındaki asıl para skandalı bu değil. Başkanlık seçimleri kampanyalanna harçanan paranın yaklaşık I milyardolan bulacağı tahmin ediliyor. Peki bu kadar para nereye gidiyor'.' Bu parayı radyo. telev izyon kurumlan hıssedarları ve yöneticileri, gazeteler. reklam ajanslan ve danışmanlar bölüşüyor. Her dört yılda bir Amerikan siyasal sistemi. halkın milyonlarea dolannı, kampanya reklamlan biçiminde medyaya aktanyor. Amerikada. ulusal seçimler beltrli bir kesimi zengin ediyor ve bu bir siyasal yasam biçimine dönüşmüş durumda. Pek çok ülkede ise televizyonlar ve radyolar, bir kamu hizmeti olarak. her adaya eşit kampanya süresi ayınyor. Politikacılann neden bu kadar çok paraya gereksinimi var'.' Telev izyon ve radyoda reklam kuşağ'ı satın almak için elbette. Ve Anayasa Mahkemesi. reklama yönelik kampanya hareamalarına sınırlama getirilmesini. bu karann konuşma özgürlüğünü ihlal edeceği gerekçesiyle reddetmistı. Ancak şimdi kamu çıkarının eşit kampanyalar ve dengeli konuşmalar gerektirdiği gerekçesiyle bu yasa değişmek iizere. Ama paralı reklam aracılığıyla seçim kampanvası yürütme yöntemine bir son \ ermek zor olacak gibi görünüyor. " Amerikan ekonomisi 75 yıl önce tarıma dayalıydı. 50 yıl önce sınai üretime davalı hale gelen ekonomi bugün ise eğlence endüstrisine dayanıyor. Tarım ve sınai üretim. insan yaşamının temel gerçekliği ile bağlantılı. Eğlence ise gerçeklerden kaçış. Eğlence endüstnsı artık Amerikan yasam biçiminin en etkili gıicü. Ve artık siyasal davTanışlar. eğlence endüstrisinın taleplerine uymak zorunda. Bu da toplumu, parasal yozlaşmadan daha kötü bir şey olan sıyasai-ruhsal yozlaşmaya sürüklüyor. Nobel ve yeni sömürgecilik Bu yıl Nobel Banş Ödülü'nün, Doğu Timor sorununa adil ve banşçı bir çöziim bulmaya yönelik çabalan dolayısıyla Carlos Belo ve Jose Ramos Horta'ya verilmesi genel olarak olumlu karsılandı. Philip Bovvring geçenlerde yayımlanan makalesinde. ödülün Kuzeyli bakış açısını yansıttığını ve yeni sömürgeci bir insan haİclan gündemi oluştuğunu ileri sürüyor. Norveç Nobel Komitesi'nin beş Norvecli üyesi olduğu için bir bakınıa komitenin Norveç bakış açısını yansıttığı söylenebilir. Bununla birlikte. komite kararian çoğu zaman Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da var olan bir idealizm ve gerçekçiliği yansıtıvor. Batılı bakış açısı zaman zaman Nobel Komiiesi'nin ufkunu kısıtlamıştır. 1901'dekiılködülden 1960 yılına kadar komite, Kuzey Amerikalı ya da Avrupalı olmayan tek bir kişiye. 1936da Arjantin Dışişleri Bakanı Carlos Lamas'a ödül vermiştir. Mahatma Gandi de ödül alamamıştır Ve belki de almaması gereken birtakım insanlar da ödül almıştır. 70'li yıllarda ise komitenin yönelimleri giderek küreselleşmiştir. Bu dönemde. pek çok Asyalı. Latin Amerikalı ve Afnkalı adaya ödül verilmiştir. Bay Bowring.Nobel Komitesi'nin Hhlerve Stalin'e karşı çıkmadığını ve Latin Amerika ile ilgilenmeye çok geç başladıgını öne sürüyor. 1935 yılında Carlvon Ossiefzky'ye verilen ödül. başlı başma Hitler'e karşı koymaktır. Andrei Saharov ve Lech VValesa'ya verilen ödüller. komitenin Sovyet yönetimi onaylamadığını gösteriyor. Komitenin Dalay Lama'ya ve Doğu Timor liderlenne verdiği ödül ise aynlıkçılığı desteklemek değil tensine çatışmalara ve insan haklan ihlallerine banşçı çözümler getirilmesini özendirmek olarak algılanmalıdır. Bay Bovvring'in. Komitenin bir yeni sömürgeci insan haklan gündemi oluşturduğu savı ise Asyalı liderlerin dile getirdiği Asya değerleri ile benzeşiyor. Asyalı liderlere göre Batı kendi demokrasi ve insan haklan anlayışını dayatmamalı. Yerel kültürlere saygılı olmak gerekiyor. ama ben hiçbir zaman Asya değerlerinin demokrasiye ve insan haklanna yönelik saldınlannı onaylamadım. Asya değerlerinin sözcüleri neden kendi halklannın bu konudaki görüşlerine başvunnuyorlar. Kuzevli ya da Batılı. Bay Bovvring'in eleştirdiği değerler belki de evrensel olarak algılanmalı. Geir Lundestad - Noneç Nobel Komitesi Daimi Sekreteri (D TÜRKOĞLU 6RUBU "DEMİRDE SÜPERMARKET" ÜRÜNLERİMtZ VE İMALATLARtME LE.VHA SİYAH DKP SAÇ ÇEŞİTLERİ 0.50 mm'den 200 mm'ye kadar * GALVANİZLİ VE BAKLAVAU SAÇLAR NPU ve NPI DEMİRLERİ LAMA. SİLME KÖŞEBENTLER PROFİLLER, SANAYİ BORULARI HARDOXve WELDOX LEVHA SAÇLAR! İÇ ANADOLU YETKİLİ BAYİİ HARD0X: Aşınmaya dayanıklı levha saçlar WELDOX: Esnemeye dayanıklı levha saçlar FOTOSELLİ OPflK Aİ.EVLİ OKSİJEN MAKINASIYLA, HASSAS ÖLÇÜMLERLE LEVHA SAÇ KESİMİ AFKANT VE GİYOTİNLE KESİM. BUKÜM İŞLEMLERİ • ASKAYNAK BAYİİLİĞİ İPRAGAZ VE HABAŞ OKSÜEN BAYİİLİĞİ PAIMO KASETLERİ, İZOLASYON. KÖŞEBENT. TOPRAKLAMA LEVHALARI URETİMİ Urefimlerimlz stoklanmızda sürekli bulunur • SİPARİŞLERE GORE KAPI KASALARI URETİMİ YUVARLAK DEMİR SATIŞI TİJRKDĞLU GHUBU MRK: 32 Sok. No: S K 7 OSTİM - ANKABA TBJ 0312 385 32 83 - FAX: 354 17 97 Romanlarınız ye ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle