26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 1996 CUMARTESİ HABERLER Ordudan atılanlara İSKİ'de iş Istanbul Haber Sem'si - RP'liler. bir\andan Türk Silahlı Kuwetleri Yasasf nda değişiklik yaparak "Ordudan aolan subaylar. kamu görevi yapamazJar" ifadesini değıştırmeye çalışırken diğer yandan da "irticai faaliyetJer" nedenıv le orduyla ilışiğı kesiîenleri belediye ve yan kuruluşlanna yerleştiriyor. İlışiği kesilen subav ve astsubayların. ordu içerisındeki eski arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye özel bır önem verdikleri öne sürülüyor. RP'lı Şevki Yümaz'ın. ordunun tepkısını çekmemek için RP Grup Yönetırm tarafından engellendiği belırtilen Türk Silahlı Kuv\et!er Yasasf ndakı "Ordudan atılan subaylar, kamu «öruvi yapamaz" ifadesinin değiştırilmesi girişimi. yurttaşlann tepkisinı çekti."İrticai faaliyetJer" nedenıv le ordudan atılanların RP'hler tarafından belediyelerin çeşitli birimlerine zaten yerleştirildiğıni belırten yurttaşlar, "ıstanbul Büyükşehir Beledivesi'nin yan kunıluşu olanlSKİ'de bu subay lann çalıştığını bilivoruz. JSKI kamu kuruluşu degil mi?" eleştırisinde bulundu. ISKl'de çalışan, ancak ismini vermeyen bir yurrtaş şunları söyledi: "Ordudan atılan şeriatçı subaylann belediyelerde görev yaptığından Şo ki Yılmaz'ın ya haberi yok ya da kendi kontroUerinde olmayan kamu kuruİuşlarına da bu subaylan alnıak için böyle bir teklifte bulundu. Ordudan alılan Kurmay Binbaşı Halil Şahin. İSKİ Altyapı Koordinasyon Daire Başkan yardımcılığı yapıyor. Aynı yerde üsteğmen Rasim Orman. tdari tşler Şefi. kendisini yüzbaşı olarak tanıtan astsubay Yural Yüksel. İSKİ Genel E\rak Müdürü. Ordudan arılanlar kamu görevi yapamazlar ise bu kişiler işe nasıl alındı?" Kayseri Garnizon Komutanlığı'nda Sağlık Şube Müdürlüğü yaparken "irticai faaliyetler" nedenıyle orduyla ilişiği kesilen tabip \üzbaşı Hasan Hüseyin l ludağ, bır süre önce, Kayseri Büyükşehir Beledıyesi Sağiık ve Sosval Hizmetler Daire Başkanltğı'nda hekim olarak göreve başlatılmıştı. Şûradan misyonerlikle savaşım çıktı İstanbul Haber Senisi - Dıyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, misyonerlikle ilgili faaliyetlen izlemek. araştırmak ve karşı tedbirler konusunda çalışmalar yapmak üzere "misyonerlik faaliyetlerini izleme \e araştırma merkezleri" kurulacağını belirttı. Mehmet Nuri Yılmaz. dün Dedeman Oteli'nde düzenlediği toplantıda, 2. Avrasya Jslam Şûrası'nda kabul edılen "İstanbul Bildirisi"ni. "düma kamuoyuna" açıkladı. Bu görüşmeler sonunda karara vanlan \e İstanbul Bildirisi'nde yeralan kimi maddeler şöyle: - Misyonerlikle Ugili faaliyetlen izlemek, araştırmak \e karşı tedbirler konusunda çalışmalar yapmak üzere ü>e ülkelerce "misyonerlik faaliyetlerini izleme \e araştırma merkezlerı" kurulmasu - Ilk ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarına misyonerlik faaliyetlen ve zararlarını ihtiva eden konuların konulması yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmak. -Avrasya'yauydu kanahv la ortak dini yayın yapmak üzere İstanbuİ'da bir TV kanalının kurulması yönünde çalışmalar yapılması. - Nıtelıkli din görevlilenni yetiştirmek için. din görev lisı olacakların erken yaşlarda seçilmelerine özen gösterilmesi. Misyoner. iç veya dış misyonlarda görev alan rahip. papaz. din adamı anlamınt taşıyor. - Dini idareler tarafından misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlann inanç ve iddialannı çiirütücü broşür, kitap. \ideo kasetlcrinin hazırlanması ve ücretsiz dağıtımının sağlanması. İııtilıar saldırısıI Baştarafı 1. Sayfada yaktan kurtuldu. \'alı Oğuz Kaan Köksal'molav yerinegelmesıylepolıslerin elinden alınabilen Doğukanlı. daha sonra gıttiği valilikte fenalaşarak hastaneye kaldmldı. Bilınç kaybına uğradığı bildırilen Doğukanlı. Çukurova Lnner- sıtesi Balcalı Hastanesi'nde tedav i altına alındı. Belediye başkanhğı seçimi ile ılgili çalışmalarakatılmak üzere Osmanıve've giden Içişleri Bakanı Mehmet Ağar,olay üzenine Adana'ya gittı. Çe\ık kuvveı şube müdürlüğü önünde incelemede bulunan Ağar. vetkılılerden olayla ılgili bilgi aldı. Ağar daha sonra Dev let Bakanı Ahmet Cemil Tunç ve Çevre Bakanı Ziyaattin Tokar ile birlikte emnivet müdürlüğünegeçtı. Ağar. Adana Emnıyet Müdürlüğü" nde yaptığı açıklamada. ellerınde, intıhar saldınsmı gerçekleştireıı "Pınar" kod adlı Levla Kaplan'ın. birav önceyazdığı ve terör örgütü PKK'den avrılacağını itiraf ettiği bır mekîııp bulunduğunu söyledi. Levla KaplarTın mektubu tntıhar saldınsmı gerçekleştıren militanla ilgili ellerinde çok önemlı bır doküman bulunduğunu açıklavan Bakjn Agar. şöyle devam etti: "Militanın el yazısı>la kaleme aldığı mektubu bulduk! Geçtiğimi/12 H\ lül'de yapılan bir operasyonda ölü olarak ele geçirilen "Cengâver' kod adlı teröristin e\ınde yapılan aramada ele geçiriJen bu mektubun. Pınar kod adlı teröriste ait olduğunu tespitettik. Tespitimiz kesindir. Evlemlerde ele geçiriJen teröristlerin el yazısını alıp nıuhafaza ederiz. Pınar. mektubu Cengâver'e hitaben yazmış. Aynen şöyle divor: Merhaba Cengâver yoldaş.. Bu görevi vapamayacağımı anladım. Bana vermi^ olduğun değere karşı. ben ne askeriye ne de siyaside vapamayacağımı anladım. Bana teslim ettiğin malzemeleri bırakıyorum. Ben PKK'yi bırakıyorum. Sana tav siyem. sen de bırak ve buralarda aranıa beni. Ben gıdıyorum. Ben gıtmeden önce düşündüm. Bunu y oldaşa söy lesem diye. Beni bırakmayacağını. bana el koyacağını bılivordum. Affet beni ıstıvorum. Beni aramı hoşvakal..." İşteelimizde bu mektup var. Bu çokönemli bir belgedir. Böv le bir irirafta bulunan tcrorist. aradan bir av geçmiş olnıasına rağmen, bövlebirsaldıny ı hangi nedenle gerçekleştirnıiş veva nasıl ikna olmuş bilemem. Biz varsayımiaıia konuşmay ız. Elimizde ciddi dokümanlar bulunması «erekir." Bakan Ağar. "İntihar saldırılarını önlemekiçin ne riir tedbirler abyorsunuz" şeklindekı bırsoruyada "Elbetteintihar saldınlanna karşı aldığımız tedbirler var. Ancak, bunu gtivenlik nedenıyle açıklayamayız" dedı. Bu arada. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Başbakan Necmettin Erbakan vesiyası parti başkanlan.yayımladıkları me^ajda. .saldınvı nefretle kınadıklannı bıldırerekemniyetteşkiiatınaveölenlerin yakınlarına başsağlığı dilediler. Görgü tanıkları anJatıyor Yaralı polis memurlarından İbrahim Demir. olay yenne yaklaşık 3 metre uzak- lıkta bulunduğunu ve kurtulmasının mu- cıze olduğunu ifade ederek patlamada parçalanarak ölen terönsti nöbetçi ile konuşurken arkasından gördüâünü söy- ledi. Saldırgan teröristin "adressorargibi" nöbetçıve yaklaştığını belırten Demır. daha sonra içeri gırmeye çalıştığını. an- cak nöbetçının ızin vermediğini kayde- derek şunları anlattı: " lamosıradapat- lama sesini duydum. Yanımda bulunan sMI vatandaş. patlamanın etkisiyle ba- na carpd \ e ikinıi/ birlikte yerey u varlan- dık. Panik esnasında üzerimizden geçen- ler oldu. Ben göğsümden yaralanmıştım, yaşlı adamın başından kan geldiğini gör- düm. Ezilmemesi için kenara çektim. Sonra arkadaşlar gelip bizi hastaneye ye- tiştirdiler." Birol Terzi adlı polis memuru ise pat- lamadan sonra üzerıne 15-20 saniye bo- \ unca parçalar düştüg''inü ifade ederek daha sonra kalktığında şehit arkadaşla- nnı yerde yatarken gördüğünü ve şoke olduğunu söyledi. Onceki intihar saldınlan PK.K. 30 hazıran tanhinde de Tunce- li'dehamılekıhğındaki birkadın tarafın- dan gerçekleştınlen intihar saldmsında bulunmuştu. Bay rak töreni sırasında ya- pılan saldırıda 6 asker şehıt olmuştu. Olav sırasında. üzennde bulunan bom- balan patlatan Zeynep KınaJı adlı kadın da ölmüştü. Bu saldından 20 gün önce de PKK'nin yıne 14 vaşında bir kız çocuğu aracıh- ğıyla Tunceli'de gerçekleştırmek istedi- ği saldırı. bombanın erken patlaması sonucu yalnızca eylemcinin ölümüyle sonuçlanmiştı. Adana Çevik Ku\"vet IVlüdüriüğü'ne düzenlenen saldm sonucu çe\rekan gölüne dö- nerken 3'ü polis 5 kişi yaşamını \itirdi, 11 kişi de yaralandı. (Fotoğraflar: AA) i<^\iyi\^^^^MJ^^M^^A^^ vm m-T^tmmmr t • m m m JULIET BINOCHE OUVIER MART1NE2 amdaki Süvarı _' 1995 CAÎİNES EN IYI YOfJETFJEfJ \ 1996 CESAR EN IYI FIIM - MÜZIK - YÖNETMEN • Bır Sıncma Bcnyapıtı Beyoğlu BEYOĞLU AÜuntzads CAPİTOL Suatye UOVİEPLO 12" r İ5 21 301 120C-Î53C-1845-21 |_ 11.00-13 30-16 00-19 00-21.30 PROTESTO (LA HAINE - NEFRET) Yonvtıvt n: Mathıcu KasiOvıtz BeyoflluAlJtAaB (293 24 66) 12.00-14 15-16 30-18 45-21 15 ı * » [ * l KadıköyAS (336 0050)1130-14 00-16 30-19 00-2130 • « • * " EremtoyAfOlLOK (362 51 00) 12 00-14 30-17 00-1930-21 30 " • " • • KALLAVI Limitsiz Yemek Limitsiz İçki FASIL eşliğinde limitsiz eğlence Beyoğlu : (0212) 251 10 10 Etiler : (0212) 282 70 70 Kadıköy : (0216)414 44 68 449 0134-35 Galeri Atölye ilanlannız için: >293 89 78 (3 hat) VRTIA DEMİRCİ 12-30 Ekim 19% smm fimısı Calenııux Pazar dışında hergün «aül Jl."-l»."ar»ıı ıfiktır tılıklal Cad. Elhamra Pasajı Kat-2 No.203 Bfvoflu Tel:( 0212) 245 15 08 AHMET MÜDERRİSOĞLU Bir Cin Kurt Masalı Sergisi 2 4 K a s ı m ' a Kadar Cevatpaşa Cad. 386/2 Bebek Tel:(0212)263 33 90 Fax:(0212)263 37 24 TİYATRCDTEK "NÂZIM HİKMET VATAN HAİNİ"?? 26 Ekim'den itibaren MARTI SANATEVİ'nde Cumartesi: 15.05 Çarşamba 2O.oo Tünel-Beyoğlu Tel: (0212)293 81 37 Nurdan Akkaş TIYATROOM Serhat Akkaş ÇOCUK ATATURK Yazari'Yöneten : Scrhstt Akkaş H e r C u m a r t e s i S a a t 1 2 . 0 0 v e 1 4 . 0 1 Ataköy YUNUS EMRE KÛLTÛR MERKEZİ / Tel • 661 38 95 A D A Athol Fugard Yöneten. Bulent YARAR Turitçes: Yucri ERTEN OYNAYANLAR. Hakjn PIŞKİN-Dçmm NAS Martı Sanat Evi (Bafohan) 330 Tunel-Beyctilu T«l: (0212) 251 M 20r293 81 37 A V N İ D İ L L İ G İ L ÖZENDİRME ÖDÜLÜ 26 ikimdtn itibartn " H«r Cunarttti U.00 Iî | İSTANBUL BİMİKŞEHİR BELEDIYESİ Şehır Tıyatroları 2 2 E k i m / 2 7 E k i m 1 9 9 6 KtCEP BlL&NER GAZETECİDEN DOST KOCASİNAN SOnARILAROKUL ^ÎSSVKÎ T.C. Kültür Bakanlığ CATIDAKİ ÇATİLÂK BÜYÜLÜ GÖL (Ç.O.) Yönetoı: Ennn ULUDAC YSneten: Can DÖCANYönetoı: Engin ULUDAG 22-23-24-25-26-27 EKİM 26-27 EKİM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (0216 349 04 63) GLRKAN GUR ASSLAN <ACAR METRO CANAVARI KRALA OYUN(Ç.O-) Yöoeten: Enpn ALKAN YönetenJkrstan KACAK 26-27 EKİM GAZ(OSMANPA$A SAHNESİ (0212 S78 60 67) KANLI D U G U N AKILLISOHARI (Ç.O.) Yonecen: Bafar SABUNÇU Yöneten: Denız UYGUNER Türkceti: Turan OFLAZOGLU 22-23-24-25-26-27 EKİH CIl* GU*U»tSMI: 21.». CA«İ«H8A 2» 3» PfflŞfIW 20 33 CUM 23 3] CUHM1ESİ: 1S.H0 • 20.30. PUM: 15.11 BLLETLEB. SEH1H TİrATMUIMGİfELEHİİli CJUHTDl HUZlffl GİYIM - CUOSIUKPAS» - tiumm • asMMUv - ÜİOIKOY iMGuum VE nowör MLDUH nnmmma GISESII «tı smn ™<;ıc» .'.• ••-• ••.• •*_• ••-• ••-••••.'•••• •'• •".• f; ••-• •*.• •• • •".• ! •".• s .• f Kültür Sanat ilanlannız için: 293 89 78 (3 hat) Guitar Shorty, Carol Fran, Geno Delafose, Alvin Youngblood Hart. Efes Pilsen Bltıes Festivalı, bu yıl da blues'un dünyaca ünlü 4 büyük ustasını konuk ediyor. Blues'un ve dostfuğun keyfini birlikte paylaşalım... 30, 31 Ekim. 1 Kasım '96 Saaf 19 30 2 Kasım '96 Saaf 14.00 ve 19 30 İSTANBUL H1LTON CONVENTION AND EXHIBITION CENTER Bileller 11 Ekim '96 tarihınde satışa sunulacaktır. Vakkorama Suadıye (0-216) 350 8" 42 Rumelı • ıO-212ı 234 42 81 Taksım (0-212)25128 88 Gallena (0-212)559 54 44 Akmerkez- (0-212) 282 09 65 "llll" k ı.w. nuıtur DdHdnııyı \ i İSTANBUL DEVLETOPERAVE BALESİ ATATÖHK KÜLTÜR MERKEZİ'NOE G.Puccini TURANDOT opera 3 pefde Orkestra Şefi Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan: Yekö KARA 26 Ekim Cumartesi 15.30 FARKLI ADIMLAR UCUZ YOLCULUKLARIN ANLAMI YOK bale 1 perde Koreogralı ve Sahneye koyan: Erdal UĞURLU BOLERO bale 1 perde Koreografi ve Sahneye koyan Geyvan Mc MILLEN BEKLENTİ baJe 1 perde Koreografi ve Sahneye koyan Nll BERKAN ÜÇ RENK ÜÇ DANS modem dans 1 perde 3 bölûm Koreogratı ve Sahneye koyan. Aysun ASLAN 30 aomÇaışamba 20 00,6-13 Kasım Çaışamta20.00,21 KasmPerşembeffl.OO R Rodgerj / O.Hammerttein II K R A L V E B E N müzikal 2 perde Orkestra Şefi Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Haldun D0RMEN 31Ekım Perşembe 20 00, 7-1 4 KasımPerşembe 20.00 9 Kasım Cumartesi 15.30 S. Balsanyan LEYLA İLE MECNUN bale 2 perde Koreografı ve Sahneye koyan Ray BARRA/Orkestra Şefi ElşarJ BAGİROV 2 Kasım Cumartesi 15.30 R.Straus SALOME rnûzık - drama 1 perde Orkestra Şefi Orhan ŞALLIEL/ Sahneye Koyan Gıan-CafloDElMONACO 5-12 Kasım Salı 20 00 E F E S PilseHın kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KONSER SALONU K.Ludwij BIR TENOR ARANIYOR müzıkal komedı 2 perde Sahneye Koyan AdrıanBRINE/MuzıkYönetmenı Serdar YALÇIN 25 Ekim,1-2 Kasım Cuma 19.00 Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerınde ve Altunizade Capitol Danışma'rJa. Bakırköy CaruselDanışma'da satılrnaktadırlmaktadır. AKM gjşe tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254 Capitol tel: (0216) 391 19 20 (10 hat)Carusel tel:(0212) 570 84 34(hat) Oturma eylemine katılacaklar Dünya annelerinden^' 'Cumartesi Anneleri'ne destek • Dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 kadının oluşturduğu heyet IstanbuFa geldi. Af Örgütü'ne ü\e kadınlar Galatasaray'da bugün , Cumartesi Anneleri tarafından yapılacak oturma eylemine katılacak. İstanbul Haber Servisi - düzenledikleri toplantıda/ 'Cumartesi.Aiineleri'nin bu- günkü e\lemine dünya anne- leri de destek \ erecek. Dün- vanın çeşitli ülkelerinden Uluslararası Af Örgütü'ne üye 20 kadının oluşturduğu bir heşet. bugünkü oturma eylemine katılmak için Ls- tanbul'a gelirken Af Örgü- tü ü\elen. dünyanın pekçok ülkesınde Cumartesi Anne- leri'ne bulunduklan ülkeler- de oturma eylemi yaparak desteklevecekler. Türkıve'deki kav ıp yakın- Idrının bulunması için her cumartesi günüGalatasaray Lisesi önünde oturma e> le- mı düzenleven Cumartesi Anneleri'nin bugünkü eyle- mi dün\a çapında destekle- necek. Aralarında İsviçreli parlamenter Saskia Noor- man-Den L'\l ve Hollanda- lı mılletvekili RosmarieDor- man Bosna-Herseklı ka\ıp yakınlan HaticeHren \ e Be- ba Hadziç ile Lübnanlı ka- \ıp eşi \e Lübnan'daki Ka- yıp Aileleri Komitesı Başka- nı \Vedad HaKani. Latin Amerika Tutuklu \e Kayıp Aileleri Federasyonu Baş- kanı 'N'anettaBautista'nın da bulunduğu 20 kadından olu- şan Af Örgütü heşeti bu amaçla önceki gün Türki- ye'vegelmışti. He\etü\ele- ri dün Richmond Oteli'nde Cumartesi Anneleri'nin bu- gün Galatasarav Lısesi önün- de yapacakları oturma e> le- mine katılacaklannı açıkla-' dılar. Toplantıda Af Orgü-' tü'nün şube >a da grupları- • nın bulunduğu her üîkede. ırt san haklan savunuculannıg' benzer oturma eylemlen ya' pacaklan ka\dedildı. Heyet? adına konuşan Rosmari». Dornıan. bugün Türkıye vâ; dığer ülkelerde yapılacak' oturma eylemlerinin Türkir ye'deki ka\ıp yakınlanna, destek vermek amacı> la ger-, çekleştırildığini belirterelt şunları sövledi: "Biz sadece Türki\e% deki kayıp olaylan> la Ugili değiliz. Bosna'da. Lübnan'da \e dün- janın her yerindeki kayıp- lan amoruz \e İI0Iİ hiikii-, metlerden bunların akıbeti- ni soruvoruz. Alnıan polisi- nin özeUikle \abancılara yap- tığı kötii muamele> i de araş- tıryoruz. Kötii muamelegö- ren kişiler arasuıda Türlder de t ar. Bu ka>ıplar ve hak ih- lalleri sürdükçe biz bu çalış- malanmızı sürdüreceğiz. Af Örgütü üjelerince Tiirkhe \e dümanın çeşitli ülkelerinde bugün yapılacak e>lemler, örgütün I ekimde düma ça- pında başlattığı kampama kapsamında gerçekleş- tirili\or.~ Sayman'dan Kazan'a destek 'Üzerimize düşen * görevi yerine getiririz' • tstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, Beyoğlu Cumhuriyet Sa\cılığı'nın Turgut Kazan'ı izhar tehdidi ile çağırmasının asla kabul •"' edilemeyeceğini \ urguladı. İstanbul Haber Senisi - rerek üzerlerine düşen sa- Istanbul Barosu Başkanı Yü- cel Sayman. eski Baro Baş- kanı Turgut Kazan'a gön- derilen soruşturma daveti- yesinde \er alan bazı ifade- leri. halkın hak arama öz- gürlüğünü temsil eden a\ u- katlara ve savunmanın ör- gütü barolara. "tehditniteli- ğinde gördüklerinı belirtti. Başkan Sa>man. v aptığı v a- zılı açıklamada. Âdalet Ba- kanı Şevket Kazan'ın ınfaz konusunda Irak modelıni ör- nek göstererek "Kuranoku- yan tutuklu \e hükümlülerin cezalan indirilir" sözlerini haklı gerekçelerleeleştirdi- ğıni \ urguladı. Sayman. eleş- tıriler nedeniyle hakkında başlatılan soruşrurmada. Be- >oğlu Cumhuriyet Sa\cılı- ğının Kazan'ı. "ongüniçin- de ifade vermeye gelmezse zoria getirileceğini" belirte- rek ızhar tehdidi ile çağır- masının asla kabul edileme- yeceğini \ urguladı. Sa\ man. "Avukat Turgut Kazan'ın zorla ifade verme- ye götürülmek istenmesi ha- İinde. İstanbul Barosu ve a\ u- katlar bu tehdide göğüs ge- Danıştay kararı \ unnıa gore> ını yerıne getır- mej e kararlıdırİar" dedi. Turgut Kazan, kendisîne gönderilen celpnameyi. Be- voğlu Cumhurivet Savcılı- ğı'na iade etmişti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nca yapılan açıkla- mada, kamuo\unda "16;; Mart Davası" olarak bilınen ve İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen da r \ada mahkemenin \erine ge^ tinlmesini istediğı hususla'' nn idarece zamanında ger- çekleştirilmemesinin yargı- yı geciktirdiği belirtildi. Açıklamada. >argının gecik- tınlmesinin adalete olan gü- \eni azalttığına dikkat çekilerek bundan sonra İstan- bul Barosu'nun olayıntakip- çisi olacağı vurgulandı. İstanbul Barosu Genel Ku- rulunda göreve getinlen yö- netım kurulu. görev dağılı- mı yaptı. Yapılan görev da- ğılımına göre. İstanbul Ba- rosu Başkan Yardımcılığı'na Kani Ekşioğlu. genel sekre- terliğe İsmail Hakkı Karaca, sayman üyeliğe de Nuran Atahangetinldı. Promosyonda katkı payma; | yürütmeyi durdurma ^ ANK.4R.A (Cumhuri\et Bürosu)-Danıştav. Sanavi ve Ticaret Bakanlığı'nın pro- mosyon tebliğinin gazetele- rin düzenlediği kampanv alar- da katkı payı alınmasını %a- saklavan 6. maddesi hakkın- da yürütmeyı durdurma ka- ran aldı. Sanav i \e Ticaret Bakan- lığı tarafından ağustos av ın- da yayımlanan promosyon tebliğinde. gazetelerin dü- zenledikleri kampanv alarda dağıtacaklan ürün için kat- kı payı almalan yasaklanıvor- du. Teblığin vayımlandığı dönemde katkı paylı otomo- bil kampanyası düzenle\en Milliyetgazetesı. tebiiğin 6. maddesinin iptali ve yürüt-- meyi durdurma karan iste-' miyle için Danıştav'a baş- vurdu. Danışta\ 10. Dairesi. dün aldığı kararda tebiiğin" gazetelerin düzenlediği pro-' mosyon kampanyalarınd^ dağıtılan ürün için katkı pa- yı alınmasına ilişkin hüküm için yürütmevi durdurma ka- ran aldı. Damştay ayrıca. Milli-' yet'in düzenlediği otomobil kampanyasının kuponlan- nın tebüğden 1 gün sonra- verilmevebaşlamasınakar- şın kampanyanın tebliğe ay- kırılığı yönündeki kararın, hukuka uy gun olmadığı yöJ nünde görüş bildirdi. ',•• DBH'ye kapatma davasi: AMCARA (Cumhuri\et Bürosu) - \ argıtay Cumhuri- yet Başsaveılığı, Demokra- tik Banş Hareketı 'nin IDBH) partı programında, anayasa- ya ve Siyasi Partıler Yasa- sf na a\ kın unsurlar bulundu- gu gerekçesıyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yargıtay Cumhunyet Baş- saveılığı tarafından dün Ana- yasa Mahkemesi'ne gönderi- len iddianamede. DBHprog- ramının anayasanın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurul- masını düzenleyen maddesi- ne avkın oldueu öne sürüldü. Madde şöyle: "Genelidareiçinde>er alan Diyanet İşleri Başkanhğı, la-' iklikUkesi doğrultusunda bü-; tün si>asi görüş \e düşünce- lerin dışında kalarak ve mii- letçe davanışnıa ve bütünleş- meyi amaç edinerek özel ka- nunda gösterilen göre\1eri ye-1 rine getirir." DBH'nin programında. Si-i yasi Partiler Yasası'nın 89., maddesine a\kırılık oluştu-1 ran düzenleme ise "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verinin korunmasrnı teminat aîtına. alıvor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle